วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 403 – Trapped.

Tale of the demon and god novel Chapter 403 – Trapped.

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 403 โดนกับดัก


บทที่ 403 โดนกับดัก


The stone array revolved in a mysterious way that left its victims trapped and helpless.
การทำงานของค่ายกลหินผานั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับซึ่งจะทำให้เหยื่อนั้นติดกับและช่วยตัวเองไม่ได้.
Nie Li saw that the Holy Son Li Huo was seated and cultivating, so he turned his back to Li Huo and sat down as well. The corner of Nie Li’s mouth twitched as he concentrated his voice into a strand and transmitted it to Yan Yang. “Senior Brother Yan Yang, I never expected us to meet again so soon.”
เนี่ยหลีมองเห็นเทพบุตรลิฮัวนั้นกำลังนั่งและบ่มเพาะพลัง,ดังนั้นเขาจึงได้หันไปอยู่ด้านหลังของเทพบุตรลิฮัวและนั่งลงด้วยเหมือนกัน.ที่มุมปากของเนี่ยหลีกระตุกขณะที่เขานั้นตั้งสมาธิ ส่งเสียงของเขาเป็นเส้นใยผ่านลมปราณไปยังหยาน หยาง. "ศิษย์พี่ หยานหยาง,ข้าไม่คาดคิดเลยว่าพวกเราจะมาพบกันอีกครั้งในเวลาไม่นาน."


Yan Yang tightened his brows at the unexpected voice. Suddenly, he understood. He’d been suspecting Nie Li’s identity for a while, but now he was certain. Nie Li had disguised himself as a demon! Yan Yang never expected Nie Li’s disguise to be so perfect that even he, himself, couldn’t see through it.
หยาน หยาง ขมวดคิ้วของเขาแน่นกับเสียงที่คาดไม่ถึง.ทันใดนั้น,เขาก็เข้าใจ.เขานั้นรู้สึกไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับตัวตนของเนี่ยหลีมาชั่วขณะแล้ว,แต่ตอนนี้เขานั้นมั่นใจแล้ว.เนี่ยหลีนั้นได้ปลอมร่างของเขาเป็นอสูร! หยาน หยางไม่คาดเลยว่าร่างปลอมแปลงของเนี่ยหลี่นั้นจะสมบูรณ์แบบนักแม้แต่เขาเอง,ก็ไม่สามารถที่จะมองออกได้.

Yan Yang’s mouth didn’t move at all as he concentrated his voice and transmitted it back to Nie Li’s ears.
ปากของหยานหยางนั้นไม่ขยับเลยขณะที่เขาก็ได้รวบรวมสมาธิส่งเสียงผ่านลมปราณกลับยังหัวของเนี่ยหลี.

Yan Yang was frank with his words. “You’re transmitting your voice because you need my help, isn’t that right? Speak. What should I do? I owe you a favor from before, and you want it returned right now. Is that right?”
หยานหยางนั้นเป็นคนที่ซื่อตรงกับคำพูดของเขาเป็นอย่างมาก"เจ้าส่งเสียงผ่านลมปราณมานั้นเพราะเจ้าต้องการความช่วยเหลือ,ถูกต้องหรือไม่? บอกกล่าวมา.ว่าข้านั้นควรทำอย่างไร? ข้าติดหนี้ในความกรุณาของเจ้าก่อนหน้านี้,และเจ้าต้องการกลับออกไปในตอนนี้.ถูกต้องใช่ไหม?"

Nie Li showed a small smile. “Senior Brother Yan Yang sees far, indeed!”
เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อย. "ศิษย์พี่ หยาน หยาง ช่างมองการณ์ไกลนัก.เป็นจริงตามนั้น!"

Yan Yang was a smart guy, so of course he could guess what Nie Li was thinking.
หยานหยางนั้นเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลม,ดังนั้นแน่นอนว่าเขานั้นสามารถคาดเดาได้ว่าเนี่ยหลี่นั้นคิดอะไร.
Yan Yang couldn’t help asking, “Can you really break this stone array?”
หยานหยางอดที่จะถามไม่ได้"เจ้าสามารถที่จะทำลายค่ายกลหินผานี้ได้หรือไม่?"

