วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 437 – Dreamland

Tale of the demon and god novel Chapter 437 – Dreamland

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 437 ดินแดนแห่งความฝัน.


บทที่ 437 ดินแดนแห่งความฝัน.

Nie Li felt as though he’d sunk deep into a dreamland.
เนี่ยหลีรู้สึกเหมือนว่าได้จมลงไปลึกในดินแดนแห่งความฝัน.

Something kept calling out to him.
บางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกเขาอยู่
It was a girl’s voice, so familiar to his ears.
มันเป็นเสียงของหญิงสาว,ดูคุ้นหูยิ่งนัก.

It’s Master!
นั่นอาจารย์!


“Master, where are you?” Nie Li yelled. These past few days, he’d been doing his best to raise his strength, never slacking for even the briefest moment. Because he knew that if he didn’t grow strong enough, fast enough, then his Master would fall to the plot of someone inside the Divine Feathers Sect.
"อาจารย์,ท่านอยู่ที่ใหน?" เนี่ยหลีตะโกน.ด้วยเวลาผ่านมาแล้วหลายวัน,เขาได้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างดีที่สุด,เขาไม่เคยว่างเว้นแม้แต่จะหยุดสักช่วงเวลาเลย.เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอ,ความรวดเร็วที่มากพอ,เช่นนั้นแล้วอาจารย์ของเขาจะต้องตกเป็นเป้าของใครคนใดคนหนึ่งในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.
Even though Long Yuyin had changed and was no longer a threat to his Master, there were still others inside the Divine Feathers Sect who harboured ill intents!
ถึงแม้ว่าหลงยู่หยิ๋นได้เปลี่ยนไปแล้วและจะไม่เป็นศัตรูของอาจารย์ของเขาอีกต่อไป,ยังมีคนกลุ่มอื่นภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพที่เก็บงำซ่อนเจตจำนงอันชั่วร้ายอยู่.

Nie Li wanted to become the Sect Master so that he could protect his own Master.
เนี่ยหลีต้องการที่จะกลายเป็นผู้นำนิกายด้วยตำแหน่งนั่นจะสามารถทำให้เขาสามารถปกป้องอาจารย์ของเขาได้.

“Nie Li, I’m using the Magic Magic Note of Heaven and Earth to communicate with you through my intent. Your destiny to reverse the heaven and earth and it is too powerful. If I do nothing, then the Sage Emperor will detect you, once you reach the Heavenly Axis Realm. Before long, he’ll send his Deity-servants after you. I’m using the Heavenly Path technique to shift your fate to mine!”
"เนี่ยหลี,ข้าได้ใช้บันทึกอาคมสวรรค์และปฐพีเพื่อที่จะสื่อสารกับเจ้าผ่านเจตจำนงแห่งข้า.ด้วยโชคชะตาของเจ้านั้นได้พลิกสวรรค์และปฐพีซึ่งมันทรงพลังจนเกินไป.หากข้าไม่ทำสิ่งใด,เช่นนั้นจักรพรรดิแห่งปราชญ์จะสามารถล่วงรู้ถึงตัวตนเจ้าได้,เมื่อเจ้าไปถึงระดับแก่นสวรรค์,ก่อนหน้านี้,เขาได้ส่งบริวารเทพตามมา.ข้าได้ใช้เทคนิคครรลองสวรรค์เพื่อที่จะโยกย้ายชะตาของเจ้ามายังข้า!"
“How could this be? What about you, Master?”
"แล้วนั่นจะเป็นอย่างไรล่ะ?ท่านเป็นอย่างไรบ้าง,ท่านอาจารย์?"

“Nie Li, by the time your cultivation reached the Heavenly Axis Realm, I was already gone from the Divine Feathers Sect. I’ve given some guidance to your friends in the other major sects so that they can aid you in the future. As for myself, I am already being pursued by the Deity-servants. I’ve used the Illusionary Secret Array to conceal my own aura, but I can’t hold on for much longer.”
"เนี่ยหลี,ด้วยเวลาการบ่มเพาะพลังของเจ้าไปถึงระดับแก่นสวรรค์แล้วนั้น,ข้าก็ได้ไปจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพเรียบร้อยแล้ว.ข้าได้มอบคำแนะนำบางอย่างให้กับเพื่อนของเจ้าในนิกายหลักอื่นๆซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือเจ้าได้ในอนาคต.ในส่วนของข้าเอง,ข้าได้ถูกไล่ตามโดยบริวารเทพเรียบร้อยแล้ว.ข้าได้ใช้ค่ายกลลับมายาเพื่อที่จะปกปิดกลิ่นอายของข้าเอง,แต่ข้าก็ไม่สามารถที่จะปิดบังมันได้นานเท่าใดนัก."

