วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 430 – The Inheritance of Tian Yuan

Tale of the demon and god novel Chapter 430 – The Inheritance of Tian Yuan

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 430 ผู้สืบทอดของเทียนหยวน


บทที่ 430 ผู้สืบทอดของเทียนหยวน


Chapter 430 – The Inheritance of Tian Yuan
ผู้สืบทอดของเทียนหยวน
“There seem to be some people pursuing you. I’ll wait until they’re gone, before I send you out,” said Emperor Tian Yuan.
"ดูเหมือนว่ามีใครบางคนได้ไล่ตามพวกเจ้ามา,ข้าจะรอจนกว่าพวกเขาจะไปแล้ว,ก่อนที่จะส่งพวกเจ้าออกไป,"จักรพรรดิเทียนหยวนกล่าว.


“Many thanks to Senior Tian Yuan!” Nie Li said respectfully. While they waited, Nie Li continued chatting with Emperor Tian Yuan about the Sage Emperor.
"ขอบคุณผู้อาวุโสเทียนหยวนเป็นอย่างมาก!"เนี่ยหลีกล่าวด้วยความเคารพ,ขณะที่พวกเขารออยู่นั้น,เนี่ยหลีก็ได้ทำการพูดคุยกับจักรพรรดิเทียนหยวนเกี่ยวกับจักรพรรดิแห่งปราชญ์ต่อ.

Emperor Tian Yuan was now certain that Nie Li really was someone from a hundred years in the future and also possessed the potential of defeating the Sage Emperor. How many years had it been since he was waiting for revenge?
จักรพรรดิเทียนหยวนในตอนนี้นั้นมั่นใจอย่างแน่แท้ว่าเนี่ยหลีเป็นคนที่มาจากหนึ่งร้อยปีในอนาคตและยังครอบครองพลังอำนาจที่จะสามารถโค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้.กี่ปีมาแล้วล่ะตั้งแต่ที่เขานั้นรอคอยเพื่อที่จะล้างแค้น?"
“Aside from these treasures, I have another supreme treasure for you!”
"นอกเหนือจากเหล่าสมบัติเหล่านี้แล้ว,ข้ายังมีสุดยอดสมบัติให้แด่เจ้า!"

After Emperor Tian Yuan finished his words, a disk appeared in the sky, dancing in the breeze until it landed in Nie Li’s hand.
หลังจากจักรพรรดิเทียนหยวนพูดจบ,แท่นวางอันหนึ่งก็ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า,ร่ายรำกับสายลมจนกระทั่งมันร่อนลงไปอยู่บนมือของเนี่ยหลี.

“Myriad Spiritual Sword Array!” Nie Li exclaimed.
"ค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณ!"เนี่ยหลีอุทาน.

“Yes. This is the Myriad Spiritual Sword Array!” Emperor Tian Yuan confirmed with a nod.
"ใช่แล้ว.นี่คือค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณ!"จักรพรรดิเทียนหยวนพยักหน้ายืนยัน.

Back in Nie Li’s previous life, the many experts who’d hidden themselves in various realms as well as supreme treasures had shown up to Nie Li’s aid at the battle against the Sage Emperor. The Myriad Spiritual Sword Array was one of those treasures. Even though it was only a single treasure, it’d killed five of the Sage Emperor’s Deity servants.
ย้อนกลับไปยังชีวิตที่แล้วของเนี่ยหลี,เหล่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่ได้ซ่อนตัวอยู่ในหลากหลายดินแดนเช่นเดียวกับสุดยอดสมบัติล้ำค่าได้ปรากฏออกมาเพื่อช่วยเนี่ยหลีในการโค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์.ค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณก็เป็นหนึ่งในสมบัติเหล่านั้น.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่สมบัติชิ้นเดียว.มันก็สามารถที่จะสังหาร ห้าสมุนเทพของจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้.

