วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 427 – Fleeing

Tale of the demon and god novel Chapter 427 – Fleeing

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 427 หลบหนี


บทที่ 427 หลบหนี

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*


Several sharp blasts tore through the sky and shot towards the two women behind Long Yuyin.
ระเบิดที่รุนแรงฉีกกระชากผ่านไปทั่วทั้งท้องฟ้าและพุ่งไปยังหญิงสาวทั้งสองที่อยู่ข้างหลังของหลงยู่หยิ๋น.

A dragon’s roar pierced the sky.
เสียงคำรามของมังกรพุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้า.


One of the women integrated with a Crimson Blaze Winged Dragon and made a huge palm against those chilling beams of light.
หนึ่งในหญิงสาวได้รวมร่างกับมังกรปีกเปลวเพลิงสีชาดและสร้างฝ่ามือมหึมาขัดขวางลำแสงที่เย็นเยือบ.

However, the chilly light only sped up.
แต่ถึงกระนั้น,แสงที่เย็นชานั้นกลับยิ่งเร็วขึ้น.

*Pfft!* *Pfft!* *Pfft!*
*ฟรึบ!* *ฟรึบ!* *ฟรึบ!*


The chilling light pierced through the Crimson Blaze Winged Dragon. Fresh blood splattered.
แสงที่เย็นชานั้นได้พุ่งผ่านไปยังมังกรปีกเปลวเพลิงสีชาด,เลือดสดๆก็สาดกระเซ็น.

“Aoooow!” The Crimson Blaze Winged Dragon issued a miserable shriek.
"อ๊ากก!" มังกรปีกเปลวเพลิงสีชาดปล่อยเสียงกรีดร้องอย่างอนาถ.

The Crimson Blaze Winged Dragon turned back into a human and fell from the sky.
มังกรปีกเปลวเพลิงสีชาดก็กลับกลายมาเป็นร่างมนุษย์พร้อมทั้งหล่นมาจากท้องฟ้า.
“Aunt Xie!” Long Yuyin wailed. But the other woman picked her up and flew on.
"ป้า เซี่ย!" หลงยู่หยิ๋นร่ำไห้.แต่หญิงสาวอีกคนก็นำหล่อนออกไปพร้อมทั้งบินต่อ.

“Young Miss, you must take good care of yourself. Our opponent is at least of the 6-stage Dao of Dragon Realm. Even if we gave it our all, we wouldn’t be able to hold him back!” the woman anxiously said to Long Yuyin as they flew on.
"นายหญิง,ท่านจะต้องดูแลตัวเองให้ดี.ฝ่ายตรงข้ามของพวกเรานั้นอย่างน้อยสุดก็มีระดับ 6 ญาณรอบรู้แห่งมังกร.ถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหมดจะร่วมมือกัน,พวกเราก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางพวกเขาได้แม้แต่น้อย!"หญิงสาวคนนั้นกล่าวอย่างกระวนกระวายต่อหลงยู่หยิ๋นขณะที่พวกเขาบินต่อไป.
Once a Dao of Dragon Realm expert fell in battle, rescue was impossible!
ในเมื่อผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรพ่ายแพ้ในการต่อสู้,การช่วยเหลือย่อมเป็นไปไม่ได้!

Beams of light pierced the sky, chasing after Long Yuyin’s escape.
ลำแสงพุ่งทะลุท้องฟ้า,ไล่ตามหลังหลงยู่หยิ๋นที่กำลังหลบหนี.
At this moment, in an inn in the small town
ในชั่วขณะนั้น,ในโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งในเมืองขนาดเล็ก.
 
Nie Li had finished cultivating and had just stepped out of the inn. The Sky Origin Divine Clan experts were still inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. It was time for him to return to the Divine Feathers Sect.
เนี่ยหลีได้ทำการบ่มเพาะพลังเสร็จสิ้นแล้วและเขาเพิ่งก้าวออกมาจากโรงเตี้ยมดังกล่าว.ด้วยผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าก็ยังคงอยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ได้เวลาที่เขานั้นจะกลับไปยังนิกายขนนกแห่งทวยเทพแล้ว.