“Master, I’ve done all this so that you could be safe. As long as you’re safe, I can do anything…”
"อาจารย์,ข้าได้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ท่านปลอดภัย.ตราบเท่าที่ท่านไม่ได้รับอันตราย,ข้าทำได้ทุกๆสิ่ง..."
“Silly boy. All good things must come to an end… You have things you must do. Go do them. Don’t think about anything else. If killing the Sage Emperor will save all lives, then I’ll lay down my own life without hesitation. In the endless eras, countless people have wielded the Heaven’s Divination technique. Each powerful genius who has become aware of fate has helplessly fallen, one after another, in a confrontation against the Sage Emperor. It was the same with my Master. Since my death is of value, why wouldn’t I give it?”
"เด็กโง่.ทุกสรรพสิ่งนั้นจะต้องไปถึงจุดจบ...เจ้าจงทำในสิ่งที่ควรทำ.จงทำมันซะ.อย่าได้คิดอะไรอื่น.หากการสังหารจักรพรรดิแห่งปราชญ์จะสามารถช่วยได้อีกหลายชีวิต,เช่นนั้นข้าย่อมจะยอมมอบชีวิตนี้ให้โดยไร้ซึ่งลังเล.ในยุคสมัยที่ไม่มีสิ้นสุดนี้,เหล่าผู้คนจำนวนมากได้ใช้เทคนิคทำนายชะตาสวรรค์.แต่ละคนล้วนแล้วแต่อัจฉริยะทรงพลังซึ่งได้ตระหนักถึงดวงชะตาที่ล่วงหล่นอย่างหมดสิ้นหนทาง,คนแล้วคนเล่า,ในการเผชิญหน้าต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.เหมือนดั่งอาจารย์ของข้าด้วย.ในเมื่อการตายของข้านั้นทรงคุณค่าเช่นนี้,ทำไมข้าจะไม่ยอมรับมันกันเล่า?"

Nie Li felt scenes being transmitted into his brain.
เนี่ยหลีรู้สึกฉากชีวิตต่างๆกำลังเคลื่อนย้ายเข้ามายังสมองของเขา.

He felt his Master kiss him on the forehead. The affectionate warmth and care of a mother.
เขารู้สึกว่าอาจารย์ของเขานั้นได้จูบมาที่หน้าผาก.ด้วยความรักความอบอุ่นที่ได้รับเป็นเหมือนกับการดูแลเอาใจใส่ของมารดา.
 
Ying Yueru stood in the sky, surrounded by rolling clouds of seven colours. Countless illusions formed around her, giving her the air of a proud goddess. Her fair and beautiful cheeks brimmed with endless charm. She looked at Nie Li and smiled. Her complexion glowed so beautifully that she seemed not to be of the mortal world.
อยิ๋งหยูเร่อ ยืนอยู่บนอากาศ,ล้อมรอบไปด้วยเมฆม้วนตัวเจ็ดสี.ภาพมายาจำนวนนับไม่ถ้วนรวมตัวขึ้นรายล้อมตัวหล่อน.ส่งผลให้หล่อนบนอากาศดูสง่าดั่งเทพธิดา.หล่อนดูพริ้งเพราและใบหน้าที่ถูกเติมไปด้วยความงามที่มีเสน่ห์ไม่มีสิ้นสุด,หล่อนจ้องมองมายังเนี่ยหลีพร้อมรอยยิ้ม.ด้วยผิวพรรณของหล่อนที่ดูสว่างไสวด้วยความสวยงามที่หล่อนมีนั้นเหมือนจะไม่เคยมีอยู่ในโลกหล้าของมนุษย์.

