วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 406 – Black Flames

Tale of the demon and god novel Chapter 406 – Black Flames

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 406 เปลวเพลิงสีดำ


บทที่ 406 เปลวเพลิงสีดำ

Shortly after the scarlet light entered Nie Li’s Myriad Miles Rivers and Mountains Painting
ไม่นานหลังจากนั้นเมื่อแสงสีแดงเข้มเข้าไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.
*Rumble!* *Rumble!* *Rumble!*
*ดังก้อง!* *ดังก้อง!* *ดังก้อง!*It was an enormous sound, on par with a landslide or an earthquake.
นี่ช่างเป็นเสียงที่ร้ายกาจมากนัก,เทียบเท่าได้กับแผ่นดินเลื่อนตอนแผ่นดินไหวเลยทีเดียว.
The entire space had signs of collapsing and a majestic energy permeated the Void Illusionary Divine Palace.
ทั่วทั้งพื้นที่เริ่มมีสัญญาณแห่งการพังทลายและพลังที่น่าเกรงขามก็แทรกซึมผ่านเข้ามายังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

Nie Li’s brows twitched at that powerful energy. It was a Martial Ancestor Realm expert!
คิ้วของเนี่ยหลีถึงกับกระตุกกับพลังงานที่ทรงพลังนี้.นึ่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามเป็นแน่!

Since the Thousand Illusionary Array was gone, of course they’d attract a Martial Ancestor Realm expert!
ตั้งแต่ค่ายกลพันมายาได้หายไป,แน่นอนว่ามันได้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามเข้ามา!

Nie Li looked at Xiao Yu and said, “Get inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting!”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่เซี่ยวหยู๋และกล่าว่า"เข้ามาอยู่ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาซะ!"

Xiao Yu hesitated. Could Nie Li’s space actually hold living creatures? She’d never heard him mention it before! She had a vague idea that the painting was extremely powerful; however, she was unaware of its full uses.
เซี่ยวหยู๋ลังเลใจ,พื้นที่ดั่งกล่าวของเนี่ยหลี่นั้นสามารถที่จะนำสิ่งมีชีวิตเข้าไปอยู่ได้อย่างนั้นรึ?เธอไม่เคยได้ยินสิ่งดังกล่าวมาก่อนเลย!เธอนั้นรู้สึกคลุมเครือยิ่งนักว่าแผนภาพนี้ช่างทรงพลังมาก,แต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่รู้วิธีใช้ของมันทั้งหมด.

Nie Li flicked his right hand and the painting sucked Xiao Yu inside.
ด้วยการสะบัดมือขวาของเขาและแผนภาพนั้นก็ดูดเซี่ยวหยู๋เข้าไปข้างใน.

Nie Li couldn’t help thinking to himself, ‘I have to come up with a plan. Otherwise, I’ll lose the Demon Blood Sacrifice!‘
เนี่ยหลีอดที่จะคิดกับตัวเองไม่ได้ว่า'ข้าจะต้องวางแผน.ไม่เช่นนั้น,ข้าจะต้องสูญเสียการสังเวยโลหิตอสูรเป็นแน่!'

He didn’t know if there were any other treasures inside the Void Illusionary Divine Palace, but he no longer had time to search.
เขาไม่รู้เลยว่าอาจมีสมบัติอื่นๆอีกที่อยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,แต่เขาก็ไม่มีเวลาที่จะค้นหามันอีกต่อไป.

Nie Li weighed his options, then re-entered the stone array to leave. The array itself was on the verge of collapsing. Once that happened, then the Holy Son Li Huo, Venerable Godthunder, and all the other experts would be able to escape. That’d spell massive trouble.
เนี่ยหลีชั่งน้ำหนักความคิดเห็นของเขา,จากนั้นก็ตรงไปยังทางเข้าของค่ายกลหินผาเพื่อที่จะออกไป.ด้วยค่ายกลแห่งนี้เริ่มที่จะพังทลายลงแล้ว,เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น,เช่นนั้นแล้วเทพบุตรลิฮัว,จ้าวแห่งเทพสายฟ้า,และเหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจะสามารถหนีออกมาได้.นั่นจะเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว.
Nie Li quickly flew towards the entrance and met up with Yan Yang.
เนี่ยหลีบินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไปยังทางเข้าและพบเข้ากับหยานหยาง.
Yan Yang stood up and asked Nie Li, “I sense that the palace is collapsing. What’s going on?”
หยานหยางยืนขึ้นและถามเนี่ยหลี"ข้ารับรู้ได้ว่าสถานที่แห่งนี้กำลังจะพังทลาย,เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นรึ?"

