วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 408 – Passed?

Tale of the demon and god novel Chapter 408 – Passed?

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 408 ผ่านไปได้?


บทที่ 408 ผ่านไปได้?


Exit of the Void Illusionary Divine Palace
ทางออกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

A group of people were being questioned by the Demon God Sect’s experts. Once in a while, a human clan would conflict with a member of the Demon God Sect and get themselves killed.
กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งกำลังที่จะโดนสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของนิกายเทพอสูร.ไม่นานหลังจากนั้น,เผ่ามนุษย์ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับสมาชิกของนิกายเทพอสูรและพวกเขานั้นก็โดนสังหาร.


Hierarch Blacknether had just suffered a setback from the Void Illusionary Divine Palace and was all the more furious. His subordinates were also running unrestrained. The slightest unwillingness to cooperate meant someone was going to be killed. Since they had Hierarch Blacknether backing them, what was there to fear?
นักบุญอเวจีทมิฬเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าจึงได้กลับมาตั้งหลักด้วยความเกรี้ยวโกรธเป็นอย่างมาก.บรรดาลูกน้องของเขานั้นก็กำลังวิ่งไปมาอย่างดุเดือดเลือดพล่านเหมือนกัน.เหล่าคนหลายคนนั้นไม่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนั่นก็เป็นการบอกได้ว่าพวกเขานั้นจะต้องถึงแก่ความตาย.ตั้งแต่ที่พวกเขานั้นมีนักบุญอเวจีทมิฬหนุนหลังอยู่,มีสิ่งใดที่พวกเขาต้องกลัวอย่างนั้นรึ?

Nie Li glanced into the distance, towards Hierarch Blacknether. With the presence of a Martial Ancestor Realm expert, escaping wasn’t going to be easy, even with Yan Yang’s help.
เนี่ยหลีชำเลืองมองไปยังที่ไกลออกไป,ตรงไปที่นักบุญอเวจีมิฬ.ด้วยการปรากฏตัวของผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงคราม,การหลบหนีออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายๆ,แม้แต่จะมีหยานหยางช่วยเหลือก็ตาม.
What should he do?
เขาควรที่จะทำอย่างไร?
Nie Li’s brain started turning for ideas.
สมองของเนี่ยหลีเริ่มที่จะค้นหาความคิดต่างๆ.

Yan Yang transmitted his voice to Nie Li, “This Hierarch Blacknether is an extremely difficult person! However, he still has some fears that restrain him. I am the Holy Son of the Skyblaze Sect. He definitely won’t take actions against me without thinking them through. However, that won’t be the same for anyone else, especially for a Heavenly Fate Realm genius like you. It’ll get dangerous if you stay next to me. He won’t touch me carelessly, but he might kill anyone around me, just to assert dominance.”
หยานหยางได้ส่งเสียงผ่านลมปราณไปยังเนี่ยหลี,"นักบุญอเวจีทมิฬนั้นเป็นบุคคลที่ยากที่จะจัดการมากนัก!อย่างไรก็ตาม,เขาก็ยังคงเกรงที่จะยับยั้งตัวเองอยู่.เขานั้นเป็นเทพบุตรของนิกายอัคคีสวรรค์.เขาจะต้องไม่ทำการใดๆเพื่อที่จะขัดขวางข้าอย่างแน่นอนหากข้านั้นคิดที่จะผ่านไป.อย่างไรก็ตามนั่นสำหรับคนอื่นๆแล้วมันไม่เหมือนกัน,โดยเฉพาะคนที่เป็นอัจฉริยะระดับลิขิตสวรรค์เช่นเจ้า.อาจจะได้รับอันตรายถ้าเจ้าอยู่กับตัวข้า.พวกเขาอาจจะไม่แตะต้องข้าแต่อย่างใด,แต่พวกเขาอาจจะสังหารทุกๆคนที่อยู่รอบตัวข้า,เพียงแค่แสดงศักยภาพและอำนาจเท่านั้น."

