วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 445 – Subsidiary Sect

Tale of the demon and god novel Chapter 445 – Subsidiary Sect

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 445 นิกายสาขา


บทที่ 445 นิกายสาขา


That white-clothed male had his brows tightly knitted together. His name is Ling Kong, Young Sect Master of the Lingyun Sect.
ชายที่สวมชุดสีขาวนั้นได้ขมวดคิ้วแน่นเหมือนกัน.เขามีนามว่าหลินคง,นายน้อยผู้นำนิกายของนิกายหลิงหยุน.

Although the Lingyun Sect couldn’t be compared to powerful sects like the Divine Feathers Sect, it also possessed quite a reputation with one Martial Ancestor Realm overseeing the sect.
แม้ว่านิกายหลิงหยุนนั้นจะไม่สามารถเทียบพลังอำนาจกับนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้,แต่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามหนึ่งคนคอยกำกับดูแล.


The Lingyun Sect could be considered a Subsidiary Sect to the Divine Feathers Sect. Except with the declining of the Divine Feathers Sect these years, the subsidiary relationship became unstable. It wasn’t the Lingyun Sect wanting to betray them, but because of the Divine Feathers Sect’s weak influence, the land of the Lingyun Sect was constantly invaded and occupied by the Demon God’s Sect. Therefore, the Lingyun Sect wanted to find a bigger patron to prevent themselves from being devoured by the Demon God’s Sect.
นิกายหลิงหยุนนั้นอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นนิกายสาขาของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.เว้นแต่ว่าการถดถอยของนิกายขนนกแห่งทวยเทพในหลายปีที่ผ่านมา,ความสัมพันธ์กับนิกายสาขาจึงได้กลายเป็นไม่มั่นคง,ไม่ได้เป็นเพราะนิกายหลิงหยุนต้องการที่จะทรยศพวกเขา,แต่เพราะอิทธิพลของนิกายขนนกแห่งทวยเทพอ่อนแอ.ดินแดนนิกายหลิงหยุนได้ถูกรุกรานอยู่โดยตลอดและถูกยึดครองโดยนิกายเทพอสูร.ดังนั้น,นิกายหลิงหยุนต้องการหาผู้หนุนหลังที่ปกป้องพวกเขาได้จากการกลืนกินของนิกายเทพอสูร.
It was only due to the sensitivity of this issue that the Lingyun Sect did not mention this to the Divine Feathers Sect.
นี่อาจจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวที่จะเอื้อนเอ่ยซึ่งนิกายหลิงหยุนไม่ต้องการที่จะกล่าวอ้างเรื่องนี้ต่อนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

Looking at the tightly sealed doors of the Divine Feathers Sect, Ling Kong couldn’t help sighing inwardly. In this period of time, the Lingyun Sect has been in crisis. Originally, they wanted to seek aid from the Divine Feathers Sect but, looking at it now, the Divine Feathers Sect itself was powerless to defend themselves. This caused his heart to be in deep worry.
ด้วยการจ้องมองไปยังประตูที่ปิดแน่นของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.หลิงคงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอยู่ด้านใน.ในระยะเวลานี้,นิกายหลิงหยุนนั้นอยู่ในภาวะวิกฤติ.ในตอนแรกนั้น,พวกเขานั้นต้องการความช่วยเหลือจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพแต่เมื่อเฝ้าดูในตอนนี้,นิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นไร้ซึ่งพลังที่จะปกป้องพวกเขา.นี่จึงเป็นเหตุให้หัวใจของเขานั้นเป็นกังวลอย่างสุดใจ.

“Yan San, pass over our Notice of Visit!” said Ling Kong.
"หยานซาน,บอกกล่าวคำเชิญเข้าเยี่ยมออกไป!"หลิงคงกล่าว.

“Yes!” Yan San replied respectfully as he walked towards the door and handed over a Notice of Visit to one of the disciples that was guarding the gate.
"ขอรับ!"หยานซานตอบกลับด้วยความเคารพขณะที่เขาเดินตรงไปยังประตูและส่งมอบคำเชิญแก่ศิษย์คนหนึ่งที่เป็นทหารเฝ้าประตู.