“No. This array can’t be broken unless you have twenty Martial Ancestor Realm experts. However, I can still pass through it. If I obtain any treasures, I’ll split them with Senior Brother Yan Yang. What do you say?” Nie Li suggested.
"ไม่.ค่ายกลนี้นั้นไม่สามารถที่จะทำลายได้เว้นแต่ท่านจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามยี่สิบคน.อย่างไรก็ตาม,ข้าก็ยังสามารถที่จะผ่านเข้าไปข้างในได้.ถ้าข้าสามารถได้รับสมบัติใดๆ.ข้าจะแบ่งกับศิษย์พี่หยานหยาง.ท่านจะว่ากล่าวเช่นใดล่ะ?"เนี่ยหลี แนะนำ.

“I owe you a favor from before. Consider this my debt repaid. If you split the treasures with me, wouldn’t I owe you another favor? Forget about the treasures. Speak. How should I help?” Yan Yang straightforwardly replied. Who would’ve thought that Nie Li really knew how to pass through the stone array?
"ข้าเป็นหนี้ในความเกื้อกูลของเจ้าก่อนหน้านี้.ด้วยการพิจารณาถึงหนี้น้ำใจที่ต้องใช้คืน.ถ้าเจ้าแบ่งสมบัติต่อข้า.ข้าก็ยังต้องติดค้างเจ้าอยู่อีกไม่ใช่หรอกรึ? ลืมเกี่ยวกับเรื่องสมบัติ.เชิญกล่าวได้เลย.ข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไร? หยานหยางพูดตรงไปตรงมากลับไป.ใครจะคิดว่าเนี่ยหลี่นั้นจริงๆแล้วจะสามารถรู้วิธีที่จะผ่านเข้าไปในค่ายกลหินผานั้นได้?

From breaking the inscription pattern array from before to passing through the stone array, Nie Li’s vast knowledge astonished Yan Yang. His curiosity couldn’t help being piqued. Even if Nie Li had started reading books back while he was in the womb, he still would not be able to be so knowledgeable!
ด้วยการทำลายค่ายกลรูปแบบอักขณะก่อนที่จะผ่านเข้ามายังค่ายกลหินผานั้น.ความรอบรู้ของเนี่ยหลี่นั้นกว้างใหญ่นักเป็นที่ประหลาดใจต่อหยานหยาง.ด้วยความอย่างรู้นั้นอดไม่ได้ที่เขานั้นเริ่มที่จะสนใจ.ถึงแม้ว่าเนี่นหลีนั้นจะอ่านตำรามาตั้งแต่เขายังอยู่ในครรภ์มารดา.เขาก็ยังไม่สามารถที่จะรอบรู้ได้มากมากอย่างนี้.


Nie Li transmitted his voice to Yan Yang. “Help me delay the Holy Son Li Huo! I’ll find a chance to pass through the stone array!”
เนี่ยหลีส่งเสียงผ่านลมปราณไปยังหยานหยาง "ช่วยข้าถ่วงเวลาเทพบุตรลิฮัว!ข้าจะหาโอกาสที่จะผ่านเข้าไปยังค่ายกลหินผา!"

“No problem. I won’t be able to kill that demon Li Huo, but I can definitely hold him up!” Yan Yang smiled. Even though he couldn’t obtain any of the Void Illusionary Palace’s treasures, he’d success as long as the Holy Son Li Huo couldn’t get any either.
"ไม่มีปัญหา.ข้าไม่สามารถที่จะสังหารอสูรลิฮัวได้.แต่ข้าสามารถที่จะถ่วงเวลาเขาได้อย่างแน่นอน!" หยานหยางยิ้ม.ถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถได้รับสมบัติใดๆจาตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,เขาก็ยังประสบความสำเร็จตราบเท่าที่เทพบุตรลิฮัวไม่สามารถได้รับสิ่งใดไปด้วยเหมือนกัน.

Nie Li said, “After we’ve settled this, let’s meet outside, at the northeastern most corner of the palace. I’ll need Senior Brother Yan Yang’s help to leave the Void Illusionary Divine Palace!”
เนี่ยหลีพูดต่อ "หลังจากนั้นพวกเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง,ให้ไปพบกันที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงมุมที่สุดของตำหนักแห่งนี้.ข้ายังต้องการให้ศิษย์พี่หยานหยางช่วยให้ออกไปจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า!"

