วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 441 – Dao of Dragon Realm Experts

Tale of the demon and god novel Chapter 441 – Dao of Dragon Realm Experts

 นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 441 ผู้เชี่ยวชาญญาณรอบรู้แห่งมังกร


บทที่ 441 ผู้เชี่ยวชาญญาณรอบรู้แห่งมังกร


“Whether or not I lose badly… Well, that’s my problem.” Nie Li replied with a light smile.
"ไม่ว่าข้าจะพ่ายแพ้อย่างเลวร้าย...หรือดี,นั่นก็เป็นปัญหาของข้า."
Soon, Long Tianming’s and Nie Li’s men were lined up on two sides, glaring at each other like tigers stalking their prey.
ในอีกไม่ช้า,คนของหลงเทียนหมิงและคนของเนี่ยหลีต่างก็ต้องจัดแถวอยู่ทั้งสองฝั่ง,ด้วยการชำเลืองมองกันและกันเหมือนดังพยัคฆ์ซุ่มล่าเหยื่อ.
Long Tianming had many experts on his side, whereas Nie Li stood alone.
ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากอยู่ฝั่งของหลงเทียนหมิง,แต่ทว่าฝั่งเนี่ยหลียืนอยู่คนเดียว.

“You’re not going to deal with so many experts all by yourself, right?” Long Tianming coldly smiled at Nie Li with contempt. Long Tianming had at least six Dao of Dragon Realm experts under him, in addition to all of his Heavenly Axis Realms. He was definitely in a position to look down on the Demon League!
"เจ้าคงไม่คิดจัดการกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากทั้งหมดนี้ด้วยตัวเจ้าคนเดียว,ใช่ใหม?"หลงเทียนหมิงยิ้มอย่างเย็นชาสบประมาทไปที่เนี่ยหลี.หลงเทียนหมิงนั้นมีหกผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรภายใต้ตัวเขา,นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญที่เหลือยังเป็นระดับแก่นสวรรค์ทั้งหมด.เขาจึงอยู่ในฐานะที่ดูแคลนพันธมิตรอสูรอย่างแน่นอน!


Everyone’s eyes were focused on Nie Li. No one knew what Nie Li was planning.
ดวงตาของทุกคนต่างจ้องมองไปที่เนี่ย,.ไม่มีใครสักคนที่รู้ว่าเนี่ยหลีนั้นมีแผนอะไร.

Nie Li looked at Long Tianming, sighed, and shook his head. “This isn’t even a challenge. It’s almost like I’m bullying you!”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่หลงเทียนหมิง,พลางถอนหายใจ,และส่ายศรีษะของเขาไปมา."นี่ไม่ใช่แม้แต่การแข่งขัน.มันเกือบจะเหมือนว่าข้านั้นได้รังแกเจ้า!"

“What are you talking about?” Long Tianming coldly looked at Nie Li. “You’re simply spewing nonsense! Quick, call your people out! If you want to give up, then you should’ve said so, earlier!”
"เจ้ากำลังพูดเรื่องอะไร?"หลงเทียนหมิงจ้องมองเนี่ยหลีอย่างเย็นชา."เจ้าพ่นอะไรออกมาแบบไม่สมเหตุสมผล!เร็ว,เรียกคนของเจ้าออกมา!ถ้าต้องการยอมแพ้,เช่นนั้นเจ้าจงพูดซะเดี๋ยวนี้,ก่อนที่จะสาย!"

“Brat, if you want to admit defeat, then do it faster. Don’t waste our time here.”
"เจ้าเด็กเหลือขอ.ถ้าเจ้าต้องการยอมรับความพ่ายแพ้,เช่นนั้นจงทำให้เร็ว,อย่าได้มาผลาญเวลาพวกเราที่นี่."
“Hey, Demon League! Don’t be a cowardly turtle! You better watch out, or else our six Dao of Dragon Realm bosses are going to massacre you so badly, there won’t even be fragments of armour left to pick up!”
"เฮ้,พันธมิตรอสูร!อย่าได้เป็นเต่าหดหัวในกระดอง!ถ้าให้ดีจงระวังเอาไว้,มิฉะนั้นหกขุนพลผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรจะทำการสังหารพวกเจ้าอย่างโหดร้าย,ไม่มีแม้แต่เศษส่วนของชุดเกราะเหลือไว้ให้เก็บ!"

Long Tianming’s underlings incessantly hooted.
เหล่าลูกน้องของหลงเทียนหมิงสรวญเฮฮาในทันที.

