วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 420 – A wicked person will be bedeviled by someone of the same kind

Tale of the demon and god novel Chapter 420 – A wicked person will be bedeviled by someone of the same kind

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 420 คนที่ชั่วร้ายย่อมจะต้องประสบกับความทุกข์ทนกับคนที่ชั่วร้ายเหมือนกัน


บทที่ 420 คนที่ชั่วร้ายย่อมจะต้องประสบกับความทุกข์ทนกับคนที่ชั่วร้ายเหมือนกัน

Long Yuyin looked at Nie Li with a slightly bitter expression.
หลงยู่หยิ๋นจ้องมองไปที่เนี่ยหลีด้วยความขื่นขมเล็กน้อย.

Gu Bei, Lu Piao and Li Xingyun couldn’t help finding it a little funny. Thinking back to when Long Yuyin and Nie Li were incompatible like fire and water, they never thought that Long Yuyin would be so obedient right now.
กู่เป่ย,หลู่เพียวและหลี่ชิงหยุน อดไม่ได้ที่จะรู้สึกขำขันเล็กน้อย.ด้วยการคิดกลับไปว่าหลงยู่หยิ๋นและเนี่ยหลีทั้งคู่นั้นเปรียบได้ดั่งไฟและน้ำ,พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าหลงยู่หยิ๋นจะเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งผู้อื่นได้ในตอนนี้.


Although Long Yuyin appeared strong on the outside, she’s actually soft on the inside.
แม้ว่าหลงยู่หยิ๋นจะดูแข็งกร้าวในภายนอก,จริงๆแล้ว หล่อนกลับเป็นคนที่อ่อนโยนข้างใน.
On this point, Long Yuyin should be the same as her mother. A woman that has lost her husband, no matter how strong she was, it’s just on the outside. The objective of Long Yuyin’s mother right now was to push Long Yuyin onto the Patriarch’s seat of the Dragonseal Family. Who knows how much force Long Yuyin’s mother has been managing?
ตรงจุดๆนี้,หลงยู่หยิ๋นควรที่จะเป็นเหมือนดั่งมารดาของหล่อน.ด้วยหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้สูญเสียสามีของหล่อนไป,ไม่ว่าอย่างไรหล่อนจำเป็นต้องเข้มแข็งขึ้น,นั่นก็เป็นเพียงแค่ภายนอก,ด้วยจุดมุ่งหมายมารดาของหลงยู่หยิ๋นในตอนนี้นั้นหล่อนได้ผลักดันหลงยู่หยิ๋นเพื่อที่จะไปนั่งเป็นผู้นำตระกูลผนึกมังกร.ใครจะรู้ล่ะมากเท่าไหร่กันสำหรับกองกำลังของหลงยู่หยิ๋นที่มารดาของหล่อนได้จัดการอยู่?

One can be certain about, is that the forces which Long Yuyin’s mother had been managing definitely weren’t simple.
สิ่งหนึ่งที่สามารถมั่นใจได้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว,คือกองกำลังที่มารดาของหลงยู่หยิ๋นนั้นได้ทำการจัดการอยู่นั้นจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน.

 
The Long Yuyin-mother duo would be able to more or less keep Long Tianming under control!
ด้วยหลงยู่หยิ๋นและมารดา ทั้งคู่นั้นคงจะมีกองกำลังภายใต้การควบคุมไม่มากก็น้อยที่จะป้องกันหลงเทียนหมิง.


Although the forces held by the daughter-mother team might not be able to rival with Long Tianming, at least it could prevent him from going up to the Patriarch position of the Dragonseal Family for a short period of time.
แม้ว่ากองกำลังที่ถือครองโดยทีมงานของ ลูกสาวและมารดาอาจไม่สามารถที่จะทัดเทียมหลงเทียนหมิงได้ก็ตาม,อย่างน้อยก็สามารถที่จะป้องการการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของผู้นำตระกูลผนึกมังกรในช่วงเวลาสั้นๆได้.
Now that he’s, Nie Li definitely won’t allow Long Tianming to achieve what he wants so easily.
ด้วยตัวเขานั้น,เนี่ยหลีเองก็จะไม่ยอมให้หลงเทียนหมิงประสบความสำเร็จอย่างที่เขาต้องการโดยง่ายอย่างแน่นอน.

