วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 429 – Treasures from Heaven and Earth

Tale of the demon and god novel Chapter 429 – Treasures from Heaven and Earth

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 429 สมบัติจากสวรรค์และโลก


บทที่ 429 สมบัติจากสวรรค์และโลก


Emperor Tian Yuan was the ancestor of Sky Origin Divine Clan, the one who’d been killed by the Sage Emperor!
จักรพรรดิเทียนหยวนนั้นเป็นบรรพชนของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า,เป็นคนหนึ่งที่โดนสังหารโดยจักรพรรดิแห่งปราชญ์!

“What if I say that our common enemy is the Sage Emperor?” Nie Li said with a faint smile.
"สมมติว่าข้าบอกว่าศัตรูร่วมกันของพวกเราคือจักรพรรดิแห่งปราชญ์ล่ะ?"เนี่ยหลีกล่าวออกมาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเล็กน้อย.


“The Sage Emperor?” Emperor Tian Yuan’s intent carried a smear of bloodlust. “Young man, do you really think I’ll believe that? Given your age, you won’t even be able to touch the surface of the Sage Emperor! If he wanted to kill you, he wouldn’t even need to lift a finger!”
"จักรพรรดิแห่งปราชญ์อย่างงั้นรึ?" เจตจำนงจักรพรรดิเทียนหยวนได้เปื้อนไปด้วยเสียงแห่งความกระหายเลือด."เจ้าหนุ่ม,เจ้าคิดจริงๆรึว่าข้าจะเชื่อ?บอกอายุเจ้ามาซิ,เจ้าไม่ควรมีแม้แต่ความสามารถใดๆที่จะสัมผัสได้ถึงจักรพรรดิแห่งปราชญ์!ถ้าเขาต้องการให้เจ้าตาย,เขาไม่แม้แต่จะยกนิ้วมือขึ้นด้วยซ้ำ!"

“Does Senior Tian Yuan know of the theory of time-space?” Nie Li smiled.
"ท่านอาวุโสเทียนหยวนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกาลอวกาศหรือไม่?"เนี่ยหลียิ้ม.

“Time-space? You’re someone from the Ancient Era? No. If you were from the Ancient Era, there’s no way I wouldn’t know who you are!” Emperor Tian Yuan’s voice carried suspicion.
"กาลอวกาศอย่างงั้นรึ?เจ้าเป็นคนหนึ่งจากยุคโบราณกาลอย่างงั้นรึ?ไม่.ถ้าเจ้ามาจากยุคโบราณกาล,ไม่มีทางที่ข้าจะไม่รู้จัก!" เสียงของจักรพรรดเทียนหยวนมีร่องรอยแห่งความสงสัย.

“What if I said that I’m from one hundred years in the future? Would Senior Tian Yuan be willing to believe that?” Nie Li asked.
"สมมติถ้าข้าบอก,ว่าข้านั้นมาจากหนึ่งร้อยปีในอนาคตล่ะ?ท่านอาวุโสเทียนหยวนจะยังยินดีที่จะเชื่อเรื่องดังกล่าวหรือไม่?"เนี่ยหลีสอบถาม.

“A hundred years in the future? The river of time-space only flows forward, never backwards. Unless…” Emperor Tian Yuan paused and turned his intent onto Nie Li’s body.
"หนึ่งร้อยปีในอนาคตอย่างงั้นรึ? สายธารแห่งกาลอวกาศมีเพียงไหลไปด้านหน้า,ไม่เคยไหลย้อนกลับ.เว้นแต่..." จักรพรรดิเทียนหยวนนิ่งงันและเปลี่ยนเจตจำนงของเขานั้นไปยังร่างกายของเนี่ยหลี.


Emperor Tian Yuan’s intent seemed like it was going to penetrate Nie Li.
ด้วยเจตจำนงของจักรพรรดิเทียนหยวนนั้นดูเหมือนว่าจะกำลังเจาะเข้าไปยังเนี่ยหลี.

After a brief silence, Emperor Tian Yuan spoke again. “Alright, then. I’ll believe that you’re someone from one hundred years in the future. As for what you said about the Sage Emperor being your enemy, I’ll also believe that.”
หลังจากเงียบไปชั่วขณะ,จักรพรรดิเทียนหยวนก็พูดออกมาอีกครั้ง."เอาล่ะ,เช่นนั้น,ข้าจะเชื่อเจ้าว่าเจ้านั้นเป็นคนหนึ่งที่มาจากหนึ่งร้อยปีในอนาคต.ในส่วนเรื่องที่เจ้าบอกเกี่ยวกับจักรพรรดิแห่งปราชญ์เป็นศัตรูของเจ้า,ข้าก็จะเชื่อเรื่องนั้นด้วยเหมือนกัน."

