วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 434 – Divine Medicine

Tale of the demon and god novel Chapter 434 – Divine Medicine

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 434 ยาเทวะ


บทที่ 434 ยาเทวะ

“My support won’t be enough, unless you can prove that you truly possess the ability to lead the Divine Feathers Sect to glory!” Hierarch Skycloud said.
"เพียงการสนับสนุนจากข้ามันยังไม่เพียงพอ,ยกเว้นเจ้าจะสามารถพิสูจน์ว่าเจ้าครอบครองความสามารถอย่างแท้จริงที่จะนำนิกายขนนกแห่งทวยเทพไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้!" นักบุญเมฆาล่องลอยกล่าว.


“I can prove to Master that I possess the ability. However, I request that Master fully support me in return!” Nie Li replied.
"ข้าสามารถพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นได้ว่าข้ามีสามารถเพียงพอ,อย่างไรก็ตาม,ข้าเพียงขอให้อาจารย์สนับสนุนข้าเต็มกำลังไม่เปลี่ยนแปลง!"เนี่ยหลีตอบกลับ.

“In terms of character, you’re far better than Long Tianming. However, that Situ Beiyan kid isn’t a bad choice, either.” Hierarch Skycloud pondered. “Situ Beiyan is the child of the current Sect Master. Pity he doesn’t have much ambition…”
"ในแง่ของนิสัยใจคอ,เจ้าดีกว่าหลงเทียนหมิงมากมายนัก.แต่ถึงกระนั้น,เจ้าเด็กซือถูเป่ยหยานนั่นก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเหมือนกัน."นักบุญเมฆาล่องลอยขบคิด."ซือถูเป่ยหยานนั่นเป็นบุตรของผู้นำนิกายคนปัจจุบัน.ช่างน่าสงสารนักที่เขาไม่มีความทะเยอทะยานมากนัก..."

Situ Beiyan? The name rang a bell to Nie Li. In his previous life, Situ Beiyan had died mysteriously to some unknown plot. After that, Long Tianming took over. All the signs pointed to Long Tianming. Since Situ Beiyan didn’t win against Long Tianming back then, it probably wouldn’t be a good idea to let him become the Sect Master in this life.
ซือถูเป่ยหยาน?ด้วยชื่อดั่งกล่าวนี้ช่างเป็นชื่อที่คุ้นหูเนี่ยหลี่นัก.ในชีวิตที่แล้วของเขา,ซือถูเป่ยหยานได้ตายอย่างลึกลับอย่างไม่รู้สาเหตุ.หลังจากนั้น,หลงเทียนหมิงก็ฉกทุกอย่างไป.ทุกสายตาจับจ้องไปที่หลงเทียนหมิง.เนื่องจากซือถูเป่ยหยานนั้นไม่สามารถที่จะชนะการต่อสู้กับหลงเทียนหมิงในกาลก่อน,เช่นนั้น,มันจึงเป็นความคิดที่ไม่ดีนักที่จะปล่อยให้เขากลายเป็นผู้นำนิกายในชีวิตนี้.

“This is the elixir that I’ve refined for Master. I believe that Master will be able to understand after you consume this elixir… that I can bring the Divine Feathers Sect to a glory that it’s never seen in a thousand years!” Nie Li confidently said as he passed the elixir to Hierarch Skycloud.
"นี่คือยาทิพย์ที่ข้านั้นได้สกัดกลั่นสำหรับท่านอาจารย์.ข้าเชื่อว่าท่านอาจารย์จะเข้าใจหลังจากได้ดื่มยาทิพย์นี้แล้ว...ด้วยสิ่งนี้ข้าสามารถที่จะนำนิกายขนนกแห่งทวยเทพไปสู่ความรุ่งโรจน์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบพันปีได้!"เนี่ยหลีกล่าวอย่างมั่นใจขณะส่งยาทิพย์ไปยังนักบุญเมฆาล่องลอย.