“A trace of my intent still remains inside this item and thus controls it. At your level, it’d be impossible for you to do so by yourself. If you run into any troubles that you can’t resolve alone, you can use my intent to contact me, and I can activate the Myriad Spiritual Sword Array for you. However, you must understand that this treasure requires the essences of heaven and earth to bring out its full potential; do not use it rashly. Save it for the Sage Emperor!” said Emperor Tian Yuan solemnly.
"เศษเจตจำนงแห่งข้ายังคงอยู่ภายในสิ่งของชิ้นนี้และด้วยเหตุนั้นข้าจึงยังต้องควบคุมมัน.ด้วยความสามารถของเจ้าตอนนี้.คงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะควบคุมมันได้ด้วยตัวเจ้าเอง.ถ้าเจ้าวิ่งเข้าไปชนเข้ากับปัญหาใดๆซึ่งเจ้าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยลำพัง.เจ้าสามารถใช้เจตจำนงแห่งข้าเพื่อติดต่อกับข้า,และข้าก็จะสามารถเปิดใช้งานค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณให้เจ้าได้,แต่ถึงกระนั้น,เจ้าจะต้องเข้าใจว่าสมบัติชิ้นนี้นั้นจะต้องได้รับแก่นของสวรรค์และปฐพีเพื่อที่จะนำมันออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้,อย่ารีบร้อนที่จะใช้งาน.เก็บมันไว้สำหรับต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์!"จักรพรรดิเทียนหยวนกล่าวอย่างเคร่งขรึม.

“Rest assured, I understand this item, Senior Tian Yuan!” Nie Li cupped his hands and placed the Myriad Spiritual Sword Array into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
"อาวุโสเทียนหยวน,โปรดวางใจ,ข้าเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งของชิ้นนี้,"เนี่ยหลีประสานมือเคารพและนำค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณเข้าไปภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.

In order to activate, the Myriad Spiritual Sword Array needed to absorb a good amount of Heavenly Energy. The inside of the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was perfect for that, since the Heavenly Energy there was always infinite and rich!
เพื่อที่จะเปิดการใช้งาน,ค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณให้ได้นั้นจำเป็นต้องดูดซับพลังงานอันยอดเยี่ยมเข้ามาจำนวนมาก.ภายในจิตกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาจึงเป็นสถานที่เหมาะอย่างยิ่ง,ในเมื่อข้างในนั้นมีพลังงานสวรรค์ที่ไม่มีสิ้นสุดและอุดมสมบูรณ์.

Nie Li had witnessed the might of the Myriad Spiritual Sword Array, once upon a time. This item needed to absorb an enormous amount of Heavenly Energy for only one activation.
เนี่ยหลี่นั้นได้เห็นค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณมาก่อน,ครั้งหนึ่ง,นี่เป็นวัตถุที่จำเป็นต้องดูดซับพลังงานสวรรค์มากมายเพื่อที่จะเปิดใช้แค่เพียงครั้งเดียว.

After storing the Myriad Spiritual Sword Array, Nie Li suddenly remembered something. He turned towards Emperor Tian Yuan and asked, “I wish to enquire on one matter.”
หลังจากทำการเก็บค่ายกลกระบี่หมื่นจิตวิญญาณเข้าไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,ทันใดนั้นเนี่ยหลีก็นึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้.เขาหันหน้าไปยังจักรพรรดิเทียนหยวนและสอบถาม,"ข้าใคร่ขอถามเรื่องหนึ่ง."

“What is it?”
"เรื่องอะไรรึ?"
“I wonder if Senior Tian Yuan knows of a person who calls himself Emperor Kong Ming from the Tiny World?”
"ข้าสงสัยว่าผู้อาวุโสอาจจะรู้จักบุคคลคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าจักรพรรดิคงหมิงซึ่งมาจากโลกใบเล็กหรือไม่?"

