วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 436 – Accident?

Tale of the demon and god novel Chapter 436 – Accident?

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 436 เหตุร้าย?


บทที่ 436 เหตุร้าย?

Over the next few months, Nie Li continued nurturing the loyal disciples of his Demon League, as well as the experts whom he’d recruited from the Sky Origin Divine Clan.
ถัดมามากกว่าหลายเดือน,เนี่ยหลียังคงเอาใจใส่เหล่าบริวารที่จงรักภักดีต่อพันธมิตรอสูร,ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่เขานั้นจัดหามาของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า.

During this time, Nie Li and his group didn’t stop expanding their forces. With such a large supply of divine medicine, and all kinds of other treasures, the Demon, Heavenly Path, and Profound Note Leagues expanded their strengths at extremely frightening paces.
ด้วยระหว่างช่วงเวลานี้,เนี่ยหลีและกลุ่มของเขาหาได้หยุดขยายกองกำลัง,ด้วยการจัดหายาเทวะจำนวนมาก,และทั้งหมดของสมบัติอื่นๆ,พันธมิตรอสูร,พันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรบันทึกการหยั่งรู้,ต่างก็ขยายความแข็งแกร่งของพวกเขาด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก.


Nie Li’s strength also continued to rise; he’d now reached the pinnacle of the Heavenly Axis Realm.
Even though Nie Li only had the cultivation of a pinnacle Heavenly Axis Realm, his true strength was on par with any 5-stage Dao of Dragon Realm.
ด้วยความแข็งแกร่งของเนี่ยหลีนั้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน,ตอนนี้นั้นเขาได้ไปถึงจุดสูงสุดของระดับแก่นสวรรค์แล้ว.ถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งการบ่มเพาะพลังของเขาจะอยู่เพียงจุดสูงสุดของระดับแก่นสวรรค์ก็ตาม,ด้วยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขานั้นก็เทียบได้กับระดับ 5 ญาณรอบรู้แห่งมังกรเลย.

The Heavenly God cultivation technique. The closer you were to its end, the harder it was to cultivate. But with every step your cultivation successfully made, your strength would be amplified ten or even dozens of times above that of any ordinary genius.
ด้วยการบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิคเทพวิถีฟ้า.ด้วยการเข้าใกล้ขั้นสุดท้ายนั่น.เป็นความยากลำบากมากของการบ่มเพาะพลัง,แต่ทุกๆครั้งที่สามารถก้าวผ่านการบ่มเพาะพลังดังกล่าวสำเร็จล่ะก็,ความแข็งแกร่งจะถูกปรับเพิ่มขึ้นสิบหรือแม้แต่หลายสิบเท่าเหนือยิ่งกว่าอัจฉริยะโดยทั่วไป,

Gu Bei looked at Nie Li and said, “Nie Li, I will soon become the Skyway Hall’s Deacon. Even though Gu Heng that bratwas sentenced to meditation, his forces haven’t shown the slightest sign of backing off. He’s already taken in a lot of the people who’ve betrayed the Demon League!”
กู่เป่ยจ้องมองไปยังเนี่ยหลีและกล่าวว่า,"เนี่ยหลี,ข้าจะกลายไปเป็นผู้ดูแลคฤหาสน์เส้นทางสวรรค์.ถึงแม้ว่ากู่เหิงจะเป็นผู้ถูกต้องโทษให้ถูกกักกัน,กองกำลังของเขาก็หาได้แสดงสัญญาณว่าจะถอยออกมาแม้แต่น้อย,เขายังคงรับผู้คนจำนวนมากที่หักหลังออกมาจากพันธมิตรอสูร!"
“Deacon of the Skyway Hall? What kind of position is that?” Nie Li couldn’t help asking.
"ผู้ดูแลคฤหาสน์เส้นทางสวรรค์?นั่นเป็นตำแหน่งแบบไหนกัน?"เนี่ยหลีอดที่จะถามไม่ได้.