Nie Li had spent the past few days buying all the Sky Origin Divine Clan experts that were for sale. There was nothing left for him to do here.
เนี่ยหลีนั้นได้ใช้เวลาผ่านไปหลายวันเพื่อซื้อผุ้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าซึ่งนั่นไม่ได้มีไว้เพื่อขาย.จึงไม่มีสิ่งที่เขาจะต้องทำที่นี่อีกต่อไป.

As he stepped out of the inn, he noticed several streaks of light in the sky.
ในขณะที่เขานั้นก้าวออกมาจากโรงเตี้ยมดังกล่าว,เขาได้สังเกตเห็นหลายลำแสงอยู่บนท้องฟ้า.
 
Was that Long Yuyin? Several black-clad men were chasing after Long Yuyin’s group of two.
นั่นมันหลงยูหยินอย่างงั้นรึ?ชายชุดดำหลายคนได้ทำการไล่กวดกลุ่มของหลงยู่หยิ๋นสองคน.

The woman who was following Long Yuyin knew that their pursuers were about to catch up, so she shoved Long Yuyin out of harm’s way.
หญิงสาวที่ตามหลังหลงยู่หยิ๋นอยู่นั้นหล่อนรู้ว่าการไล่ตามนี้จะต้องถูกจับกุมได้อย่างแน่นอน,ดังนั้นหล่อนจึงได้ปล่อยให้หลงยู่หยิ๋นออกไปจากหนทางที่อันตราย.

“Little Miss, please take care of yourself. I’ll hold them back!” After uttering those words, she transformed into a Blizzard Draconic Bird and faced the black-clad men. The temperature immediately plummeted.
"นายหญิงน้อย,ท่านต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วย.ข้าจะรั้งพวกเขาไว้ข้างหลัง!"หลังจากกล่าวคำที่น่าเศร้าออกไปแล้ว,หล่อนก็กลายร่างเป็นวิหกมังกรน้ำแข็งและประจันหน้ากับเหล่ากลุ่มชายชุดดำ.อุณหภูมิรอบๆตัวก็ลดลงในทันที.

Nie Li furrowed his brows. Black and white wings appeared behind him and he shot towards Long Yuyin.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วเล็กน้อย.กระพือปีกสีขาวและดำออกมาจากข้างหลังของเขาและพุ่งตรงไปยังหลงยู่หยิ๋น.

The moment the Blizzard Draconic Bird appeared, the image of a massive sword also appeared in the sky. The blade slashed downwards, swallowing the Blizzard Draconic Bird.
ชั่วขณะหนึ่งที่วิหกมังกรน้ำแข็งปรากฏนั้น,ก็บังเกิดภาพของกระบี่ขนาดมหึมาปรากฏไปบนท้องฟ้า.กระบี่ดังกล่าวนั้นฟาดลงมา,กลืนกินวิหกมังกรน้ำแข็ง.
“Aunt Lin!” Long Yuyin’s eyes flickered with tears. She wanted to throw herself at those black-clad men.
"ป้าหลิน!" น้ำตาของหลงยู่หยิ๋นไหลรินออกมา.หล่อนต้องการที่จะพุ่งตัวหล่อนเองไปยังเหล่าชายชุดดำ.
As those thoughts crossed Long Yuyin’s mind, Nie Li landed right next to her, took her hand, and led her away.
ขณะที่ความคิดดังกล่าวเข้ามายังจิตใจของหล่อน,เนี่ยหลีก็พุ่งมาอยู่ที่ข้างๆหล่อน,พร้อมทั้งกุมมือขวาของหล่อน,และนำหล่อนออกไป.

“Nie Li, Aunt Xie and Aunt Lin are dead!” When Long Yuyin saw Nie Li, her tears became an undammed river, rushing and unstoppable.
"เนี่ยหลี,ป้าเซี่ยและป้าหลิน ตายแล้ว!" เมื่อหลงยู่หยิ๋นมองเห็นเนี่ยหลี,น้ำตาของหล่อนก็หลั่งไหลออกมายังกับสายน้ำ,พลั่งพรูและไม่หยุด.

