วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 416 – Sky Origin Divine Clan

Tale of the demon and god novel Chapter 416 – Sky Origin Divine Clan

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 416 เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า


บทที่ 416 เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้า

Nie Li looked at Gu Bei and Lu Piao. “I want to take you guys somewhere. But you have to keep it a secret. Not a single word!”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่กู่เป่ยและหลู่เพียว."ข้าต้องการนำพวกเจ้าไปยังสถานทีบางแห่ง.แต่พวกเจ้าจะต้องเก็บเป็นความลับ.ห้ามบอกใครแม้แต่คำเดียว!"


“A place? What place?” Gu Bei said after a brief moment of confusion.
"สถานที่บางแห่ง? สถานที่ใดรึ?" กู่เป่ยกล่าวหลักจากรู้สึกงงงวยชั่วขณะ.


Lu Piao laughed, “Rest assured. We definitely won’t tell. Don’t you trust us?”
หลู่เพียวหัวเราะ,"โปรดวางใจ.พวกเราจะไม่พูดอะไรอย่างแน่นอน!เจ้าไม่เชื่อใจพวกเราอย่างงั้นรึ?"
With a flick of his right hand, the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting materialised in Nie Li’s hand. A blanketing power shrouded Gu Bei and Lu Piao. The two of them immediately turned into rays of light that entered the painting.
ด้วยการสะบัดมือขวาของเขา,ช่องทางของจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาก็ปรากฏขึ้นที่มือของเขา.พลังงานบางอย่างก็ได้ห่อหุ้มปกคลุมกู่เป่ยและหลู่เพียว.ทันใดนั้นทั้งสองก็กลายเป็นแสงและเข้าไปยังแผนภาพ.

The two of them were absolutely stunned when they entered the painting. They couldn’t imagine a more magnificent sight.
ทั้งสองคนถึงกับตกตะลึงอย่างที่สุดเมื่อพวกเขานั้นเข้ามายังแผนภาพ.พวกเขาไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงความโอฬารที่พบได้.
Deity’s Lakes floated in the air, densely packed like a huge array. There seemed to be other constructs as well.
ทะเลสาบเทวะลอยอยู่บนท้องฟ้า,เกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นเหมือนกับค่ายกลขนาดมหึมา.และดูเหมือนจะมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่ด้วยเหมือนกัน.
The density of Heavenly Energy in here was dozens or maybe even hundreds of times greater than that of the outside word!
พลังงานสวรรค์ที่หนาแน่นในสถานที่แห่งนี้เป็นสิบหรือบางทีอาจจะเป็นร้อยเท่าซึ่งมากกว่าข้างนอกโลกเลยทีเดียว!

Boundless Heavenly Energy filled the entirety of the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
พลังงานสวรรค์ที่ไม่มีสิ้นสุดได้ถูกเติมเต็มไปทั่วทั้งจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.
Gu Bei suddenly understood. “So all the Deity’s Roots that Nie Li got are in here. They’ve reformed into Deity’s Lakes!”
ทันใดนั้นกู่เป่ยก็เข้าใจได้ในทันที "เช่นนั้นแล้วรากเทวะทั้งหมดที่เนี่ยหลีได้รับมาก็อยู่ที่นี้สินะ.พวกมันได้ก่อร่างขึ้นใหม่เป็นทะเลสาบเทวะ!"
“So this is the inside of the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting? It’s huge, just like a small world!” Lu Piao exclaimed. He’d known that the painting was in Nie Li’s hands, but he hadn’t thought that it was such a formidable treasure.
"เช่นนั้นแล้ว ที่นี่คือภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาอย่างงั้นรึ? มันช่างใหญ่โตนัก,เป็นเหมือนดั่งโลกขนาดย่อมๆเลย!" หลู่เพียวอุทาน.เขารู้ว่าแผนภาพนั้นอยุ่ในมือของเนี่ยหลี,แต่เขาไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นสมบัติมีค่าที่น่าพรั่นพรึงเช่นนี้.

Nie Li returned to his own courtyard, hid the painting in a good spot, and entered it with a thought.
เนี่ยหลีได้กลับไปยังสนามหญ้าของเขา,พร้อมทั้งซ่อนแผนภาพในทำเลที่เหมาะสม,และก็เขาไปยังแผนภาพ.


Within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting
ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.

Gu Bei flew over. “Nie Li, so you’ve come?”
กู่เป่ยบินเข้ามา."เนี่ยหลี,เจ้ามาแล้วรึ?"

