วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 411 – Opportunity?

Tale of the demon and god novel Chapter 40 – Chapter 411 – Opportunity?

 นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 411 โอกาสดี?


บทที่ 411 โอกาสดี?

Nie Li devoured the area’s Heavenly Energy like a strange mythological beast.
เนี่ยหลีได้กลืนกินพลังงานสวรรค์ทั่วบริเวณเหมือนดั่งสัตว์อสูรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตำนาน.

The weather within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting turned unstable.
บรรยากาศภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเริ่มที่จะไม่มั่นคง.


Xiao Yu sensed the alarming fluctuations in Heavenly Energy and was deeply shocked. Nie Li’s cultivation progress was indeed amazing. It was hard for her to imagine just how high his cultivation might reach.
เซี่ยวหยู๋รับรู้ได้ถึงความผันผวนที่น่ากลัวของพลังงานสวรรค์และตกตะลึงลึงอยู่ภายใน.การบ่มเพาะพลังของเนี่ยหลี่นั้นช่างมหัศจรรย์จริงๆ.มันยากสำหรับหล่อนเพียงแค่จะจิตนาการไปถึงการบ่มเพาะพลังระดับสูงของเขาได้.
But she didn’t want to be left in the dust, so she shut her eyes and began her own cultivation. Within her mind, a distant voice sounded.
แต่หล่อนก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยให้มันเข้ามารบกวนในใจ,ดังนั้นหล่อนจึงได้ปิดตาและเริ่มที่จะบ่มเพาะพลังของหล่อนเอง.ภายในจิตใจของหล่อนนั้น,ก็ได้ยินเสียงๆหนึ่งจากระยะไกล.

Guided by the voice, her consciousness gradually faded into a sleep-like state.
ด้วยการแนะนำของเสียงนั้น,ทำให้สติของหล่อนค่อยๆหายไปสู่สภาวะนิ่งสงบ.

Time slowly flowed on within the painting.
เวลาก็ได้ไหลไปช้าๆภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.

Gu Clan
ตระกูลกู่

Eighth Elder, Gu Bai’s secret chamber
อาวุโสแปด,ห้องประชุมลับกู่ไป่
Gu Bei smiled to the elder. “Eighth Uncle, I’d like to hear your opinion on the things I’ve discussed with you. I’ve heard that Gu Heng has been treating you so-so, and that the only ones he relies more on are the third and sixth uncles!”
กู่เป่ยส่งยิ้มให้กับผู้อาวุโส" ท่านลุงแปด,ข้าอยากจะขอความคิดเห็นบางอย่างจากท่านข้าจึงอยากหารือด้วย.ข้าได้ยินมาว่ากู่เหิงนั้นปฏิบัติกับท่านอย่างเฉยเมย,พร้อมทั้งให้ความไว้วางใจอย่างมากกับอาวุโสสามและอาวุโสหก!"

The white-robed elder before him was the eighth elder of the Gu Clan, Gu Bai.
ผู้อาวุโสชุดขาวที่อยู่ต่อหน้าเขาคือผู้อาวุโสแปดของตระกูลกู่,กู่ไป่

Gu Bai narrowed his eyes as he scrutinised Gu Bei. “Gu Bei, you went too far when you destroyed others’ Deity’s Lakes. Even if it was for the Patriarch competition, you can’t simply destroy everything that belongs to your opponent, and leave him without a path to live. Gu Heng now wants to impeach you. And I, as the Eighth Elder of the Gu Clan, must stand for the justice of the younger generations!”
กู่ไป่หรี่ตาลงจ้องมอง ด้วยสายตาของเขาขณะที่เขาใคร่ครวญดูกู่เป่ย."กู่เป่ย,เจ้าทำเกินไปที่เจ้าได้ไปทำลายทะเลสาบเทวะของคนอื่น.ถึงแม้ว่านั่นจะเป็นการแข่งขันผู้นำตระกูลก็ตาม,เจ้าก็ไม่สามารถที่จะทำลายทุกอย่างที่เป็นของคู่ต่อสู้,และปล่อยให้เขานั้นไร้ซึ่งเส้นทางทำมาหากิน.กู่เหิงนั้นต้องการที่จะฟ้องร้องเจ้า.และข้า,ฐานะที่เป็นอาวุโสแปดของตระกู่,จะต้องยืนอยู่เคียงข้างความยุติธรรมของเหล่าเยาวชนรุ่นใหม่!"

