วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 415 – Fishy

Tale of the demon and god novel Chapter 415 – Fishy

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 415 น่าเคลือบแคลง


บทที่ 415 น่าเคลือบแคลง

Gu Bei was well aware that his biggest threat wasn’t Gu Heng — it was actually Gu Yu!
กู่เป่ยนั้นตระหนักได้ดีว่าศัตรูที่ใหญ่ที่สุดนั้นหาใช่กู่เหิงไม่-หากแต่จริงๆแล้วคือกู่หยู๋นั่นเอง!
Gu Heng had only been a chess piece being pushed around by Gu Yu. But that chess piece had been broken!
กู่เหิงนั้นเป็นแค่เพียงตัวหมากชิ้นหนึ่งที่โดนใช้โดยกู่หยู๋.แต่หมากตัวนั้นได้ถูกทำลายไปแล้ว.

Gu Heng was dazed.
กู่เหิงรู้สึกงงงวย.
Gu Bei glanced at Gu Heng with a cold expression, then cupped his hands towards Gu Tianlong, Gu Ya, and the other higher-ups.
กู่เป่ยชำเลืองมองไปยังกู่เหิงด้วยท่าทางเย็นชา,จากนั้นได้ประสานมือคารวะไปยังกู่เทียนหลง,กู่หย๋า,และอาวุโสระดับสูงอื่นๆ.


Soon, the news spread throughout the Gu Clan.
ไม่นานหลังจากนั้น,ก็มีข่าวใหม่แพร่สะพัดไปทั่วทั้งตระกูลกู่.
Inside Long Tianming’s Secret Chamber
ภายในห้องประชุมลับของหลงเทียนหมิง.
After hearing the news, Long Tianming flew into a violent rage.
หลังจากได้ยินข่าวใหม่แล้ว,หลงเทียนหมิงก็เต็มไปด้วยความเกรี้ยวโกรธอย่างรุนแรง.
“Gu Heng that trash, trash, trash!” Long Tianming roared. He’d been preparing some spiritual stones to back up Gu Heng, so that Gu Heng could keep Gu Bei’s Demon League in check. But now that Gu Heng had been locked up, all of Long Tianming’s plans had been ruined.
"กู่เหิงเจ้าขยะ,ขยะ,ขยะ!"หลงเทียนหมิงคำราม.เขาได้จัดเตรียมหินจิตวิญญาณบางส่วนเพื่อคอยสนับสนุนกู่เหิง,เพื่อที่จะให้กู่เหิงนั้นคอยตรวจสอบขุมกำลังพันธมิตรอสูรของกู่เป่ย.แต่ตอนนี้กู่เหิงได้ถูกจับตัวไปแล้ว,แผนการทั้งหมดของหลงเทียนหมิงนั้นได้ถูกทำลายลง.
Gu Heng’s forces would probably be swallowed up by the Demon League before long.
กองกำลังองกู่เหิงนั้นอาจจะถูกกลืนกินโดยพันธมิตรอสูรในอีกไม่นานนัก.
From the Gu Clan’s perspective, all of Gu Heng’s forces belonged to the clan. So of course, they wouldn’t allow them to fall into the hands of an outsider!
ด้วยมุมมองของตระกูลกู่นั้น,กองกำลังทั้งหมดของกู่เหิงนั้นขึ้นอยู่กับตระกูลกู่,ดังนั้นแน่นอนว่า,พวกเขาคงไม่ยอมให้กองกำลังดังกล่าวต้องตกไปอยู่ในมือของกลุ่มภายนอกเป็นแน่!