The Skyblaze and Demon God’s Sects had been in conflict for years. But that was just between sects. The Martial Ancestor Realm experts of either sect weren’t going to start their own private wars for nothing. After all, the goal after reaching the Martial Ancestor Realm was only the reach the one above that. It would be unwise to exhaust their spirits for no reason! Unless it was for a direct conflict of interests for their sects, under normal circumstances, they would fear one another.
นิกายอัคคีสวรรค์และนิกายเทพอสูรนั้นต่างมีความขัดแย้งกันมานานหลายปีแล้ว,แต่นั่นก็เป็นแค่เพียงระหว่างนิกาย.ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามของแต่ละนิกายนั้นไม่คิดที่จะเริ่มสงครามการต่อสู้ส่วนตัวเลย.ต้องไม่ลืมว่า,เป้าหมายสูงสุดหลังจากที่ไปถึงระดับเทพสงครามแล้วนั้นมีแค่เพียงการเหนือยิ่งกว่าคนอื่น.มันจะเป็นการฉลาดกว่าถ้าไม่ไปเผาจิตวิญญาณของพวกเขาอย่างไร้ซึ่งเหตุผล.ยกเว้นแต่ว่าจะเป็นการขัดแย้งผลประโยชน์โดยตรงระหว่างนิกายเท่านั้น,ภายใต้สถานะการณ์ปกติแล้ว,พวกเขาจะเกรงกลัวกันและกัน.
Killing the Holy Son of the Skyblaze Sect might cause the Martial Ancestor Realm experts of the Skyblaze Sect to take action against Hierarch Blacknether. Hierarch Blacknether definitely didn’t want that to happen. However, if it was only someone at Yan Yang’s side, then Hierarch Blacknether had nothing to fear.
การสังหารเทพบุตรของนิกายอัคคีสวรรค์นั้นอาจจะเป็นเหตุให้ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามของนิกายอัคคีสวรรค์ดำเนินการต่อสู้กับนักบุญอเวจีทมิฬก็ได้.นักบุญอเวจีทมิฬนั้นไม่ต้องการที่จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอย่างแน่นอน.แต่ถึงกระนั้น,ถ้าเป็นคนอื่นๆที่อยู่ข้างกายหยานหยาง,เช่นนั้นแล้วนักบุญอเวจีทมิฬไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวอะไร.

Nie Li said, “Brother Yan Yang, rather than waiting here, why don’t we take a risk? If I were to go by myself, it’d definitely be much more dangerous. Those people from the Demon God’s Sect would definitely kill me. But if I go in behind you, then I might have a chance!”
เนี่ยหลีเอ่ยออกมาว่า"พี่หยานหยาง,แทนทีพวกเรานั้นจะรออยู่ที่นี่,ทำไมไม่ลองเสี่ยงดูล่ะ?ถ้าข้านั้นไปด้วยตัวข้าเอง,มันยิ่งจะมีโอกาสได้รับอันตรายมากกว่าอย่างแน่นอน.เหล่าคนจากนิกายเทพอสูรจะต้องสังหารข้าอย่างแน่นอน.แต่ถ้าข้าอยู่ข้างหลังท่าน,เช่นนั้นแล้วข้าอาจจะมีโอกาสก็ได้!"
He was betting that Hierarch Blacknether wouldn’t pay any attention to them.
เขานั้นต้องการที่จะพนันว่านักบุญอเวจีทมิฬนั้นจะไม่ให้ความสนใจใดๆต่อพวกเขา.

Yan Yang nodded his head after some pondering. It sounded plausible.
หยานหยางพยักหน้าหลังจากที่ขบคิดอยู่.ฟังดูแล้วน่าเชื่อถืออยู่เหมือนกัน.
There was no way that Nie Li could leave, just by himself!
ไม่มีทางที่เนี่ยหลีนั้นจะสามารถออกไปได้,ด้วยตัวของเขาเอง.

“We have to be quick about it. If the Holy Son Li Huo comes out, it’ll get troublesome!” Yan Yang reminded. The Holy Son Li Huo was Hierarch Blacknether’s direct disciple!
"พวกเราจะต้องจัดการเรืองนี้ให้เร็ว.ถ้าเทพบุตรลิฮัวมาถึงแล้ว,อาจจะมีปัญหาก็ได้!" หยานหยางย้ำเตือน.เทพบุตรลิฮัวนั้นเป็นศิษย์โดยตรงของนักบุญอเวจีทมิฬ!