“No problem!” Yan Yang agreed.
"ไม่มีปัญหา!" หยานหยางเห็นด้วย.

Once he heard Yan Yang’s certain answer, Nie Li stood up and walked towards the stone array.
เมื่อเขาได้ยินคำตอบที่แน่นอนของหยานหยางแล้ว,เนี่ยหลีก็ยืนขึ้นเดินมุ่งหน้าไปยังค่ายกลหินผา.

The Holy Son Li Huo sensed his movements, opened his eyes, and solemnly asked, “Where are you going?”
เทพบุตรลิฮัวรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของเขา,เขาเปิดตา,และกล่าวอย่างจริงจัง,"เจ้ากำลังจะไปใหนอย่างนั้นรึ?"

Nie Li flashed a smile and said, “I want to examine the stone array up close!”
เนี่ยหลีเผยยิ้มออกมาและกล่าวว่า"ข้าต้องการที่จะไปทดสอบค่ายกลหินผาใกล้ๆ!"

He continued to move across the air.
เขายังคงบินผ่านไปยังท้องฟ้า.
Something flickered in the Holy Son Li Huo’s eyes and traces of energy surrounded Nie Li. Nie Li was only a Heavenly Fate Realm, after all. There was no chance that he’d run away. Li Huo could exercise his control over anything within a thousand meters! The moment Nie Li started to run, he could immediately stop him.
บางสิ่งบางอย่างส่องประกายอยู่ข้างในสายตาของเทพบุตรลิฮัวและร่องรอยของพลังก็ล้อมรอบเนี่ยหลี่.เนี่ยหลีนั้นเป็นแค่เพียงผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์,ต้องไม่ลืมว่า.ไม่มีโอกาสเลยที่เขานั้นจะหลบหนีได้.ลิฮัวสามารถที่จะออกกำลังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภายในหนึ่งพันเมตร! ชั่วระยะเวลาที่เนี่ยหลี่เริ่มที่จะวิ่ง,เขาสามารถที่จะหยุดเขาในทันที.

Nie Li slowly approached the stone array, until he was only a few hundred meters away from it.
เนี่ยหลีค่อยๆเข้าใกล้ค่ายกลหินผา,จนกระทั่งเขาอยุ่ห่างแค่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรจากมัน.
The Holy Son Li Huo abruptly stood up and said, “Stop right there! Return!”
เทพบุตรลิฮัวยืนขึ้นในทันทีและกล่าวว่า"หยุดที่ตรงนั้น!แล้วกลับมา!"

A restrictive energy rolled towards Nie Li.
ด้วยพลังเป็นเส้นหมุนวนไปยังเนี่ยหลี.
The energy was almost upon Nie Li, ready to bind him, when—
ด้วยพลังดังกล่าวเกือบจะไปถึงเนี่ยหลี,พร้อมที่จะผูกมัดเขา,เมื่อนั้น-

*Bang!* *Bang!* *Bang!*
*แบงง!* *แบงง!* *แบงง!*Several explosions sounded.
เกิดเสียงระเบิดออกมาหลายครั้ง.

The Holy Son Li Huo had been blocked. Nie Li darted forward like an arrow that’d been released from its bowstring.
เทพบุตรลิฮัวได้ถูกปัดป้อง.เนี่ยหลีพุ่งไปข้างหน้าเหมือนดั่งลูกธนูที่ถูกปลดปล่อยออกจากสายธนู.

