วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 402 – Skyspirit Stone Array

Tale of the demon and god novel Chapter 402 – Skyspirit Stone Array

นิยาย พงศาวดารภูติ 402 ค่ายกลหินผาจิตวิญญาณนภา


บทที่ 402 ค่ายกลหินผาจิตวิญญาณนภา
Yan Yang and Venerable Godthunder also led their men through the secret path. Neither of them wanted to fall behind.
หยานหยางและจ้าวแห่งเทพสายฟ้ามุ่งหน้านำคนของพวกเขาเข้าไปยังเส้นทางลับด้วยเหมือนกัน.ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาทั้งสองนั้นจะไม่ยอมอยู่ข้างหลังเป็นแน่.

They absolutely could not allow the Holy Son Li Huo to take all the treasures!
พวกเขานั้นไม่สามารถยอมรับที่จะให้เทพบุตรลิฮัวฉกฉวยสมบัติไปทั้งหมดอย่างแน่นอน.

Corpses littered the ground and the path reeked of blood.
เหล่าซากศพนอนกลาดเกลื่อนอยู่บนพื้นและเส้นทางลับนั้นตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นคาวเลือด.
The Holy Son Li Huo turned to Nie Li as they flew on. “You’re from the Divine-Blooded Fox Clan?”
เทพบุตรลิฮัวหันมาหาเนี่ยหลีขณะที่เนี่ยหลีกับเขากำลังบินอยู่. "เจ้ามาจากเผ่าจิ้งจอกเทพโลหิตอย่างนั้นรึ?"

“Yes,” Nie Li nodded. He was reluctant to speak. If he made a mistake and the Holy Son Li Huo found out the truth, then things could get troublesome.
"ใช่แล้ว," เนี่ยหลีพยักหน้า.เขายังคงลังเลที่จะพูด.ถ้าเขาทำอะไรผิดสังเกตและเทพบุตรลิฮัวพบความจริงเข้าละก็,เช่นนั้นเรื่องดังกล่าวจะต้องสร้างปัญหาเป็นแน่.

“Who would’ve thought that the Divine-Blooded Fox Clan had such a genius, so proficient in inscription patterns? Pledge your loyalty and become my attendant. What do you say?” the Holy Son Li Huo said. There were scores of Demon God’s Sect members who wanted to become his attendant. Therefore, he’s curious of what would Nie Li think about him having high opinions of Nie Li.
ใครจะคิดว่าเผ่าจิ้งจอกเทพโลหิตจะมีคนที่อัจฉริยะเช่นนี้,โดยเฉพาะเชี่ยวชาญด้านรูปแบบอักขระอีกด้วยล่ะ? เจ้าต้องการที่จะปฏิญาณแล้วกลายมาเป็นบริวารของข้า.เจ้าจะว่าอย่างไร? เทพบุตรลิฮัวกล่าว.มีเหล่าอสูรจำนวนมากในนิกายเทพอสูรล้วนแล้วแต่อยากมาเป็นบริวารของเขา.ดังนั้น,เขาจึงมีความอยากรู้ในสิ่งที่เนี่ยหลีคิดอยู่เกี่ยวกับเขาและความคิดเห็นแนวโน้มของเนี่ยหลี.
“Many thanks to the Holy Son’s kind favor. However, I’m used to being free. I’m afraid I cannot become your attendant!” Nie Li replied. Of course it was impossible to accept the offer. If Nie Li followed Li Huo back to the Demon God’s Sect, then he’d probably be exposed.
"ต้องขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเทพบุตรลิฮัว.ข้านั้นยั้งต้องการที่จะอยู่อย่างอิสระ.ข้าเกรงว่าจะไม่สามารถที่จะเป็นบริวารของท่าน!" เนี่ยหลีตอบกลับ.แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมรับข้อเสนอ.ถ้าเขาติดตามลิฮัวกลับไปยังนิกายเทพอสูร,เช่นนั้นตัวตนของเขาอาจจะถูกเปิดโปงได้.

The Holy Son Li Huo furrowed his brows for a brief moment in an unhappy manner. However, his expression returned to normal a moment later.
เทพบุตรลิฮัวขมวดคิ้วของเขาอยู่ชั่วขณะด้วยท่าทางที่ไม่มีความสุขนัก,แต่ถึงกระนั้นอาการของเขาก็กลับมาเป็นปรกติในชั่วระยะเวลาต่อมา.