Nie Li replied, “A Martial Ancestor Realm expert is trying to break the palace’s barrier. We have to leave, now! I sense some demon clan aura in that Martial Ancestor Realm expert. They’re definitely a member of the Demon God’s Sect!”
เนี่ยหลีตอบกลับ"ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามคนหนึ่งกำลังพยายามที่จะทำลายกำแพงป้องกันของตำหนักแห่งนี้.พวกเราจะต้องออกไปแล้ว,ตอนนี้!ข้ารับรู้ได้ถึงกลิ่นอายของเผ่าอสูรจากผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามคนนี้.เขาจะต้องเป็นสมาชิกของนิกายเทพอสูรอย่างแน่นอน!"

Yan Yang couldn’t help being surprised by Nie Li’s explanation. How could Nie Li tell that the other party was an expert of the Demon God’s Sect?
หยานหยางอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับคำอธิบายของเนี่ยหลี.เนี่ยหลีรู้ได้อย่างไรว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญจากนิกายเทพอสูร?

Nie Li had too many secrets. You really couldn’t help being curious about him.
เนี่ยหลีนั้นมีความลับมากมายนัก,เขาอดไม่ได้ที่จะใคร่รู้เรื่องราวของเขาจริงๆเลย.

Nie Li cupped his hands towards Yan Yang. “I must return to the Divine Feathers Sect alive. I beg for Senior Brother Yan Yang’s assistance!”
เนี่ยหลีประสานมือคารวะไปยังหยานหยาง"ข้าจะต้องมีชีวิตกลับไปยังนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ข้าขอให้ศิษย์พี่หยานอยางช่วยเหลือด้วย!"

Yan Yang nodded. “I will do my utmost!”
หยานหยางพยักหน้า."ข้าจะช่วยเหลือเจ้าเท่าที่จะทำได้!"

The two raced for the exit.
ทั้งสองได้วิ่งไปยังทางออก.

A moment later, the stone array collapsed behind them. Everyone who’d been trapped inside were now free.
ไม่นานหลังจากนั้น,ค่ายกลหินผาได้พังทลายลงมาข้างหลังพวกเขา,ทุกๆคนที่ติดอยู่ข้างในได้เป็นอิสระแล้วตอนนี้.

Wu Yazi looked towards the exit and smiled bitterly. He’d been plotting against Nie Li and Xiao Yu, but he was the one who’d been played instead. Only now did he realize that Xiao Yu must have been rescued by Nie Li.
อู๋หยาจื่อจ้องมองไปที่ทางออกและยิ้มออกมาอย่างขมขื่น.เขาได้วางแผนที่จะจัดการเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋,แต่เขาเป็นแค่คนเดียวที่ยังคงอยู่ตรงนี้แทน.เขาตระหนักได้ว่าอาจจะเป็นได้ในตอนนี้เซี่ยวหยู๋นั้นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากเนี่ยหลีแล้ว.

He had no idea where they were. He thought for a bit, then flew towards the exit. If he blocked the exit, then he could intercept them!
เขาไม่รู้เลยว่าพวกเขานั้นอยู่ที่ไหนในตอนนี้.เขาขบคิดอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็บินไปยังทางออก.ถ้าเขาไปดักรอที่ทางออกแล้ว,เช่นนั้นเขาอาจจะสามารถยับยั้งพวกเขาไว้ก็ได้!
The Holy Son Li Huo looked up into empty space with an expression of joy. His master was finally here!
เทพบุตรลิฮัวได้จ้องมองไปยังพื้นทีที่ว่างเปล่าด้วยท่าทางยินดี.ในที่สุดอาจารย์ของเขาก็มาถึงที่นี่แล้ว!