Gu Bei spat inwardly. Gu Bai was someone who treasured benefits more than relationships. Who knows how many benefits Gu Heng had already given him.
กู่เป่ยได้แต่โต้เถียงอยู่ภายในใจ.กู่ไป่นั้นเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในผลประโยชน์มากกว่าความสัมพันธ์.ใครจะรู้ล่ะว่ามีจำนวนมากเท่าไหร่ในผลประโยชน์ที่กู่เหิงนั้นได้มอบให้กับเขาแล้ว.

But even with those thoughts in his heart, Gu Bei smiled on the outside. “I’m well aware that Elder Gu Bai has high principles. But that’s simply a one-sided story from Gu Heng. All I did was steal his Deity’s Lake. You can’t blame someone else for his incompetence!”
แต่ถึงแม้ว่าความคิดเหล่านั้นจะอยู่ภายในใจของเขา,กู่เป่ยก็ยังคงยิ้มออกมา"ข้านั้นตระหนักได้ดีว่าท่านผู้เฒ่ากู่ไป่นั้นมีหลักการที่สูงส่งนัก,แต่นั้นเป็นแค่เพียงฟังความข้างเดียวจากกู่เหิง.เรื่องทั้งหมดนั้นข้าเพียงแต่ได้ขโมยรากเทวะมาเท่านั้น.ท่านไม่สามารถที่จะตำหนิคนอื่นๆได้เมื่อเขานั้นไร้ซึ่งความสามารถ!"

Gu Bai lightly tapped his fingers against the table and asked, “What are you talking about?”
กู่ไป่ตบไปที่พื้นโต๊ะเบาๆแล้วถามว่า,"เจ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรกัน?"
“I know that Gu Heng has visited Eighth Uncle before. I ask you not to believe in his words. Here is some meager gifts that I have prepared for Eighth Uncle; please accept them. Since this matter seems to be settled, I’ll leave my respects personally!” Gu Bei brought out a cloth sack, pushed it towards Gu Bai, and cupped his hands.
"ข้ารู้ว่ากู่เหิงได้มาเยี่ยมเยืยนท่านก่อนแล้ว.ข้าขอให้ท่านได้อย่าเชื่อในคำพูดของเขาเลย.นี่เป็นแค่เพียงของขวัญที่ข้านั้นได้เตรียมมาให้ท่านอาวุโสแปด,ช่วยรับมันไปด้วยเถอะ,ในเมื่อเรื่องต่างๆนั้นท่านได้ทำการตัดสินใจแล้ว,ข้าต้องการเพียงแค่แสดงความเคารพส่วนตัวเท่านั้น!" กู่เป่ยได้ทำการนำถุงผ้า,ส่งต่อไปยังกู่ไป่,และประสานมือคารวะ.

The corner of Gu Bai’s mouth twitched in disdain. “What does nephew Gu Bei mean by this?” With a move of his right hand, dozens of spiritual stone essences and a Grade 6 artifact revealed themselves.
ที่มุมปากของกู่ไป่นั้นกระตุกด้วยความดูแคลน,"หลานชายกู่เป่ยเจ้าหมายถึงสิ่งใดอย่างงั้นรึ?" ด้วยการเลือนมือขวาของเขาเปิดดู,หลายสิบแก่นหินจิตวิญญาณและศิลปะวัตถุระดับ 6 ก็เผยออกมา.

At the sight of this, Gu Bai’s brows twitched. As an elder of his rank, his total assets only amounted to a few hundred thousand spiritual stones. The dozens of spiritual stone essences that Gu Bei had handed over were equal to several tens of thousands. The Grade 6 artifact alone was equal to half his assets!
เมื่อเห็นสิ่งดังกล่าว,คิ้วของกู่ไป่ขมวดเข้าหากัน,ด้วยที่ระดับของอาวุโสคนหนึ่งนั้น,สมบัติที่เขามีทั้งหมดเพียงแค่สองสามแสนหินจิตวิญญาณเท่านั้น,หลายสิบแก่นหินจิตวิญญาณที่กู่เป่ยยื่นมาให้เขานั้นเทียบเท่ากับหลายแสนหินจิตวิญญาณแล้ว.ศิลปะวัตถุระดับ6 เพียงอย่างเดียวก็มีค่าเท่ากับสมบัติครึ่งหนึ่งของเขาแล้ว.