“Since you’re unwilling, then forget it!” Holy Son Li Huo’s tone returned to indifference.
"เมื่อเจ้าไม่ยินดี,เช่นนั้นก็ลืมมันเถอะ! โทนเสียงของเทพบุตรลิฮัวแตกต่างไปจากเดิม.

Nie Li smiled. He’d expected such a reaction, but he wasn’t bothered by it, since he knew that the Holy Son Li Huo still needed his help.
เนี่ยหลีเผยยิ้มออกมา.เขาไม่คาดคิดว่าจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้,แต่เขาก็หาได้ใส่ใจกับมันไม่,เมือเขารู้ว่าเทพบุตรลิฮัวนั้นยังคงต้องการความช่วยเหลือจากเขาอยู่.

As long as Nie Li could break the inscription pattern arrays, the Holy Son wouldn’t carelessly offend him with his intelligence. After all, who knew? Maybe there’d come a day when the Holy Son Li Huo would need him again.
ตราบที่เนี่ยหลีนั้นสามารถที่จะทำลายค่ายกลรูปแบบอักขระได้,เทพบุตรลิฮัวจะยังไม่หละหลวมที่จะจัดการกับเขาด้วยความฉลาดของเขานั้น,ต้องไม่ลืมว่า,ใครจะรู้?บางทีอาจจะมีวันที่ที่เทพบุตรลิฮัวต้องการความช่วยเหลือจากเขาอีกครั้งก็ได้.

They traversed through the long passage and emerged into a vast space.
พวกเขานั้นเดินทางผ่านเข้ามา ผ่านทางเดินที่ยาวและก็โผล่ออกมาสู่พื้นที่กว้างใหญ่.

This was a space without walls or boundaries, only vast emptiness. Large pieces of stone were suspended in midair, numerous and dense, as if sealing the space itself. The stones were floating around the space, leaving jet-traces of light in their paths.
ช่องว่างแห่งนี้ไร้ซึ่งผนังและเป็นพื้นที่ไม่มีสิ้นสุด,มีพื้นที่ว่างเปล่าอันเวิ้งว้าง,มีชิ้นส่วนของหินขนาดมหึมากั้นขวางอยู่กลางอากาศ,ขนาดกว้างใหญ่และหนาแน่น,ราวกับว่ามันถูกผนึกอยู่ที่พื้นที่ดังกล่าว.ด้วยหินนั้นลอยอยู่รอบๆอากาศด้วย,เป็นทางยาวเหมือนกับลำแสงๆหนึ่งเรียงรายเป็นเส้นทาง.

Nie Li’s heart shivered. It was the Skyspirit Stone Array!
หัวใจของเนี่ยหลีสั่นไปมา.นี่คือค่ายกลหินผาจิตวิญญาณนภา!
“Look over there!” someone yelled.
"จ้องมองไปที่ตรงนั้น!" บางคนตะโกนออกมา.
All eyes turned to the distance, past the massive stones, where they saw a treasury of riches scattered in the empty space.
ทุกสายตาจ้องมองไปที่พื้นที่ไกลออกไป,ผ่านไปยังหินผาขนาดมหึมา,พวกเขานั้นมองเห็นสมบัติล้ำค่าจำนวนมากกระจายไปทั่วพื้นที่ว่างเปล่าแห่งนั้น.

If they could pass through the stone array, they could obtain the treasures.
ถ้าพวกเขานั้นสามารถผ่านเข้าไปยังค่ายกลิหินผานั้นได้,พวกเขาก็จะสามารถได้รับสมบัติดังกล่าว.
Their eyes feasted on the sights, until their visions swam.
สายตาที่อิ่มเอิบเมื่อพบเห็นจนกระทั่งมันท่วมท้นไปทั่วมุมมองของพวกเขา.
Who knew how many ancient treasures were back there?
ใครจะรู้ว่ามีสมบัติโบราณมากมายเท่าไหร่ที่อยู่ข้างหลังตรงนั้น?
The Holy Son Li Huo looked at Nie Li and asked, “What kind of array is this?”
เทพบุตรลิฮัวจ้องมองไปที่เนี่ยหลี่และถาม"นี่เป็นค่ายกลแบบใดอย่างนั้นรึ?"
Nie Li replied, “This array looks rather familiar. It’s definitely filled with countless profounds. I’ll need at least two or three months to break it!”
เนี่ยหลีตอบกลับ"ค่ายกลนี้มองดูแล้วค่อนข้างคุ้นเคยนัก.มันเต็มไปด้วยความลึกซึ้งมากมายอย่างแน่นอน.ข้าต้องการเวลาอย่างน้อยสองหรือสามเดือนที่จะทำลายมัน!"

