วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 443 – Sealed

Tale of the demon and god novel Chapter 443 – Sealed

นิยาย พงศาวดารภูติ บทที่ 443 ปกปิด


บทที่ 443 ปกปิด


The Divine Feather’s Sect’s next few days were occupied by a grand ceremony: the inauguration of the Sect Master.
ไม่กี่วันจากนั้นนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้จัดพิธีอันใหญ่โต,แต่งตั้งผู้นำนิกายอย่างเป็นทางการ.

The Divine Feathers Sect was extremely lively.
นิกายขนนกแห่งทวยเทพครึกครื้นเป็นอย่างมาก.

However, there were still quite a few disciples who weren’t happy with the fact that Nie Li had become the Sect Master of the Divine Feathers Sect. He was someone who had so little foundation that almost no one had ever heard of him. But he’d abruptly risen to the Sect Master’s seat anyways. Therefore, they still held reservations in their hearts.
แต่ถึงกระนั้น,ยังมีศิษย์เป็นจำนวนมากที่ไม่พึงพอใจกับความจริงที่เนี่ยหลีได้กลายมาเป็นผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.เขาเป็นคนหนึ่งที่มีรากฐานเล็กน้อยจนเกือบที่ไม่มีใครแทบจะรู้จัก.แต่เขาก็ก้าวขึ้นมาได้รับตำแหน่งอย่างรวดเร็ว ดังนั้น,พวกเขายังสงวนท่าทีอยู่ภายในหัวใจ.


On what basis?
สิ่งใดที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์รึ?
Even Situ Beiyan was more suitable than Nie Li.
แม้แต่ซือถูเป่ยหยานยังมีความเหมาะสมมากว่าเนี่ยหลีซะอีก.
However, the five Hierarchs had already proclaimed it so. Ordinary elders, deacons, and disciples held no power over those words; therefore, they could only accept the decision and repress their unhappiness. They would wait and see how Nie Li would rule the massive Divine Feathers Sect as Sect Master.
แต่ถึงกระนั้น,นักบุญทั้งห้าได้ทำการประกาศไปเรียบแล้ว.ด้วยคำพูดเหล่านั้น,ผู้อาวุโสทั่วไป,ผู้ดูแล,และเหล่าศิษย์จึงไม่มีอำนาจโต้แย้ง,ดังนั้น,พวกเขาจึงทำได้แค่เพียงยอมรับการตัดสินใจและถูกบังคับให้ยอมรับอย่างไม่มีความสุข.พวกเขาจะรอและดูระเบียบปกครองหลักที่เนี่ยหลี่จะใช้กับนิกายขนนกแห่งทวยเทพว่าจะเป็นอย่างไร.
Right after Nie Li ascended to the position of Sect Master, one piece of news rapidly made its way through the Divine Feathers Sect.
หลังจากที่เนี่ยหลีนั้นได้ขึ้นเป็นผู้นำนิกาย,มีข่าวหนึ่งได้แพร่กระจายผ่านไปทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพอย่างรวดเร็ว.

Each Divine Feathers Sect disciple was to receive ten spiritual elixirs targeted to their cultivation levels. Taking a single elixir would be enough for them to step into the Heavenly Star Realm. For those above the Heavenly Star Realm, a single elixir would allow them to leap several stages in cultivation.
ศิษย์แต่ละคนในนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นจะได้รับยาทิพย์จิตวิญญาณเพื่อมุ่งหมายการบ่มเพาะพลังให้เพิ่มขึ้น.ด้วยการใช้ยาทิพย์เพียงขวดเดียวนั้นก็เพียงพอที่จะให้พวกเขานั้นก้าวขึ้นไปยังระดับดาวสวรรค์ได้.สำหรับคนที่เหนือกว่าระดับดาวสวรรค์,ยาทิพย์เพียงขวดเดียวก็สามารถทำให้การบ่มเพาะพลังพุ่งทะยานขึ้นหลายขั้น.
Aside from that, each Heavenly Axis Realm disciple would receive a Dragon Bloodline Demon Spirit of Extraordinary-level growth rate. As for Dao of Dragon Realm experts, each person would receive a Dragon Bloodline Demon Spirit of God-level growth rate.
นอกเหนือจากนั้น,ศิษย์ระดับแก่นสวรรค์แต่ละคนจะได้รับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์.ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรนั้น,แต่ละคนจะได้รับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.