 
“It’s like this. The successors of the Gu Clan don’t actually possess any authority. But the first-in-line successor qualifies to become the Skyway Hall’s Deacon. It’s not that big, with only a few hundred people, but it has a hand in all matters dealing with the clan. Once I gain a firm foothold in the Skyway Hall, I’ll be able to take over the clan!” Gu Bei lightly smiled.
"มันก็เหมือนว่า,ผู้สืบทอดตระกูลกู่นั้นไม่ได้ครอบครอบสิทธิ์อำนาจใดๆ.แต่ผู้สืบทอดอันดับที่หนึ่งนั้นมีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นผู้ดูแลคฤหาสน์เส้นทางสวรรค์ได้.มันไม่ได้มีขนาดใหญ่โตหรอกนะ,มีคนเพียงแค่ไม่กี่หลายร้อยคน.แต่ด้วยความสามารถยื่นมือเข้าจัดการเรื่องต่างๆในตระกูลกู่ได้.เมื่อข้าได้รับประโยชน์ก้าวเข้าไปยังคฤหาสน์เส้นทางสวรรค์ได้แล้ว,ข้าก็จะสามารถควบคุมตระกูลกู่ไว้ได้ทั้งหมด!"กู่เป่ยเผยยิ้มเล็กน้อย.

“So? Is there any trouble with that?” Nie Li asked with a faint smile.
"เช่นนั้นรึ?นั่นไม่มีปัญหาใดๆใช่ใหม?"เนี่ยหลีถามพร้อมใบหน้าเปื้อนยิ้ม.
“Yes, I’d have some difficulty all by myself. However, I also have my sister.” Gu Bei replied with a smile.
"ใช่แล้ว,ข้าคิดว่ามันมีความยากลำบากสำหรับข้าเป็นอย่างมาก,แต่ถึงกระนั้น,ข้าก็มีพี่สาวช่วยข้าด้วยเหมือนกัน."กู่เป่ยตอบกลับด้วยรอยยิ้ม.

The image of a stubborn, yet intelligent lady projected itself into Nie Li’s mind.
ด้วยภาพพจน์ที่ดื้อรั้น,แถมยังเป็นหญิงสาวที่มีรูปลักษณ์ฉลาดหลักแหลมฉายเข้าไปในจิตใจของเนี่ยหลี.

Nie Li couldn’t help asking, “How’s your sister?”
เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะถามออกมา,"พี่สาวเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?"

“With your divine medicine, my sister’s cultivation has soared by leaps and bounds. Right now, she’s already at the 2-stage Dao of Dragon Realm. Aside from guiding me in resolving family matters, she uses the rest of her time to cultivate. She’s trying to reach the Martial Ancestor Realm in a few years by relying on the power of your divine medicine!” Gu Bei said. He could only sigh at the speed of his sister’s cultivation.
"ด้วยยาเทวะของเจ้า,การบ่มเพาะพลังของพี่สาวข้านั้นได้ก้าวกระโดดและพุ่งทะยาน.ในตอนนี้นั้น,หล่อนได้ไปถึงระดับ 2 ญาณรอบรู้แห่งมังกรแล้ว.นอกเหนือจากการแนะนำข้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆของตระกูล,หล่อนยังใช้เวลาว่างเพื่อที่จะบ่มเพาะพลัง,ด้วยพยายามไปถึงระดับเทพสงครามให้ได้ภายในเวลาอีกไม่กี่ปีโดยเชื่อมันในพลังอำนาจจากยาเทวะของเจ้านะ!"กู่เป่ยกล่าว.เขาทำได้เพียงถอนหายใจกับความรวดการบ่มเพาะพลังของพี่สาว.

“Your sister’s talent is shocking, indeed!” Nie Li couldn’t help sighing either.
"จริงๆแล้ว,พรสวรรค์ของพี่สาวเจ้าช่างน่าตื่นตะลึงนัก!"เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยเหมือนกัน.

