วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 442 – Sect Master Nie

Tale of the demon and god novel Chapter 442 – Sect Master Nie

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 442 ผู้นำนิกายเนี่ย


บทที่ 442 ผู้นำนิกายเนี่ย


That outburst aroused the suspicions of the disciples of the Divine Feathers Sect and they all turned to look at Nie Li. True, his wealth was far beyond reasonable. How could an ordinary Divine Feathers Sect disciple possess such wealth?
ด้วยการกระตุ้นที่ระเบิดความสงสัยออกมาของเหล่าศิษย์นิกายขนนกแห่งทวยเทพและพวกเขาต่างหันหน้ามาจ้องมองมาที่เนี่ยหลี.เป็นความจริงที่เขานั้นมั่งคั่งที่เหนือเหตุผล.เป็นไปได้ย่างไรที่ศิษย์ธรรมดาของนิกายขนนกแห่งทวยเทพจะครอบครองความร่ำรวยเช่นนี้ได้?

If he really does have support from the demon clan, then Nie Li must never ascend up to the Acting Sect Master’s position.
หากเขานั้นได้รับการสนับสนุนจากเผ่าอสูรจริงๆ,เช่นนั้นเนี่ยหลีจะต้องไม่สามารถได้รับตำแหน่งผู้นำนิกายได้.
Nie Li lightly smiled. “Long Tianming, what else do you accuse me of? Say all you want!”
เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อย"หลงเทียนหมิง,เจ้ามีอะไรอื่นถึงได้กล่าวหาข้าเช่นนี้?บอกความต้องการของเจ้ามา!"


Long Tianming was simply a thief crying thief!
หลงเทียนหมิงเป็นผู้ร้ายร่ำไห้ต่อผู้ร้ายเท่านั้น!
Long Tianming knelt towards the five Hierarchs. “Five Lord Hierarchs, for the sake of our Divine Feathers Sect, we cannot hand over the authority of our sect to this person!”
หลงเทียนหมิงคุกเข่าต่อหน้าของนักบุญทั้งห้า."นายท่านนักบุญทั้งห้า,เพื่อประโยชน์ต่อนิกายขนนกแห่งทวยเทพของพวกเรา,พวกเราจะต้องไม่มอบอำนาจของนิกายเราแก่บุคคลคนนี้!"

The five Hierarchs were silent at Long Tianming’s words. They only felt humor at Long Tianming’s words.
นักบุญทั้งห้าต่างเงียบกับคำพูดของหลงเทียนหมิง,พวกเขาเพียงรู้สึกน่าขบขันกับคำพูดของหลงเทียนหมิง.

 
If Nie Li really was a spy from the demon clan, why would be pay such a huge price for just the Acting Sect Master’s position?
หากเนี่ยหลีเป็นสายลับจากเผ่าอสูรจริงๆ,ทำไมเขาจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างมโหฬารเช่นนี้เพียงเพื่อตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายด้วยรึ?

Everything else aside, there was the fact that Nie Li had given those priceless elixirs to the five Hierarchs. Those elixirs alone, were far more valuable than the Acting Sect Master’s position! Furthermore, Nie Li had been able to nurture so many Dao of Dragon Realm experts. Such a force would be enough to turn the entire Divine Feathers Sect on its head!
ทุกๆอย่างบางสิ่งที่ปิดไว้นั้น,มีความจริงที่ว่าเนี่ยหลีได้มอบยาทิพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้แด่นักบุญทั้งห้า.ด้วยยาทิพย์เพียงลำพัง,ก็มีมูลค่ามากพอ ยิ่งกว่าตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายซะอีก!นอกจากนี้เขายังสามารถหล่อเลี้ยงผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรจำนวนมาก.ด้วยกองกำลังเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะพลิกทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพเพื่อเป็นประมุขได้!
Therefore, Long Tianming’s accusations were baseless!
ดังนั้น,ข้อกล่าวหาของหลงเทียนหมิงจึงไม่มีมูลความจริงเลย!
 