The entire Divine Feathers Sect boiled over in an instant.
ทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพเดือดพล่านขึ้นมาทันที.

After a few disciples took the spiritual elixirs, their cultivation instantly soared by leaps and bounds. The bottlenecks that they’d reached were passed in an instant. Others managed to break through to a whole different realm. The medicinal effects of the spiritual elixirs were simply too astonishing. Furthermore, Nie Li had also provided the sect with several hundred God-level Dragon Bloodline Demon Spirits. The power of the Divine Feathers Sect instantly soared to never before seen heights.
หลังจากที่ศิษย์หลายคนได้ดื่มยาทิพย์จิตวิญญาณแล้ว,การบ่มเพาะพลังของพวกเขาก็ได้พุ่งทะยานและก้าวกระโดดขึ้นมาในทันที.ด้วยอาการคอขวดที่พวกเขาไปถึงก็ผ่านได้ในทันทีทันใด.สามารถที่จะทะลวงผ่านไปยังเขตแดนระดับใหม่ได้.ด้วยผลทางยาของยาทิพย์จิตวิญญาณนั้นช่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง.นอกจากนี้,เนี่ยหลียังได้จัดหาจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้ามอบแด่นิกาย.ด้วยอำนาจของนิกายขนนกแห่งทวยเทพก็ได้พุ่งทะยานสูงขึ้นในทันทีแบบไม่เคยเห็นมาก่อน.

These acts had shut the mouths of the gossipers. Everyone had thoroughly been convinced by Nie Li.
ด้วยการกระทำดังกล่าวทุกคนต่างปิดปากและเลิกนินทา.ทุกๆคนต่างก็ให้ความเชื่อใจอย่างหมดจดในตัวเนี่ยหลี.
 
Regardless of Nie Li’s moral character, it was fine as long as he had wealth and resources!
ไม่คำนึงถึงตัวตนศีลธรรมของเนี่ยหลีเลย,เป็นการดีอีกตราบเท่าที่เขานั้นมีความมั่งคั่งและทรัพยากร!
If anyone else had become Sect Master, could they have done the same?
หากใครคนอื่นที่จะกลายมาเป็นผู้นำนิกาย,พวกเขาจะทำเหมือนกันได้หรือไม่?
The Divine Feathers Sect had been the weakest among all major sects, and its disciples were often be bullied by the demonic sects. There were several times when the sect had fallen into a crisis. But now, the Demon God’s Sect was more than welcome to try!
นิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นอ่อนแอที่สุดท่ามกลางนิกายหลักทั้งหมด,และบ่อยครั้งเหล่าศิษย์โดนข่มเหงจากนิกายอสูร.มีหลายครั้งหลายคราที่ตกต่ำจนถึงช่วงวิกฤติ.แต่ตอนนี้,นิกายเทพอสูรเชิญเข้ามาได้เลย.
 
The Divine Feathers Sect would definitely make the Demon God’s Sect regret their decisions!
นิกายขนนกแห่งทวยเทพจะต้องทำให้นิกายอสูรเศร้าเสียใจที่คิดอย่างงั้นอย่างแน่นอน!

The experts of the Divine Feathers Sect were rolling up their sleeves. Every last one of them was ready and eager to give the Demon God’s Sect one hell of a beating. However, Nie Li had passed another order: The sect was to be sealed. No one was to leave and no one was to enter. All disciples were ordered to focus on cultivating.
ผู้เชี่ยวชาญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพทุกคนต่างเตรียมแผนการที่จะเอาคืน.แทบจะทุกคนพร้อมแล้วและกระตือรือร้นที่จะทุบตีส่งนิกายอสูรลงนรก.แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ได้ถ่ายทอดคำสั่ง,นิกายจะทำการปกปิด.ไม่ปล่อยใครให้ออกไปละไม่ให้ใครเข้ามา.ศิษย์แทบจะทุกคนต่างก็รับคำสั่งให้มุ่งมั่นในการบ่มเพาะพลัง.
Those who’d grown three stages were given another spiritual elixir. Those who’d broken through a major realm were given another ten spiritual elixirs. If someone broke through the Heavenly Axis Realm, they’d get an Extraordinary-growth rate Dragon Bloodline Demon Spirit. Those who’d broken through to the Dao of Dragon Realm were given three sacred elixirs and a God-level Dragon Bloodline Demon Spirit.
เหล่าคนที่มีการเติบโตได้ถึงสามขั้นจะได้รับยาทิพย์จิตวิญญาณเพิ่มอีกสามขวด.เหล่าคนที่สามารถทะลวงผ่านระดับหลักได้จะได้รับยาทิพย์เพิ่มขึ้นอีกสิบขวดยาทิพย์จิตวิญญาณ.ถ้าใครบางคนที่ทะลวงผ่านระดับแก่นสวรรค์,พวกเขาจะได้รับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์.เหล่าคนที่ทะลวงผ่านระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรก็จะได้รับยาทิพย์ศักดิ์สิทธ์สามขวดและจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าอีกด้วย.