“I heard that cousin Gu Heng gave Eighth Uncle a few thousand spiritual stones. That’s too stingy. As long as the Eighth Uncle supports me to the end, I’ll certainly prepare a most generous gift!” Gu Bei smiled. “I heard that Eighth Uncle has had difficulties in cultivation and needed a large amount of cultivation resources. If there’s anything I could possibly do to aid you, please speak!”
"ข้าได้ยินว่าญาติผู้พี่กู่เหิงมอบหินจิตวิญญาณสองสามพันให้กับลุงแปด.เขานี่ช่างตระหนี่ยิ่งนัก,ตราบเท่าที่ลุงแปดสนับสนุนข้าไปตลอด,ข้าแนใจว่าจะจัดเตรียมของขวัญในความเอื้อเฟื้อนี้อีกมาก!"กู่เป่ยยิ้ม"ข้าได้ยินมาว่าลุงแปดนั้นคงจะมีความยากลำบากในการบ่มเพาะพลังและต้องการทรัพยากรจำนวนมากในการบ่มเพาะพลัง.ถ้ามีสิ่งใดที่ข้าอาจจะพอช่วยท่านได้,รบกวนบอกมาได้เลย!"
Gu Bai laughed. “What is nephew Gu Bei talking about? As your uncle, of course I wouldn’t shirk from your matters!”
กู่ไป่หัวเราะออกมา."หลานกู่เป่ยกล่าวอะไรออกมารึ? ตราบที่ข้าเป็นลุงของเจ้า,แน่นอนว่าข้านั้นจะไม่ละเลยกับเรื่องของเจ้าอยู่แล้ว!"
“Good. With these words from Eighth Uncle, I’ll be relieved!” Gu Bei stood up. “I must head over the Ninth Uncle’s place. By your will, I’ll take my leave!”
"ดีงามยิ่งนัก.ด้วยคำพูดของท่านลุงแปด,ข้าก็เบาใจ!" กู่เป่ยยืนขึ้น."ข้าจะต้องไปหาท่านลุงเก้า.มีสิ่งที่ต้องทำ,ข้าคงต้องไปแล้ว!"

“Very well. Take care!” Gu Bai stood up, saw Gu Bei all the way to the door, and watched as Gu Bei’s silhouette faded away. Then, he turned back, glimpsed into the cloth bag on the table, and murmured to himself, “I never imagined that Gu Bei could have such an imposing presence. Gu Heng, Gu Heng, it’s not that I don’t want to help you, but how could you possibly win against Gu Bei?”
"เป็นเรื่องดี,ดูแลตัวเองด้วยแล้วกัน!" กู่ไป่ยืนขึ้น,จ้องมองกู่เป่ยเดินไปยังทางเดินและเฝ้ามองจนเห็นเงาข้างหลังของเขาหายไป.จากนั้น,เขาก็หันหลังกลับมา,เหลือบมองไปยังถุงที่อยู่บนโต๊ะ,และบ่นพรึมพรำกับตัวเอง,"ข้าไม่คาดคิดเลยว่ากู่เป่ยจะสามารถแสดงความน่าประทับใจเช่นนี้.กู่เหิง,กู่เหิง,มันไม่ใช่ว่าข้าไม่ต้องการที่จะช่วยเจ้า,แต่เจ้าจะมีสิ่งใดที่จะสามารถชนะกู่เป่ยนั้นได้กัน?"

Gu Teng stood beside Gu Bei and spoke softly in his ear. “Young Master, did Gu Bai listen to your request?”
กู่เถิงที่ยืนอยู่ข้างกู่เป่ยและกล่าวออกมาเบาๆไปที่หูของเขา "นายน้อย,กู่ไปจะยอมรับคำขอของท่านหรือไม่?"

“Gu Bai values benefits over relationships, a rat to the end. As long as I give him something, I refuse to believe he won’t follow!” Gu Bei smiled. All these years in the Gu Clan had given him a good grasp on the elders’ characters. “Gu Heng is vicious and cunning. ‘Birds of a feather flock together’; those elders that supported him aren’t good people, either. We’ll bring them down, one by one!”
"กู่ไป่นั้นให้ค่าของผลประโยชน์มากกว่าความสัมพันธ์,จุดสุดท้ายของคนทรยศ,ตราบเท่าที่ข้านั้นให้อะไรบางสิ่งต่อเขา.ข้าไม่เชื่อว่าเขานั้นจะไม่ทำตาม!"กู่เป่ยยิ้มออกมา.ทุกๆปีที่ผ่านมาภายในตระกูลกู่ทำให้เขาเข้าใจดีว่ามันขึ้นอยู่กับท่าทีของผู้อาวุโส"กู่เหิงเป็นคนที่โหดร้ายและเจ้าเล่ห์.คนพวกเดียวกันย่อมอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว,เหล่าผู้อาวุโสที่สนับสนุนเขาก็หาใช่คนดีด้วยเหมือนกัน.พวกเราจะดึงพวกเขาเหล่านั้นลงมา,ทีละคนๆ!"
Together, they went to another elder.
ด้วยสิ่งที่เหมือนกันนี้,พวกเขาจะต้องไปผู้อาวุโสอีกคน.
Gu Heng’s Courtyard
ลานที่พักของกู่เหิง.