 
Nie Li had too many things on his person that should’ve been impossible for someone of his level to obtain. The only clear explanation was that Nie Li was truly someone from one hundred years in the future.
เนี่ยหลีนั้นมีอีกหลายๆสิ่งมากมายบนตัวของเขาทีไม่น่าจะเป็นไปได้ที่บุคคลเช่นเขาจะมีระดับเช่นนี้ได้.นี่ก็เพียงพอที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเนี่ยหลีจริงๆแล้วเป็นคนหนึ่งที่มาจากหนึ่งร้อยปีในอนาคต.
Someone from hundred years later?
เป็นคนหนึ่งที่มาจากอนาคตอย่างงั้นรึ?

Long Yuyin blankly stared at Nie Li. How could she believe something so bizarre?
หลงยู่หยิ๋นจ้องมองเนี่ยหลีอย่างงงงวย.หล่อนจะเชื่อสิ่งที่เป็นเหมือนกับสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้ได้อย่างไรกัน?

 
“I fought with the Sage Emperor in my previous life, but, ultimately, I wasn’t his opponent. Now that I’ve returned back to my youth, I’ve begun anew by cultivating the Heavenly God technique and obtaining all sorts of treasures. However, trying to break the seal on the endless time-space is still too difficult. Still, I never expected to meet Senior Tian Yuan!” said Nie Li.
"ข้าได้ต่อสู้กับจักรพรรพดิแห่งปราชญ์ในชีวิตที่แล้วของข้า,แต่,ในที่สุด,ข้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา.ในตอนนี้นั้นข้าได้ย้อนกลับมายังอายุช่วงวัยเด็ก,ข้าได้เริ่มต้นใหม่ด้วยการบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิคเทพวิถีฟ้าและรับเอาสมบัติทุกอย่างมา.อย่างไรก็ตาม,ด้วยการทำลายผนึกกาลอวกาศที่ไม่สิ้นสุดมันก็ยังยากมากมายนัก.ยังไงซะ,ข้าก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะพบเข้ากับท่านอาวุโสเทียนหยวน!" เนี่ยหลีกล่าว.

 
“Say, how did you lose in your previous lifetime?” Emperor Tian Yuan said with a deep voice.
"บอกข้าหน่อย,เจ้าสูญสิ้นชีวิตที่แล้วของเจ้าได้อย่างไร?"จักรพรรดิเทียนหยวนกล่าวด้วยเสียงที่ลุ่มลึก.

“In my previous life, the Ancestral God Land was destroyed. As a result, the Sage Emperor broke through his seals and struggled free. He then began slaughtering experts left and right, causing great destruction. The other experts who’d hidden themselves in various realms finally decided to end their drifting and purposeless lives and rose in resistance. However, they were all suppressed by the Sage Emperor, either dying when their souls were destroyed or becoming eternally enslaved!” said Nie Li.
"ในชาติก่อนของข้านั้น,ดินแดนเทพบรรพชนได้ถูกทำลายลง,แล้วในที่สุด,จักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้ทำลายผนึกของเขาได้และพยายามปลดปล่อยตัวเอง.จากนั้นเขาก็เริ่มไล่ล่าผู้เชี่ยวชาญทุกทิศทุกทาง,เป็นเหตุให้เกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่.เหล่าผู้เชี่ยวชาญอื่นๆนั้นได้ซ่อนตัวอยู่ภายในหลากหลายดินแดนแล้วในที่สุดก็ได้ตัดสินใจที่จะจบศึกสุดท้ายของพวกเขาอันเนื่องด้วยการใช้ชีวิตอย่างเลื่อนลอยและไร้ซึ่งจุดมุ่งหมายแล้วออกมาต่อต้าน.แต่ถึงกระนั้น,พวกเขาทั้งหมดก็โดนปราบปรามโดยจักรพรรดิแห่งปราชญ์,ถ้าไม่ตายจนวิญญาณของพวกเขาถูกทำลายจนสิ้น ก็จะกลายเป็นทาสตลอดกาล!"เนี่ยหลีกล่าว.

