วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 421 – Sky Origin Divine Clan

Tale of the demon and god novel Chapter 421 – Sky Origin Divine Clan

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 421 เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า.


บทที่ 421 เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า.


Roughly half an hour later, Long Yuyin and the two women landed in a small forest.
ราวๆครึ่งชั่วโมงต่อมา,หลงยู่หยิ๋นและหญิงสาวทั้งสองก็ร่อนลงไปยังป่าไม้เล็กๆแห่งหนึ่ง.

“The smell of the Soul Pursuing Fragrance ends here!” Long Yuyin slightly frowned her brows and looked into the surroundings. Nie Li’s figure was nowhere to be seen!
"กลิ่นของจิตวิญญาณหอมรัญจวนได้สิ้นสุดที่ตรงนี้!"หลงยู่หยิ๋นขมวดคิ้วเล็กน้อยและมองไปรอบๆ.ด้วยร่างของเนี่ยหลีนั้นไม่พบเห็นว่าอยู่ที่ใหน!
One of the women couldn’t refrain from making a comment. “Could it be that the young master discovered the Soul Pursuing Fragrance?”
หนึ่งในหญิงสาวอดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา"เป็นไปได้ว่านายผู้ชายจะพบจิตวิญญาณหอมรัญจวนแล้วหรือไม่?"


Long Yuyin remained silent for a brief moment. With Nie Li’s keen senses, he probably discovered the Soul Pursuing Fragrance early on. Long Yuyin stomped her feet in frustration, “No matter what, we definitely have to find him!”
หลงยู่หยิ๋นเงียบไปชั่วขณะ.ด้วยการรับรู้ที่คมกริบของเนี่ยหลี.เขาอาจจะพบจิตวิญญาณหอมรัญจวนก่อนหน้านี้แล้วก็ได้.หลงยู่หยิ๋นกระทืบเท้าบนพื้นด้วยความขุ่นมัว,"ไม่ว่าอย่างไร,พวกเราจะต้องหาเขาพบอย่างแน่นอน!"
Long Yuyin leaped and left the area. The two women exchanged a glance and quickly followed her.
หลงยู่หยิ๋นกระโดดออกไปและออกจากพื้นที่ดังกล่าว.หญิงสาวทั้งสองสบหน้ากันและตามหล่อนไปด้วยความรวดเร็ว.

A brief moment later, several people arrived in that same area. The one leading was Li Yufeng and there were two masked experts with unknown of identities, as well as three Heavenly Axis Realm experts with him.
ชั่วระยะเวลาต่อมา,คนหลายคนก็มาถึงพื้นที่ดังกล่าว.คนหนึ่งที่นำมานั้นคือหลีหยูเฟิงและสามคนซึ่งมีอีกสองคนในนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปกปิดใบหน้าไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร,โดยอีกสามคนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์คนของเขา.

“Long Yuyin and those two wenches went in this direction?” Li Yufeng slightly frowned.
"หลงยู่หยิ๋นและสาวใช้สองคนนั้นได้ไปยังทิศทางดังกล่าวอย่างงั้นรึ?"หลีหยูเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อย.
One of the Heavenly Axis Realm experts immediately nodded his head. “I’ve seen them stopping in this area for a brief moment, before they headed towards that direction!”
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ระดับแก่นสวรรค์ก็พยักหน้าของเขาในทันที."ข้าเห็นพวกนั้นหยุดอยู่ที่แห่งนี้อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง.,ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังทิศดังกล่าว!"

Li Yufeng gave the indicated direction a glance and looked at the two masked experts and asked, “They have gone towards that direction, I wonder what you two are going to do?”
หลี่ หยูเฟิงได้เอ่ยเป็นนัยชำเลืองไปยังทิศทางดังกล่าวและจ้องมองไปยังผู้เชี่ยวชาญที่ปกปิดใบหน้าและถาม"พวกเขานั้นได้มุ่งหน้าไปยังทิศทางดังกล่าว,ข้าสงสัยว่าพวกเจ้าทั้งสองกำลังจะทำสิ่งใดอย่างงั้นรึ?"