“My sister often speaks of you. She says that you’re someone with a divine destiny, with the power to reverse fate! She asked me to assist you properly!” Gu Bei said with a smile.
"พี่สาวของข้าได้พูดถึงเจ้าเป็นประจำ,หล่อนกล่าวว่าเจ้านั้นเป็นคนที่มากับชะตาเทวะเทพ,ด้วยพลังอำนาจที่จะพลิกผันโชคชะตา!หล่อนนั้นได้ขอให้ข้านั้นช่วยเหลือเจ้าเป็นอย่างดี!"กู่เป่ยกล่าวด้วยรอยยิ้ม.

Someone who possessed a divine destiny? Reversing fate?
ใครบางคนที่ครอบครองดวงชะตาเทวะเทพอย่างงั้นรึ?พลิกผันโชคชะตารึ?

 
Nie Li pondered those words. Gu Lan’s words were truly fitting; he was someone who’d come to reverse fate.
เนี่ยหลีใคร่ครวญกับคำพูดเหล่านั้น,ด้วยคำพูดของกู่เป่ยนั้นช่างเป็นเรื่องที่เข้าเค้าซะจริง,เขาคงจะเป็นใครคนนั้นที่ได้กลับมาพลิกผันโชคชะตา.

Nie Li turned his sights to the skyline and remembered the mighty Sage Emperor. A sense of intense urgency welled up in his heart.
เนี่ยหลีได้หันหน้าของเขามองขึ้นไปยังเส้นขอบฟ้าและนึกถึงจักรพรรดิแห่งปราชญ์ที่เกรียงไกร.ด้วยความรู้สึกทีเอ่อล้นอันเข้มข้นอย่างเร่งรีบภายในใจของเขา.

 
Suddenly, Nie Li felt as though his mind was about to explode.
ทันใดนั้น,เนี่ยหลีก็รู้สึกราวกับว่าความคิดจิตใจของเขานั้นจะระเบิดออกมา.

“Ah?” Nie Li bitterly howled. The terrible pain was something that even he couldn’t endure.
"อ๊าก?"เนี่ยหลีคำรามออกมาอย่างขมขื่น.ด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสนั้นเป็นสิ่งที่แม้แต่เขาก็ไม่อาจทานทนได้.

“Nie Li, what’s wrong?” Gu Bei immediately asked. He immediately panicked when he saw Nie Li holding his head and howling in pain.
"เนี่ยหลีมีอะไรผิดปรกติอย่างงั้นรึ?"กู่เป่ยถามออกมาทันที.เขาตื่นตระหนกตกใจในทันทีเมื่อเขามองเห็นเนี่ยหลีกุมศีรษะของเขาและครางออกมาด้วยความเจ็บปวด.

Just what’s going on? Why is Nie Li suddenly in this state?
มันกำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ย?ทำไมเนี่ยหลีถึงได้อยู่ในสภาพเช่นนี้อย่างกะทันหันได้ล่ะ?

Long Yuyin, Gu Bei, Li Xingyun and the others heard Nie Li’s howls and quickly ran over.
หลงยู่หยิ๋น,กู่เป่ย,หลี่ชิงหยุน และคนอื่นๆได้ยินเสียงคำรามของเนี่ยหลีและวิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว.
“What’s wrong with Nie Li?
"เนี่ยหลีมีอะไรผิดปรกติอย่างงั้นรึ?"

“Quick, help him up!”
"เร็วเขา,ช่วยเขาเร็ว!"
Everyone helped to support Nie Li as they moved to lay him down on a bed.
ทุกๆคนพยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยหลีขณะที่พวกเขานั้นได้นำเนี่ยหลีไปนอนบนเตียง.

 
Nie Li rolled and struggled.
เนี่ยหลีกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างทุรนทุราย.
Long Yuyin’s tears flowed at Nie Li’s pained expression. “What’s wrong with him?”
น้ำตาของหลงยู่หยิ๋นไหลไม่หยุดกับอาการเจ็บปวดของเนี่ยหลี."เขามีอะไรผิดปรกติอย่างงั้นรึ?"