 
Emperor Tian Yuan spoke no words, but Nie Li could feel his wrath.
จักรพรรดิเทียนหยวนหาได้มีคำพูดใดๆ,แต่เนี่ยหลี่นั้นสามารถรู้สึกได้ถึงความโกรธกริ้วของเขา.


Emperor Tian Yuan had also been killed and his entire Sky Origin Divine Clan sealed in the Endless Wilderness, enslaved for generations and unable to escape. How could Emperor Tian Yuan possibly endure such a malicious act?
จักรพรรดิเทียนหยวนนั้นโดนสังหารและทั้งเผ่าพันธุ์ของเขาเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าได้ถูกผนึกให้อยู่ในดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด,เป็นยุคแห่งทาสและถูกกดขี่ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้.จักรพรรดิเทียนหยวนจะสามารถทานทนกับการกระทำที่โหดร้ายเช่นนี้ได้อย่างไร?

“Then, how did you resist the Sage Emperor? Even if a hundred years had passed, you’re still only a little over a hundred years old. What realm could your cultivation have reached?” Emperor Tian Yuan said once again.
"เช่นนั้น,เจ้าสามารถที่จะต่อต้านจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้อย่างไร?ถึงแม้ว่าหนึ่งร้อยปีจะผ่านไป,เจ้าก็ยังมีอายุเพียงเล็กน้อยเพียงหนึ่งร้อยปีเท่านั้น,เขตแดนการบ่มเพาะพลังของเจ้านั้นไปถึงระดับใดกัน?" จักรพรรดิเทียนหยวนกล่าวออกมาอีกครั้ง.

“I obtained a treasure with the power to reverse space and time. That’s how I could confront him,” Nie Li explained.
"ข้าได้รับสมบัติชิ้นหนึ่งที่ทรงพลังสามารถทวนกระแสของกาลอวกาศได้.นั่นคือสิ่งที่ข้าใช้ในการเผชิญหน้ากับเขา,"เนี่ยหลีอธิบาย.

 
“This treasure that you’ve spoken of should be the Temporal Demon Spirit Book?” Emperor Tian Yuan’s brows said deeply with knitted brows. As far as he knew, that treasure was the only thing that could possess such might.
"สมบัติที่เจ้าได้กล่าวถึงนั้นควรจะเป็นตำราภูติกาลลี้ลับใช่หรือไม่?"คิ้วของจักรพรรดิเทียนหยวนขมวดเข้าหากันแน่นพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างลุ่มลึก,เท่าที่เขารู้นั้น,สมบัตินั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถครอบครองพลังอำนาจเช่นนั้นได้.

Nie Li smiled, but didn’t say a thing. In a way, he’d admitted it.
เนี่ยหลียิ้ม,แต่ก็ไม่ได้กล่าวโต้แย้งใดๆ,เป็นเหมือนกับว่า,เขาได้ยอมรับเรื่องดังกล่าวแล้วนั่นเอง.


Long Yuyin listened from the side, but was in deep confusion. She looked at Nie Li and felt even further from understanding him than ever before.
หลงยู่หยิ๋นได้ฟังอยู่ข้างๆ,แต่กลับรู้สึกสับสนอย่างที่สุด.เขาจ้องมองไปยังเนี่ยหลีและรู้สึกเรื่องราวไปไกลจนยากที่หล่อนจะเข้าใจเขาได้มากกว่าแต่ก่อนอีก.

“If you wish to confront the Sage Emperor again, I can aid you!” Emperor Tian Yuan said. “However, you must agree to a few of my terms.”
"ถ้าเจ้าปรารถนาที่จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งปราชญ์อีกครั้งล่ะก็,ข้าสามารถที่จะช่วยเจ้าได้!"จักรพรรดิเทียนหยวนกล่าว."อย่างไรก็ตาม,เจ้าจะต้องยอมรับข้อตกลงของข้าเล็กน้อย."

“What terms?” asked Nie Li.
"ข้อตกลงอะไรอย่างงั้นรึ?"เนี่ยหลีสอบถาม.

 
“To lead all of the Sky Origin Divine Clan out of the Endless Wilderness. If you manage to win against the Sage Emperor, you must return their freedom!” said Emperor Tian Yuan.
"ด้วยการนำเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าทั้งหมดออกมาจากดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด.ถ้าเจ้าสามารถชนะการต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้,เจ้าจะต้องคืนอิสรภาพให้กับพวกเขา!" จักรพรรดิเทียนหยวนกล่าว.

