วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 419 – Set Off

Tale of the demon and god novel Chapter 419 – Set Off

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 419 เตรียมออกเดินทาง


บทที่ 419  ออกเดินทาง

Skysoul Institute
สถาบันวิญญาณสวรรค์.

Inside Li Xingyun’s yard
ภายในลานที่พักหลี่ชิงหยุน.
“Boss Nie Li, Gu Bei, and Lu Piao, you’re finally back!” The moment they saw Nie Li, the people of the Demon League all teared up. These past few days had been extremely sullen for them.
"หัวหน้าเนี่ยหลี,กู่เป่ย,และหลู่เพียว,ในที่สุดพวกท่านก็กลับมา!" ชั่วขณะที่พวกเขามองเห็นเนี่ยหลี,ผู้คนทั้งหมดของพันธมิตรอสูรถึงกับหลั่งน้ำตา,ด้วยหลายวันที่ผ่านมานี้มันช่างเป็นเรื่องที่ตรึงเครียดกับพวกเขาเป็นอย่างมาก.


Nie Li frowned when he saw the bitter expressions of his Demon League and Heavenly Path League comrades. “What happened?”
เนี่ยหลี่ขมวดคิ้วขณะที่เขามองเห็นท่าทางที่ขมขื่นของพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์."เกิดอะไรขึ้นอย่างงั้นรึ?"


“It’s like this…!” Li Xingyun began explaining what’d happened during the past few days.
"มันเป็นเช่นนี้...!" หลี่ชิงหยุนเริ่มอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลายวันที่ผ่านมา.


He kept his brows knitted as he said in a solemn voice, “I think there’s something fishy going on with Li Yufeng. He suddenly gained so many experts out of nowhere. There’s definitely someone behind him, but I don’t know like who it is!”
เขายังคงขมวดคิ้วแน่นและพูดด้วยเสียงที่ขึงขัง"ข้าคิดว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปรกติของหลีหยูเฟิง.เพียงไม่นานเขากลับมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากซึ่งไม่รู้มาจากไหน,จะต้องมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน,แต่ข้าไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใคร!"
Nie Li frowned. “He suddenly gained a lot of experts?” Could it be Long Tianming?
เนี่ยหลี่ขมวดคิ้ว."เขามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในทันทีอย่างงั้นรึ?" อาจจะเป็นหลงเทียนหมิงหรือไม่?
From his perspective, it was mostly likely Long Tianming. That guy had always been shrouded in mystery. Even Nie Li couldn’t see through him.
จากมุมมองของเขานั้น,มีความเป็นไปได้ที่สุดจะเป็นหลงเทียนหมิง,ชายคนนั้นมีเบื้องหลังที่ลึกลับนัก,แม้แต่เนี่ยหลีก็ไม่สามารถที่มองลึกลงไปได้ชัดเจน.
According to the Dragonseal Family hierarchy, Long Tianming wasn’t the son of the first wife. But he’d still been able to climb up to the Sect Master’s position back in Nie Li’s previous life. That wasn’t something easy to do. There must be something deeper.
ด้วยกฎเกณฑ์ของตระกูลผนึกมังกรนั้น,หลงเทียนหมิงที่ไม่ใช่ลูกชายของภรรยาหลวง,แต่เขายังสามารถที่ปีนป่ายขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้นำนิกายได้ในชาติก่อนของเนี่ยหลี.นั่นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก,มันจะต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นแน่.


Long Tianming had only shown a small portion of his power. Nie Li still didn’t know how much more Long Tianming has concealed under his sleeves.
หลงเทียนหมิงนั้นได้แสดงส่วนของพลังอำนาจออกมาเพียงเล็กน้อย.เนี่ยหลีจึงไม่รู้อะไรมากมายนักเกี่ยวกับสิ่งที่หลงเทียนหมิงซ่อนเก็บเอาไว้ในมือ.

It looked like he’d have to deal with Long Tianming soon. But the current him didn’t have enough strength to do that.
ดูเหมือนว่าเขาคงจะต้องเข้าปะทะกับหลงเทียนหมิงในไม่ช้านี้.แต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้นั้นคงไม่เพียงพอที่จะทำอย่างงั้น.