Strict investigations were carried out internally. Anyone who had enemy contacts would be killed.
การตรวจสอบอย่างเข้มข้นภายในถูกนำมาใช้.ใครก็ตามที่ติดต่อกับฝ่ายศัตรูจะต้องโดนสังหาร.

The Divine Feathers Sect was thrown into disarray, yet again, at that news. By now, everyone was well-aware of the spiritual elixir’s effects. At first, they thought that those ten elixirs would be it; they never expected Nie Li to declare such a shocking reward for cultivation success. How could they not pour all their energy into cultivating?
นิกายขนนกแห่งทวยเทพเกิดความสับสนอลหม่าน.อีกครั้งหนึ่ง,ด้วยข่าวดังกล่าว,ทุกๆคนต่างก็ตระหนักได้ถึงผลของยาทิพย์จิตวิญญาณ.ตอนแรกนั้น,พวกเขาใคร่ครวญเกี่ยวกับผลของยาทิพย์ทั้งสิบขวด,ไม่คิดเลยว่าเนี่ยหลีจะประกาศให้รางวัลในการบ่มเพาะพลังที่น่าตกตะลึงเช่นนี้.พวกเขาจะไม่พรั่งพรูพลังทั้งหมดในการบ่มเพาะพลังได้อย่างไร?
“The elixirs that the Sect Master handed out… I wonder exactly what kind of elixirs they are?”
"ยาทิพย์ที่ผู้นำนิกายมอบให้...ข้าสงสัยจริงๆว่ามันเป็นยาทิพย์แบบใดกัน?"

“Who knows? Long live the Sect Master and may he unify the world1!”
"ใครจะรู้เล่า?ตราบเท่าที่ท่านผู้นำนิกายมีชีวิตอาจจะสามารถรวมโลกเป็นหนึ่งก็ได้!"

“From this day forward, I am the Sect Master’s to command. If he tells me to go south, you’ll never see me heading north!”
"นับจากวันนี้เป็นต้นไป,ข้าจะทำตามคำสั่งของท่านผู้นำ,ถ้าเขาบอกให้ข้าไปทิศใต้,เจ้าจะไม่เห็นข้าไปทิศเหนือแน่!"

The disciples of the Divine Feathers Sect were all sunk into ecstasy. Everyone was cultivating, anytime, anywhere, for fear that they’d be left behind by the others.
เหล่าศิษย์ของนิกายขนนกแห่งทวยเทพต่างจมอยู่กับความปราบปลื้มยินดี.ทุกๆคนต่างกำลังบ่มเพาะพลัง,ไม่ว่าเวลาไหน,ไม่ว่าที่ไหน,พวกเขาต่างเกรงว่าจะถูกทิ้งห่างจากคนอื่น.

The gates of the Divine Feathers Sect were tightly sealed. The spies who’d infiltrated the sect were uprooted. The outside world suddenly lost all contact with the Divine Feathers Sect. No one knew what the Divine Feathers Sect might be planning.
ประตูของนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้ปิดแน่น.เหล่าสายลับที่ต้องการแทรกซึมเข้ามาต่างถูกขุดรากถอนโคน.ทันใดนั้นดินแดนโลกภายนอกได้ถูกตัดขาดการติดต่อทั้งหมดกับนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ไม่มีใครรู้ว่านิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นได้วางแผนใดอยู่.

Various demonic sects sent people to investigate, but none returned with new information.
นิกายอสูรต่างๆได้ส่งคนเข้ามาตรวจสอบ,แต่ไม่มีใครได้รับข้อมูลใหม่ใดๆกลับคืนไป.
Sect Master’s Mansion
คฤหาสน์ผู้นำนิกาย.

