วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 426 – Pursuit on the Border

Tale of the demon and god novel Chapter 426 – Pursuit on the Border 

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 426 การติดตามที่ชายแดน.


บทที่ 426 การติดตามที่ชายแดน.

Nie Li passed the day cultivating inside the painting. The Sky Origin Divine Clan experts also began cultivating their respective supreme techniques, as well as the God Array that Nie Li had given them.
เนี่ยหลีได้ใช้เวลาในการบ่มเพาะพลังภายในแผนภายหลายวัน.ด้วยผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าต่างก็เริ่มบ่มเพาะพลังด้วยสุดยอดเทคนิคเหมือนกัน.ตลอดจนเรียนรู้ค่ายกลเทพที่เนี่ยหลีได้มอบให้ด้วย.
Nie Li could sense that he was only a step away from the Heavenly Axis Realm.
เนี่ยหลีสามารถรับรู้ได้ว่าเขาเหลืออีกเพียงไมกี่ก้าวก็จะไปถึงระดับแก่นสวรรค์.


Because he was cultivating the Heavenly God technique, his true strength was far beyond his current Heavenly Star Realm. Even an ordinary Heavenly Axis Realm might not be able to match him.
เพราะว่าการบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิคเทพวิถีฟ้า,ทำให้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาในปัจจุบันเหนือกว่าระดับดาวสวรรค์ไปไกลนัก.แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะเป็นคู่ต่อสู้กับเขาได้
Furthermore, Nie Li was still circulating his fate star around his soul realm, causing his nine fate stars to grow brighter and brighter.
นอกจากนี้,เนี่ยหลียังคงโคจรลิขิตดวงดาวให้หมุนวนรอบๆเขตแดนวิญญาณของเขา,เป็นเหตุให้ลิขิตดาวที่เก้านั้นเปล่งแสงสว่างและสว่างยิ่งขึ้น.
The brighter your fate star glowed during your Heavenly Star phase, the stronger you’d be upon reaching the Heavenly Axis Realm!
ด้วยความสว่างโชติช่วงดังกล่าวของลิขิตดวงดาวอยู่ระหว่างขั้นดาวสวรรค์,หากแต่ความแข็งแกร่งนั้นได้ไปถึงระดับแก่นสวรรค์แล้ว!
With so many Dao of Dragon Realm servants at his beck and call, Nie Li had nothing to worry about, maybe unless it was a Martial Ancestor Realm expert.
ด้วยข้ารับใช้ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรเป็นจำนวนมากเพียงแค่เขาพยักหน้าเรียก,เนี่ยหลีไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว,บางทีเว้นแต่จะต้องเจอกับผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามเท่านั้น.

The Divine Feathers Sect
นิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

A chaotic battle broke out.
การต่อสู้ที่โกลาหลก็ได้ปะทุขึ้นมา.


Long Yuyin’s Profound Note League originally controlled three Deity’s Lakes. In the area around the Divine Feathers Sect, that was considered a powerful force. However, they were suddenly assaulted by a group of mysterious experts, a few which were even Dao of Dragon Realm experts. Since Long Yuyin was temporarily away, the entire Profound Note League collapsed in an instant. There were tens of thousands of dead and wounded.
พันธมิตรบันทึกการหยั่งรู้ของหลงยู่หยิ๋นในตอนแรกนั้นได้ควบคุมทะเลสาบเทวะสามแห่ง.ในพื้นทีบริเวณรอบๆของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,พิจารณาได้เลยว่าเป็นกองกำลังที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก.แต่ถึงกระนั้น,ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ถูกลอบโจมตีด้วยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญลึกลับ.ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรไม่กี่คน.ในขณะที่หลงยู่หยิ๋นนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่นาน,ทั้งหมดของพันธมิตรบันทึกการหยั่งรู้ก็ล่มสลายในทันที.มีหลายหมื่น เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส.

The Heavenly Path and Demon Leagues weren’t going to simply sit by and watch. However, they also had many dead and injured from their own battles.
พันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรก็ไม่นิ่งดูดายแต่ถึงกระนั้น,พวกเขาก็สูญเสียเสียชีวิตและบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากจากการต่อสู้ดังกล่าว.