Hierarch Skycloud accepted the elixir and scrutinised it. A trace of shock flashed through his eyes.
นักบุญเมฆาล่องลอยยอมรับยาทิพย์นั่นมาและวิเคราะห์มัน.ร่องรอยแห่งความตื่นตะลึงเกิดเป็นประกายแสงผ่านเข้ามาในดวงตาของเขา.

He could already sense the frightening medicinal effects of the elixir!
เขาสามารถที่จะรับรู้ได้ถึงผลของยาทิพย์ที่น่าสะพรึงกลัวนี้ได้.

Hierarch Skycloud opened his mouth, swallowed the elixir, and felt a surge of boundless medicinal energy pour down his throat. It felt like his body was ignited in flames.
นักบุญเมฆาล่องลอยอ้าปาก,พร้อมทั้งกลืนยาทิพย์ลงไป,และรู้สึกพลังงานของยาทิพย์ที่ไม่สิ้นสุดพวยพุ่งแผดเผาลงไปในลำคอของเขา,รู้สึกเหมือนร่างกายของเขาจะลุกไหม้ไปด้วยเปลวเพลิง.

The Hierarch Skycloud was already a Martial Ancestor Realm expert. Ordinary elixirs shouldn’t have even the slightest effect on him, unless it was a divine medicine tens of millions of years old!1 However, such divine medicines aren’t easy to come across.
ด้วยนักบุญเมฆาล่องลอยนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามแล้วนั่นเอง,ด้วยยาทิพย์ปรกติ ไม่สามารถที่จะมีผลอะไรกับเขามากมายนัก, ยกเว้นยาทิพย์เทวะที่มีการกลั่นมากว่าหลายสิบล้านปี!แต่ถึงกระนั้น,ยาทิพย์เทวะเช่นนั้นก็ไม่ง่ายที่จะได้รับมา.

It’d been at least a few dozen years since Hierarch Skycloud took any elixirs that aided his cultivation.
มันเป็นเวลาอย่างน้อยหลายสิบปีแล้วตั้งแต่นักบุญเมฆาล่องลอยได้ใช้ยาทิพย์หลายอย่างมาช่วยในการบ่มเพาะพลังของเขา.
That’s because the foundation of his cultivation was too powerful!
นั่นเพราะว่ารากฐานของการบ่มเพาะพลังของเขานั้นทรงพลังจนเกินไป!
However, the boundless medicinal effects stored within just the surface of the elixir was already far more powerful than the elixirs that he’d personally cultivated!
อย่างไรก็ตาม ด้วยประสิทธิภาพอันไร้ขอบเขตของยาเพียงแค่ผิวเผินก็ได้ให้ผลที่ทรงพลังมากกว่ายาทิพย์ที่เขาใช้อยู่มากแล้ว!
For five years, Hierarch Skycloud’s cultivation had remained at the 3-stage Martial Ancestor Realm, never taking a single step forth. But now that he’d taken this elixir, his cultivation began rising like mad, instantly breaking through to the 4-stage Martial Ancestor Realm. Even then, it didn’t stop.
สำหรับห้าปีที่ผ่านมา,การบ่มเพาะพลังของนักบุญเมฆาล่องลอยนั้นยังคงอยู่ที่เทพสงคราบระดับ 3,ไม่เคยที่จะก้าวไปถึงระดับสี่เลย.แต่ตอนนี้เมื่อเขานั้นได้ดื่มยาทิพย์ดังกล่าว,การบ่มเพาะพลังของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นมาอย่างบ้าคลั่ง,นอกจากทะลวงไปถึงระดับ 4 เทพสงครามในทันแล้ว,แม้แต่จากนั้น,มันก็ยังหาได้หยุดลงไม่.

Just what kind of divine medicine was this, to have such frightening medicinal effect!
แค่เพียงใช้ยาทิพย์เทวะดังกล่าวนี้,ช่างได้ผลที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เลย!

