วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 431 – Leaving

Tale of the demon and god novel Chapter 431 – Leaving

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 431 ลาจาก


บทที่ 431 ลาจาก

Nie Li never expected this to happen. His eyes widened.
เนี่ยหลีไม่คาดคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เลย.ดวงตาของเขาเบิกกว้าง.

Long Yuyin was like a goddess who’d descended from the Ninth Heaven1. Not a single thread had been left on her body. Her fully and perfect curves radiated such an appeal that it was nearly impossible to look away.
หลงยู่หยิ๋นนั้นเป็นเหมือนกับเทพที่ดาที่ได้ตกลงมาจากสวรรค์ชั้นเก้า.ไม่มีแม้แต่เส้นใยสักเส้นที่เหลืออยู่บนร่างกายของเขา.หล่อนช่างเพียบพร้อมและเส้นโค้งเว้าที่สมบูรณ์แบบช่างเปล่งประกายจนน่าดึงดูดใจยิ่งนักซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหันไปทางอื่นได้.


Formidable energy poured into Long Yuyin’s body through her shenmen on her head.
พลังงานที่น่าสะพรึงได้หลั่งไหลเข้าไปยังร่างกายของหล่อนผ่านจุดเซินเหมินบนศีรษะของหล่อน.

Long Yuyin clenched her teeth and endured the intense pain. She tried her best to open her eyes, only to see such a situation and Nie Li’s gaze. She instantly flushed red. “You…! Stop looking!”
หลงยู่หยิ๋นกัดฟันแน่นและอดทนต่อความเจ็บปวดที่รุนแรง.หล่อนพยายามที่จะเปิดตาของหล่อนขึ้นมา,ก็เห็นเพียงสถานการณ์ที่เนี่ยหลีจ้องมองมายังหล่อน..ใบหน้าของหล่อนก็กลายเป็นสีแดงทันที."ท่าน...! หยุดมองได้แล้ว!"
Nie Li smiled and shifted his line of sight. After all, Nie Li had lived two lives. Even though he’d seen all of Long Yuyin, he still remained calm and collected.
เนี่ยหลียิ้มและหันหน้าไปมองทางอื่น,ต้องไม่ลืมว่าเนี่ยหลีนั้นได้ใช้ชีวิตมาสองชาติภพแล้ว.ถึงแม้ว่าเขาจะมองเห็นหลงยู่หยิ๋นทุกซอกทุกมุม,เขาก็ยังคงสงบนิ่งและใจเย็นได้.

It was a while before Long Yuyin’s consciousness cleared enough for her to be astonished at the strength she’d gained.
ช่วงระยะเวลาก่อนที่หล่อนจะได้สติชัดเจนนั้น,ซึ่งก็เพียงพอที่จะให้หล่อนประหลาดใจกับความแข็งแกร่งที่หล่อนนั้นได้รับ.

Her cultivation had gone from the Heavenly Axis Realm straight to the Dao of Dragon Realm. On top of that, she was at least at the sixth stage. The energy still coursed through her body, yet to be absorbed. After things settled down, her cultivation might rise by another several levels. In fact, it might even be possible for her to step into the Martial Ancestor Realm!
การบ่มเพาะพลังของหล่อนนั้นได้เพิ่มจากระดับแก่นสวรรค์ไปยังระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.นอกเหนือไปจากนั้น,หล่อนยังอยู่ที่ระดับอย่างน้อยขั้นที่หกเลยทีเดียว.ด้วยพลังดังกล่าวยังคงแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายของหล่อน.ซึ่งมันยังไม่สามารถดูดซับได้หมด.หลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างคงตัวแล้ว,การบ่มเพาะพลังของหล่อนอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลายขั้นทีเดียว.เป็นความจริง,เป็นไปได้แล้วสำหรับหล่อนที่จะสามารถก้าวขึ้นไปยังระดับเทพสงครามได้.
However, Emperor Tian Yuan had bestowed her something else, aside from her rise in cultivation. Lines of a profound chant floated through her mind. It must be the cultivation technique that Emperor Tian Yuan himself had practised!
อย่างไรก็ตาม,จักรพรรดิเทียนหยวนก็ได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้หล่อน,นอกเหนือจากการบ่มเพาะพลังที่สูงขึ้นของหล่อนแล้ว.มีแถวของอาคมที่ลึกซึ้งได้ล่องลอยอยู่ภายในจิตใจของหล่อนด้วย.มันจะต้องเป็นเทคนิคบ่มเพาะพลังของจักรพรรดิเทียนหยวนที่เขาเองใช้ฝึกฝนนั่นเอง.