Xiao Yu had been focused in her cultivation. Therefore, Nie Li left her, Yu Yan and Jindan inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เซี่ยวหยู๋ยังคงมุ่งมั่นในการบ่มเพาะพลังของหล่อน.ดังนั้นเนี่ยหลีจึงได้ปล่อยหล่อนไว้กับ ยู่หยานและจินดัน ให้อยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาต่อไป.

 
“I’ll be leaving first!” Nie Li said towards the other three and then gave a glance at Long Yuyin.
"ข้าจะต้องไปก่อน!" เนี่ยหลีพูดไปยังพวกเขาทั้งสามและจากนั้นก็ชำเลืองมองไปที่หลงยู่หยิ๋น.

Long Yuyin pouted but said nothing.
หลงยู่หยิ๋นบุ้ยปากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร.

Nie Li couldn’t help smiling before he leaped and left.
เนี่ยหลีอดที่จะยิ้มไม่ได้ก่อนที่เขาจะกระโดดและจากไป.

Nie Li quickly changed his appearance. Therefore, Li Yufeng’s men shouldn’t be able to catch him at the entrance of the Skysoul Institute.
เนี่ยหลีได้เปลียนรูปร่างของเขาอย่างรวดเร็ว.ดังนั้นคนของหลี่หยุนเฟยจึงไม่ควรที่จะจับเขาได้ที่ทางเข้าสถาบันวิญญาณสวรรค์
 
After Nie Li had come out from the Skysoul Institute, he realised that Li Yufeng’s men were everywhere outside of the Skysoul Institute, interrogating others.
หลังจากที่เนี่ยหลีได้ออกมาจากสถาบันวิญญาณสวรรค์,เขาก็ตระหนักได้ว่าคนของหลีหยูเฟิงนั้นอยู่ทุกๆที ข้างนอกสถาบันวิญญาณสวรรค์,ซักไซ้ถามคนอื่นอยู่.

Several Heavenly Axis Realm experts stood at the entrance of Skysoul Institute with fierce expressions, which caused the students that came out to shudder in fright, fearing that they would be targeted.
ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์หลายคนยืนอยู่ทางเข้าสถาบันวิญญาณสวรรค์ด้วยท่าทางดุร้าย,ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนที่ออกมาเกิดความหวาดหวั่น,เกรงกลัวว่าพวกเขานั้นจะกลายไปเป็นเป้าหมาย.
“You, over there, stop!” A Heavenly Axis Realm expert blocked Nie Li and stared at him fiercely. “Why haven’t I seen you before?”
"เจ้า,ตรงนั้นนะ,หยุดก่อน!" ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์คนหนึ่งได้หยุดเนี่ยหลีไว้และจ้องมองเขาด้วยความดุร้าย."ทำไมข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเลย?"

Nie Li faked being frightened and said respectfully, “You must be joking, brother. There are so many students within the Skysoul Institute, how could you know all of them?”
เนี่ยหลีแกล้งตื่นตระหนกและกล่าวออกมาด้วยความเคารพ,"ท่านล้อข้าเล่นสินะ,พี่ชาย,มีนักเรียนตั้งมากมายภายในสถาบันวิญญาณสวรรค์,ท่านจะรู้จักพวกเขาทุกคนได้อย่างไรกัน?"

 
“What did you say?” The Heavenly Axis Realm expert stared at him as if he’s about to take actions against Nie Li.
"เจ้าพูดอะไร?"ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ชำเลืองมาที่เขาราวกับว่าจะทำการกำจัดเนี่ยหลี.
“Brother, can I have a word with you privately?” Nie Li spoke softly.
"พี่ชาย,ข้าขอพูดคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่?"เนี่ยหลีกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบา.
“Hmph!” The Heavenly Axis Realm expert coldly snorted and walk with Nie Li to the side.
"อืม!" ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์แค่นเสียงอย่างเย็นชาและเดินไปข้างๆเนี่ยหลี.
 
