วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 446 – Paid in Blood and Sweat

Tale of the demon and god novel Chapter 446 – Paid in Blood and Sweat

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 446 จ่ายไปด้วยน้ำพักน้ำแรง


บทที่ 446 จ่ายไปด้วยน้ำพักน้ำแรง


Several servants stood on the sidelines, wanting to speak, but were stopped by Ling Kong. He then lightly smiled and said, “The Lingyun Sect is, indeed, a Subsidiary Sect of the Divine Feathers Sect.”
เหล่าบริวารหลายคนที่ยืนอยู่ด้านข้าง,ต้องการที่จะกล่าวอะไรออกมา,แต่ทว่าถูกหยุดเอาไว้โดยหลินคง,เขายังคงยิ้มและกล่าวออกมาว่า"นิกายหลิงหยุนของพวกเรานั้น,ความจริงแล้ว,เป็นนิกายสาขาของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ."


Nie Li smiled and nodded. So Ling Kong could still keep his composure. Nie Li lightly smiled as he faintly guessed Ling Kong’s intentions for visiting.
เนี่ยหลียิ้มและพยักหน้า,ด้วยหลินคงยังคงสามารถรักษาความสงบได้,เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อยในขณะที่เขานั้นพอจะคาดเดาจุดมุ่งหมายของหลินคงที่มาเยือนนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้.

The Divine Feathers Sect had been closed off for so long that the outside world was had guessed that the Divine Feathers Sect are probably close to dying. So of course, it wasn’t surprising for the Lingyun Sect to have the same mindset.
นิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นได้ทำการปิดกั้นจากดินแดนภายนอกมาเป็นระยะเวลานานเหมือนกัน จึงทำให้เกิดการคาดการณ์ว่านิกายขนนกแห่งทวยเทพอาจใกล้จะล่มสลายแล้ว,ดังนั้นแน่นอน,ไม่น่าแปลกใจเลยว่าสำหรับนิกายหลิงหยุนถึงได้เชื่อและทำพฤติกรรมดังนั้น.

After all, Sects like the Lingyun Sect weren’t powerful enough to survive in the Draconic Ruins Realm without a patron.
อย่างไรก็ตาม,นิกายเช่นนิกายหลิงหยุนนั้นหาได้ทรงพลังเพียงพอที่จะอยู่รอดได้ในอาณาจักรซากมังกรโดยไร้ซึ่งผู้อุปถัมภ์.

The Divine Feathers Sect had been closed off for long enough that their strength was entirely different from before. It was time for them show show a bit of their cutting edge. As the Sect Master of the Divine Feathers Sect, Nie Li had to keep a certain air about himself.
นิกายขนนกแห่งทวยเทพได้ปิดกั้นจากภายนอกนานพอที่จะทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งหมดแตกต่างจากเมื่อก่อน,มันถึงเวลาสำหรับพวกเขาที่จะค่อยๆแสดงความล้ำยุคออกมาทีละน้อย,ในส่วนของผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,เนี่ยหลีต้องเก็บเรื่องของเขาไว้อย่างแน่นอน.

Ling Kong cupped his hands towards Nie Li. “Ling Kong’s trip to the Divine Feathers Sect is for a request.”
หลินคงประสานมือของเขาไปยังเนี่ยหลี."การเดินทางของหลิงคงมายังนิกายขนนกแห่งทวยเทพครั้งนี้เพื่อคำขออย่างหนึ่ง."

“Oh? I wonder what kind of request the Young Sect Master Ling has of me?” Nie Li lightly smiled.
"โอ้ว? ข้าสงสัยว่าคำขอแบบใดที่นายน้อยผู้นำนิกายหลิงต้องการจากข้า?"เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อย.

“It’s like this. When Ling Kong first came to the Divine Feathers Sect, I caught a glimpse of a certain lady. When I returned, I kept thinking of her, unable to get her out of my mind. My trip to the Divine Feathers Sect came with the intent to propose a marriage.” Ling Kong said with his hands cupped.
"เป็นเช่นนี้,เมื่อหลิงคงเดินทางมายังนิกายขนนกแห่งทวยเทพครั้งแรกนั้น,ข้าได้ประสบพบกับหญิงสาวคนหนึ่งโดยบังเอิญ.เมื่อข้ากลับไป,ข้าเก็บความคิดคำนึงถึงหล่อนไม่หยุด,ไม่สามารถที่จะนำหล่อนออกไปจากจิตใจของข้าได้เลย,การเดินทางของข้ามายังนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นมีจุดประสงค์เพื่อยื่นเสนอการสมรส."หลิงคงกล่าวออกมาพร้อมทั้งประสานมือของเขาไว้.