Long Yuyin immediately put on a fresh set of clothes, all the while looking embarrassed to death.
ทันใดนั้นหลงยู่หยิ๋นก็ได้สวมเสื้อผ้าชุดใหม่,ในขณะที่มองดูแล้วรู้สึกอักอ่วนใจเป็นอย่างมาก.
“I have completely changed your fate to the Divine Pulse. From now on, your cultivation will leap soars and bounds!” Emperor Tian Yuan laughed and spoke again. “I’ve never taken in a disciple before; I suppose we can consider you my first!”
"ข้าได้ทำการเปลี่ยนโชคชะตาของเจ้าด้วยการเปลี่ยนมันให้เป็นชีพจรเทวะ.นับจากนี้ต่อไป,การบ่มเพาะพลังของเจ้าจะก้าวกระโดดและพุ่งทะยาน!" จักรพรรดิเทียนหยวนหัวเราะและกล่าวขึ้นมาอีกครั้ง"ข้าไม่เคยรับศิษย์มาก่อนเลย,ข้ามีความคิดและพิจารณาได้ว่าเจ้าคือศิษย์คนแรกของข้า!"

Experts like Emperor Tian Yuan have long seen through the foolishness of worldly affairs; of course he wouldn’t mind. Besides, he was only the trace of an intent.
ผู้เชี่ยวชาญดั่งเช่นจักรพรรดิเทียนหยวนนั้นได้เฝ้าดูเรื่องราวทางโลกที่โง่งมนี้มาเนิ่นนาน,แน่นอนว่าเขานั้นหาได้ใส่ใจไม่.นอกจากนี้แล้ว,เขายังเป็นแค่เศษส่วนของเจตจำนงเท่านั้น

 
Long Yuyin glanced at Nie Li with a red face. Earlier, Nie Li had seen everything. No matter what, she had to hold Nie Li responsible for this matter!
หลงยู่หยิ๋นชำเลืองมองไปยังเนี่ยหลีด้วยใบหน้าแดงกล่ำ,ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยหลีได้มองเห็นทุกซอกทุกมุมของหล่อน,ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม,หล่อนจะต้องทำให้เนี่ยหลีต้องรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวให้ได้.

 
Nie Li turned around and saw Long Yuyin’s bashful expression. Those scenes from earlier couldn’t help replaying themselves in his head. He had to admit that Long Yuyin had quite a sexy figure. Given a few more years, she’d be on par with her mother.
เนี่ยหลีหันกลับมาและจ้องมองหลงยู่หยิ๋นที่มีท่าทางขวยเขิน.ด้วยฉากที่เกิดก่อนหน้านี้นั้นอดไม่ได้เลยที่เกิดขึ้นขึ้นอีกครั้งในใจสมองของเขา.เขายอมรับเลยว่าหลงยู่หยิ๋นนั้นช่างมีรูปร่างเย้ายวนยิ่งนัก.ในไม่อีกกี่ปี,หล่อนจะสามารถเทียบได้กับมารดาของหล่อนเลยทีเดียว.