 
“What’s going on? Did his cultivation run amok?” Li Xingyun hadn’t seen anything like this before, either. The best he could do to help was restrain Nie Li as he struggled, then help take his pulse. Even though Li Xingyun wasn’t a famed doctor, or anything of the sort, he still had some limited medical knowledge.
"นี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างงั้นรึ?การบ่มเพาะพลังของเขากำลังคลุ้มกคลั่งหรืออย่างไร?"หลี่ชิงหยุนไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน,ด้วยเหมือนกัน.อย่างดีที่สุดเขาสามารถช่วยได้แค่เพียงบรรเทาอาการของเนี่ยหลีไม่ให้ทุรนทุราย,จากนั้นเขาจึงได้ทำการตรวจวัดชีพจร.ถึงแม้ว่าหลี่ชิงหยุนจะไม่ได้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษามากนัก,หรือมีความสามารถแบบนั้น,เขาก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับยารักษาบ้างเล็กน้อย.


Before, everyone had listened and taken instructions from Nie Li. Something like this had never happened before. This sudden turn of events left them panicked and at a loss.
ก่อนหน้านี้,ทุกๆคนต่างก็ได้รับฟังและทำตามคำแนะนำจากเนี่ยหลี.ด้วยบางสิ่งที่เป็นเช่นนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน.ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นทันทีทันใดจึงส่งผลให้พวกเขานั้นตื่นตกใจและพูดอะไรไม่ออก.

“There’s nothing wrong with his pulse.”
"ชีพจรไม่ได้ผิดปรกติแต่อย่างใด."
“Something must have gone wrong with his soul realm!”
"บางสิ่งนั้นอาจจะเกิดสิ่งผิดปรกติเกิดขึ้นภายในเขตแดนวิญญาณของเขา!"

“If something went wrong with his soul realm, we can’t meddle recklessly!”
"ถ้ามีบางสิ่งนั่นเกิดผิดปรกติที่เขตแดนวิญญาณของเขาล่ะก็,พวกเราก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายอะไรได้เลย!"
“Set up a barrier around here and get some Calm Inducing Incense for him!”
"ด้วยการติดตั้งกำแพงป้องกันไว้รอบๆที่นี่ และทำให้เขานั้นสงบด้วยกลิ่นธูปหอมได้เท่านั้น!"

“Quick, fetch some good doctors too!”
"เร็วเข้า,ไปตามหมอที่ยอดเยี่ยมมาด้วย!"

Soon, one doctor after another hurried into Nie Li’s residence, the finest from each of the three major families. But after inspecting Nie Li’s condition, they all left while helplessly shaking their heads. They were powerless to help Nie Li.
ไม่นานหลังจากนั้น,หมอก็เร่งรีบตามๆกันมายังที่พักของเนี่ยหลี,พวกเขาเป็นสุดยอดหมอของแต่ล่ะตระกูลหลักทั้งสาม,แต่หลังจากที่ได้ตรวจดูอาการของเนี่ยหลีแล้ว,พวกเขาทั้งหมดต่างก็ทำอะไรไม่ได้นอกเสียจากส่ายหัวไปมา.พวกเขานั้นมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือเนี่ยหลี.

A frightening energy kept exploding within Nie Li’s mind. The only thing he was aware of was the overwhelming pain. It felt like his entire soul realm was about to shatter.
ด้วยพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวยังคงระเบิดอยู่ภายในจิตใจของเนี่ยหลี.ด้วยมีเพียงบาง่ที่เขาเท่านั้นตระหนักได้ ถึงความเจ็บปวดที่ท่วมท้นเข้ามา.ดูเหมือนว่าจะทั่วทั้งเขตแดนวิญญาณของเขากำลังฉีกขาดออกมา.

A vague figure appeared in his mind. A pretty lady, and oh-so-familiar. Nie Li couldn’t help trying to catch up to it.
ด้วยร่างๆหนึ่งที่พร่ามัวปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเขา.หญิงสาวคนหนึ่งที่สวยงาม,และดูคล้ายเป็นอย่างมาก.เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะพยายามคว้าหล่อนเอาไว้.