The Holy Son Li Huo fell silent. He couldn’t even try to comprehend the densely packed stones that spun before his eyes. If Nie Li had flat-out told them that he couldn’t break it, then that would’ve been that. Maybe Li Huo would’ve even taken Nie Li with him in an attempt to forcefully break through. However, Nie Li had told them that he could break it in two or three months. So what should they do?
เทพบุตรลิฮัวเงียบลงในทันที.เขาไม่สามารถจะทำความเข้าใจกับชุดของหินซึ่งหนาแน่นที่หมุนอยู่ข้างหน้าเขา.ถ้าเนี่ยหลีบอกเขาว่าทำอย่างเต็มที่แล้วและไม่สามารถทำลายมันได้.จากนั้นเขาควรที่จะอยู่ที่นั่น,บางทีลิฮัวก็ยังคงต้องให้เนี่ยหลีกับเขาในการทำลายผ่านเขาไปอย่างแข็งขัน.แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ได้บอกว่าเขาสามารถที่จะทำลายมันได้ในสองหรือสามเดือน.ดังนั้นเขาควรจะทำอย่างไรล่ะ?

Should they wait here or try to break the array?
พวกเขาควรที่จะรอที่นี่หรือว่าพยายามที่จะทำลายค่ายกลหรือไม่?
Yan Yang and Venerable Godthunder frowned. Two or three months? That definitely wasn’t a short amount of time!
หยานหยางและจ้าวแห่งเทพสายฟ้าขมวดคิ้ว.สองหรือสามเดือนรึ?ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นอย่างแน่นอน!

The Holy Son Li Huo remained silent for a moment before looking at Nie Li, “You’ll stay here and focus on breaking the array. We’ll send in some people to give it a try!”
เทพบุตรลิฮัวยังคงเงียบอยู่ขั่วขณะก่อนที่เขาจะจ้องมองไปที่เนี่ยหลี "เจ้าจงอยู่ที่นี่และมุ่งเน้นในการทำลายค่ายกล.พวกเราจะส่งคนบางคนเพื่อที่จะลองพยายามดู!"

“Okay!” Nie Li nodded.
"ตกลง"เนี่ยหลี พยักหน้า.

“Same thing as before. Each of us will send in ten people!” Holy Son Li Huo proposed.
"เหมือนเช่นเคยดั่งที่แล้วมา.พวกเราจะส่งคนไปทีละสิบคน" เทพบุตรลิฮัวได้เสนอออกไป.

“Sounds good!” Yan Yang and Venerable Godthunder both nodded.
"เป็นคำพูดที่ดี!" หยานหยางและจ้าวแห่งเทพสายฟ้าพยักหน้า.

Thirty Heavenly Axis Realm experts quickly assembled and flew towards the stone array.
สามสิบผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์รวมตัวกันอย่างรวดเร็วและบินไปข้างหน้าที่ค่ายกลหินผา.

Floating stones danced in every direction. The moment they stepped into the array, began wandering about as if they had lost their sense of direction. They were trapped and couldn’t leave. Some of the experts were madly brandishing their fists towards the rocks.
หินผาที่ลอยอยู่นั่นร่ายรำไปมาไปทุกๆทิศทาง.ชั่วระยะเวลาต่อมาพวกเขาก็ก้าวเข้าไปในค่ายกล,เริ่มที่จะตระเวนไปรอบๆราวกับว่าพวกเขานั้นได้สูญเสียการรับรู้เส้นทาง.พวกเขาได้โดนกับดักและไม่สามารถที่จะออกมาได้.ผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับเป็นบ้ากวัดแก่งหมัดของตัวเองไปยังหินพวกนั้น.


*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*The sounds of the impacts echoed, but those stones didn’t give an inch.
ด้วยเสียงดังกล่าวนั้นได้เกิดเป็นเสียงสะท้อนไปทั่ว,แต่หินเหล่านั้นก็ไม่เคลื่อนออกไปแม้แต่นิ้วเดียว.
“Those trash!” Venerable Godthunder couldn’t help cursing.
"พวกขยะ!" จ้าวแห่งเทพสายฟ้า อดไม่ได้ที่จะสาปแช่ง.