Now that his master was here, no one would be able to bring out any treasures from the Void Illusionary Divine Palace!
ขณะที่อาจารย์ของเขาได้มาถึงที่นี่แล้วนั้น,จะไม่มีใครเลยที่จะสามารถนำสมบัติมีค่าใดๆออกไปจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้!

The Holy Son Li Huo pondered for a moment, then took a group of men and flew towards the exit.
เทพบุตรลิฮัวได้ขบคิดอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็ได้นำกลุ่มคนของเขาบินไปยังทางออก.

Only Venerable Godthunder furrowed his brows. He weighed his options a brief moment, then flew towards the other end of the space. He refused to give up and was still intent on searching of the palace’s concealed treasures!
เหลือเพียงแค่จ้าวแห่งเทพสายฟ้าที่ขมวดคิ้วของเขาอยู่ชั่วขณะ,เขาชั่งน้ำหนักความคิดของเขาอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็บินไปข้างหน้ายังจุดสิ้นสุดพื้นที่อื่นๆ.เขายังปฏิเสธที่จะยอมแพ้และยังคงมุ่งเน้นที่จะค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าอยู่!

*Rumble!* *Rumble!* *Rumble!*
*ดังก้อง!* *ดังก้อง!* *ดังก้อง!*

At last, the barrier collapsed and a powerful energy stretched forward into the void, searching for treasures concealed within the Void Illusionary Divine Palace.
ในที่สุด,กำแพงป้องกันก็ล่มสลายลงมาและพลังงานที่ทรงพลังก็บีบอัดเข้าไปสู่ความว่างเปล่า,กำลังค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

With Hierarch Blacknether’s strength, searching the Void Illusionary Divine Palace was an easy task. After a moment, he discovered a clump of black flames hidden deep inside the Void Illusionary Divine Palace.
ด้วยความแข็งแกร่งของนักบุญ อเวจีทมิฬนั้น,การค้นหาทั่วทั้งตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งนัก.หลังจากนั้นไม่นาน,เขาก็ได้ค้นพบกลุ่มของเปลวเพลิงสีดำที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

“What is this?” Hierarch Blacknether studied it with knitted brows. Even with his knowledge and experience, he couldn’t tell what it was. He thought for a bit, perhaps that was the treasure concealed in the palace and sent his intent to explore the dark flames.
"นี่คืออะไร?"นักบุญอเวจีทมิฬได้ใคร่ครวญพร้อมกับขมวดคิ้วแน่น.แม้แต่เขาที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย,เขายังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไร.เขาขบคิดอยู่เล็กน้อย,บางทีอาจจะมีสมบัติที่มีค่าซ่อนไว้อยู่ที่ตำหนักแห่งนี้และเขาได้ส่งเจตจำนงเพื่อที่จะระเบิดเพลิงสีดำดังกล่าว.

The moment his intent touched the dark flames, Hierarch Blacknether shrieked miserably,
“Who dares to plot against me?!”
ชั่วขณะที่เจตจำนงของเขานั้นได้สัมผัสเข้ากับเพลิงสีดำ,นักบุญอเวจีทมิฬก็ต้องร้องออกมาอย่างเจ็บปวด,"ใครมันกล้าที่จะใช้อุบายขัดขวางข้า?!"

The black flames ignited his intent and set it ablaze. His left eye blazed with dark flames. It was as if the flames wanted to burn until there was nothing left of him. Hierarch Blacknether immediately made the decision to cut his losses; he cut off his intent.
ด้วยเปลวเพลิงสีดำนั้นได้ทำการเผาเจตจำนงของเขาและทำให้มันระเบิดออกมา.ตาซ้ายของเขานั้นถึงกับลุกโชติช่วงด้วยเปลวเพลิงสีดำ.ราวกับว่าเปลวเพลิงนั้นต้องการจะเผาไหม้ทุกสิ่งจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเอาไว้.นักบุญอเวจีทมิฬได้ทำการตัดสินใจตัดไฟแต่ต้นลง,เขาได้ตัดเจตจำนงของเขาอันนั้นทิ้งไป.