Ying Yueru had always been a fairy in Nie Li’s heart. That was how transcendent her beauty was. Each gesture, from the slight knit of the brows to her smile, was deeply imprinted on Nie Li’s mind.
อยิ๋งหยูเร่อนั้นเป็นเหมือนดั่งเทพธิดาภายในใจของเนี่ยหลีมาโดยตลอด.ด้วยความสวยของหล่อนนั่นเป็นสิ่งที่เหนือเกินธรรมชาติ.การแสดงออกแต่ล่ะอย่าง,จากการขมวดคิ้วเล็กน้อยไปจนถึงรอยยิ้ม,นั่นได้ฝังตรึงเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจเนี่ยหลี.

However, Nie Li had never entertained even the slightest profane thought regarding his Master. He was filled only with respect towards Ying Yueru; he only wanted her to be safe.
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีก็ไม่เคยคิดล่วงเกินดูหมิ่นหล่อนแม้แต่เล็กน้อยต่ออาจารย์ของเขา.เขานั้นมีเพียงความเคารพที่มีให้แด่ อยิ๋งหยูเร่อ,เขาเพียงต้องการที่จะปกป้องหล่อน.

Nie Li wanted to charge forward, but his body was locked, unable to move the slightest bit.
เนี่ยหลีต้องการที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้า,แต่เนื่องด้วยร่างกายของเขานั่นถูกยึดอยู่,ไม่สามารถที่จะขยับได้สักเล็กน้อยเลย.

This was still a dreamland!
นี่ยังเป็นดินแดนแห่งความฝันสินะ!
In this dreamland, there was nothing Nie Li could do!
ภายในดินแดนแห่งความฝันนี่,ไม่มีสิ่งใดที่เนี่ยหลีสามารถทำได้!

Suddenly, a huge figure appeared within the seven coloured clouds, a shape several hundred meters tall with silvery-black armour and wielded a huge spear in his hand. He looked as vicious as an Asura from the underworld.
ทันใดนั้น,ร่างขนาดมหึมาร่างหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นภายในเมฆเจ็ดสีนั่น,ด้วยรูปร่างความสูงหลายร้อยเมตรพร้อมทั้งสวมใส่ชุดเกราะเงินทมิฬและกวัดแกว่งหอกขนาดมหึมาในมือ.เขาจ้องมองอย่างโหดร้ายราวกับอาชูร่าจากนรกอเวจี.

He was a Deity-servant of the Sage Emperor!
เขาเป็นบริวารเทพของจักรพรรดิแห่งปราชญ์!

Aside from Deity-ranked beasts, the Sage Emperor also kept many powerful Deity-servants at his side. They were responsible for overseeing the matters of the worlds, the dogs of the Sage Emperor. The strength of those Deity-servants was inferior only to the Deity-ranked beasts.
นอกเหนือจากสัตว์อสูรระดับเทวะ,จักรพรรดิแห่งปราชญ์ก็ยังมีบริวารเทพที่ทรงพลังมากมาย.พวกเขานั้นคอยรับผิดชอบสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโลกหล้า,เป็นเหมือนสุนัขของจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั่นเอง.ด้วยความแข็งแกร่งของบริวารเทพนั้นด้อยกว่าแค่เพียงสัตว์อสูรระดับเทวะเท่านั้น.

“Ying Yueru, the Lord Emperor has called upon me to take your life. Your fate has reached its limit!” The Deity-servant boomed, dignified and vast, like roaring thunder through Nie Li’s head.
"อยิ๋งหยูเร่อ,ด้วยองค์จักรพรรดิได้มอบคำสั่งกับข้ามาเอาชีวิตของเจ้า.ชะตาชีวิตของเจ้านั้นได้ถึงฆาตแล้ว!" บริวารเทพคำรามลั่น,เสียงที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่,ราวกับเสียงคำรามของฟ้าผ่าผ่านเข้ามายังหัวของเนี่ยหลี.
Nie Li mournfully howled and his eyes turned misty. He saw the vague outline of a massive hand grasp towards the seven-coloured clouds.
เนี่ยหลีคร่ำครวญโศกเศร้าและดวงตาของเขานั้นเปลี่ยนเป็นพร่ามัว.เขาจ้องมองรูปร่างที่คลุมเครือของมือขนาดมหึมาคว้าไปยังเมฆเจ็ดสีดังกล่าว.