Lu Piao, Gu Bei, and the others were all gathered, in addition to almost all of the elite disciples of the sect. Situ Beiyan, Gu Lan, and the rest included had all accepted Nie Li willingly.
หลู่เพียว,กู่เป่ย,และคนอื่นๆต่างก็ได้มารวมตัวกันทั้งหมด,นอกเหนือจากนั้นเหล่าศิษย์ระดับสูงของนิกายเกือบทั้งหมด.ซือถูเป่ยหยาน,กู่หลาน,และพรรคพวกคนอื่นๆก็ได้เข้าร่วมและยอมรับเนี่ยหลีด้วยความยินดี.
If you only counted the numbers of elites gathered at Nie Li’s side, there would be somewhere around five or six hundred.
หากนับจำนวนเพียงเหล่าศิษย์หัวกะทิที่มารวมตัวอยู่ฝ่ายเนี่ยหลีนั้น,รวมตัวอยู่ที่นี่ราวๆห้าหรือหกร้อยคน.

Lu Piao began his report. “Nie Li, I did what you instructed. I sent a hundred Dao of Dragon Realm experts to Du Ze, an two hundred to Ning’er and Ziyun…” Under Nie Li’s orders, Lu Piao had sent those people along with many spiritual elixirs, sacred elixirs, and Extraordinary growth rate Dragon Bloodline Demon Spirits. They wanted their friends to raise their strengths as quickly as possible.
หลู่เพียวเริ่มรายงานต่อเขา."เนี่ยหลี,ข้าได้ทำตามคำแนะนำของเจ้า.ข้าได้ส่งผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรร้อยคนไปให้ตูเซอ, สองร้อยคนไปให้หนิงเอ๋อและจื้อหวิ๋น..."ภายใต้คำสั่งของเนี่ยหลี,หลู่เพียวได้ส่งคนพร้อมกับยาทิพย์จิตวิญญาณจำนวนมาก,ยาทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ และจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.พวกเขานั้นต้องการให้ผองเพื่อนได้ยกระดับความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วเท่าที่เป็นไปได้.

Nie Li’s forces will be in all of the major sects.
กองกำลังของเนี่ยหลีนั้นจะเป็นกองกำลังหลักของนิกาย.
Nie Li looked at everyone and asked, “How is your cultivation going?”
เนี่ยหลีจ้องมองไปยังทุกๆคนและสอบถาม,"การบ่มเพาะพลังของพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างแล้ว?"

Gu Bei excitedly replied, “Your sacred elixirs are too powerful. We’ve all broken through to Dao of Dragon Realm.”
กู่เป่ยตอบกลับด้วยความตื่นเต้น."ด้วยยาทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้านั้นช่างทรงพลังนัก.พวกเราทั้งหมดได้ทะลวงไปยังระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรแล้ว."
Li Xingyun looked at Nie Li and asked, “Nie Li, when are you going to move against the Demon God’s Sect?”
หลี่ชิงหยุนจ้องมองไปที่เนี่ยหลีและสอบถาม,"เนี่ยหลี,เมื่อไหร่เจ้าจะทำการเคลื่อนไหวจัดการนิกายเทพอสูรล่ะ?"
Nie Li faked a surprise, but a smile showed itself at the corner of his lips. “Move against the Demon God’s Sect? When did I ever say that?”
เนี่ยหลีแกล้งทำเป็นประหลาดใจ,แต่ก็เผยยิ้มออกมาพร้อมกับยกริมฝีปากขึ้น."เคลื่อนไหวจัดการนิกายเทพอสูรอย่างงั้นรึ?ข้าได้กล่าวว่าจะทำอย่างนั้นเมื่อไหร่กัน?"

Li Xingyun smiled. “We’ve had a lot of friction with them for the past few years. They’re always thinking about how to exterminate us. Now that our sect has grown stronger, how could we possibly tolerate them?”
หลี่ชิงหยุนยิ้ม."พวกเรานั้นมีความขัดแย้งมากมายกับพวกเขามาหลายปีแล้ว.พวกเขานั้นคิดวิธีที่จะกำจัดพวกเรามาโดยตลอด.ตอนนี้นิกายของพวกเรานั้นเติบโตแข็งแกร่งขึ้นแล้ว,พวกเรานั้นจะทานทนพวกเขานั้นได้อย่างไร?"