Nie Li took out dozens of spiritual stones and pushed them into the hands of the Heavenly Axis Realm expert. “This is just a small token, please accept them. I’m on a trip to handle something for Lord Venerable Flameless, please let me off!”
เนี่ยหลีได้นำหลายสิบหินจิตวิญญาณและยื่นใส่มือของผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์"นี่เป็นเพียงของกำนัลเล็กน้อย,ช่วยรับมันไว้ด้วย.ข้าแค่เพียงต้องเดินทางไปจัดการอะไรบางอย่างให้กับท่านจ้าวไร้โทสะ,ช่วยปล่อยข้าไปด้วย!"

A surge of Heavenly Energy revolved on his palm as a powerful aura flashed.
พลังงานสวรรค์ที่พลุ้งพล่านหมุนวนไปทั่วทั้งฝ่ามือขณะที่กลิ่นอายที่ทรงพลังก็แผ่ออกมา.
Hearing Nie Li’s words, the Heavenly Axis Realm expert was slightly dazed. He had just thought of Nie Li to be a Heavenly Star Realm expert. He never expected him to be a Heavenly Axis Realm expert that wasn’t inferior to himself.
ด้วยการได้ยินคำพูดของเนี่ยหลี,ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์คนดังกล่าวก็รู้สึกงงงวยเล็กน้อย,เขาคิดว่าเนี่ยหลี่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญดาวสวรรค์เท่านั้น.เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีนั้นจะเทียบได้กับผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ซึ่งไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลย.

 
The power that Nie Li was concealing was definitely not simple!
ด้วยพลังดังกล่าวที่เนี่ยหลีได้ซ่อนเอาไว้นั้นต้องไม่ใช่ธรรมดาอย่างแน่นอน!
 
The Heavenly Axis Realm expert thought for a brief moment, then nodded and kept the dozens of spiritual stones secretly. “Since you’re someone from Venerable Flameless’s side, then go!”
ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์คิดไปชั่วขณะ,จากนั้นก็พยักหน้าและเก็บหินจิตวิญญาณอย่างลับๆ."ในเมื่อเจ้าเป็นคนของเจ้าไร้โทสะ,เช่นนั้นก็ไปได้!"

“Many thanks!” Nie Li slightly cupped his hands.
"ขอบคุณเป็นอย่างมาก!"เนี่ยหลีประสานมือคาระ.
The Heavenly Axis Realm expert turned around and waved his hand as he told the others, “Let him pass!”
ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์หันกลับและโบกมือของเขาพร้อมกับบอกคนอื่นๆ,"ปล่อยเขาผ่านไป!"

When Nie Li’s head was lowered, a brilliant light flashed through his eyes. He had noticed some details. These Heavenly Axis Realm experts have all changed their looks and the aura coming from them was obviously the cultivation technique practiced by the Dragonseal Family.
เมื่อเนี่ยหลี่ออกมาพ้นแล้ว,ก็มีแสงประกายผ่านเข้ามาในดวงตาของเขา.เขาสังเกตเห็นได้ถึงบางอย่าง,ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่เขาผ่านมานั้นล้วนแล้วแต่มีกลิ่นอายของเทคนิคการฝึกฝนบ่มเพาะพลังของตระกูลผนึกมังกร.
Indeed, as he had guessed. There’s a high possibility that these people were Long Tianming’s men.
เป็นความจริงที่เขาพอจะคาดเดาได้ว่า,มีความเป็นไปได้สูงที่คนเหล่านั้นเป็นคนของหลงเทียนหมิง.