Lu Piao couldn’t help asking, “Nie Li, how many spiritual stones can these Deity’s Lakes produce in a day?”
หลู่เพียวอดไม่ได้ที่จะถามออกไป,"เนี่ยหลี,ทะเลสาบเทวะเหล่านี้ในแต่ละวันสามารถที่จะผลิตหินจิตรวิญญาณได้มากเท่าไหร่กัน?"

“At least a few hundred thousand. Maybe even millions. I’m not quite sure of the exact number, either.” Nie Li thought for a moment. “The Heavenly Energy in here is denser that it is outside. So it should definitely produce much more. And lots of it!”
"อย่างน้อยก็หลายแสน.บางทีแม้แต่หลายล้าน.ข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจจำนวนที่แท้จริง,เหมือนกัน."เนี่ยหลีคิดอยู่ชั่วขณะ."พลังงานสวรรค์ที่นี้นั้นมีความหนาแน่นมากกว่าข้างนอก.ดังนั้นมันควรที่จะผลิตได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่าแน่นอน!"

Both Lu Piao and Gu Bei were shocked at that. A few hundred thousand, or maybe even millions in a single day?
ทั้งหลู่เพียวและกู่เป่ยต่างตกตะลึงกับสิ่งดังกล่าว.หลายแสน,หรือบางทีแม้แต่หลายล้านภายในหนึ่งวันอย่างงั้นรึ?
That was astounding.
มันช่างน่าประหลาดใจนัก.
In a single day, the painting could produce enough stones to rival an elder’s treasury after several years! And after a year, Nie Li’s wealth would probably be unrivalled within the Divine Feathers Sect.
ภายในวันเดียว,แผนภาพสามารถที่จะผลิตหินจิตวิญญาณเพียงพอที่จะแข่งขันกับสมบัติของเหล่าผู้อาวุโสที่เก็บมาหลายปีทีเดียว! และอีกไม่กี่ปี,ความมั่งคั่งของเนี่ยหลีนั้นอาจจะไม่มีใครที่จะแข่งขันกับเขาได้ทั่วทั้งภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพแห่งนี้เลย.

Lu Piao excitedly said, “So this is what’s going on. In that case, we’ll get more Deity’s Lakes next time, so you can have more high-quality ones.”
หลู่เพียวกล่าวด้วยความตื่นเต้น,"เช่นนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น.ในกรณีที่,พวกเราได้ทะเลสาบเทวะเพิ่มขึ้นอีก,พวกเราจะสามารถเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นอีกสินะ."

Gu Bei couldn’t help asking, “Nie Li, since you have so many spiritual stones, have you thought about recruiting experts from the Sky Origin Divine Clan?”
กู่เป่ยอดที่จะถามออกไป,"เนี่ยหลี,ในเมื่อเจ้านั้นมีหินจิตวิญญาณจำนวนมาก,เจ้าไม่คิดที่จะรับผู้เชี่ยวชาญจากเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าเพิ่มรึ?"

Nie Li’s heart shook as he thought it over. That was a pretty good suggestion.
หัวใจของเนี่ยหลีสั่นไปมาขณะที่เขานั้นคิดถึงเรื่องดังกล่าว.นั่นถือว่าเป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างดีทีเดียว.