Everyone looked at Nie Li, waiting for his response. They’d been trying hard to restrain themselves, but their hearts were on the verge of giving in.
ทุกๆคนได้จ้องไปที่เนี่ยหลี,รอคอยการตอบสนองของเขา,พวกเขาต่างก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะยับยั้งตัวเอง,แต่หัวใจของพวกเขานั้นเหมือนกับอยู่บนปากของหุบเหว.
Nie Li calmly and unhurriedly replied, “Why is everyone so anxious? Our Divine Feathers Sect is a peace-loving sect. If the Demon God’s sect doesn’t move against us, then we won’t move against them. All disciples are to remain in the sect. As long as the Demon God’s Sect doesn’t offend us, we won’t be the first to move. First, we’ll stay sealed for five years, then we’ll see!”
เนี่ยหลีใจเย็นและไม่รีบเร่งตอบกลับ,"ทำไมทุกๆคนต้องกังวลด้วยล่ะ?นิกายขนนกแห่งทวยเทพของพวกเรานั้นเป็นนิกายแห่งความรักและสันติสุข.ถ้านิกายเทพอสูรไม่ได้เคลื่อนไหวต่อสู้พวกเรา,เช่นนั้นแล้วพวกเราก็ไม่เคลื่อนไหวต่อสู้พวกเขา.ศิษย์ทุกคนต้องอยู่ภายในนิกาย.ตราบเท่าที่นิกายเทพอสูรไม่ได้รุกรานพวกเรา,พวกเราก็จะไม่ทำการเคลื่อนไหวก่อนแน่.สิ่งแรกที่ต้องทำ,พวกเราจะปกปิดการคงอยู่ห้าปี,จากนั้นพวกเราจะทบทวนอีกที!"

Everyone heard Nie Li’s words and thought them over. Then, they understood.
ทุกๆคนได้ยินคำพูดของเนี่ยหลีและคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว,จากนั้น,พวกเขาก็เข้าใจ.
Nie Li was making quite a vicious move!
เนี่ยหลีกำลังทำการเคลื่อนไหวค่อนข้างโหดร้ายนัก!

Nie Li had a large supply of sacred and spiritual elixirs; he could nurture large numbers of experts at an insane pace. In five years, the entire Divine Feathers Sect would probably only consist of Dao of Dragon Realm experts. There might even be quite a few Martial Ancestor Realms by then! Furthermore, Nie Li’s position within the Divine Feathers Sect would be as steady as Mt. Tai, once all of the disciples accepted him without a shadow of a doubt.
เนี่ยหลีนั้นมียาทิพย์จิตวิญญาณจำนวนมากสนับสนุน,เขาสามารถหล่อเลี้ยงเหล่าผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากด้วยความเร็วที่บ้าคลั่ง,ในอีกห้าปี,ทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพอาจจะมีเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.จากนั้นอาจจะมีแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามจำนวนมาก!นอกจากนี้,ตำแหน่งของเนี่ยหลีภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพจะยิ่งมั่นคงและปลอดภัย,เมื่อเหล่าศิษย์ทั้งหมดยอมรับเขาโดยไร้ซึ่งความสงสัยใดๆ.

When that time comes, the Demon God’s Sect’s desire to win against them would be nothing more than a pipe dream. The moment the Demon God’s Sect decided to start a war, the Divine Feathers Sect would make sure that they wouldn’t even have time to cry.
เมื่อเวลานั้นมาถึง,นิกายเทพอสูรต้องการที่จะชนะพวกเขาก็จะไม่มีอะไรไปมากกว่าเรื่องเพ้อฝัน.ชั่วระยะเวลาที่นิกายเทพอสูรตัดสินใจที่จะเริ่มสงคราม,นิกายขนนกแห่งทวยเทพแน่นอนเลยว่าพวกเขานั้นไม่มีเวลาแม้แต่จะร้องไห้.

Time was becoming even more precious for the Divine Feathers Sect!
เวลากลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นอย่างมากสำหรับนิกายขนนกแห่งทวยเทพ!
The entire Divine Feathers Sect began its method of sealed-up cultivation.
ทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้เริ่มกระบวนการปิดประตูบ่มเพาะพลัง.