Hierarch Martialsky laughed, “Long Tianming, you should not accuse a fellow sect member without any evidence!”
นักบุญนักรบสวรรค์หัวเราะ,"หลงเทียนหมิง,เจ้าไม่ควรที่จะกล่าวหามิตรสหายนิกายเดียวกันโดยไร้ซึ่งหลักฐานใดๆ!"
“Sect Master, do not be deceived. Give me a month and I’ll definitely find evidence of him communicating with our enemies!” Long Tianming pressed. The position of the Acting Sect Master was about to be stolen from him and he could only watch. He was in extreme despair.
"ผู้นำนิกาย,อย่าได้โดนหลอก.ให้เวลาข้าหนึ่งเดือนและข้าจะหาหลักฐานที่เขาคบค้ากับเหล่าศัตรูของเราได้อย่างแน่นอน!"หลงเทียนหมิงรุกหนัก.ด้วยตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายนั้นเริ่มที่จะถูกฉกไปจากเขาและเขาทำได้เพียงเฝ้ามอง.เขาจึงรู้สึกหดหู่ใจอย่างมาก.
 
Hierarch Skycloud coldly snorted, “Long Tianming, Nie Li is my own disciple. You say that he’s communicating with the enemy and is a traitor to the sect. Are you accusing me as well?”
นักบุญเมฆาล่องลอยแค่นเสียงอย่างเย็นชา,"หลงเทียนหมิง,เนี่ยหลีเป็นศิษย์ของข้า.เจ้ากล่าวว่าเขานั้นสบคบคิดกับศัตรูและเป็นผู้ทรยศต่อนิกาย,เจ้ามิได้กล่าวหาข้าด้วยเหมือนกันรึ?"

“Lord Hierarch Skycloud, I wouldn’t dare. I only hope that you won’t be deceived by this vile person!” Long Tianming was desperate. He simply couldn’t understand why the two Hierarchs would be so supportive of Nie Li. Was it really just because of Nie Li’s strength?
"ท่านนักบุญผู้สูงศักดิ์เมฆาล่องลอย,ข้าหาได้กล้าไม่.ข้าเพียงแค่หวังว่าท่านจะไม่โดนหลอกจากบุคคลสารเลวนี้!"หลงเทียนหมิงได้เข้าตาจนแล้ว.เขาไม่เข้าใจ่ทำไมนักบุญทั้งสองถึงได้ให้การสนับสนุนเนี่ยหลีเช่นนี้,เป็นความจริงแค่เพียงเพราะว่าความแข็งแกร่งของเนี่ยหลีอย่างงั้นรึ?

Now, Hierarch Linglong, who’d been standing to the side, spoke up. “Long Tianming, you’re a descendent of my Dragonseal Family. You must show some generosity. Since you’ve lost, the position of the Acting Sect Master naturally goes to Nie Li!”
ตอนนี้,นักบุญหลิงหลง,คนที่ยืนขึ้นข้างๆ,กล่าวออกมา."หลงเทียนหมิง,เจ้าเป็นลูกหลานของตระกูลผนึกมังกรคนหนึ่ง.เจ้าควรที่จะแสดงถึงใจกว้างเอื้อเฟื้อคนอื่น.ในเมื่อเจ้าได้พ่ายแพ้,ตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายจะต้องตกเป็นของเนี่ยหลี่เป็นธรรมดา!"
Even Hierarch Linglong was on Nie Li’s side? Long Tianming was hit by a sudden surge of sorrow. Even his own grandmother was helping an outsider, while he was being left to fend for himself. What else could he do?
แม้แต่นักบุญหลิงหลงยังอยู่ข้างเนี่ยหลีรึ?หลงเทียนหมิงโดนกระหน่ำจนความเสียใจพลุ้งพล่านไปหมด.แม้แต่ท่านย่าของเขายังช่วยเหลือคนนอก,ในขณะที่เขานั้นถูกปล่อยให้โต้ลมด้วยตัวเอง.เขาจะสามารถทำสิ่งใดได้กันเล่า?
He could only surrender the position of the Acting Sect Master over to Nie Li!
เขาทำได้เพียงยอมพ่ายแพ้ในตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายแก่เนี่ยหลี!
 
He had done so much! So why was fate so unfair to him!
เขาได้ทำไปหลายอย่างมาก!ดังนั้นทำไมโชคชะตาถึงไม่ยุติธรรมกับเขานัก!