What decided your position in the Divine Feathers Sect wasn’t your strength or cultivation, but rather your favor with the Big Five. The strongest among the Big Five was a 5-stage Martial Ancestor Realm, while the weakest was a 1-stage Martial Ancestor Realm. These five Martial Ancestor Realm experts were the core strength of the Divine Feathers Sect!
ด้วยการที่จะได้รับตำแหน่งของผู้นำของนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งในการบ่มเพาะพลังเพียงอย่างเดียว,แต่เกี่ยวพันธ์ถึงความพึงพอใจของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า.ด้วยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของผู้ยิ่งใหญ่จากทั้งห้าอยู่ที่เทพสงครามระดับ 5,ขณะที่อ่อนแอทีสุดอยู่ที่เทพสงครามระดับ 1 .โดยเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามที่เป็นแกนหลักของความแข็งแกร่งนิกายขนนกแห่งทวยเทพ!

As long as these five Martial Ancestor Realm experts lived, the Divine Feathers Sect would never weaken! However, if anything happened to these Martial Ancestor Realm experts, then the Divine Feathers Sect would abruptly crumble, just like it’d done in the past.
ตราบเท่าที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามทั้งห้ามีชีวิตอยู่,นิกายขนนกแห่งทวยเทพจะไม่อ่อนแอลง!อย่างไรก็ตาม,ถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเหล่าเทพสงครามเหล่านี้แล้ว,เช่นนั้นนิกายขนนกแห่งทวยเทพจะต้องล่มสลายทันทีทันใด,เหมือนดั่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต.

These five Martial Ancestor Realm experts might take several years or maybe even decades to experience even a tiny increase in cultivation. At their level, raising in cultivation was no longer a matter of training and hard work; it was also a matter of opportunity.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามทั้งห้านี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีหรือบางทีอาจจะหลายทศวรรษเพื่อที่จะเก็บประสบกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการบ่มเพาะพลัง,ด้วยระดับอย่างพวกเขานั้น การเพิ่มระดับของการบ่มเพาะพลังนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการฝึกฝนและความพยายามอย่างหนักอีกต่อไปแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของโอกาศด้วยเช่นกัน.

Every time a Martial Ancestor Realm expert made a breakthrough, their lifespan increased by several decades.
ทุกๆครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามได้ทะลวงผ่านระดับได้,ช่วงชีวิตของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นหลายทศวรรษ.

Hierarch Skycloud had lived for so long that he was no longer as strong as he once was. He felt that given another few decades, he’d reach the end of his lifespan. But now, a single elixir from Nie Li had actually allowed him to break through to the 4-stage Martial Ancestor Realm!
นักบุญเมฆาล่องลอยได้ใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานแล้ว เขาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้ว เขารู้ตัวดีว่าอีกแค่ไม่กี่ทศวรรษก็จะถึงบั้นปลายของชีวิตแล้ว.แต่ตอนนี้นั้น,เพียงแค่ยาทิพย์ขวดเดียวจากเนี่ยหลีกลับสามารถทำให้เขานั้นทะลวงระดับไปถึงเทพสงครามขั้นที่ 4 ได้.

This wasn’t a small matter!
นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้ว!
A brief moment later, Hierarch Skycloud abruptly opened his eyes, which glowed with divine light.
ชั่วขณะหลังจากนั้น,นักบุญเมฆาล่องลอยได้ลืมตาขึ้นมาทันที,โดยมีแสงสว่างเทวะสีทองเกิดขึ้นอยู่ภายใน.
“I never expected a single small elixir to possess such frightening medicinal effects!” Hierarch Skycloud couldn’t help sighing as he spoke. “Nie Li, I’ve consumed this elixir of yours, so I will definitely do my best to assist you in this matter.”
"ข้าไม่คาดคิดเลยว่าเพียงแค่ยาทิพย์เพียงขวดเดียวช่างมีผลที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก!"นักบุญเมฆาล่องลอยอดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจขณะที่เขากล่าวว่า."เนี่ยหลี,ข้าได้ดื่มยาทิพย์ของเจ้าแล้ว,ดังนั้นข้าจะช่วยเหลือเจ้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ดีที่สุด."

