วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 401 – Secret Path

Tale of the demon and god novel Chapter 401 – Secret Path

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 401 เส้นทางลับ


บทที่ 401 เส้นทางลับ


“If we die, we die together!” Xiao Yu replied, firm and determined.
"ถ้าพวกเราตาย,พวกเราก็ตายด้วยกัน!"เซี่ยวหยู๋ตอบกลับ,ยืนยันอย่างหนักแน่น.

Nie Li looked back at Xiao Yu. Even though she was wearing a man’s outfit, her facial features were touching.
เนี่ยหลีจ้องมองกลับไปที่เซี่ยวหยู๋.ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะสวมชุดเป็นผู้ชายทั้งตัว,ลักษณะใบหน้าของเธอนั้นก็ชวนมองอยู่.
A red blush smeared itself over Xiao Yu’s face. “Why are you looking at me like that?”
สีแดงเป็นตำลึงได้ป้ายไปทั่วใบหน้าของเซี่ยวหยู๋ "ทำไมเจ้าต้องจ้องมองข้าเช่นนั้นด้วย?"
Nie Li laughed, “Haha, no reason.”
เนี่ยหลีหัวเราะ,"ฮ่าฮ่า,ไม่มีเหตุผลหรอก"


While all eyes were glued on Nie Li, he approached one of the statues.
ขณะที่สายตาทั้งหมดจ้องมองมายังเนี่ยหลี,เขาได้เข้าไปใกล้กับรูปปั้นรูปแรก.
Wu Yazi shifted his eyes between Nie Li and Xiao Yu with a doubtful expression. Why did he get the feeling that there was something wrong between those two? What are those two men doing?
อู๋หยาจื่อเลือนสายตาของเขานั้นไปมองระหว่างเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู่ด้วยท่าทางสงสัย.ทำไมเขาถึงได้รู้สึกบางอย่างที่ผิดปรกติระหว่างพวกเขาทั้งสองด้วย? ผู้ชายทั้งสองคนนี่กำลังจะทำอะไรอย่างนั้นรึ?

The moment Nie Li approached the statue, an enraged snarl echoed through the hall.
ชั่วระยะเวลาที่เนี่ยหลีนั้นเข้าใกล้รุปปั้น,ความเกรี้ยวโกรธคำรามสะท้อนไปทั่วทั้งห้องโถง.

“These thirty-six statues form my secret array. Those who touch it will be killed!”
"เหล่ารูปปั้นทั้งสามสิบหกจากค่ายกลลับของข้า.หากมีใครที่แตะต้องพวกมันจะต้องโดนสังหาร!"

The intent of the Void Illusionary Divine Palace sent forth a formless wave of energy that swept towards Nie Li.
เจตจำนงแห่งการฆ่าของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้ส่งออกมากลายร่างเป็นพลังงานกวาดตรงมายังเนี่ยหลี.

The Holy Son Li Huo twitched his brows. With a flick of his wrist, a scarlet flame shield appeared ten meters away from Nie Li.
เทพบุตรลิฮัวกระตุกคิ้วของเขา.ด้วยการสะบัดมือของเขา,โล่เพลิงสีแดงเข้มอันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นสิบเมตรห่างจากเนี่ยหลี.

*Boom!*
*บูมม!*
The formless wave hit the flame shield and exploded into sparks.
คลื่นที่ยากจะคาดเดาก็โจมตีไปที่โล่เพลิงและระเบิดกลายเป็นประกายเพลิง.

The attack didn’t affect Nie Li in the least as he set to breaking the inscription pattern array. He knew that before he broke the inscription pattern array, the Holy Son Li Huo would definitely protect him.
ด้วยการโจมตีไม่สามารถมาถึงเนี่ยหลีแม้แต่น้อยขณะที่เขาทำการทำลายค่ายกลรูปแบบอักขระ,เขารับรู้ได้ก่อนแล้วว่าขณะที่เขาทำลายค่ายกลรูปแบบอักขระ,เทพบุตรลิฮัวจะต้องปกป้องเขาอย่างแน่นอน.