Nie Li cut in, “I disagree, Venerable Godthunder. It’s not because they’re incompetent, but because the array has a way of confusing people. Just like the Thousand Illusionary Array. Escaping it depends on luck. If you send a few hundred people, you’d be lucky if one or two managed to make it through.”
เนี่ยหลีพูดตัดบท"ข้าไม่เห็นด้วย,จ้าวแห่งเทพสายฟ้า,มันไม่ได้เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นไร้ความสามารถ,แต่เป็นเพราะค่ายกลแห่งนี้นั้นทำให้ผู้คนสับสน.เหมือนดังค่ายกลพันมายา.การหลบหนีจากมันนั้นขึ้นอยู่กับโชค.ถ้าท่านส่งคนไปหลายร้อยคน,ท่านอาจจะโชคดีมีหนึ่งหรือสองคนที่สามารถข้ามผ่านมันไปได้."

“Then, what? Do we just sit around and wait all day?” Venerable Godthunder impatiently complained. Waiting for two or three months? And they weren’t even guaranteed to succeed!
"แล้วอย่างไรล่ะ?พวกเราทำได้แค่เพียงนั่งอยู่รอบๆและรอทั้งวันอย่างนั้นรึ?" จ้าวแห่งเทพสายฟ้าบ่นออกมาอย่างหงุดหงิด. ด้วยการให้รอสองหรือสามเดือนอย่างนั้นรึ?อีกอย่างพวกเขาก็ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จด้วย!

Wu Yazi piped up, “This array only traps people instead of killing them. We can send in more people. Who knows? Maybe one or two might make it through!”
อู๋หยาจื่อโพลงออกมา"ค่ายกลแห่งนี้ทำแค่เพียงดักจับผู้คนแทนที่จะสังหารพวกเขา.พวกเราสามารถที่จะส่งคนไปในจำนวนมากได้.ใครจะรู้ล่ะ?บางทีหนึ่งหรือสองคนอาจจะสามารถผ่านเข้าไปได้!"

Everyone went silent.
ทุกๆคนต่างพากันเงียบ.

That sounded like a possibility!
เป็นคำพูดที่อาจจะเป็นไปได้!

The Holy Son Li Huo glanced at Wu Yazi, then back to Nie Li. He pointed to Nie Li and said, “He stays here. Wu Yazi, you and your friend will be the first to go in!”
เทพบุตรลิฮัวชำเลืองมองมาที่อู๋อยาจื่อ,จากนั้นก็หันกลับไปที่เนี่ยหลี.เขาชี้ไปที่เนี่ยหลีและกล่าวว่า"เขาต้องอยู่ที่นี่.เจ้าและเพื่อนของเจ้าจะต้องเข้าไปข้างในก่อน!"

Wu Yazi bitterly smiled. He was only trying to be helpful, but he’d dug his own grave instead. He couldn’t help glancing at Nie Li, who had no reaction. He nodded his head and helplessly replied, “Alright. We’ll go in first!”
อู๋หยาจื่อยิ้มอย่างขมขื่น.เขาแค่เพียงพยายามที่จะช่วยเท่านั้น,แต่เขากับขุดหลุมฝังตัวเองแทนซะนี่.เขาอดไม่ได้ที่จะชำเลืองไปที่เนี่ยหลี,ซึ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆ.เขาพยักหน้าของเขาและตอบกลับไปอย่างหมดหนทาง."เอาล่ะ.พวกเราจะเข้าไปข้างในก่อน!"

Wu Yazi leapt up and flew into the stone array. Xiao Yu glanced at Nie Li and heard him say, “Don’t worry, there’s no danger within this array!”
อู๋หยาจื่อกระโดดออกไปและบินเข้าไปในค่ายกลหินผา.เซี่ยวหยู่ชำเลืองมองมาที่เนี่ยหลีและได้ยินเขากล่าวว่า"อย่าได้กังวล,ไม่มีอันตรายใดภายในค่ายกล!"

“En.” Xiao Yu nodded and flew in after Wu Yazi.
"อืม."เซี่ยวหยู๋พยักหน้าและบินตามอู๋หยาจื่อไป.

Both Wu Yazi and Xiao Yu had entered the array. The Holy Son Li Huo also seemed more at ease. He waved his hand and all his subordinates flew in as well.
ทั้งอู๋หยาจื่อและเซี่ยวหยู่ได้เข้าไปในค่ายกล.เทพบุตรลิฮัวรู้สึกเบาใจขึ้น. เขาได้โบกมือให้คนของเขาบินเข้าไปด้วยเหมือนกัน.

