วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 410 – Fate Star

Tale of the demon and god novel Chapter 410 – Fate Star

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ บทที่ 410 ดาวลิขิต


บทที่ 410 ดาวลิขิต

The power of the Primordial Bloodline surged through Nie Li’s meridians like scorching lava, bubbling as it flowed.
พลังอำนาจของสายเลือดอสูรต้นกำเนิดนั้นพลุ้งพล่านผ่านเข้ามายังเส้นปราณของเนี่ยหลีเหมือนกับลาวาที่แผดเผา,เดือดพล่านไปทั่วที่มันไหลผ่าน.

The burning energy travelled throughout his limbs and meridians.
ด้วยพลังที่ร้อนระอุไหลผ่านไปทั่วทั้งแขนขาและเส้นปราณ


The power of the Demon Blood Sacrifice strengthened Nie Li’s cultivation.
ด้วยพลังอำนาจของการสังเวยโลหิตอสูรได้ทำให้การบ่มเพาะพลังของเนี่ยหลีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น.

Within his soul realm, the fate star at the center of his nine fate souls began shining with a dazzling light. Nie Li felt as though his entire body was exploding, over and over. Every part of his body glowed with that starlight, as if it was ready to detonate.
ภายในเขตแดนวิญญาณนั้น,ลิขิตดาราที่จะจุดศูนย์กลางของลิขิตวิญญาณที่เก้าเริ่มที่จะส่องแสงออกมาซึ่งเป็นแสงที่สว่างโชติช่วงมาก.เนี่ยหลี่รู้สึกราวกับว่าทั่วทั้งร่างกายของเขานั้นกำลังจะระเบิดออกมมา,มากขึ้นและก็มากขึ้น.ทุกๆส่วนของร่างกายของเขานั้นเริ่มที่จะเปล่งแสงราวกับว่ามันพร้อมที่จะระเบิดออกมาทุกเมื่อ.

Each person’s body contains millions upon millions of units, each of which harbors boundless energy.
ข้างในร่างกายของคนแต่ละคนนั้นมีหลายล้านล้านชิ้นส่วน,แต่ละชิ้นส่วนนั้นมีพลังงานที่ไม่สิ้นสุดซ่อนเร้นอยู่

Under the shine of that starlight, the energies within those units began showing signs of breaking out.
ภายใต้แสงสว่างที่โชติช่วงนั้น,พลังงานภายในชิ้นส่วนอวัยวะดังกล่าวเริ่มที่จะแสดงออกมาถึงสัญญาณที่จะทะลุผ่านระดับ.

Nie Li abruptly opened his eyes as a vast energy surged out. His aura soared as the fate star shined ever brighter, until its light covered the nine fate souls.
เนี่ยหลีเปิดตาของเขาออกมาทันทีขณะที่พลังงานมหาศาลได้พวยพุ่งออกมา.กลิ่นอายของเขาพุ่งทะยานขณะที่ลิขิตวิญญาณดาวก็ส่องแสงออกมาไม่หยุด,ชิ้นส่วนของแสงนั้นได้ปกคลุมไปทั่วลิขิตวิญญาณที่เก้า.

1-stage Heavenly Star Realm!
1 ระดับวิญญาณดาวสวรรค์!