Right now, Long Yuyin wore a set of pale pink clothing. Her shy manner was timid and charming.
ในตอนนี้นั้น,หลงยู่หยิ๋นได้สวมชุดสีชมพูอ่อน,ท่าทางขี้อายของหล่อนดูแล้วช่างมีเสน่ห์ยิ่งนัก.
Nie Li thought his eyesight must be going bad. Was this really the same tyrannosaurus Long Yuyin?
เนี่ยหลีคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นคงจะแย่แล้ว.นี่ใช่หลงยู่หยิ๋นที่เป็นเหมือนกับสัตว์กินเนื้อจริงๆนะรึ?.


“Ahem.” Nie Li gave a dry cough, then he cupped his hands towards the empty air. “Many thanks to Senior Tian Yuan!”
"อะแฮ่ม."เนี่ยหลีไอแห้งๆ,จากนั้นก็ประสานมือไปยังอากาศที่ว่างเปล่า."ขอบพระคุณอาวุโสเทียนหยวน!"
“Thank you, Master!” Long Yuyin gratefully echoed. After all, Emperor Tian Yuan had helped her raise her cultivation to such heights.
"ขอบคุณ,ท่านอาจารย์!" หลงยู่หยิ๋นเอ่ยออกมาด้วยความซึ้งใจ,ต้องไม่ลืมว่า,จักรพรรดิเทียนหยวนนั้นได้ช่วยการบ่มเพาะพลังของหล่อนให้เพิ่มสูงขึ้นเช่นนี้.

Emperor Tian Yuan laughed, “I have done what I can do. From this day onwards, you two must depend on yourselves!”
จักรพรรดิเทียนหยวนหัวเราะ,"ข้าคงไม่มีอะไรที่สามารถทำได้แล้ว,จากวันนี้เป็นต้นไป,เจ้าทั้งสองจะต้องพึ่งพาตัวพวกเจ้าเองแล้ว!"

If the Sage Emperor resurrected, the entirety of time and space would be refined. If that came to pass, then regardless of whether it was the Human Clan or the Demon Clan, everyone would be turned into ashes. Utter annihilation. Therefore, defeating the Sage Emperor was a must.
ถ้าจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้ฟื้นคืนซ่อมแซมกาลอวกาศสมบูรณ์แล้ว.ถ้าเวลานั้นมาถึง,เช่นนั้นแล้วไม่ต้องคำนึงถึงอะไรเลย,ไม่ว่าเผ่ามนุษย์หรือเผ่าอสูร,ทุกๆสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องกลายเป็นเถ้าถ่าน,ภายใต้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์,ดังนั้นจึงต้องโค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์ให้จงได้.


“Those people have already left, so I’ll send you out now. My Myriad Spiritual Sword Array is a supreme treasure passed down through generations of the Sky Origin Divine Clan. Being in its presence is the same as being in the presence of my own person. If those Sky Origin Divine Clan brats refuse to obey you, all you have to do is bring out this Myriad Spiritual Sword Array!” Emperor Tian Yuan laughed. And with that, a surge of energy swept Nie Li and Long Yuyin back into physical reality.
"คนเหล่านั้นได้จากไปเรียบร้อยแล้ว,ดังนั้นข้าจะส่งพวกเจ้าออกไปตอนนี้.ค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณนั้นเป็นสุดยอดสมบัติที่ส่งผ่านต่อไปยังคนรุ่นใหม่ของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า.การมีอยู่ของมันก็เปรียบเหมือนกับการมีอยู่ของข้าด้วยเหมือนกัน.ถ้าเจ้าพวกเด็กเหลือขอของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าคนไหนปฏิเสธที่จะเชื่อฟังเจ้า,เจ้าก็จงนำค่ายกลกระบี่หมื่นวิญญาณนี้ออกมาให้พวกมันดู!"จักรพรรดิเทียนหยวนหัวเราะ.และพลังที่พลุ้งพล่านก็กวาดไปที่ตัวเนี่ยหลีและหลงยู่หยิ๋นกลับคืนสู่โลกที่แท้จริง.