One of the masked men cupped his hands and said, “Young Master Li Yufeng doesn’t have to worry about that. Leave their matters to us, we’ll go back and report. We’ll meet again!”
หนึ่งในชายที่ปิดบังใบหน้าประสานมือขึ้นและกล่าวว่า,"นายน้อยหลีหยูเฟิงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้น,ปล่อยเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรา,พวกเราจะกลับไปและรายงาน,พวกเราคงได้พบกันอีกครั้ง!"

*Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!*

Two masked experts turned into streaks of light as they flew away.
ผู้เชี่ยวชาญที่ปิดหน้าสองคนได้เปลี่ยนเป็นลำแสงและพวกเขาก็บินออกไป.

Those two masked experts were actually Dao of Dragon Realm existences!
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปิดหน้าสองคนนั้นความจริงแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร!
After watching the two masked experts disappear from their line of sight. All the Heavenly Axis Realm experts then recovered from their daydreaming.
หลังจากเฝ้ามองผู้เชี่ยวชาญปิดหน้าทั้งสองได้หายไปจากเส้นสายตาของพวกเขาแล้ว.ด้วยผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ดังเช่นพวกเขาการจะไปถึงระดับนั้นได้คงเป็นแค่เพียงฝันกลางวัน.
One of the Heavenly Axis Realm experts couldn’t help asking, “Young master, where are those two from?”
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์อดไม่ได้จึงได้ถามออกไป,"นายน้อย,พวกเขาทั้งสองมาจากที่ไหนอย่างงั้นรึ?"
Li Yufeng coldly swept a glance at the underling beside him and said solemnly, “Is that something you’re supposed to ask?”
หลียูเฟิงชำเลืองมองอย่างเย็นชาไปที่ลูกน้องที่อยู่ข้างเขาและกล่าวด้วยเสียงเคร่งขรึม,"มันใช่สิ่งที่เจ้าอยากถามก็ถามได้รึ?"
That Heavenly Axis Realm expert quickly kneeled down and responded in horror, “Please forgive me, young master! I’ve spoken too much!”
ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์คนนั้นได้คุกเข่าลงในทันทีและเกิดปฏิกิริยาสั่นกลัว"โปรดอภัยแก่ข้าด้วย,นายน้อย!ข้าได้พูดมากจนเกินไป!"
“Get up. In the future, don’t ask what you’re not supposed to ask!” Li Yufeng gave him a deep glance.
"ลุกขึ้น,ต่อไป,อย่าได้ถามอะไรที่เจ้าไม่สมควรที่จะถามอีก!"หลีหยูเฟิงชำเลืองมองด้วยสายตาบาดลึก.

The Ashen Flames Family and Dragonseal Family were considered to be of the same level. They were both first-in-line successors to their families, but the strongest underling under Li Yufeng’s command was only at the Heavenly Axis Realm. Generally, Dao of Dragon Realm experts would be able to obtain an elder position within their families.
ตระกูลเถ้าอัคคีและตระกูลผนึกมังกรนั้นอาจจะพิจารณาได้ว่าทั้งสองนั้นมีระดับเดียวกัน.พวกเขาต่างก็เป็นผู้สืบทอดอันดับที่หนึ่งของตระกูล.แต่ความแข็งแกร่งที่หลี่หยูเฟิงควบคุมอยู่นั้นมีระดับแค่เพียงแก่นสวรรค์เท่านั้น.ซึ่งโดยปรกติแล้ว,ผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรุ้แห่งมังกรนั้นจะสามารถที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อาวุโสภายในตระกูลของพวกเขา.

Experts such as those, even a successor of the family would generally find it hard to touch those experts.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญอย่างพวกเขา,แม้แต่ผู้สืบทอดของตระกูล โดยปรกติแล้วยังยากเลย ที่จะแตะต้องพวกเขาได้.
However, Long Tianming actually had two Dao of Dragon Realm experts as his underlings!
แต่ถึงกระนั้น,หลงเทียนหมิงกลับมีสองผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขา
Furthermore, when they came in contact, that was when Li Yufeng realised that Long Tianming still had more hidden strength!
นอกจากนี้,เมื่อพวกเขานั้นได้มาพบปะกัน,นั่นจึงได้ทำให้หลีหยูเฟิงตระหนักได้ว่าหลงเทียนหมิงนั้นยังคงซ่อนความแข่งแกร่งไว้อีกมาก.