The intent could control the entire Void Illusionary Divine Palace, but it couldn’t touch the experts inside. Otherwise, it wouldn’t have needed the Ganges Crystals to make the experts kill each other.
ด้วยเจตจำนงดังกล่าวนั้นสามารถที่จะควบคุมทั่วทั้งตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้,แต่ไม่สามารถที่จะแตะต้องผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ข้างในได้.ไม่เช่นนั้น,มันคงไม่จำเป็นที่ต้องใช้แก้วผลึกวารีเพื่อที่จะให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญสังหารกันและกัน.

Nie Li continued writing down inscription patterns, which spun and sank into the statue.
เนี่ยหลียังคงทำการเขียนรูปแบบอักขระลงไป,ซึ่งมันหมุนและจมลงไปยังรูปปั้นดังกล่าว.

The Holy Son Li Huo watched from the side as astonishment flashed through his eyes. He couldn’t understand most of what Nie Li was doing.
เทพบุตรลิฮัวเฝ้ามองอยู่ด้านข้างด้วยความอัศจรรย์ใจผ่านเข้ามาในสายตาของเขา.เขาไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดในสิ่งที่เนี่ยหลีนั้นกำลังทำ.

It was clear that Nie Li knew much more about inscription patterns than he did!
เป็นการชัดเจนมากในสิ่งที่เนี่ยหลีรู้นั้นมากมายนักเกี่ยวกับรูปแบบอักขระ เหนือยิ่งกว่าเขาซะอีก.

His heart slightly shook. He never expected Nie Li to have such ability, because he was only a Heavenly Fate Realm! And Nie Li was together with Wu Yazi. Was he one of Wu Yazi’s clansmen or servants? He was certainly lucky to have Nie Li as a subordinate!
หัวใจของเขานั้นสั่นไปมา.เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่นหลีจะมีความสามารถเช่นนี้,นั่นก็เพราะว่าเขานั้นเป็นแค่ผุ้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์เท่านั้น! และเนี่ยหลีเองก็มาด้วยกันกับอู๋หยาจื่อ.เขานั้นเป็นหนึ่งของคนในตระกูลหรือว่าคนรับใช้กันอย่างนั้นรึ? เขาต้องโชคดีอย่างแน่นอนถ้าได้เนี่ยหลีนั้นมาเป็นลูกน้อง!
Nie Li was completely unaware that the Holy Son Li Huo was making plans on him.
เนี่ยหลี่นั้นไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เทพบุตรลิฮัวนั้นได้วางแผนในตัวเขา.

Nie Li focused on breaking the inscription patterns. One design after another sank into the statue.
เนี่ยหลีมุ่งเน้นในการทำลายรูปแบบอักขระ.รูปแบบทีละอันๆจมลงไปในรูปปั้นนั้น.
The intent of the Void Illusionary Divine Palace grew even more anxious as it launched more attacks towards Nie Li. However, the Holy Son Li Huo and the others managed to block them all.
เจตจำนงของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่ายิ่งมีมากขึ้นๆอย่างกระวนกระวายขณะที่มันเริ่มที่จะโจมตีมายังเนี่ยหลีมากขึ้น.อย่างไรก็ตาม,เทพบุตรลิฮัวและคนอื่นๆได้ทำการป้องกันของเหล่านั้นได้ทั้งหมด.

*Boom!*
*บูมม!*
The moment the last inscription pattern sank into the statue, the entire array of statues began rumbling and shifting. A dark entrance appeared before them.
ช่วงระยะเวลาอันสุดท้ายของรูปแบบค่ายกลจมลงไปยังรูปปั้น.ค่ายกลทั้งหมดของรูปปั้นเริ่มที่จะพังทลายและเคลื่อนไหว.ทางเข้าที่มืดมิดได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าพวกเขา.

A flight of stairs led down into the unknown.
เส้นทางเส้นทางหนึ่งได้นำลงไปยังที่ ที่ไม่รู้จัก.