“Master is being too serious. Since your disciple acquired some useful things, of course I’d show my filial dues and show them to Master!” Nie Li smiled. He understood Hierarch Skycloud’s character quite well and knew he’d made the right choice in seeking his help.
"ท่านอาจารย์ดูเคร่งเครียดจนเกินไป,เนื่องจากข้าเป็นศิษย์ของท่านย่อมต้องจัดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านอยู่แล้ว,แน่นอนว่าข้าต้องมีหน้าที่ ตอบแทนและมอบมันแด่ท่านอาจารย์!"เนี่ยหลียิ้ม.เขาเข้าใจบุคลิกของนักบุญเมฆาล่องลอยค่อนข้างดีและรู้ว่าเขาจะต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยในตัวเขาได้.


Hierarch Skycloud went silent for a while. He never expected Nie Li to possess such a bizarre elixir. If Nie Li had five or six of them, then they’d be able to welcome an entirely new glory age for the Divine Feathers Sect! Aside from helping Hierarch Skycloud raise his cultivation, the elixir had also left some reserves inside his soul realm. He’d probably have to seclude himself for a few months in order to fully digest the medicinal effects.
นักบุญเมฆาล่องลอยได้เงียบไปชั่วขณะ.เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีจะครอบครองยาทิพย์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้.ถ้าเนี่ยหลีมีอีกห้าหรือหกขวด,เช่นนั้นแล้วน่าจะเป็นเรื่องยินดีสำหรับยุคใหม่ที่รุ่งเรืองของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ!นอกเหนือจากการช่วยนักบุญเมฆาล่องลอยเพิ่มการบ่มเพาะพลังแล้ว,ด้วยยาดังกล่าวนั่นยังคงหลงเหลืออยู่ภายในเขตแดนวิญญาณของเขา.เขาอาจจะต้องแยกตัวเขาเองออกไปอีกหลายเดือนเพื่อที่จะย่อยผลของยาดังกล่าวให้สมบูรณ์


This elixir should be enough to help him reach the 5-stage, or maybe even the 6-stage Martial Ancestor Realm!
ด้วยยาทิพย์ดังกล่าวนี้อาจจะเพียงพอที่จะช่วยเขาให้ไปถึงระดับ 5,หรือบางทีแม้แต่เทพสงครามระดับ 6 ได้เลย!

Such strange elixirs would definitely be rare. Asking Nie Li to take out five or six might be an impossible task.
ด้วยยาทิพย์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้อาจจะเป็นสิ่งหายากอย่างแน่นอน.หากเขาร้องขอสักห้าหรือหกขวดอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นแน่.

Furthermore, as Nie Li’s Master, he’d be embarrassing himself by demanding more elixirs. Hierarch Skycloud would never do something like that!
นอกจากนี้,เขายังเป็นอาจารย์ของเนี่ยหลี,มันคงเป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับเขาหากต้องการยาทิพย์ดังกล่าวเพิ่ม.นักบุญเมฆาล่องเลยอย่างเขาจะต้องไม่ทำเรื่องเช่นนั้นอย่างแน่นอน.