Anyone belonging to the Profound Note, Heavenly Path, or Demon Leagues would be killed the moment they left the Skysoul Institute.
ใครก็ตามที่สังกัดอยู่กับกองกำลังพันธมิตรบันการหยั่งรู้,ครรลองสวรรค์,หรือ พันธมิตรอสูรล้วนแล้วแต่โดนสังหารทุกขณะที่พวกเขาออกไปจากสถาบันวิญญาณสวรรค์.

A particular inn in the small town at the edge of the Endless Wilderness
โรงเตี้ยมชั้นพิเศษแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองขนาดเล็กในชายแดนของเขตแดนรกร้างไม่สิ้นสุด.


Long Yuyin stood there, quietly. Compared to her past self, her current way of speech and action had a little more of a mature charm. Her curvaceous figure was extremely hot. A servant knelt before her and reported, “Young Miss, our Profound Note League suffered an assault from a mysterious group. We suffered terribly and lost all three Deity’s Lakes!”
หลงยู่หยิ๋นยืนอยู่ที่นั่น,เงียบๆ,เปรียบเทียบกับในอดีตแล้ว,ด้วยท่าทางและคำพูดของนางในตอนนี้นั้นช่างเป็นกิริยาที่มีเสน่ห์มากกกว่านิดหน่อย.ด้วยร่างกายที่โค้งเรียงช่างดูเผ็ดร้อนยิ่งนัก.สาวใช้คนหนึ่งได้คุกเขาต่อหน้าหล่อนและรายงานว่า"นายหญิง,พันธมิตรบันทึกแห่งการหยั่งรู้ของพวกเราได้รับ การลอบโจมตีจากลุ่มคนลึกลับ.พวกเราได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียทะเลสาบเทวะสามแห่ง!"

“Just what’s going on? Was it Long Tianming?” Long Yuyin asked with her brows furrowed. She didn’t care too much about losing those Deity’s Lakes; they were a trivial matter. Instead, she was more concerned about the identity of those people who’d made the Profound Note League suffer so much so quickly. Of all the people in the Skysoul Institute, the only ones who had that sort of power were probably Long Tianming and Situ Beiyan. Long Yuyin knew that there were no grudges between herself and Situ Beiyan; therefore, the culprit was very likely Long Tianming!
"มันได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่?เป็นหลงเทียนหมิงหรือไม่?"หลงยู่หยิ๋นสอบถามพร้อมกับขมวดคิ้ว.หล่อนไม่ใส่ใจมากนักเกี่ยวกับการต้องสูญเสียทะเลสาบเทวะสามแห่ง,พวกมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น.ในความเป็นจริง,หล่อนกังวลเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถจะระบุได้ว่าใครเป็นคนที่ได้ทำให้พันธมิตรบันทึกการหยั่งรู้ของหล่อนได้รับความเสียหายอย่างมากอย่างรวดเร็วเช่นนี้.ทั่วทั้งหมดสถาบันวิญญาณสวรรค์นั้น,มีกลุ่มเดียวที่มีพลังอำนาจขนาดนี้อาจจะเป็นหลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหย่าน.หลงยู่หยิ๋นนั้นรู้ว่าหล่อนนั้นไม่มีความแค้นอะไรกับซือถูเป่ยหยาน,ดังนั้น,ผู้กระทำครั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่สุดคือหลงเทียนหมิง.

Long Yuyin’s servant said, “Reporting to the Young Miss, we still have yet to confirm! However, Long Tianming’s subordinates aren’t showing any movements. All of his experts are still accounted for!”
คนรับใช้ของหลงยู่หยิ๋นกล่าว,"เรียนนายหญิง,พวกเรายังไม่สามารถยืนยันได้!อย่างไรก็ตาม,ลูกน้องของหลงเทียนหมิงเองก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆ,ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดของพวกเขายังเก็บตัวอยู่!"
“Could it be Situ Beiyan then?” Long Yuyin’s brows furrowed for a brief moment.
"งั้นอาจจะเป็นซือถูเป่ยหยานอย่างงั้นรึ?"หลงยู่หยิ๋นขมวดคิ้วอยู่ชั่วขณะ.
The servant respectfully replied, “There haven’t been any movements from Situ Beiyan, either!”
คนรับใช้กล่าวอย่างเคารพกลับไป,"ไม่มีการเคลื่อนไหวของซือถูเป่ยหยาน,ด้วยเหมือนกัน!"