Emperor Tian Yuan went silent for some time. A while later, he spoke. “This Emperor Kong Ming that you speak of might be that person. A formidable talent suddenly appeared roughly a few hundred years ago. I don’t know of his origins; he might even be the reincarnation of some supreme expert. His divine intent once interacted with mine. This man had achieved a cultivation that attracted the attention of the Sage Emperor and was being hunted by several of his Deity servants. He engaged in battle with those Deities for several days, but ultimately disappeared and was nowhere to be found.
จักรพรรดิเทียนหยวนเงียบไปชั่วขณะหนึ่ง.หลังจากนั้น,เขาก็กล่าวออกมาว่า."จักรพรรดิคงหมิงที่เจ้ากล่าวถึงนั้นอาจจะเป็นคนๆนั้น..ด้วยพรสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นเขาก็ปรากฏตัวออกมาราวๆหลายร้อยปีมาแล้ว,ข้าไม่รู้พื้นเพของเขา,เขาน่าจะเป็นคนที่กลับชาติมาของสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ.ด้วยเจตจำนงแห่งเทพของเขานั้นดึงดูดข้านัก.ชายคนนี้นั้นมีความสำเร็จในการบ่มเพาะพลังจนกลายเป็นที่สนใจของจักรพรรดิแห่งปราชญ์และเขาก็โดนไล่ล่าจากหลายสมุนรับใช้ของมัน.เขานั้นเข้าร่วมต่อสู้กับสมุนเทพเหล่านั้นอยู่หลายวันทีเดียว,แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ได้สาปสูญไปและไม่มีใครสามารถค้นพบเขาว่าอยู่ที่ไหน

Nie Li had always been confused and perplexed about this entity known as Emperor Kong Ming. Aside from the chant, there was also his way of nurturing disciples like nurturing venomous insects1. Because of that, Nie Li was always worried that an enemy might appear at any time.
เนี่ยหลีสับสนและงงงวยกับเรื่องที่เขารู้ทั้งหมดเกี่ยวกับจักรพรรดิคงหมิง.นอกจากอาคมคาถา,ที่มีแนวทางในการฝึกของผู้สืบทอดที่เป็นเหมือนกับการฝึกฝนของแมลงพิษอันดุร้าย.เพราะด้วยเหตุดังกล่าวนั้น,เนี่ยหลีจึงได้กังวลใจตลอดเวลาว่าศัตรูของเขานั้นอาจจะปรากฏตัวได้ตลอดเวลา.

“That person’s talent was transcendent, to obtain such astonishing cultivation in just a short two or three hundred years. If he indeed was the reincarnation of some expert, his strength should be above mine. I originally hoped that he’d be able to break through the Sage Emperor’s seal on time and space, but it was a pity. In these endlessly long years, across all of time and space, there aren’t many who are lucky enough receive the chance to mature and confront the Sage Emperor!” Emperor Tian Yuan sighed.
"คนผู้นั้นมีพรสวรรค์ที่เหนือธรรมชาติ,ด้วยสิ่งที่เขามีนั้นช่างเป็นการบ่มเพาะพลังที่น่าตื่นตะลึงในเวลาสั้นเพียงแค่สองหรือสามร้อยปี.จริงๆเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญกลับชาติมาเกิดใหม่,ความแข็งแกร่งของเขานั้นเหนือล้ำยิ่งกว่าข้าซะอีก.ในตอนแรกนั้นข้าคาดหวังว่าเขานั้นจะสามารถทำลายผนึกกาลอวกาศของจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้,แต่มันช่างน่าเศร้ายิ่งนัก.ในหลายปีที่ยาวนานไม่สิ้นสุดนี้,การตัดผ่านกาลอวกาศทั้งหมด,ไม่มีใครเลยที่โชคดีเพียงพอที่จะมีโอกาสมีแข็งแกร่งพอและเผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้!"จักรพรรดิเทียนหยวนถอนหายใจ.