The disciple glanced at Ling Kong and his group and said, “Wait here, I’ll ask for instructions from our Sect Master.”
ศิษย์คนดังกล่าวชำเลืองมองไปที่หลิงคงและกลุ่มของเขาพร้อมกล่าวออกไปว่า,"รอที่นี่ก่อน,ข้าจะไปขอคำแนะนำจากผู้นำนิกายของเรา."

 
“It’s been half a year since we, Lingyun Sect have paid a visit to the Divine Feathers Sect. I wonder how is Sect Master Situ’s situation?” Yan San smiled as he tried to get information.
"ผ่านมาแล้วครึ่งปี,นิกายหลิงหยุนมีความสนใจที่จะมาเยี่ยมเยือนนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ข้าสงสัยว่าผู้นำนิกายซือถือเป็นอย่างไรบ้าง?"หยานซานยิ้มขณะที่เขานั้นพยายามหาข้อมูล.

“Oh, you guys might not know about it, but Sect Master Situ has already passed the Sect Master’s seat to our new Sect Master!” The disciple lightly smiled.
"โอ้ว,พวกเจ้ายังคงไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว,แต่ผู้นำนิกายซือถูได้ส่งมอบตำแหน่งผู้นิกายไปให้กับผู้นำคนใหม่เรียบร้อยแล้ว!"ศิษย์คนดังกล่าวยิ้มออกมาเล็กน้อย.
 
Hearing the disciple’s words, Ling Kong’s heart jumped for a moment and enquired, “I wonder, what’s the name of this new Sect Master?”
ได้ยินคำพูดของศิษย์คนดังกล่าว,หัวใจของหลิงคงเต้นไปมาอยู่ชั่วขณะพร้อมกับค้นหาความจริง"ข้าสงสัยว่า,ผู้นำคนใหม่นี้มีนามว่าอะไรอย่างนั้นรึ?"

“Sect Master Nie Li is our newly-appointed Sect Master!” the disciple said as he lightly smiled. He wanted to tell others how powerful their newly-appointed Sect Master was. Under Sect Master Nie Li’s leadership, the Divine Feathers Sect’s strength had already reached a new frightening height. However, due to the warnings from the Elders in the sect, he didn’t dare to reveal much.
"ผู้นำนิกายเนี่ยหลีเป็นผู้นำนิกายที่ได้แต่งตั้งใหม่ของพวกเรา!"ศิษย์คนดังกล่าวกล่าวออกมาขณะที่เขายิ้มออกมาเล็กน้อย.เขาต้องการบอกถึงเรื่องอื่นๆผู้นำนิกายคนใหม่ของเขาที่ทรงพลังยิ่ง.ภายใต้การการนำของผู้นำคนใหม่เนี่ยหลี,ความแข็งแกร่งของนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นได้ไปถึงจุดสูงสุดที่น่าสะพรึงกลัวนัก.แต่ถึงกระนั้น,เนื่องด้วยการเตือนจากเหล่าผู้อาวุโสภายในนิกาย,เขาจึงไม่กล้าที่จะเผยอะไรออกมามากนัก.
“Oh!” Ling Kong couldn’t help sighing in his heart. It seems like the times have changed. They actually allowed a nameless guy to ascend to the Sect Master’s position. That lost strength of theirs must have been severe, no wonder the doors of the sect were tightly shut now.
"โอ้ว!"หลิงคงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอยู่ในใจ.ดูเหมือนว่าวันเวลาได้เปลี่ยนไปแล้ว.เป็นความจริงที่พวกเขานั้นยอมให้บุคคลที่ไร้ซึ่งชื่อเสียงขึ้นมาในตำแหน่งผู้นำนิกาย.นั่นเป็นเพราะได้สูญเสียความแข็งแกร่งพวกเขา,ดังนั้นจึงได้เข้มงวดนัก,ไม่แปลกใจเลยว่าประตูของนิกายจึงได้ปิดแน่นในตอนนี้.