Long Yuyin’s heart was filled with doubt. If it wasn’t Long Tianming or Situ Beiyan, then who was targeting them?
หัวใจของหลงยู่หยิ๋นนั้นเต็มไปด้วยความสงสัย.ถ้าไม่ใช่หลงเทียนหมิงหรือซือถูเป่ยหยาน,เช่นนั้นแล้วใครจะเป็นผู้สงสัยได้ล่ะ?

“Young Miss, there’s one thing, but I’m not sure if I should speak?” The servant said with hesitation.
"นายหญิง,มีสิ่งหนึ่ง,แต่ข้าไม่แน่ใจว่าควรพูดหรือไม่?" หญิงรับใช้กล่าวอย่างลังเล.

“Just say it!” Long Yuyin said with a glance at the kneeling servant.
"ลองพูดมา!"หลงยู่หยิ๋นกล่าวพร้อมกับชำเลืองมองหญิงรับใช้ที่คุกเข่า.

“There was a Dao of Dragon Realm expert among those we fought. His cultivation technique seemed to be connected to the Demon God’s Sect!” The servant reported with a crease in his forehead.
"มีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่อยู่ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรท่ามกลางคนที่พวกเราต่อสู้.เขามีเทคนิคการบ่มเพาะพลังที่ดูเหมือนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนิกายเทพอสูร!" หญิงรับใช้คนนั้นได้รายงานออกมาด้วยเม็ดเหงื่อออกเต็มหน้า.
“The Demon God’s Sect?” Long Yuyin felt a chill in her heart.
"นิกายเทพอสูรอย่างงั้นรึ?"หลงยู่หยิ๋นรู้สึกเย็นเยือบอยู่ภายในใจของหล่อน.

Long Yuyin never thought of that possibility. If it really was the Demon God’s Sect, then things were going to get much more complicated.
หลงยู่หยิ๋นไม่เคยคิดถึงความเป็นไปได้.ถ้านั่นเกี่ยวข้องกับนิกายเทพอสูรจริงๆ,เช่นนั้นสิ่งต่างๆย่อมกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงมากขึ้น.
“How certain are you that those people were from the Demon God’s Sect?” Long Yuyin followed.
"เจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นมาจากนิกายเทพอสูร?"หลงยู่หยิ๋นถามต่อ.
“I’m not absolutely certain.” The servant immediately shook his head and continued, “It was only a vague feeling. There was something wrong with the other party’s aura, but there’s no concrete evidence. But those people are extremely strange in the way that they only target us. They’re also acting really cautious; they seem to be trying to hide something!”
"ข้าไม่แน่ใจเลยจริงๆ."หญิงรับใช้ส่ายหัวทันทีและกล่าวต่อว่า,"มันเป็นเพียงความรู้สึกทีคลุมเครือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างออกไปถึงกลิ่นอายของฝ่ายตรงข้าม,แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆ.แต่พวกคนเหล่านั้นแปลกประหลาดเป็นอย่างมาก,มุ่งหมายหมายเฉพาะเพียงพวกเรา.ท่าทางของพวกเขาเหมือนระวังตัวด้วยจริงๆ,ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นพยายามที่จะซ่อนอะไรบางอย่างอยู่!"

Long Yuyin’s brows were tightly locked. This matter was strange indeed.
หลงยู่หยิ๋นขมวดคิ้วแน่น.นี่มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดจริงๆ.