 
Suddenly, Nie Li lightly smiled, waved his right hand, shouted back to them, “People of the Demon League, come out!”
ทันใดนั้น,เนี่ยหลีก็ยิ้มออกมาเบาๆ,โบกมือขวาของเขา,ตะเบ็งเสียงไปยังพวกเขาข้างหลัง,"คนของพันธมิตรอสูร,ออกมา!"

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*


One figure after another appeared, all collecting in Nie Li’s direction.
ร่างทีละร่างๆปรากฏออกมา,ทุกคนต่างไปรวมตัวที่ทิศทางของเนี่ยหลี.
Two hundred people gathered by Nie Li’s side.
คนสองร้อยคนรวมตัวกันอยู่ฝั่งเนี่ยหลี.
“With only that many people?” Long Tianming laughed involuntarily.
"ด้วยคนจำนวนมากเพียงแค่นี้อย่างนั้นรึ?"หลงเทียนหมิงหัวเราะออกมาอย่างไม่รู้ตัว.
“These two hundred are enough. If you don’t think so, I can still call out some more!” Nie Li said with a light smile.
"ด้วยสองร้อยคนก็เพียงพอแล้ว,ถ้าเจ้ายังคิดว่างั้นๆ,ข้าสามารถที่จะเรียกออกมาเพิ่มได้!"เนี่ยหลีกล่าวเผยยิ้มเล็กน้อย.

The experts of the Divine Feathers Sect all exchanged looks. With so few people, how could the Demon League possibly fight against Long Tianming?
ผู้เชี่ยวชาญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพทั้งหมดต่างจ้องมองกันล่ะกัน,ด้วยคนไม่กี่คน,พันธมิตรอสูรอาจจะสามารถต่อสู้กับหลงเทียนหมิงได้อย่างไร?
By contrast, the five Martial Ancestor Realm experts exchanged looks of deep shock.
ในทางตรงกันข้าม,ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามทั้งห้าต่างสบตากันด้วยความตกตะลึงอย่างลึกซึ้ง.

These two hundred or so people had concealed their aura, so that the ordinary disciples couldn’t sense their strengths. However, the five Martial Ancestor Realm experts could clearly sense it. These two hundred people were all Dao of Dragon Realm experts!
เหล่าคนทั้งสองร้อยโดยประมาณนั้นได้ปกปิดกลิ่นอาย,นั่นเป็นเหตุให้เหล่าศิษย์ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ถึงความแข็งแร่ง,อย่างไรก็ตาม,ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามทั้งห้านั้นสามารถที่จะรับรู้ถึงมันได้.เหล่าคนทั้งสองร้อยคนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรทั้งหมด!

Over two hundred Dao of Dragon Realm experts…
มากกว่าสองร้อยคนของผู้เชี่ยวชาญญาณรอบรู้แห่งมังกร...
Hierarch Martialsky and the other Hierarchs were extremely shocked. Even if you gathered all of the Dao of Dragon Realm experts of the Divine Feathers Sect, they only added up to a little over a hundred. But Nie Li actually had over two hundred Dao of Dragon Realm experts.
นักบุญนักรบสวรรค์และนักบุญคนอื่นๆต่างก็ประหลาดใจอย่างที่สุด.ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้ทั้งหมดภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,พวกเขาก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมากกว่าร้อยคน.แต่เนี่ยหลีกับสามารถมีผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรมากกว่าสองร้อยคน.
Hierarch Linglong couldn’t help laughing. “Haha! This brat is interesting. He actually managed to get two hundred Dao of Dragon Realm experts!”
นักบุญหลิงหลงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมา."ฮ่าฮ่า!เจ้าเด็กเหลือขอนี้ช่างน่าสนใจนัก.เขาสามารถที่จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรสองร้อยคนเลย!

“Where do you think that kid got so many experts from?”
"พวกเจ้าคิดว่าเจ้าเด็กนี้สามารถรับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากนี้จากที่ใหน?