Nie Li’s eyes fell on Long Tianming as the corner of his mouth rose to a smile. According to the trajectory of his previous life, once Long Tianming took the Acting Sect Master’s position, he’d push the Divine Feathers Sect to the abyss of ruin. But now, in this life, Nie Li wasn’t going to let that happen!
ดวงตาของเนี่ยหลีจ้องลงไปที่หลงเทียนหมิงขณะที่มุมปากของเขาปล่อยยิ้มออกมา.เกี่ยวกับเส้นทางเดินของเขาในชาติที่แล้ว,ครั้งหนึ่งหลงเทียนหมิงได้รับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกาย.เขาได้ผลักดันนิกายให้ไปสู่ห้วงอเวจีของการล่มสลาย.แต่ตอนนี้,ในชาตินี้,เนี่ยหลีจะไม่ยอมปล่อยให้มันเกิดขึ้น!
No matter how scheming Long Tianming was, how could he possibly compete against Nie Li, who had experienced two lifetimes?
ไม่ว่าหลงเทียนหมิงจะเจ้าเล่ห์เพทุบายอย่างไร,เขาจะสามารถต่อสู้แข่งขันกับเนี่ยหลี,คนที่มีประสบการณ์ถึงสองชาติภพได้อย่างไร?

 
Nie Li’s resources were more than enough to crush Long Tianming beneath his feet!
ด้วยทรัพยากรที่เนี่ยหลีมีนั้นมากมายเพียงพอที่จะบดขยี้หลงเทียนหมิงให้อยู่แทบเท้าได้!

 
Once Nie Li became the Acting Sect Master, not even Long Tianming would be able to threaten him!
เมื่อเนี่ยหลีกลายเป็นรักษาการผู้นำนิกาย,แม้แต่หลงเทียนหมิงก็จะไม่สามารถคุกคามเขาได้!  

What Nie Li was concerned with wasn’t some lackey like Long Tianming — it was the entire Demon God’s Sect!
สิ่งที่เนี่ยหลีเป็นกังวลนั้นหาได้ใช่ลูกล่ออย่างเช่นหลงเทียนหมิง---มันคือนิกายเทพอสูรทั้งหมดต่างหาก.

Nie Li looked towards the five Hierarchs and cupped his hands. “Many thanks to the support of the Hierarchs. If I become the Sect Master, then the Divine Feathers Sect will definitely gain more Martial Ancestor Realms! And I will definitely lead the sect towards true glory!”
เนี่ยหลี่มองไปด้านหน้าของนักบุญทั้งห้าและประสานมือของเขา."ขอบพระคุณเป็นอย่างมากท่านนักบุญที่สนับสนุน,หากข้าได้กลายเป็นผู้นำนิกาย,จากนี้นิกายขนนกแห่งทวยเทพจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามเพิ่มจำนวนมาก!และข้าจะเป็นผู้นำนิกายไปยังความรุ่งโรจน์อย่างแน่นอน!"

The five Hierarchs couldn’t help smiling and nodding at Nie Li’s words. They firmly believed that he could achieve those claims.
นักบุญทั้งห้าอดไม่ได้ที่จะยิ้มและพยักหน้ากับคำพูดของเนี่ยหลี.พวกเขาเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าเขาจะสามารถประสบผลดังที่กล่าวถึงได้
 
Long Tianming widened his eyes and lost control of his laughter. “What basis do you have to say that you can take the position of the Sect Master? What makes you think you could lead the Divine Feathers Sect to glory? Who doesn’t know how to spout pretty words? Who’d believe your crap!”
หลงเทียนหมิงดวงตาเบิกกว้างและสูญเสียการควบคุมพร้อมหัวเราะออกมา."มีหลักอะไรที่เจ้าได้กล่าวออกมาว่าสามารถได้ตำแหน่งผู้นำนิกายรึ?เจ้าคิดได้อย่างไรว่าจะสามารถนำนิกายขนนกแห่งทวยเทพไปสู่ความรุ่งโรจน์?ใครจะไปเชื่อคำพูดที่เจ้าได้พ่นออกมากัน?ใครจะเชื่อสว่ะเช่นเจ้า!"
 