After Nie Li left, she and a few servants had chased after him. However, Nie Li had vanished without a trace and they couldn’t find him, no matter how hard they tried. Afterwards, she heard that he’d reappeared in a small town on the border. Her servants followed up hastily.
หลังจากที่เนี่ยหลีจากไปนั้น,หล่อนและหญิงรับใช้ไม่กี่คนก็ได้ทำการไล่ตามเขา.แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็หายไปโดยไร้ร่องรอยและพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหาเขาได้,ไม่ว่าพวกเขานั้นจะพยายามอย่างหนัก.หลังจากนั้นหล่อนก็ได้ยินว่าเขานั้นปรากฏตัวขึ้นในเมืองขนาดเล็กที่ชายแดน.หญิงรับใช้หล่อนได้ตามไปอย่างเร่งรีบ.

Long Yuyin pondered for a moment, then issued orders to the servant. “You, go back first. Continue investigating the ins and outs of those people. I’ll return in a few days!”
หลงยู่หยิ๋นขบคิดอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็ได้ออกคำสั่งไปยังหญิงรับใช้."เจ้า,กลับไปก่อน,ให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของพวกเขาเหล่านั้น.ข้าจะกลับไปในอีกไม่กี่วัน!"

“Yes!” The servant replied, then left.
"เจ้าค่า!" หญิงรับใช้ตอบกลับ,จากนั้นก็ออกไป.

A brief moment later, two Dao of Dragon Realm women walked in.
ชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้น,ผู้เชี่ยวชาญหญิงระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรสองคนก็เดินเข้ามา.

“Young Miss, we’ve obtained information on the Young Master. He’s found a place in one of the small town’s local inns. He’s also been purchasing large numbers of Sky Origin Divine Clan experts, on the order of hundreds!” said one of the women. She was still rather shocked in her heart, as she never imagined that Nie Li would possess such frightening wealth!
"นายหญิง,พวกเราได้รับข้อมูลของนายผู้ชายมาแล้ว,เขาได้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองขนาดเล็กที่เป็นที่พักท้องถิ่น.เขาได้ทำการซื้อผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าจำนวนมากอีกด้วย.จำนวนหลายร้อยทีเดียว!" กล่าวออกมาโดยหญิงสาวคนหนึ่ง.หล่อนนั้นยังค่อนข้างตกตะลึงในหัวใจ,ขณะที่หล่อนนั้นไม่เคยคาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีนั้นได้ครอบครองความมั่งคั่งที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้!

That was hundreds of Sky Origin Divine Clan experts with Dao of Dragon Realm cultivations. Furthermore, all of them were absolutely loyal!
ด้วยจำนวนหลายร้อยผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าทีมีการบ่มเพาะพลังระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.นอกจากนี้,พวกเขาทั้งหมดนั้นมีความจงรักภัคดีอย่างแน่นอน!
Even the legendary Gods Craft Pavilion couldn’t exchange so many spiritual stones for so many Sky Origin Divine Clan experts in such a short period of time!
แม้แต่หอแสดงสินค้าเทพแห่งหัตถกรรมยังไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนหินจิตวิญญาณจำนวนมากเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าในระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้ได้!
Truly, the Miss had sharp eyes. If she were to marry the Young Master, it’d definitely be a huge benefit for her campaign to take over the Dragonseal Family.
เป็นความจริง,นายหญิงช่างมีสายตาหลักแหลมยิ่งนัก.ถ้าหล่อนนั้นได้แต่งงานกับนายผู้ชายแล้วล่ะก็,จะต้องได้รับผลประโยชน์มหาศาลสำหรับแผนการที่จะทำให้หล่อนนั้นยึดครองตระกูลผนึกมังกรอย่างแน่นอน.

Long Yuyin showed excitement at the woman’s words, and she anxiously demanded, “Which inn? Take me there, quickly!”
หลงยู่หยิ๋นแสดงท่าทางตื่นเต้นกับคำพูดของหญิงสาวคนดังกล่าวด้วย,และหล่อนก็เอ่ยออกมาอย่างใจจดใจจ่อ,"ที่พักไหนรึ? พาข้าไปที่นั่น,โดยเร็ว!"

“Yes, Young Miss!” The woman replied.
"เจ้าค่ะ,นายหญิง!" หญิงสาวคนดังกล่าวตอนกลับ.