“No! Master! Run!” Nie Li urgently cried.
"ไม่!ท่านอาจารย์!หนีไป!" เนี่ยหลีโอดครวญในทันทีทันใด.

Ying Yueru looked in his direction with a calm smile on her face, an expression as content as it had always been. It was as though the concepts of life and death were unrelated to her.
อยิ๋งหยูเร่อจ้องมองมายังทิศทางของเขาด้วยรอยยิ้มที่สงบนิ่งบนใบหน้า,ด้วยท่าทางราวกับว่าได้ปล่อยวางทุกอย่างแล้ว,ประเหมือนหนึ่งแนวคิดชีวิตและความตายหาได้ยึดติดกับชีวิตหล่อนไม่.
Ying Yueru had displayed astonishing intellect since she was young. As a child, she gained understanding of heaven and earth long before any of her peers. When faced with life and death, she was far more peaceful than any other.
อญิ๋งหยูเร่อนั้นได้แสดงให้เห็นถึงเชาวน์ปัญญาที่น่าตื่นตะลึงตั้งแต่หล่อนนั้นยังเด็ก.ในขณะที่ยังไม่เติบโตนั้น,หล่อนก็ได้เข้าใจเรื่องราวของสวรรค์และปฐพีมานานก่อนที่มันจะปรากฏขึ้น.เมื่อต้องประจันหน้ากับชีวิตและความตาย,หล่อนจึงมีความเงียบสงบมากกว่าคนอื่นๆ.


“The Heaven’s Divination is everlasting. The Sage Emperor can kill me, but he can only fantasise about cutting the fate that runs between heaven and earth. The Sage Emperor is incomparably proud. He can freely underestimate all the heroes under the sky, but he should not underestimate the Heavenly Dao. Once the Heavenly Dao senses that the Sage Emperor threatens all lives, someone will come to deliver heaven’s justice!”
"ด้วยชะตาสวรรค์นั้นเป็นนิรันดร.จักรพรรดิแห่งปราชญ์สามารถสังหารข้าได้,แต่เขาทำได้แค่เพียงนึกฝันเกี่ยวกับการตัดผ่านลิขิตที่เลื่อนไหลของสวรรค์และปฐพี.จักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นหยิ่งผยองหาใครเปรียบได้.เขาเหยียดหยามผู้กล้าทั้งหมดภายใต้ฟากฟ้านี้ได้อย่างอิสระ,หากแต่เขาไม่สามารถที่จะดูถูกญาณรอบรู้แห่งสวรรค์ได้.เมื่อญาณรอบรู้แห่งสวรรค์รับรู้ถึงภัยคุกคามของจักรพรรดิแห่งปราชญ์กับทุกชีวิต,ใครคนหนึ่งก็จะถูกส่งมาด้วยความชอบธรรมแห่งสวรรค์!"

The deity-servant only laughed at Ying Yueru’s words. “Hahaha! ‘Deliver heaven’s justice?’ Ying Yueru, you should be calculating your own fate instead. The Sage Emperor once said, ‘If the Heavenly Dao goes against me, then I shall destroy it.’ The Sage Emperor has sealed the once endless space and time. In another two hundred years, the Heavenly Dao will be thoroughly refined. What vast Heavenly Dao? What supreme sovereign? Those are nothing but empty words that you cultivators use to deceive yourselves and others!”
ด้วยบริวารเทพนั่นเพียงแค่หัวเราะเยาะกับคำพูดของอญิ๋งหยูเร่อ "ฮ่าฮ่าฮ่า! ส่งความชอบธรรมแห่งสวรรค์มาอย่างงั้นรึ? อยิ๋งหยูเร่อ,เจ้าควรที่จะคำนวณชะตาชีวิตของเจ้าแทนนะ.ครั้งหนึ่งจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้กล่าวว่า,'ถ้าญาณรอบรู้แห่งสวรรค์ต้องการที่จะต่อสู้กับข้า,เช่นนั้นข้าก็จะทำลายมัน.' ด้วยจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้ผนึกกาลอวกาศที่ไม่สิ้นสุดในครั้งหนึ่งนั้น.จะได้ราวๆสองร้อยปี,ด้วยญาณแห่งสวรรค์นั้นจะคอยสกัดกลั่นมาโดยตลอด.ญาณรอบรู้สวรรค์ที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งใด? สุดยอดผู้มีอำนาจสูงสุดคือสิ่งใด? ของเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ไม่มีสิ่งใดและเป็นคำพูดที่ว่างเปล่าซึ่งผู้ฝึกฝนการบ่มเพาะพลังใช้เพื่อที่จะโป้ปดตัวพวกเจ้าเองและคนอื่น!"