The Holy Son Li Huo furrowed his brows for a brief moment, before shifting his eyes to Yan Yang. It was Yan Yang the one who’d helped Nie Li. He couldn’t understand why would Yan Yang want to help him. Could those two have formed some sort of pact?
เทพบุตรลิฮัวขมวดคิ้วของเขาแน่นอยู่ชั่วขณะ,ก่อนที่จะหันสายตามาที่หยานหยาง.เป็นหยานหยางคนที่ได้ช่วยเนี่ยหลีไป.เขาไม่เข้าใจว่าทำใมหยานหยางต้องช่วยเขาด้วย.พวกเขาทั้งสองนั้นได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันหรือเปล่า?
The Holy Son Li Huo leapt up to chase after Nie Li; however, Yan Yang also soared forward and waved his palm towards the Holy Son Li Huo.
เทพบุตรลิฮัวได้กระโดดออกไปไล่ตามเนี่ยหลี,อย่างไรก็ตาม,หยานหยางก็พุ่งออกมาด้วยเหมือนกันและปล่อยฝ่ามือตรงไปที่เทพบุตรลิฮัว.
*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


A fierce battle broke out between Li Huo and Yan Yang. Although Li Huo was much stronger, it was still impossible for him to break through Yan Yang’s guard in such a short amount of time.
การต่อสู้ที่รุนแรงก็เริ่มปะทุขึ้นระหว่างลิฮัวและหยานหยาง.แม้ว่าลิฮัวนั้นจะแข็งแกร่งกว่าก็ตาม.มันก็ยังคงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่เขานั้นจะทำลายการป้องกันของหยานหยางในเวลาสั้นๆเช่นนี้.

Nie Li took that opportunity and entered the stone array with a *Woosh!*.
เนี่ยหลี่สบโอกาสและเข้าไปยังค่ายกลหินผ้าด้วย*วูซซ!*

Li Huo watched Nie Li move into the stone array with a cold expression. He turned to Yan Yang and asked, “Why are you helping him?”
ลิฮัวเฝ้ามองเนี่ยหลี่นั้นเข้าไปในค่ายกลหินผาด้วยท่าทางเย็นช้า.เขาหันกลับมายังหยานหยางและสอบถาม,"ทำใมเจ้าถึงได้ช่วยเขาด้วยล่ะ?"

Yan Yang laughed, “Do I need a reason? My Skyblaze Sect has always been archenemies with you Demon God’s Sect. So of course I’d go against whatever you do!”
หยานหยางหัวเราะ,"ข้าจำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยรึ? นิกายอัคคีสวรรค์ของเขานั้นได้เป็นศัตรูไม่เผาผีกับนิกายเทพอสูรมาโดยตลอด.ดังนั้นแน่นอนว่าข้าจะต้องขัดขวางไม่ว่าเจ้านั้นจะทำอะไร!"
The Holy Son Li Huo furrowed his brows. As if he’d believe that! Yan Yang and Nie Li definitely had some sort of agreement!
เทพบุตรลิฮัวขมวดคิ้วของเขาเข้าหากัน.ราวกับว่าเขานั้นไม่เชื่อในสิ่งดังกล่าว!หยานหยางและเนี่ยหลีนั้นจะต้องมีข้อตกลงอะไรกันอย่างแน่นอน!

However, Nie Li was a Heavenly Fate Realm demon. What could he possibly have promised Yan Yang?
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีเป็นอสูรระดับลิขิตสวรรค์.จะมีอะไรที่จะไปมีคำสัญญากับหยานหยางได้ล่ะ?

Of course, Yan Yang wouldn’t tell him that. Nie Li had already entered the stone array. There was nothing he could do, unless he wanted to follow Nie Li inside. But even if he did that, he had no way to break the array!
แน่นอน,หยานหยางต้องไม่ได้บอกอะไรกับเขา.เนี่ยหลีนั้นได้เข้าไปในค่ายกลหินผาเรียบร้อยแล้ว.ไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้,ยกเว้นว่าเขานั้นต้องการที่จะตามเนี่ยหลีเข้าไปข้างใน.แต่ถึงแม้ว่าเขาจะทำเช่นนั้น,เขาก็ไม่มีทางที่จะทำลายค่ายกลนี้ได้!
Yan Yang said, “Since things have turned out this way, my task is complete. My subordinates are trapped in the stone array and can’t escape, so I’ll take my leave. Farewell. Don’t bother seeing me out!”
หยานหยางพูด "ในเมื่อสิ่งดังกล่าวออกมาเป็นในแนวนี้,ภารกิจของข้าก็เสร็จสิ้นแล้ว,ลูกน้องของเขาล้วนแล้วแต่ติดอยู่ภายในค่ายกลหินผาและไม่สามารถออกมาได้,ดังนั้นข้าคงจะต้องขอลา.ลาก่อน.ไม่ต้องตามข้าออกมาก็ได้!"