“Long Tianming, you’re too impudent!” Hierarch Martialsky deeply rebuked.
"หลงเทียนหมิง,เจ้าช่างโอหังนัก!"นักบุญนักรบสวรรค์ตำหนิเขา
Long Tianming struggled along with his unwillingness to admit defeat. “Sect Master, I only wish for you not to be deceived by this vile person!”
หลงเทียนหมิงยังดิ้นรนรวมถึงการไม่เต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้."ท่านผู้นำนิกาย,ข้าเพียงปรารถนาเพื่อท่านจะไม่โดยหลอกลวงโดยคนเลวทรามคนนี้!"
Nie Li, however, smiled as he looked at Long Tianming. It didn’t matter how hard Long Tianming struggled; it was futile! All five Hierarchs were already on Nie Li’s side. Even if Nie Li wanted to quit the position, the five Hierarchs would be begging for him to return.
แต่ถึงกระนั้นเนี่ยหลียังยิ้มขณะที่เขาจ้องมองไปที่หลงเทียนหมิง.ไม่ว่าจะลำบากที่หลงเทียนหมิงได้ดิ้นรนอย่างไรก็ตาม,ล้วนแล้วแต่เปล่าประโยชน์!นักบุญทั้งห้าอยู่ฝั่งเนี่ยหลีเรียบร้อยแล้ว.ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีต้องการถอนตัวจากตำแหน่ง,นักบุญทั้งห้ายังจะต้องขอร้องให้เขากลับคืนมา.

Long Tianming still couldn’t understand that. He thought Nie Li had only relied on flowery words to get the position.
หลงเทียนหมิงไม่เข้าใจเลย.เขาคิดเพียงว่าเนี่ยหลีใช้เพียงคำพูดที่สวยงามเพื่อที่จะได้รับตำแหน่ง.

How could Long Tianming possibly guess that Nie Li had bought the five Hierarchs with a large quantity of elixirs? Each of the Hierarchs had experienced leaps and bounds in their cultivation upon taking those elixirs. How could they possibly let Nie Li go after that?
หลงเทียนหมิงจะคาดเดาได้อย่างไร ว่าเนี่ยหลีได้ซื้อนักบุญทั้งห้าด้วยยาทิพย์ปริมาณมากเล่า?นักบุญแต่ละคนนั้นได้ประสบกับการก้าวกระโดดและพุ่งทะยานของการบ่มเพาะพลังอันเนื่องจากได้รับยาทิพย์เหล่านั้น,พวกเขาจะปล่อยเนี่ยหลี่ไปหลังจากนั้นได้อย่างไร?

Forget about Acting Sect Master, Hierarch Martialsky would’ve even handed over the Sect Master’s position! Hierarch Martialsky couldn’t be more eager to retire and become a care-free Grand Elder!
ลืมไปเลยกับรักษาการผู้นำนิกาย,นักบุญนักรบสวรรค์แม้แต่จะวางมือจากตำแหน่งผู้นำนิกาย!นักบุญนักรบสวรรค์ยังอดไม่ได้ที่จะกระตือรือร้นอย่างมากเพื่อที่จะลาออกและกลายเป็นผู้อาวุโสหลักอย่างไร้ซึ่งกังวลใดๆ!

Furthermore, Nie Li had so many Dao of Dragon Realm experts under his command. Those were already sufficient to prove Nie Li’s strength, so what else would they have to worry about?
นอกจากนี้,เนี่ยหลียังมีผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรจำนวนมากภายใต้การควบคุมของเขา,พวกเขาเหล่านั้นก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี,ดังนั้นจะมีอะไรอีกที่พวกเขาจะต้องเป็นกังวล?

Hierarch Linglong coldly snorted, “Long Tianming has no respect for his elders. All positions and status are to be revoked and he is sentenced to house arrest for ten months to ponder over his mistakes!”
นักบุญหลิงหลงแค่นเสียงอย่างเย็นชา,"หลงเทียนหมิงไร้ซึ่งความเคารพต่อผู้อาวุโส.ทุกตำแหน่งและสถานะของเขาจะถูกเรียกกลับคืนและส่งตัวเขาไปยังสถานกักกันสิบเดือนเพื่อใคร่ครวญความผิดของตัวเอง!"