“Oh? I wonder which lady made the Young Sect Master Ling fall in love with her?” Nie Li lightly smiled.
"โอ้ว?ข้าสงสัยว่าหญิงสาวคนใดกันที่ทำให้นายน้อยหัวหน้านิกายหลิงตกหลุมรักได้?"เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อย.

Lu Piao mumbled a soft sneer. “It’s as they say, ‘beware of suspicious folks bearing gifts; they’re sure to be ill-intentioned’. How could my beautiful Divine Feather Sect ladies be given to you? We’d rather keep the goods within the family. You can come steal money from the Divine Feathers Sect, but women, no way!”
หลู่เพียวพึมพำแค่นเสียงออกมาเบาๆ."ถ้าเป็นอย่างเขาพูด,ไม่ควรที่จะไว้วางใจศัตรู,แน่นอนว่าพวกเขานั้นจะต้องมีเจตนาร้ายเป็นแน่.หญิงสาวนิกายขนนกแห่งทวยเทพที่สวยงามของข้าจะไปมอบให้เจ้าได้อย่างไร?พวกเราจะต้องเก็บสิงดีๆไว้ในครอบครัวของพวกเราอยู่แล้ว,เจ้าสามารถขโมยเงินจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้,แต่ผู้หญิงนะ,ไม่มีทาง!"

Nie Li couldn’t help smiling at Lu Piao’s words.
เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะยิ้มกับคำพูดของหลู่เพียว.

Ling Kong didn’t hear Lu Piao’s comments as he lightly cupped his hands and continued, “Sect Master Nie, the one who I wish to propose to is Long Yuyin of the Dragonseal Family.”
หลินคงไม่ได้ยินความคิดเห็นของหลู่เพียวขณะที่เขายังคงยืนมือคารวะและกล่าวต่อ,"ผู้นำนิกายเนี่ย,หนึ่งเดียวที่ข้าปรารถนากล่าวถึงนั้นคือหลงยู่หยิ๋นของตระกูลผนึกมังกร."

Lu Piao coldly snorted again at Ling Kong’s words. “A toad trying to get a taste of the swan. As someone yearning after Long Yuyin, why don’t you first take a look in the mirror and see if you’re fit?” Even though Long Yuyin was still unmarried, her relationship with Nie Li was clear. It’s long been rumored that Long Yuyin was one of Nie Li’s women. This fellow must be seeking death if he’s trying to snatch my brother’s woman.
หลู่เพียวแค่นเสียงอย่างเย็นชาอีกครั้งกับคำพูดของหลิงคง,"คางคกพยายามที่จะลิ้มรสหงฟ้า,เหมือนกับบางคนที่กำลังโหยหาหลงยู่หยิ๋นนั่นล่ะ,ทำไมเจ้าไม่ส่องกระจกก่อนแล้วดูว่าเจ้านั้นเหมาะสมหรือไม่?"ถึงแม้ว่าหลงยู่หยิ๋นจะยังไม่ได้แต่งงาน,ความสัมพันธ์ของหล่อนกับเนี่ยหลีนั้นล้วนแล้วแต่ชัดเจน,ไม่นานมานี้ก็มีข่าวลือว่าหลงยู่หยิ๋นนั้นเป็นหนึ่งในผู้หญิงของเนี่ยหลี.คนๆนี้จะต้องกำลังมองหาความตายเป็นแน่ถ้าเขานั้นพยายามที่จะฉกผู้หญิงไปจากพี่น้องของเขา.

Ling Kong’s face sank as he heard Lu Piao’s words. He cupped his hands, once again, towards Nie Li, “Sect Master Nie, I wonder who this person is, to actually be so impudent in a place like this?!”
ใบหน้าของหลิงคงนั้นหายวาบขณะที่ได้ยินคำพูดของหลู่เพียว.เขาประสานมือของเขาอีกครั้งไปที่เนี่ยหลี,"ผู้นำนิกายเนี่ย,ข้าสงสัยว่าบุคคลนี้เป็นใคร,จริงๆแล้วช่างหยาบคายในสถานที่เช่นนี้ได้?!"

