วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 405 – Hierarch Blacknether

Tale of the demon and god novel Chapter 405 – Hierarch Blacknether

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 405 นักบุญ อเวจีทมิฬ


บทที่ 405 นักบุญ อเวจีทมิฬ

*Rumble!* *Rumble!*
*ดังก้อง!* *ดังก้อง!*

Nie Li whisked everything within several thousand meters of the Void Illusionary Palace’s core into his Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลีได้ฉกฉวยทุกๆสิ่งภายในระยะหลายร้อยเมตรของแกนกลางตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเข้ามาอยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.


The task exhausted Nie Li so much that he found himself gasping for air.
ด้วยการทำสิ่งดังกล่าวทำให้เขาต้องใช้พลังไปเป็นจำนวนมากทำให้เขาถึงกับหอบสูดอากาศเข้ามา.


He’d wasted a lot of Heavenly Energy in moving such huge objects into the painting.
เขาได้สูญเสียพลังงานสวรรค์มากมายในการเคลื่อนย้ายวัตถุดังกล่าวเข้ามายังแผนภาพ

Nie Li circled the area a few times and found nothing new, so he turned and headed back.
เนี่ยหลีหมุนร่างกายรอบๆพื้นที่ดังกล่าวอยู่หลายครั้งและพบว่าไม่มีอะไรใหม่แล้ว,ดังนั้นเขาจึงกลับหลังและมุ่งหน้ากลับมา.

Xiao Yu looked at Nie Li and said, “I’ve collected more than three hundred gold spiritual stone essences, five hundred over Grade 6 artifacts, and over thirty Grade 7 artifacts!”
เซี่ยวหยู๋จ้องมองไปที่เนี่ยหลี่และกล่าวว่า,"ข้าได้ทำการเก็บแก่นหินทองจิตวิญญาณมากกว่าสามร้อยชิ้น,ศิลปะวัตถุระดับหกมากกว่าห้าร้อยชิ้น,และศิลปะวัตถุระดับเจ็ดกว่าสามสิบชิ้น!"

Nie Li glanced into the empty void with discomfort. Things were a little too quiet.
เนี่ยหลี่ชำเลืองไปยังช่องว่างที่ว่างเปล่าด้วยความไม่สบายใจนัก.เนื่องด้วยมีความเงียบจนเกินไป.
Why wasn’t the Void Illusionary Divine Palace’s intent saying anything?
ทำไมเจตจำนงของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าถึงไม่ได้พูดอะไรออกมาล่ะ?

The palace’s true treasures shouldn’t be limited to the Spiritual Illusionary Pearl!
ด้วยสมบัติที่แท้จริงของตำหนักแห่งนี้ควรที่จะไม่จำกัดแค่ไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณแน่!

Who knows? The Void Illusionary Divine Palace might have other treasures hidden away!
ใครจะรู้ล่ะ? ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นอาจจะซ่อนสมบัติอื่นๆไว้อีกก็เป็นได้!

However, Nie Li didn’t even know how to start searching this massive void.
แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ไม่รู้ถึงสิ่งใดๆที่จะเริ่มค้นหาได้ด้วยความว่างเปล่าที่ขนาดใหญ่แห่งนี้.

Nie Li glanced at Xiao Yu and said, “Follow me!”
เนี่ยหลีชำเลืองมองไปที่เซี่ยวหยู๋และกล่าวว่า"ตามข้ามา!"
The two figures turned into streaks of light and flew away.
ด้วยทั้งสองร่างได้กลายเป็นลำแสงและบินออกไป.

Then, all of a sudden, a massively powerful intent blanketed the Void Illusionary Divine Palace from the outside. Every single expert inside the palace could feel the frightening pressure.
หลังจากนั้น,จู่ๆ,ก็มีเจตจำนงที่ทรงพลังปกคลุมไปทั่วตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าอยู่ภายนอก.ทุกๆคนของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายในตำหนักรู้สึกถึงแรงกดดันที่น่าสะพรึงได้.

They couldn’t help raising their heads and staring into empty space.
พวกเขาอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าและจ้องมองไปยังช่องว่างที่ว่างเปล่านั้น.

The frightening power seemed as if it wanted to tear them apart.
ด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวนั้นราวกับว่ามันต้องการที่จะแยกพวกเขานั้นออกเป็นเสี่ยงๆ

*Pfft!* *Pfft!* *Pfft!*
*หึ!* *หึ!* *หึ!*


The weaker experts immediately vomited fresh blood under the fearful pressure. The ones who were worst off even died.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อ่อนแอนั้นได้กระอักเลือดออกมาในทันทีภายใต้แรงกดดันที่น่าเกรงกลัว.กลุ่มคนที่ได้รับผลเลวร้ายที่สุดถึงกับตายเลยทีเดียว.