His cultivation had surged by several notches, compared to before.
การบ่มเพาะพลังของเขานั้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายขั้น,เมื่อเปรียบเทียบกับแต่ก่อน.
Most people who’d just reached the 1-stage Heavenly Star Realm would be impatient to consolidate their cultivations. But Nie Li wasn’t the same as them. He injected his Heavenly Energy into his fate star, which began glowing brighter and brighter. Stimulated by that fate star, the energy within his body’s units surged even more violently.
คนเกือบทุกคนนั้นเมื่อเพิ่งไปถึงระดับที่1 ดาวสวรรค์นั้นจะต้องเร่งรีบที่จะทำให้การบ่มเพาะพลังของเขามั่นคงขึ้นให้เร็ว.แต่เนี่ยหลีนั้นไม่เหมือนกับคนอื่นๆ.เขาจะค่อยๆฉีดพลังงานสวรรค์ของเขาเข้าไปในลิขิตวิญญาณดาว,มันเริ่มที่จะเปล่งแสงออกมาสว่างไสวมากขึ้นและก็มากขึ้น.ด้วยการกระตุ้นที่ที่ลิขิตดวงดาว,พลังงานที่อยู่ในชิ้นส่วนร่างกายของเขาเริ่มที่จะพลุ้งพล่านรุนแรงเป็นอย่างมาก.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*Nie Li’s strength raged as if it wanted to explode.
ความแข็งแกร่งของเนี่ยหลีโกรธเกรี้ยวราวกับว่ามันต้องการที่จะระเบิดออกมา.

However, he knew that with the Primordial Bloodline of the Demon Clan, his body wouldn’t break so easily. He continued pushing his fate star.
แต่ถึงกระนั้นเขารู้ว่าเพราะสายเลือดก่อกำเนิดนั้นเป็นของเผ่าอสูร,ร่างกายของเขาจึงไม่สามารถที่จะก้าวข้ามระดับได้อย่างง่ายดาย,เขาจึงยังคงเพิ่มพลังลิขิตวิญญาณดาวของเขาต่อไป

If he missed this chance, he wouldn’t get another one!
ถ้าเขาพลาดโอกาสนี้แล้ว,เขาอาจจะไม่สามารถได้รับมันอีกครั้ง!

He continued mobilising his Heavenly Energy to stimulate his fate star while practising the [Heavenly God]’s second stage mental cultivation technique at the same time.
เขายังคงรวบรวมพลังงานสวรรค์ของเขาเพื่อที่จะกระตุ้นลิขิตดาวขณะที่ใช้เทคนิควิชา[เทพวิถีฟ้า]บทที่สองการบ่มเพาะพลังด้วยจิตใจในเวลาเดียวกันด้วย

“The body of the formless comes from the depths of the heart, which is equally formless…” Nie Li contemplated these lines over and over again as he incited the power of the Demon Blood Sacrifice to refine his physical body.
"ร่างกายที่ไร้รูปเกิดขึ้นภายในส่วนลึกของจิตใจ,มันเหมือนกับร่างไร้รูป..." เนี่ยหลี่พยายามที่จะไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งขณะที่เขานั้นกระตุ้นพลังอำนาจของการสังเวยโลหิตอสูรเพื่อที่จะกลั่นให้เป็นความแข็งแรงทางร่างกายของเขา.

As Nie Li was cultivating, an indistinct intent fell onto him.
ขณะที่เนี่ยหลีกำลังบ่มเพาะพลังอยู่นั้น,เจตจำนงที่คลุมเครือก็ปรากฏออกมาต่อหน้าเขา.

The intent softly lauded, “To possess such a treasure as the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, while cultivating a supreme technique, and holding the power of the Demon Blood Sacrifice… This person really aren’t simple.”
ด้วยเจตจำนงนั้นชมเชยเขาเบาๆ"ด้วยการครอบครองสมบัติดังเช่นจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,ขณะเดียวกันก็มีสุดยอดแห่งวิชาบ่มเพาะพลัง,และยังครอบครองพลังการสังเวยโลหิตอสูรอีก......บุคคลนี้ช่างไม่ธรรมดาจริงๆ"

It’d be hard to find another Heavenly Star Realm with such luck!
มันเป็นการยากมากที่จะหาระดับดาวสวรรค์อีกคนที่เป็นเหมือนดั่งเช่นโชคลาภเช่นนี้ได้.