Nie Li calmly smiled towards Ling Kong. “He’s my brother, Lu Piao.”
เนี่ยหลียิ้มอย่างเย็นใจกล่าวต่อหลิงคง."เขาเป็นพี่น้องของข้า,หลู่เพียว."

“Sect Master Nie, as your brother, isn’t he being too rude?!” Ling Kong said in a solemn voice. He was clearly enraged.
"ผู้นำนิกายเนี่ย,เหมือนว่าพี่น้องของท่าน,ไม่ใช่ว่าเขาจะหยาบคายเกินไปหน่อยรึ?!"หลิงคงกล่าวด้วยเสียงที่เคร่งขรึม,เขาเกรี้ยวโกรธอย่างชัดเจน.
A servant angrily cried, “Young Sect Master, if we’d known that the Divine Feathers Sect was being ruled by such people, we wouldn’t have come. Why shouldn’t the Lingyun Sect break away from the Divine Feathers Sect?”
บริวารของเขาคนหนึ่งส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธ,"นายน้อยผู้นำ,ถ้าพวกเรารู้ว่านิกายขนนกแห่งทวยเทพจะถูกปกครองด้วยคนเช่นนี้,พวกเราจะไม่เดินทางมาเลย.ทำไมนิกายหลิงหยุนไม่แยกออกมาจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพเลยล่ะ?"

Even back then, they’d been treated with courtesy. Since when was such behaviour acceptable?
แม้แต่ก่อนในอดีต,พวกเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างสุภาพ,ตั้งแต่เมื่อไหร่กันจะให้ยอมรับพฤติกรรมเช่นนี้ได้อย่างไร?


Ling Kong extended a hand to stopped those servants. “Enough! Back down!”
หลินคงยื่นแขนของเขาออกไปหยุดบริวารเหล่านั้น."พอแล้ว!ถอยกลับไป!"

“Yes!” The servant bowed and backed away, indignance clearly written on his face.
"ขอรับ!"บริวารคนดังกล่าวได้โค้งคำนับและถอยออกไป,ความไม่พึงพอใจอย่างชัดแจงได้ถูกเขียนไว้บนใบหน้าของเขา.
Lu Piao coldly smiled. Of course he realised that Ling Kong was only putting up a show. Hypocritical to the extreme.
หลู่เพียวยิ้มออกมาอย่างเย็นชา.แน่นอนว่าเขานั้นตระหนักได้ว่าหลิงคงนั้นทำเป็นวางมาด,ช่างเจ้าเล่ห์มากเกินไปแล้ว

Ling Kong looked at Nie Li and continued, “The Lingyun Sect has always been a Subsidiary Sect to the Divine Feathers Sect. We adhere strictly to the rules. When we embarked upon this trip, we had no idea that the Divine Feathers Sect had already chosen a new Sect Master. It seems that Sect Master Nie isn’t very friendly with our Lingyun Sect!”
หลิงคงจ้องมองไปที่เนี่ยหลีและกล่าวว่า,"นิกายหลิงหยุนนั้นเป็นนิกายสาขาของนิกายขนนกแห่งทวยเทพมาตลอด,พวกเรานั้นต่างยึดมั่นในกฏอย่างเคร่งครัด.เมื่อพวกเราได้ทำการมาเยือนในครั้งนี้,พวกเราไม่รู้เลยว่านิกายขนนกแห่งทวยเทพได้ทำการคัดเลือกผู้นำนิกายคนใหม่.ดูเหมือนว่าผู้นำนิกายเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับนิกายหลิงหยุนของพวกเราสินะ!"