Everyone’s eyes lit up at the sight of it.
สายตาของทุกคนต่างลุกโพล่งกับสิ่งที่เห็น.
They’d already searched more than eighty percent of the Void Illusionary Divine Palace. They’d managed to find a few treasures, but nothing much. This tunnel probably led to the vault of the real treasures.
พวกเขานั้นได้ค้นตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าแห่งนี้มามากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว.พวกเขาสามารถที่จะหาสมบัติได้แค่เพียงเล็กน้อย,แต่ก็ไม่มีอะไรมากนัก.อุโมงค์แห่งนี้อาจจะนำไปสู่ห้องของสมบัติที่แท้จริงก็ได้.

Yan Yang and Venerable Godthunder brought their men into the room.
หยานหยางและจ้าวแห่งเทพสายฟ้านำคนของพวกเขาเข้ามาในห้อง.

The three of them exchanged glances. A cunning light flashed through Venerable Godthunder’s eyes. “I wonder if there’re any hidden traps? Two Holy Sons, it’d be impossible for either of you to reach the treasures alone. Why don’t we join forces and split them three ways?”
พวกเขาทั้งสามนั้นต่างสบตากัน.แสงแห่งความเจ้าเล่ห์ผ่านเข้ามายังสายตาของจ้าวแห่งเทพสายฟ้า"ข้าสงสัยว่าอาจจะมีกับดักซ่อนอยู่ด้วยหรือไม่? เทพบุตรทั้งสอง,คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้พวกท่านทั้งสองนั้นเข้าไปถึงสมบัติได้แต่เพียงลำพัง.ทำไมพวกเราไม่รวมกองกำลังกันและแบ่งสมบัติเหล่านั้นเป็นสามส่วนล่ะ?

Yan Yang went silent for a moment. Righteousness and evil cannot coexist. If he cooperated with Venerable Godthunder and the Holy Son Li Huo, he’d be dirtying his reputation. However, he wasn’t so thick-headed that he didn’t understand his own circumstances.
หยานหยางเงียบไปชั่วขณะ.ด้วยความชอบธรรมและความชั่วร้ายนั้นย่อมไม่สามารถร่วมมือกันได้.ถ้าเขาร่วมมือกันกับจ้าวแห่งเทพสายฟ้า.และเทพบุตรลิฮัว,เขาคงจะมีชื่อเสียงที่เปรอะเปื้อน.แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคนโง่งมที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจในสถานการณ์ของตัวเอง.
“Very well,” he replied.
"เป็นการดี,"เขาตอบกลับ.

Holy Son Li Huo waved his hand, “Sure.”
เทพบุตรลิฮัวโบกมือของเขา,"แน่นอน"

Nie Li hurried up to them. “Not three ways, but four!”
เนี่ยหลีรีบกล่าวไปยังพวกเขา"ไม่ใช่สาม,แต่เป็นสี่!"

The subordinates of all three parties were dumbfounded. This guy was too daring! A Heavenly Fate Realm was actually bargaining with three experts close to the Dao of Dragon Realm? And he wanted an equal share? They wondered whether Nie Li’s brain was soggy.
เหล่าลูกน้องของทั้งสามกลุ่มต่างรู้สึกตกตะลึง.ชายคนนี้ช่างกล้ายิ่งนัก!เป็นผู้เชี่ยวชาญลิขิตสวรรค์กล้าที่จะต่อรองกับทั้งสามที่เป็นผุ้เชี่ยวชาญที่เข้าใกล้ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรจริงๆอย่างนั้นรึ?และเขายังต้องการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมสินะ?พวกเขาสงสัยว่าสมองของเนี่ยหลีนั้นคงจะมีแต่แป้งเปียกสินะ.

Curiosity flickered through Venerable Godthunder’s eyes. He’d never met a Heavenly Fate Realm who’d dare to say such things in front of him!
ด้วยความอย่างรู้อยากเห็นผ่านเข้ามายังสายตาของจ้าวแห่งเทพสายฟ้า.เขาไม่เคยเจอระดับลิขิตสวรรค์คนหนึ่งที่กล้าพูดเช่นนี้ต่อหน้าเขา!