Although he had no idea when Li Yufeng and Long Tianming started working together, he can be certain that they’ve been cooperating for a long time. As for the matter about Gu Lan being poisoned, it’s definitely related to Long Tianming!
แม้ว่าเขาไม่รู้เลยว่าหลีหยูเฟิงและหลงเทียนหมิงนั้นร่วมมือกันเมื่อไหร่,เขาก็มั่นใจได้ว่าพวกเขานั้นคงจับมือกันมานานพอสมควร.เหมือนกับว่าเกี่ยวกับกู่หลานเรื่องยาพิษนั่นก็ด้วย,มันอาจจะเกี่ยวข้องกับหลงเทียนหมิงอย่างแน่นอน!
Gu Heng was locked up, which was equivalent to Long Tianming losing an arm. He never thought that Long Tianming would be in such a rush to push Li Yufeng onto the stage.
กู่เหิงโดนคุมตัวไปแล้ว,นี่ก็เท่ากับว่าหลงเทียนหมิงนั้นได้เสียแขนไปข้างหนึ่ง.เขาไม่คิดเลยว่าหลงเทียนหมิงจะเร่งรีบที่จะผลักดันให้หลีหยูเฟิงออกมาเป็นฉากเช่นนี้.
Comparing the two, Li Yufeng was more troublesome than Gu Heng.
เปรียบเทียบระหว่างทั้งสอง,หลี่หยูเฟิงคงจะจัดการยากมากกว่ากู่เหิง.
There were differences in Li Yufeng and Gu Heng. Gu Heng just had several elders standing on his side. In the Gu Clan, there’s still the grand elder, which had stood by Gu Lan’s side originally. It’s just that he turned to Gu Heng without any other choices after Gu Lan was poisoned. As for Li Yufeng, he’s the son of the Patriarch of the Ashen Flames Family. Although Li Yufeng’s talent and power of rallying supporters was far inferior compared to Li Xingyun, he was still able to get the first-in-line successor position.
มีความแตกต่างระหว่างหลีหยูเฟิงและกู่เหิง.กู่เหิงนั้นมีเพียงผู้อาวุโสหลายคนที่ยืนอยู่ข้างเขา.ภายในตระกูลกู่นั้น,ก็ยังมีผู้อาวุโสหลัก,คนที่ยืนอยู่ข้างกู่หลานตั้งแต่แรกแล้ว.ที่ต้องหันมาเลือกกู่เหิงนั้นเพราะไร้ซึ่งตัวเลือกใดๆ หลังจากที่กู่หลานโดนยาพิษเท่านั้น.ในส่วนของหลี่หยูเฟิง.เขาเป็นบุตรของผู้นำตระกูลเถ้าอัคคี.แม้ว่าพรสวรรค์และความสามารถที่มีของหลีหยูเฟิงจะยังคงด้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลี่ชิงหยุน,เขาก็ยังสามารถที่จะได้รับตำแหน่งผู้สืบทอดอันดับที่หนึ่ง.


Unless they push Li Yufeng’s father down from the Patriarch position of the Ashen Flames Family or Li Yufeng did something that even the Divine Feathers Sect can’t tolerate, it won’t be possible to make Li Yufeng lose his successor position in the Ashen Flames Family!
เว้นแต่ว่าพวกเขาผลักดันให้บิดาของหลีหยูเฟิงลงจากตำแหน่งผู้นำตระกูลเถ้าอัคคี.หรือ หลีหยูเฟิงนั้นได้ทำบางสิ่งที่แม้แต่นิกายขนนกแห่งทวยเทพไม่สามารถทานทนได้,มันจึงไม่อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้เขานั้นสูญเสียตำแหน่งผู้สืบทอดผุ้นำตระกูลเถ้าอัคคี!
With Long Tianming choosing to push Li Yufeng up to the frontline to fight with the Demon League and Heavenly Path League, it can be said that he’d be free of worries! No matter how powerful the Demon League and Heavenly Path Leagues were, it’s impossible for them to suppress Li Yufeng. If Li Yufeng suffered a setback, his father would definitely take action!
ด้วยหลงเทียนหมิงเลือกที่จะผลักดันให้หลี่หยูเฟิงเป็นด่านหน้าเพื่อที่จะต่อสู้กับพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์,อาจจะบอกได้ว่าเขานั้นเป็นกังวลเหมือนกัน!ไม่ว่าด้วยพลังอำนาจของพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์ที่มี,เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขานั้นจะกำหลาบหลีหยูเฟิง.ถ้าหลีหยูเฟิงประสบความพ่ายแพ้,บิดาของเขาจะต้องแสดงท่าทีอะไรบางอย่างแน่นอน!