“I still have some more elixirs with me. Here’s a bottle of thirty. I request that Master help me with a few tasks; please convince the Sect Master and the other members of the Big Five. If I can become the new Sect Master, then I’ll definitely do my best to bring the Divine Feathers Sect into an entirely new age of glory. I believe that right now, Master knows that I’m capable!” Nie Li said as he passed the bottle to Hierarch Skycloud.
"ข้ายังมียาทิพย์อีกมากอยู่กับข้า,นี่คือสามสิบขวด,ข้าขอให้อาจารย์ช่วยข้าสักเล็กน้อย,ช่วยนำมันไปโน้มน้าวท่านผู้นำและเหล่าสมาชิกคนอื่นๆของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า.ถ้าข้าสามารถที่จะกลายเป็นผู้นำนิกายคนใหม่,เช่นนั้นแล้วข้าจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะนำนิกายขนนกแห่งทวยเทพไปยังสหัสวรรษใหม่ทีรุ่งเรื่องที่สุด,ข้าเชื่อว่าด้วยตอนนี้,อาจารย์คงจะรับรู้แล้วว่าข้านั้นสามารถที่จะทำมันได้!"เนี่ยหลีกล่าวขณะที่เขานั้นส่งขวดยาให้แก่นักบุญเมฆาล่องลอย.

Hierarch Skycloud stared at the bottle with a look of disbelief.
นักบุญเมฆาล่องลอยชำเลืองมองไปยังขวดเหล่านั้นด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อ.
This was simply too astonishing!
นี่ช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมาก!
For such an elixir, the existence of only five or six would be extremely shocking. But Nie Li had brought out a bottle with thirty of them!
ด้วยยาทิพย์เช่นนี้นั้น,สำหรับการมีอยู่เพียงแค่ห้าหรือหกขวดนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่น่าตกใจเป็นอย่างมากแล้ว,แต่เนี่ยหลีกับนำมันออกมาอีกสามสิบขวดเลย!

Over thirty elixirs, what kind of dream was this?!
มากว่าสามสิบขวดของยาทิพย์,นี่มันเป็นความฝันแบบใดกันอย่างงั้นรึ?!

Hierarch Skycloud started breathing hard. He’d always been a calm and steady person, but he knew fully what these thirty units of medicine meant. He wasn’t greedy for the elixirs for himself; rather, he understood exactly what these elixirs meant for the fate of the Divine Feathers Sect!
นักบุญเมฆาล่องลอยเริ่มที่จะหายใจลำบาก,เขายังคงเป็นบุคคลที่สุขุมและเยือกเย็น,แต่เขารู้ได้ว่าด้วยสามสิบขวดของยานั้นมันมีความหมายมากนัก,เขานั้นไม่ได้โลภที่จะได้ยาทิพย์ดังกล่าวเพื่อตัวเขาเอง,ด้วยความจริงนั้น,เขาเข้าใจว่าด้วยยาทิพย์นี้มีความหมายสำหรับที่จะกุมชะตาของนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้.

“Nie Li, do you know what these thirty elixirs mean? You’re willing to give them to the Divine Feathers Sect?” Hierarch Skycloud inhaled as he looked at Nie Li.
"เนี่ยหลี,เจ้ารู้หรือไม่ว่าเกี่ยวกับยาทิพย์ทั้งสามสิบขวดนี้มันหมายถึงอะไร? เจ้ายินดีที่จะมอบพวกมันให้กับนิกายขนนกแห่งทวยเทพอย่างงั้นรึ?"นักบุญเมฆาล่องลอยหายใจอย่างรวดเร็วขณะที่เข้าจ้องมองไปยังเนี่ยหลี.

“Yes.” Nie Li nodded seriously. These thirty elixirs had been specially made for Martial Ancestor Realms like Hierarch Skycloud. From their point of view, such elixirs were extremely precious. But Nie Li still possessed quite a few Divine Phaseless Fruits; he could refine even more of these elixirs!
"ขอรับ."เนี่ยหลีพยักหน้าอย่างจริงจัง,ด้วยยาทิพย์ทั้งสามสิบขวดนี้ได้สกัดมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามดังเช่นนักบุญเมฆาล่องลอย.จากมุมมองของเขานั้น,ด้วยยาทิพย์เช่นนี้มันช่างล้ำค่าเป็นอย่างมาก,แต่เนี่ยหลีนั้นยังครอบครอบผลไม้เทพไร้รูปอยู่ไม่น้อย,เขาสามารถที่จะกลั่นมันออกมาอีกมากมายสำหรับยาทิพย์ดังกล่าว.