“Too bad, your physical body is mine, now!” the intent laughed as he turned into a streak of cold light and shot towards Nie Li.
"ช่างแย่นัก,ความแข็งแกร่งร่างกายของเจ้าต้องมาเป็นของข้า,ตอนนี้!" เจตจำนงดังกล่าวหัวเราะออกมาขณะที่เปลี่ยนเป็นลำแสงที่เย็นเยือบและพุ่งไปยังเนี่ยหลี.
Just when that cold light was about to reach Nie Li, Nie Li suddenly opened his eyes and vanished.
เพียงเมื่อแสงที่เย็นชานั้นได้เข้าไปใกล้ถึงเนี่ยหลี,ทันใดนั้นเนี่ยหลีก็เปิดดวงตาของเขาออกมาและหายตัวไป.

The cold light landed on empty space. As it stopped and tried to sense Nie Li’s location, he reappeared several meters away.
แสงแห่งความเย็นชานั้นพุ่งลงไปยังอากาศที่ว่างเปล่า,ขณะที่มันหยุดและพยายามรับรู้ถึงที่อยู่ของเนี่ยหลี,เขาก็ปรากฏห่างออกมาหลายเมตร.

Nie Li observed the intent. “So, I’ve finally found you.”
เนี่ยหลีเพ่งดูเจตจำนงดังกล่าว"ในที่สุดนั้น,ข้าก็ได้พบเจ้าจนได้."
Even though he’d been cultivating, he’d also been paying close attention to everything inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
ถึงแม้ว่าเขาจะกำลังบ่มเพาะพลังอยู่,เขาก็ยังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับทุกๆสิ่งที่อยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.

Nie Li finally laid eyes on his opponent: a cyan mist with no physical form to speak of.
ในที่สุดแล้วเนี่ยหลีก็จับตาไปยังฝ่ายตรงข้าม,เป็นหมอกควันสีฟ้าที่ไม่มีร่างกายหากแต่สามารถพูดออกมาได้.

The mist said languidly, “I didn’t think you’d be on guard against me, even during cultivation! It looks like I’ve underestimated you!”
หมอกควันนั้นหัวเราะออกมา."ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสามารถป้องกันการโจมตีของข้าได้.แม้แต่ขณะที่เจ้ากำลังบ่มเพาะพลังอยู่.! ดูเหมือนว่าข้านั้นจะประเมินเจ้าต่ำไปสินะ!"

It was the voice of the Void Illusionary Divine Palace!
มันเป็นเสียงเดียวกันที่อยู่ในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

Nie Li had also taken the intent of the palace into his painting!
เนี่ยหลีนั้นได้นำเจตจำนงดังกล่าวเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ภายในแผนภาพของเขา!
“You didn’t just underestimate me; you’ve made a fatal mistake. You shouldn’t have entered the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. The space within here is my domain!” Nie Li lightly smiled. The painting had already become a part of Nie Li’s existence; everything inside was under his control.
"เจ้าไม่เพียงประเมินข้าต่ำไป,เจ้ายังเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง,เจ้าไม่ควรที่จะเข้ามายังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.พื้นที่แห่งนี้อยู่ภายในอาณาจักรของข้า!" เนี่ยหลียิ้มบางๆ,ด้วยแผนภาพนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเรียบร้อยแล้ว,ทุกอย่างภายในนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา.

“Even if the painting is your domain, you still don’t know what I am! You can’t catch me!” the intent proudly announced.
"ถึงแม้ว่าแผนภายนี้จะเป็นอาณาจักรของเจ้า,เจ้าก็ยังไม่รู้ว่าข้าเป็นใคร!เจ้าไม่สามารถที่จะจับข้าได้" เจตจำนงดังกล่าวประกาศออกมาอย่างภูมิใจ.

Nie Li tried to restrict his opponent with the power of the painting, but to his dismay, he discovered that the intent felt like nothing. He could sense it, but he couldn’t restrict it.
เนี่ยหลีพยายามที่จะจำกัดการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามด้วยพลังของแผนภาพ,แต่เขาก็ต้องผิดหวัง,เขาค้นพบว่าเจตจำนงนั้นเหมือนกับไม่มีตัวตน.เขาไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงมันได้,เช่นนั้น เขาจึงไม่สามารถที่จะจำกัดพื้นที่มันได้.