*Pffffff!*
*ฮึๆๆ!*

Hierarch Blacknether’s intent split into two. The the lower end rapidly disappeared under the black flames.
ด้วยเจตจำนงของนักบุญอเวจีทมิฬนั้นได้แยกออกไปเป็นสองอัน.อันหนึ่งได้สูญเสียพลังและหายไปอย่างรวดเร็วภายใต้เปลวเพลิงสีดำ.

Hierarch Blacknether gasped for breath by the lungful with fury in his heart. Even though he’d firmly cut off his intent to avoid being burned to death by the black flames, he’d still suffered rather heavy damage.
นักบุญอเวจีทมิฬได้หายใจหอบๆและสูดอากาศเข้ามาภายในปอดด้วยความโกรธภายในใจของเขา.ถึงแม้ว่าเขานั้นได้ทำการตัดเจตจำนงดังกล่าวทิ้งไปแล้วเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ที่จะทำให้เขาถึงตายโดยเปลวเพลิงทมิฬดังกล่าว,แต่เขาก็ยังคงได้รับบาดเจ็บหนักเหมือนกัน.
From the Dao of Dragon onwards, the nine lives reunite into one. One death was the end. Upon reaching the Martial Ancestor Realm, the physical body rots away and their spirit uniting. This also means that a Martial Ancestor Realm expert’s soul and body are one and the same. If their soul burns, they cease to exist.
จากระดับเก้าญาณรอบรู้แห่งมังกร,เก้าชีวิตนั้นจะรวมกันกลายมาเป็นหนึ่งชีวิต.การตายหนึ่งครั้งนั้นถือได้ว่าถึงจุดจบ,เมื่อได้ไปถึงระดับเทพสงครามนั้น,ร่างกายจะไม่เน่าเปื่อยใดๆและจิตวิญญาณของพวกเขานั้นจะรวมเข้าด้วยกัน.นั่นก็หมายความรวมอีกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามนั้นวิญญาณและร่างกายของพวกเขานั้นหลอมรวมกลายเป็นสิ่งเดียวกัน.ถ้าวิญญาณของเขาถูกเผาไหม้,ชีวิตของพวกเขาก็จะสิ้นสุดลง.

But, by breaking through the Martial Ancestor Realm and reaching the realm only known of in legends, they can become a god!
แต่,ด้วยการทะลุผ่านกลายเป็นผุ้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามนั้นและการไปถึงเขตแดนดังกล่าวนั้นถือได้ว่ากลายเป็นตำนาน,พวกเขาจะกลายเป็นเหมือนดั่งพระเจ้า!

Half of Hierarch Blacknether burned away, causing a huge drop to his cultivation. He was enraged.
ครึ่งหนึ่งของนักบุญอเวีจีทมิฬได้ถูกเผาไหม้ไป,เป็นเหตุให้การบ่มเพาะพลังของเขาลดลงเป็นอย่างมาก,เขารู้สึกเกรี้ยวโกรธยิ่งนัก.

Recovery would take at least thirty years of bitter cultivating!
ด้วยการรักษาฟื้นคืนนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามสิบปีอันขมขื่นในการบ่มเพาะพลังดังกล่าว!

Thirty years of cultivation just went up in smoke. How could he not be upset by that?
สามสิบปีในการบ่มเพาะพลังได้กลายเป็นแค่เพียงฝุ่นผง.เขาจะไม่เสียใจกับสิ่งดังกล่าวได้อย่างไร?

He’d searched the entire Void Illusionary Divine Palace and hadn’t found a single treasure. Could someone have already taken them all?
เขาได้ค้นหาทั่วทั้งตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าและไม่สามารถที่จะค้นพบสมบัติแม้เพียงชิ้นเดียว.มีบางคนได้เก็บพวกมันไปทั้งหมดแล้วอย่างนั้นรึ?

Hierarch Blacknether fixed his gaze on the Void Illusionary Divine Palace. Everyone inside was trapped under his finger; he definitely wasn’t going to let them leave with those treasures!
นักบุญอเวจีทมิฬจ้องมองไปที่ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ทุกๆคนที่ติดอยู่ภายในกับดักนั้นอยู่ภายใต้กำมือของเขา,เขาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาออกไปพร้อมกับสมบัติเหล่านั้นอย่างแน่นอน.