“Master!” Nie Li mumbled.
"อาจารย์!"เนี่ยหลีพึมพำ
Long Yuyin, Li Xingyun and the rest had all been keeping a vigil at Nie Li’s side. They were extremely worried, since there hadn’t been any changes in Nie Li’s condition. They didn’t know why he was in such a condition, either.
หลงยูหยิ๋น,หลีชิงหยุน,และพรรคพวกต่างก็คอยเฝ้าอยู่ด้านข้างของเนี่ยหลี.พวกเขาต่างก็กังวลเป็นอย่างมาก.ในเมื่ออาการของเนี่ยหลีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด.พวกเขาไม่รู้เลยว่าทำไมอาการถึงได้เป็นเช่นนี้,เหมือนกัน.
Lu Piao was already in tears. “Nie Li, you better not die!”
หลู่เพียวเริ่มน้ำตาไหลแล้ว."เนี่ยหลี,เจ้าจะต้องไม่ตายนะ!"
 
The two of them had left Glory City and reached this Draconic Ruins Realm together. Nie Li was his best friend. He wanted them to return together as well!
ด้วยพวกเขาสองคนนั้นได้จากเมืองกลอลี่มาจนมาถึงอาณาจักรซากมังกรพร้อมๆกัน.เนี่ยหลีเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา.เขาต้องการให้พวกเขาทั้งคู่นั้นกลับไปด้วยกัน!
Long Yuyin’s eyes also flickered with tears. In her heart, Nie Li wasn’t just a master. He was much more than that. She’d irrevocably fallen for him, since long ago. And Nie Li’s sudden turn really scared her. She clutched tightly to his hand.
ดวงตาของหลงยู่หยิ๋นนั้นก็คลอไปด้วยน้ำตาเหมือนกัน.ภายในใจของหล่อนนั้น,เนี่ยหลีไม่ไช่แค่เพียงอาจารย์.เขาเป็นมากยิ่งกว่านั้น.หล่อนจะสูญเสียเขาไปไม่ได้,เป็นเวลานานมาแล้ว.และทันทีที่เนี่ยหลีเป็นเช่นนี้ส่งผลให้หล่อนหวาดกลัว.หล่อนได้กุมมือของเขาไว้แน่นทีเดียว.

The same went for Gu Bei and Li Xingyun. The two were restless, their eyes never straying away from Nie Li for long. Nie Li was a friend close to their hearts, and their greatest guide and leader. He was the one who’d guided them out from their terrifying quagmires! If anything happened to him, they’d blame themselves to the grave!
เป็นอาการเดียวกันที่เกิดขึ้นกับกู่เป่ยและหลี่ชิงหยุน.ทั้งสองต่างก็กระวนกระวายใจ.สายตาของพวกเขานั้นไม่เคยที่จะออกห่างจากเนี่ยหลีอยู่เป็นเวลานาน.เนี่ยหลีนั้นเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในใจของพวกเขา,และให้คำแนะนำที่สุดยอดพร้อมเป็นผู้นำของพวกเขา,เขาเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ชี้ทางพวกเขาให้ออกมาจากบ่อโคลนที่น่ากลัว!ถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเขาล่ะก็,พวกเขาคงต้องตำหนิตัวพวกเขาเองไปจนวันตาย!

Nie Li painfully struggled while howling for over half an hour, before his voice slowly began to weaken. His struggles grew more feeble and his breathing calmed. He seemed to have fallen asleep.
เนี่ยหลีได้ต่อสู้กับความเจ็บปวดพร้อมทั้งครวญครางมามากกว่าครึ่งชั่วโมง,ก่อนที่เสียงจะค่อยๆเบาลงๆ.การต่อสู้กับความเจ็บปวดก็ค่อยๆอ่อนลงและลมหายใจก็เริ่มสงบขึ้น.ดูเหมือนว่าเขาจะค่อยๆผล็อยหลับไป.
Only after they saw that Nie Li had settled down, did everyone slowly let their guards down.
แค่เพียงหลังจากที่เห็นเนี่ยหลีอาการทรงตัว,ทำให้ทุกๆคนค่อยๆคลายการเฝ้าระวังลง.