 
“Wait here, I’ll report back to the Sect Master!” The disciple replied and hastily ran off.
"โปรดรอที่นี่,ข้าจะไปเรียนต่อผู้นำนิกายก่อน!"ศิษย์คนดังกล่าวตอบกลับและเร่งรีบวิ่งออกไป.

Yan San asked towards Ling Kong, “Young Sect Master, what should we do now?”
หยานซานสอบถามต่อหลิงคง,"นายน้อยผู้นำ,พวกเราควรทำอย่างไรตอนนี้?"

After pondering for a brief moment, Ling Kong’s eyes flashed across bright rays of light as he replied, “Later, when we see the new Sect Master, don’t say that we’re here to ask for help. Tell them that we’re here for a marriage proposal!”
หลังจากขบคิดอยู่ชั่วขณะ,สายตาของหลิงคงก็มีแสงเป็นประกายผ่านเข้ามาขณะที่เขาตอบกลับไปว่า."หลังจากนี้,เมื่อพวกเราได้พบกับผู้นำนิกายคนใหม่แล้ว,ไม่ต้องพูดว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือ,บอกพวกเขาว่าพวกเรามาที่เพื่อเสนอขอแต่งงาน!"
“A marriage proposal?” Yan San was stunned for a brief moment.
"เสนอขอแต่งงานรึ?"หยานซานถึงกับตกตะลึงไปชั่วขณะ.

“Correct, Long Yuyin of the Dragonseal Family!” Ling Kong continued as he nodded his head.
"ถูกต้อง,หลงยู่หยิ๋นของตระกูลผนึกมังกร!"หลิงคงพูดต่อขณะพยักศีรษะ.

 
After a brief moment of pondering, Yan San’s eyes lit up, “Young Sect Master is smart. If you’re able to take Long Yuyin as your wife, it’s the same as allying ourselves with the Divine Feathers Sect. We’ll still be able to request reinforcements elsewhere, that’s killing two birds with one stone!”
หลังจากที่ครุ่นคิดไปอยู่ชั่วขณะ,ดวงตาของหยานซานก็เบิกกว้างขึ้น,"นายน้อยผู้นำช่างฉลาดยิ่ง,ถ้าท่านสามารถที่จะนำหลงยู่หยิ๋นมาเป็นภรรยาได้,มันก็เหมือนกันขณะที่พวกเราได้เป็นพันธมิตรกับนิกายขนนกแห่งทวยเทพด้วย.พวกเราก็ยังสามารถที่จะร้องขอกำลังเสริมได้ด้วย,นั่นมันเหมือนกับสังหารนกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว!"
 
“Yeah.” Ling Kong nodded. Looking at the towering gate, aside from these intentions, there’s still another reason. After the banquet from before, ever since he took a glance at Long Yuyin, she had always been on his mind. Her beautiful face would appear in his mind from time to time.
"ใช่แล้ว."หลิงคงพยักหน้า,จ้องมองไปยังประตูที่ตั้งตระหง่าน,นอกเหนือจากความตั้งใจเหล่านั้นแล้ว,ยังมีอีกเหตุผล,หลังจากงานเลี้ยงที่ผ่านมาก่อนนั้น,ทุกๆครั้งเมื่อเขาชำเลืองมองไปที่หลงยู่หยิ๋น.หล่อนนั้นยังคงอยู่ภายในจิตใจของเขามาโดยตลอด,ใบหน้าที่สวยของหล่อนนั้นปรากฏภายในใจของเขาครั้งแล้วครั้งเล่า.