“Heaven and earth are deep and profound, nurturing tens of thousands of lifeforms. Not only are you unable to return the favor, but you want to extinguish the very heaven and earth that has given us life. Doesn’t the Sage Emperor feel any guilt?” Ying Yueru accused.
"สวรรค์และปฐพีล้วนแล้วแต่ลึกล้ำสุดหยั่ง.หล่อเลี้ยงรูปแบบแห่งชีวิตมากว่าหมื่นปี.ไม่เพียงแต่เจ้าไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณนั่น,แต่เจ้ายังต้องการยับยั้งสวรรค์และปฐพีที่แท้จริงซึ่งได้มอบชีวิตให้พวกเรา.จักรพรรดิแห่งปราชญ์ไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีหรืออย่างใด?" อยิ๋งหยูเร่อกล่าวหา.

“How could the soaring heart of the Sage Emperor be understood by a mere colony of ants, such as yourself? Ying Yueru, it’s time you head for the road1!”
"หัวใจที่สูงส่งของจักรพรรดิแห่งปราชญ์จะสามารถเข้าใจแค่ฝูงมดปลวกได้,ดังเช่นพวกเจ้าอย่างงั้นรึ?อญิ๋งหยูเร่อ,ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องมุ่งไปยังเส้นทางของเจ้าแล้ว!"


The massive hand clutched down and the seven-coloured clouds broke open.
ด้วยมือขนาดมหึมาได้คว้าลงไปยังเมฆเจ็ดสีแตกกระจายออกมา.

Nie Li saw the palm grab Ying Yueru. Fresh blood splattered in all directions.
เนี่ยหลีเฝ้ามองไปยังฝามือที่คว้าอญิ๋งหยูเร่อ.เลือดสดๆสาดกระเซ็นไปทั่วทุกทิศทุกทาง.

 
“NOOO…” Nie Li painfully wailed. Scenes flashed through his mind. Times with his Master. After returning to this life, he thought he had the power to protect her. But even still, his Master had died.
"ม่ายยยย..."เนี่ยหลีคร่ำครวญอย่างเจ็บปวด.ภาพฉากต่างๆผ่านเข้ามาในจิตใจของเขา.ด้วยเวลาที่อยู่กับอาจารย์ของเขา.หวนคืนเข้ามายังชีวิตนี้อีกครั้ง.เขาคิดว่าเขามีพลังเพียงพอที่จะปกป้องหล่อน,แต่ด้วยเหตุการณ์ตอนนี้,อาจารย์ของเขาได้ตายแล้ว.

A faintly discernible voice resounded in Nie Li’s mind. It was Ying Yueru’s long sigh.
ด้วยเสียงที่แผ่วๆที่รับรู้ได้ดังก้องไปมาภายในจิตใจของเนี่ยหลี.มันคือเสียงถอนหายใจยาวของอญิ๋งหยูเร่อนั่นเอง
“Who can understand the reason for human life? Creation and destruction, there’s no need for sorrow. Nie Li, you should do what you must. And I will head for the place where I should be going.”
"ใครกันเล่าจะสามารถเข้าใจได้ถึงเหตุผลแห่งชีวิตของผู้คน? ด้วยการก่อกำเนิดและการทำลายนั้น,ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเสียใจ,เนี่ยหลี,เจ้าควรที่จะทำในสิ่งที่เจ้าควรทำ.และข้าก็จะมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ข้าควรจะไป."

The voice carried a trace of melancholy, tearing Nie Li’s heart apart.
ด้วยเสียงดั่งกล่าวนั่นได้พกพาร่องรอยแห่งความโศกเศร้ามาด้วย,พร้อมฉีกกระชากหัวใจของเนี่ยหลีออกจากกัน.