Li Yufeng couldn’t help feeling a little vexed in his heart. Although he had borrowed the strength of Long Tianming during this period of time, he didn’t want to become Long Tianming’s puppet. With his prideful character, he naturally wouldn’t be willing to ask for help. However, to his realisation, the current strength that he wielded wasn’t of the same level as Long Tianming!
หลี่หยูเฟิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกวนใจเล็กน้อย.แม้ว่าเขานั้นจะยืมพลังของหลงเทียนหมิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง,เขาเองก็ไม่ต้องการที่จะกลายเป็นหุ่นเชิดของหลงเทียนหมิง.ด้วยบุคลิกที่ภาคภูมิของเขา,ปรกติแล้วเขาไม่ยินดีที่จะขอความช่วยเหลือ.แต่อย่างไรก็ตาม,ด้วยการที่เขาเข้าใจความเป็นจริง,ความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้นั้นเขาไม่ได้มีระดับเช่นเดียวกับหลงเทียนหมิง.

He wasn’t willing to lower his head, however, he had no other choice. If only one could see how depressed Li Yufeng was in his heart.
เขาไม่ยินยอมที่จะก้มหัวให้,แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่น.ถ้าเพียงแค่เห็นสิ่งดังกล่าวแล้วภายในใจของหลีหยูเฟิงก็หดหู่ขึ้นมา.
Although he didn’t know what Long Tianming was planning to do to Long Yuyin, Li Yufeng’s eyes flashed with a ray of brilliant light and gave a glance at the bunch of Heavenly Axis Realm experts beside him. “Let’s go!”
แม้ว่าเขาไม่รุ้ว่าหลงเทียนหมิงนั้นได้วางแผนที่จะทำสิ่งใดกับหลงยู่หยิ๋น,ภายในดวงตาของหลีหยูเฟิงก็มีประกายแสงโชติช่วงขึ้นมาและเขาก็ชำเลืองไปยังเหล่าผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ที่อยู่ข้างเขา "ไปได้แล้ว!"

“Yes!” Those Heavenly Axis Realm responded.
"ขอรับ!" เหล่าผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ตอบรับ.

The group of experts flew off.
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดก็บินออกไป.

At the edge of the Endless Wilderness
ณ สุดของดินแดนรกร้างไม่มีที่สิ้นสุด.
Looking at the distant Endless Wilderness, it was a land of loess1 that stretched as far as the eye could see. It was a piece of barren land without the growth of any plantation.
ด้วยการจ้องมองไปยังดินแดนรกร้างไม่มีสิ้นสุดที่ไกลออกไป,มันเป็นดินแดนของดินลมหอบ.มันยืดออกไปได้ราวกับว่าด้วยสายตามองเห็นได้เพียงเท่านั้น.มันเป็นดินแดนที่แห้งแล้งไม่มีการเพาะปลูกใดๆที่จะเจริญเติบโตได้.
When a gale blew, loesses flew all over the sky.
เมื่อโดนลมโกรกเป่าไปมา,ดินลมหอบก็ปลิวกระจากไปทั่วทั้งท้องฟ้า.
Over the thousands of years, the Sky Origin Divine Clan had always been trapped in this loess world, struggling to survive the Endless Wilderness.
มากกว่าหลายพันปีมาแล้ว,เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้านั้นได้ถูกกักขังอยู่ภายในโลกดินลมหอบมาโดยตลอด,ดิ้นรนเพื่อที่จะมีชีวิตรอดภายในดินแดนรกร้างไม่มีสิ้นสุด.

There was a time when the ancestor of the Sky Origin Divine Clan, a pinnacle figure of the clan, that could compete against the Sage Emperor. However, in the end, that ancestor of the Sky Origin Divine Clan was suppressed by the Sage Emperor into the Endless Wilderness. All the descendents of the Sky Origin Divine Clan were regarded as threats thereafter and were eternally sealed in this land.
มียุคหนึ่งเมื่อบรรพชนของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า,มีคนที่ไปถึงจุดสูงสุดของเผ่า,นั่นก็ทำให้ต้องชิงชัยต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.แต่ถึงกระนั้น,ท้ายที่สุดแล้ว,บรรพชนของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าก็ได้ถูกกำหลาบโดยจักรพรรดิแห่งปราชญ์จนกลายเป็นดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด,เหล่าลูกหลานของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้านั้นก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏหลังจากนั้นก็ได้ถูกผนึกไว้ที่ดินแดนแห่งนี้ตลอดกาล.