Originally, because of how powerful the Divine Feathers Sect and the Dragonseal Family were, he didn’t even dare to think about it. But now, after this thought had risen in his mind, it could no longer be stopped.
ในตอนแรกนั้น,เพราะว่านิกายขนนกแห่งทวยเทพและตระกูลผนึกมังกรนั้นทรงอำนาจยิ่ง,เขาจึงไม่กล้าที่จะคิดถึงเรื่องดังกล่าว.แต่ตอนนี้,ความคิดดังกล่าวนั้นได้ผุดขึ้นมาในใจของเขา,ไม่สามารถที่จะหยุดได้อีกต่อไป.
A brief moment later, that Divine Feathers Sect’s disciple came out and lightly cupped his hands towards Ling Kong and his group. “On Sect Master’s request, please enter!”
ชั่วระยะเวลาหลังจากนั้น,ศิษย์ของนิกายขนนกแห่งทวยเทพก็ได้กลับมาและประสานมือคารวะไปยังหลินคงและกลุ่มของเขา."ตามที่เจ้านิกายร้องขอ,เชิญเข้าไปได้!"
“Thank you for your trouble.” Ling Kong appeared elegant and graceful as he replied with etiquette.
ขอบคุณสำหรับการรบกวน."หลิงคงแสดงให้เห็นถึงความสง่างามพริ้งเพราขณะที่เขาตอบกลับด้วยมารยาทผู้ดี.


Divine Feathers Sect, Main Hall of the Sect
นิกายขนนกแห่งทวยเทพ,คฤหาสน์หลักของนิกาย.
 
Nie Li sat at the seat of honor in the Main Hall. He was calmly seated as of this moment and his aura had already fused with his surroundings.
เนี่ยหลีนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงเกียรติในคฤหาสน์หลัก,เขานั่งอย่างสงบพร้อมกับกลิ่นอายของเขานั้นได้รวมเข้ากับบรรยากาศที่อยู่รอบๆที่แห่งนี้แล้ว.

In the gigantic hall, there was only Li Xingyun, Lu Piao, Gu Bei and dozen people present.
ในคฤหาสน์ที่ใหญ่โต,มีเพียงหลีชิงหยุน,หลู่เพียว,กู่เป่ยและคนอื่นอีกหลายสิบคนในตอนนี้.
 
When Ling Kong and his group came in, his gaze fell onto Nie Li’s group and his heart went cold.
เมื่อหลินคงและกลุ่มของเขาเข้ามาภายใน,สายตาของเขาก็จ้องมองไปที่กลุ่มของเนี่ยหลีและหัวใจของเขาก็กลายเป็นเย็นชา.

Nie Li and his group was so young, how could they obtain such a high position in the Divine Feathers Sect? This caused his heart to be puzzled. Could it be that in the Divine Feathers Sect, there wasn’t any experts overseeing them? What made him even more surprised was that, although Nie Li was extremely young, his strength wasn’t that simple. He should possess the strength of Dao of Dragon Realm.
เนี่ยหลีและกลุ่มของเขานั้นยังหนุ่มอยู่มาก,พวกเขากลับได้รับตำแหน่งที่สูงเช่นนี้ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้อย่างไร?นี่เป็นเหตุให้ใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความสับสน.เป็นไปได้ที่นิกายขนนกแห่งทวยเทพ,จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยสอดส่องดูแลพวกเขา?มันช่างทำให้เขาประหลาดใจกับสิ่งดังกล่าวนัก,แม้ว่าเนี่ยหลีนั้นจะยังหนุ่มเป็นอย่างมาก,หากด้วยความแข็งแกร่งของเขากับไม่ใช่ธรรมดา,เขาควรที่จะมีความแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.

However, to have a Dao of Dragon Realm oversee the sect as Sect Master, where did the Martial Ancestor Realm experts of the Divine Feathers Sect go?
อย่างไรก็ตาม,มีผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรเป็นคนดูแลนิกายทั้งยังเป็นผู้นำนิกายด้วย,ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามของนิกายไปใหนกัน?
 
Could it be that all the Martial Ancestor Realm experts of the Divine Feathers Sect have…
เป็นไปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามทั้งหมดของนิกายขนนกแห่งทวยเทพจะ....
This thought frightened the cold sweat out of Ling Kong. If that’s the case, then the sealing of Divine Feathers Sect’s doors could be understood.
ด้วยความคิดที่สะท้านไปด้วยเหงื่อที่เย็นเยือบออกมาจากหลิงคง,ถ้าเป็นกรณีดังกล่าว,เช่นนั้นแล้วประตูของนิกายที่ได้ปกปิดไว้สามารถที่จะเข้าใจได้.