Nie Li faintly smiled and replied to Ling Kong, “Young Sect Master Ling is being too serious. Being generous towards others has always been a tradition of our Divine Feathers Sect. You’re the Young Sect Master of the Lingyun Sect, but after entering the grounds of my Divine Feathers Sect, you didn’t seem to show much etiquette. Upon seeing the Sect Master of the Main Sect, you didn’t bow in salute. Is it our Divine Feathers Sect that’s being unfriendly or is it the Lingyun Sect that’s being rude?”
เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อยและตอบกลับหลิงคง,"นายน้อยผู้นำหลิงท่านกำลังจริงจังเกินไปแล้ว.ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นนั้นเป็นธรรมเนียมของนิกายขนนกแห่งทวยเทพของเรามาโดยตลอด.ท่านก็เป็นนายน้อยผู้นำของนิกายหลิงหยุน,ทว่าหลังจากที่ท่านเข้ามายังอาณาเขตของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,ดูเหมือนว่าท่านหาได้แสดงความเคารพพวกเรามากนัก,เมื่อท่านเข้าพบผู้นำนิกายที่ห้องโถงหลักนิกาย,ท่านหาได้โค้งคำนับตามมารยาทไม่.เป็นนิกายขนนกแห่งทวยเทพที่ดูไม่เป็นมิตรหรือว่านิกายหลิงหยุนที่หยาบคายกันล่ะ?"

“That…” Ling Kong’s facial expression became somewhat embarrassed.
"นั่น..."การแสดงออกทางใบหน้าของหลิงคงกลายเป็นค่อนข้างอับอาย.

It was true. Upon seeing the Sect Master of the Divine Feathers Sect, they were required to bow in salute. Back when Hierarch Martialsky led the Divine Feathers Sect, Ling Kong had no problems with bowing. But now, the Sect Master was Nie Li, who was even younger than himself. How could he bow to someone like that?1
เป็นความจริง,เมื่อเข้าพบผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,พวกเขาจะต้องทำการโค้งทำความเคารพเพื่อทักทาย,ย้อนกลับไปเมื่อนักบุญนักรบสวรรค์ขึ้นเป็นผู้นำนิกาย,หลิงคงนั้นไม่ขัดข้องที่จะโค้งคำนับเลย.แต่ตอนนี้,ผู้นำนิกายเป็นเนี่ยหลี,ที่ยังเด็กกว่าตัวเขามากนัก,เขาจะโค้งคำนับให้กับบุคคลเช่นนั้นได้อย่างไร?

“Haha!” Nie Li waved his hand with a smile and said, “Young Sect Master Ling, no matter what happens, the Lingyun Sect will always be a Subsidiary Sect to our Divine Feathers Sect. I’ve only recently risen to this position, so it’s not strange that Young Sect Master Ling still sees me as an outsider. I don’t want to stay on this topic any longer. Recently, we’ve been preparing to start a war with the Demon God’s Sect and we will require the assistance of the Lingyun Sect. I wonder what Young Sect Master Ling’s opinion is on the matter?”
"ฮ่าฮ่า!"เนี่ยหลีโบกมือไปมาด้วยรอยยิ้มและกล่าวว่า,"นายน้อยผู้นำหลิง,ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นิกายหลิงหยุนนั้นก็เป็นนิกายสาขาของนิกายขนนกแห่งทวยเทพของพวกเรา.ข้าเพี่งจะได้ขึ้นมาในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อเร็วๆนี้,ดังนั้นมันจึงไมแปลกเลยที่นายน้อยผู้นำหลิงจะยังไม่เคยพบข้าขณะที่ยังอยู่ข้างนอก,ข้าไม่ต้องการที่จะกล่าวถึงเรื่องอื่นๆอีกต่อไป.เมื่อเร็วๆนี้,พวกเรานั้นได้เตรียมตัวที่จะเริ่มสงครามกับนิกายเทพอสูร,และพวกเรานั้นต้องการความช่วยเหลือจากนิกายหลิงหยุนอยู่.ข้าสงสัยว่านายน้อยผู้นำนิกายหลิงมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร?"