Emperor Tian Yuan’s voice resounded from far away, “Brat, I’ll wait for the day you defeat the Sage Emperor. You must not let me down!”
เสียงของจักรพรรดิเทียนหยวนได้ดังก้องออกมาจากที่ไกลออกไป"เจ้าเด็กเหลือขอ,ข้าจะรอวันที่เจ้าโค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์,อย่าทำให้ข้าต้องผิดหวัง!"
 
Then, Emperor Tian Yuan’s voice vanished without a trace.
จากนั้น,เสียงของจักรพรรดิเทียนหยวนก็หายไปไร้ซึ่งร่องรอย.

When Nie Li and Long Yuyin opened their eyes, they were already outside.
เมื่อเนี่ยหลีและหลงยู่หยิ๋นเปิดสายตาของพวกเขาขึ้น,พวกเขาก็พบว่าอยู่ข้างนอกมิติแล้ว.

Long Yuyin suddenly recalled the two elders who’d sacrificed their lives for her, and grief filled her face once again.
ทันใดนั้นหลงยู่หยิ๋นก็นึกขึ้นได้ถึงสองผู้อาวุโสที่สละชีวิตเพื่อเหล่อน,และความเศร้าสร้อยก็ถูกเติมเข้ามายังใบหน้าของหล่อนอีกครั้ง.

Nie Li saw her expression, then said to her, “Where are those elders of yours? Take me there. I might be able to revive them. I can store the remnants of their souls inside my Soul Mirror. When my cultivation breaks through the Martial Ancestor Realm and reaches the Deity Realm, I might be able to revive them!”
เนี่ยหลีจ้องมองท่าทางของหล่อน,จากนั้นก็พูดกับหล่อนว่า,"เหล่าผู้อาวุโสของเจ้าอยู่ที่ไหนรึ?พาข้าไปที่นั่น,ข้าสามารถชุบชีวิตพวกเขา.ข้าสามารถเก็บเศษส่วนของวิญญาณพวกเขาเข้าไปไว้ในกระจกวิญญาณได้.เมื่อการบ่มเพาะพลังของข้าไปถึงระดับเทพสงครามและบรรลุถึงเขตแดนเทวะแล้ว,ข้าก็จะสามารถชุบชีวิตพวกเขาได้!"

 
“Really?” Long Yuyin’s eyes widened. Before today, she would’ve never believed in the existence of a “Deity Realm”. However, after her encounter with Emperor Tian Yuan, she was totally willing to believe it.
"จริงๆอย่างงั้นเหรอ?"ดวงตาของหลงยู่หยิ๋นเบิกกว้าง,ก่อนวันนี้นั้น,หล่อนคงไม่เชื่อเกี่ยวกับการมีอยู่ของ"เขตแดนเทวะ".แต่ถึงกระนั้น,หลังจากที่หล่อนต้องพานพบเข้ากับจักรพรรดิเทียนหยวน,หล่อนก็ยินดีที่จะเชื่อเรื่องทั้งหมดได้.

A Martial Ancestor Realm already possessed ability of great caliber. As for a Deity Realm… what kind of unimaginable power would lie in that realm?
เขตแดนของเทพสงครามคนหนึ่งนั้นจะครอบครองทักษะความสามารถเช่นนี้ได้,ในส่วนของเขตแดนเทวะ....คงเป็นรูปแบบของพลังอำนาจที่ไม่สามารถจิตนการถึงได้อาจจะเป็นดินแดนที่เหมือนกับคำหลอกลวงหรือไม่?