Gu Bei let out a sigh of relief. “I knew it! There’s nothing wrong. He probably just encountered a bottleneck in his cultivation. Who knows? When he wakes up, he might be a Dao of Dragon Realm! I knew Nie Li wasn’t so frail!”
กู่เป่ยได้ถอนหายใจอย่างผ่อนคลาย."ข้ารู้แล้ว!ไม่ได้มีสิ่งผิดปรกติ.เขาอาจจะเพียงแค่พบเข้ากับคอขวดการบ่มเพาะพลังของเขา.ใครจะรู้ล่ะ?เมื่อเขานั้นตื่นขึ้นมา,เขาอาจจะอยู่ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรได้!ข้ารู้ว่าเนี่ยหลีนั้นไม่ได้อ่อนแอเช่นนั้น!"
Li Xingyun pondered for a bit, then said, “That wasn’t the reaction of someone who’s ascending in cultivation. If that was the case, then his pulse should be one beat strong, one beat weak. But either way, he should be fine!”
หลี่ชิงหยุนได้ใคร่ครวญชั่วขณะ,จากนั้นก็กล่าวว่า,"นั่นไม่ใช่ปฏิกิริยาจากคนที่ทะลวงผ่านการบ่มเพาะพลัง.ถ้าเป็นกรณีนั่นล่ะก็,เช่นนั้นแล้วชีพจรของเขาควรที่จะเต้นหนึ่งครั้งหนัก,หนึ่งครั้งเบา.แต่อย่างไรก็ตาม,เขาควรที่จะสบายดีด้วย!"
“Really?” Long Yuyin wiped the tears off her face as she asked Li Xingyun and the others. However, her heart still worried for Nie Li.
"จริงๆอย่างงั้นรึ?"หลงยู่หยิ๋นชุ่มไปด้วยน้ำตาบนใบหน้าขณะที่หล่อนสอบถามหลี่ชิงหยุนและคนอื่นๆ.แต่ถึงกระนั้น,ภายในใจของหล่อนนั้นยังเป็นกังวลเนี่ยหลีเป็นอย่างมาก.
“Since he’s asleep, we’ll let him sleep for a while!” Li Xingyun replied with a smile.
"ในเมื่อเขาหลับแล้ว,พวกเราก็ปล่อยให้เขาพักผ่อนสักครู่เถอะ!"หลี่ชิงหยุนตอบกลับด้วยรอยยิ้ม.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)44 ความคิดเห็น:

 1. ขอบพระคุณมากๆจ้า เนื้อเรื่องเจ้มจ้นไปทุกที

  ตอบลบ
 2. ที่สุดแห่งการจะขาดใจ. รออ่านตอนต่อไป
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 3. อัดอั้นไว้มากอาการเลยออก

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากเลยครับ. ได้โปรดมาอีกไวๆนะครับ

  ตอบลบ
 5. วันนี้ได้อ่าน2ตอนเลย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ค้างเลยอยากอ่านต่อ +😄 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 7. อาจารย์เนี้ยหลี่มาหา? คงมีเรื่องเศ้ราแน่เลย ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เศร้ากับกลุ่มคนที่ใช้วิชาทำนายชีวตและแลกเปลี่ยนชะตาได้ ตายแทนคนอื่นชัดๆ แต่ยังดีพอหลอกemperor sageยื้อเวลาได้อีกนาน

   ลบ
 8. ขอบคุณมากๆครับอิ่มเลยวันนี้

  ตอบลบ
 9. ตอนหน้าเตรียมน้ำตาแตก ขอสำนวนปวดร้าวๆหน่อยนะ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 11. ตอนต่อไปอยู่ไหน เนี่ยหรีตายยัง ถ้าตายแล้วขอมังกรกับจิตกรรมนะ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ

  ว่าแต่อยู่ๆเนียหลี่เป็นไรหว่า

  ตอบลบ