The two of them flew towards the exit of the palace.
ทั้งสองคนได้บินตรงไปยังทางออกของตำหนัก.
A 9-stage Heavenly Axis Realm expert from the Demon God Sect reached out and grabbed Yan Yang. “You two! Stop where you are!”
ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 แก่นสวรรค์จากนิกายเทพอสูรได้ออกมาและจับหยานหยางไว้."พวกเจ้าสองคน!หยุด,พวกเจ้าจะไปใหน!"

Yan Yang coldly snorted as a powerful energy shrouded his body. That 9-stage Heavenly Axis Realm expert bounced off with a *Bang!*, and he looked at Yan Yang in astonishment. After all, Yan Yang was only in the Heavenly Axis Realm, but the strength he possessed was already far above that guard’s!
หยานหยางแค่นเสียงอย่างเย็นชาขณะที่เขาส่งพลังที่มีอานุภาพออกมาห่อหุ้มร่างกายของเขา.ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ระดับ 9 ถึงกับกระเด็นออกมา *แบง!* และจ้องมองไปที่หยานหยางด้วยความประหลาดใจ.ต้องไม่ลืมว่าหยานหยางนั้นก็เป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์,แต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาที่มีอยู่นั้นเหนือยิ่งกว่าเหล่าผู้คุ้มกันมากนัก!

“Here’s my stuff!” Yan Yang tossed his items to the Demon God’s Sect expert with a flick of his hand.
"นี่คือของที่ข้ามี!" หยานหยางโยนสิ่งของไปให้กับผู้เชี่ยวชาญของนิกายเทพอสูรด้วยการสะบัดมือของเขา.
The Demon God Sect expert furrowed his brows. If they were to go at it again, he knew he wouldn’t be Yan Yang’s opponent. That’d be extremely humiliating! He coldly snorted and looked over Yan Yang and Nie Li with a blank face. Neither of them had anything hidden on their person.
ผู้เชี่ยวชาญนิกายเทพอสูรขมวดคิ้วของเขา.ถ้าพวกเขายังคงขัดขวางอีกครั้ง,เขารู้ว่าพวกเขานั้นจะต้องกลายเป็นคู่ต่อสู้ของหยานหยาง.นี่คงจะเป็นเรื่องที่น่าอัปยศอดสูมาก!เขาจ้องมองอย่างเย็นชาและมองไปทั่วหยานหยางและเนี่ยหลีด้วยใบหน้าที่ไม่แยแส.พวกเขาทั้งสองนั้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้แล้ว.


Then, he glanced inside Yan Yang’s interspatial ring and his eyes lit up.
จากนั้น,เขาก็ชำเลืองไปยังข้างในแหวนของหยานหยางและตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้น.

The Demon God’s Sect expert waved his hand. “At least you’re tactful. Now, get lost!”
ผู้เชี่ยวชาญของนิกายเทพอสูรโบกมือของเขา."อย่างน้อยเจ้าก็ยังฉลาด.ตอนนี้.ไปให้พ้นซะ!"
 
Yan Yang and Nie Li lowered their heads and hurriedly walked off.
หยานหยางและเนี่ยหลีพยักหน้าให้กันและเริ่งรีบเดินออกไป.

They felt a powerful intent sweeping over them and Nie Li felt suffocating pressure.
พวกเขานั้นรุ้สึกถึงเจตจำนงอันทรงพลังที่กวาดไปทั่วพวกเขาและเนี่ยหลีรู้สึกกดดันจนหอบออกมา.

Hierarch Blacknether was examining them!
นักบุญอเวจีทมิฬนั้นกำลังตรวจสอบพวกเขาอยู่!

That powerful intent pulled away after a moment. Yan Yang had nothing with him and Hierarch Blacknether definitely couldn’t sense the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting within Nie Li’s soul realm. Aside from that, Nie Li had nothing else with him. Hierarch Blacknether probably couldn’t be bothered to take action against a mere Heavenly Fate Realm like Nie Li!
ด้วยเจตจำนงที่ทรงพลังนั้นสามารถที่จะฉุดรั้งพวกเขาเอาไว้หลังจากนั่นชั่วขณะ.หยานหยางนั้นไม่ได้มีอะไรอยู่กับตัวเขาและนักบุญอเวจีทมิฬก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาที่อยู่ภายในเขตแดนวิญญาณของเนี่ยหลีได้อย่างแน่นอน.นอกเหนือไปจากนั้น,เนี่ยหลีนั้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจในตัวเขาเลย.นักบุญอเวจีทมิฬอาจจะไม่สามารถที่จะรู้สึกเป็นกังวลใดๆที่จะทำการจัดการกับผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์ดั่งเช่นเนี่ยหลีด้วย!