Long Yuyin led Nie Li around, until they found the bodies of the two elders. Nie Li brought out his Soul Mirror and stored the remaining pieces of their souls inside.
หลงยู่หยิ๋นนำเนี่ยหลีค้นหารอบๆ,จนกระทั่งพวกเขาค้นพบร่างของทั้งสองผู้อาวุโส.เนี่ยหลีได้นำกระจกวิญญาณออกมาและทำการเก็บเศษชิ้นส่วนวิญญาณของพวกเขาเข้าไปในกระจกวิญญาณ

Nie Li looked at the Soul Mirror inside. Aside from the two remnant souls that he’d just added, there was also the remains of Ye Zong’s soul. Nie Li wondered whether he’d be able to revive him.
เนี่ยจ้องมองเข้าไปยังกระจกวิญญาณข้างใน.นอกเหนือจากเศษวิญญาณของสองผู้อาวุโสที่เขาเพิ่งนำเข้าไป,ก๊มีเศษส่วนวิญญาณของเย่ซ่งด้วยเหมือนกัน.เนี่ยหลีอดสงสัยอยู่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะต้องฟื้นคืนชีพเขาให้ได้

Nie Li clenched his fist. He still wasn’t strong enough!
เนี่ยหลีกำหมัดของเขาแน่น.เขานั้นยังไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอ!

“Thank you, Nie Li!” Long Yuyin cried when she saw the two remnant souls enter the Soul Mirror. Her vision grew hazy and she threw herself into Nie Li’s chest.
"ขอบคุณ,เนียหลี!"หลงยู่หยิ๋นร้องไห้เมื่อหล่อนจ้องมองไปยังเศษวิญญาณที่อยู่ภายในกระจกวิญญาณ.สายตาของหล่อนฝ้ามัวและหล่อนก็พุ่งตัวของหล่อนเองเขาไปอยู่บนหน้าอกของเนี่ยหลี.

A surge of feminine fragrance wafted up from his chest. Nie Li was dazed for a brief moment. Then he laughed and patted Long Yuyin on the shoulder.
กลิ่นน้ำหอมจางๆของหญิงสาวก็ฟุ้งไปทั่วหน้าอกของเขา.เนี่ยหลีงุนงงไปชั่วขณะ.จากนั้นเขาก็หัวเราะและตบไปที่ไหล่ของหลงยู่หยิ๋น.


After a long while, Nie Li bitterly smiled and asked, “Are you done? I’m being squeezed to the point that I can’t breathe!”
หลังจากนั้นนานเหมือนกัน,เนี่ยหลียิ้มอย่างขมขื่นและสอบถาม,"เจ้าดีขึ้นรึยัง?ข้ากำลังจะบี้แบนจนหายใจไม่ออกอยู่แล้ว!"

When Long Yuyin heard that, she immediately flushed red and released Nie Li. She stomped her foot and flew away.
เมื่อหลงยู่หยิ๋นได้ยินดังนั้น,ใบหน้าของหล่อนก็กลายเป็นสีแดงทันทีและผละออกจากตัวเนี่ยหลี.หล่อนกระทืบเท้าไปที่พื้นและบินออกไป.

“Hey Miss! I won’t be able to follow you if you run so fast. Don’t you know that your current cultivation is much higher than mine?” Nie Li shouted as he took his time to fly.
"เฮ้ แม่นาง! ข้าไม่สามารถตามเจ้าทันหรอกนะถ้าเจ้ายังบินเร็วเช่นนี้.เจ้าไม่รู้รึว่าการบ่มเพาะพลังของเจ้าตอนนี้สูงกว่าข้ามากนัก?"เนี่ยหลีตะโกนขณะที่เขากำลังบินอยู่.
 
Long Yuyin slightly slowed her steps.
หลงยู่หยิ๋นค่อยๆลดความเร็วให้ช้าลง.

The two rays of light flashed through the sky and disappeared into the horizon.
ทั้งสองกลายเป็นลำแสงผ่านเข้าไปยังท้องฟ้าและหายไปยังเส้นขอบฟ้า.