“This may be your domain, but I can come and go as I wish. It’s as if it’s my domain! You’ve also made a huge mistake by moving the Void Illusionary Divine Array and the palace into the painting. The space within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting may be your domain, but the palace is my domain. What could you possibly do to me?” the intent laughed. “So what if I failed this time? It’s not a big deal. I still have another chance, and one fine day, I’ll succeed!”
"นี่อาจจะเป็นอาณาจักรของเจ้า,แต่ข้าสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ตามที่ข้าปรารถนา,ราวกับว่ามันเป็นอาณาจักรของข้านั่นล่ะ!เจ้าก็เข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเหมือนกันที่ได้ย้ายตำหนักและค่ายกลเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเข้ามาอยู่ภายในแผนภาพ.พื้นที่ภายในแผนภาพอาจจะเป็นอาณาจักของเจ้าแต่ในตำหนักมันเป็นอาณาจักรของข้า.เจ้าสามารถที่จะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นรึ?" เจตจำนงดังกล่าวหัวเราะ."ข้าล้มเหลวเมื่อสักครู่แล้วไงล่ะ?มันก็ไม่ได้แย่นักหรอก.ข้ายังคงมีโอกาสอีกครั้ง,และสักวันหนึ่ง,ข้าอาจจะทำสำเร็จก็ได้!"

*Woosh!*
*วูซซ!*
The intent vanished once again.
เจตจำนงดังกล่าวก็ได้หายไปอีกครั้ง

Nie Li saw it clearly this time. The intent had entered the palace.
เนี่ยหลีนั้นสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้.เจตจำนงดังกล่าวนั้นได้เข้าไปในตำหนัก.
He attempted to scan the palace, but quickly realised that his intent was being blocked out.
เขาพยายามที่จะค้นหาเข้าไปในตำหนัก,แต่เขาก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเจตจำนงของเขานั้นได้ถูกผลักออกมา.

The corner of Nie Li’s mouth twitched into a smile. Did the Void Illusionary Divine Palace’s intent really think it was safe in there? Right now, Nie Li was only a Heavenly Star Realm, so, of course, he couldn’t touch it. But he wasn’t going to be a Heavenly Star forever. Once he grew strong enough… did that intent really think it could still hide from him?
ที่มุมปากของเนี่ยหลียกขึ้นแล้วก็ยิ้ม,เจตจำนงแห่งตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่ามันคิดหรือว่าที่นี่จะปลอดภัย,ตอนนี้,เนี่ยหลีเป็นแค่เพียงระดับดาวสวรรค์,ดังนั้น,แน่นอนว่า,เขาไม่สามารถที่จะแตะต้องมันได้.แต่เขาก็ไม่อยุ่ที่ระดับดาวสวรรค์ตลอดไปแน่.เมื่อเขานั้นแข็งแกร่งเพียงพอ...เจตจำนงนั่นคิดอย่างนั้นรึว่าจะยังสามารถซ่อนตัวจากเขาได้?

Nie Li paid it no attention as he sat down and continued to cultivate.
เนี่ยหลีหาได้ใส่ใจขณะที่เขากลับมานั่งและยังคงบ่มเพาะพลังต่อไป.