Suddenly, a powerful aura surged over them.
ทันใดนั้น,กลิ่นอายที่ทรงพลังอันหนึ่งก็พวกพุ่งมายังพวกเขา.

The complexions of those two women instantly changed.
ด้วยท่าทางของหญิงสาวทั้งสองก็เปลี่ยนไปในทันที.

“Young Miss, be careful!” The two woman shielded Long Yuyin and flew her out.
"นายหญิง,โปรดระวังตัวด้วย!" หญิงสาวทั้งสองปกป้องหลงยู่หยิ๋นไว้และบินพาหล่อนออกไป.

*Boom!*
*บูมม!*

A massive explosion resounded. The inn where they’d been staying at, only a moment ago, had been instantly turned to ash!
ระเบิดอันหนักแน่นเกิดเสียงก้องไปทั่ว.โรงเตี้ยมที่พวกเขาเข้าพัก,ชั่วระยะเวลาก่อนนี้,ก็ได้กลายเป็นเถ้าถ่านในทันที!
The three figures turned into streaks of light as they flew away.
ร่างทั้งสามก็กลายไปเป็นลำแสงขณะที่พวกเขาได้บินออกไป.

As the three of them fled, ten figures pursued.
ขณะที่พวกเขาทั้งสามบินออกไปนั้น,สิบร่างก็ไล่กวดตามไป.

A cold voice pierced the sky. “Stop them, don’t let them escape! Kill the two old ones and leave the small one behind!”
เสียงที่เย็นชาเสียดแทงไปยังท้องฟ้า."หยุดพวกเขา,อย่าปล่อยให้หนีไปได้!สังหารหญิงแก่ทั้งสองและจับคนที่อยู่ข้างหลังพวกเขาไว้!"

The ten men who were chasing Long Yuyin all wore black and had purposely hidden their faces. Two had strong cultivations and possessed shocking speed; it was clear that they’d soon catch up. Based on how fast they were moving, they were certainly all Dao of Dragon Realm experts!
ชายทั้งสิบคนนั้นได้ไล่ตามหลงยู่หยิ๋น พวกเขาทั้งหมดนั้นสวมชุดสีดำและจงใจปิดบังใบหน้าของพวกเขาไว้ด้วย.สองคนในกลุ่มของเขานั้นมีการบ่มเพาะพลังที่แข็งแกร่งมากและมีความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก,เป็นการชัดเจนเลยว่าอีกไม่นานพวกเขาจะต้องโดนจับกุมในไม่ช้า.ด้วยพื้นฐานของพวกเขาที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้น,พวกเขาทั้งหมดต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรอย่างแน่นอน!
“Aunt Xie, you guys go ahead!” Long Yuyin said anxiously.
"ป้า เซี่ย,พวกเจ้าไปก่อน!"หลงยู่หยิ๋นกล่าวด้วยความกระวนกระวาย.

The two women were Dao of Dragon Realm experts. Once a person reached the Dao of Dragon Realm, they absolutely could not afford to die! The moment they died, their souls would disperse and they would cease to exist!
ด้วยหญิงสาวทั้งสองนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร,เมื่อใครก็ตามที่ไปถึงระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรนั้น,พวกเขาจะไม่สามารถที่จะถูกทำให้ตายได้อย่างเด็ดขาด! ด้วยชั่วขณะที่พวกเขาตายลงนั้น,วิญญาณพวกเขาจะแตกกระจายออกและชีวิตของพวกเขาจะสิ้นสุดลง.