“Even if Senior Tian Yuan hadn’t said it, I would’ve done it!” Nie Li seriously replied.
"ถึงแม้ท่านอาวุโสเทียนหยวนไม่ได้บอกกล่าว,ข้าก็ตั้งใจจะทำเช่นนั้นอยู่แล้ว!" เนี่ยหลีกล่าวอย่างจริงจังกลับไป.
 
“The Seat of the Sovereign, who doesn’t yearn for it? Today, I believe that your heart is righteous, but who can say what it will be in the future? I want you to swear on it. And if you do not follow your oath, you will be cursed by the Heavenly Dao and your cultivation will never make even an inch forward!” Emperor Tian Yuan decreed, focusing on Nie Li.
"บัลลังก์ของผู้มีอำนาจสูงสุดนั้น,ใครกันเล่าที่จะไม่โหยหามัน? วันนี้,ข้าเชื่อว่าใจของเจ้านั้นยังมีความถูกต้องอยู่,แต่เจ้าจะสามารถกล่าวเช่นนี้ได้หรือไม่.ในภายภาคหน้าล่ะ?ข้าต้องการให้เจ้ากล่าวคำสัตย์สาบาน.และหากเจ้าไม่สามารถทำตามคำสัตย์สาบานนั้นได้,เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งจากญาณแห่งสวรรค์และการบ่มเพาะพลังของเจ้าจะไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้แม้แต่นิ้วเดียว!"จักรพรรดิเทียนหยวนได้ออกคำสั่ง,และเน้นไปยังเนี่ยหลี


Nie Li understood that Emperor Tian Yuan wanted him to plant a Devil’s Heart inside himself. If Nie Li went against his oath, he’d be cursed by his own conscience and his cultivation would never rise again.
เนี่ยหลีเข้าใจในสิ่งที่จักรพรรดิเทียนหยวนต้องการ,เขาคิดว่าอาจจะมีพืชพันธ์แห่งปิศาจอยู่ภายในใจของเขา.ถ้าเนี่ยหลีผิดคำสัตย์สาบาน,เขาจะต้องได้รับคำสาปอยู่ภายในจิตสำนึกและการบ่มเพาะพลังของเขาจะไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกต่อไป.

Nie Li raised his right hand and took the oath. “I swear that after I defeat the Sage Emperor, I will return freedom to the Sky Origin Divine Clan. If I go against this oath, I will accept punishment by the heavens and my cultivation will never rise another inch!”
เนี่ยหลีได้ยกมือขวาของเขาขึ้นและกล่าวคำสัตย์."ข้าขอสาบานว่าหลังจากที่ข้านั้นได้โค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้,ข้าจะคืนอิสรภาพแด่เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า.ถ้าข้านั้นผิดคำสัตย์สาบาน,ข้ายินดียอมรับให้สวรรค์ลงทัณฑ์และการบ่มเพาะพลังของข้าจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกตลอดไป!"

Long Yuyin watched from the side. She’d never heard of this “Sage Emperor” that Nie Li and Emperor Tian Yuan were talking about. However, she imagined that he must be a powerful existence. Even though she didn’t know exactly how strong this Emperor Tian Yuan was, she was certain that he was far stronger than any Martial Ancestor Realm expert.
หลงยู่หยิ๋นได้เฝ้ามองอยู่ข้างๆ.หล่อนไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ"จักรพรรดิแห่งปราชญ์"ที่เนี่ยหลีและจักรพรรดิเทียนหยวนได้สนทนากัน.แต่ถึงกระนั้น,หล่อนก็สามารถจิตนาการได้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก.ถึงแม้ว่าหล่อนจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจักรพรรดิเทียนหยวนนั้นแข็งแกร่งเท่าใด.หล่อนก็มั่นใจได้ว่าเขานั้นจะต้องแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามใดๆ.