 
Hierarch Martialsky remained silent, then said, “He was able to provide us with so many sacred medicines. He might’ve provided some to his subordinates, as well!”
นักบุญนักรบสวรรค์ยังคงเงียบอยู่,จากนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่า,"เขาสามารถที่จะมอบยาทิพย์ศักดิ์สิทธ์จำนวนมากให้พวกเรา.เขาคงจะมอบพวกมันแก่คนของเขาด้วยเหมือนกัน!"
“Sect Master, you’re saying he created these experts with medicines?” Hierarch Dragonblaze blankly questioned.
"ท่านผู้นำ,ท่านกำลังบอกว่าเขาได้สร้างผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ด้วยยาทิพย์อย่างงั้นรึ?"นักบุญเพลิงมังกรสอบถามอย่างงงงวย.
Hierarch Martialsky nodded. “Correct. Look at these people. Most of them are at 1-stage Dao of Dragon Realm. They have probably only just recently broke through from 9-stage Heavenly Axis Realm!”
นักบุญนักรบสวรรค์พยักหน้า."ถูกต้องแล้ว,ดูคนเหล่านี้สิ.พวกเขาเกือบทั้งหมดนั้นอยู่ที่ระดับ 1 ญาณรอบรู้แห่งมังกร.พวกเขาอาจจะเพิ่งทะลวงผ่านจากระดับ 9 แก่นสวรรค์มาเมื่อเร็วๆนี้แน่!"
“Long Tianming is destined to lose!”
"หลงเทียนหมิงมีจะตากรรมที่ต้องพ่ายแพ้แล้ว!"

 
Nie Li waved his hand and solemnly announced, “Those of the Sky Origin Divine Clan, come out!”
เนี่ยหลีโบกมือของเขาและประกาศด้วยเสียงเคร่งขรึม."เหล่าเผ่าเทพต้นกำนิดฟ้า,จงออกมา!"
*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*


About a hundred Sky Origin Divine Clan experts appeared at Nie Li’s side. Nie Li didn’t dare to show the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting in a place like this; that’s why he’d summoned these experts a while ago and hid them among the Demon League’s ranks.
ผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าราวๆหนึ่งร้อยคนได้ปรากฏอยู่ฝั่งเนี่ยหลี่.เนี่ยหลีไม่กล้าพอที่จะแสดงให้เห็นถึงสถานที่ของจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,นี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมเขาถึงได้ทำการเรียกเหล่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มาก่อนหน้านี้แล้วและให้ซ่อนตัวพวกเขาอยู่ภายในกลุ่มของพันธมิตรอสูร.
The sudden appearance of over a hundred experts was a spectacular sight. The majority of these Sky Origin Divine Clan experts possessed great strength.
ผู้เชี่ยวชาญกว่าร้อยคนปรากฏอย่างฉับพลันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ได้พบเห็น.ด้วยผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าส่วนใหญ่นั้นได้ครอบครองความแข็งแกร่งอันสุดยอด.

“Good heavens! A hundred Sky Origin Divine Clan experts, all at the Dao of Dragon Realm!”
"สวรรค์อันดีงาม!ผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าหนึ่งร้อยคน,ทั้งหมดอยู่ที่ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร!"
“Oh my god!”
"โอ้ว เทพเทวา!"
 
Cries of alarm sounded from these Divine Feathers Sect’s experts. Everyone was too shocked.
เกิดเสียงดังร้องระงมจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ทุกๆคนต่างตกใจเป็นอย่างมาก.

Those were over a hundred Dao of Dragon Realm experts!
มีเหล่าผู้เชี่ยวชาญญาณรอบรู้แห่งมังกรมากกว่าหนึ่งร้อยคน!
The five Hierarchs exchanged bitter smiles, but not a single word.
นักบุญทั้งห้าต่างมองหน้ากันอย่างขมขื่น,แต่ไม่กล่าวอะไรสักคำ.
The two hundred Dao of Dragon Realm experts were already astounding enough. But now, there was another hundred. Furthermore, they were all members of the Sky Origin Divine Clan. This was simply too shocking.
ผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรสองร้อยคนก็เพียงพอให้น่าอัศจรรย์ใจแล้ว.แต่ตอนนี้.มีอีกหนึ่งร้อย.นอกจากนี้,พวกเขาทั้งหมดยังเป็นสมาชิกของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า.นี่ช่างเป็นสิ่งที่น่าตกใจเป็นอย่างมาก.

“This kid went to the Endless Wilderness to recruit all these Sky Origin Divine Clan experts?”
"เจ้าเด็กนี้ได้เดินทางไปยังดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดเพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าเหล่านี้อย่างงั้นรึ?"

“I heard that each Sky Origin Divine Clan expert costs an exorbitant sum. Not to mention Dao of Dragon Realm ones. This boy actually recruited over a hundred of them!” Even Hierarch Crimsonblood couldn’t help exclaiming in wonder.
"ข้าได้ยินมาว่าค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าแต่ล่ะคนนั้นมีราคารวมที่สูงลิ่วทีเดียว.ไม่ต้องพูดถึงระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรเพียงคนเดียว.แต่เจ้าเด็กนี้กลับจัดหาพวกเขามากกว่าหนึ่งร้อยคน!"แม้แต่นักบุญโลหิตสีชาดยังอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาด้วยความสงสัย.