Nie Li spoke after pausing, “If we move out, then Li Yufeng will probably move to intercept us. We don’t have enough trump cards to use against them. I thought about it a little. Gu Bei, Lu Piao, Li Xingyun. For now, you guys should handle the matters inside the Skysoul Institute. I’ll make a trip to the town at the edge of the Endless Wilderness!”
เนี่ยหลีพูดออกมาหลังจากหยุดคิดไปชั่วขณะ,"ถ้าพวกเราออกไปด้านนอก,เช่นนั้นแล้วหลี่หยูเฟิงอาจจะต้องออกมาขัดขวางเป็นแน่.พวกเรายังไม่มีไพ่ตายเพียงพอที่จะต่อสู้กับพวกเขา,ข้าคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาบ้างแล้ว.กู่เป่ย,หลู่เพียว,หลีชิงหยุน.ในตอนนี้นั้น,พวกเจ้าควรที่จะจัดการเรื่องต่างๆอยู่ในสถาบันวิญญาณสวรรค์นี้.ข้าจะเดินทางไปยังเมืองที่อยู่สุดขอบของดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด!"

Gu Bei, Lu Piao and Li Xingyun exchanged glances and asked, “Do you want someone to go with you?”
กู่เป่ย,หลู่เพียวและหลี่ชิงหยุน ต่างสบหน้ากันและถามว่า"เจ้าต้องการใครไปกับเจ้าหรือไม่?"


“I’ll be fine!” Nie Li smiled as he shook his head, “Don’t forget, I’m already at the pinnacle of the Heavenly Star Realm. On top of that, I have a God-level growth rate Demon Spirit. Even if I encounters a Heavenly Axis Realm expert, I’ll also be able to handle them. But even if I can’t, I can still escape.”
"ข้าไม่เป็นไร!"เนี่ยหลียิ้มขณะที่เขาส่ายหัว,"อย่าลืมว่าข้านั้นไปถึงระดับสุดยอดดาวสวรรค์แล้ว,นอกเหนือไปจากนั้นข้ายังมีจิตวิญญาณอสูรอัตราการเติบโตระดับพระเจ้า.ถึงแม้ว่าข้าจะพบเข้ากับผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์,ข้าก็สามารถที่จะจัดการพวกเขาได้เหมือนกัน.แต่ถึงแม้ว่าข้าไม่สามารถสู้ได้,ข้าก็ยังสามารถหลบหนีได้."
Gu Bei considered his words, then nodded. “Alright then, be careful.”
กู่เป่ยใครครวญคำพูดของเขา,จากนั้นก็พยักหน้า."ตกลงเช่นนั้น,ระวังตัวด้วย."

Nie Li smiled. “Rest assured. There won’t be any peculiar dangers in that place!”
เนี่ยหลียิ้ม,"โปรดวางใจ.ไม่ได้มีอันตรายเป็นพิเศษอื่นใดในสถานที่นั้น."


Lu Piao also considered those words, then excitedly added, “It’ll be best if we can kidnap a Dao of Dragon Realm expert. That way, our strength will be greatly enhanced!”
หลู่เพียวก็ใคร่ครวญเกี่ยวกับคำพูดดังกล่าวเหมือนกัน,จากนั้นก็เสริมอะไรบางอย่างด้วยความตื่นเต้น"ข้าขอให้เจ้าโชคดีได้รับผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.นั่นจะเป็นวิธี,ที่จะทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเราเพิ่มพูนขึ้น.