A servant hurried in. “Report! Gu Bei has just finished his visit to the Eighth Elder and is now heading towards the Ninth!”
บ่าวรับใช้ได้รีบเร่งเข้ามา."เรียนรายงาน! กู่เป่ยเพิ่งไปเยี่ยมอาวุโสแปดเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ได้มุ่งหน้าไปหาอาวุโสเก้า!"

Gu Heng snorted disdainfully, “Gu Bei thought he could gain their support just by paying them a visit? He’s too naive! Those elders have done business with me for over ten years, and I’ve been sending gifts every year. Gu Bei thought he could overturn that with just one visit? That’s impossible!”
กู่เหิงแค่นเสียงอย่างเหยียดหยัน,"กู่เป่ยคิดอย่างนั้นรึว่าเขาสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเหล่าผู้อาวุโสให้มาสนับสนุนเพียงแค่จ่ายผลตอบแทนกับพวกเขาที่ไปเยี่ยมน่ะ?เขาช่างไร้เดียงสานัก!เหล่าผู้อาวุโสเหล่านั้นได้ทำธุรกิจกับข้ามาหลายสิบปีแล้ว,และข้าก็ยังคงส่งของขวัญให้กับพวกเขาทุกๆปี.กู่เป่ยคิดหรือว่าเขาจะสามารถง้างพวกเขาได้เพียงแค่ไปเยี่ยมครั้งเดียวนี้? มันเป็นไปไม่ได้!"
Gu Heng paused for a brief moment, then ordered, “Continue watching Gu Bei!”
กู่เหิงหยุดคิดอยุ่ชั่วขณะ,จากนั้นก็สั่ง,เฝ้ามองกู่เป่ยต่อไป!"

“Yes sir!” the servant nodded and backed down.
"ขอรับ นายท่าน!" บ่าวรับใช้พยักหน้าและก็กลับไป.
Within the Gu Clan, quiet shifts were in the works.
ภายในตระกูลกู่,ความเปลี่ยนแปลงเงียบๆยังคงดำเนินไปอยู่.

Most of the Gu Clan’s elders were neutral. They didn’t bother themselves with the affairs of daily life and instead chose to focus on cultivation. Those who stood firmly with Gu Heng were only few in number.
ผู้อาวุโสเกือบทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกลาง.พวกเขาไม่ได้เบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาและยังคงมุ่งเน้นในการบ่มเพาะพลัง.พวกเขาเหล่านั้นยังคงยืนอยู่ข้างกู่เหิงอย่างมั่นคงนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น.

If Gu Bei didn’t have huge support from someone like Nie Li, then there would’ve been nothing he could do. But with Nie Li behind him, Gu Bei could charge ahead without worries. Nie Li had already given him enough spiritual stones to last several years.
ถ้ากู่เป่ยนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนเช่นเนี่ยหลีแล้ว,เช่นนั้น มีสิ่งใดกันที่เขานั้นจะทำได้.แต่ด้วยการที่มีเนี่ยหลีหนุนหลัง,กุ่เป่ยนั้นสามารถที่จะมุ่งไปข้างหน้าโดยไร้ซึ่งความกังวล.เนี่ยหลีนั้นได้มอบหินจิตวิญญาณอย่างเพียงพอที่จะใช้ได้อีกหลายปี.

It was hard to imagine where Nie Li had amassed his fortune from. It was probably related to the Deity’s Roots he’d obtained. Gu Bei had some ideas, but he didn’t press Nie Li for details. If Nie Li wanted him to know, then he’d naturally tell him.
มันเป็นเรื่องยากที่จะจิตนาการถึงสมบัติที่เขาสะสมมานั้นมาจากที่ใด.อาจจะเกี่ยวข้องกับรากเทวะที่เขานั้นได้รับมาก่อน.กู่เป่ยคิดได้แค่นั้น,แต่เขาไม่ต้องการที่จะกดดันเนี่ยหลีสำหรับรายละเอียด.ถ้าเนี่ยหลีต้องการที่จะให้เขารู้,เขาก็จะต้องบอกอยู่แล้ว.