 
After sweeping an eye at Nie Li and Yan Yang, Hierarch Blacknether looked away.
หลังจากสายตาที่กวาดมายังเนี่ยหลีและหยานหยาง,นักบุญอเวจีทมิฬก็มองไปทางอื่น.

Since he didn’t want to kill Yan Yang, he simply pretend that he hadn’t seen them.
ในเมื่อเขานั้นไม่ต้องการที่จะสังหารหยานหยาง,เขาก็ไม่ต้องการที่จะออกมาเพื่อที่จะพบเจอกับพวกเขาอีก.

Wu Yazi furrowed his brows as he watched Yan Yang and Nie Li safely leave. He was confused. Did they really hand their things over so obediently?
อู๋หยาจื่อขมวดคิ้วของเขาขณะที่เขานั้นเฝ้ามองหยานหยางและเนี่ยหลีจากไปอย่างปลอดภัย.เขารู้สึกสับสน.พวกเขานั้นยอมมอบทุกสิ่งที่อยู่ในมือออกไปแต่โดยดีอย่างนั้นรึ?

That didn’t make any sense!
นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลย!
Nie Li definitely wouldn’t be that obedient! There had to be something fishy!
เนี่ยหลีจะต้องไม่ยอมแต่โดยดีอย่างแน่นอน!ต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเป็นแน่!
 
Wu Yazi remained silent for a brief moment. After a bit, he decided not to think about it. It didn’t matter what kinds of treasures Nie Li had left with; there was nothing that Wu Yazi could do. If Hierarch Blacknether or the Holy Son Li Huo found out about the Demon Blood Sacrifice, he’d definitely be buried in an unmarked grave!
อู๋หยาจื่อยังคงเงียบอยู่ชั่วขณะ.หลังจากนั้นไม่นาน,เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่คิดเกี่ยวกับมัน.มันไม่สำคัญว่าเนี่ยหลีได้นำสมบัติออกไปแบบใด,มันไม่มีสิ่งที่อู๋หยาจื่อนั้นทำได้.ถ้านักบุญอเวจีทมิฬและเทพบุตรลิฮัวค้นพบเกี่ยวกับการสังเวยโลหิตอสูรล่ะก็,เขาจะต้องถูกนำไปฝั่งอยู่ในหลุมศพอย่างแน่นอน!

After Nie Li and Yan Yang had left the Void Illusionary Divine Palace, they flew away.
หลังจากเนี่ยหลีและหยานหยางได้ออกมาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,พวกเขาก็บินออกไป.

Half an hour later, the Holy Son Li Huo flew out of the Void Illusionary Divine Palace.
ครึ่งชัวโมงต่อมา,เทพบุตรลิฮัวก็บินออกมาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.
“Master!” Holy Son Li Huo slightly bowed towards Hierarch Blacknether, who was hovering in the sky.
"อาจารย์!" เทพบุตรลิฮัวโค้งเล็กน้อยไปยังนักบุญอเวจีทมิฬ,คนที่เหินไปมาบนอากาศ.

The Hierarch Blacknether slightly nodded and inquired, “Disciple, have you harvested anything in the palace?”
นักบุญอเวจีทมิฬพยักหน้าเล็กน้อยตอบรับ"ศิษย์ข้า,เจ้าได้เก็บเกี่ยวสิ่งใดได้บ้างในตำหนักนั่น?"

“Reporting to Master! The mechanisms within the palace are extremely complicated with secret paths. Your disciple currently has no harvest!” The Holy Son Li Huo responded rather gloomily. He didn’t dare inform his Master that he’d been tricked by Nie Li. He would definitely lose face if that was known to others!
"เรียนท่านอาจารย์ ! ด้วยกลไกที่อยู่ภายในตำหนักแห่งนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากมีเส้นทางลับหลากหลาย.ด้วยศิษย์นั้นตอนนี้ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้!"เทพบุตรลิฮัวรู้สึกค่อนข้างมืดมน.เขาไม่กล้าที่จะแจ้งให้อาจารย์ของเขาทราบว่าได้ถูกหลอกโดยเนี่ยหลี.เขาจะต้องเสียหน้าอย่างแน่นอนถ้ามีคนอื่นๆนั้นรู้เรื่องนี้เข้า!
 