The situation within the Gu Clan was already outside his realm of control. And on top of that, Long Yuyin’s forces were also springing up inside the Dragonseal Family. The Ashen Flames Family’s Heavenly Path League also had a close relationship with the Demon League; they were also rising quickly.
ด้วยสถานการณ์ภายในตระกูลกู่นั้นมีดินแดนที่ครอบครองอยู่ในดินแดนภายนอกอยู่แล้ว.และนอกเหนือไปจากนั้นกองกำลังของหลงยูหยิ๋นก็ได้ผุดขึ้นมาภายในตระกูลผนึกมังกรอีกด้วย,พันธมิตรครรลองสวรรค์ของตระกูลเถ้าอัคคีก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพันธมิตรอสูรอีกต่างหาก,พวกเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เติบโตรวดเร็วยิ่งนัก.

Even Long Tianming sensed the impending danger!
แม้แต่หลงเทียนหมิงก็ยังรับรู้ได้ว่าอันตรายนั้นได้ใกล้เข้ามาแล้ว!

The rise of these three forces focused on a single point: Nie Li!
ด้วยการเติบโตของกองกำลังทั้งสามนั้นต่างก็มีจุดรวมมาที่จุดเดียว,นั่นคือเนี่ยหลี.

As long as Nie Li was alive, Long Tianming wouldn’t be able to rest or eat in peace.
ตราบเท่าที่เนี่ยหลีนั้นยังคงมีชีวิตอยู่,หลงเทียนหมิงจะไม่สามารถที่จะนอนหลับหรือกินอะไรอย่างสงบสุขได้เลย.
Nie Li had always hidden himself behind the scenes, which made the threat all the more apparent to Long Tianming.
เนี่ยหลีนั้นซ่อนตัวเองไว้หลังฉากมาโดยตลอด,ซึ่งคอยขัดขวางทุกอย่างในแผนของหลงเทียนหมิงอย่างชัดเจน.
Now that the chess piece known as Gu Heng had been broken, Long Tianming was forced to handle the situation personally!
ตอนนี้นั้นหมากหนึ่งตัวดั่งเช่นกู่เหิงนั้นได้ถูกทำลายแล้ว,หลงเทียนหมิงจึงถูกบังคับให้ต้องจัดการสถานการณ์ตอนนี้ด้วยตัวเองแล้ว!

He narrowed his eyes as a ferocious glint flashed through them. Truly, Nie Li had flagged his attention, and Long Tianming had to admit that the guy was pretty capable. But so what? He’d make sure that Nie Li understood that the situation within the Divine Feathers Sect wasn’t something that could be so easily changed by one person!
เขาหรี่ตาของเขาด้วยประกายแสงแห่งความดุร้ายผ่านเข้ามาในดวงตาคู่นั้น.ความเป็นจริงนั้น,เนี่ยหลีนั้นคงจะคอยชักใยอยู่เบื้องหลังและหลงเทียนหมิงเองก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาคนนั้นค่อนข้างที่จะมีความสามารถเลยทีเดียว.แต่แล้วไงล่ะ?เขาแน่ใจว่าเนี่ยหลีนั้นคงจะสามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพเป็นอย่างดีแต่ก็คงจะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเปลี่ยนมันได้โดยง่ายโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรอก!Shortly after Nie Li hid himself underground, the Void Illusionary Divine Palace on the outside vanished, just like an illusion.
หลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่เนี่ยหลีซ่อนตัวเองอยู่ใต้ดิน.ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าที่อยู่ด้านนอกนั่นก็ได้หายไปแล้ว,เป็นเหมือนดั่งกับภาพลวงตาเลย.


Those who’d gathered outside the palace had to disperse. There was nothing they could do.
เหล่าคนที่เคยชุมนุมอยู่ภายนอกตำหนักนั้นได้กระจายตัวไปแล้ว,ไม่มีใครที่อยู่ที่นั่นแล้ว.

With a thought, Nie Li exited the painting. He burst out from the ground and stored the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting back into his soul realm.
เป็นไปตามสิ่งที่เขาคิด,เนี่ยหลีก็ได้ออกมาจากแผนภาพ,เขาระเบิดพุ่งออกมาจากใต้ดินและเก็บจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขากลับเข้าไปในเขตแดนวิญญาณของเขา.