“Right now, let’s focus on getting out of here. We’ll talk about these things later!” Nie Li flapped his wings and turned into a streak of light.
"ตอนนี้นั้น,พวกเราต้องมุ่งมันหนีออกไปจากที่นี่,พวกเราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกที!" เนี่ยหลีกระพือปีกและกลายเป็นลำแสงพุ่งออกไป.

After those black-clad men killed the woman, they sprang forward and flew on.
หลังจากเหล่าคนชุดดำได้สังหารหญิงสาวคนดังกล่าวแล้ว,พวกเขาก็พุ่งตรงขึ้นมาและบินต่อ.

‘I wonder where those people came from? I can’t use the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting right now. Otherwise, it might attract some unimaginable consequences!’ Nie Li thought to himself. The wings on his back beat more rapidly, propelling him forward.
'ข้าสงสัยว่าพวกคนเหล่านี้มาจากที่ใดกัน?ข้าคงไม่สามารถใช้จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้ในตอนนี้.ไม่เช่นนั้น,มันอาจจะไปดึงดูดผลที่จะตามมาอย่างไม่สามารถจินตนาการได้!'เนี่ยหลีคิดในใจ.ด้วยปีกด้านหลังเขานั้นได้สะบัดไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำให้ร่างกายของเขามุ่งไปด้านหน้า.

Nie Li was pushing himself as fast as he could.
เนี่ยหลีนั้นได้บังคับตัวเขานั้นให้พุ่งไปข้างหน้าเร็วที่สุดเท่าที่เขานั้นสามารถทำได้.
The black-clad Dao of Dragon men were close in pursuit. But even though they were also going as fast as they could, they couldn’t catch up with Nie Li.
กลุ่มชายชุดดำระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรได้ไล่ตามเข้ามาใกล้แล้ว.แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ได้ใช้ความเร็วสูงที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้แล้ว,พวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะจับเนี่ยหลีได้.

Even though Nie Li was only at the pinnacle of the Heavenly Star Realm, he wasn’t any slower than the average Dao of Dragon Realm expert.
ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีนั้นจะเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดของระดับดาวสวรรค์,เขาก็ไม่ได้เคลื่อนที่ช้าแม้แต่นิดและไม่ด้อยไปกล่าวผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรเลยทีเดียว.

Ever since his cultivation increased, the speed boost from his Wings of Law had also increased by several fold. Nie Li turned into a black and white streak of light, tearing through the sky.
นับตั้งแต่การบ่มเพาะพลังของเขานั้นได้เพิ่มขึ้น,ด้วยความเร็วที่ยกระดับขึ้นของสัจธรรมแห่งปีกก็ได้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าเหมือนกัน.เนี่ยหลี่กลายเป็นลำแสงสีดำและสีขาว,ฉีกผ่านไปยังท้องฟ้า.

“Where’s that kid from? How is he so fast?” The leader of the black-clad men was extremely enraged. He could sense that Nie Li was only a Heavenly Star Realm, but to think the kid was so fast!
"เจ้าเด็กนั่นมาจากที่ใดกัน?มันเคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นได้อย่างไร?"ชายชุดดำที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นเกรี้ยวโกรธเป็นอย่างมาก.เขาสามารถรับรุ้ได้เพียงว่าเนี่ยหลีนั้นเป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญระดับดาวสวรรค์เท่านั้น,แต่ตามความคิดของเขาแล้ว เด็กคนดังกล่าวกลับรวดเร็วเป็นอย่างมาก!
A Heavenly Star Realm brat actually dared to steal a person from right under their noses?
เจ้าบ้าระดับดาวสวรรค์คนเดียวกล้าที่จะขโมยเหยื่อออกมาจากเงื้อมมือพวกเราได้อย่างนั้น?

“You’re asking for death!” The black-clad man coldly barked. The sword in his hand turned into a beam of chilling light and shot towards Nie Li.
"เจ้ากำลังร้องขอความตายอยู่สินะ!" ชายชุดดำคนดังกล่าวตะโกนออกมาอย่างเย็นชา.กระบี่ที่อยู่ในมือของเขานั้นได้กลายเป็นลำแสงที่เย็นเยือบและพุ่งตรงมาทางเนี่ยหลี.