Growing strong enough to challenge the Sage Emperor in just two to three hundred years.
ด้วยพัฒนาการความแข็งแกร่งของเขานั้นนั่นเพียงพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้ในเวลาเพียงสองถึงสามร้อยปี.
Nie Li furrowed his brows for a brief moment. If Emperor Kong Ming was one, then Nie Li would be the second in that former life.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วอยู่ชั่วขณะ.ถ้าจักรพรรดิคงหมิงเป็นอันดับที่หนึ่ง,เช่นนั้นเนี่ยหลีคงจะเป็นอันดับที่สองในชาติที่แล้วนั่น.
Both Nie Li and Emperor Kong Ming were from the Tiny World. Nie Li had a vague feeling that there was something linking himself and Emperor Kong Ming.
ทั้งเนี่ยหลีและจักรพรรดิคงหมิงต่างก็มาจากโลกใบเล็ก.เนี่ยหลีรู้สึกคลุมเครือเป็นอย่างมากที่มีบางสิ่งบางอย่างเชื่อมโยงกันระหว่างตัวเขาเองกับจักรพรรดิคงหมิง.
For a long time now, Nie Li had held a vague sense of a connection to this Emperor Kong Ming.
นานมาแล้วจนถึงตอนนี้,เนี่ยหลีนั้นได้รู้สึกถึงความคลุมเครือเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจักรพรรดิคงหมิงคนนี้นัก.

That’s why Nie Li had been trying to track down Emperor Kong Ming. Now that he’d gained this information from Emperor Tian Yuan, Nie Li was even more certain of his thoughts.
นั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมเนี่ยหลีถึงได้พยายามที่จะหาร่องรอยของจักรพรรดิคงหมิง.ในตอนนี้เขาก็ได้รับประโยชน์จากข้อมูลจากจักรพรรดิเทียนหยวน,เนี่ยหลียิ่งมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับความคิดของเขา.

Emperor Tian Yuan seemed to have also realised something, as asked on the spot, “Are you from the Tiny World as well?”
จักรพรรดิเทียนหยวนดูเหมือนว่าเขาจะตระหนักได้ถึงบางสิ่งเหมือนกัน,ขณะที่เขาสอบถามบางจุด,"เจ้าก็มาจากโลกใบเล็กเหมือนกันอย่างงั้นรึ?"

“Yes.” Nie Li nodded after a brief hesitation.
"ใช่แล้ว."เนี่ยหลีพยักหน้าหลังจากลังเลอยู่ชั่วครู่.

Emperor Tian Yuan blanked for a brief moment, then laughed, “I understand now. There were some things that I couldn’t understand before, but now, I understand all of it! Hahaha!”
จักรพรรดิเทียนหยวน งงงวยไปชั่วขณะ,จากนั้นก็หัวเราะออมา,"ข้าเข้าใจแล้วในตอนนั้น.มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าใจได้ก่อนหน้านี้,แต่ในตอนนี้,ข้าได้เข้าใจมันทุกอย่างแล้ว!ฮ่าฮ่าฮ่า!"

Emperor Tian Yuan’s laughs echoed throughout the entire space.
จักรพรรดิเทียนหยวนหัวเราะดังก้องเข้าไปทั่วทั้งพื้นที่มิติแห่งนี้เลยทีเดียว.

His voice boomed like a large bell. Long Yuyin couldn’t help covering her ears. Her pretty face also couldn’t help paling a little.
ด้วยเสียงของเขานั้นเหมือนยังกับระฆังขนาดใหญ่.หลงยู่หยิ๋นช่วยไม่ได้เลยที่หล่อนจะปิดหูของหล่อนเอาไว้.ใบหน้าที่สวยงามของหล่อนนั้นอดไม่ได้เลยที่จะซีดลงเล็กน้อย.

Emperor Tian Yuan had said that he understood. But just was what is that he understood?
จักรพรรดิเทียนหยวนกล่าวออกมาว่าเขานั้นเข้าใจแล้ว,แต่เขาเพิ่งเข้าใจในสิ่งใดอย่างงั้นรึ?.

“Senior Tian Yuan, what did you understand?” Nie Li couldn’t help asking.
"อาวุโสเทียนหยวน,ท่านเข้าใจสิ่งใดอย่างงั้นรึ?"เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะถามออกไป.