Xiao Yu was still cultivating inside the painting, so Nie Li let her stay there.
เซี่ยวหยู๋ยังคงบ่มเพาะพลังอยู่ภายในแผนภาพ,ดังนั้นเนี่ยหลีจึงได้ปล่อยหล่อนอยู่ในนั้นก่อน.
Nie Li stretched a little. He was already at the pinnacle of the Heavenly Star Realm, only one step away from the Heavenly Axis Realm. It was a good feeling.
เนี่ยหลีบิดขี้เกียจเล็กน้อย.เขานั้นได้ไปถึงจุดสุดยอดของระดับดาวสวรรค์เรียบร้อยแล้ว.เหลือเพียงแค่ก้าวเดียวก็จะไปถึงยังระดับแก่นสวรรค์.มันช่างเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆ.

He flew in the direction of Divine Feathers Sect.
เขาได้บินไปยังทิศทางของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

In the Divine Feathers Sect
ภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.
“Nie Li! It’s about time you’re back!” Lu Piao excitedly bumped Nie Li’s chest. Even though Nie Li’s fate soul had been inside the Soul Hall this entire time, Lu Piao still couldn’t help worrying.
"เนี่ยหลี! ในที่สุดเจ้าก็กลับมา!"หลู่เพียวกระวนกระวายใจทุบไปยังหน้าอกของเนี่ยหลี.ถึงแม้ว่าลิขิตวิญญาณของเขานั้นจะยังอยู่ภายในห้องโถงวิญญาณอยู่ตลอดเวลาก็ตาม,หลุ่เพียวเองก็ยังคงอดเป็นกังวลไม่ได้.

Nie Li smiled. “I was slightly delayed out there.”
เนี่ยหลียิ้ม."ข้ามีเหตุล่าช้าเล็กน้อย,"
He stopped at that. That adventure was too long for words.
ขาหยุดอยุ่ที่ตรงนั้น,ด้วยการผจญภัยดังกล่าวบอกได้เลยว่าเป็นเวลาที่ยาวนาน

Gu Bei laughed in a good mood. “While you were gone, Gu Heng got himself locked up for thirty years. I’ve already taken over all his forces.”
กู่เป่ยหัวเราะออกมาด้วยอารมณ์แช่มชื่น."ขณะที่เจ้าไม่อยู่นั้น,กู่เหิง,ถูกจับกับบริเวณถึงสามสิบปีเลย.ข้านั้นได้ยึดกองกำลังทั้งหมดของเขามาเรียบร้อยแล้ว.

Nie Li raised an eyebrow. Even though he’d been expecting that to happen eventually, he never thought Gu Bei could’ve done it so quickly.
เนี่ยหลียักคิ้วไปมา.ถึงแม้ว่าเขานั้นจะคาดการณ์แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว,เขาก็ไม่คาดคิดเลยว่ากู่เป่ยนั้นจะทำการณ์ได้รวดเร็วเช่นนี้.

Gu Bei laughed, “In reality, it’s because Gu Heng already had dirt on his hands. And even with that, he tried to bite back! On top of that, those elders who’d had connections with him were too easily swayed.”
กู่เป่ยหัวเราะ,"ความเป็นจริงนั้น,มันเป็นเพราะว่ามือของกู่เหิงนั้นไม่สะอาดอยู่แล้ว,และด้วยเหตุนั้น,เขาจึงได้ถูกแว้งกัดข้างหลัง!นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว,เหล่าผู้อาวุโสที่เคยมีความสัมพันธ์กับเขาจึงง่ายเป็นอย่างมากที่จะเอนเอียงไปฝั่งอื่น."

Nie Li nodded. “En. It would’ve happened to him sooner or later. I expected as much.”
เนี่ยหลีพยักหน้า."อืม.มันควรจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นกับเขาไม่ช้าก็เร็วหรือก็หลังจากนั้นแน่.ข้าก็คาดไว้อย่างนั้นเหมือนกัน."