That sword contained extreme power and speed, closely following behind Nie Li.
กระบี่นั่นมีทั้งพลังที่สุดยอดและเต็มไปด้วยความเร็ว,เข้าใกล้และตามหลังเนี่ยหลี.

The blade soared until it was almost upon him, a powerful and chilling aura on Nie Li’s back. Nie Li felt his entire body freeze up.
กระบี่นั่นได้คำรามจนกระทั่งมันจวนเจียนจะถึงเขา,ปราณที่ทรงพลังและหนาวเย็นก็เกิดขึ้นที่ด้านหลังเนี่ยหลี.เนี่ยหลีรู้สึกเหมือนว่าร่างกายของเขานั้นแข็งทื่อขึ้นมา.

Was he going to die here?
เขากำลังจะตายที่นี่อย่างงั้นรึ?

Nie Li furrowed his brows. If he died, his cultivation would drop even further. He couldn’t afford the time!
เนี่ยหลีขมวดคิ้ว,ถ้าเขาตาย,การบ่มเพาะพลังของเขาจะต้องลดลงเป็นอย่างมาก.เขาไม่สามารถสูญเสียความพยายามของเขาอีกครั้งได้!
“No, I can’t die! I can’t let Long Yuyin die here, either!” Nie Li knitted his brows. He didn’t know why these men were after Long Yuyin, but he was certain that there was a bigger plot behind it all!
"ไม่,ข้าตายไม่ได้!ข้าจะไม่ปล่อยให้หลงยู่หยิ๋นตายที่นี่,ด้วยเหมือนกัน!"เนี่ยหลีขมวดคิ้วแน่น.เขาไม่รู้ว่าทำไมเหล่ากลุ่มผู้ชายเหล่านี้ถึงได้ตามหลังหลงยู่หยิ๋นมา,แต่เขามั่นใจว่าต้องมีจุดประสงค์ที่มากกว่านั้นซ่อนเอาไว้อยู่แน่!

Nie Li frantically circulated his soul realm. As though it’d received a summons, the Shadow Devil awoke in Nie Li’s soul realm, and instantly poured a powerful surge of energy through its master. Nie Li’s speed recieved an abrupt boost.
เนี่ยหลี่ได้โคจรพลังภายในเขตแดนวิญญาณเขาอย่างบ้าคลั่ง.ขณะที่เขาได้ทำการเรียก,จิตอสูรเงาพรายให้ตื่นขึ้นภายในเขตแดนวิญญาณของเขา,และทันใดนั้นพลังงานที่มากมายก็พวยพุ่งแผ่พลังไปครอบคลุมยังเจ้านายของมัน.ด้วยความเร็วของเนี่ยหลีที่ได้รับ ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว.

One after another, the Fanged Panda and the Bloodwing Saint Jiao-dragon also woke up and poured their energies into Nie Li’s body.
ตนอื่นต่อมา,แพนด้าเขี้ยวอสูรและเทพมังกรวารีปีกโลหิตก็ตื่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันพร้อมทั้งแผ่พลังงานไปทั่วร่างกายของเนี่ยหลีอีกด้วย.