 
“This is the Young Sect Master of the Lingyun Sect!” Nie Li’s gaze fell onto Ling Kong. He already fully understood the situation of the Lingyun Sect. Right now, things were very different in the Divine Feathers Sect. Just when they’re planning to act as needed, Ling Kong made an unexpected arrival.
"นี่คงเป็นนายน้อยของนิกายหลิงหยุนซินะ!"เนี่ยหลีจ้องมองลงไปที่หลิงคง,เขาเข้าใจได้ถึงสถานะการของนิกายหลิงหยุนเรียบร้อยแล้ว.ในตอนนี้นั้น,ด้วยบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ในตอนที่พวกเขาวางแผนที่จะทำหน้าที่ที่จำเป็น,หลินคงก็ได้เดินทางมาอย่างคาดไม่ถึง

Ling Kong’s gaze fell onto a beautiful girl among the crowd and his gaze suddenly lit up. That girl was the girl that had been in his mind, Long Yuyin.
หลิงคงจ้องมองไปที่หญิงสาวที่สายงามคนหนึ่งท่ามกลางพวกเขาและทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้าง.หญิงสาวคนนั้นคือหญิงสาวที่อยู่ภายในใจของเขา,หลงยู่หยิ๋น.

The current Long Yuyin appeared even more beautiful compared to before. She no longer had her old cold demeanor, but a warm look. Her every movement carried boundless charm and her fascinating figure was endlessly attractive.
หลงยู่หยิ๋นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้สวยงามยิ่งกล่าเมื่อก่อนซะอีก,หล่อนไม่ได้มีท่าทางเย็นชาเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป,แต่ช่างดูมีชีวิตชีวา,ทุกๆการเคลื่อนไหวของหล่อนนั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์ยั่วยวนไม่สิ้นสุดและใบหน้าที่ชวนมองนั่นก็ช่างน่าดึงดูดใจอย่างไม่สิ้นสุด.
Ling Kong felt as though his gaze could no longer shift away.
หลิงคงรู้สึกราวกับว่าสายตาของเขาแทบไม่สามารถที่จะถอยห่างออกได้อีกต่อไป.
 
“Hey, you from the Lingyun Sect, why have you come here? If you have any rubbish, say it quick. Don’t waste our time here!” Lu Piao cast his mouth to one side as he appeared extremely insolent. He was told to do so by Nie Li, although he didn’t know why Nie Li wanted him to be rude, he still believes that Nie Li definitely had his own reasons!
"เฮ้,พวกเจ้าที่มาจากนิกายหลิงหยุน,ทำไมพวกเจ้าถึงมาที่นี่ล่ะ?ถ้าพวกเจ้ามีเรื่องไร้สาระใดๆ,พูดมาโดยเร็ว.อย่าได้ทำให้พวกเราเสียเวลา!"หลู่เพียวปล่อยคำพูดออกมาอย่างเอาแต่ใจด้วยปรากฏความโอหังเป็นอย่างมาก.เขาได้ถูกบอกล่าวโดยเนี่ยหลีให้ทำเช่นนั้น,แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยหลีถึงต้องการให้เขาทำตัวหยาบคายเช่นนั้น,เขาก็ยังเชื่อว่าเนี่ยหลีนั้นมีเหตุผลของตัวเองอย่างแน่นอน!
“Aren’t you guys a little too rude?!” Yan San frowned his brows for a brief moment. Just when he was about to step forth, he was stopped by Ling Kong.
"พวกเจ้าไม่หยาบคายมากเกินไปอย่างงั้นรึ?!"หยานซานขมวดคิ้วของเขาแน่นอยู่ชั่วขณะ,ในตอนนี้เขาต้องการที่จะก้าวออกมา,กลับถูกหยุดเอาไว้โดยหลิงคง.

