วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 423 – Business

Tale of the demon and god novel Chapter 423 – Business

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 423 ธุรกิจ


บทที่ 423 ธุรกิจ

Those next to President Lin ferociously glared at Nie Li.
เหล่าชายฉกรรจ์ที่อยู่ข้างๆประธานหลินได้ชำเลืองมองไปที่เนี่ยหลี.
They looked ready to take action.
พวกเขาจ้องมองพร้อมที่จะแสดงท่าที.

They are all all 3-stage Dao of Dragon Realm experts, at the very least.
พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ 3 ญาณรอบรู้แห่งมังกร,เป็นอย่างต่ำ.


If they weren’t capable, how would they dare to fool around in a place like this? Even though Nie Li had those Sky Origin Divine Clan youths that he’d just hired, they still weren’t enough to match President Lin’s party. The Dragonbreath Chamber’s influence ran deep in this area.
ถ้าพวกเขานั้นไม่มีความสามารถแล้วล่ะก็,ด้วยสิ่งใดที่พวกเขาจะกล้าล้อเล่นกับสถานเช่นนี้ได้อย่างไร?ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีนั้นจะมีเหล่าเยาวชนของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าที่เขาเพิ่งจะเหมามา,เขาก็ยังไม่เพียงพอที่จะเทียบเคียงกับกลุ่มของประธานหลินของสมาพันธ์ลมหายใจมังกรที่มีอิทธิพลอย่างมากมายในพื้นที่แถบนี้.

Whereas Nie Li was just a Heavenly Star Realm expert.
ด้วยเหตุว่าเนี่ยหลีนั้นเป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญดาวสวรรค์เท่านั้น.

The two sides were caught in stagnant hostility.
ทั้งสองฝั่งต่างเกิดความขัดแย้งเฝ้ามองกันและกัน.

“This brat is doomed. He dared to steal under the Dragonbreath Chamber’s nose. He’s asking for death!”
"เจ้าบ้านั่นถึงคราวเคราะห์แล้ว,เขากล้าที่ขโมยของจากปากของสมาพันธ์ลมหายใจมังกร.เขากำลังที่จะขอความตายอยู่เท่านั้นล่ะ!"

“Doesn’t he know that the Dragonbreath Chamber is absolute in this area? It’s said that they have several hundred Dao of Dragon Realm Experts. Unless some Martial Ancestor Realm comes out to plead leniency on his behalf, there’s no way he can escape death!”
"เขาไม่รู้รึอย่างไรว่าสมาพันธ์ลมหายใจมังกรนั้นเป็นที่สุดในบริเวณแถบนี้?ได้ยินมาว่าพวกเขานั้นมีผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรเลยทีเดียว.เว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามจะออกมาช่วยเหลือมันเพื่อที่จะลดโทษของมันลงได้สักครึ่ง,เช่นนั้นไม่มีทางที่เขาจะสามารถหนีพ้นไปจากความตายได้!"

“In this world, ignorant people always get miserable deaths!”
"ในโลกนี้นั้น,การเป็นคนโง่เขลานั้นย่อมนำพาไปสู่ความตายที่อนาจอยู่แล้ว!"

The bystanders watched Nie Li. Some felt sympathy and pity, while others took joy from his misfortune.
เหล่าคนที่ยืนอยู่นั้นเฝ้ามองเนี่ยหลี.บางคนรู้สึกเห็นอกเห็นใจและสงสาร,ในขณะที่บางคนนั้นเริ่มสนุกสนานที่เห็นความโชคร้ายของเขา.

A frightening bloodthirst flashed through President Lin’s eyes. Even though Nie Li already held the master-servant contracts, he definitely wasn’t going to let Nie Li complete them.
ประกายแสงแห่งการกระหายเลือดที่น่าสะพรึงได้ผ่านเข้าไปในดวงตาของประธานหลิน.ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีนั้นจะได้รับพันธะสัญญา เจ้านาย-ข้ารับใช้ เรียบร้อยแล้ว,เขาก็ไม่สามารถที่จะแย่งมาจากเนี่ยหลีได้จนครบอย่างแน่นอน.