Skysoul Institute
สถาบันวิญญาณสวรรค์


The news of Nie Li and Long Yuyin’s return soon spread throughout the Skysoul Institute. Not only were the Demon, Heavenly Path, and Profound Note Leagues aware of it, even Long Tianming’s camp knew. An even larger storm was brewing.
ด้วยข่าวของเนี่ยหลีและหลงยู่หยิ๋นกลับมายังสถาบันวิญญาณสวรรค์ก็กระจายไปทั่วในเวลาไม่นาน,ไม่เพียงแต่พันธมิตรอสูร,พันธมิตรครรลองสวรรค์,และพันธมิตรบันทึกญาณรอบรู้ที่รู้เรื่องนี้,แม้แต่ค่ายของหลงเทียนหมิงก็รับรู้,พร้อมด้วยพายุลูกใหญ่ลูกหนึ่งกำลังที่จะก่อตัวขึ้น.

 
At a valley in the Skysoul Institute
ณ หุบเขาแห่งหนึ่งภายในสถาบันวิญญาณสวรรค์.

Ying Yueru’s pretty face was hidden under a cloak. She sat in an array, incessantly pinching and rubbing her fingers. Her eyes were fixed on a spot right in front of her. Finally, she sighed and said, “It’s about time, isn’t it? Shall I go and meet him?
ใบหน้าที่สวยงามของอญิ๋งหยูเร่อได้ซ่อนอยู่ภายในเสื้อคลุม.หล่อนนั่งอยู่ในค่ายกลแห่งหนึ่ง,กุมมือและถูมือของหล่อนไปมาไม่หยุด.สายตาของหล่อนนั้นจ้องมองเขม็งไปยังข้างหน้าของหล่อน.ในที่สุด,หล่อนก็ทอดถอนหายใจและพูดออกมาว่า,"มันคงถึงเวลาแล้ว,ใช่ไหม?ข้าควรที่จะไปและพบเขาหรือไม่?"
“Forget it! It’d be better not to!”
"ลืมมันเถอะ!คงจะดีกว่าถ้าไม่ไป!"

 
After all, those were events that’d happened in the previous lifetime.
ต้องไม่ลืมว่า,เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาชาติที่แล้ว.

Ying Yueru still couldn’t accept the fact that a stranger had suddenly stepped into her world and became her disciple.
อญิ๋งหยูเร่อยังไม่อยากยอมรับกับความจริงที่แปลกประหลาดเช่นนี้ซึ่งมันได้เข้ามาในโลกของหล่อนอย่างกะทันหันและเขาก็ได้กลายเป็นศิษย์ของหล่อน.

However, everything that’d happened in that previous life was real.
แต่ถึงกระนั้น,ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชาติที่แล้วนั้นก็เป็นเรื่องจริง.

“You will soon step into the Heavenly Axis Realm and the Sage Emperor will come. If I don’t leave, then the entire Divine Feathers Sect won’t be able to escape this misfortune!” Ying Yueru fixed her gaze before her, “Ye Ziyun, Xiao Ning’er, Du Ze, and Lu Piao…since I’m well aware of your fates, why don’t I give you some advice. Considered it my last favor to you!”
"เจ้าจะต้องก้าวไปยังระดับแก่นสวรรค์ในไม่ช้านี้และจักรพรรดิแห่งปราชญ์ก็จะปรากฏ.ถ้าข้าไม่จากไป,เช่นนั้นแล้วทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพอาจจะไม่สามารถหนีพ้นจากความโชคร้ายนี้ได้!" อญิ๋งหยูเร่อจ้องมองไปยังข้างหน้าของหล่อน," เย่ จื่ออวิ๋น,เสี่ยวหนิงเอ๋อ,ตูเซอ,และหลู่เพียว...ตั้งแต่ข้าได้ตระหนักถึงชะตาชีวิตของพวกเจ้า,ทำไมข้าไม่มอบคำแนะนำสักอย่างให้พวกเจ้า.ด้วยการใคร่ครวญแล้วนี่อาจจะเป็นการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายแก่พวกเจ้า!"

 
Wish a *Woosh!*, Ying Yueru turned into a strand of smoke and disappeared.
ด้วยประสงค์ *วูซซ!*, อญิ๋งยูเร่อได้กลายเป็นเส้นใยของหมอกควันและหายไป.