 
Ling Kong cupped his hands towards Nie Li and appeared with elegance. He did not place Lu Piao’s words in his heart at all. “It’s been half a year since my last visit to the Divine Feathers Sect. I wonder how is Old Sect Master’s situation? To be able to have my first meeting with Sect Master Nie Li, it’s my pleasure. We’ve come with a request in our visit to the Divine Feathers Sect.” Ling Kong examined Nie Li. Nie Li gave him a feeling of being deep, making it impossible to see through him.
หลิงคงประสานมือคารวะไปยังเนี่ยหลีพร้อมปรากฏท่าทางสง่างาม,เขาทำเป็นไม่ใส่ใจกับคำพูดของหลู่เพียว."มันเป็นเวลาครึ่งปีมาแล้วที่ข้าได้มาเยี่ยมเยือนนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ข้าสงสัยว่าสถานะของผู้นำนิกายคนเก่าเป็นอย่างไรบ้าง?นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เข้าพบกับท่านผู้นำนิกายเนี่ยหลี่,ช่างเป็นเรื่องยินดีต่อข้านัก.พวกเราได้เดินทางมาพร้อมด้วยคำขอเข้ามาเยี่ยมเยือนนิกายขนนกแห่งทวยเทพ "หลิงคงพินิศเนี่ยหลี.เนี่ยหลีได้ทำให้เขารู้สึกถึงความลึกล้ำ,เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองเห็นตัวตนของเขาได้.

Lu Piao being hot-headed was clearly instructed by Nie Li. What’s Nie Li’s intentions?
หลู่เพียวเริ่มแสดงอาการณ์ฉุนเฉียวออกมาอย่างชัดเจนตามคำแนะนำของเนี่ยหลี.เนี่ยหลีนั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรกันแน่?
“Oh? What is it that caused Young Sect Master Ling to make a trip over personally? My brother, Lu Piao was a little rude with his words, please pardon him for that!” Nie Li lightly laughed.
"โอ้ว?มันคืออะไรกัน,ถึงเป็นสาเหตุให้นายน้อยผู้นำนิกายหลิงต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง?พี่น้องของข้า,หลู่เพียวนั้นเป็นคนที่หยาบกระด้างเล็กน้อยด้วยคำพูดของเขานั้น,กรุณายกโทษให้เขากับเรื่องดังกล่าวด้วย!"

 
“It’s like this, our Lingyun Sect and Divine Feathers Sect have always been good allies…” Just when Ling Kong was about to continue further, he was interrupted by Nie Li with a wave of his hand.
"เป็นเช่นนี้,นิกายหลิงหยุนของพวกเราและนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีมาโดยตลอด..."ในตอนที่หลิงคงกำลังที่จะบอกกล่าวต่อไป,เขานั้นได้ถูกขัดจังหวะโดยเนี่ยหลีด้วยการโบกมือของเขา.

“Young Sect Master Ling, there’s a point that I have to correct. The Lingyun Sect has always been a Subsidiary Sect to the Divine Feathers Sect.” Nie Li lightly smiled as he looked at Ling Kong, a sharpness flashing within his eyes.
"นายน้อยผู้นำนิกายหลิง,มีบางจุดที่ข้าต้องทำให้ถูกต้อง.นิกายหลิงหยุนนั้นเป็นนิกายสาขาของนิกายขนนกแห่งทวยเทพมาโดยตลอด."เนี่ยหลียิ้มเล็กน้อยขณะที่เขาจ้องมองไปที่หลิงคง,มีประกายแสงที่แหลมคมผ่านเข้ามาในดวงตาของเขา.

Ling Kong lightly frowned. Nie Li’s words were extremely sharp. If the Divine Feathers Sect had weakened, he definitely wouldn’t dare to speak of such words. Or is Nie Li trying to bluff?
หลิงคงขมวดคิ้วเล็กน้อย.ด้วยคำพูดของเนี่ยหลีนั้นช่างเสียดแทงนัก.หากว่านิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นอ่อนแอ,เขาคงไม่กล้าพูดออกมาด้วยคำพูดเช่นนั้นอย่างแน่นอน.หรือนี่,เนี่ยหลีกำลังพยายามที่จะลวงหลอกอยู่หรือไม่?