Hierarch Blacknether’s face was extremely ugly as he continued, “I’ve already broken the barrier of the palace, but I’ve discovered nothing?”
ใบหน้าของนักบุญอเวจีทมิฬน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งขณะที่เขานั้นกล่าวต่อ"ข้าได้ทำลายกำแพงป้องกันของตำหนักดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว,แต่ข้าไม่สามารถค้นพบสิ่งใดได้เลยรึ?"
“Master, did you see a few people earlier?” The Holy Son Li Huo enquired.
"อาจารย์,ท่านได้พบคนบางคนก่อนหน้านี้หรือไม่?"เทพบุตรลิฮัวสอบถาม.

“A few people? Who?” Hierarch Blacknether’s knitted his brows.
"คนบางคนรึ?ใครกัน?" นักบุญอเวจีทมิฬขมวดคิ้วของเขาแน่น.

“Wu Yazi, Yan Yang, and two strangers!” said Holy Son Li Huo.
"อู๋หยาจื่อ,หยานหยาง,และคนแปลกหน้าอีกสองคน!" เทพบุตรลิฮัวกล่าว.

 
“Wu Yazi is inside the palace. As for Yan Yang, he left just now!” Hierarch Blacknether said. “He’s the Holy Son of the Skyblaze Sect, disciple to that old fart. For the time being, I don’t want any trouble with that old fart!”
"อู๋หยาจื่ออยู่ภายในตำหนัก.ส่วนหยานหยาง,เขาเพิ่งออกไปสักครู่นี้!" นักบุญอเวจีทมิฬกล่าว."เขาเป็นเทพบุตรของนิกายอัคคีสวรรค์,เป็นศิษย์ของเจ้าแก่ตดเหม็นนั่น.ในเวลานี้,ข้าไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้กับเจ้าแก่นั่น!"
Before, Hierarch Blacknether’s strength was already a hair lower than Yan Yang’s master’s. And now, he’d lost so much of his intent to those black flames. That’s why he let Yan Yang leave.
ก่อนหน้านี้,ความแข็งแกร่งของนักบุญอเวจีทมิฬนั้นมีมากกว่าอาจารย์ของหยานหยางเพียงแค่ปลายผม.และตอนนี้,เขานั้นได้สูญเสียเจตจำนงไปกับเพลิงดำนั่นเป็นอย่างมาก.นั่นเป็นเหตุผลวาทำไมเขาจึงได้ปล่อยหยานหยางไป.
 
Holy Son Li Huo immediately followed, “Lord Master, they might’ve taken the treasures of the Void Illusionary Divine Palace with them!”
เทพบุตรลิฮัวรีบพูดออกมาทันที"ท่านปรมาจารย์,พวกเขาอาจจะซ่อนสมบัติของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าไปกับพวกเขาก็ได้!"

 
Hierarch Blacknether shook his head and said, “That’s impossible. There’s no way the two of them could’ve hidden anything from my eyes!”
นักบุญอเวจีทมิฬส่ายหัวของเขาไปมาและกล่าวว่า,"นั่นเป็นไปไม่ได้,ไม่มีทางที่ทั้งสองนั้นจะสามารถซ่อนสิ่งใดได้จากสายตาของข้า!"
He’d already used his intent to search Nie Li and Yan Yang. He hadn’t found anything on either of them.
เขานั้นได้ใช้เจตจำนงค้นหาในตัวเนี่ยหลีและหยานหยางเรียบร้อยแล้ว.เขาไม่ได้พบสิ่งใดเลยในพวกเขาทั้งสอง.
The Holy Son Li Huo said, “I don’t know what’s going on, but I’m fairly certain that there’s something fishy going on with Yan Yang!”
เทพบุตรลิฮัวกล่าวอีกว่า,"ข้าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น,แต่ข้าค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลกับหยานหยาง!"
Hierarch Blacknether knitted his brows and waved his right hand. An interspatial ring sailed towards Li Huo. “Here’s Yan Yang’s interspatial ring. Take a look.”
นักบุญอเวจีทมิฬขมวดคิ้วแน่นและโบกมือขวาของเขาไปมา.พร้อมกับโยนแหวนไปยังลิฮัว."นี่แหวนของหยานหยาง.เอาไปดูซิ."