Gu Bei suddenly recalled something. “I heard that Long Tianming went to the outside world to train, then came back with quite a pretty sum of treasures, like gold spiritual stone essences. Enough to total five or six million spiritual stones. Right now, his forces are rapidly expanding, probably because he feels threatened by us!”
ทันใดนั้นกู่เป่ยก็นึกถึงบางสิ่งได้."ข้าได้ยินมาว่าหลงเทียนหมิงนั้นได้เดินทางไปยังดินแดนนอกโลกเพื่อฝึกฝน,หลังจากนั้นเมื่อกลับมาก็ได้สมบัติมามากมายเลยทีเดียว,ดูเหมือนว่าจะมีแก่นหินทองจิตวิญญาณด้วย,รวมๆแล้วห้าหรือหกล้านหินจิตวิญญาณเลยทีเดียว.ตอนนี้นั้น,กองกำลังของเขากำลังขยับขยายอย่างรวดเร็วเลย,บางทีอาจจะเป็นเพราะเขารู้สึกถึงการคุกคามจากพวกเราก็ได้!"

Nie Li knit his brows at those words.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วของเขากับคำพูดเหล่านั้น.
This was strange, indeed!
ความจริงแล้ว,นี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนัก!
The place where Long Tianming had trained was probably the Void Illusionary Divine Palace. Nie Li had led Long Tianming towards that chamber, so Long Tianming shouldn’t have been able to harvest anything! But even if he had, Hierarch Blacknether and the Holy Son Li Huo should’ve sealed the palace. So even if Long Tianming managed to return, he shouldn’t have been able to bring anything back. Not to mention five or six million spiritual stones! It didn’t make any sense!
สถานที่ที่หลงเทียนหมิงนั้นไปฝึกฝนอาจจะเป็นตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.เนี่ยหลีได้หลอกล่อหลงเทียนหมิงไปยังห้องโถงได้.ดังนั้นหลงเทียนหมิงไม่ควรที่จะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้!แต่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะสามารถทำได้,นักบุญอเวจีทมิฬและเทพบุตรลิฮัวควรที่จะปิดล้อมตำหนักดังกล่าว,ดังนั้นถึงแม้ว่าหลงเทียนหมิงจะออกมาได้.เขาก็ไม่ควรที่จะสามารถนำสิ่งใดรอดพ้นออกมา.ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าห้าหรือหกล้านหินจิตวิญญาณ!มันไม่สมเหตุสมผลเท่าใดนัก!

Somewhere in there, there was definitely something fishy going on!
บางสิ่งบางอย่างที่นั่น,จะต้องมีบางอย่างที่น่าเคลือบแคลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน!

In his previous life, Nie Li had always sensed that there was something off about Long Tianming. When the Divine Feathers Sect collapsed, Long Tianming was the one who’d benefited the most. From that, Nie Li could tell just how deep Long Tianming had schemed.
ในชาติก่อนของเขานั้น,เนี่ยหลีรับรู้โดยตลอดว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปรกติเกี่ยวกับหลงเทียนหมิง.เมื่อนิกายขนนกแห่งทวยเทพล่มสลายนั้น,หลงเทียนหมิงเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด.จากนั้น,เนี่ยหลีก็สามารถบอกได้เพียงลึกๆว่าหลงเทียนหมิงนั้นได้ทำการวางแผนไว้แล้ว.
On top of that, there was no way that Long Tianming could accomplish it all by himself!
นอกเหนือไปจากนั้น,ไม่มีทางเลยที่หลงเทียนหมิงจะสามารถประสบความสำเร็จใดๆด้วยตัวเขาเอง!
Could Long Tianming have connections with someone inside the Demon God’s Sect?
หลงเทียนหมิงนั้นมีความสัมพันธ์กับใครบางคนที่อยู่ภายในนิกายเทพอสูรอย่างงั้นรึ?