He stood up, brushed the dust off his clothes, turned around, and skimmed towards the entrance.
เขายืนขึ้น,ปัดฝุ่นออกตามเสื้อผ้าของเขา,หันกลับ,และค่อยๆมุ่งหน้าไปยังประตู.
The Holy Son Li Huo watched Yan Yang go with a dark and puzzled expression. Yan Yang definitely had some sort of agreement with Nie Li. That meant that if he kept a close eye on Yan Yang, he might be able to catch Nie Li. However, Yan Yang had turned around and left. What kind of scheme was this? Maybe it was to lure Li Huo away and give Nie Li a chance to escape!
เทพบุตรลิฮัวเฝ้ามองไปที่หยานหยางด้วยท่าทางลุ่มลึกและงงงวย.หยานหยางนั้นจะต้องมีข้อตกลงกับเนี่ยหลีอย่างแน่นอน.นั่นไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาคอยจับตาดูหยานหยาง.เขาอาจจะสามารถจับเนี่ยหลีได้.แต่ถึงกระนั้น,หยานหยางก็ได้หันกลับและจากไป.มันเป็นแผนการแบบใดกันนี่?อาจจะเป็นการลวงหลอกลิฮัวออกไปและมอบโอกาสให้เนี่ยหลีหลบหนีซินะ!

Something flickered in Li Huo’s eyes again. He shifted his gaze to the stone array, then back to Yan Yang’s retreating figure. He leapt up and flew towards the stone array.
บางสิ่งบางอย่างผ่านเข้ามายังสายตาของลิฮัวอีกครั้ง.เขายกศีระษะของเขาจ้องมองไปที่ค่ายกลหินผา,จากนั้นก็หันกลับไปยังร่างของหยานหยางที่กำลังล่าถอย.เขาพุ่งออกไปข้าหน้ายังค่ายกลหินผา.
The Holy Son Li Huo was an extremely conceited person. He’d already performed his own calculations on the stone array and knew he couldn’t break it. He didn’t believe that Nie Li could break it while he couldn’t!
เทพบุตรลิฮัวเป็นบุคคลที่อวดดีเป็นอย่างมาก.เขาได้ทำการคำนวณเกี่ยวกับค่ายกลหินผาเรียบร้อยแล้วและรับรู้ว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะทำลายมันได้.เขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าเนี่ยหลีจะสามารถทำลายมันได้ไม่เมือก็ยังเขาไม่สามารถทำได้
Yan Yang saw Li Huo fly into the stone array and was stunned for a brief moment. He originally planned to lure Li Huo outside; he never expected Li Huo to dive into the stone array. But now he understood. With Li Huo’s confidence in himself, this wasn’t wholly unexpected. On the contrary, it actually saved Yan Yang quite a bit of trouble.
หยานหยางจ้องมองลิฮัวบินเข้าไปในค่ายกลหินผาและตกตะลึงอยู่ชั่วขณะ.โดยเริ่มต้นนั้นเขามีแผนที่จะล่อลิฮัวออกมาข้างนอก,เขาไม่คาดคิดเลยว่าลิฮัวจะตรงเข้าไปยังข้างใน.แต่ด้วยความที่เขาเข้าใจ.ด้วยความเชื่อใจของลิฮัวในตัวของเขา,นี่จึงไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ทั้งหมด.ในทางตรงกันข้าม.มันก็ทำให้หยานหยางหยุดปัญหาได้บ้างเล็กน้อย.
Yan Yang smiled, returned to his original spot, and sat down to cultivate. Everything after this depended on Nie Li.
หยานหยางยิ้มออกมา,เขาได้กลับมายังจุดเริ่มต้น,และนั่งลงบ่มเพราะพลัง.ทุกๆสิ่งนั้นจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยหลีแล้ว.
Nie Li followed his knowledge as he flew through the Skyspirit Stone Array. His black and white wings were beating and propelled him into a streak of light.
เนี่ยหลีตามเข้าไปข้างในด้วยความรู้ของเขาขณะที่เขาผินผ่านเข้าไปในค่ายกลหินผาจิตวิญญาณนภา.เขาบินไปด้วยปีกสีขาวและปีกสีดำที่กระพือไปมาและขับเคลื่อนเขากลายเป็นลำแสง.