Everyone was frightened and trembling in fear.
ทุกๆคนนั้นต่างรู้สึกตื่นตระหนกและสั่นเครือด้วยความกลัว.
This was the presence of a Martial Ancestor Realm expert!
นี่มันคือการปรากฏตัวของผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามนี่!

A dark and heavy growl sounded from nowhere.
เสียงที่มืดมิดและเสียงคำรามอันหนักหน่วงดังออกมาจากทุกๆที
“This is to everyone inside the Void Illusionary Divine Palace. I am Hierarch Blacknether of the Demon God’s Sect. No one is allowed to leave without my permission. The palace is already under my Demon God Sect’s control. You may leave by handing over all of your treasures. Otherwise, you’ll die here!”
"ข้าขอบอกทุกๆคนที่อยู่ภายในตำหนังเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ข้าคือนักบุญอเวจีทมิฬ จากนิกายเทพอสูร.จะไม่มีใครที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากที่นี้โดยไร้ซึ่งการอนุญาตจากข้า.ตำหนักแห่งนี้ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนิกายเทพอสูรแล้ว.พวกเจ้าสามารถออกจากที่นี่ได้โดยต้องมอบสมบัติทุกๆอย่างของเจ้ามา.ไม่เช่นนั้น,เจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่!"

Hierarch Blacknether’s voice boomed like thunder into the Void Illusionary Palace.
ด้วยเสียงของนักบุญอเวจีทมิฬระเบิดออกมาเหมือนดั่งกับฟ้าผ่าลงมายังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

Everyone inside the palace exchanged looks. Even the members of the Demon God Sect couldn’t help looking downcast.
ทุกๆคนที่อยู่ภายในตำหนักต่างมองหน้ากัน.แม้แต่สมาชิกของนิกายเทพอสูรก็ตาม อดไม่ได้ที่จะจ้องมองด้วยความหดหู่ใจ.

Hierarch Blacknether was the most unreasonable Martial Ancestor Realm expert of the Demon God’s Sect. Since he’d already decided to take action, there was absolutely no way that anyone would be able to sneak out any treasures. That is, unless Hierarch Blacknether couldn’t be bothered with the treasures that they possessed. However, for something like a piece of gold spiritual stone essence, there was no way that they’d have a share of it.
นักบุญอเวจีทมิฬเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามที่ไร้ซึ่งเหตุผลที่สุดจากนิกายเทพอสูร.ตั้งแต่ที่เขาได้ทำการตัดสินใจที่จะทำเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนั้น,ไม่มีทางอย่างแน่นอนที่จะมีใครจะสามารถฉกฉวยสมบัติใดๆได้.นั่นคือ,เว้นแต่นักบุญอเวจีทมิฬจะไม่สนใจกับสมบัติที่พวกเขานั้นครอบครองอยู่,แต่ถึงกระนั้น,ด้วยบางสิ่งบางอย่างเช่นชิ้นส่วนของแก่นหินทองจิตวิญญาณ,ไม่มีทางเลยที่เขานั้นจะสามารถมีส่วนร่วมกับมันได้.

The moment Hierarch Blacknether arrived, the experts of various sects gave up on searching for treasures and started thinking about escape routes.
ชั่วระยะเวลาที่นักบุญอเวจีทมิฬได้มาถึงแล้วนั้น,เหล่าผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายนิกายต่างก็ถอดใจที่จะค้นหาสมบัติและเริ่มคิดเกี่ยวกับเส้นทางที่จะใช้หลบหนี.

Several experts tried to fly out of the palace. But before they could reach a few hundred meters, their bodies exploded into scraps of flesh. Upon seeing that, those who were still planning to escape began retreating. The sight made their scalps prickle.
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนพยายามที่จะบินออกไปจากตำหนัก,แต่ก่อนที่พวกเขานั้นจะบินไปได้ไม่กี่ร้อยเมตร,ร่างกายของพวกเขานั้นก็ระเบิดออกเป็นชิ้นส่วนของเนื้อสดๆ.เมื่อมองไปแล้ว,เหล่าคนที่ยังมีแผนที่จะหลบหนีเริ่มที่จะหดตัวกลับมา.ด้วยประสบกับความรู้สึกเสียวสันหลัง.