Whenever someone from the Sky Origin Divine Clan wanted to step out of the Endless Wilderness, they were required to lower their prideful heads and become the slave of someone else!
ไม่ว่าใครก็ตามจากเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าหากต้องการที่จะก้าวออกจากดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดนั้น,พวกเขาจำเป็นต้องก้มหัวลดศักดิ์ศรีของพวกเขาและกลายเป็นทาสของใครคนอื่นๆ.

This is the eternal humiliation that the Sage Emperor had casted onto the Sky Origin Divine Clan!
นี่เป็นการเย้ยหยันตลอดกาลของจักรพรรดิแห่งปราชญ์ที่ได้สาปเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า!

To many of the experts of the Sky Origin Divine Clan, this was unacceptable. Many members of the Sky Origin Divine Clan would rather die than step out of the Endless Wilderness. However, there were also some clansmen of the Sky Origin Divine Clan that were forced to leave that land. However, when they left the Endless Wilderness, they were enslaved and lived a life that’s worst than death.
ด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า,ไม่ต้องการที่จะยอมรับเรื่องดังกล่าว,สมาชิกของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าพอสมควรเลือกที่จะตายมากกว่าที่จะต้องก้าวออกไปจากดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด.แต่ถึงกระนั้น,ก็มีคนจำนวนหนึ่งของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าต่อสู้เพื่อที่จะออกจากดินแดนแห่งนี้.อย่างไรก็ตาม,เมื่อพวกเขาออกมาจากดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด,พวกเขาก็ต้องถูกกดขี่และใช้ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกับตายทั้งเป็น.

The Sky Origin Divine Clan had declined from a major clan with a few billion in population, to only few million in population left, struggling whilst at death’s door in the Endless Wilderness. Every year, there would constantly be people leaving. They either ended up dead or left the Endless Wilderness in humiliation.
เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้านั้นได้ตกต่ำถดถอยจากเผ่าขนาดใหญ่มีประชากรหลายพันล้านคน,เหลือแค่เพียงหลายล้านคนที่ยังเหลืออยู่,ดิ้นรนเอาตัวรอดขณะที่อยู่ระหว่างประตูแห่งความตายภายในดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด.ทุกๆปี,มีคนหลายคนที่ต้องออกจากที่แห่งนี้ไปโดยตลอด.พวกเขาหากไม่พบกับความตายก็ต้องออกมาจากดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดอย่างอัปยศอดสู.

However, the formidability of the Sky Origin Divine Clan wasn’t doubted. Even the weakest among them were Dao of Dragon Realm experts!
อย่างไรก็ตาม,ด้วยความน่าสะพรึงของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้านั้นไม่จำเป็นต้องสงสัย.แม้แต่คนที่อ่อนแอที่สุดในพวกเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรแล้ว!
A small town at the edge of the Endless Wilderness was bursting with noise. Merchants from various places had stopped over in this area.
เมืองขนาดเล็กที่อยู่ขอบของดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดนั้นต่างเต็มไปด้วยเสียงที่อื้ออึง.เหล่าพ่อค้าที่มาจากหลากหลายสถานที่นั้นได้หยุดอยู่ที่บริเวณนี้กัน.

There wasn’t any kind of resources in the Endless Wilderness. After some clansmen of the Sky Origin Divine Clan became slaves and obtained large amount of spiritual stones, they then use those spiritual stones to purchase provisions and provide for their clansman.
ไม่มีทรัพยากรใดๆภายในดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด.หลังจากที่ประชาชนบางคนของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าต้องกลายไปเป็นทาสและเพื่อความต้องการหินจิตวิญญาณจำนวนมาก,พวกเขาจึงได้ใช้หินจิตวิญญาณที่ได้รับไปเป็นเสบียงอาหารและจัดเตรียมไว้สำหรับประชากรของพวกเขา.
Using this method, the Sky Origin Divine Clan finally managed to maintain their population over the last few hundred years.
ด้วยการใช้วิธีดังกล่าว,ในที่สุดเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าก็สามารถที่จะคงอยู่ประชากรของเขาให้ผ่านพ้นมาได้หลายร้อยปี.