Xiao Yu and Wu Yazi were still trapped inside the stone array. The massive stones revolved around them, blocking their lines of sight. They didn’t even know where they were, just like back in the Thousand Illusionary Array.
เซี่ยวหยู๋และอู๋หยาจื่อยังคงติดอยุ่ภายในค่ายกลหินผา.หินผาขนาดมหึมาหมุนไปรอบๆพวกเขา,ป้องกันไม่ไห้พวกเขามองเห็นเส้นทางได้.พวกเรานั้นไม่รู้เลยว่ากำลังอยู่ที่ใหน,มันเหมือนกับอยู่ข้างในค่ายกลพันวิญญาณ.
Wu Yazi couldn’t help cursing, “Dammit! We’re trapped!”
อู๋หยาจื่ออดไม่ได้ที่จะสาบแช่ง "บ้าเอ้ย! พวกเราติดกับเข้าแกล้ว!"
Passing through the array seemed impossible. They didn’t know how to get back, either. Would they be trapped here forever?
การที่จะผ่านเข้าไปในค่ายกลนั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไมได้.พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะกลับออกไปอย่างไรด้วย.พวกเขาจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลเลยอย่างนั้นรึ?

Suddenly, Xiao Yu shrieked right next to him. But by the time Wu Yazi turned his head around, Xiao Yu was already gone!
ทันใดนั้น,เซี่ยวหยู่ก็หายไปจากข้างขวาเขา,ซึ่งในตอนนี้อู๋หยาจื่อหันหน้าของเขาไปรอบๆ,เซี่ยวหยู๋ก็หายไปเรียบร้อยแล้ว.

Was Xiao Yu killed?
เซี่ยวหยู๋โดนสังหารอย่างนั้นรึ?

A chill passed through Wu Yazi’s heart as he went on alert. He couldn’t help feeling gloomy again. If Xiao Yu was dead, where was his corpse? That meant that everything inside Xiao Yu’s ring was now irrelevant to him!

ความเยือกเย็นผ่านเข้ามายังหัวใจของอู๋หยาจื่อขณะที่เขานั้นได้เฝ้าระมัดระวัง.เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมืดมนอีกครั้ง.ถ้าเซี่ยวหยู่นั้นตาย,แล้วศพของเขาอยู่ที่ใหนกัน?นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกๆสิ่งในแหวนของเซี่ยวหยู๋ในตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาแล้ว!


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)42 ความคิดเห็น:

 1. ตรงนี้ น่าจะ
  He continued to move across the air.
  เขายังคงเคลือนผ่านไปยังท้องฟ้า..........
  เขายังคงบินต่อไป...........ผมมเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวขณะนั้นน่าเป็นการบินมากกว่าเดินหรือวิ่ง เพราะก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่จะบิน

  ตอบลบ
 2. รอๆ รอมานาน แสนนาน ขอบคุณมากๆฮับ

  ตอบลบ
 3. ขอบพระคุณมากๆจ้า เนื้อเรื่องเข้มข้นไปทุกที ต่อจากนี้ก็โกยไอเทมสินะ อิอิ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. เยี่ยมมากกกกกกก

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมั๊กๆๆมาก เมื่อวาน. กด F5 ทั้งวัน

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากมายครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากๆครัช

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคลับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคลับ

  ตอบลบ
 12. แบบว่ามันค้างอะ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ พระเอกเก่งมากๆ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ รออยู่ครับ ชอบครับ แต่อยากช่วยrewriteให้ทุกตอนเลยอ่ะครับ บางทีอ่านแล้วก็มึนๆบ้าง

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากครับ.แบบว่าค้างหนักเลยตอนนี้........

  ตอบลบ
 16. ขอบคุนมากคับ สนุกม่ากคับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณจากใจครับผมที่แปลให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณจากใจครับผมที่แปลให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากๆๆๆๆครับ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับ สนุกมากกก

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากครับ......................

  ตอบลบ