Hierarch Blacknether’s voice boomed through the palace. “Those who wish to leave alive must leave behind their interspatial rings. Otherwise, it’ll be death without mercy!”
ด้วยเสียงที่ดำมืดของนักบุญอเวจีทมิฬได้ผ่านเข้าไปในตำหนัก "เหล่าคนทั้งหลายที่ยังปรารถนาจะมีชีวิตและออกไปจากที่นี้พวกเจ้าจงทิ้งแหวนเก็บของ เอาไว้,ไม่เช่นนั้นแล้ว,พวกเจ้าจะต้องพบความตายโดยไร้ซึ่งความปราณี!"

Aside from the members of the Demon God’s Sect, there were also members from the eight divine sects who were trapped inside the palace. In addition, there were quite a few who were on the level of Holy Son or Holy Maiden. Even though Hierarch Blacknether was powerful and held a high position inside the Demon God’s Sect, he still couldn’t go to such extremes.
นอกเหนือจากสมาชิกของนิกายเทพอสูรแล้ว,ยังมีสมาชิกจากนิกายศักดิ์สิทธิ์อีกแปดนิกายที่ติดอยู่ภายในตำหนัก.นอกเหนือไปจากนี้,ยังมีคนเยอะพอสมควรที่มีระดับเท่ากับเทพบุตรและเทพธิดา.ถึงแม้ว่านักบุญอเวจีทมิฬนั้นจะทรงพลังและมีตำแหน่งที่สูงภายในนิกายเทพอสูรก็ตาม,เขาก็ยังไม่ใช่คนที่ทรงอำนาจที่สุด.
Killing everyone inside the Void Illusionary Divine Palace would offend too many people!
ด้วยการสังหารทุกๆคนที่อยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นอาจจะสร้างความเคียดแค้นให้กับคนจำนวนมากเช่นกัน.

He could kill the ordinary ones as much as he wanted, but he couldn’t kill the Holy Sons and Maidens. Even though the Demon God Sect was strong enough to rival several of the divine sects, but if Marital Ancestor Realm experts of various sects were to band together. At best, the Demon God’s Sect would be able to provide him some shelter; but in the end, he’d still have to deal with all the trouble by himself.
เขาสามารถที่จะสังหารคนธรรมดาได้มากเท่าใดก็ได้ตามที่เขาต้องการ,แต่เขาไม่สามารถที่จะสังหารเทพบุตรหรือเทพธิดาได้.ถึงแม้ว่านิกายเทพอสูรจะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้กับหลายนิกายศักดิ์สิทธิ์,แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามจากหลากหลายนิกายได้ร่วมมือกันแล้วละก็,อย่างดีที่สุดนิกายเทพอสูรก็สามารถที่จะนำตัวเขานั้นไปเป็นข้ออ้างโล่กำบังได้,โดยท้ายที่สุดนั้น,เขายังคงต้องจัดการปัญหาทั้งหมดนั้นด้วยตัวเอง.

Moreover, he’d just lost thirty years of cultivation to those black flames. He was at his weakest right now!
ยิ่งไปกว่านี้นั้น,เขาเพิ่งจะสูญเสียการบ่มเพาะพลังไปสามสิบปีกับเปลวเพลิงสีดำด้วย,เขาจึงอ่อนแอลงมากในตอนนี้!

An army of experts guarded the Void Illusionary Divine Palace’s perimeter like a pack of wolves and tigers. They viciously stared down those who dared to exit the palace.
เหล่ากองทัพของผู้เชี่ยวชาญเฝ้าระวังอยู่ที่ขอบเขตของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเหมือนดังฝูงของหมาป่าและพยัคฆ์.ด้วยความดุร้ายของพวกเขาได้จับตามองคนที่กล้าออกมาจากตำหนัก

One expert from the Divine Feathers Sect toss his interspatial ring to someone from the Demon God’s Sect. “Here’s my interspatial ring!”
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้โยนแหวนของเขาไปให้ใครบางคนในนิกายเทพอสูร"นี่คือแหวนเก็บของ ของข้า!"