Emperor Tian Yuan laughed, “With your words, I can rest at ease. Now, back when I was alive, I left behind many treasures. They’re all useless against Emperor-level experts, but they’ll definitely be useful to Heavenly Axis Realm experts like you. They’ll give you a huge boost to your cultivation.”
จักรพรรดิเทียนหยวนหัวเราะ,"ด้วยคำพูดของเจ้า,ข้าสามารถวางใจได้แล้ว,ตอนนี้,ก่อนนั้นที่ข้ายังมีชีวิตอยู่,ข้าได้ทิ้งสมบัติไว้มากมาย.พวกมันไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงหากใช้ต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพรรดิแห่งปราชญ์,แต่พวกมันก็จะมีประโยชน์กับผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์เช่นเจ้าอย่างแน่นอน.พวกมันจะช่วยเพิ่มการบ่มเพาะพลังของเจ้าได้อย่างมากมายมหาศาล."

Treasures of an Emperor-level expert?
สมบัติของผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพรรดิอย่างงั้นรึ?

If Nie Li could obtain the treasures left behind by Emperor Tian Yuan, it’d be a great boost to his cultivation speed.
หากเนี่ยหลีสามารถรับเอาสมบัติที่จักรพรรดิเทียนหยวนทิ้งไว้มาแล้วล่ะก็,มันจะช่วยเสริมความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเขาเป็นอย่างมาก.
Suddenly, the ground split before Nie Li and Long Yuyin and a disk slowly ascended from below. This disk was a few hundred meters in radius and was stacked with all sorts of items. Aside from weapons and armours, there was also a variety of spiritual medicines.

ทันใดนั้น,พื้นดินที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยหลีและหลงยู่หยิ๋นก็แยกออกมาและมีแท่นวางโผล่ขึ้นมาช้าๆจากด้านล่าง,แทนวางดังกล่าวนั่นมีขนาดรัศมีหลายร้อยเมตรและมีสิ่งของหลายอย่างวางซ้อนกันอยู่.นอกเหนือจากอาวุธและชุดเกราะแล้ว,ยังมีเม็ดยาแห่งจิตวิญญาณมากมายด้วยเหมือนกัน.

Even a Martial Ancestor Realm expert might have never seen such treasures before!
แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามยังอาจไม่เคยเห็นสมบัติเช่นนี้มาก่อน!
“These treasures are too powerful for you. With your cultivation, you won’t even be able to use them unless you knew the methods!” Emperor Tian Yuan sighed. “But consider them my gift to you! I will also impart with you the knowledge of how and when to use them!”
"เหล่าสมบัติเหล่านี้นั้นทรงทรงพลังอย่างมากสำหรับเจ้า.ด้วยการบ่มเพาะของเจ้า,เจ้าไม่สามารถที่จะใช้พวกมันได้เว้นแต่เจ้าจะรู้วิธีใช้มันเท่านั้น!"จักรพรรดิเทียนหยวนถอนหายใจ."แต่ก็บอกได้ว่าพวกมันเป็นของกำนัลสำหรับเจ้า!ข้าจะบอกเกี่ยวกับมันแก่เจ้าในสิ่งที่ข้านั้นรู้และวิธีที่จะใช้พวกมันล่ะกัน!"

 
Nie Li laughed. “Senior Tian Yuan is underestimating me. Don’t forget, I’m from a hundred years in the future. Senior Tian Yuan doesn’t have to teach me how to use these treasures!”
เนี่ยหลีหัวเราะ."อาวุโสเทียนหยวนท่านประเมินข้าต่ำไปแล้ว.อย่าลืมซิ,ข้านั้นมาจากหนึ่งร้อยปีในอนาคต.อาวุโสเทียนหยวนไม่ต้องสอนสิ่งใดกับข้าถึงวิธีใช้สมบัติเหล่านี้ก็ได้!"
Emperor Tian Yuan was dazed for a brief moment, before he issued a laugh. “So that’s how it is. It seems I’ve been saved quite a bit of trouble!”
จักรพรรดิเทียนหยวนงงงวยชั่วขณะ,ก่อนที่เขาจะปล่อยเสียงหัวเราะออกมา."รู้กระทั่งวิธีใช้สินะ.ดูเหมือนว่าข้านั้นจะกังวลมากไปแล้ว!"

Nie Li looked at the pile of treasures before him with elation in his heart. There were a few hundred Divine Phaseless Fruits and hundreds of armours and weapons that surpassed the Martial Ancestor Realm level. There were also treasures of other kinds. These things were simply too precious!
เนี่ยหลีจ้องมองไปยังกองสมบัติที่อยู่ต่อหน้าเขาด้วยหัวใจที่อิ่มเอม.มีสองสามร้อยผลไม้เทพไร้รูปและหลายร้อยอาวุธและชุดเกราะที่เหนือยิ่งกว่าระดับเทพสงคราม.มีอีกหลากหลายชนิดของสมบัติเหมือนกัน.ด้วยสิ่งของเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่ล้ำค่าเป็นอย่างมาก.