Dragonseal Family
ตระกูลผนึกมังกร.
Long Tianming was seated on a chair with a grey-robed elder beside him. They were listening to a servant’s report.
หลงเทียนหมิงนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับผู้อาวุโสชุดเทาที่นั่งอยู่ข้างๆเขา.พวกเขานั้นกำลังรับฟังบ่าวรับใช้รายงาน.
That elder had bushy brows, ashen-grey skin, and cold eyes that shined with a piercing chill.
ผู้อาวุโสคนนั้นมีขนคิ้วที่ดกดำ,ผิวขาวซีด,และสายตาที่เย็นชาที่ส่องแสงด้วยความเยือกเย็นที่ทะลุเข้าไปได้.

The elder shook his head and sighed, “The Demon League’s recent growth is truly shocking. In my opinion, I don’t believe that Gu Heng can stand up to Gu Bei!”
ผู้อาวุโสคนดังกล่าวได้สายหัวของเขาและถอนหายใจ,"พันธมิตรอสูรตอนนี้นั้นได้เติบโตขึ้นมาช่างน่าตกตะลึงจริงๆ.ในความเห็นของข้า,ข้าไม่เชื่อเลยว่ากู่เหิงจะสามารถยืนหยัดสู้กับกู่เป่ยได้!"

Long Tianming responded in a firm tone, “He’s just a piece of trash, if he can’t even handle the likes of Gu Bei. I’ve wasted my efforts in nurturing him!”
หลงเทียนหมิงตอบกลับด้วยโทนเสียงที่มั่นคง,"เขาเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่ง,ถ้าเขาไม่สามารถที่จะจัดการกับคนเช่นกู่เป่ยได้.ข้าคงสูญเสียความพยายามที่ได้ดูแลเขา!"

The elder agreed with knitted brows, “Gu Heng is a key part to our plans in controlling the Gu Clan. We can’t allow him to lose to Gu Bei so easily. Otherwise, all our planning will go to waste! But Gu Heng also cannot proceed with his current assets!”
ผู้อาวุโสคนดังกล่าวเห็นด้วยพร้อมกับขมวดคิ้ว,"กู่เหิงเป็นกุญแจส่วนหนึ่งในแผนของพวกเราที่จะใช้ในการควบคุมตระกูลกู่.พวกเราจะต้องไม่ยอมให้เขานั้นพ่ายแพ้กู่เป่ยอย่างง่ายๆ.ไม่เช่นนั้นแล้ว,แผนการทั้งหมดของเราจะเสียเปล่า! แต่กู่เหิงนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการกับสมบัติใดๆของเขาในตอนนี้ได้ด้วยเหมือนกัน!"
“I recently took a trip to the Void Illusionary Divine Palace and returned with an ample harvest. Here are thirty thousand spiritual stones. I request elder to deliver them to Gu Heng. Gu Heng might still spoil our plans in the end, but at least he’ll buy us some time! Then, when the time is ripe, we’ll turn Gu Bei into a cripple, just like his sister!” Long Tianming smiled as a cold light flashed across his eyes.
"เมื่อเร็วๆนี้ข้าได้เดินทางไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าและได้กลับมาพร้อมกับการเก็บเกี่ยวที่มากมาย,นี่คือสามแสนหินจิตวิญญาณ.ข้าขอให้ท่านผู้อาวุโสนำมันไปส่งให้กู่เหิง.กู่เหิงอาจจะทำให้แผนการของเราแย่ลงในตอนท้าย,แต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนของเราครั้งนี้!จากนั้นเมื่อถึงเวลา,พวกเราจะเอาคืนกู่เป่ยให้กลายไปเป็นคนพิการ,เหมือนดังเช่นพี่สาวมันเลย!" หลงเทียนหมิงยิ้มขณะที่แสงแห่งความเย็นชาผ่านเข้ามายังสายตาของเขา.

The grey-robed elder looked at him in surprise. “Oh? Could Tianming have acquired some sort of opportunity from this trip to the Void Illusionary Divine Palace?”
ผู้อาวุโสชุดคลุมสีเทาจ้องมองไปที่เขาด้วยความประหลาดใจ."โอ้ว? เทียนหมิงหาโชคมาได้จากการเดินทางไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นรึ?"
“No, I didn’t receive any opportunity. Just a lot of spiritual stones.” Long Tianming’s eyes flashed with a strange light as he smiled.