“You must uncover the answer to this riddle yourself. In the Dao of Heaven and Earth, everything is destined. One day, you’ll understand.” Emperor Tian Yuan laughed. “If there’s anyone or anything between heaven and earth that can fight against the Sage Emperor, then it is you. All of our fates are in your hands!”
"เจ้าต้องค้นหาคำตอบของปริศนานี้ด้วยตัวของเจ้าเอง,ภายใต้วิถีแห่งสวรรค์และปฐพี,ทุกๆสิ่งนั้นได้ถูกลิขิตไว้แล้ว,วันหนึ่ง,เจ้าจะเข้าใจมันเอง."จักรพรรดเทียนหยวนหัวเราะ."ถ้าจะมีใครหรือสิ่งใดก็ตามระหว่างสวรรค์และปฐพีที่จะสามารถต่อสู้โค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์,นั่นก็คือเจ้า.ทุกชะตากรรมของพวกเรานั้นอยู่ในมือของเจ้าแล้ว!"

Emperor Tian Yuan had understood something, but was unwilling to speak. This only layered more doubt on Nie Li’s heart.
จักรพรรดิเทียนหยวนนั้นได้เข้าใจในบางสิ่ง,แต่เขาไม่ยินดีที่จะบอกกล่าว.นี่จึงเป็นเพียงข้อสงสัยที่ทำให้หัวใจของเนี่ยหลีนั้นใคร่รู้เป็นอย่างมาก.
What was the mystery?
มีอะไรที่น่าสงสัยอย่างงั้นรึ?
“I can only tell you one thing. Everything that you’ve cultivated and inherited are above mine.”
"ข้าบอกเจ้าได้เพียงอย่างเดียว,ทุกทุกสิ่งที่เจ้ากำลังบ่มเพาะอยู่และได้รับสืบทอดไปทั้งหมดล้วนแล้วเหนือยิ่งกว่าข้า.
Emperor Tian Yuan continued, “Therefore, you must tap into your own potential. Explode forth your potential. As of now, your cultivation speed is still much too slow to confront the Sage Emperor. You don’t have enough time!”
จักรพรรดิเทียนหยวนกล่าวต่อ,"ดังนั้น,เจ้าจะต้องเค้นเอาประสิทธิภาพของตัวเอง,ปะทุศักยภาพของเจ้าออกมา,ส่วนในตอนนี้นั้น,ความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเจ้ายังเชื่องช้าเป็นอย่างมากที่จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.เจ้าไม่มีเวลาเพียงพอแล้วนะ!"

“I’ll definitely do all that I can!” Nie Li replied in a serious tone.
"ข้าจะทำทุกๆอย่างที่ข้าสามารถทำได้อย่างแน่นอน!"เนี่ยหลีตอบกลับด้วยโทนเสียงที่จริงจัง.

“There’s nothing more I can help you with!” Emperor Tian Yuan’s intent then landed on Long Yuyin, who was beside Nie Li. “This girl, here, is deeply attached to you. In this world, there aren’t many like her who would be willing to die for you. You must cherish this properly. However, her talents are still too inferior; if this goes on, she will not be able to aid you. Let me grant her a different destiny!”
"ไม่มีอะไรที่ข้าจะสามารถช่วยเจ้าได้มากกว่านี้แล้ว!"จากนั้นเจตจำนงแห่งจักรพรรดิเทียนหยวนก็มุ่งไปยังหลงยู่หยิ๋นคนที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยหลี."หญิงสาวคนนี้,ที่อยู่ที่นี่,มีความสนใจในตัวเจ้าอย่างลึกซึ้งนัก.ในปฐพีแห่งนี้นั้น,ไม่มีใครมากนักที่ยินยอมจะตายเพื่อเจ้าได้.เจ้าจะต้องรักษามันเอาไว้.แต่ถึงกระนั้น,พรสวรรค์ของหล่อนนั้นยังคงอ่อนด้อยอยู่มากนัก,ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป,หล่อนจะไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าได้,เช่นนั้นข้าจะมอบชะตาที่แตกต่างออกไปให้!"

A moment later, the boundless intent in the space began raging like a violent storm.
ชั่วระยะเวลาหลังจากนั้น,เจตจำนงที่ไร้ขอบเขตในมิติช่องว่างก็เริ่มที่จะเดือดดาลเหมือนดั่งพายุที่บ้าคลั่ง.