“Starting a war with the Demon God’s Sect? Are you guys are insane?” Ling Kong looked at Nie Li in shock. Previously, when Hierarch Martialsky was in control, the Divine Feathers Sect was too weak in comparison to the Demon God’s Sect. Right now, Ling Kong had no idea where Hierarch Martialsky had gone off to. And Nie Li actually wanted to lead the Divine Feathers Sect against the Demon God’s Sect?
"เริ่มสงครามกับนิกายเทพอสูรอย่างงั้นรึ?พวกท่านกำลังเสียสติอยู่อย่างงั้นรึ?"หลิงคงจ้องมองไปที่เนี่ยหลีด้วยความตกใจ.ก่อนหน้านั้นเมื่อนักบุญนักรบสวรรค์เป็นคนดูแลควบคุม,นิกายขนนกแห่งทวยเทพอ่อนแอเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบกับนิกายเทพอสูร.ในตอนนี้,หลิงคงไม่รู้เลยว่านักบุญนักรบสวรรค์นั้นจากไปอยู่ที่ไหน.และเนี่ยหลีต้องการจะนำนิกายขนนกแห่งทวยเทพเข้าต่อกรกับนิกายเทพอสูรจริงๆอย่างงั้นรึ?

“Hahaha.” Nie Li laughed three times and continued, “Of course, I’m not insane.”
"ฮ่าฮ่าฮ่า."เนี่ยหลีหัวเราะออกมาสามครั้งและกล่าวต่อ,"แน่นอน,ข้าไม่ได้เสียสติ."

Nie Li looked at Ling Kong and continued, “I wonder if Young Sect Master Ling is interested in taking a stroll around the Divine Feathers Sect with me?”
เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่หลิงคงและกล่าวต่อ,"ข้าสงสัยว่านายน้อยผู้นำนิกายหลิงมีความสนใจที่จะเดินดูรอบๆนิกายขนนกแห่งทวยเทพกับข้าหรือไม่?"

Ling Kong’s gaze went dark and dull as he glanced at Nie Li and cupped his hands. “Then, I’ll accept your offer!”
หลิงคงจ้องมองอย่างมืดมนและงงงวยขณะที่เขาชำเลืองไปที่เนี่ยหลีและประสานมือไปที่เขา."เช่นนั้น,ข้าขอยอมรับข้อเสนอของท่าน!"

“Young Sect Master Ling, if you please!” Nie Li smiled.
"นายน้อยผู้นำหลิง,เชิญท่านทางนี้!"เนี่ยหลียิ้ม.

They exited the Main Hall in a group, with Ling Kong following behind Nie Li’s entourage, with puzzlement in his eyes.
พวกเขาออกจากคฤหาสน์ห้องโถงหลักรวมกันเป็นกลุ่ม,พร้อมกับหลิงคงที่ตามหลังคณะของเนี่ยหลี,ด้วยความสับสนในดวงตายิ่ง.

The several servants that followed behind Ling Kong were exchanging glances with each other.
เหล่าบริวารหลายคนได้ตามไปข้างหลังหลิงคงต่างก็หันหน้าสบตาซึ่งกันและกัน.

“What’s Sect Master Nie trying to do?”
"ผู้นำนิกายเนี่ยหลีพยายามที่จะทำสิ่งใดกัน?

“Who knows?!” Several servants discussed in soft voices.
"ใครจะรู้เล่า?!"บริวารหลายคนต่างโต้เถียงกันเบาๆ.

Under Nie Li’s lead, their group passed through a patch of dense forest.
ภายใต้การนำของเนี่ยหลี,กลุ่มของพวกเขาผ่านเข้าไปยังเส้นทางของป่าดงดิบ.
The forest was shrouded in clouds and mist. Disciples sat everywhere, cultivating. There must have been few hundreds of them, sitting on tree branches or boulders. The sheer density of spiritual energy was extremely shocking. It must have been several dozens or even hundreds of times greater than outside!
ป่าแห่งนี้นั้นถูกปกคลุมไปด้วยเมฆและหมอก.เหล่าศิษย์ต่างนั่งอยู่ทุกๆที,บ่มเพาะพลัง,น่าจะมีพวกเขาอยู่หลายร้อยคน,กำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้หรือก้อนหิน.ด้วยพลังวิญญาณที่หนาแน่อย่างเต็มทีช่างน่าตกตะลึงเป็นอย่างมาก.มันน่าจะมีความเข็มข้นหลายสิบเท่าหรือแม้แต่หลายร้อยเท่ามากกว่าข้างนอกซะอีก!