 
Hierarch Linglong’s words thoroughly severed all of Long Tianming’s hopes.
ด้วยคำพูดของนักบุญหลิงหลงความหวังทั้งหมดของหลงเทียนหมิงได้ถูกตัดลง.

“No! How is this possible! How could I lose!” Long Tianming nearly went crazy. Just as the Acting Sect Master’s position was about to land in his hands, it was snatched away in an instant. That drop in elevation drove Long Tianming thoroughly insane.
"ไม่!เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร!ข้าจะพ่ายแพ้ได้อย่างไร!"หลงเทียนหมิงแทบจะคลุ้มคลั่งแล้ว.เช่นเดียวกับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายที่อยู่ในมือเขานั้น,ได้ถูกฉกฉวยออกไปในทันที.มันหดหายเคลื่อนออกไปจากหลงเทียนหมิงทำให้เขาบ้าคลั่งเต็มทีแล้ว.

Several Dao of Dragon Realm experts of the Dragonseal Family restrained Long Tianming and flew him away. What awaited Long Tianming was nothing but a sealed, icy-cold chamber.
ผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรหลายคนของตระกูลผนึกมังกรได้จับกุมหลงเทียนหมิงและพาเขาบินออกไป.สิ่งที่รอหลงเทียนหมิงอยู่นั้นไม่มีเว้นแต่การคุมขังและห้องที่หนาวเย็น.

The experts of the Divine Feathers Sect exchanged looks. None of them had expected such a conclusion. None of them knew much about Nie Li, and while they weren’t paying attention, he’d casually strolled up and taken the position of Acting Sect Master. The conclusion had been determined; it’d be unwise for any of them to challenge it.
ผู้เชี่ยวชาญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพต่างมองหน้ากันและกัน.ไม่มีใครในพวกเขาจะคาดหวังว่าจะได้ผลสรุปเช่นนี้.ไม่มีใครรู้จักเรื่องเนี่ยหลีมากนัก,และในขณะที่เขานั้นไม่ได้ให้ความสนใจ,เขากับเตร็ดเตร่แบบไม่ได้ตั้งใจและได้รับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกาย.ด้วยข้อสรุปที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว,มันคงไม่เป็นการฉลาดนักที่พวกเขานั้นจะท้าทายตำแหน่งนั่น.
 
“I, Martialsky, formally announce that I will be withdrawing to behind the scenes. The Sect Master’s position of the Divine Feathers Sect will go to Nie Li!” Hierarch Martialsky’s voice resonated in the ears of every disciple.
"ข้า,นักรบสวรรค์,ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าข้าจะทำการถอยไปอยู่หลังฉาก.ด้วยตำแหน่งผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพจะตกเป็นของเนี่ยหลี่!"เสียงของนักบุญนักรบสวรรค์ดังก้องไปทั่วโสตประสาทของศิษย์ทุกๆคน.
Skipped Acting Sect Master and straight to Sect Master?
เลื่อนจากรักษาการณ์ผู้นำนิกายแล้วตรงไปยังตำแหน่งผู้นำนิกายเลยอย่างงั้นรึ?
Did something like that really just happen?
บางสิ่งบางอย่างเช่นนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงๆอย่างงั้นรึ?

Wasn’t that simply too strange?
ไม่ใช่เรื่องที่มันแปลกจนเกินไปหรือ?

 
However, the Sect Master’s words held enormous weight and there weren’t any objections from the four other Hierarchs. If anyone else objected, wouldn’t they simply be asking for death?
อย่างไรก็ตาม,คำพูดของผู้นำนิกายนั้นมีน้ำหนักยิ่งใหญ่มากและไม่มีการคัดค้านใดๆจากนักบุญคนอื่นๆ.ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งคัดค้าน,ไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นแค่การร้องขอความตายอย่างนั้นหรือ?
“We pay our respects to Sect Master Nie!”
"พวกเราจะมอบความเคารพต่อท่านผู้นำเนี่ย!"
“Pay our respects to Sect Master Nie!”
"มอบความเคารพของพวกเราต่อผู้นำเนี่ย!"
The disciples of the Divine Feathers Sect all knelt towards Nie Li.
เหล่าศิษย์ของนิกายขนนกแห่งทวยเทพทั้งหมดได้คุกเข่าต่อหน้าเนี่ยหลี.