Long Yuyin was in a daze, but she could feel a powerful energy pouring into her shenmen 2 through the top of her head. The energy charged into her body, filling her with a powerful vigour.
หลงยู่หยิ๋นรู้สึกงงงวย,แต่หล่อนรู้สึกพลังงานที่ทรงพลังได้กลืนกินไปทั่ว จุดเซินเหมินของหล่อน ผ่านเข้าไปบนศีรษะของเหล่อน.ด้วยพลังดังกล่าวนั้นก็เข้าไปทั่วทั้งร่างกายของหล่อน,ซึ่งได้เติมหล่อนด้วยพลังที่มีประสิทธิภาพ.


She felt as though her entire body was about to explode. Her beautiful face contorted in an expression of deep pain.
หล่อนรู้สึกราวกับว่าทั่วทั้งร่างของหล่อนนั้นจะระเบิดออกมา.ใบหน้าที่สวยงามของหล่อนนั้นแสดงท่าทางบิดเบี้ยวของความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง.

However, she clenched her teeth and held on. She understood Emperor Tian Yuan’s intention. If she wanted to help Nie Li one day, she’d have to accept this baptism from Emperor Tian Yuan!
อย่างไรก็ตาม,หล่อนก็กัดฟันแน่นและอดกลั้นเอาไว้.หล่อนเข้าใจจุดมุ่งหมายของจักรพรรดิเทียนหยวนได้.ถ้าหล่อนต้องการที่จะช่วยเหลือเนี่ยหลีในสักวันหนึ่ง,หล่อนจะต้องยอมรับการชำระล้างจากจักรพรรดิเทียนหยวน!

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Long Yuyin felt the energy surge through her body and explode, as if it wanted to tear her apart. The force was so powerful that no physical body could ever fully endure it; even her artifact armour began showing cracks.
หลงยู่หยิ๋นรุ้สึกถึงพลังที่พลุ้งพล่านไปทั่วทั้งร่างกายของหล่อนและได้ระเบิดออกมา,ราวกับว่ามันต้องการที่จะฉีกกระชากออกเป็นเสี่ยงๆ.ด้วยความกดดันนั้นช่างทรงพลังยิ่งนักซึ่งทำให้ร่างกายแทบทนไม่ไหว,แม้แต่ชุดเกราะศิลปะวัตถุก็เริ่มที่จะแสดงรอยร้าวออกมา.

*Boom!*
*บูมม!*

The armour exploded!
ชุดเกราะระเบิดออกมาแล้ว!

Since the artifact armour couldn’t even endure it, of course her clothes had long been turned into ashes!
ในเมื่อชุดเกราะศิลปะวัตถุไม่สามารถที่จะทนได้,แน่นอนว่าเสื้อผ้าที่หล่อนสวมใส่มานั้นก็ได้กลายเป็นขึ้เถ้านานแล้ว!


1.   Commonly in Xianxia, the most venomous insects are created by placing them together in a jar and forcing them to eat each other. The strongest one survives and becomes even stronger and more venomous. ↩
2.   An acupuncture point. ↩

1.เกี่ยวกับเรื่องราวของนิยายกำลังภายในนั้น,แมลงพิษเกือบทั้งหมดจะถูกสร้างโดยการนำพวกมันทั้งหมดใส่ลงภายในเหยือกและให้พวกมันกัดกินกันละกัน.เพื่อหาตัวเดียวที่ยังรอดและก็กลายเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดและมีพิษมาก.
2.Shen men เซินเหมิน หรือ "ประตูสวรรค์"  http://www.ohochill.com/33978

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)67 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับบ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ สนุกมากจริงๆ

  ตอบลบ
 3. สุดยอดมากครับ. ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับบบบบบบบบ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากคร้าบ

  ตอบลบ
 6. ใกล้จะเปิดฮาเล็มและ เนี่ยหลี่เรา555

  ตอบลบ
 7. เอาบริษัททรูไปเลย เติมซะขนาดนี้

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณคร๊าบบบ

  ตอบลบ
 9. หรือว่าเนี่ยลี่คือจักรพรรดิคงหมิงกลับชาติมาเกิด ...
  แต่ทำไมจะกลับชาติมาเกิดบ่อยจัง ...
  ขอบคุณที่แปลครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คิดงั้นเหมือนกัน แต่คิดคงมีเหตุในอนาคต ให้ย้อนเวลากลับ สมัยก่อนมากกว่า