Nie Li said, “I’ll go ahead and scout the area.”
เนี่ยหลีกล่าว,"ข้าจะไม่รีรอและจะเสาะหาให้ทั่วบริเวณ."
Recruiting members of the Sky Origin Divine Clan was still an issue. Those people were extremely cautious in choosing masters. They wouldn’t sell themselves so easily to someone they couldn’t trust. Price was secondary: fifty or sixty thousand spiritual stones. But even if it was higher, Nie Li could still afford it.
ด้วยการค้นหาสมาชิกเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้ายังคงเป็นเรื่องมีปัญหาอย่างหนึ่ง,ด้วยคนเหล่านั้นจำเป็นต้องทำการอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเลือกผู้เป็นเจ้าของ.พวกเขานั้นจะไม่ขายคนเหล่านั้นอย่างง่ายๆให้กับคนที่พวกเขานั้นไม่ไว้วางใจ.เรื่องราคานั้นจึงเป็นเรื่องรอง,ห้าหมื่นหรือหกหมื่นหินจิตวิญญาณ.แต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูง,เนี่ยหลีเองก็ยังสามารถจ่ายมันได้.

Li Xingyun nodded. “Alright. Nie Li will scout the area.” After all, this wasn’t something that could be settled in just one or two days.
หลี่ชิงหยุนพยักหน้า"ตกลง,เนี่ยหลีเจ้าหาให้ทั่วแล้วกัน."

After their discussion, Nie Li made his preparations to head out.
หลังจากพวกเขาคุยกัน,เนี่ยหลีก็เตรียมตัวที่จะออกไป.

Suddenly, a figure rushed in and ran straight into Nie Li.
Nie Li immediately caught the person who’d stumbled. It was Long Yuyin.
ทันใดนั้น,ก็มีร่างๆหนึ่งเร่งรีบเข้ามาและวิ่งตรงมาหาเนี่ยหลี,ทันใดนั้นเนี่ยหลีก็จ้องมองไปยังคนดังกล่าวที่สะดุดล้มลง,คนๆนั่นก็คือหลงยู่หยิ๋นนั่นเอง.

Her clothes perfectly outlined her impressive figure. When they bumped into each other, Nie Li became distinctly aware of the softness of her chest. He couldn’t help feeling a little awkward. Long Yuyin was blushed red and her chest heaved. Anyone would find it hard to look away.
หล่อนสวมชุดที่เข้าชุดด้วยรูปร่างที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก.เมื่อหล่อนสะดุดขาอีกข้างของตัวเอง.เนี่ยหลีจึงได้เห็นอะไรบางอย่างที่เต็มตาหน้าอกที่นุ่มนวลของหล่อน.เขาเองก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึกอักนิดหน่อย.ใบหน้าของหล่อนเปลี่ยนเป็นสีแดงและใจสั่นไปมา.ทุกคนพบว่าคงยากที่จะมองหลบไป.

Long Yuyin had walked straight into Nie Li.
หลงยู่หยิ๋นได้เดินตรงมาหาเนี่ยหลี.


“Cough cough…” Li Xingyun, Gu Bei, and Lu Piao coughed and turned their faces away.
"ไอ ไอ..."หลี่ชิงหยุน,กู่เป่ย,และหลู่เพียว ไอและหันหน้าของพวกเขาไปด้านอื่น.

Nie Li laughed awkwardly, “Why are you here?”
เนี่ยหลีหัวเราะอย่างอักอ่วน,"ทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ล่ะ?"

Long Yuyin looked at him with a resentful, yet nervous expression. “Master, you’ve returned and you didn’t send anyone to inform me!”
หลงยู่หยิ๋นจ้องมองมาที่เขาด้วยท่าทางขุ่นเคือง,ยังกังวลใจอยู่ "อาจารย์,ท่านกลับมาแล้ว และท่านก็ไม่ได้ส่งใครมาแจ้งข้าเลย!"

She didn’t know where to put her hands.
หล่อนไม่รู้เลยว่าจะเอามือของหล่อนเองไปวางไว้ที่ไหน

Li Xingyun, Gu Bei, and Lu Piao opened their eyes so wide they almost fell out. Was she still the same Long Yuyin? That rumored tigress? The contrast was too much.
หลี่ชิงหยุน,กุ่เป่ย,และหลู่เพียวเบิกตาของพวกเขาเกือบที่จะถลนออกมา.หล่อนคนนี้ใช่หลงยู่หยิ๋นคนนั้นหรือไม่? นั่นแม่เสือที่เขาโจษจันกันรึ?  ด้วยความแตกต่างนี้มันช่างมากมายนัก.