If that was true, then everything made sense. It would explain how Long Tianming managed to leave the palace safely and obtain so many treasures!
ถ้านั่นเป็นความจริง,เช่นนั้นแล้วทุกๆอย่างที่ได้พบเห็นนี้.ก็อธิบายได้แล้วว่าหลงเทียนหมิงนั้นกลับออกมาจากตำหนักอย่างปลอดภัยได้อย่างไรและยังสามารถได้รับสมบัติจำนวนมากด้วย.

Gu Bei furrowed his brows for a brief moment. “If Long Tianming really did obtain so many spiritual stones, it’ll be hard for us to compete with him in terms of wealth. He’s currently gathering a large number of experts!”
กู่เป่ยขมวดคิ้วของเขาอยู่ชั่วขณะ"ถ้าหลงเทียนหมิงได้รับหินจิตวิญญาณจำนวนมากนั้นมาจริงๆ,มันคงยากที่พวกเราจะแข่งขันกับเขาในแง่ของทรัพยากร.ในตอนนี้นั้นเขาคงกำลังรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากอยู่!"
Lu Piao pointed his mouth to the side. “With all three of our forces united, I refuse to believe that we can’t compete with him! After all, the only thing Long Tianming really has is a fat purse.”
หลู่เพียวใช้ปากของเขาชี้ไปอีกด้าน."พวกเรามีสามกองกำลังร่วมมือกัน,ข้าไม่เชื่อว่าพวกเราจะไม่สามารถที่จะชิงชัยกับเขาได้!ต้องไม่ลืมว่า,หลงเทียนหมิงนั้นมีแค่เพียงกระเป๋าหนักเท่านั้น."


Gu Bei shook his head and said, “You’re wrong about that. Long Tianming has been operating for so many years that he’s built up a solid force. It might even be stronger than the three of ours put together.”
กู่เป่ยสายหัวของเขาไปมาและกล่าวว่า,"เจ้าผิดแล้วเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.หลงเทียนหมิงนั้นได้จัดตั้งกองกำลังมานานหลายปีแล้วซึ่งทำให้กลายเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งนัก.อาจจะเหนือยิ่งกว่าพวกเราทั้งสามรวมกันอีก."

Nie Li calmly said. “You guys don’t need to worry about money. I’ll give you ten million spiritual stones later. Right now, we should compete with Long Tianming on manpower. If that’s not enough, I still have more!”
เนี่ยหลีกล่าวอย่างสงบนิ่ง."พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องเงินตรา.ข้าจะมอบให้พวกเจ้าสิบล้านหินจิตวิญญาณหลังจากนี้.ตอนนี้นั้น,พวกเราควรที่จะแข่งขันกับหลงเทียนหมิงในด้านกำลังพล.ถ้ามันยังไม่เพียงพอ,ข้ายังมีเงินอีกจำนวนมาก!"
“Ten…ten million spiritual stones?” Lu Piao looked at Nie Li in a daze. In these period of time, he understood how vast exactly ten million was. That was a massive sum! Just where had Nie Li found so many spiritual stones?
"สิบ...สิบล้านหินจิตวิญญาณรึ?"หลู่เพียวจ้องมองเนี่ยหลีด้วยความงุนงง.ในช่วงเวลาตอนนี้นั้น,เขารุ้ได้ว่าจริงๆแล้วสิบล้านนั้นเป็นจำนวนมากเท่าใด.มันเป็นจำนวนที่มหาศาลมาก! เนี่ยหลีนั้นเพิ่งไปพบกับหินจิตวิญญาณจำนวนมากมาอย่างงั้นรึ?