In the Void Illusionary Divine Palace
ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

The intent watched with a sinking feeling as Nie Li sat down and began cultivating. After all, it was only an intent; it could never win in an actual fight against Nie Li. But he also hadn’t expected Nie Li to take so many precautions.
เจตจำนงดังกล่าวได้เฝ้ามองด้วยความรู้สึกจมลึกลงไป ขณะที่เนี่ยหลีนั่งลงและเริ่มที่จะบ่มเพาะพลัง,ต้องไม่ลืมว่า,มันเป็นแค่เพียงเจตจำนง,มันไม่สามารถที่จะชนะการต่อสู้กับเนี่ยหลีอย่างแน่นอน,แต่มันก็ไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีนั้นจะระมัดระวังตัวมากขนาดนี้.
It originally planned to provoke Nie Li to attack the palace; but Nie Li hadn’t fallen for that.
ในตอนแรกนั้นมันวางแผนที่จะยุแหย่ให้เนี่ยหลีนั้นโจมตีตำหนัก,แต่เนี่ยหลีกับไม่ทำเรื่องดังกล่าว.
That guy was only a human, fifteen or sixteen years old. So why was he so difficult to deal with?
ชายคนนี้เป็นเพียงมนุษย์,อายุสิบห้าหรือสิบหกปีเอง.ดังนั้นแล้วทำไมเขาถึงได้ต่อกรด้วยลำบากนักน่ะ?
Nie Li continued cultivating. As of now, he was no longer aware of the flow of time.
เนี่ยหลียังคงดำเนินการบ่มเพาะพลังต่อไป,ซึ่งในขณะนี้นั้น,เขาไม่ได้ใส่ใจในเวลาที่ไหลไปเรื่อยๆอีกต่อไป.
He incited the Demon Blood Sacrifice to strengthen his physical body. Suddenly, Nie Li opened his eyes. Three gold spiritual stone essences floated around him, then exploded, releasing a violent rush of Heavenly Energy into his body.
เขาได้กระตุ้นการสังเวยโลหิตอสูรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย,ทันใดนั้น,เนี่ยหลีก็เปิดตาของเขาขึ้น.แก่นหินทองจิตวิญญาณสามก้อนก็ลอยออกมารอบๆเขา,จากนั้นก็ระเบิดออก,ปลดปล่อยพลังงานสวรรค์ที่รุนแรงออกมาอย่างรวดเร็วเข้าไปในร่างกายของเขา.

Immediately, the space around Nie Li swirled into a massive vortex. All the Heavenly Energy within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting surged and gathered towards him.
ทันทีทันใดนั้น,ช่องว่างรอบๆตัวเขานั้นก็หมุนวนไปมา ราวกับน้ำวนขนาดใหญ่.พลังงานสวรรค์ที่อยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้พลุ้งพล่านและมารวมกันพุ่งตรงไปยังตัวเขา.
It was as if a mythical beast was swallowing everything.
ราวกับว่าเขาเป็นสัตว์อสูรในตำนานที่กลืนกินทุกๆอย่างลงไป.

The flow of Heavenly Energy stirred up a huge gale that rustled the trees beneath him. The few demon beasts that lived in the area were frightened and fled in all directions.
พลังงานสวรรค์ไหลบ่าผสมปนเปกับลมขนาดใหญ่ทีเกิดเสียงหวีดหวิวจากต้นไม้ที่อยู่ภายใต้ตัวเขา.เหล่าสัตว์อสูรที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวต่างรู้สึกหวาดหวั่นและส่งเสียงมาจากทุกทิศทาง.
Those three pieces of gold spiritual stone essence served as a lure. Nie Li began devouring the Heavenly Energy with a fervid appetite. His soul realm ballooned in size.
ทั้งสามชิ้นของแก่นหินทองจิตวิญญาณทำหน้าที่เป็นตัวล่อ.เนี่ยหลีเริ่มที่จะกลืนกินพลังงานสวรรค์ด้วยความหิวกระหายเผ็ดร้อน.เขตแดนวิญญาณของเขาพองตัวมีขนาดใหญ่ขึ้น.