Like nothing had ever happened.
เป็นเหมือนดั่งไม่มีสิ่งใดได้เกิดขึ้นตลอดไป.

Ying Yueru had always lived by herself. If no one came to visit, then it’d be a while before anyone noticed that she was gone.

อญิ๋งยูเร่อได้เลือกใช้ชั่วชีวิตด้วยตัวหล่อนเอง,ถ้าไม่มีใครเคยมาหา,เช่นนั้นแล้วในช่วงเวลาหนึ่งก่อนนี้จะไม่มีใครที่สังเกตเห็นว่าหล่อนนั้นได้หายไปแล้ว.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)55 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ที่1ไม่ไหว ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. คำตอบ
  1. 10 กว่าแล้วครับ พวกเรา 55555

   ลบ
 4. ขอบคุณครับ กำลังสนุกเลย

  ตอบลบ
 5. ขอบพระคุณมากๆจ้า

  ตอบลบ
 6. ข้าขอคราวะท่านเนี่ยหลี่
  บัดนี้ท่านชูเฟิงและท่านหยุนเช่อ
  มาพร้อมช่วยแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หมิ่งฮ่าว มาไม่ได้กำลังหนีอยู๋

   ลบ
 7. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 8. พ่อหลวง ร.๙
  ลูกดีใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของพ่อ

  ตอบลบ
 9. อญิ๋งยูเร่อ คือใครหรา นึกไม่ออก อ่านจนลืมชื่อนี้ไปเเล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อาจารย์บักหลี่ในชาติก่อน

   ลบ
 10. ขอบคุณครับสู้ๆ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับสู้ๆ

  ตอบลบ
 12. พวกรู้อนาคตนี่จบไม่สวยเลย

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 14. รู้อนาคตแล้วไง บักหลี่เราได้ไอเทมใหม่ในพากเก่ามา ไม่ต้องงงกูก็งงเหมือนกัน
  แล้วการอัพเวลก็จะเร็วโครตๆ นอกเหนือนจากนั้นก็ก็อยู่ในไอ้เขาเรียกไรว่ะที่หยุดเวลาได้อะ อันนั้นอะ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณครับ
  ตอนนี้สู้กับหลงเทียนหมิงสูสีละมั๊ง

  ตอบลบ
 16. เรา(ข้า) รัก ในหลวง ร.๙

  ตอบลบ
 17. ผมภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และเกิดในรัชสมัยรัชการที่ ๙ พระองค์ไม่ได้จากไปใหน พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจชาวไทยเสมอ

  ตอบลบ
 18. คำตอบ
  1. พ่อจื๋ออวิ๋น

   ลบ
  2. เย่ซ่งก็ท่านพ่อตาที่รักไงครับ นานจัดจนลืมชื่อตัวละครสินะ

   ลบ
 19. http://www.wuxiaworld.com/tdg-index/tdg-chapter-432/

  มาแล้วว แปล ให้หน่อยครับบบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยาทิพย์ที่น่ากลัว

   หลายวันต่อมาเนี่ยลี่และลู่เพียว กู้เบ่ย หลี่ชิงอวิ๋น และคนอื่น ๆ ต่างก็เตรียมการป้องกันเอาไว้อย่างเต็มที่ หลี่ยื่อฟงและหลงเทียนหมิงยังคงทำการกดดันอย่างหนัก และพยายามทำการสังหารกองกำลังอสูร กองกำลังเส้นทางสวรรค์ และกองกำลังเสียงเร้นลับอย่างต่อเนื่อง ทางด้านพวกเขานั้น ยังไม่ทำการตอบโต้กลับแต่อย่างใด

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 20. เยซ่งคือว่าที่พ่อตา ที่ถูกเเยกร่างที่โลกใบเล็ก

  ตอบลบ
 21. หรือว่า เนี่ยหลี่คือจักรพรรดิคงหมิงดลับชาติมาเกิด

  ตอบลบ