When the disciples saw Nie Li’s party, they all stood and bowed in deep respect.
เมื่อเหล่าศิษย์มองเห็นกลุ่มของเนี่ยหลี,พวกเขาทั้งหมดต่างลุกขึ้นและโค้งคำนับให้ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง.
“Sect Master!”
"ท่านผู้นำ!"
“Sect Master!”
"ท่านผู้นำ!"All kinds of greetings rang from around them!
การทักทายทุกแบบดังก้องรายล้อมพวกเขา!
“En!” Nie Li lightly nodded and continued forward.
"อืม!"เนี่ยหลีพยักหน้าเล็กน้อยและเดินต่อไปข้างหน้า.

The servants behind Ling Kong discussed in soft tones.
เหล่าบริวารที่อยู่ข้างหลังหลิงคงต่างแสดงความคิดเห็นด้วยโทนเสียงเบาๆ.

“These people seem to be Dao of Dragon Realm experts!”
"คนเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญญาณรอบรู้แห่งมังกร!"

“The Divine Feathers Sect can’t be putting on a show by arranging those people here, right? With so few Dao of Dragon Realm experts, what is there to flaunt? Our Lingyun Sect has them too!”
"นิกายขนนกแห่งทวยเทพคงไม่ได้สร้างภาพด้วยการจัดเตรียมคนเหล่านี้ไว้ที่ตรงนี้,ใช่ใหม?ด้วยผู้เชี่ยวชาญไม่มากนักในระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร,เป็นสิ่งที่มีไว้โอ้อวดรึอย่างไร?นิกายหลิงหยุนของพวกเราก็มีพวกเขาเหมือนกันนั่นล่ะ!"

“Look over there!” One servant pointed towards an area in the forest.
"มองที่ตรงนั้น!"หนึ่งในบริวารได้ชี้ไปยังพื้นที่แห่งหนึ่งในป่า.

“That should be an array. It seems to have been laid out with spiritual stone essence! They actually used spiritual stone essences to lay out an array! The Divine Feathers Sect must have paid in blood and sweat!”
"นั่นคงจะเป็นค่ายกลอย่างหนึ่ง.ดูเหมือนว่าจะถูกวางเอาไว้ด้วยแก่นหินจิตวิญญาณอีกด้วย!เป็นความจริงที่พวกเขาใช้แก่นหินจิตวิญญาณมาใช้วางค่ายกลสินะ!นิกายขนนกแห่งทวยเทพน่าจะจ่ายไปด้วยน้ำพักน้ำแรงที่มี!"
Nie Li lightly smiled at the servants’ conversations. Lu Piao and co. only sneered without saying a word. From Lu Piao’s point of view, the Divine Feathers Sect was strong enough to not need the Lingyun Sect at all. There was no need for Nie Li to bring them here!

เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อยให้กับการสนทนาของบริวารเหล่านั้น,หลู่เพียวและพรรคพวก,เพียงแค่แค่นเสียงเย้ยหยันโดยไร้ซึ่งคำพูด.จากมุมมองของหลู่เพียวนั้น,นิกายขนนกแห่งทวยเทพแข็งแกร่งเพียงพอจนไม่ต้องการนิกายหลิงหยุนด้วย,ไม่จำเป็นเลยสำหรับเนี่ยหลีที่จะนำพวกเขามาที่นี่!ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)61 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. อุส่าจะได้เม้นแรกละเชียวแหม๋555555

   ลบ
  2. ผมกดเข้าออกเล่นๆตอนมันมาพอดี 555ตอนหน้าเเบ้วกัน

   ลบ
  3. ผมกดเข้าออกเล่นๆตอนมันมาพอดี 555ตอนหน้าเเบ้วกัน

   ลบ
  4. แทนที่จะเม้นแรก "ขอบคุณ" น่าจะดีกว่านะ

   ลบ
  5. เม้นแรกในชีวิตเหมือนกัน ตลอดชีวิตอ่านการ์ตูนยังไม่เคนคอมเม้นเลย มันเป็นคำตอบที่มากกว่าขอบคุณมากน่ะครับ คิดๆดีๆ 555 คุณมีความสำคัญ และยิ่งใหญ่แค่ไหนที่ได้รับเม้นแรกในชีวิตถึงสองคน อิคึอิคึ ในขณะที่เรื่องอื่นๆไม่เคยได้รับ อิอิ