 
The Holy Son Li Huo swept an eye over its contents and said, “It’s true that there’s quite a few decent pieces in here, but Yan Yang has definitely hidden another portion of it. Master, please stop him! Don’t let him get away!”
เทพบุตรลิฮัวกวาดสายตาของเขาไปทั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างในนั่นและกล่าวว่า"จริงอยู่ว่ามันค่อนข้างจะมีของมากมายอยู่ข้างในนี้,แต่หยานยางนั้นจะต้องซ่อนอีกบางส่วนไว้อย่างแน่นอน,อาจารย์,ท่านต้องหยุดเขาไว้!อย่าได้ปล่อยเขาไปเด็ดขาด!"
A chilling ray of light flashed through Hierarch Blacknether’s eyes as he frowned. So in this world, there still existed a method to hide things from his eyes! If that’s true, then he’d definitely hunt those two down. Hierarch Blacknether coldly snorted as he turned into a streak of light, and disappeared into the horizon.

ด้วยรังสีที่เย็นชาผ่านเข้ามายังสายตาของนักบุญอเวจีทมิฬขณะที่เขาขมวดคิ้ว.ดังนั้นในโลกนี้,ยังมีเช่นวิธีที่ซ่อนสิ่งของจากสายตาของเขาได้อย่างนั้นรึ!ถ้าเป็นความจริง,ดังนั้นเขาจะต้องไล่ล่าพวกเขาทั้งสองคนกลับมาอย่างแน่นอน.นักบุญอเวจีทมิฬแค่นเสียงอย่างเย็นชาขณะที่เขาเปลี่ยนเป็นลำแสงและหายไปยังเส้นขอบฟ้า.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)50 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods
   ไปแปลจากที่นี่เถ๊อะ....รอนานเดี๋ยวลงแดง....

   #443 Closes up the pattern
   #442 Nie Sect Master
   #441 Dao of Dragon Realm Expert
   #440 Entering the war
   #439 Competition
   #438 Competition
   #437 Dreamland
   #436 Accident?
   #435 The position of Sect Master
   #434 Wonder drug

   ลบ
 2. ขอบคุณมากๆๆคลับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับเหมือนสั้นลงไงไม่รู้ 5555

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ ติดตามตลอดเลยครับ ชอบมาก

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับมากครับผม

  ตอบลบ
 6. ลุ้นมากครับ ขอบคุณที่แปลให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบพระคุณมากครับ.

  ตอบลบ
 8. มีวาปได้ด้วย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. จะหนีทันมั้ยหนอ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมั๊กๆๆ กำลังเข้มข้นเลย ติดตามตอนต่อไป

  ตอบลบ
 11. ขอบพระคุณมากๆจ้า

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากครับ ลุ้นเลยว่าจะหนีรอดไหม

  ตอบลบ
 13. http://www.wuxiaworld.com/tdg-index/ ที่เวบนี้เหนมียุ450กว่าตอนนะครับคือถ้าว่างช่วยแปลดูหน่อยนะคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีแค่รายการคับ แต่ไม่มีเนื้อหา,มีเนื้อหาจริงแค่ 408

   ลบ
 14. ขอบคุณมากๆครับ สนุกมากมาย

  ตอบลบ
 15. ส่งแหวนให้แล้วยังไม่รอดเหรอ เสียดายของ

  ตอบลบ
 16. พี่แปลเว็บนี้ได้ไหมเห็นมาเยอะแล้ว ถึงตอน 443 แล้ว http://blogsaefi.blogspot.com/2016_08_01_archive.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods
   ไปแปลจากที่นี่เถ๊อะ....รอนานเดี๋ยวลงแดง....

   #443 Closes up the pattern
   #442 Nie Sect Master
   #441 Dao of Dragon Realm Expert
   #440 Entering the war
   #439 Competition
   #438 Competition
   #437 Dreamland
   #436 Accident?
   #435 The position of Sect Master
   #434 Wonder drug

   ลบ
 17. http://readtdg2.blogspot.com/p/super-monkey-king-all-ep.html

  ตอบลบ
 18. http://readtdg2.blogspot.com/p/super-monkey-king-all-ep.html

  ตอบลบ