Long Tianming truly was hard to deal with! With just Long Tianming hiding behind the scenes, it’s hard to guard against him.
จริงแล้วหลงเทียนหมิงนั้นเป็นคนที่ยากจะจัดการได้!แค่เพียงเขานั้นซ่อนตัวอยู่ข้างหลังฉาก,มันก็ยากที่จะป้องกันจากเขาได้แล้ว.

Nie Li’s figure flew and disappeared into the horizon.
ร่างของเนี่ยหลีก็บินไปและหายเข้าไปที่ขอบฟ้า.
After a brief moment, a tender and charming figure flew over. It was Long Yuyin. She gave a glimpse towards the sky as a trace of a smile appeared on the corner of her mouth. Before Nie Li left, she had placed with her Soul Pursuing Fragrance on him. No matter how far Nie Li went, she would still be able to track him down!
หลังจากนั้นชั่วขณะ,ร่างที่ผอมเพรียวและทรงเสน่ห์ก็บินออกไป.หล่อนคือหลงยู่หยิ๋น.หล่อนชายตามองไปยังขอบฟ้าขณะที่ร่องรอยของรอยยิ้มก็ปรากฏบนมุมปากของหล่อน.ก่อนที่เนี่ยหลีจะออกไปนั้น.หล่อนใช้จิตวิญญาณหอมรัญจวนบนตัวเขา.ไม่ว่าเขาจะไปห่างไกลเท่าใด,หล่อนก็ยังสามารถที่จะติดตามเขาไปได้!
 
“Halt!” A group of Heavenly Axis Realm experts surrounded her and blocked her path.
"หยุด!" กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์กลุ่มหนึ่งล้อมรอบหล่อนและขวางทางของหล่อนไว้.
This group of Heavenly Axis Realm experts had a fierce expression on their faces. However, when they took a clear look at who it was, they hesitated.
ด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์กลุ่มนั้นมีท่าทางดุร้ายปรากฏบนใบหน้าของพวกเขา.แต่ถึงกระนั้น,เมื่อพวกเขาจ้องมองอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นใคร,พวกเขาก็ลังเล.
Long Yuyin’s expression turned stiff as an expression of loathing appeared on her face, “You dare to block my way, blind trash!?”
ด้วยท่าทางของหลงยู่หยิ๋นนั้นเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวปรากฏถึงความรังเกียจบนใบหน้าของหล่อน,"เจ้ากล้าขวางทางข้ารึ,พวกขยะตาบอด?"


When Long Yuyin’s words landed, two women appeared to her side and, with a move of their hands and feet, the group Heavenly Axis Realm experts issued a miserable shriek and were in a pitiful state.
เมื่อสิ้นคำพูดหลงยู่หยิ๋น,หญิงสาวสองคนก็ปรากฏข้างกายของหล่อน,ด้วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า,ก็ปรากฏปัญหาแก่เหล่าผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ต่างกรีดร้องด้วยความทรมานและอยู่ในสภาพที่น่าอนาจเป็นอย่างมาก.

 
These two woman were actually Dao of Dragon Realm experts!
จริงๆแล้วหญิงสาวทั้งสองคนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร!