The entire palace was under Hierarch Blacknether’s control!
ทั่วทั้งตำหนักนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของนักบุญอเวจีทมิฬ!

Hierarch Blacknether swept an eye over the experts and coldly snorted, “How reckless.”
นักบุญอเวจีทมิฬกวาดสายตาของเขาไปยังเหล่าผู้เชี่ยวชาญและแค่นเสียงอย่างเย็นชา, "สิ้นคิด."

His intent swept throughout the entire palace; however, there was one area that even his intent couldn’t penetrate. He coldly snorted and sent a palm energy towards that area.
ด้วยเจตจำนงของเขานั้นกวาดเข้าไปทั่วทั้งตำหนัก,อย่างไรก็ตาม,ก็ยังมีพื้นที่แห่งหนึ่งที่เจตจำนงของเขานั้นไม่สามารถที่จะทะลุผ่านเข้าไปได้.เขาแค่นเสียงออกมาอย่างเย็นชาและส่งฝ่ามือที่เปี่ยมไปด้วยพลังไปยังพื้นที่ดังกล่าว.

*Boom!*
*บูมม!*
The palm energy exploded.
พลังงานของฝ่ามือระเบิดออกมา.

Hierarch Blacknether frowned. His palm energy had been blocked by a barrier and he couldn’t break through it.
นักบุญอเวจีทมิฬขมวดคิ้ว.ด้วยพลังงานฝ่ามือของเขานั้นได้ถูกป้องกันจากกำแพงป้องกันและเขาก็ไม่สามารถที่จะเจาะผ่านมันเข้าไปได้.

The treasures of the Void Illusionary Divine Palace must be on the other side of that barrier. However, the supreme existence that created this palace obviously possessed supreme power; breaking that barrier wouldn’t be an easy task.
สมบัติที่มีค่าของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าจะต้องอยู่ฝั่งภายในของกำแพงป้องกันเป็นแน่.อย่างไรก็ตาม,ด้วยความแข็งแกร่งอันสุดยอดนี้มันจะต้องถูกสร้างและครอบครองจากสุดยอดผู้ที่มีพลังอำนาจอันสูงส่งเป็นแน่,ด้วยการป้องกันของกำแพงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะสร้างขึ้นได้.

Hierarch Blacknether’s eyes suddenly widened. Black rays of light shot out from his eyes and swept over the barrier.
สายตาของนักบุญอเวจีทมิฬเบิกกว้างขึ้นมาทันที.ด้วยรัศมีแสงสีดำได้ถูกส่งออกมาจากสายตาของเขาและกวาดไปทั่วทั้งกำแพงป้องกันดังกล่าวนั่น.

Hierarch Blacknether’s palm energy reached through space and grabbed the barrier. “Hmph! You want to obstruct me with such a shoddy barrier?”
ด้วยพลังฝ่ามือของนักบุญอเวจีทมิฬได้ปล่อยผ่านเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวและจับไปที่กำแพงป้องกัน." ฮึมม! เจ้าต้องการที่จะขัดขวางข้าด้วยกำแพงอ่อนด้อยเช่นนี้นะรึ?"


Inside the barrier
ข้างในกำแพงป้องกัน.
Nie Li and Xiao Yu were still searching for treasures, but everything within their vicinity was empty space, nothing to be found. Despite the huge commotion that was happening outside, none of those sounds reached them.
เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋ยังคงค้นหาสมบัติต่างๆภายในละแวกใกล้เคียงและพื้นที่ว่างเปล่านั้น,ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะพบเห็นได้.ระหว่างนั้นเกิดความปันป่วนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ข้างนอก,ซึ่งไม่ได้มีเสียงเหล่านั้นหลุดเข้ามาถึงเขานั่นเอง.

If Nie Li knew that Hierarch Blacknether was there, he wouldn’t be acting as carefree as he was now. Instead, he’d be thinking of how to escape.
ถ้าเนี่ยหลีนั้นรับรู้ได้ว่านักบุญอเวจีทมิฬนั้นอยู่ที่นั่น,เขาจะไม่แสดงท่าทีที่ไร้กังวลอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้,ซึ่งเขาจะต้องคิดหาวิธีที่จะหลบหนีแทนนั่นเอง.

Suddenly, a scarlet ray of light streaked across, only a few thousand meters away from where they stood.
ทันใดนั่นเอง,ลำแสงสีแดงเข้มก็บินข้ามมา,ผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่พันเมตรจากที่พวกเขายืนอยู่.