Right now, Nie Li’s cultivation was stagnant because he lacked the very treasures necessary to boost him any higher. But at his current level, it’d be impossible for him to obtain such treasures! But now that Emperor Tian Yuan had left him this treasury, he’d be able to push his cultivation much higher in just a short period of time.
ด้วยตอนนี้นั้น,การบ่มเพาะพลังของเนี่ยหลีนั้นยังหยุดนิ่งเพราะว่าเขายังขาดคุณสมบัติที่จำเป็นในการที่จะเสริมการบ่มเพาะพลังของเขาให้สูงขึ้น,แต่ด้วยระดับของเขาในตอนนี้นั้น,คงเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถใช้สมบัติเหล่านั้นได้!แต่ในตอนนี้นั้นด้วยสมบัติที่จักรพรรดิเทียนหยวนได้ทิ้งเอาไว้ให้นั้น.เขาก็จะสามารถผลักดันการบ่มเพาะพลังของเขาให้เพิ่มขึ้นได้มากกว่าเดิมในเวลาอันสั้น.

However, Nie Li still had to figure out how he was going to use these treasures most effectively. After all, his currently level made it impossible for him to fully use such high-leveled treasures!
แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่จะสามารถใช้สมบัติเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มความสามารถได้,ต้องไม่ลืมว่า,ระดับความสามารถของเขาตอนนี้นั้นเป็นไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถใช้สมบัติที่มีระดับสูงทั้งหมดได้เช่นกัน.

“I’ll take it, then. Many thanks to Senior Tian Yuan!” Nie Li smiled, then stowed everything away into his interspatial ring.
"ข้าจะใช้พวกมัน,เช่นนั้นแล้ว.ต้องขอบคุณอาวุโสเทียนหยวนเป็นอย่างมาก!"เนี่ยหลียิ้ม,จากนั้นก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในแหวนมิติของเขา.

To an Emperor-level expert, especially one who was already dead, these items were useless. Therefore, Nie Li didn’t have to be modest with Emperor Tian Yuan! After all, in a way, this was a transaction between them!

ด้วยระดับผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพรรดิ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้ตายไปเรียบร้อยแล้วนั้น,สมบัติเหล่านี้ล้วนไร้ซึ่งประโยชน์.ดังนั้น,เนี่ยหลีจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเกรงใจจักรพรรดิเทียนหยวน!ต้องไม่ลืมว่า,ด้วยหนทางดังกล่าวนั้น,นี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนของพวกเขาด้วย!


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)62 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุรมากคร้าบบบ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณน่ะครับ สนุกมากๆ

  ตอบลบ
 3. งกชิบ เก็บหมดเลย555

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับผม สนุกมากๆ เลยครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ...รอแบใจจดใจจ่อทุกวัน

  ตอบลบ
 6. มันละ ออกมาอีกทีเทพเลยทีนี้

  ตอบลบ
 7. จักขอบพระคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับใจจะขาดทุกวันเลย

  ตอบลบ
 10. ขอบพระคุณมากๆจ้า

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากครับเกือบใจขาดเลย

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากๆเลยครับ. (มาอีกไวๆนะครับสู้ๆครับ)

  ตอบลบ
 13. มิน่าทำไมระดับขึ้นกันเร็วมาก ที่แท้มีระดับที่สูงกว่าเทพสงคราม ให้ความรู้สึกเหมือนสมัยที่พึ่งรู้มีสูงกว่าระดับตำนาน