Hierarch Skycloud nodded his head and continued, “It’s the Divine Feather’s Sect’s great fortune that you’re willing to give them to us! I believe that the Sect Master and the others will gladly hand you the position in return for your contributions!”
นักบุญเมฆาล่องลอยพยักหน้าเขาและกล่าวว่า,"มันช่างเป็นโชคลาภแก่นิกายขนนกแห่งทวยเทพที่เจ้านั้นยินดีมอบมันให้แก่พวกเรา!ข้าเชื่อท่านผู้นำนิกายและคนอื่นๆจะต้องยินดีที่จะยื่นมือออกมาสนับสนุนเจ้าสำหรับตำแหน่งดังกล่าว!"
Given a few more years, the current Sect Master of the Divine Feathers Sect will seclude himself and begin cultivating in order to break through to an even higher realm. When that time comes, he’d give up his position as Sect Master to someone else.
ซึ่งต้องกำหนดเวลาอีกหลายปี,ผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพในตอนนี้จะต้องแยกตัวเขาเองออกไปและเริ่มต้นบ่มเพาะพลังเพื่อที่จะทะลวงขั้นที่สูงขึ้นไป.เมื่อเวลานั้นมาถึง,เขาจะต้องมอบตำแหน่งผู้นำนิกายไปยังใครบางคน.


The Sect Master only controlled the Divine Feathers Sect. As for the Big Five, they were absolute existences above even the Sect Master!
ด้วยผู้นำนิกายนั้นเป็นเพียงแค่ดูแลนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,ส่วนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้านั้น,พวกเขายังเป็นตัวตนที่คงอยู่เหนือกว่าแม้แต่ผู้นำนิกายอย่างแน่นอน!

Nie Li was helping the Big Five increase their strength. To them, handing over the Sect Master’s position was no longer an impossible task. It was definitely a worthy exchange!

เนี่ยหลีกำลังช่วยเหลือเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าเพิ่มพูนความแข็งแกร่ง.สำหรับพวกเขา.การที่จะเข้ามาขัดขวางในตำแหน่งผู้นำนิกายนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป.มันช่างเป็นการแลกเปลี่ยนที่ทรงคุณค่าอย่างแน่นอน!ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)52 ความคิดเห็น:

 1. ติดจิงๆ ขอบคุณมากๆคับ

  ตอบลบ
 2. ติดขนาดที่เรียกว่า กดรีเฟรชไปชั่วโมงละครั้ง ถึงตี1 เผื่อได้อ่าน สุดท้ายยอมแพ้เพราะเจอข้อความนึง ว่า "หากไม่ได้อัพตอนหลัง 2 ทุ่มแล้ว จะอัพอีกทีตอนเช้า"
  เวรเอ้ย อ่านมา 433 ตอนไม่สังเกตุ 555

  ตอบลบ
 3. ขอบพระคุณมากๆจ้าาาา

  ตอบลบ
 4. ติดสินบนเก่งๆ จริง เจ้าเนี่ยหลี่ :D

  ตอบลบ
 5. ที่1ไม่ไหว ยามเช้า ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. รู้สึกผ่อนคลาย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 7. ติดสินบนด้วยบัตรทรู 555

  ตอบลบ
 8. เรื่องนี้มันเป็นยาเสพติดหรือป่าวทำผมติดงอมแงมเลยขอต่อๆ

  ตอบลบ
 9. เรื่องนี้มันเป็นยาเสพติดหรือป่าวทำผมติดงอมแงมเลยขอต่อๆ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับ เปิดเว็บนี้ทุกวันเพื่อรออ่านนิยายสนุกๆ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณนะครับ แต่มีหลายส่วนที่ยังแปลพลาดไปอยู่ทำให้ความหมายมันเปลี่ยน ขออนุญาติแก้ไขให้นะครับ