A trace of wrath flashed through his eyes before he turned and walked away.
ร่องรอยแห่งความชั่วร้ายผ่านเข้ามาในสายตาของเขาก่อนที่เขาจะหันกลับและเดินออกมา.

“Wait!” Several Demon God’s Sect members blocked his path.
"ช้าก่อน"เหล่าสมาชิกหลายคนของนิกายเทพอสูรได้ขวางทางเขาเอาไว้.
The Divine Feathers Sect expert angrily demanded, “I’ve already given you everything. What do you want?”
ผู้เชี่ยวชาญนิกายขนนกแห่งทวยเทพถามออกไปด้วยความโกรธ"ข้าได้มอบทุกอย่างให้พวกเจ้าเรียบร้อยแล้ว.พวกเจ้ายังต้องการอะไรอีกล่ะ?"

A few Demon God’s Sect members grabbed him and tore off his clothes. Two artifacts fell out. “You dared to secretly stash some treasures! You must be tired of living!”
เหล่าสมาชิกนิกายเทพอสูรหลายคนได้จับเขาและดึงเสื้อผ้าของเขาออก.ศิลปะวัตถุสองชิ้นได้ปรากฏออกมา."เจ้ากล้าที่จะซ่อนเร้นสมบัติบางอย่างไว้!เจ้าคงจะไม่อยากมีชีวิตแล้วซินะ!"

“Kill him!”
*สังหารเขา!*
*Splat!*
*สาดกระเซ็น!*
A sword fell and fresh blood sprayed. The Divine Feathers Sect expert had been killed.

กระบี่พุ่งไปและเลือดสดๆก็พุ่งออกมา.ผู้เชี่ยวชาญขนนกแห่งทวยเทพคนนั้นได้ถูกสังหารเรียบร้อยแล้ว.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)41 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆคลับ

  ตอบลบ
 2. จัดมาเรื่อยๆเลยครับ ขอบคุณครับบบบบบ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากๆคลับ

  ตอบลบ
 4. ขอบพระคุณมากๆจ้า

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ
  โหดมาก

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ เจอเว็บนี้เหมือนเจอกรุสมบัติเลยแปลได้ไกลกว่าบล๊อกอื่นๆ ถมเลย ตามทันแปลอังกฤษแล้วด้วย TDG ใน Wuxiaworld ก็ 406 ตอนเช่นกัน ฉะนั้นคงต้องรอกันไปอีกสักระยะหล่ะครับ

  ตอบลบ
 7. สุดยอดมากครับกับเรื่องนี้ชอบมาก...ติดเลยหล่ะ รักคนแปล

  ตอบลบ
 8. สุดยอดมากครับกับเรื่องนี้ชอบมาก...ติดเลยหล่ะ รักคนแปล

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมาก ((เรื่มจะเข้มข้นละ(สมบัติเสดพระเอกตูหมดละ 5555))

  ตอบลบ
 11. กำลังสนุก ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ใช่ เทวีสุริยา ไหม ?? นั้น (ไฟสีดำ)

  ตอบลบ
 13. พระเอกน่าจะได้เพลิงสีดำอีกชิ้นนึงเนอะ

  ตอบลบ
 14. พี่หลี่ไปดูดๆๆ เพลิงดำเลยสิพี่ จะได้เผาแม่งให้จบๆหมดๆกันปายเล้ยยย จุ๊ๆๆ รักคนแปลมากคับ แปลให้อ่านทู้กวันเล้ยยย

  ตอบลบ
 15. พี่หลี่ไปดูดๆๆ เพลิงดำเลยสิพี่ จะได้เผาแม่งให้จบๆหมดๆกันปายเล้ยยย จุ๊ๆๆ รักคนแปลมากคับ แปลให้อ่านทู้กวันเล้ยยย

  ตอบลบ
 16. พี่หลี่ไปดูดๆๆ เพลิงดำเลยสิพี่ จะได้เผาแม่งให้จบๆหมดๆกันปายเล้ยยย จุ๊ๆๆ รักคนแปลมากคับ แปลให้อ่านทู้กวันเล้ยยย

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