Nie Li raised an eyebrow and the trace of a smile appeared at the corner of his mouth.
เนี่ยหลียักคิ้วของเขาและปรากฏร่องรอยของรอยยิ้มที่มุมปากของเขา.
“Trying to run? No way!” Nie Li charged forward.
"พยายามที่จะหนีรึ?ไม่มีทาง!"เนี่ยหลีพุ่งไปข้างหน้า.
Xiao Yu immediately followed Nie Li, helping him pursue that scarlet light.
เซี่ยวหยู๋ตามเนี่ยหลีไปทันที,เพื่อที่จะช่วยเขานั้นไล่ตามลำแสงสีแดงเข้มดังกล่าว.

Nie Li chased the scarlet light, which hurtled onward like a comet, dragging a long tail of flames in its wake.
เนี่ยหลีได้ไล่ตามลำแสงสีแดงเข้ม,ที่ได้ถูกเหวี่ยงไปข้างหน้าเหมือนกับดาวหาง,ด้วยการลากปลายหางยาวของเปลวเพลิงเป็นทางผ่านไป.

Nie Li flapped his black and white wings, his speed abruptly shot up until he was speeding like a flash of lightning. With a wave of his right hand, the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting appeared. An endless space opened and zeroed in on the scarlet light.
เนี่ยหลีกระพือปีกสีดำและสีขาวของเขา,ด้วยความเร็วของเขาทันทีทันใดนั้นก็พุ่งไปจนกระทั่งมีความเร็วเทียบเท่ากับแสงดังกล่าวได้.ด้วยการโบกมือขวาของเขา,จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้ปรากฏขึ้น.ด้วยพื้นที่ที่ไม่มีสิ้นสุดได้เปิดออกมาและแสงสีแดงเข้มได้หายไป.

The scarlet light struggled as it tried to free itself.
แสงสีแดงเข้มนั้นได้ดิ้นร้นราวกับว่ามันต้องการจะเป็นอิสระ.

Nie Li knitted his brows together. “Trying to run? Not so easy!”
เนี่ยหลีขมวดคิ้วของเขาด้วยเหมือนกัน"พยามที่จะหนีรึ?มันไม่ง่ายหรอก!"

His Heavenly Energy flowed nonstop and the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting pulled harder at the light. That endless sea of powerful energy wound towards the scarlet light and tightly bound it.
พลังงานสวรรค์ของเขานั้นไหลออกมาไม่หยุดและจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นได้ดึงแสงดังกล่าวอย่างแรง.ด้วยพลังงานที่ทรงพลังของทะเลที่ไม่มีสิ้นสุดได้สร้างบาดแผลที่แสงสีแดงเข็มนั้นและผูกมัดมันไว้อย่างแน่นหนา.

The scarlet light fell motionless. With another flash of light, it vanished into the painting.
ด้วยแสงสีแดงเข้มดังกล่าวนั้นรู้สึกว่าจะไม่ไหวติง.จากนั้นเกิดแสงวูปของลำแสงดังกล่าว,แล้วมันก็หายเข้าไปในแผนภาพ.

Nie Li had successfully taken the scarlet light into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting!
เนี่ยหลีได้ประสบความสำเร็จในการจับลำแสงสีแดงเข็มที่อยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา!

However, Nie Li still furrowed his brows. “Why was that so easy?”
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลียังคงขมวดคิ้วของเขาอยู่"ทำไมถึงได้ง่ายดายเช่นนี้กันล่ะ?"

He sensed that the scarlet light was far from being exhausted. It felt like it’d actually entered the painting of its own accord.
เขารับรู้ได้ว่าแสงสีแดงเข้มนั้นเริ่มที่จะห่างออกและหลบหนีออกไปได้.ดูเหมือนว่ามันจะเข้าไปในแผนภาพด้วยตัวของมันเอง.