Nie Li smiled. “I just got back. I didn’t get a chance to inform you.”
เนี่ยหลียิ้ม."ข้าเพิ่งกลับมานะ.ข้าจึงยังไม่มีโอกาสที่จะบอกเจ้าเลย."

Long Yuyin raised her head and stared at him with bright eyes. “Is Master going out again?”
หลงยู่หยิ๋นยกใบหน้าของหล่อนและจ้องมองไปที่เขาด้วยสายตาที่เป็นประกาย" ท่านอาจารย์กำลังจะออกไปข้างนอกใช่หรือไม่?"

Long Yuyin looked at the outline of Nie Li’s face. She didn’t know why, but her heart rate quickened a little. While Nie Li was gone, she’d sent quite a few people to check on when he’d be back. She didn’t know why, but his image often flashed through her mind. Too many things were going through her head. She thought about when Nie Li had lashed her three times. She could never forget about that. She could still feel that burning sensation.
หลงยู่หยิ๋นจ้องมองไปทั่วทั้งใบหน้าของเนี่ยหลี.หล่อนไม่รู้ว่าทำไม,แต่ใจของหล่อนนั้นเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อย.ขณะที่รู้ว่าเนี่ยหลีจะไป,หล่อนคอยส่งคนหลายคนเพื่อมาตรวจสอบว่าเขานั้นจะกลับมาเมื่อใด.หล่อนไม่รู้ว่าทำไม,แต่ภาพของเขานั้นก็เข้ามาอยู่ในความคิดของหล่อนเต็มไปหมด.หล่อนคิดถึงเรื่องตอนที่หล่อนนั้นโดนเนี่ยหลีฟาดสามที.หล่อนไม่เคยลืมเรื่องนั้นได้เลย.หล่อนยังคงรู้สึกกำลังถูกเผาด้วยสัมผัสดังกล่าว.


Before, she hated Nie Li so much that she’d gnash her teeth. But she no longer hated him anymore. However, those three lashes were imprinted into her memory.
ก่อนนี้,หล่อนเกลียดเนี่ยหลีเป็นอย่างมากถึงกับยิ่งฟันของหล่อนเลยทีเดียว,แต่ไม่มีอีกแล้วที่หล่อนจะเกลียดเขาอีกต่อไป.แต่ถึงกระนั้น,ด้วยการฟาดสามทีนั้นก็ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของหล่อน.

“Yes, I’m going somewhere.” Nie Li knew that lies wouldn’t work. Long Yuyin had probably already guess it.
"ใช่แล้ว,ข้ากำลังจะไปที่แห่งหนึ่ง."เนี่ยหลีรู้ว่าการโกหกคงจะใช้ไม่ได้ผล.หลงยู่หยิ๋นนั้นอาจจะคาดเดาได้อยู่แล้ว

“Can I go with you?” Long Yuyin looked at him with a hopeful expression. She didn’t know why, but she knew her heart would be agitated if she went another day without him.
"ข้าไปกับท่านได้ใหม?"หลงยู่หยิ๋นจ้องมองเขาด้วยท่าทางตั้งความหวัง.หล่อนไม่รู้ว่าทำไม,แต่หล่อนรู้ว่าหัวใจของหล่อนนั้นกระวนกระวายใจถ้าหล่อนนั้นต้องไม่มีเขาไปอีกวัน.

Nie Li shook his head, “It’s just a short trip, and I’ll be back soon. I can go by myself!”
เนี่ยหลีส่ายหน้า,"ข้าไปเพียงไม่นาน,และข้าจะกลับมา.ข้าจะต้องทำมันด้วยตัวข้าเอง!"

Long Yuyin pouted and felt a little unresigned.
หลงยู่หยิ๋นบุ้ยปากและรู้สึกไม่อยากยอมรับเล็กน้อย.

Nie Li looked at her solemnly. “So now you’re not going to listen to your own master!”
เนี่ยหลีจ้องมองมาที่หล่อนด้วยท่าทางจริงจัง."ในตอนนี้นั้นเจ้าไม่เชื่อฟังอาจารย์ของเจ้าแล้วซินะ!"