“What’s the Sky Origin Divine Clan?” Lu Piao couldn’t help asking.
"เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าคืออะไรอย่างนั้นรึ?"หลู่เพียวอดที่จะถามไม่ได้.
Gu Bei explained. “The Sky Origin Divine Clan lives in the Endless Wilderness. Because their bloodline was too powerful, the people of the Ancestral Demonic Saint Land sealed them inside the Endless Wilderness. If they want to leave, they have to enter a master-servant contract with someone!”
กู่เป่ยอธิบาย."เผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้านั้นอาศัยอยู่ในที่รกร้างไม่สิ้นสุด.เพราะว่าสายเลือดของพวกเขานั้นทรงพลังมากจนเกินไป.พวกเขาเป็นพลเมืองของดินแดนเทพอสูรบรรพชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด,ถ้าพวกเขานั้นต้องการที่จะออกจากดินแดนดังกล่าว,พวกเขาจะต้องมีพันธะเจ้านาย-คนรับใช้ กับใครสักคน!"
“The Sky Origin Divine Clan members need a large quantity of spiritual stones every day to sustain themselves. But resources in the Endless Wilderness are very limited. That’s why so many Sky Origin Divine Clan experts seek out contractors at the edge of the Endless Wilderness in order to survive. But they always ask for really high prices. Each of them requires fifty to sixty thousand spiritual stones. And their experts are at least of the Dao of Dragon Realm!”
"เหล่าคนของเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้านั้นจำเป็นต้องใช้ปริมาณหินจิตวิญญาณจำนวนมากในการยังชีพทุกๆวัน.แต่ทรัพยากรภายในดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดนั้นมีจำนวนจำกัด.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำใมเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่าเทพต้นกำเนิดฟ้าจึงได้มองหาผู้ทำสัญญาภายนอกดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุดนั่นก็เพื่อที่จะมีชีวิตรอดนั่นเอง.แต่ราคาของพวกเขานั้นนับว่าสูงมากจริงๆ.พวกเขาแต่ละคนนั้นต้องใช้หินจิตวิญญาณจำนวนห้าหมื่นหรือหกหมื่นหินจิตวิญญาณเลยทีเดียว.หากแต่พวกเขาเหล่านั้นก็มีความสามารถในระดับต่ำสุดเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรทีเดียว!"

Lu Piao’s eyes lit up. Then… as long as they had enough wealth, they could hire large numbers of powerful Dao of Dragon experts?
ดวงตาของหลู่เพียวถึงกับเบิกกว้าง.เช่นนั้น...ตราบเท่าที่พวกเขามีทรัพยากรเพียงพอ,พวกเขาก็สามารถที่จะจ้างเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรจำนวนมากอย่างงั้นรึ?

“When we settle the tasks at hand, I’ll make a trip to the town at the edge of the Endless Wilderness!” Nie Li said. If they had some Dao of Dragon Realm experts on their side, they’d be able to greatly strengthen the Demon League.
"เมื่อพวกเราจัดการงานที่มีในมือหมดแล้ว,ข้าก็จะเดินทางไปยังขอบเมืองดินแดนรกร้างไม่สิ้นสุด!" เนี่ยหลีกล่าวถ้าเขามีผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรอยู่ในมือแล้วล่ะก็.พวกเขาก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรอสูรมากยิ่งขึ้น.

Gu Bei and Lu Piao both couldn’t help asking, “What should we do now?”
กู่เป่ยและหลู่เพียวทั้งคู่อดที่จะถามออกไป,"ตอนนี้พวกเราควรจะทำอะไรอย่างงั้นรึ?"

They still didn’t know why Nie Li had brought them inside the painting.
พวกเขายังไม่รู้เลยว่าทำไมเนี่ยหลีถึงได้นำพวกเขาเข้ามาภายในแผนภาพ.
“I’ll set up the Sky Dragon Nine-Blazing Secret Technique Array that’ll incite your demon spirits so that you can rank up together. But you guys have to listen to me!” said Nie Li.
ข้าจะมอบค่ายกลวิชาลับ เก้าพิโรธมังกรสวรรค์เพื่อที่จะกระตุ้นจิตวิญญาณอสูรในตัว ด้วยเหตุนั้นพวกเจ้าก็สามารถที่จะเพิ่มระดับตัวเองได้ด้วยเหมือนกัน.แต่พวกเจ้านั้นจะต้องตั้งใจฟังข้าให้ดี!" เนี่ยหลีกล่าว.

“Alright!” Gu Bei and Lu Piao agreed.
"ตกลง!" กู่เป่ยและหลู่เพียวยอมรับ.
Nie Li brought out the Thunder God’s Meteorite Sword and lightly drew a line on his wrist so that blood flowed down into a bowl. Nie Li passed two bowls of fresh blood over to Gu Bei and Lu Piao as he said, “Drink it. I have the power of the Demon Blood Sacrifice. From that, I possess the power the power of the Primordial Bloodline!”
เนี่ยหลีได้นำดาบเทพอสนีดาวตกออกมาและเฉือนมันไปที่ข้อมือเพื่อที่จะให้โลหิตไหลลงมาที่ชามอันหนึ่ง.จากนั้นก็แบ่งเป็นสองชามที่มีโลหิตสดๆไปยังกู่เป่ยและหลู่เพียวขณะที่เขาพูดออกมาว่า," ดื่มซะ.ข้านั้นมีพลังอำนาจแห่งการสังเวยโลหิตอสูร.ซึ่งนั่นทำให้.ข้าได้ครอบครองพลังอำนาจที่ทรงพลังของสายเลือดต้นกำเนิด!"