The Heavenly Energy continued to swell.
พลังงานสวรรค์ยังคงถูกกลืนกิน.
It continued to feed that fate star.
กลายเป็นอาหารสำหรับลิขิตดารา.
*Poof!*
*พุฟฟ!*
In the space right next the first fate star, a second one lit up.
ในช่องว่างทางขวาถัดจากลิขิตหนึ่งดาว,ดวงที่สองก็เริ่มที่จะเปิดขึ้น.
Nie Li’s brows twitched. He didn’t think it’d be that quick. In his previous life, he’d spent two years between his first and second fate stars; in this life, it’d taken only a brief moment. But it made sense. Even though he possessed the Temporal Demon Spirit Book in his previous life, it wasn’t an object that could aid his cultivations. Plus, his old cultivation techniques hadn’t been that powerful either.
คิ้วของเนี่ยหลีขมวดเข้าหากัน.เขาไม่คาดคิดว่ามันจะรวดเร็วเช่นนี้.ในชาติก่อนของเขานั้น,เขาต้องใช้เวลาถึงสองปีระหว่างดาวดวงที่หนึ่งกับดาวดวงที่สอง,ในชาตินี้นั้น,มันใช้เวลาแค่เพียงชั่วขณะ,แต่เขารู้สึกรับรู้ได้ว่า,ถึงแม้ว่าเขานั้นจะครอบครองตำราภูติกาลลี้ลับในชาติก่อนก็ตามมันก็ไม่ใช่วัตถุที่สามารถช่วยเขาในการบ่มเพาะพลังเท่าไหร่.บวกกับเทคนิคในการบ่มเพาะพลังอันเก่าของเขาด้วยแล้วที่ไม่ได้ทรงพลังอะไรอีกด้วย.

But this life was different. Aside from the [Heavenly God] cultivation technique, he had the Demon Blood Sacrifice, the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, and various other treasures. On top of that, he had rare cultivating materials, like gold spiritual stone essences. So, of course, his cultivation speed wouldn’t be the same as back then.

แต่ในชาตินี้นั้นแตกต่างออกไป.นอกเหนือจากเทคนิคบ่มเพาะพลัง[เทพวิถีฟ้า]เขายังมีการสังเวยโลหิตอสูร,จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,และสมบัติอื่นๆอีกมากมาย,นอกเหนือไปจานั้นเขายังมีวัสดุหายากที่ช่วยในการบ่มเพาะพลัง.อย่างเช่นแก่นหินทองจิตวิญญาณ.ดังนั้น,แน่นอนว่า,ความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเขาจะต้องไม่เหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมา.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)61 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆคลัช

  ตอบลบ
 2. สุดยอดมาก. ขอบคุณมากครับๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากๆครับ เฝ้ารอมานาน

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆครับ เฝ้ารอมานาน

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 6. ช่วงนี้นั่งอัพเลเวลไปเรื่อยๆสินะ ขอบคุณคนแปลมากครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบพระคุณมากๆครับ สนุกมากมาย

  ตอบลบ
 8. สนุกมาก ค้างนิดๆๆ ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมาก ๆ รออ่าานตอนต่อไปครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณคับอยากอ่านเร็วๆแล้ว

  ตอบลบ
 11. รอครับมาวันต่อวันเลยไวมากคับ

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ แปลดีอ่านฟินมาก ....ที่1ไม่ไหว

  ตอบลบ
 14. มาต่อสกิดบอกด้วยนะคับ

  ตอบลบ
 15. เยสสสมาทีสองตอนเลยอิ่มมมมม

  ตอบลบ
 16. อัฟไปเรื่อยๆๆแบบนี้แหล่ะ แหล่มมากครับ คุณผู้แปล

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 18. เว่ลเริ่มขยับเพิ่มอีกแล้วสินะ ขอบคุณที่แปลครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณคับลวกเพี่ย มาเร็วสุดๆ เลยค้าบ

  ตอบลบ
 20. เวลอัฟ อีกแล้ว สนุกครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณที่แปลให้อ่านนะคะ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณที่แปลให้อ่านนะคะ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณครับ...แต่มันค้างอ่ะ...ไม่รีบหลอกครับแค่รออยุ่อย่างใจจดใจจ่อ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณมากๆครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