Long Yuyin finally shook her head, then nodded. “Alright then.”
ในที่สุดหล่อนก็ส่ายหน้าไปมา,จากนั้นก็พยักหน้า."ก็ได้.เช่นนั้น."
“I’ll leave Long Tianming to you. Pay attention to every single one of his moves.” Nie Li looked at Long Yuyin and continued, “I feel that Long Tianming is someone sent from the Demon God’s Sect, although I have yet to find any solid evidence!”
"ข้าจะฝากหลงเทียนหมิงแก่เจ้า. เฝ้าดูเขาทุกๆการเคลื่อนไหวของเขาแม้แต่ก้าวเดียว."เนี่ยหลีจ้องมองไปที่หลงยู่หยิ๋นและกล่าวต่อ."ข้ารู้สึกว่าหลงเทียนหมิงเป็นคนที่ถูกส่งมาจากนิกายเทพอสูร,แม้ว่าข้ายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดใดๆ!"
“Someone from the Demon God’s Sect?” Long Yuyin was confused.
"บางคนจากนิกายเทพอสูรอย่างงั้นรึ?"หลงยู่หยิ๋นรู้สึกสับสน.

“Yeah.” Nie Li nodded.
"ใช่แล้ว" เนี่ยหลีพยักหน้า.
Why would Nie Li suspect that Long Tianming was someone from the Demon God’s Sect? Long Yuyin was curious. However, Nie Li wasn’t someone who’d shoot without aim. He’d already put his words down. He must have noticed something.
ทำไมเนี่ยหลีถึงได้สงสัยว่าหลงเทียนหมิงนั้นเป็นใครบางคนจากนิกายเทพอสูรอย่างงั้นรึ? หลงยู่หยิ๋นนั้นอยากรู้เป็นอย่างมาก.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีนั้นไม่ใช่คนที่จะเพ่งเล็งคนอื่นโดยไร้ซึ่งจุดหมาย.เขานั้นยังได้กล่าวออกมาอย่างจริงจังอีกด้วย.เขาจะต้องสังเกตเห็นบางสิ่งเป็นแน่.

“I’ll have someone watch Long Tianming.” Long Yuyin nodded seriously. If Long Tianming really was from the Demon God’s Sect, then it’d be a severe problem! After all, Long Tianming wasn’t just a successor of the Dragonseal Family, but also a competitor for the Sect Master’s position of the Divine Feathers Sect!
"ข้าจะส่งใครบางคนเฝ้ามองหลงเทียนหมิง."หลงยู่หยิ๋นพยักหน้าอย่างจริงจัง.ถ้าหลงเทียนหมิงเป็นคนจากนิกายเทพสูรจริงๆ,เช่นนั้นแล้วมันต้องเป็นปัญหาที่ร้ายแรงเป็นอย่างมาก!ต้องไม่ลืมว่า,หลงเทียนหมิงจะไม่ได้เป็นแม้เพียงผู้สืบทอดของตระกูลผนึกมังกร,แต่รวมทั้งการแข่งขันที่จะเป็นผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพอีกด้วย.

“Yeah, just keep a close eye on him. You don’t have to do anything else. If anything, wait for me to return.” said Nie Li.
"ใช่แล้ว,เพียงแค่จับตามองเขาอย่างใกล้ชิดเท่านั้น.เจ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้น.ถ้ามีอะไรบางอย่าง,รอข้ากลับมาก่อน."เนี่ยหลีกล่าว.
“Okay, I understand.” Long Yuyin nodded again.

"ได้สิ,ข้าเข้าใจ."หลงยู่หยิ๋นพยักหน้าอีกครั้ง.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)86 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับพี่น้อง

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ฮาเรมท่านหลี่นี่มีแต่นางฟ้าจริงๆ นับถือๆ
  ขอบคุณที่แปลครับ

  ตอบลบ
 4. ต่อด้วย 420 เลยครับแอส
  ขอบคุณครับ
  รักที่สุดเลย 555+

  ตอบลบ
 5. ค้างหนักกว่าเก่ื เต่ก็ขอขอบคุณผู้แปลอย่างสุดซึ่ง

  ตอบลบ
 6. ได้แต่รอ ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 7. เอาอีก เอาอีก เอามาอีก เร็วๆ ได้โปรด please...