Yan Yang and Venerable Godthunder pondered, then sent their men into the array after them.
หยานหยางและจ้าวแห่งเทพสายฟ้าได้ขบคิดอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็ส่งคนของพวกเขาเข้าไปในค่ายกลหลังคนอื่น.
The moment those experts entered the stone array, they began turning in all directions, trapped.
ชั่วระยะเวลาต่อมาเหล่าผู้เชี่ยวชาญก็เขาไปในค่ายกลหินผา,พวกเขาเริ่มที่จะไปทั่วทุกทิศ,ติดอยู่ข้างใน.

Nie Li smiled as he sent a meaningful glance to the trio. “I wonder who’s subordinate will be the first to walk out of the stone array? The answer lies in the hands of fate!”
เนี่ยหลียิ้มขณะที่เขานั้นชำเลืองมองเหล่าคนทั้งสามอย่างมีเลศนัย."ข้าสงสัยว่าลูกน้องของใครจะเป็นคนแรกที่จะเดินออกมาข้างนอกของค่ายกลหินผา? ด้วยการทีคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับโชคชะตา!"

The Holy Son Li Huo remained silent. Yan Yang closely examined Nie Li. Venerable Godthunder appeared more impatient.
เทพบุตรลิฮัวยังคงเงียบ.หยานหยางนั้นพิจารณาเนี่ยหลีอย่างใกลชิด,จ้าวแห่งเทพสายฟ้ายังคงแสดงท่าทางหงุดหงิดเป็นอย่างมาก.

Finally, Venerable Godthunder said in disbelief, “Are you guy really going to wait here for two or three months? I don’t have that sort of time. I don’t think this lousy array can trap me! I could probably break this array within two or three months! You can wait here if you want, but I’m going to make my move!”
ในที่สุด,จ้าวแห่งเทพสายฟ้าก็กล่าวออกมาอย่างไม่ยอมรับ"พวกเจ้าทุกค้นต้องการที่จะรออยู่ที่นี่สองหรือสามเดือนอย่างนั้นรึ?ข้าไม่ได้มีเวลามากมายเช่นนั้น.ข้าไม่คิดว่าค่ายกลเห็บเหาเช่นนี้จะสามารถจับข้าได้!ข้าอาจจะสามารถทำลายค่ายกลนี้ด้วยเวลาสองหรือสามเดือน! พวกเจ้าสามารถรอที่นี้ได้ถ้าพวกเจ้าต้องการ,แต่ข้าจะเข้าไปเพื่อที่จะสร้างเส้นทางของข้าเอง!"

Venerable Godthunder turned into a streak of light and shot into the stone array.
เจ้าแห่งเทพสายฟ้าหันกลับไปกลายเป็นแสงและพุ่งเข้าไปยังค่ายกลหินผา.


Only the Holy Sons Li Huo and Yan Yang remained. Li Huo sat on the ground, closed his eyes, and began cultivating.
เหลือแค่เพียงเทพบุตรลิฮัวและหยานหยางที่ยังคงอยู่.ลิฮัวนั่งอยู่บนพืน,ปิดตาของเขาและเริ่มต้นที่จะบ่มเพาะพลัง.
Yan Yang also appeared very patient as he prepared to slowly wait it out.
หยานหยางนั้นมีทางทรหดอดทดเหมือนกันขณะที่เขานั้นเตรียมตัวที่จะรอคอยอย่างช้าๆ
At the sight of this, an almost unnoticeable smile appeared on Nie Li’s face. Now, only these two were left, not to mention that one of them was Yan Yang. Things would be much easier to handle this way!

เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้.รอยยิ้มที่ไม่สามารถเห็นได้ก็ปรากฏบนใบหน้าของเนี่ยหลี.ตอนนี้,มีแค่เพียงสองที่ถูกปล่อยไว้.ไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าหนึ่งในนั้นคือหยานหยาง.ด้วยสิ่งนี้นั้นจะเป็นการง่ายมากที่จะคิดแผนออกมา!
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)33 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ ชอบมากครับ สนุกครับ

  ตอบลบ
 2. ยุลิฮัวตืบหยานหยาง ?

  ขอบคุณผู้แปลมากๆครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากๆครับ กำลังสนุก

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆครับ กำลังสนุก

  ตอบลบ
 5. สนุกมากๆๆครับ ขอบคุณคราบบบ

  ตอบลบ
 6. ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากๆจ้า อ่านไปดูบอลไทยไปด้วย สนุกดี

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับ กำลังสนุก

  ตอบลบ