  Situ Beiyan is the child of the current Sect Master
  ซื่อถูเป่ยหยานเป็นลูกของผู้นำนิกายคนปัจจุบัน

  The name rang a bell to Nie Li.
  ชื่อนี้คุ้นหูเนี่ยหลี่นัก

  All the signs pointed to Long Tianming
  ทุกสายตาจับจ้องไปที่หลงเทียนหมิง

  However, the boundless medicinal effects stored within just the surface of the elixir was already far more powerful than the elixirs that he’d personally cultivated!
  อย่างไรก็ตาม ด้วยประสิทธิภาพอันไร้ขอบเขตของยาเพียงแค่พื้นผิวภายนอกก็ได้ให้ผลที่ทรงพลังมากกว่ายาทิพย์ที่เขาใช้อยู่มากแล้ว

  At their level, raising in cultivation was no longer a matter of training and hard work; it was also a matter of opportunity.
  ด้วยระดับอย่างพวกเขานั้น การเพิ่งระดับของการบ่มเพาะพลังนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการฝึกฝนและความพยายามอย่างหนักอีกต่อไปแล้ว แต่ยังเป็นเรื่องของโอกาศด้วยเช่นกัน

  Hierarch Skycloud had lived for so long that he was no longer as strong as he once was. He felt that given another few decades, he’d reach the end of his lifespan.
  นักบุญเมฆาล่องลอยได้ใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานแล้ว เขาไม่ได้แข่งแกร่งเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้ว เขารู้ตัวดีว่าอีกแค่ไม่กี่ทศวรรษก็จะถึงบั้นปลายของชีวิตแล้ว


  ตอบลบ
 12. ได้แบ็คเพิ่มอีกละ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ เมื่อไรจะได้ปะฉะดะซะทีน้า

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณคับรอๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 15. เทพทรูเนียหลี่เรา....ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณมากมายเลยครับ

  ตอบลบ
 17. เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆเว็บนี้ถึงช้าแต่ว่าอ่านแล้วได้อารมณ์

  ตอบลบ
 18. ขอขอบคุณ ท่านผู้แปลอย่างสุดซึ้ง ณ วันนี้ด้วยครับ

  ตอบลบ
 19. ขอขอบคุณ ท่านผู้แปลอย่างสุดซึ้ง ณ วันนี้ด้วยครับ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณครับ“กะอ่าน2ตอนเลยนะเนี่ยแต่ได้ตอนเดียว“ อิอิ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณครับ“กะอ่าน2ตอนเลยนะเนี่ยแต่ได้ตอนเดียว“ อิอิ

  ตอบลบ
 22. ผลไม้ลูกเดียวทำเอาหินจิตมารกลายเป็นขยะไร้ค่าในพริบตาทันที

  คิดเล่นๆว่าเอายาสำหรับเทพสงครามมาเจือจางอีก100ขวด แจกจ่ายคนในเมือง ให้เจือจางไปอีกคนละ5000-10000ขวด ทั่วทั้งเมืองน่าจะมีระดับญานมังกรกันหมด

  คิดเล่นๆต่ออีกรอบเอากลับไปที่เมืองกอรี่ แล้วเจือจางสุดๆให้ชาวบ้านทุกคนได้กิน คงกลายเป็นแบล็คโกลทั้งเมือง อสูสที่บุกเมืองเรื่อยๆคงเป็นได้แค่แมงเม่าแน่ๆ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณมากค่ะ😊

  ตอบลบ
 24. ชอบเรื่องนี้มากๆคับ สนุกดี

  ตอบลบ
 25. ชอบเรื่องนี้มากๆคับ สนุกดี

  ตอบลบ
 26. #สปอย

  เด๋วเนี้ยหลี่
  จะสลบไปนานจนเกือบจะเข้าแข่งชิงเจ้านิกายไม่ทัน

  สปอยแค่นี้พอ ห้าๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