 
Nie Li sensed the three energies and his speed exploded by at least three-fold.
เนี่ยหลีรับรู้ได้ถึงสามสายพลังและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย สาม-เท่า.
Just a moment ago, the enemy’s sword was almost upon Nie Li. But now, Nie Li had attained a speed equal to the sword’s. As the sword continued to travel, it gradually began losing its speed. , however,  Nie Li flew onwards as a streak of light.
ชั่วระยะเวลาหลังจากนั้นไม่นาน,กระบี่ของฝ่ายตรงข้ามที่เกือบจะถึงเนี่ยหลีนั้น.แต่ตอนนี้,เนี่ยหลีได้เพิ่มความเร็วได้เท่ากับกระบี่ดังกล่าวแล้ว.ขณะที่กระบี่ที่ยังคงพุ่งตรงเดินทางไปนั้น,ในที่สุดมันก็สูญเสียความเร็วไป.อย่างไรก็ตามเนี่ยหลีก็บินออกไป กลายเป็นลำแสงมุ่งไปข้างหน้า.
The black-clad man caught up to his sword and retrieved it. He looked ahead and saw Nie Li pulling away, meter by meter. Finally, his target’s figure vanished.
กลุ่มชายชุดดำก็คว้ากระบี่ของเขาที่กลับคืนมา.เขาจ้องมองไปข้างหน้า และเห็นเนี่ยลี่ห่างไกลออกไปทีละเมตรทีละเมตร.ในที่สุด,เป้าหมายของเขาก็ได้ลับสายตาไป.
Just where had that brat come from? He only had a Heavenly Star Realm cultivation, but his speed had actually reached such a pinnacle degree! It was to the point that even the sword couldn’t catch up to him! Just what was going on?
เจ้าบ้านั่นมันมาจากที่ไหนกัน?มันมีเพียงการบ่มเพาะพลังระดับดาวสวรรค์เท่านั้น,แต่กลับมีความเร็วระดับสุดยอดเช่นนี้ได้!มันเป็นความเร็วที่แม้แต่กระบี่ของข้ายังไม่สามารถไล่ตามมันได้!นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่?
“Boss, what are we going to do now? That kid ran pretty fast!”
"หัวหน้า,พวกเราจะทำอย่างไรตอนนี้?เจ้าเด็กนั่นช่างวิ่งหนีได้เร็วยิ่งนัก!"
“Chase them down! I refuse to believe that he can keep running at that speed. With his cultivation, he definitely won’t be able to hang on for much longer!” The black-clothed man coldly ordered. He didn’t believe that a Heavenly Star Realm could escape the pursuit of so many Dao of Dragon Realm experts. Especially with a woman in tow.
ไล่ตามพวกมันไป!ข้าไม่เชื่อว่ามันจะสามารถหนีด้วยความเร็วขนาดนั้นได้ตลอด.ด้วยการบ่มเพาะพลังของมัน.มันจะต้องไม่สามารถคงความเร็วขนาดนั้นไว้ได้อย่างแน่นอน!"ชายชุดดำคนหนึ่งได้ออกคำสั่งอย่างเย็นชา.เขาไม่เชื่อว่าระดับเพียงดาวสวรรค์จะสามารถหลบหนีจากผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรได้.โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้หญิงผูกติดอยู่ด้วย

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*


The black-clad man gave chase in the direction that Nie Li had vanished in.
กลุ่มคนชุดดำยังคงไล่ตามไปยังทิศทางที่เนี่ยหลีนั้นได้หายเข้าไป.
Supported by the three energies, Nie Li bolted forward.
ด้วยการสนับสนุนจากพลังงานทั้งสาม,ทำให้เนี่ยหลีเป็นเหมือนสายฟ้าพุ่งไปข้างหน้า.
Long Yuyin, who was being towed along, was in utter shock. Nie Li was simply too fast. The wind whistled in her ears, and she couldn’t sense a thing. The powerful wind pressed her clothes tightly against her body, outlining her curvy figure.
หลงยู่หยิ๋น,คนที่ถูกลากมาด้วยนั้น,ได้ตกอยู่ภายใต้ความตกตะลึง.เนี่ยหลีนั้นช่างเคลื่อนที่ได้เร็วเป็นอย่างมาก.เสียงลมหวีดหวิวดังขึ้นอยู่ในหูของหล่อน.และไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้เลย.ด้วยพลังที่มากมายของสายลมได้บีบกดเสื้อผ้าของหล่อนจนแน่นติดกับร่างกาย,เผยให้เห็นรูปร่างที่สมส่วนโค้งเว้าของหล่อน.

Nie Li was only a Heavenly Star Realm. How could he fly with such frightening speed?!
เนี่ยหลีนั้นอยู่เพียงแค่ระดับดาวสวรรค์.เป็นไปได้อย่างไรที่จะสามารถบินได้ด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้?
Indeed, Nie Li couldn’t be judged with common sense.
ในความเป็นจริงแล้ว,เนี่ยหลีก็ไม่สามารถที่จะประเมินด้วยจิตสำนึกทั่วไปได้.
Roughly half an hour later, Nie Li had left those black-clad men in the dust!

ราวๆครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น,เนี่ยหลีก็ได้สลัดกลุ่มคนชุดดำเหล่านั้นออกมาไม่เห็นฝุ่น!.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)62 ความคิดเห็น:

 1. ขอบพระคุณมากๆเลยคร้าบ.

  ตอบลบ
 2. ทุกความแข็งแกร่ง มาจากพลังอำนาจบัตร visa smartcard ระดับแพลทตินั่ม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเปรียบจริงๆน่าจะเหมือนฟิลิฟในไรเดอร์w มากกว่านะ มีห้องสมุดอยู่ในหัวจึงมีความรู้ในแทบทุกๆด้านถึงเก่งได้

   ลบ
  2. ผมว่าน่าจะสักล้านอันเลยละ visa smartcard platinumนะ

   ลบ
  3. ความร่ำรวยของเนี่ยหลี่ เป็นผลของภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากภพก่อนจริงๆแหละครับ ตั้งแต่ช่วงที่อยู่บนโลกละ เหมือนนักลงทุนที่รู้แนวโน้มตลาดล่วงหน้าอย่างแม่นยำ เหมือนนักเล่นหวยที่รู้ว่ารางวัลที่ 1 งวดหน้าจะออกอะไร

   ลบ
 3. Wow เม้นแรกกระแทกจายย

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากมายครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ ผู้แปล รอๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 6. สุดยอดเลยครับ

  ตอบลบ
 7. โชว์เทพไปรอบ

  ตอบลบ
 8. โหยยย มีฟามค้าง เนียหลีนี่ต้นตระกูลเดอะแฟรชแน่ๆ5555

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับ สนุกจริงๆเรื่องนี้

  ตอบลบ
 10. ขอบพระคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับบบบ มันส์ฝุดๆ

  ตอบลบ
 13. ช่างเปนบุญคุณอย่างหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แปลได้ห่วยมาก

   ลบ
  2. มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำครับ

   ลบ
 14. ช่างเปนบุญคุณอย่างหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 15. สงสัยได้ไปสวีทกันสองคนแน่ละหนีรอดแล้วนิ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณครับผม

  ตอบลบ
 17. ช่วงนี้จะอยู่กับหลงหบูหยินตลอดเกือบแต่เนี่ยหลี่ไม่มีทีท่าจะชอบเลย

  ตอบลบ
 18. ขอบพระคุณมากๆจ้า

  ตอบลบ
 19. คัางๆๆ. บอกให้เฝ้าหลีเทียนมิงก็ไม่ยอมเฝ้า หัวลั้น. เฮ้อ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. สุดยอด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณครับ สุดยอด สนุกมาก

  ตอบลบ
 23. thank you krub ที่1ไม่ไหว

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณมากๆแปลไวๆนะครับผมจะลงแดง

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณมากค่ะ

  He looked ahead and saw Nie Li pulling away, meter by meter.
  ตรงคำแปลน่าจะพิมพ์ผิดนะคะ ต้องเป็น
  "เขาจ้องมองไปข้างหน้า และเห็นเนี่ยลี่ห่างไกลออกไปทีละเมตรทีละเมตร"

  ตอบลบ
 26. นึกว่าลืมพลังสัจธรรมไปแล้ว ยังมีประโยชน์จริงๆ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากๆเรยคับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณครับ
  เนียหลี่ ใช้ NOS ทิ้งคู่แข่งซินะ

  ตอบลบ
 29. รอตอนต่อไปลุ้นๆ🌸😊 ขอบคุณค่ะ😊

  ตอบลบ
 30. ขอบคุณมากครับ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยที่เดียว

  ตอบลบ
 31. his target’s figure vanished.

  ใช้คำว่า ลับสายตา จะสวยงามกว่านะครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 32. ตอนต่อจะมาง่ายมั้ยน๊า รอต่อปาย. T_T

  ตอบลบ
 33. ขอบคุณครับบบบ

  ตอบลบ