The Holy Son Li Huo waved his hand. “If there are treasures, we’ll split with him! If it wasn’t for him, we wouldn’t have been able to open this inscription patterns array!”
เทพบุตรลิฮัวโบกมือของเขา"ถ้ามีสมบัติ,พวกเราจะต้องแบ่งให้กับเขา!ถ้าไม่ใช่เพราะเขาแล้ว,พวกเราคงไม่สามารถที่จะเปิดรูปแบบอักขระแห่งนี้ได้!"

On the inside, he thought: there’s no way this Heavenly Fate Realm would make such a request if he couldn’t back it up.
ด้วยข้างในใจ,สิ่งที่เขาคิดนั้น,ไม่มีทางที่เขาจะให้ระดับลิขิตสวรรค์เอ่ยด้วยคำขอเช่นนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลัง
If Nie Li was capable, then there was no harm in giving him a share. Who knows, maybe he could even take in Nie Li as a subordinate!
ถ้าเนี่ยหลีนั้นมีความสามารถ,เช่นนั้นก็ไม่มีความเสี่ยงใดที่จะแบ่งปันเขา,ใครจะรู้,บางทีเขาอาจจะสามารถนำเนี่ยหลีมาเป็นลูกน้องเขาก็ได้.

Nie Li was proficient with inscription pattern arrays. There were also lots of hidden areas in the Draconic Ruins Realm. Mountains of treasures could come at the twitch of a finger. Talents were truly more valuable than treasures!
เนี่ยหลีนั้นมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบจารึก,นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลับอีกจำนวนมากในดินแดนซากมังกร.ภูเขาของสมบัติก็จะสามารถมาอยู่ภายในอุ้งมือของเขา.ด้วยพรสวรรค์ดังกล่าวนั่นมีมูลค่ามากมายอย่างแท้จริงมากกว่าสมบัติล้ำค่าอีก!

Yan Yang spoke up. “I agree as well.”
หยานหยางพูดออกมา"ข้าก็เห็นด้วยเหมือนกัน."

From his point of view, a third wasn’t that much more than a fourth.
จากมุมมองของเขานั้น,หนึ่งในสามก็ไม่ได้มากมายกว่าหนึ่งในสี่นัก.
However, Nie Li didn’t believe them in the least. If there really turned out to be any treasures, then those three would fight it out!
แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ไม่ได้เชื่อพวกเขาเลยแม้แต่น้อย.ถ้าได้ค้นพบสมบัติดังกล่าวจริงๆ,เช่นนั้นพวกเขาจะต้องต่อสู้กันในทันที.

In reality, Nie Li had made the request to test their characters. It was also designed to make them place more importance on himself as a bargaining chip. The Holy Son Li Huo and Venerable Godthunder truly had good judgement; they knew Nie Li was necessary, if they wanted their treasures!
โดยความเป็นจริงนั้น,เนี่ยหลี่ได้ทำการเรียกร้องเพื่อทดสอบลักษณะนิสัยของพวกเขา.มันเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันที่จะให้พวกเขานั้นให้ความสำคัญในตัวเขาเพื่อที่จะเริ่มการต่อรองสิ่งที่ไม่มีค่า.ความจริงแล้วเทพบุตรลิฮัวและจ้าวแห่งเทพสายฟ้านั้นได้พิจารณาเป็นอย่างดี,พวกเขานั้นรับรุ้ว่าเนี่ยหลีมีความจำเป็น,ถ้าพวกเขานั้นยังต้องการสมบัติดังกล่าว.

In the meantime, Nie Li had other plans for Yan Yang.
ในขณะเดียวกันนั้น,เนี่ยหลีมีแผนอื่นอีกสำหรับหยานหยางอีกด้วย.

Venerable Godthunder looked down through the tunnel, then at the other two and asked, “Who’s first?”
เจ้าแห่งเทพสายฟ้าจ้องมองลงไปผ่านไปยังอุโมงค์,จากนั้นก็หันไปหาทั้งสองและถาม,"ใครจะเป็นคนแรก?"
The Holy Son Li Huo made a decisive decision. “Each of us will send ten people down!”
เทพบุตรลิฮัวได้ทำการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด"พวกเราแต่ละคนจะส่งคนลงไปทีละสิบคน!"