“No! We must take you with us! We promised Madam that we would protect the Young Miss!” One woman said firmly. She knew that their opponents were powerful and more prepared, but they still weren’t going to leave Long Yuyin behind.
"ไม่!พวกเราจะต้องนำท่านไปกับพวกเราด้วย!พวกเราได้สัญญากับนายหญิงท่านไว้แล้วว่าพวกเราจะปกป้องนายหญิง!" หนึ่งในหญิงสาวกล่าวยืนยัน.หล่อนรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นทรงพลังและวางแผนมาอย่างดี,แต่พวกเขาก็ยังไม่ต้องการที่จะปล่อยหลงยู่หยิ๋นไว้ข้างหลัง.
“But Aunt Xie…” Long Yuyin’s expression betrayed her anxiousness. These two women were like family to her. How could she bear to watch them die?!
"แต่ท่านป้าเซี่ย..."ท่าทางของหลงยู่หยิ๋นนั้นรู้สึกผิดและเป็นกังวล.ด้วยหญิงสาวทั้งสองนั้นเหมือนกับครอบครัวของหล่อน.หล่อนจะสามารถที่จะก้มหน้าเฝ้ามองพวกเขาตายได้อย่างไร!?

Long Yuyin herself was only a Heavenly Axis Realm; she knew she was a burden. If they insisted on protecting her, then the two of them definitely wouldn’t be able to escape!
ด้วยตัวหลงยู่หยิ๋นเองนั้นเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์,หล่อนรู้ว่าหล่อนนั้นเป็นภาระอยู่.ถ้าพวกเขายืนกรานที่จะปกป้องหล่อนแล้ว,เช่นนั้นทั้งสองก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้อย่างแน่นอน!
But before Long Yuyin could think things through, a berserk palm energy tore through the sky.
แต่ก่อนที่หลงยู่หยิ๋นจะสามารถคิดอะไรออกนั้น,พลังฝ่ามือที่บ้าคลั่งก็ฉีกผ่านท้องฟ้า.

“Trying to run? Only if we agree to it! Hmph, hmph! None of you can escape!” That cold voice was like the bite of an ice-cold blade.

"พยายามที่จะหนีรึ?มีเพียงแค่พวกเรายอมเท่านั้นล่ะ! ฮึมม,ฮึมม! พวกเจ้าไม่สามารถหนีได้หรอก!" เสียงที่เย็นชานั่นเหมือนว่าจะกัดกร่อนเหมือนกับใบมีดอันเยือกเย็นที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)64 ความคิดเห็น:

 1. ที่หนึ่งไม่ไหว...ขอบคุณครัข

  ตอบลบ
 2. คนแรก ขอบคุณครับ รีเฟรส รอเลยนะเนี่ย

  ตอบลบ
 3. คิดว่าจะไม่ได้อ่านซะแล้ว ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ เตรียมตัวโดนล้างบางแน่ๆพวกเมิง555

  ตอบลบ
 5. จะพักดีต่อนายตลอดไป ^^

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ. เป็นกำลังใจให้นะครับมาอีกไวๆนะครับ(ผมติดตามมาตลอดเลยครับ)

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ ทำไมหลงยู่หยิ๋นไปถึงระดับแก่นสวรรค์ไวจัง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลืมแล้วหรือครับแม่หล่อนหนุนหลักประกอบกับถูกเนี่ยหลี่ฝังเข็มไปสิบดอกแล้วสอนการบ่มเพาะอีกจะไวไม่น่าจะแปลก ตอนพบเนี่ยหลี่ครั้งแรกหล่อนระดับ5ลิขิตสวรรค์ในขณะนั้นเนี่ยหลี่ยังตำนานขั้ร5อยู่เลย

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  3. แต่เนี่ยหลี่ฝึกมาตั้ง20ปีเลยนะครับ 55

   ลบ
  4. งง ตรงที่ถ้าอัฟเป็นยานมังกร แล้วตายไม่ได้ คราวก่อนบอกต้องเป็นเทพสงครามถึงห้ามตาย

   ลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมั๊กๆมาก. (ค้างอีกตามเคย)

  ตอบลบ
 10. ข้าขอยอมรับตามตรงว่าค้างหนักมากขอรับ 😄😄

  ตอบลบ
 11. อะเดะ? ค้างหนักมาก นึกว่าเนี่ยหลี่จะโผล่มาตบหน้าสักฉาดนึง
  โทษฐานที่ไม่ยอมทำตามคำสั่ง ที่ว่าให้จับตาดูหลงเทียนหมิงแต่เสือกตามมาไม่อยู่ดูตามที่สั่งซะงั้น
  แล้วก็กลับไปไล่ตบพวกเกรียนที่นิกายขนนก อิอิ