President Lin waved his right hand. A few of his subordinates approached Nie Li.
ประธานหลินโบกมือขวาของเขา.ลูกน้องของเขาไม่กี่คนก็ได้เข้าใกล้เนี่ยหลี.

However, Nie Li still appeared rather relaxed.
แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ยังปรากฏอาการค่อนข้างสงบอยู่.

The bystanders started their guessing games. Was Nie Li acting that way because he could actually back it up? Or did he only have blind confidence in himself? Did he really think he’d be able to handle all of the Dragonbreath Chamber’s Dao of Dragon Realm experts? There’s no way!
คนที่ยืนมุงกันอยู่นั้นพวกเขาเริ่มที่จะคาดเดากลวิธีได้.ด้วยท่าทางของเนี่ยหลีนั่นเพราะว่าเขาอาจจะมีคนที่สนับสนุนอยู่หรือไม่?หรือว่าเขาเพียงแต่ตาบอดเชื่อมั่นในตัวเองหรือป่าว?จริงๆแล้วเขาคิดที่จะจัดการกับผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรของสมาพันธ์ลมหายใจมังกรอย่างไรรึ?ไม่มีทางเลย!

“At the border of the Endless Wilderness, the prestige of our Dragonbreath Chamber cannot tolerate being challenged. Brat, any last words?” As President Lin observed Nie Li’s calm and collected manner, a grave expression flashed across his face. Nie Li was weaker than they were, but he was still acting so calm and collected. This kid probably wasn’t going to be easy to deal with.
"ที่ชายแดนดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดนี้,ด้วยศักดิ์ศรีของสมาพันธ์ลมหายใจมังกรของพวกเรา ไม่สามารถยอมที่จะให้ใครมาแข่งขันได้.เจ้าเด็กเวร,เจ้ามีอะไรจะสั่งเสียหรือไม่?" ขณะที่ประธานหลินเฝ้าสังเกตเนี่ยหลีที่สงบและมีลักษณะใจสำรวมอยู่,ด้วยท่าทางแข็งกร้าวก็ผ่านเข้ามาบนใบหน้าของเขา,เนี่ยหลีนั้นอ่อนแอกว่าพวกเขาเป็นอย่างมาก,แต่ว่าเขายังคงมีท่าทางสงบและใจเย็นอยู่.เจ้าเด็กนี้อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้ง่ายๆก็เป็นได้.

One could say that President Lin was experienced and knowledgeable, and that he handled matters with caution. Nie Li had casually shelled out three hundred thousand spiritual stones, which probably meant that he had a complicated identity. That fact caused President Lin to hesitate.
สิ่งเดียวที่สามารถบอกได้ประธานหลินนั้นมีประสบการณ์และความรู้มากมาย,และเขานั้นได้จัดการเรื่องต่างๆด้วยความระมัดระวัง,เนี่ยหลีนั้นสามารถจ่ายสามแสนหินจิตวิญญาณเหมือนเป็นเรื่องปรกติ,นี่อาจจะหมายความว่าเขาเป็นตัวตนที่พิเศษก็ได้.ด้วยความเป็นจริงนี้จึงทำให้ประธานหลินรู้สึกลังเล.

However, the Dragonbreath Chamber tolerated no provocations. Not at the border of the Endless Wilderness. Otherwise the Dragonbreath Chamber’s reputation would be dragged through the mud!
อย่างไรก็ตาม,สมาพันธ์ลมหายใจมังกรไม่อาจละเลยสายตาของผู้คนภายในชายแดนดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดได้.ไม่เช่นนั้นแล้วชื่อเสียงของสมาพันลมหายใจมังกรอาจจะถูกดึงลงไปในโคลนตรมได้!
President Lin sent a signal with his eyes. He planned to capture Nie Li and interrogate him for his origins. If Nie Li had a formidable background, President Lin didn’t want to offend him!
ประธานหลินได้ส่งสายตาไปสัญญาณ,เขาวางแผนที่จะจับกุมเนี่ยหลีและสอบสวนภูมิหลังของเขาก่อน.ถ้าเนี่ยหลีนั้นมีผู้สนับสนุนเบื้องหลัง.ประธานหลินก็ไม่ต้องการที่จะจัดการเขา!