Even Gu Bei was dumbstruck. He knew that Nie Li was rich, but he never thought that Nie Li would be that rich. And Nie Li was treating it like pocket change!*
แม้แต่กู่เป่ยก็ถึงกับนิ่งงัน.เขารู้ว่าเนี่ยหลีนั้นร่ำรวย,แต่เขาไม่คิดเลยว่าเนี่ยหลีจะร่ำรวยขนาดนั้นและเนี่ยหลีนั้นยังคงใช้จ่ายเงินเหล่านั้นเหมือนกับเศษเงินอย่างไงอย่างงั้น!
With ten million spiritual stones, would Long Tianming still be a threat? If Long Tianming wanted an arms race in manpower, the competition would simply boil down to whoever offered a higher price!
ด้วยจำนวนสิบล้านหินจิตวิญญาณนั้น,หลงเทียนหมิงยังสามารถคุกคามได้อีกหรือไม่?ถ้าหลงเทียนหมิงต้องการที่จะใช้อาวุธดังเช่นจำนวนคนมาแข่งขันล่ะก็,การแข่งขันจะต้องดุเดือดไม่ว่าใครก็ตามจะต้องจ่ายออกไปในราคาที่สูงแน่!

Nie Li looked at Gu Bei and Lu Piao. “I’ll leave the Demon League to you guys!”
เนี่ยหลีจ้องมองไปยังกู่เป่ยและหลู่เพียว."ข้าจะปล่อยให้พันธมิตรอสูรให้พวกเจ้าได้จัดการ!"
Nie Li had to take the opportunity to cultivate. On top of that, he still had to investigate Long Tianming. If he wanted to get rid of him, then facing him head-on might not work. But if he could grab hold of Long Tianming’s weakness, then things would be a lot easier.
เนี่ยหลีนั้นต้องการเวลาในการบ่มเพาะพลัง.นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว,เขายังต้องการที่จะสืบสาวเรื่องของหลงเทียนหมิง.ถ้าเขาต้องการที่จะจัดการเขาล่ะก็,เช่นนั้นแล้วการเผชิญหน้าโดยตรงคงไม่ได้ผลแน่.แต่ถ้าเขาสามารถที่จะจับจุดอ่อนของหลงเทียนหมิงได้ล่ะก็,ดังนั้นมันคงจะทำให้เรื่องต่างๆง่ายดายขึ้นมาก.
Gu Bei confidently replied, “Rest assured. With so many spiritual stones, we’re sure to get things done. If we can’t, then we’ll see ourselves out by smashing our heads against the wall.”
กู่เป่ยตอบกลับอย่างมั่นใจ,"โปรดวางใจ.ด้วยจำนวนหินวิญญาณจำนวนมากนี้,พวกเรามั่นใจว่าพวกเราทำได้.ถ้าพวกเราทำไม่ได้,เช่นนั้นแล้วพวกเราคงต้องเอาหัวของพวกเราทุ่มเข้าไปยังกำแพงแล้วล่ะ."
After so long, he was already quite knowledgeable about many things. He was also slowly developing his leadership skills and temperament.
หลังจากผ่านมาเป็นเวลานาน,เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้หลายๆอย่างเรียบร้อยแล้ว.เขานั้นค่อยๆพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถความเป็นผู้นำและนิสัยต่างๆด้วยเหมือนกัน

Nie Li smiled and nodded at Gu Bei’s words. For a moment there, he saw visions of Gu Bei from his previous life. A man and a sword. Absolutely brilliant.
เนี่ยหลียิ้มและพยักหน้ากับคำพูดของกู่เป่ย.ด้วยสิ่งที่เห็นชั่วขณะนั้น,เขาได้มองเห็นมุมมองของกู่เป่ยจากชาติที่แล้วของเขา,ชายคนหนึ่งและก็กระบี่เล่มหนึ่ง.ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด.
In this life, under his aid, Gu Bei would definitely reach entirely new heights!
ในชาตินี้นั้น,ภายใต้การช่วยเหลือของเขา,กู่เป่ยจะต้องไปถึงจุดสูงสุดอันใหม่อย่างแน่นอน!*change อ่านว่า เช้นจ์ นอกจากแปลว่า เปลี่ยนแปลง แล้วยังสามารถแปลว่า เงินทอน แบงค์ย่อย หรือเศษสตางค์ได้ด้วยค่ะ
Do you have any change?
มีแบงค์ย่อย/เศษสตางค์ไหม
Yeah, I have some pocket change.
อือ มีเศษตังค์ก้นกระเป๋าอยู่นิดหน่อย
change เวลาแปลว่าเงินแบบด้านบนนี้ จะเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะ

ที่มา https://www.facebook.com/DrBambiThailand/posts/674230269276027ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)77 ความคิดเห็น:

 1. ที่ 2 ก็เอาวะ ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากครับ เฝ้ารอทุกวันเลย

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณสำหรับเกล็ดเล็กๆน้อยๆ ครับ ^-^

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับ ให้ความรู้ด้วย ดีใจที่ได้อ่านผลงานคุณครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ ให้ความรู้ด้วย ดีใจที่ได้อ่านผลงานคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบพระคุณมากครับ.

  ตอบลบ
 7. ขอบพระคุณมากๆจ้า ที่สละเวลาแปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 8. รักเว็ปนี้เลย

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับ แถมความรู้มาด้วย

  ตอบลบ
 10. อยากแสดงข้อเสนอแนะ น่าจะเปลี่ยนจาก "ดาวสวรรค์" เป็น "ดาราสวรรค์". จะดูดีกว่าไหมอะ แหะๆ

  ตอบลบ
 11. อาริงาโตะโกไซมาต

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ สนุกมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณค๊าบ หายอยากไปได้อีกวัน ^_^

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้ด้วย

  ตอบลบ
 15. ความรู้ใหม่ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 16. หลังจากนี้คงแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกิ๊กสินะท่านหลี่
  ขอบคุณที่แปลครับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากครับ ในที่สุดก็กลับมาซะทีแถมยังตังอีก

  ตอบลบ
 18. พี่หลี่ ขาาาาาา ฉันรอพี่หลี่ ที่ท่าน้ำทุกวันเลยน้าาาาาาาาาา

  ตอบลบ
 19. มาวันละตอนแบบนี้มันส์เลย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับสนุกจริงๆ

  ตอบลบ
 21. มาทุกวันเลย อิ่มเอมมาก ขอบคุณค้าบ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุฯมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณมากคร้าบบบ

  ตอบลบ
 25. เวลากดรีเนี้ยลุ้นทุกทีเลยว่าอัฟรึยัง...เน็ทยิ่งช้าๆอยู่... ขอบพระคุณมากๆที่ได้แปลให้อ่าน...ขอใก้สุขภาพแข๊งแรงแปลมาเยอะๆ(^ /\ ^)

  ตอบลบ
 26. หะ ไม่นะ อ่านสามวิเอง.

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากค่ะ🌸😊

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณมากครับผม

  ตอบลบ
 29. มีสอนภาษาด้วย กราบบ

  ตอบลบ
 30. ขอบคุณจากใจมากๆครับ รออยู่เสมอ

  ตอบลบ
 31. ขอบคุณมากครับแปลอีกนะครับ สำนวนอ่านง่ายเข้าใจง่าย รออ่านตอนต่อไปอยู่นะครับ รักคนแปลสุด ๆ

  ตอบลบ
 32. กินข้าว1วันยังใช้ไม่ถึง1ก้อน
  แต่เนี่ยหลี่ควักแล้วส่งแบบง่ายๆไป10M
  ค่าปรับที่กู๋เป่ยโดนกลายเป็นเรื่องขี้เล็บไปเลย

  ตอบลบ
 33. กุ่เป่ยกับหลู่เพียวติดเชื้อเนี่ยหลี่เกิน80℅เลยทีเดียว เริ่มจะคล้ายกันในด้านนิสัยและกลยุทธการต่อสู้

  ตอบลบ