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)59 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ จากนี้รอกันยาวววววววเลย

  ตอบลบ
 2. หลินคงมาเพื่อ ระวังโดนหลงหยูหยินเตะไข่แบบอดีตคู่หมั้น ตอนนี้คงอยู่ระดับจ้าวแห่งส่งครามชั้นต้น 446รอวันที่2-10ธค.

  ตอบลบ
 3. 1 ตอน เท่ากับ 1 เดือน นานเหมือน 1 ปี ไม่ซิ แต่ใจผมมันเหมือนรอคอยเรื่องนี้นานเหมือน 1 ทศวรรษ

  ตอบลบ
 4. ค้างงงงงงงงงงงงงง อีก นานกว่าจะมา

  ตอบลบ
 5. คนแต่ง หยุดดื้อๆเลย ค้างกันต่อไป

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับที่บอกว่าจะหยุดยาวไม่งั้นเปิดทีใจสั่นทุกครั้ง

  ตอบลบ
 7. ค้างงงงงงงงงงงงงง อีก นานกว่าจะมา

  ตอบลบ
 8. ตอนที่ 444 มันมี 444.1 ถึง 444.10 ไม่ใช่หรา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มันเป็นตอนที่คนแปลไทยแต่งเพิ่มเองคับไปลองอ่านในแฟนเพจเขาได้เขาบอกเองว่าแต่งเพิ่ม

   ลบ
  2. ใช่ครับตามความคิดเห็นบน⬆⬆
   เขาแต่งเพิ่มโดยแอดมินของเขาเอง
   สนุกอยู่นะผมว่า
   อ่านรอต้นฉบับของจริงออก

   ลบ
  3. ใช่ครับตามความคิดเห็นบน⬆⬆
   เขาแต่งเพิ่มโดยแอดมินของเขาเอง
   สนุกอยู่นะผมว่า
   อ่านรอต้นฉบับของจริงออก

   ลบ
 9. ขอบคุณครับ คงต้องย้อนอ่านฆ่าเวลาอีกแล้ว 555

  ตอบลบ
 10. ขอบคุนครับ .1-.10
  เอาเว็บนี้ไปอ่านรอละกัน ผิดกฏหรืออะไรขอโทดด้วยครับ
  http://readtdg2.blogspot.com/p/blog-page_25.html?m=1

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มันเป็นตอนที่คนแปลไทยแต่งเพิ่มเองคับไปลองอ่านในแฟนเพจเขาได้เขาบอกเองว่าแต่งเพิ่ม

   ลบ
  2. มีภาคแยกตู่ซือให้อ่านด้วยใครสนใจไปหาอ่านเวปนี้ได้

   ลบ
 11. ขอบพระคุณมากๆนะครับ

  ตอบลบ
 12. กำลังสนุกเลย ตัดจบซะงั้น 555555 ค้างสุดๆ รอตอนต่อไปอยู่นะครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. นี่ถ้ารู้ว่าซื้อนิกายด้วยยา พี่หลิงคงชักตายแหงๆ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ


  #สปอยๆๆๆๆๆๆ

  ตอนต่อไป อีกเดือนนึง แค่นี้ละ =,=

  ตอบลบ
 15. 555+ไม่ได้แอ่มหรอกมึง

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณ เฝ้ารอ ขอบคุณ เฝ้ารอ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณครับ สนุกทุกตอนจริงๆ

  ตอบลบ
 18. รอเรื่องนี้ ใจจะขาด ทรมาณว่า one piece อีก

  ตอบลบ
 19. มาขอแต่งาน เหรอ ฮ่าๆๆ วอนซะแร้ว

  ตอบลบ
 20. รอตอนต่อไปค่ะ🌸😊

  ตอบลบ
 21. 446มาแล้วhttp://lnmtl.com/chapter/tales-of-demons-and-gods-chapter-446

  ตอบลบ
 22. หาเรื่องพิการจริงๆ 555

  ตอบลบ