Hierarch Skycloud felt the same, and realised that there were still many things in this world he didn’t understand.
นักบุญเมฆาล่องลอยรู้สึกเหมือนๆกัน,และตระหนักได้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งภายในโลกนี้ที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้.

“The reason is simple. Since he had so many elixirs, he probably sold a portion to gain a vast amount of wealth. That’s why he could recruit all these Sky Origin Divine Clan members!” Hierarch Martialsky sighed.
"เหตุผลดังกล่าวช่างธรรมดามาก.ตั้งแต่เขานั้นมียาทิพย์จำนวนมาก,เขาอาจจะขายบางส่วนเพื่อให้ได้รับความมั่งคั่งมหาศาล.นั่นเป็นเหตุว่าทำไมเขาสามารถจัดหาสมาชิกทั้งหมดของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าได้!"นักบุญนักรบสวรรค์ทอดถอนใจ.

Over three hundred Dao of Dragon Realm experts. This wasn’t a force that could be underestimated!
ผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรมากกว่าสามร้อยคน.นี่ไม่ใช่กองกำลังที่จะสามารถดูถูกดูแคลนได้!
 
If Nie Li was allowed to continue growing at this pace, what sort of glorious era would he bring to the Divine Feathers Sect? They simply couldn’t imagine it.
หากเนี่ยหลียังคงเติบโตด้วยความเร็วนี้ละก็,ด้วยยุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์เขาจะนำมันมาสู่นิกายขนนกแห่งทวยเทพแบบใด?ไม่สามารถที่จะจิตนาการถึงได้เลย.
Even if Nie Li had refused to become the Acting Sect Master, the five Hierarchs wouldn’t have stood for it. Because only Nie Li could revive the Divine Feathers Sect!
ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีจะปฏิเสธที่จะกลายมาเป็นรักษาการณ์ผู้นำนิกาย,เหล่านักบุญทั้งห้าดังกล่าวคงไม่สามารถยินยอมแน่.เพราะมีเพียงเนี่ยหลีที่สามารถชุบชีวิตนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้!
 
Long Tianming was seriously winded by the sight.
หลงเทียนหมิงแลเห็นเป็นบิดเบี้ยวเคร่งขรึม.
“He’s cheating! Lord Hierarchs, he’s cheating!” Long Tianming’s voice was urgent.
"เขาเป็นคนขึ้โกง!นายท่านนักบุญ,เขานั้นโกง!"เสียงของหลงเทียนหมิงกล่าวออกมาเร่งร้อน.

Nie Li’s brows twitched. “How have I cheated? Could it be that there are rules against Sky Origin Divine Clan experts participating in the competition? They are all my servants. Can they not participate in this competition?”
คิ้วของเนี่ยหลีกระตุก."ข้านั้นได้โกงอย่างไร?มันมีกฏที่ห้ามผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าเข้าร่วมการชิงชัยอย่างงั้นรึ?พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นบริวารของข้า.พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมการชิงชัยนี้หรืออย่างไร?"
The Divine Feathers Sect’s experts looked at one another. Nie Li’s words did make sense. What he’d done shouldn’t be considered cheating.
ด้วยผู้เชี่ยวชาญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพต่างจ้องมองกันและกัน.คำพูดของเนี่ยหลีดูสมเหตุสมผล.สิ่งที่เขาทำนั้นไม่ควรจะถูกตัดสินว่าโกงแต่อย่างใด.

Since these Sky Origin Divine Clan’s experts were all Nie Li’s servants, they should be able to participate in the battle.
ในเมื่อผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบริวารของเนี่ยหลี,พวกเขาควรที่จะสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้.

Except that the sudden appearance of over a hundred Sky Origin Divine Clan’s experts was simply too unbelievable.
เว้นเสียแต่ว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพกำเนิดฟ้าที่ปรากฏโดยฉับพลันนี้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก.
 