   ลบ
 2. ทำไมหลังๆตอนมันออกช้าจังเลยคนเขียนไม่ค่อยจะทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วมั้งขนาดแปลอังกฤษยังหาย อีกเจ้าก็แต่งตอนพิเศษไปรอเรียบร้อย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 444มา445รู้สึกต้นฉบับจีนจะเว้นนานเกือบสองเดือนครับ แต่445 กับ446นี่ห่างกันอาทิตย์เดียว ลุ้นๆเอาว่าอาจจะออกเร็วแล้วก็ได้นะครับ

   ลบ
  2. ตอนนี้ทาง Eng ตามทันต้นฉบับแล้วครับ ข่าวว่าต้นฉบับจะออกเดือนละครั้งด้วย หลังจากนี้กว่าจะออกคงต้องรอนานเอาเรื่องเลยครับ

   ลบ
  3. ตามที่ผมบอกล่ะครับ ผมตามในเวปจีนมา ตอน444มา445นี่เกือบสองเดือนเลย แต่445มา446นี่อาทิตย์เดียวครับ ลุ้นเอาๆว่ามันจะออกเร็วต่อเนื่องมั้ย

   ลบ
  4. ตามที่ผมบอกล่ะครับ ผมตามในเวปจีนมา ตอน444มา445นี่เกือบสองเดือนเลย แต่445มา446นี่อาทิตย์เดียวครับ ลุ้นเอาๆว่ามันจะออกเร็วต่อเนื่องมั้ย

   ลบ
  5. ขอบคุณหลายๆเด้อ อยากอ่าน447 แล้วอ่าครับ มารึยังหว่า

   ลบ
 3. ขอบคุณครับรอจนจะดิ้นตาย

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับรอนานมาก(แต่เข้าใจนะครับ)

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณคร้าบบบบบบบบบ

  ตอบลบ
 6. ตอนต่อไปขอหลายๆตอนนะครับ ขอบคุณทีมงานผู้แปลมากๆครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ มีแปลเรื่องอื่นอีกมั้ยครับ ถ้ามีบอกหน่อยนะครับ จะติดตาม อิอิ แปลดีมากๆๆๆ ครับ

  ตอบลบ
 8. จะมาอีกเมื่อไหร่ครับผม พอดี พึ่ง มาอ่านใหม่

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับ ต้นฉบับก็มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ย นึกว่าต้องรอนานซัแล้ว

  ตอบลบ
 10. สนุกมากครับผม ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณคะ ที่แปลมาให้อ่านกัน (;

  ตอบลบ
 12. ขอบพระคุณมากๆจ้า เดือนละตอนก็จะรอ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นานเกินว้อย (3 วันตอนพอ)

   ลบ
 13. นานจัง แต่ก้อยังรอ

  ตอบลบ
 14. ตั้งแต่อ่านเป็นแบบมังงะจีนมา มาถึงตอนที่ 100 กว่าๆ ทนไม่ไหวมาอ่านแบบนิยายแทน เริ่มตั้งแต่บทที่ 90 กว่าๆ อ่านจนมาถึงจุดๆนี้ สนุกมากแบบหยุดอ่านไม่ได้เลย แต่พอมาถึงทางตันนี้ คงต้องเตรียมใจรอเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเลยสินะ T_T สู้ๆครับ

  ตอบลบ
 15. 555+ มันสนุกมากครับ หมาเห่านางฟ้า ชัดๆ

  ตอบลบ
 16. นานมากๆคัฟหลายวันละ

  ตอบลบ
 17. นานมากๆคัฟหลายวันละ

  ตอบลบ
 18. นานมากๆคัฟหลายวันละ

  ตอบลบ
 19. นานไปแว้ว จะลงแดง

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากๆครับตอนต่อไปมาเมื่อไหร่อะคับ

  ตอบลบ
 21. ในที่สุดก็อ่านมาจนถึงตอนปัจจุบัน 555+
  เริ่มอ่านตั้งแต่ที่เนี่ยหลี่ยังไม่ได้เข้าร่วมการประมูลของเมืองตัวเองเลย มังงะออกช้าได้ใจ เลยมาอ่านนิยายตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา 5555+

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณครับรออยู่ครับ

  ตอบลบ
 23. มะไหร่ 447 จะมาครับ อยาก อ่านต่อ ใจจะขาด กำลังสนุก 5555

  ตอบลบ