“Is something wrong?” Xiao Yu stood by his side, looking at him. Why did Nie Li look so disturbed after catching that scarlet light?
"มีอะไรผิดปรกติอย่างนั้นรึ?"เซี่ยวหยู๋ยืนอยู่ข้างๆเขาพร้อมกับจ้องมองมา,ทำไมเนี่ยหลีถึงมองดูกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้จับแสงสีแดงเข้มอย่างนั้นรึ?
Nie Li smiled bitterly. “I’ve been tricked!”
เนี่ยหลียิ้มออกมาอย่างขมขื่น"ข้าถูกหลอกซะแล้ว!"
He sent his intent into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. The painting’s interior was entirely different now, with floating Deity’s Lakes, the Void Illusionary Divine Palace’s massive stone pillar arrays, and a model of the Void Illusionary Divine Palace that was several thousand meters in perimeter, floating in the air.
เขาได้ส่งเจตจำนงของเขาเข้าไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ด้วยข้างในแผนภาพนั้นทั่วทั้งหมดได้แตกต่างออกไป,มีทะเลสาบเทวะล่องลอยอยู่,ค่ายกลเสาหินขนาดมหึมาของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,และมีแบบจำลองของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าที่มีรัศมีหลายพันเมตร,ล่องลอยอยู่บนอากาศ.
That scarlet light was nowhere to be found. Nie Li swept his intent over the entire area constantly, but he couldn’t find a trace of that light.
ด้วยแสงสีแดงเข้มนั้นตอนนี้ไม่สามารถค้นพบได้,เนี่ยหลีกวาดเจตจำนงของเขาไปทั่วทั้งพื้นที่อย่างช้าๆ,แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหาร่องรอยของแสงดังกล่าวได้.

Something was definitely off!
มีบางสิ่งบางอย่างผิดแปลกไปอย่างแน่นอน!

Nie Li bitterly smiled to himself, but it was too late for regrets. He immediately transmitted his voice to Goddess Yu Yan.
เนี่ยหลียิ้มอย่างขมขื่นให้กับตัวเอง,แต่มันก็สายเกินไปแล้วที่จะเสียใจ.เขาได้ส่งเสียงของเขาผ่านลมปราณไปยังเทพธิดายู่หยานในทันที.

“Sister Yu Yan, please be careful. An unknown entity has entered the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting and even I can’t determine its location!”
"พี่สาวยู่หยาน,ให้ระวังตัวด้วยนะ.มีสิ่งที่ไม่รู้และระบุตัวตนไม่ได้ได้เข้าไปยังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาและแม้แต่ข้าเองก็ไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งของมันได้!"

Yu Yan was currently cultivating at one of the Deity’s Lakes. She nodded when she heard Nie Li’s warning and said, “Understood. I’ll keep that in mind!”
ยู่หยานนั้นตอนนี้ได้บ่มเพาะพลังอยู่ที่ทะเลสาบเทวะแห่งหนึ่ง,เธอพยักหน้าเมื่อได้ยินเสียงของเนี่ยหลีกล่าวเตือนและพูดออกมาว่า,"ข้าเข้าใจแล้ว,ข้าจะดูแลตัวเอง!"

She didn’t know exactly what Nie Li was talking about, but she stayed on alert.
เธอไม่รู้เลยว่าจริงๆสิ่งที่เนี่ยหลีพูดถึงเกี่ยวกับอะไร,แต่เธอจะต้องระมัดระวังตัว.
Now that there was an unknown object inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, Nie Li was no longer interested in searching for treasures. He had to find that scarlet light and remove it from his painting!

ตอนนี้นั้นได้มีวัตถุที่ไม่รู้จักอยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,เนี่ยหลี่ไม่สนใจที่จะหาสมบัติอื่นๆอีกต่อไป.เขาจะต้องหาแสงสีแดงเข้มและนำมันออกมาจากแผนภาพของเขา!ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)42 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับ ที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆๆ ที่แปลกให้อ่าน

  ตอบลบ
 3. ความโลภไงถึงเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในแผนภาพ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆคลัช

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากๆคลัช

  ตอบลบ
 6. เรดฮอคแน่ๆๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 7. ซวยแล้วเนี่ยหลี่เอ๋ย ดันโหลดเอาไวรัสเข้าไป

  ตอบลบ
 8. ซวยแล้วเนี่ยหลี่เอ๋ย ดันโหลดเอาไวรัสเข้าไป

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับ เรื่องเริ่มซับซ้อนมากขึ้น สนุกดีครับ

  ตอบลบ
 10. มันคืออะไร อยากรู้จัง

  ตอบลบ
 11. มันคืออะไร อยากรู้จัง

  ตอบลบ
 12. น่าจะเป็นจิตวิญญาณของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า นะไอ่ที่หวงสมบัตอะ เดียวเจอเนี่ยหลี่ดูดวิญญาณแน่ๆเดาเอานะ ขขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. มันคืออะไรอ่ะ....

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 14. มันคืออะไรอ่ะ....

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 15. มันคือ ฟูลฟอนทราว"ดาวหางสีแดง" ครับ 555+

  ตอบลบ
 16. มันคือ ฟูลฟอนทราว"ดาวหางสีแดง" ครับ 555+

  ตอบลบ