The bystanders grew ever more interested in the developments.
ด้วยคนที่ยืนมุงอยู่ก็ยิ่งมีความสนใจและเพิ่มจำนวนขึ้น.

Nie Li saw President Lin’s subordinates approach him and smiled. “I didn’t know that the borders of the Endless Wilderness were governed by the Dragonbreath Chamber. My actions earlier were a little hot-headed. Please accept my apologies.”
เนี่ยหลีเฝ้ามองลูกน้องของประธานหลินที่เข้าใกล้เขาและยิ้ม."ข้าไม่รู้ว่าชายแดนของดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของสมาพันธ์ลมหายใจมังกร.การกระทำของข้าก่อนหน้านี้นั้นผลีผลามเล็กน้อย,ช่วยยอมรับคำขออภัยจากข้าด้วย."

An expression of surprise flashed through President Lin’s eyes. He clearly hadn’t expected Nie Li to apologize.
ท่าทางที่ประหลาดใจผ่านเข้ามายังสายตาของประธานหลิน.เป็นการชัดเจนเลยว่าเขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีนั้นจะขอโทษเขา.
Even still, President Lin snorted. There was no way he was going to let Nie Li off the hook. Nie Li had just stolen six Sky Origin Divine Clan youths from under his nose; of course President Lin wasn’t happy about that. He was going to take advantage of the fact that Nie Li still hadn’t completed the contracts and take them for himself!
ถึงยังไงก็ตาม,ประธานหลินก็แค่นเสียงออกมา.ไม่มีทางที่เขาจะปล่อยเนี่ยหลีออกไปจากเงื้อมมือเขาอยู่แล้ว.เนี่ยหลีไม่เพียงแต่ได้ขโมยเหยื่อเยาวชนเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้ามาจากปากของเขา,แน่นอนว่าเขานั้นไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.เขาต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์จากเนี่ยหลี่ซึ่งเป็นความจริงว่าพันธะสัญญาดังกล่าวนั้นยังไม่สมบูรณ์และเขาต้องการพวกเขาเหล่านั้นมาอยู่ในมือ.

If those six contracts had been in the hands of a member of the Sky Origin Divine Clan, then President Lin wouldn’t try to snatch them. After all, the Dragonbreath Chamber had an agreement with the Sky Origin Divine Clan. However, those contracts were in Nie Li’s hands, so they didn’t need to worry about that.
ถ้าพันธะสัญญาทั้งหกนั้นอยู่ในสมาชิกของคนเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า,เช่นนั้นแล้วประธานหลินคงไม่สามารถที่จะขโมยมันมาได้.ต้องไม่ลืมว่าสมาพันธ์ลมหายใจมังกรนั้นได้มีข้อตกลงกับเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าอยู่.อย่างไรก็ตาม,เหล่าพันธะสัญญาดังกล่าวนั้นได้อยู่ในมือของเนี่ยหลี,ดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.

“Anything else?” One of the people standing next to President Lin asked in a cold voice.
"มีอะไรอีกใหม?"หนึ่งในคนที่ยืนอยู่ถัดไปจากประธานหลินกล่าวออกมาด้วยเสียงที่เย็นชา.
“The name of the Dragonbreath Chamber is well-known. I wonder if President Lin would be willing to do business with me?” Nie Li said with a light smile.
"ด้วยชื่อเสียงของสมาพันธ์ลมหายใจมังกรเป็นที่รู้จักกันดี.ข้าสงสัยว่าถ้าหากประธานหลินต้องการที่จะทำธุรกิจกับข้าหรือไม่?"เนี่ยหลีพูดด้วยรอยยิ้มบางๆ