Hierarch Martialsky’s voice resounded. “Nie Li has not cheated by bringing his servants to the battle.”
เสียงของนักบุญนักรบสวรรค์ดังก้องไปทั่ว."เนี่ยหลีหาได้โกงไม่,เขาสามารถนำบริวารเข้าร่วมต่อสู้ได้."
Everyone in the Divine Feathers Sect heard his voice. Since Hierarch Martialsky declared it so, how could anyone else possibly object?
ทุกๆคนที่อยู่ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพต่างก็ได้ยินเสียงของเขา.ในเมื่อนักบุญนักรบสวรรค์ได้ประกาศออกมาอย่างนั้น,ทุกๆคนจะสามารถเห็นเป็นอย่างอื่นได้อย่างไร?
It was only then that it hit Long Tianming. The five Hierarchs were already on Nie Li’s side. Who knows what methods Nie Li had used!?
มันเป็นแค่เพียงการกระหน่ำหลงเทียนหมิงโดยเฉพาะ.เหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าต่างอยู่ฝั่งเนี่ยหลีเรียบร้อยแล้ว.ใครจะรู้ว่าเนี่ยหลีนั้นได้ใช้วิธีอะไรกัน!?
However, Long Tianming still wasn’t ready to give up. He’d been planning for this for so long and had sacrificed so much. Just as he was about to ascend to the Acting Sect Master’s position, Nie Li suddenly appeared halfway and wasted all his plans.
แต่ถึงกระนั้น,หลงเทียนหมิงก็ยังไม่ยอมแพ้พ่าย.เขาได้วางแผนการนี้มายาวนานแล้วและได้เสียงสละเป็นจำนวนมาก.เพียงแค่เขาจะสามารถขึ้นไปยังตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายได้,ทันใดนั้นเนี่ยหลีได้ปรากฏตัวออกมากลางทางและสลายแผนการของเขาทั้งหมด.
“Damn it!” Long Tianming was furious. Then, he thought of something. “Five Hierarchs, show your wisdom! Among the Divine Feathers Sect disciples, who could possibly possess such frightening wealth as to recruit over a hundred Sky Origin Divine Clan experts? He’s definitely being backed by the demon clan. He’s a spy in our Divine Feathers Sect. You cannot let him have the Acting Sect Master’s position! Otherwise, he’ll destroy the future of our Divine Feathers Sect!”

"เจ้าบ้านี!"หลงเทียนหมิงโกรธเกรี้ยว.จากนั้นเขาก็คิดบางอย่างได้."ท่านนักบุญทั้งห้า.ช่วยแสดงถึงเชาว์ปัญญา!ท่ามกลางเหล่าศิษย์นิกายขนนกแห่งทวยเทพ,ใครกันเล่าจะสามารถครอบครองทรัพยากรที่น่าสะพรึงที่สามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าได้มากกว่าร้อยคน?เขาจะต้องมีเผ่าอสูรหนุนหลังอย่างแน่นอน.เขานั้นเป็นสายลับที่อยู่ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพของพวกเรา.พวกท่านไม่สามารถที่จะปล่อยให้เขานั้นได้ตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกาย!ไม่เช่นนั้น,เขาอาจจะทำลายนิกายขนนกแห่งทวยเทพของพวกเราในภายภาคหน้าได้!"


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)37 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ

  เตรียมใจค้างกันยาว ไว้ก่อนเลยครับ แปลทันจีนแล้ว

  ตอบลบ
 2. เหนตอนใหม่รุสึกเหมือนถูกหวย
  ขอบคุณคราบ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ
  T_T
  เสาร์-อาทิตย์ ช่างยาวนาน

  ตอบลบ
 4. คงจะได้ค้างกันตอนที่แน่
  แปลจะทันอิงอยู่แล้ว อิงแค่450เอง

  ตอบลบ
 5. กราบงามๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 6. สปอย .....เนี่ยหลีโชว์เทพ ท่าเดียวจบ^^
  ขอบคุณที่แปลให้อ่านครับ..อ่านเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับเกือบลงแดง

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากครับ
  สุดยอดครับ ขอเป็นกำลังใจให้ผู่แปลครับ

  ตอบลบ
 9. ขี้แพ้ชวนตี 555 (ขอบคุณครับ) นึกว่าจะได้อ่านอาทิตย์ล่ะตอนซะแล้ว

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 11. แหม่ พอสู้ไม่ได้ ก้หาว่า เผ่าอสูรมาหนุนหลัง น่าอายยิ่งนััก หลงเทียนหมิง
  ขอบคุณที่ทำให้ผมได้อ่านครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับบบบ
  สนุกเหมือนเดิม ค้างเหมือนเดิม 555+

  ตอบลบ
 13. แหม่ พอสู้ไม่ได้ ก้หาว่า เผ่าอสูรมาหนุนหลัง น่าอายยิ่งนััก หลงเทียนหมิง
  ขอบคุณที่ทำให้ผมได้อ่านครับ

  ตอบลบ
 14. อ่านไปด้วย ตัวสั้นด้วย (ดีใจฟุดๆ)

  ตอบลบ