Sage Emperor, I will definitely won’t let you go. This is a grudge over two lifetimes! Nie Li’s heart was filled with hatred. His body felt like it’d explode with frightening energy.
จักรพรรดิแห่งปราชญ์,ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอน.นี่คือความคลั่งแค้นของข้าถึงสองชาติภพ! หัวใจของเนี่ยหลีนั้นถูกเติมไปด้วยความเกลียดชัง.ร่างกายของเขานั้นดูเหมือนว่ามันจะระเบิดออกมาด้วยพลังงานที่น่าสะพรึงกลัว.
The dreamland quickly dissipated and Nie Li sank into endless sleep once again.
ด้วยดินแดนแห่งความฝันแตกกระจายไปอย่างรวดเร็วและเนี่ยหลีก็จมลงสู่ห้วงนิทราอย่างไม่มีสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่ง.

His soul realm circulated.
เขตแดนวิญญาณของเขาโคจรไปมา.
Long Yuyin and the rest were all gathered at Nie Li’s side. Nie Li’s painful wailing had shocked them earlier. They didn’t know what’d happened, but they could feel Nie Li’s sorrow. Long Yuyin felt her heart ache in a vague way. She didn’t know what’d happened to Nie Li.
หลงยู่หยิ๋นและพรรคพวกต่างก็รวมตัวกันอยู่ข้างๆเนี่ยหลี.ด้วยเสียงคร่ำครวญอันเจ็บปวดของเนี่ยหลีได้สร้างความตื่นตะลึงแก่พวกเขาก่อนหน้านี้.พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าเกิดสิ่งใดขึ้น,แต่พวกเขาสามารถรู้สึกได้ถึงความเศร้าเสียใจของเนี่ยหลี.หลงยู่หยิ๋นรู้สึกเหมือนว่าใจของหล่อนนั้นเจ็บปวดในความเลื่อนลางนั่น.หล่อนไม่รู้อะไรเลยว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกับเนี่ยหลี.

However, Nie Li only struggled in pain for a brief moment before the calm returned to his face and he sank back into sleep.
แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีทำได้แค่เพียงดิ้นรนกับความเจ็บปวดนั่นอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะสงบลงและกลับกลายเป็นใบหน้าของเขาที่กำลังจมดิ่งลงไปในห้วงนิทรา.
Perhaps it was all just a dream…
บางทีทั้งหมดนั่นอาจจะเป็นแค่เพียงความฝันตื่นหนึ่ง.....

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)48 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ...
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ...
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. เพียงฝันตื่นหนึ่ง

  ตอบลบ
 6. ขอบพระคุณมากๆครับ หวังว่าตื่นขึ้นมาจะโกรธจนบรรลุอีกระดับเลยรึป่าว

  ตอบลบ
 7. เพียงฝันตื่นหนึ่ง

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากคับบบ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 10. Sage emperor มันเป็นผู้ใด กลัวมีใครจะโค่นอำนาจรึไง ถึงต้องคอยขัดขาผู้ทีกำลังแข็งแกร่ง น่าสงสารสารตายแทนเนี่ยหลี่

  ตอบลบ
 11. จงโกรธ โกฮัง!! #เอ๊ยไม่ใช่สิ ต้อง(เนี่ยหลี่)

  ตอบลบ
 12. คุ้มค่าแก่การรอคอย ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 13. คุ้มค่าแก่การรอคอย ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ _/l\_

  ตอบลบ
 15. อดได้มังกรเลย เนี่ยหรียังไม่ตาย

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณครับ ต่อไป ดองไว้และรอให้ถึง500ตอนก่อนค่อยอ่านเดี๋ยวสับสนกับเรื่องอื่น

  ตอบลบ
 17. คอยติดตามอยู่ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 18. วัฐจักรของคนอ่าน TDG

  มังงะ(ตัน)~>นิยายแปลไทย(ตัน)~>นิยายแปลENG(ตันนานมาก)~>(กลับมาอ่าน)นิยายแปลไทย(อีกรอบ)~>(แล้วก็กลับมา)อ่านมังงะ

  555555

  ตอบลบ
 19. มันคือ matrix ฉบับภาษาจีน มันส์ดีครับ อยากอ่านต่อแล้ว ขอบคุณผู้แปลมาก

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 22. ผมอ่านถึง 442แล้ว เนี่ยหลี่ได้เป็นผู้นำนิกายแล้ว

  ตอบลบ