“Business, haha, what a joke!” President Lin crossed his arms and broke into laughter as he looked at Nie Li.
"ธุรกิจ,ฮ่าฮ่า,เรื่องตลกสินะ!"ประธานหลินกอดอกและระเบิดเสียงหัวเราะขณะที่จ้องมองไปที่เนี่ยหลี.
“What’s so funny? I came here to see the Dragonbreath Chamber. The Dragonbreath Chamber wouldn’t refuse a customer who’s sincerely here to do business, right?” Nie Li said with a slight raise of an eyebrow.
"ตลก อย่างงั้นรึ?ข้ามาที่นี่เพื่อที่จะพบกับสมาพันธ์ลมหายใจมังกร.ด้วยสมาพันธ์ลมหายใจมังกรไม่ควรที่จะปฏิเสธลูกค้าที่จริงใจอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทำธุรกิจ,ใช่หรือไม่?"เนี่ยหลีกล่าพร้อมกับยกคิ้วของเขาไปมา.
President Lin looked at Nie Li with a slightly confused expression. He didn’t understand. What did Nie Li mean by that?
ประธานหลินจ้องมองไปที่เนี่ยหลีด้วยท่าทางสับสน,เขาไม่เข้าใจว่า,สิ่งที่เนี่ยหลี่นั้นทำหมายความว่าอย่างไร?
Was Nie Li genuinely here to do business with the Dragonbreath Chamber? President Lin hesitated again, when he remembered how Nie Li had shelled out three hundred thousand spiritual stones.
เนี่ยหลีต้องการที่จะทำธุรกิจอย่างแท้จริงกับสมาพันธ์ลมหายใจมังกรจริงหรือไม่?ประธานหลินลังเลใจอีกครั้ง,เขายังจำได้ว่าเนี่ยหลีนั้นได้ทำการจ่ายสามแสนหินจิตรวิญญาณออกมา.

In the end, the Dragonbreath Chamber’s only goal was to do business. Earlier, they’d been upset because Nie Li had obstructed their business. After all, snatching money from a merchant’s hands was almost like murdering their parents.
ในท้ายที่สุดแล้ว,จุดมุ่งหมายของสมาพันธ์ลมหายใจมังกรนั้นก็มีเพียงการทำธุรกิจเท่านั้น,ก่อนหน้านี้เขาผิดหวังเพราะว่าเนี่ยหลีนั้นได้ทำการขัดขวางธุรกิจของเขา.ต้องไม่ลืมว่า,ด้วยการฉกฉวยเงินไปจากมือพ่อค้านั้นมันก็แทบเหมือนกับการฆาตกรรมปรกตินั่นล่ะ.
But if Nie Li could earn them money, then that was something entirely different.
แต่ถ้าเนี่ยหลีสามารถที่จะทำให้เขาได้กำไร,เช่นนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่างออกไป.
However, President Lin still wore a stern and displeased expression.
อย่างไรก็ตาม,ประธานหลินยังคงแสดงท่าทางจริงจังและมีท่าทางไม่ยินดี.
One of his subordinates snuck a glance at President Lin, then demanded, “Brat, the likes of you wants to do business with us?”
หนึ่งคนที่เป็นลูกน้องของเขาแอบชำเลืองมามองประธานหลิน,จากนั้นก็รอคำสั่ง"เจ้าบ้า,ดูเหมือนว่าเจ้าต้องการที่จะทำธุรกิจอะไรกับพวกเรา?"
“A business deal has showed up on your doorstep. Does the Dragonbreath Chamber have any reason to refuse?” Nie Li smiled. “It looks like President Lin still doesn’t like me. They were only six youths, after all. Why is President Lin bothered about that? I heard that the Dragonbreath Chamber controls half of all business transactions in the Endless Wilderness. You wouldn’t lock out a major client over only six youths, right? If that was true, then I’d look down on such a petty President Lin!”
"ด้วยการทำธุรกิจซื้อขายนี้ได้มาถึงหน้าประตูแล้ว,สมาพันธ์ลมหายใจมังกรไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องปฏิเสธใช่หรือไม่"เนี่ยหลี่ยิ้ม "ดูเหมือนว่าประธานหลินจะไม่ค่อยพอใจข้านัก.พวกเขาแค่เพียงเยาวชนหกคน,ต้องไม่ลืม,ทำไมประธานหลินถึงต้องใส่ใจกับเรื่องดังกล่าวด้วยล่ะ? ข้าได้ยินมาว่าสมาพันธ์ลมหายใจมังกรนั้นได้ควบคุมธุรกิจกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าขายในชายแดนดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดนี้.ท่านคงไม่ปิดกั้นธุรกิจลูกค้าหลักเพียงเพราะเยาวชนหกคนนี้,ใช่หรือไม?,ถ้าเป็นความจริง,เช่นนั้นข้าคงต้องดูหมิ่นการค้าที่เล็กน้อยของประธานหลินแล้วล่ะ!"