The students of the Skysoul Institute all felt their scalps tingling and felt refeshed within their hearts. The group of Li Yufeng’s underlings were simply lawless. It’s only a pity that they met someone even fiercer. They could easily recognise that the person that had just come out was Long Yuyin!
เหล่านักเรียนของสถาบันวิญญาณสวรรค์ทั้งหมดต่างรู้สึกขนหัวลุกและรู้สึกสะใจในหัวใจของพวกเขา.ด้วยกลุ่มลูกน้องของหลี่หยูเฟิงนั้นไม่รักษากฏเอาซะเลย.มันช่างน่าสงสารที่พวกเขาจะต้องพบกับคนที่มีความดุร้ายมากกว่า.พวกเขาคงจะจำได้แล้วล่ะว่าคนที่ออกมานี้คือหลงยู่หยิ๋น.
This was someone that had even crippled her fiancé!
คนๆนี้นั้นที่แม้แต่คุ่หมั้นของหล่อนยังต้องพิการ!
Indeed, a wicked person will be bedeviled by someone of the same kind!
มันช่างจริงแท้,คนที่ชั่วร้ายย่อมจะต้องประสบกับความทุกข์ทนกับคนที่ชั่วร้ายเหมือนกัน

 
Li Yufeng’s underlings actually dared to block Long Yuyin, they’re simple seeking death.
ลูกน้องของหลี่หยูเฟิงที่กล้าไปขวางทางของหลงยู่หยิ๋นนั้น,เป็นเรื่องปรกติที่พวกเขานั้นได้ค้นหาความตายนั่นล่ะ.

“Young Missy, young master 1 went this way!” One of the woman pointed towards the distance.
"นายหญิง,นายผู้ชาย ได้ไปทางด้านนี้!"หนึ่งในหญิงสาวได้ชี้ไปยังทิศที่ห่างออกไป.

“Okay.” Long Yuyin’s face was slightly turning red. She’s unwilling to address Nie Li that way, but her mother seemed to have said something to those two women. Although she’s a little bashful, she had also agreed to that form of address.
"ตกลง."ใบหน้าของหลงยู่หยิ๋นเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อย.หล่อนไม่ยินดีที่จะให้เรียกชื่อเนี่ยหลีเช่นนั้น,แต่ดูเหมือนว่ามารดาของหล่อนนั้นได้พูดอะไรบางอย่างกับหญิงสาวทั้งสอง.แม้ว่าจะทำให้หล่อนเขินอายเล็กน้อย,หล่อนก็ยินยอมที่จะให้พวกเขาเรียกอย่างนั้นได้เหมือนกัน.
Long Yuyin’s group of three flew towards Nie Li’s direction.
กลุ่มทั้งสามของหลงยู่หยิ๋นก็บินไปยังทิศทางของเนี่ยหลี.


*** 1.This “young master” is slightly different from the usual young master, this one meant the husband of the young missy which is Long Yuyin.

"นายผู้ชาย"จะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากนายน้อย,ในความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงสามีของนายหญิงนั่นคือหลงยู่หยิ๋นนั่นเอง.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)78 ความคิดเห็น:

 1. คนสองขอบคุณมากครับพี่น้อง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คนไทยขอบคูรแม่ที่ให้ผมเกิดมา

   ลบ
 2. คำตอบ
  1. จากเรื่อง ผนึกสวรรค์ สยบมาร สะท้านเทพครับ เรื่องนี่สนุกไม่แพ้กันครับ รับประกันด้วยหัวเลย

   ลบ
  2. ตาม หยุนเช่อ มาช่วยท่าจะมันส์นะ 😏

   ลบ
  3. เมิ่งฮาวตอนนี้ไม่ว่าง กำลังสอบเลื่อนขั้นเทพกระถางม่วงอยู่ ส่วนหยุนเช่อกำลังช่วยนิยายโลกวิญญาณอยู่นะ

   ลบ
  4. เป็นนิยายหรอครับ
   ขอวาปได้ไหมครับ 5555
   ช่วงนี้เปื่อยๆ ไม่มีไรทำพอดี

   ลบ
  5. ชูเฟิงหลอกนิกายโลกวิญญาณ

   ลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. สนุกมากครับ 🤗🤗

  ตอบลบ
 5. เนี้ยหลี่ ดูเหมือนงานเข้าซะแล้ว(สงสัยได้เมียเพิ่ม!!)