  ตอบลบ
 8. ค้างครับ ขอบคุณที่แปลครับ

  ตอบลบ
 9. หลงยู่หยิ๋น มีความเป็นมาโซสูง FC:หลงยู่หยิ๋น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วย sm.ทั้งแม่ทั้งลูก

   ลบ
 10. ขอบคุณครับแอด. มาไวๆๆนะครับ

  ตอบลบ
 11. เข้าฮาเรม มาอีกคนแล้วววว

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณทีแปลให้อ่านนะครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ สนุกทุกตอนเลย

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากมายครับ

  ตอบลบ
 15. เดียวนะ รูปตอนนี้มัน น่าร้าก

  ตอบลบ
 16. ค้างอีกแล้วครับท่าน 555 (ขอบคุณมากครับ)

  ตอบลบ
 17. ค้างมากๆ แต่ก็ขอบคุณครับ (หายไป 1 วันไม่ชดเชยหน่อยเหรอครับ ~/\~ )

  ตอบลบ
 18. 1นาทีของเราไม่เท่ากัน

  ตอบลบ
 19. 1นาทีของเราไม่เท่ากัน

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณ สำหรับงานแปลทุกตอน สนุกมากครับ
  ถึงจะทำงานมาก็ยังมาแปลให้อ่าน นับถือจากใจจริงๆ

  ตอบลบ
 22. ค้างหนักมากกก 😱

  ตอบลบ
 23. ตอน 420 หลงหยูหยิน ตาม เนี่ยหลี่ ออกไปข้างนอก 55555

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คิดอยู่เหมือนกัน บทนางน้อยไป ซักพักแล้ว

   ลบ
 24. ขอบคุณครับ
  สถาบันวิญยาณสวรรค์. = สถาบันวิญญาณสวรรค์.
  Nie Li laughed awkwardly = เนี่ยหลีหัวเราะด้วยความกระอักกระอ่วน

  เอาหน้าตาคนแต่งมาฝากครับ หน้าเด็กกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลย
  http://me.qidian.com/authorIndex.aspx?id=1038481

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ซูฮกความคิดพี่ท่านจรืงๆ แต่งนิยายได้น่าติดตามมาก

   ลบ
 25. ขอบคุณครับแอด ทีสละเวลาแปลมาให้อ่าน
  ใครพอจะมีนิยายแนวนี้แต่จบเรื่อง ช่วยแนะนำหน่อยคับ

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณครับแอด ทีสละเวลาแปลมาให้อ่าน
  ใครพอจะมีนิยายแนวนี้แต่จบเรื่อง ช่วยแนะนำหน่อยคับ

  ตอบลบ
 27. รอมานานอ่านแปปเดียวจบตอนแระ

  ตอบลบ
 28. การไปครังนีวังวาพี่แก่จะไม่ได้สาวมานะ

  ตอบลบ
 29. ถึงเธอจะได้รับการปรับปรุงบ่มเพาะนิสัยใหม่แล้ว แต่แม่เธอนิสัยไม่ไหวจะเคลีย ถ้ามีหลาน เอาไปเลี้ยงต้องเสียคนแน่ๆ

  ตอบลบ
 30. สนุกมากค่ะ 🌸😊 ขอบคุณค่ะ😊

  ตอบลบ
 31. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 32. ขอบคุณคร้าบ (แบบงามๆเลย) มาอีกไวๆนะครับ

  ตอบลบ
 33. กราบงามๆๆ ขออีกสักตอนเถอะ

  ตอบลบ
 34. ขอบคุณข้อรับ :-D

  ตอบลบ
 35. คอมเมนยาวกว่าตอนหนึ่งอีก555+ขอบคุณๆ

  ตอบลบ
 36. ขอบคุณ ขอบคุณคัฟ

  ตอบลบ
 37. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