“Watch your words!” The subordinates furiously glared at Nie Li and took a step forward.
"ระวังคำพูดของเจ้าด้วย!"ลูกน้องของเขาโกรธเกรี้ยวชำเลืองมองไปที่เนี่ยหลี,และก้าวไปข้างหน้า.

Nie Li remained calm and composed.
เนี่ยหลียังคงสงบและใจเย็น.

“Enough! Back down!” President Lin ordered. He waved his hand as he looked at Nie Li. Six Sky Origine Divine Clan youths. If they cost him three hundred thousand spiritual stones now, they’d sell for at least five hundred thousand spiritual stones elsewhere. And Nie Li had seemed quite sure of himself when he dismissed them as “only six youths”.
"พอแล้ว!ถอยมา!" ประธานหลินออกคำสั่ง.เขาโบกมือของเขาขณะที่เขาจ้องมองไปที่เนี่ยหลี.หกเยาวชนเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า,เขาสามารถจ่ายในราคาสามแสนหินจิตวิญญาณได้, ถ้าเขาขายอย่างน้อยห้าแสนหินจิตรวิญญาณจากที่อื่นล่ะ.และเนี่ยหลีดูเหมือนว่าเขายังคงต้องการและคงไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอน"แค่เพียงเยาวชนหกคน"

“Yes!” The subordinates immediately bowed and retreated.
"ขอรับ!"ลูกน้องของเขาโค้งคำนับในทันทีและถอยออกมา.

“I wonder what kind of business this little brother plans to do with our Dragonbreath Chamber?” President Lin asked as he looked at Nie Li.
"ข้าสงสัยว่าด้วยธุรกิจแบบใดที่น้องชายวางแผนที่จะทำกับสมาพันธ์ลมหายใจมังกรรึ?"ประธานหลินถามขณะที่เขานั้นจ้องมองไปที่เนี่ยหลี.
“Nothing special. I only want the Dragonbreath Chamber’s assistance in recruiting two hundred Sky Origine Divine Clan experts!” Nie Li calmly replied.
"ไม่ใช่อะไรพิเศษ.ข้าเพียงต้องการที่จะให้สมาพันธ์ลมหายใจมังกรช่วยหาผู้เชี่ยวชาญสองร้อยคนของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าให้!"เนี่ยหลีตอบกลับอย่างใจเย็น.
Two hundred?
สองร้อยคนรึ?
Everyone sucked in a mouthful of cold air at those words. Even President Lin couldn’t help being shocked.
ทุกๆคนต่างนิ่งด้วยภายในปากของเขานั้นเต็มไปด้วยลมที่เย็นเยือบไปกับคำพูดเหล่านั้น.แม้แต่ประธานหลินยังอดไม่ได้ที่จะตกตะลึง.

Two hundred wasn’t a small number. Even the cheapest contract would cost thirty thousand spiritual stones. The total could be six million! In the entire Draconic Ruins Realm, there weren’t many people who could afford to shell out such a sum. Not unless it was one of the major divine sects!
สองร้อยผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย.แม้แต่ด้วยสัญญาราคาต่ำสุดก็เป็นต้นทุนถึงสามหมื่นต่อคน.รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนถึง หกล้าน!ในทั่วทั้งอาณาจักรซากมังกรนี้,ไม่มีคนมากนักที่จะสามารถจ่ายเงินจำนวนมากนี้ออกมาได้เช่นนี้.ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งในนิกายหลักเลยด้วย!
“Little brother, perhaps you’re playing a joke with me!” President Lin looked at Nie Li. He was weighing Nie Li’s words, deciding how much of it he could believe.
"น้องชาย,บางทีเจ้ากำลังล้อเล่นกับข้าอยู่สินะ!"ประธานหลินจ้องมองไปที่เนี่ยหลี.เขาชั่งน้ำหนักคำพูดของเนี่ยหลี.ด้วยการตัดสินใจนั่นมีมากเท่าไหร่ที่จะให้เขาเชื่อ.
“A joke?” Nie Li scoffed. “What do I gain by joking with President Lin?”
"ล้อเล่นรึ?"เนี่ยหลีเย้ยหยัน."ด้วยสิ่งใดที่คิดว่าข้านั้นกำลังล้อเล่นกับประธานหลินกัน?"
“If this little brother really wants to buy so many Sky Origin Divine Clan experts, how should I believe you?” President Lin asked in a more serious tone.
"ถ้านี่เป็นเรื่องจริงว่าน้องชายต้องการที่จะซื้อเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าเป็นจำนวนมาก,มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้านั้นเชื่อเจ้าได้หรือไม่?"ประธานหลินสอบถามด้วยโทนเสียงที่จริงจังเป็นอย่างมาก