Gu Bei and Lu Piao held up their bowls and drained them. They felt the heat flowing down their throats.
กู่เป่ยและหลู่เพียวได้ยกชามนันขึ้นมาและดื่มลงไป.พวกเขารับรู้ได้ถึงความร้อนที่ไหล่ผ่านลงไปยังลำคอของพวกเขา.
The power concealed in the blood nearly made them explode.
พลังอำนาจที่ซ่อนอยู่ไว้ในโลหิตนั้นทำให้พวกเขาแทบจะระเบิดออกมา.

Nie Li began laying out the Sky Dragon Nine-Blazing Secret Technique Array. Millions of spiritual stones floated into the sky, forming a strange array. The spiritual stones exploded one after another as waves of Heavenly Energy flowed over Nie Li, Gu Bei, and Lu Piao’s bodies.
เนี่ยหลีเริ่มที่จะวางค่ายกลวิชาลับเก้าพิโรธมังกรสวรรค์.หลายล้านหินจิตวิญญาณก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า,รวมตัวกันเป็นค่ายกลที่ไม่มีใครรู้จัก.หินจิตวิญญาณเหล่านั้นระเบิดออกมาทีละอันๆกลายเป็นคลื่นพลังงานสวรรค์ลอยข้ามไปยังร่างกายของเนี่ยหลี,กู่เป่ยและหลู่เพียว.

Boundless energies surged.
พลังงานที่ไม่สิ้นสุดเริ่มที่จะพลุ้งพล่าน.
Dragon-shaped illusions spiraled into the sky, shrouding the three of them.
ภาพมายารูปร่างมังกรหมุนวนขึ้นไปบนท้องฟ้า,กำลังเข้ามาคลุมร่างพวกเขาทั้งสามคน.


The intent hiding inside the Void Illusionary Divine Palace was astonished. Even though it’d had tens of thousands of years to gather knowledge and experience, it couldn’t recognize Nie Li’s array. But it understood that the array was extremely powerful.
เจตจำนงที่ซ่อนอยู่ข้างในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก.ถึงแม้ว่ามันจะคงอยู่มาหลายพันปีซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มากมาย,มันก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับค่ายกลของเนี่ยหลีเลย.แต่รู้ได้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นค่ายกลที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก.

Such an array was extremely dangerous. A single mistake would make the three of them explode.
ค่ายกลเช่นนี้นั้นเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมาก.ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจจะทำให้พวกเขาทั้งสามนั้นระเบิดออกมาได้เลย.

But Nie Li still dared to use it. It showed just how precisely Nie Li could control this array!
แต่เนี่ยหลีนั้นยังคงกล้าที่จะใช้วิธีดังกล่าวนั้น.แสดงให้เห็นว่าเขานั้นมีแม่นยำเพียงใดเนี่ยหลีนั้นสามารถที่จะควบคุมค่ายกลแห่งนี้ได้นั่นเอง!

In the span of a single year, Nie Li had gone from an ordinary person to the Heavenly Star Realm. He’d probably reach the Heavenly Axis Realm soon, too. If anyone else knew how fast Nie Li’s cultivating speed was, their eyeballs would probably fall out from how much they’d widened their eyes.
ในช่วงหนึ่งปีนี้,เนี่ยหลีนั้นเป็นสามัญชนที่ไปถึงระดับดาวสวรรค์.บางทีเขาอาจจะไปถึงระดับแก่นสวรรค์ในเวลาไม่นานนี้,อีกด้วย.ถ้ามีใครสักคนรู้ถึงความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเนี่ยหลีแล้วล่ะก็,พวกเขาคงตาโตจนหลุดออกมาด้วยความเร็วมากเท่านี้บางทีพวกเขาอาจจะตาค้างเลย.
Even in the entire Draconic Ruins Realm, over tens of thousands of years, there didn’t exist a talent who could compare to Nie Li.
แม้แต่ทั่วทั้งอาณาจักรซากมังกร,มากกว่าหลายหมื่นปีมานี้,ไม่มีผู้ใดที่มีพรสวรรค์ที่สามารถเทียบกับเนี่ยหลีได้.