  ตอบลบ
 12. วันพุ้งนี้วันเกิดผม ขอ2ตอนนะครับ ..T^T.. เป็นของขวัญวัญเกิด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อันนี้ท่านต้องไปขอกับผู้เขียนเองหล่ะครับ ทางแปลอังกฤษก็ออกมาแค่นี้ กว่าทางนี้จะเอามาแปลก็คงคาดเคลื่อนราวๆ วันนึง พรุ่งนี้จะเอา 2 ตอนสงสัยต้องรอวันเกิดปีหน้าหล่ะครับ

   ลบ
  2. รอ2วันแล้วมาอ่านสิครับ 2ตอนแน่นอน 5555 โอ้ะ..เกือบลืม HBDด้วยครับ :D

   ลบ
  3. จริงๆที่เว็บคนแต่งเค้าออกถึงตอน 444 แล้วนะครับ

   #สปอยนิดๆละกัน เนี้ยหลี่ มาเห็นพอดีเลยมาช่วยไว้โดยการพาบินหนี และไม่ได้เอานักรบที่เพิ่งซื้อมาออกมาสู้แต่อย่างใด

   ลบ
 13. ลุ้นหนักมากพระเอกจะได้ไปช่วยไหม ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 14. พี่หลี่ รีบมาช่วยเมียเร็ว

  ตอบลบ
 15. ท่านหลี่ ท่านรีบออกมาช่วงแม่นางยู่หยิ๋นแต่โดยเร็วเถิด ชักช้าเดี๋ยวจะมิทันการณ์

  ขอบคุณที่แปลครับ

  ปล. มีส่วนที่แปลผิดนิดนึงครับ With so many Dao of Dragon Realm servants at his beck and call, Nie Li had nothing to worry about, maybe unless it was a Martial Ancestor Realm expert.
  ด้วยข้ารับใช้ระดับดาวสวรรค์เป็นจำนวนมากเพียงแค่เขาพยักหน้าเรียก,เนี่ยหลีไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว,บางทีเว้นแต่จะต้องเจอกับผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามเท่านั้น. ***Dao of Dragon Realm servants ต้องเป็น ข้ารับใช้ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร นะครับ

  ตอบลบ
 16. น่าเอาทำเมียมากเลย ล่ะทิ้งหน้าที่ตัวเองในฐานะหัวหน้าลูกน้องตายไปหมื่นกว่าๆ ล่ะทิ้งคำมั่นว่าจะจับตามองศัตรูให้ดี แล้วออกมาตามหาผู้ชาย สตรีตัวอย่างจริงๆ

  ตอบลบ
 17. สุดยอดเลยทันซับ eng ทุกตอนเลยคับอัพไวมากข้าน้อยนับถือจิงๆๆขอบคุนนะ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 20. มีโพสไม่จับตามอง เออตูยอม ที่มันคุยกันนี่ไม่ได้อ่านรึไม่ได้จำเลยใช่ใหมเนี่ย ตายๆต่อให้จับตาดูก็ไม่รู้หรอกดูเหมือนจะใช่อีกพวกไปจัดการ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณครับ ที่1ไม่ไหว แอ๊ะ ไครทำตาม 5555+

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณครับ กำลังมันส์ "ไม่ว่าเป็นที่เท่าไหร่ของเธอ เธอก็คือที่สุดเสมอไป" อิอิ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณมากครับ ค้างๆ

  ตอบลบ
 24. Continue investigating the ins and outs of those people

  เพิ่งรู้ว่าแปลว่า ตื้นลึกหนาบาง เก่งมากเลยครับ
  แอดมินทำอาชีพอะไรหรอครับ เก่งจัง

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณครับ ลุ้นระทึกครับ

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณที่แปลมาให้อ่านกันนะคะ แอดมินใจดีทีสุดจร้า

  ตอบลบ
 29. ขอบคุณครับ สนุกตามเคย

  ตอบลบ
 30. HBD นะคับ ค้าง.........

  ตอบลบ
 31. ขอขอบคุณครับ

  ตอบลบ