Nie Li waved his right hand and tossed him an interspatial ring. “Here are five hundred thousand spiritual stones, as a deposit! If President Lin can satisfy me, perhaps we’ll continue doing business!”

เนี่ยหลีได้โบกมือขวาของเขาและส่งแหวนมิติของเขาออกไป"นี่คือ ห้าแสนหินจิตวิญญาณ,เงินมัดจำล่วงหน้า!ถ้าประธานหลินสามารถทำให้ข้าพึงพอใจได้,บางทีพวกเราอาจจะเริ่มทำธุรกิจกันได้!"ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)82 ความคิดเห็น:

 1. เงินฟาดหัวล้วนๆ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับสุดยอดจริงๆ

  ตอบลบ
 3. เงิบตบหน้าอีกแล้วคร้าฟๆๆ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. เงินคือพระเจ้าสินะ ....
  ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัยจริงๆ

  ตอบลบ
 7. ทั้งตอนธุรกิจอย่างเดียว

  ตอบลบ
 8. เงินจ้างผีโม่แป้งได้ จริงหรอ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมั๊กๆมาก

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. ขอบพระคุณมากๆจ้า

  ตอบลบ
 13. ยอมใจ แม่งไปไหนก็รวย 555
  ขอบคุณมากครับรอต่อไป

  ตอบลบ
 14. อำนาจเงินซื้อได้ทุกอย่าง ฮ่าๆ

  ตอบลบ
 15. โครตตมันนนน ขอบคุณครับบ

  ตอบลบ
 16. 200คนพอไหมถามใจเธอดู 5555 นึกว่าอาเสี่ยหลี่จะซื้อเยอะกว่านี้เสียอีก
  ขุบคุณที่แปลค๊าบ

  ตอบลบ
 17. ค้างคับ

  อ้าาาาาาา

  ตอบลบ
 18. ค้างคับ

  อ้าาาาาาา

  ตอบลบ
 19. มันผลิตเงินเอง จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ โคตรรวย

  ตอบลบ
 20. เป๋นพระคุณ..อย่างสูงสุดเลยคร้าบ..(มาอีกไวๆนะครับสู้ๆครับ)

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณครับผม

  ตอบลบ
 22. ขนหน้าแข้งยังไม่ทันล่วงเลยแค่เนี้ย 555

  ตอบลบ
 23. โชว์ป๋าอีกแล้ว

  ตอบลบ
 24. เทพเนี่ยหลี่ซะอย่างมีเงินไม่อั้นอยู่แล้ว ชิวๆตังมีเพิ่มวันละหลักล้าน อีกนิดคงมีการฆ่าล้างบางกันแน่ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 25. รู้สึกว่ามันสั้นลงรึป่าวครับ หรือผมคิดไปเอง

  ตอบลบ
 26. รอตอนต่อไปอยู่นะคร้าบ เป็นกำลังใจให้เน้อ

  ตอบลบ
 27. กระสุนเงินมาแว้ว 555 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 28. ขอบพระคุณมากครับ