"ไม่,ข้าไม่ได้รับโอกาสที่ดีเท่าใด.มีเพียงแค่หินจิตวิญญาณจำนวนมากเท่านั้น."สายตาของหลงเทียนหมิงได้ผ่านเข้ามายังสายตาของเขาแปลกๆขณะที่เขานั้นยิ้มออกมา.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)54 ความคิดเห็น:

 1. ฮุๆๆๆ สนุกมากกก ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ฮุๆๆๆ สนุกมากกก ค่ะ

  ตอบลบ
 3. คนสองและขอบคุณที่แปลให้นะครับติดตามทุกวันติดมากขอบคุณมากๆเลย

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ รออ่านทุกวัน

  ตอบลบ
 5. หักเหลี่ยมโหดกันอีกแล้ว ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ แอด ที่เร่งแปลตอนต่อไปให้ได้อ่านโดยทั่วกัน ไม่ผิดหวังเลยที่กดเข้ามาดูทุกวัน ขอบคุณอีกครั้งครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 8. คนสองและขอบคุณที่แปลให้นะครับติดตามทุกวันติดมากขอบคุณมากๆเลย

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากๆๆคลับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆๆคลับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณคร้าบ
  เข้าจากลิ้งหน้าแรกไม่ได้อะคร่าบ แต่เข้าจาก หน้า 410 แล้วกด ให้เปลี่ยนหน้าได้คร้าบ

  ตอบลบ
 12. ลุ้นตอนต่อไปท่าทางจะมัน

  แอด อย่าลืมเข้าไปแก้ link ด้วยนะครับ เห็นมีคนบ่นๆ ว่าอ่านไม่ได้ ผมต้องกดอ่านตอน 411 เอาจาก link ในเฟส

  Link หน้าหลักตอนที่ 411
  http://tdgnovelthaitranslate.blogspot.com/2016/09/tale-of-demon-and-god-novel-chapter-411.html

  Link ตอนที่ 411 ที่เข้ามาอ่านได้
  http://tdgnovelthaitranslate.blogspot.com/2016/09/tale-of-demon-and-god-novel-chapter-40.html

  ตอบลบ
 13. อ่านได้ลื่นๆไม่มีปัญหาคร้าบ~

  ตอบลบ
 14. รอตอนต่อไป อย่างเหงาๆ

  ตอบลบ
 15. วันนี้ต้นฉบับจาก http://m.wuxiaworld.com ยังไม่ออก ลุ้นว่าจะได้อ่านตอนต่อไปไหมน้อสำหรับวันนี้✌✌✌

  ตอบลบ
 16. เงินเรื่องนี้เฟ้อชิบหาย ตอนเนี่ยลี่มาแรกๆได้หินจิตวิญญาญเดือนละ3-4ก้อน คนอืนก็บอกเยอะพอแล้ว เดียวนี้แม่งใช้กันทีละเป็นแสน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ในแง่ตลาดมันก็ไม่เฟ้อนะ เพราะคนที่ทีมีใช้มีแค่กลุ่มพระเอกเท่านั้น และเพราะมันเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปจึงไม่เฟ้อแน่นอน เท่าที่เนี่ยหลี่มีอยู่มันก็เหมือนที่ตะกูลใหญ่ๆเฝ้าบ่อขนาดกลาง-ใหญ่หลายๆที่เท่านั้นเอง แถมที่เนี่ยหลี่มียังเป็นแค่บ่อขนาดเล็ก-กลาง(แบบสมบูรณ์)ไม่มีบ่อใหญ่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี้ยหลี่น่าจะรวยพอๆกับหัวหน้าตะกูลใหญ่ๆเท่านั้นเอง
   (แต่ถ้านับหินทองที่พึ่งเก็บมาก็น่าจะรวยกว่าเจ้าเมืองแล้วหล่ะ)

   ลบ
 17. ขอบคุณครับ สนุกมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณค่ะะะะะ รอต่อไปยยย์

  ตอบลบ
 19. แท้งกิ้วจ้า 142 มาแล้วจัดกันต่อ ยาวๆ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณครับ แต่ 412 ออกมาแระตามไปอ่านน้ำตาจะใหล
  อ่านไม่ออก ฮ่าาาา

  ตอบลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. นุกดีครับ......อัฟเลื่อยๆน่ะครับเป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 23. รอ 412 นะคร้าบบบ ขอบคุณมากคร้าบบบ

  ตอบลบ