However, there would be hundreds of Sky Origin Divine Clan experts leaving this Endless Wilderness every year to become the slave of others.
อย่างไรก็ตาม,มีหลายร้อยผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าได้ออกมาจากดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดทุกๆปีด้วยการ กลายเป็นทาสด้วยวิธีการอื่นๆด้วย.
A 1-stage Dao of Dragon Realm Sky Origin Divine Clan’s expert would cost at least thirty thousand spiritual stones. As for 2-stage, they would be doubled the price and 3-stage would be even more costly. Therefore, only those exceptionally wealthy nobles would have a Sky Origin Divine Clan’s expert as a slave.
ผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าที่มีระดับ 1 ญาณรอบรู้แห่งมังกรนั้นมีราคาอย่างน้อยที่สุด สามหมื่นหินจิตวิญญาณ,ส่วนระดับที่สอง,ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีราคามากกว่าและระดับสามนั้นก็ยิ่งมีราคาเพิ่มขึ้นมาอีกมาก.ดังนั้นจึงมีเพียงเหล่าตระกูลชั้นสูงที่มั่งคั่งอย่างยอดเยี่ยมถึงจะมีทาสเป็นผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า.

The Master-Slave Contract of the Sky Origin Divine Clan was laid down by the Sage Emperor. The Sky Origin Divine Clan’s experts were not capable of breaking them. Therefore, once they become the slave of someone, they had to be absolutely obedient. Even if the master requested him to die, he wouldn’t even frown his brows for a brief moment.
ด้วยพันธะสัญญาเจ้านาย-ทาสของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้านั้นได้ถูกวางไว้โดยจักรพรรดิแห่งปราชญ์.ผู้เชี่ยวชาญของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าจึงไม่สามารถที่จะทำลายพวกมันได้.ดังนั้น,เมื่อพวกเขากลายเป็นทาสของคนใดคนหนึ่ง,พวกเขาจำต้องเชื่อฟังอยู่ในคำสั่งอย่างที่สุด,ถึงแม้ว่าเจ้านายของพวกเขาต้องการที่จะให้เขาตายก็ตาม,เขาก็ไม่สามารถแม้แต่ที่จะคิดสักครู่ได้เลย.

It’s just because of this that the Sky Origin Divine Clan’s slaves were especially favored.
ด้วยเพราะเหตุนั้นทาสจากเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าจึงเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง.

Nie Li’s walking on the street of the small town. Aside from those merchants donned in luxurious clothing, there were many skinny Sky Origin Clansmen.
เนี่ยหลีกำลังเดินไปบนถนนของเมืองขนาดเล็กแห่งหนึ่ง.นอกเหนือจากเหล่าพ่อค้าที่สวมชุดที่มีราคาแพงแล้ว,ก็มีเหล่าคนอันผมแห้งของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าจำนวนมาก.

Although a Sky Origin Divine Clan’s expert would cost at least thirty thousand spiritual stones. The provisions shipped from various location were also sold at a high price. Therefore, the Sky Origin Divine Clan’s clansmen could only barely make an exchange for some provisions to be adequately provided.
แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้านั้นจะมีต้นทุนอย่างน้อยสามหมื่นหินจิตวิญญาณ.ด้วยการจัดหาที่ถูกส่งมาจากหลากหลายสถานทีจึงทำให้ต้องขายในราคาที่สูงขึ้นเหมือนกัน.ดังนั้น,ผู้คนของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าจึงไม่เพียงพอที่จะใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยความจำเป็นต้องจัดเตรียมเสบียงอาหารเพื่อใช้ในการดำเนินการนี้ด้วย.