  ตอบลบ
 6. คนสองขอบคุณมากครับพี่น้อง

  ตอบลบ
 7. หลงหยูหยินเขาไม่ให้ตามไป เธอทำไมดื้อขนาดนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จับตีก้นให้เข็ด :D

   ลบ
  2. จับตีก้นนี้ ทำโทษหรือให้รางวัลครับ
   ดูจากที่หลงหยู่หยินคิดถึงแต่เรื่องลงแซ้3ทีบ่อยๆ
   เธอคือ The M ตัวแม่เลยนะ 555

   ลบ
  3. หล่อนเจ็บตัวจากเนี่ยหลี่บ่อยๆ หวด3ที ชกต่อยตบตีน่วม เข็มนับสิบทิ่มหลัง ไม่เข้าใจว่าหลงรักได้อย่างไร

   ลบ
 8. ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เม้รแรกในรอบ 420 ตอน 5555

   ลบ
  2. เม้รแรกในรอบ 420 ตอน 5555

   ลบ
 9. ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับ ชื่อตอนยาวมากๆ

  ตอบลบ
 11. ยังไม่อ่าน ขอบคุณก่อน ขอบคุงคาฟฟฟฟ

  ตอบลบ
 12. ยังไม่อ่าน ขอบคุณก่อน ขอบคุงคราฟฟฟฟ

  ตอบลบ
 13. ยังไม่อ่าน ขอบคุณก่อน ขอบคุงคราฟฟฟฟ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับสนุกมาก

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

  ตอบลบ
 16. กว่าตะอ่านถึงตอนล่าสุดได้ 1อาทิตย์ เต็มๆ ขอบคุนคับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากครับ แอด รักษามารตฐานการแปลแบบนี้ไว้นะครับ เพราะที่อื่นถึงจะแปลไปถึงตอนล่าสุดแล้ว
  แต่ผมก็ยังจะกลับมาอ่านอยู่ตลอดครับเพราะผมอ่านจากที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ผมชอบสำนวน การเรียกกลุ่ม การเรียบเรียง ผมว่าแอดแปลได้เหมาะกับนิยายจีนมากๆ
  ขอบคุณอีกครั้งครับ ^^

  ตอบลบ
 18. อิจฉา เนี้ยหลีจริงๆ. สาวติดทุกคน ไม่ยอมจับทำเ
  มียให้หมด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเป็นบักเฟิงกับอี่หยุนละก็. . . 😂

   ลบ
 19. ขอบคุนนะคับ สนุกจิงๆๆ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณครับ ไม่ใช่เม้นแรก แต่ รักหมดใจครับคนแปล...รอตอนต่อไปนะคับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณครับ ไม่ใช่เม้นแรก แต่ รักหมดใจครับคนแปล...รอตอนต่อไปนะคับ

  ตอบลบ
 22. thank you krub ที่ 1ไม่ไหว

  ตอบลบ
 23. แอด งานยุ่งแน่ๆเลย หยุดแปลไป 1วัน ยังไงก็ ขอบคุณมากคร้าบบ

  ตอบลบ
 24. สงสัยจะออกไปจู๋จี๋กันสินะ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 25. อ่านกำลังอร่อยเลยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณครับ เรื่องสรรพนาม นายน้อยน้อยผู้ชาย อยากให้หาทั่งฝั่งชายฝั่งหญิงมาอธิบายหน่อยครับแจกแจงเป็นคำเลยยิ่งดีครับ ขอบพระคุณล้วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 28. ขอขอบคุณงามๆเลยเลยคร้าบ

  ตอบลบ
 29. ขอบคุณครับ 421ควบ422ต่อไหมครับ อิอิ

  ตอบลบ
 30. ขอบคุณครับ ยาวไป ๆ

  ตอบลบ
 31. แวะมาอ่านก่อนเข้านอน ทำให้หลับฝันดีเกี่ยวมั้ยเนี่ย😂😂

  ตอบลบ
 32. ขอเมลล์ แอดมินหน่อยได้ไหมครับ
  tw.apisit@gmail.com
  พอดีมีเรื่องอยากปรึกษา ขอบคุณครับ

  ตอบลบ