Nie Li raise his head towards the sky. Hierarch Martialsky’s actions were only meant to express goodwill towards Nie Li. But even so, Nie Li accepted it.
เนี่ยหลียกศรีษะของเขาขึ้นมองไปบนฟ้า.ด้วยการกระทำของนักบุญนักรบสวรรค์ตั้งใจส่งความปราถนาต่อเนี่ยหลี.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีได้ยอมรับแล้ว.

 
“From today on, I, Nie Li will watch over the Divine Feathers Sect. In a month, I will rewrite the rules of our sect. All disciples are to heed my orders. I, Nie Li, swear to take the Divine Feathers Sect towards glory!” Nie Li’s voice resounded throughout the Divine Feathers Sect.
"จากวันนี้เป็นต้นไป,ข้า,เนี่ยหลีจะปกป้องดูแลนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ในหนึ่งเดือนนี้,ข้าจะปรับปรุงกฏของนิกายใหม่.ศิษย์ทุกคนต้องเอาใจใส่กับคำสั่งของข้า.ข้า,เนี่ยหลี,ขอสาบานจะนำนิกายขนนกแห่งทวยเทพไปสู่ความรุ่งโรจน์!"เสียงของเนี่ยหลีดังก้องไปทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

“Sect Master Nie…”
"ท่านผู้นำเนี่ย...."
“Sect Master Nie…” The howling voices of Divine Feathers Sect disciples reverberated throughout the sky.
"ท่านผู้นำเนี่ย..."เสียงโห่ร้องของเหล่าศิษย์นิกายขนนกแห่งทวยเทพดังกระหึ่มไปทั่วทั้งท้องฟ้า.
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)47 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณท่านผู้ปล่อยครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุนมากคับ
  หายอยากได้แปบนึง

  ตอบลบ
 3. เนื้อเรื่องสุดยอดมากครับ นึกว่าจะได้อ่านตอนฟัดกัน.

  ขอบคุณมากครับ ติดตามอย่างใจจดใจจ่อเลยครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ วันนี้ได้ สองตอนเลย

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ เรียงคำได้ดีครับ อ่านแล้วตื่นเต้นมากครับ ต่อจากนี้คงนานแน่

  ข้าน้อยขอคาราวะอย่างใจสัตย์ยิ่ง !!!

  ตอบลบ
 6. วันนี้ อิ้งมา 2 ตอน 5555555 วู้วๆ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ คาราวะ!!

  ตอบลบ
 8. รอเกือบขาดใจ (ขอบคุณ)

  ตอบลบ
 9. ขอบคุนมากครับ รอตอนต่อไปเลยครับ!!!

  ตอบลบ
 10. ต้องขอขอบคุณคนแปลมากๆคับ

  ตอบลบ
 11. รู้สึกเหมื่อนจะเกิดเรี่ยงหรือคิดไปเองน่ะ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ เลื่อนขั้นเร็วโคตร ผลของสินบนใต้โต๊ะสินะ ^.^

  ตอบลบ
 13. เปลี่ยนหัวกิลเป็น "เทพทรูมา" เทพยกกิล

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณกันเยอะและงั้นผม ขอบขนมปังแล้วกัน

  ตอบลบ
 15. เค้าเน้นคุณภาพเว้ยไม่ใช้ปริมาณ555555
  ขอบคุนคร้าบบบ

  ตอบลบ
 16. 443 มา แล้ว อ่านคราว ๆ รอ คนแปล อีกที แปลใน google ไม่ค่อย ตรง

  ตอบลบ
 17. กราบบบบบบบบบบบบบบ ท่านผุ้นำ

  ตอบลบ
 18. ขอคารวะ ท่านประมุก...เฮ้ยท่านแอดมิน ขอรับ
  -_-"...อิอิ

  ตอบลบ
 19. อดดูฉากบู้เลย


  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 20. ค้างที่444หลายเดือนเลยเซงเป็ด

  ตอบลบ
 21. กราบงามๆ สำหรับทีมแปล 2ตอนรวด

  ตอบลบ