  ตอบลบ
 29. ดีที่ท่่านประธานไม่ปล้นเนี่ยหลีเอาตรง ๆ

  ตอบลบ
 30. เนี่ยลี่สายเปย์

  ตอบลบ
 31. เงินตบหน้า 555
  ขอบคุณที่มาต่อคร้าบบ ขออีกเร็วๆ นะลุ้นมากตอนนี้

  ตอบลบ
 32. ตอนอยู่กรอลี่ก็เป็นเจ้าของสูตรยา มาทีดินแดนซากมังกรเป็นเจ้าของผลิตหิน เรื่องเงินในการทำธุรกิจกลายเป็นเรื่องขี้ผง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. **แต่ทุกอย่าเริ่มต้นจากศูนย์หมดเลยนะ
   1ตอนเมืองกลอรี่เริ่มจากออกล่าสัตว์อสูรแพะขายตัวละ8-12จิตมาร
   2ตอนซากมังกรก็รับจ๊อบรักษา ล่าอันดับ ขายจิตอสูร...พอได้จิตรกรรมหมื่นขุนเขาและแม่น้ำเท่านั้นแหละ ล่ารากเทวะ ปั๊มตังรัวๆ555 เฮียเค้าโหดจริง

   ลบ
  2. จะว่า0ก็ไม่เชิง ได้รับจิตวิญญาณความทรงจำและความรู้จากสมัยอื่นมาสู่สมัยนี้

   ลบ
 33. ขอบคุณครับ สุดยอด พลิกเกมแบบคิดไม่ถึง คิดว่าจะมีต่อสู้กันแล้ว

  ตอบลบ
 34. ท่านเทพเนี่ยหลี ผู้มีเงินไม่จำกัด

  ตอบลบ
 35. เทพสูตรโกง เนี่ยหลี่ แง่มๆ ลูกพี่เนี่ยโหดสรรส

  ตอบลบ
 36. ยิ่งอ่านทำมัยรู้สึกว่ายิ่งสั้นลงนะ

  ตอบลบ
 37. ที่1ไม่ไหว ขอบคุฯครับ

  ตอบลบ
 38. ขอบคุณครับ ถ้าเป็นเราย้อนอดีตได้ก็คงรู้จักลู่ทางหาเงินได้สบายอยุแล้ว รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง...

  ตอบลบ
 39. ขอบคุณครับ ถ้าเป็นเราย้อนอดีตได้ก็คงรู้จักลู่ทางหาเงินได้สบายอยุแล้ว รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง...

  ตอบลบ
 40. ถ้านี้เป็นเกมส์มึงซื้อบริษัทไปเล่นเองเถอะ

  ตอบลบ
 41. หูวววววววว อย่างโหดๆ

  ตอบลบ
 42. ถ้าจะรวยขนาดนี้นะ

  ตอบลบ
 43. ถึงแอดมินที่รัก
  ขอบคุณสำหรับการแปลครับ

  ขอแนะนำเพิ่มเติมเพื่ออรรถรสในการอ่าน
  คำว่า"สัญญาเจ้านาย-ทาส"มันกระด้างมากมาย
  เปลี่ยนเป็น "สัญญาเจ้านาย-ข้ารับใช้"
  หรือ"สัญญานาย-บ่าว" ฟังละลื่นหูกว่าเยอะเลยนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ เผอิญเก็บกดจากที่ทำงาน 555+

   ลบ
  2. ผมว่าใช้คำว่า ทาส น่าจะเหมาะสุดแล้วคับ เพราะสถานะของเผ่า ต่ำยิ่งกว่าขายหมูขายหมา คำว่า บ่าว หรือ ข้ารับใช้ มันฟังดูแล้วยังสื่อได้ไม่ถึงความต่ำต้อยของเผ่าอะคับ

   ลบ
 44. ขอบคุณครับ รอเสมอครับ

  ตอบลบ
 45. ขอบคุณครับ

  เอาเงินฟาดหัวอีกละ

  ตอบลบ
 46. ขอบคุณมากครับแอดมิน
  #ปล่อย 424 ต่อเลยมั้ยคับคืนนี้^^

  ตอบลบ
 47. -v- ขอบคุณมากครับ พรุ่งนี้มีตอนที่424รึเปล่าครับ เห็นเว็บอิ้งมาแล้ว

  ตอบลบ