Aside from cultivating his [Heavenly God] cultivation technique, Nie Li also imparted powerful techniques to these elites. These techniques would allow them to reach the pinnacle of cultivation. In terms of talent, none of them were inferior to Nie Li.
นอกเหนือจากการบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิค[เทพวิถีฟ้า]เนี่ยหลีได้มอบเทคนิคที่ทรงพลังแก่เหล่าศิษย์หัวกะทิ,ด้วยเทคนิคดังกล่าวนี้ยอมให้พวกเขาไปถึงจุดสุดยอดของการบ่มเพาะพลัง,ในแง่ของพรสวรรค์นั้น,ไม่มีใครในพวกเขาที่อ่อนด้อยกว่าเนี่ยหลี.

A powerful force was beginning to emerge in the Draconic Ruins Realm, but the other major sects were still entirely unaware.

กองกำลังที่ทรงพลังกองกำลังหนึ่งได้เริ่มโผล่ออกมาในอาณาจักรซากมังกร,แต่นิกายหลักอื่นๆยังคงไม่ทันได้รู้ตัว.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)37 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากเลยเป็นกำลังใจให้นะครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากครับ สงสัยจังว่าใครมามิตรรือศัตรู

  ตอบลบ
 3. กราบบบบบบ

  ###### คำแนะนำ ######

  สำหรับคนที่อ่านถึงตอนนี้แล้ว หากไม่อยากอารมณ์นานๆ
  กรุณาอย่าอ่านต่อ!!!!! อีกห้าหกเดือนค่อยมาอ่าน
  เพราะตอนนี้ ต้นฉบับ ค้างอยู่ตอนที่444มาเป็นเดือนแล้ว
  ______________________________________

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 445มาแล้วสปอยคร่าวๆ ผู้นำกายสาขาหนึ่งมายังนิกายจะมาพบเนี่ยหลี่เพื่อสนทนาเรื่องการแต่งงานของหลงหยูหยิน ไม่รู้ใครแต่งกับหล่อนรอลุ้นต่อไป

   ลบ
 4. เราจะปิดเลนฟามป่ากันยกทีมมม(อย่าลืมหวาดล่ะ)

  ตอบลบ
 5. ก็กลุ่มเนี่ยหลี่งัยจะใครล่ะ (ขอบคุณครับ)

  ตอบลบ
 6. อดใจไม่อ่านมาเกือบสองอาทิตย์ มาอ่านทีเดียวสามตอนสุดยอด แต่ต้องค้างอีกกี่เดือนกว่าตอนใหม่จะมา
  ขอบคุณผู้แปลนะครับสู้ๆ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากครับ กำลังสนุกเลย

  ตอบลบ
 8. เทพทรูมาแล้ว เทพยกกิล

  ตอบลบ
 9. เทพยกแคว้น 5555 เนี่ยหลี่กะจะฟาร์มเวลรอ พอพวกมันแหย่ก็ตบทิ้งทั้งนิกายแน่ๆเลย

  ตอบลบ
 10. เอาแล้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 11. มีประกาศจากทางเว็บไซต์ผู้เเปลว่าผู้เขียนเรื่องนี้จะออกเดือนละตอนนับตั้งเเต่ตอนที่ 444 ครับอดใจรอกันคุ้มค่าเเน่นอน

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบขนมปังครับ สงสันมังงะทันนิยายแน่นอน

  ตอบลบ
 14. กราบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

  ตอบลบ
 15. ตอนนั้น คงมี้เทพสงครามเป็นพัน ขืนมันมาได้วิ่งหนีกับบ้านแทบไม่ทัน ไม่ก็กลายเป็นการสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยม............................ มอบของเทพให้อย่างนี้อนาคตอาจจะเทพสครามทั้งนิกาย

  ตอบลบ
 16. เจดดดด ขนาดไม่ได้สู้ยังมันส์เลย
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 17. ปิดประตูฟาร์มแล้วโว้ยยย เอาเรื่องงงงงง คิดถึงเย่ จื๋อหวินอ่าาาาาาาาา T_T

  ตอบลบ
 18. เอาแล้วๆๆปิดประตูฟาร์มยกนิกายห้าปีเลยทีเดียวไม่โหดก็ให้มันรู้ไปฮ่าๆ

  ตอบลบ