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณครับ ต่อเลยๆ

  ตอบลบ
 16. อยู่ดีๆก็มีของดรอป ●-●

  ตอบลบ
 17. ดีเว้ยเฮ้ย เหมือนตกลงไปในกับดักแล้วกับดักพัง ทะรุลงไปห้องสมบัตเลยอะ

  ตอบลบ
 18. และแล้วตอนนี้ก็มีระดับที่เหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงคราม ก็คือ ผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพรรดิ(Emperor-level expert)
  เลยลองเอามาวิเคราะห์เล่นๆ เท่าที่เดาไม่น่าจะสุดที่ระดับนี้ ดูจากชื่อเรื่อง น่าจะสุดที่ ผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้า(God-level expert)
  ซะหละมั้ง ซึ่งก็คงเป้นเนี่ยหลี่คนเดียวที่ไตไปถึงระดับนั้นได้ ไม่งั้นคนชนะจักรพรรดิแห่งปราชญ์ยากแน่ๆ เพราะขนาดว่า
  จักรพรรดิเทียนหยวน กับเหล่าคนในเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า และคนเก่งๆที่นะจะเป็นระดับเทพสงครามอื่นๆยังกดไม่ลง
  ก็คงน่าจะมีระดับที่น่าจะสูงกว่า ผู้เชียวชาญระดับจักรพรรดิแน่นอน แต่จะกี่ขั้นก้ไม่รู้

  ตอบลบ
 19. เหมือนพระเอกโกงอ่ะ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมาก. (เจอคลังสมบัติอีกแล้ว)

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 22. ตื่นตอนเที่ยงคืนเพื่อมาอ่านเลย ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 23. ตื่นตอนเที่ยงคืนเพื่อมาอ่านเลย ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณครับ
  คำว่า Phaseless ผมหาในกูเกิลก็ไม่มี เลยเดาว่า น่าจะมาจากการรวมคำระหว่าง Phase + less ,Phase = ช่วง,ระยะ, less = น้อยกว่า,เล็กน้อย รวมแล้วน่าจะหมายถึึง การใช้เวลาเพียงเล็กน้อย
  Divine Phaseless Fruits = "ผลไม้เทพในพริบตา" ดูแล้วน่าจะใกล้เคียงที่สุด
  a few hundred = "สองสามร้อย" ท่าน อีบุ๊ค G น่าจะพิมพ์ คำว่า "ร้อย" ตกไป
  ประโยคนี้น่าจะแปลว่า
  There were a few hundred Divine Phaseless Fruits and hundreds of armours and weapons that surpassed the Martial Ancestor Realm level.
  มีสองสามร้อยผลไม้เทพในพริบตา และหลายร้อยอาวุธและชุดเกาะที่เหนือยิ่งกว่าระดับเทพสงคราม.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ชุดเกาะ = ชุดเกราะ ผมก็เบลอเหมือนก้น โทษทีครับ

   ลบ
  2. ขอบคุณครับ
   phaseless

   Adjective
   (not comparable)

   Without a phase(ไม่มีระยะ), or visible form.(ไร้รูปหรือรุปแบบที่มองไม่เห็นนั่นเอง)
   Origin
   phase +‎ -less
   Read more at http://www.yourdictionary.com/phaseless#I8LzF1EvoFGOuUo0.99

   ลบ
 25. ขอบคุณค้าบ ยิ่งอ่านยิ่งลุ้น ยิ่งลุ้นยิ่งค้าง 5555+

  ตอบลบ
 26. โบนัสจากเควศช่วยเหลือยัยหนูมังกรสินะ
  ได้ของติดมือกลับไปปั้มเวลอีกแล้ววว

  ตอบลบ
 27. จักขอบพระคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณครับ
  GM มอบไอเทมในตำนานให้เลยนะเทพเนี่ย

  ตอบลบ
 29. จักขอบพระคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 30. หลงยู่หยิ๋นได้ฟังอยู่ข้างๆ,แต่กลับรู้สึกสับสนอย่างที่สุด.เขาจ้องมองไปยังเนี่ยหลีและรู้สึกราวกับว่าห่างไกลมากนักและยากที่จะเข้าใจเขาได้มากกว่าแต่ก่อนอีก.

  เขาจ้องมองไปยังเนี่ยหลี เปลี่ยนเเป็น"เธอ"ให้หน่อยครับ อ่านดูแล้วเหมือน หลงยู่หยิ๋น เป็นผู้ชาย ฮาๆ ขอบคุณครับ

  รอตอนใหม่คืนนี้อย่างใจจดใจจ่อ

  ตอบลบ
 31. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 32. ขอบคุณคับ รอติดตามตอนต่อไปคับผม พระเอกได้backเพื่มอีกคนละจะเยอะไปไหน5555

  ตอบลบ
 33. ขอบคุณครับ ที่1ไม่ไหว

  ตอบลบ