Nie Li sensed that the Bloodwing Saint Jiao-dragon, Fanged Panda and Shadow Devil within his body were agitated and their strengths were frantically surging. Nie Li’s cultivation was only at the Heavenly Star Realm, but the strength of those three demon spirits have reached 6-stage Heavenly Axis Realm.
เนี่ยหลีรับรู้ได้ถึงเทพมังกรวารีปีกโลหิต,แพนด้าเขี้ยวอสูร,และจิตอสูรเงาพราย ที่อยู่ภายในร่างกายของเขากำลังตื่นเต้นและความแข็งแกร่งของพวกมันเพิ่มขึ้นพลุ่งพล่านอย่างเมามัน.การบ่มเพาะพลังของเนี่ยหลีนั้นเป็นแค่เพียงระดับดาวสวรรค์,แต่ความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณอสูรทั้งสามนั้นไปถึงระดับ 6-แก่นสวรรค์แล้ว.
Especially the Bloodwing Saint Jiao-dragon as it’s a dragon-blooded demon spirit with a God level growth rate. Although it’s strength was only at 6-stage Heavenly Axis Realm, if it were to fight, it’s probably not any inferior to a 9-stage Heavenly Axis Realm.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้น.ซึ่งมันเป็นสายเลือดมังกรที่มีอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.แม้ว่าความแข็งแกร่งของมันจะอยู่แค่ระดับ 6 แก่นสวรรค์,หากว่าเกิดการต่อสู้ขึ้นมา,มันอาจจะไม่ด้อยไปกว่าระดับ 9 แก่นสวรรค์เลย.


At this moment, within Li Xingyun’s yard
ในช่วงเวลาเดียวกัน,ภายในลานที่พักของหลีชิงหยุน.

“Report, Young Masters Gu Bei and Lu Piao are nowhere to be found. We don’t have any news on those two!” A servant rushed in and reported.
"รายงาน,นายน้อยกู่เป่ยและหลู่เพียว ไม่พบเลยว่าอยู่ที่ใหน.พวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองเลย!" ลูกน้องคนหนึ่งได้เริ่งรีบเข้ามาและรายงาน.

Li Xingyun’s brows were knitted for a brief moment. He had just returned and said, after a brief thought, “Li Hu, you remain and immediately inform them the moment they return!”
คิ้วของหลี่ชิงหยุนขมวดแน่นอยู่ชั่วขณะหนึ่ง.เขาได้หันกลับมาและพูด,หลังจากคิดอยู่ชั่วขณะ "หลี่ ฮู,เจ้าอยู่ที่นี่และแจ้งพวกเขาทันทีหลังจากที่พวกเขากลับมา!"
“Yes!” Li Hu nodded as a hint of worry was revealed within his brows. At such an important time, Gu Bei and Lu Piao weren’t there. Therefore, he couldn’t help getting worried for Li Xingyun.
"ขอรับ!"หลีฮูพยักหน้าขณะที่แสดงท่าทางเป็นกังวลเผยให้เห็นบนคิ้วของเขา,เวลาที่สำคัญเช่นนี้นั้น,กู่เป่ยและหลู่เพียวไม่อยู่ที่นั่น.ดังนั้น,เขาจึงอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงนายของเขา,หลี่ชิงหยุน.

 ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

Tip,คำขึ้นประโยค.(จำเป็นมากเวลาอ่านนิยายครับ ถ้าจำได้หมดจะสะดวกขึ้นเยอะเลย)
 • What matters here is ... สิ่งที่สำคัญคือ
 • It is vital to note that ... สิ่งที่สำคัญคือ
 • It's important to keep in mind that ... สำคัญมากที่ต้องตระหนักไว้ว่า
 • It's important to remember that .... มันสำคัญที่ต้องจำว่า
 • An important point is that ... จุดสำคัญมันอยู่ที่
 • It turned out that ... ผลออกมาเป็น
 • It appeared that ... ผลปรากฏว่า
 • It is no great surprise that ... ไม่น่าแปลกใจที่
 • It is not surprising that ... ไม่แปลกใจที่
 • It comes as no surprise that ... ด้วยความไม่แปลกใจที่
 • Small wonder that ...ไม่น่าประหลาดใจที่
 • I guess ... ฉันว่า
 • At my best guess, ... ที่สุดแล้วฉันคาดว่า
 • We can assume that ... เราสามารถเดาได้ว่า
 • Moreover ... นอกจากนั้น
 • What's more, ... อะไรที่มากกว่านั้นคือ
 • Furthermore, ... ยิ่งกว่านั้นคือ
 • Besides, ... อีกอย่างคือ
 • To add to it, ... เพิ่มเติมคือ
 • In addition, ... ขอเสริมด้วย
 • In a word, ... พูดสั้นๆในคำเดียวคือ
 • In a nutshell, ... รวบรัดคือ
 • In short, ... พูดสั้นๆคือ
 • To make a long story short, ... พูดเรื่องยาวให้สั้นลงก็คือ
 • To put it in a nutshell ... เอาแบบรวบรัดคือ
 • To crown it all ... รวบยอดทั้งหมดคือ
 • Summing it up, ... สรุปคือ
 • So, to sum it up, ... สรุปคือ
 • In conclusion, ... ผลสรุปแล้วคือ
 • On the other hand ... ในอีกแง่นึงคือ
 • I think ... ฉันคิดว่า
 • It seems to me ... สำหรับฉันมันเหมือนกับว่า
 • (Personally,) I believe ... ส่วนตัวฉันเชื่อว่า
 • From my point of view ...จากมุมมองของฉันคือ
 • (Personally,) I feel ...ส่วนตัวฉันรู้สึกว่า
 • In my view / opinion ...ในความเห็นของฉันคือ
 • To my way of thinking, ...ในความคิดของฉันนะ
 • As I see it, ... จากที่ฉันเห็นนะ
 • For all I know, ... จากทั้งหมดที่ฉันรู้
 • As far as I can see, ... จากที่ฉันเห็นมา
 • To my knowledge, ... จากสิ่งที่ฉันรู้คือ
 • To the best of our knowledge, ... จากที่เราทุกคนรู้กัน
 • So far as we know, ... จากที่เรารู้กันมานะ
 • Actually, ... จริงๆคือ
 • The thing is ... มันคือ
 • The fact is ... ความจริงคือ
 • As a matter of fact, ... ในความเป็นจริงแล้ว

68 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับผม

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. มาแบบนี้ค้างเลย ...
  อยากรู้ว่าพระเอกกับพวกจะพัฒนากันไปถึงขั้นไหน
  แล้วเกิดอะไรขึ้นกับหลี่ชิงหยุน

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆครับ ยิ่งสนึกยิ่งได้ความรู้

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับผม

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ

  ตอบลบ

 8. สนุกและได้ความรู้มากๆ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆจ้าาา สนุกมากมายแปลได้สนุกดีมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 11. เอาความรู้มาฝากอีกแล้ว ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 12. ใจดีมาก วันล่ะตอนเลย ขอบคุณครับแก่การกระหายได้มาก

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากๆครับ นิยายสนุกแล้วยังให้ความรู้ด้วย ขอให้เจริญๆครับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากๆเลยครับผม

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณครับ มันมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 16. ที่นี่ดีจริงๆ นอกจากนิยายสนุกและเร็วทันอิงฯแล้ว ยังมีสอนภาษาอีกด้วย ชอบๆ เป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ
 17. ชอบมากครับ นอกจากแปลให้แล้ว ยังสอนความรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง FC ครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณคับ กางร่มรอตอนต่อไป (ฝนกำลังตก)

  ตอบลบ
 19. เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 20. เนี่ยหลี่มุงลืมเซี้ยวหยู่อีกแล้วนะมุงสังเวยโลหิตพร้อมกันแท้ๆ..(ขอบคุณครับ)

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมาก (สอนภาษาด้วยดีจริงๆ) 👍👍

  ตอบลบ
 22. ขอบคุ+ขอบเตียงมากๆๆครับ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณคับ แถมเกร็ดความรู้ดีๆให้อีก มีประโยชน์มากคับ ^^

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณคับ แถมเกร็ดความรู้ดีๆให้อีก มีประโยชน์มากคับ ^^

  ตอบลบ
 25. พาเพื่อนมาตั้งตี้กด*exp แล้วฟาร์มเว่ลสินะ เอ๊ะ!! หรือจะใช้เพื่อนเป็นตัวช่วยเพื่อเข้าระดับดาราสวรรค์กันแน่ครับเทพหลี่

  ตอบลบ
 26. รอต่อ มาละยังคับนี่

  ตอบลบ
 27. โอ้ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 29. สงใสตอนก่อนตะสู้กับsage emperor คงเชิ่อมต่อวิญญาณกับเพื่อนที่สนิททั้งหมด แล้วฝึกในห้องเวลากันเป็นร้อยปีแน่

  ตอบลบ