As Nie Li walked around, he looked at the surroundings. There should be some merchants that deal with Sky Origin Divine Clan’s experts!
ขณะที่เนี่ยหลีได้เดินไปรอบๆ,เข้าจ้องมองไปรอบๆบริเวณ.น่าจะมีพ่อค้าบางคนที่เป็นนายหน้าจัดการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าอยู่!
As long as he could find some of those merchants, he would be able to half his work.
ตราบเท่าที่เขาสามารถที่จะค้นหาพ่อค้าเหล่านั้นได้,เขาก็จะสามารถช่วยลดเวลาการซื้อขายของเขาได้กว่าครึ่งเลย.
Nie Li was wearing a cloak as he walked. As he was walking, there was a sudden commotion coming from far away and streams of people were gathering towards that direction.
เนี่ยหลีได้สวมชุดคลุมอยู่ขณะที่เขาเดินอยู่นั้น.มีเรืองวุ่นวายเกิดขึ้นทันทีทันใดมาจากที่ไกลออกไปและสารธารของกลุ่มคนก็ได้มุ่งไปชุมนุมกันยังทิศทางดังกล่าว.

“I wonder what’s going on?” Nie Li frowned his brows for a brief moment and pondered. Thereafter, he quickened his steps and followed the stream of people.
"ข้าสงสัยจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะ?"เนี่ยหลีขมวดคิ้วชั่วขณะและใคร่ครวญถึงสิ่งดังกล่าว.หลังจากนั้นเขาก็ก้าวออกไปและตามฝูงชนเหล่านั้นไปอย่างรวดเร็ว.*ดินลมหอบ, ดินเลิสส์
ดินละเอียดสีเหลืองอ่อนหรือสีเทา ซึ่งลมพัดพาจากเขตอื่นมาทับถมกัน ไม่มีลักษณะเป็นชั้น ๆ และไม่จับตัวแข็ง ประกอบด้วยทรายแป้ง (silt) เป็นส่วนใหญ่ มีทรายละเอียดมาก อาจมีดินเหนียว 


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)62 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. มาแล้วขอบคุณครับ แต่พอเห็นตัวเลขสูงๆแล้วแอบเศร้าเล็กๆเพราะเว็บจีนไม่เพิ่มตอนจะ2เดือนได้แล้ว เตรียมตัวค้างยาวๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เหนเค้าบอกว่า เลิกเขียนต่อที่ ตอนที่ค้างเมื่อเดือนที่แล้ว ละไปเขียนเรื่องใหม่ ถ้าจริงนี่เศร้าเลย

   ลบ
  2. ข่าวล่าสุดมาแล้วครับ เทพหอยทาก ญาติผู้ใหญ่แกไม่สบาย แกเลยต้องไปดูแล แต่แกจะกลับมาอัพให้
   ในวันที่ 3 พ.ย. ครับ สบายใจได้ 😆😆😆😆

   ลบ
  3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  4. ไม่มีต่อแล้วหรอ

   ลบ
  5. 3 พ.ย. เลยหรอครับ นี่เพิ่งจะ ต.ค.เอง ช่างน่าเศร้ายิ่งนัก

   ลบ
  6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 3. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับพี่น้อง

  ตอบลบ
 4. เเต้งหลายรอมาเนิ่นนนนนนนาน

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ ติดงอมแงมเลย 555

  ตอบลบ
 6. ของอร่อยมักมีน้อย รอต่อไป

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 8. ในที่สุดก็อ่านรอบที่สิบเสร็ต

  ตอบลบ
 9. ณ สุดของดินแดนรกร้างไม่มีที่สิ้นสุด
  มันไม่สิ้นสุดยังไง 555 ขอบคุน

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณที่แปลให้อ่านค่ะ🌸😊

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. ค้างมาก เป็นตอนที่กำลังน่าติดตามเอามากๆ ลุ้นต่อไป

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 14. แปล eng เจ้านี้ก็พออ่านได้นะครับ เผื่อไม่อยากรอ wuxia

  http://blogsaefi.blogspot.com/2016/05/tdg-chapter-418-dives-cultivate.html?m=1

  ตอบลบ
 15. มาให้กำลังใจ และขอบคุณในงานแปลดีๆ คับ

  ตอบลบ
 16. ค้างนิดๆๆ ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากครับ ^_^

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากครับ แปลลื่นดีครับ

  ตอบลบ