   ลบ
  2. คิดงั้นเหมือนกัน แต่คิดคงมีเหตุในอนาคต ให้ย้อนเวลากลับ สมัยก่อนมากกว่า

   ลบ
  3. ผมว่าใช่เลยแหละ

   ลบ
 10. ถ้าให้เดาหละก็ เนี่ยหลี่นี่แหละ คือ จักรพรรดิคงหมิงกลับชาติมาเกิด เพราะจักรพรรดิเทียนหยวน กล่าวถึงการบ่มเพาะ
  ที่รักสืบทอดมา น่าจะหมายถึงเถาวัลย์ หรือต้นไม้ที่อยู่ในตัวมันนั่นแหละ หลังจากนี้น่าจะเว่ลอัพแบบก้าวกระโดดอีกแน่ๆ
  ขอบคุณที่แปลครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมก็คิดว่ายังงั้น มันคงไม่รู้ละมั้งว่าตอนนั้นตัวมันเองได้รับฉายาจักรพรรดิคงหมิง ว่าแต่มีหลายจุดยังไม่เคลียนะ ไอคนแก่ที่เนี่ยหลี่พบที่มันว่าพลังน่ากลัวคือใครจะมีบทไหม

   ลบ
  2. อดีตชาติน่าจะเป็นคนคงหมิงนะ แต่ช่วงเวลาที่เนี่ยหลีกลับมาไม่ใช่จากอดีต แต่มาจากเนี่ยหลี่ในอนาคตตายลงจึงนำพาวิญญาณกลับมาสมัยอายุ13มาแก้ไขเหตการณ์ใหม่

   ลบ
  3. คงหมิงคือเนี่ยหลี ย้อนมาจากอนาคตเพื่อแก้ไขใหม่แน่ๆๆ. คิดเหมือนกันเลย

   ลบ
 11. เสื้อผ้าหลุดแล้ว ตอนต่อไปก็ .... อิอิ ขอบพระคุณผู้แปลมากๆจ้า

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ รู้สึกว่าน้องหลงจะเปลือยมาหลายทีแล้วนะ อิอิอิ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ สนุกทั้ง 2 เรื่องเลย

  ตอบลบ
 14. เชรด เสร็จพี่หลี่แน่

  ตอบลบ
 15. ขอบคุนมากคับ เป็นกำลังใจให้สู้ๆคับผม

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมาก จากใจ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับ. สนุกมากๆ

  ตอบลบ
 19. ขอสปอย อีก 3-4 ตอนเนี่ยหลี จะปรุงยาจากจากผลไม้พระเจ้า เอาไป นักบุญเมฆาลองลอย เพื่อเป็นผู้นำนิกายขนนกทวยเทพ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. เสือผ้า...ไปแล้วสินะ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณมากครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 23. สงสัยตั้งนานว่าเนี่ยหลี่ทำไมมีกายเทพทั้งๆที่ไม่ใช่เผ่าเทพ คงหมิงก็มีนี่พลังเทพ มีโอกาสว่าเนี่ยหลี่จะเป็นคงหมิง

  ตอบลบ
 24. เห็นเนื้อ นม ไข่?...อีกและพระเอกเรา ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 25. กราบบบบบบบบบบบบบบ

  ตอบลบ
 26. ขออีกตอนได้ไหมมมมรุ้สึกไม่อิ่มเลยค้างงงงงง

  ตอบลบ
 27. ที่1ไม่ไหว ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 28. เรท 18+ มาแล้วหล่ะ เฮ้ยๆๆๆ
  ตอนหน้าอาจมีตั้มๆๆๆๆๆๆ 5555+

  ตอบลบ
 29. มีเยิ้บๆ ตอนหน้า

  ตอบลบ
 30. ขอบคุณครับ อย่าบอกน่ะพระเอกคือ คงหมิง

  ตอบลบ