“Sounds good!” Venerable Godthunder and Yan Yang agreed.
"พูดได้ดีนิ!"จ้าวแห่งเทพสายฟ้าและหยานหยางเห็นด้วย.

Thirty people quickly entered the path.
สามสิบคนเข้าไปยังเส้นทางดังกล่าวอย่างรวดเร็ว.
A brief moment later, a series of miserable screams floated through the tunnel. Three people climbed back out, all covered with injuries.
ช่วงระยะเวลาต่อมาหลังจากนั้น,เสียงหวีดร้อยอย่างสยดสยองก็ดังออกมาอย่างต่อเนื่องลอยออกมาจากข้างในอุโมงค์.สามคนปีนกลับออกมา,ซึ่งเต็มไปด้วยการบาดเจ็บ.

One subordinate cupped his hands and reported to Li Huo. “Report to the Holy Son! There are many traps inside. Almost all of us died after proceeding for five hundred meters!”
หนึ่งในลูกน้องเขาได้ประสานมือของเขารายงานต่อลิฮัว"เรียนเทพบุตร! มีคนจำนวนมากโดนกับดักด้านใน.พวกเราเกือบทั้งหมดตายหลังจากได้เข้าไปเพียงห้าร้อยเมตร!"

Li Huo replied, “Send another thirty men to investigate!”
ลิฮัวตอบกลับ,"ส่งคนอีกสามสิบคนลงไปตรวจสอบ!"
To these major sects, lives weren’t even worth money. Were they trying to fill the traps with bodies?
ด้วยเหล่าคนของนิกายหลัก,การมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้มีค่าเท่ากับเงินนัก.พวกเขาต้องพยายามที่จะปลดกับดักเหล่านั้นด้วยร่างกันอย่างนั้นรึ?
Nie Li was absolutely certain that he could break the traps; however, he didn’t say so. First, he had to use up all of Li Huo’s and Godthunder’s forces!
เนี่ยหลีนั้นมั่นใจอย่างแน่นอนว่าเขานั้นสามารถที่จะทำลายกับดักเหล่านั้นได้,แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกไป.อย่างแรกนั้น,เขาต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากกองกำลังของลิฮัวและเทพแห่งจ้าวสายฟ้า.
Wave after wave descended into the tunnel. At last, someone returned to report that they’d discovered a massive underground palace filled with treasures concealed in there.
ทีละกลุ่มๆได้เข้าไปในอุโมงค์.จนในที่สุด,หนึ่งคนก็ได้กลับมารายงานว่าพวกเขานั้นได้คนพบห้องใต้ดินขนาดใหญ่ของตำหนักดังกล่าวที่ได้เติมเต็มไปด้วยสมบัติมีค่ามากมายปกปิดไว้อยู่ที่นั่น.

“Let’s go!” Li Huo barked as he led a group of people and charged in.
"ไปกันได้แล้ว!" ลิฮัวตะโกนขณะที่เขานั้นนำกลุ่มของคนทะยานลงไป.

Nie Li lifted himself up and landed on the secret path as well.
เนี่ยหลีลุกขึ้นและพุ่งไปที่เส้นทางลับด้วยเหมือนกัน.

Xiao Yu followed without the slightest hesitation. Wu Yazi followed behind them.

เซี่ยวหยู๋ตามไปด้วยโดยไร้ซึ่งความลังเลแม้แต่น้อย.อู๋หยาจื่อก็ตามไปข้างหลังพวกเขา.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)49 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณที่แปลให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆจ้า เริ่มแจ้มจ้นขึ้นเรื่อยๆละ มีแววโกยไอเทมเพียบ

  ตอบลบ
 3. ติดตามอยู่นะครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 5. ถ้าเนี่ยลี่ เกบไอเทมได้ อย่าหวังจะได้คืน หึหึ ถึงตายก้อคุ้ม(แค่เข้าตำหนักมา เลื่อนขัั้นไปหลายทีแล้ว)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หนีได้ทันคับไม่ตาย เชี่ยวยู่ก็ไม่ตายหนีเข้าไปในภาพหมื่อขุนเขาคับ ส่วนไอเทมนี้ได้มาเยะคับแต่่หลักเลยก็ หน้าหนังลืออสูรกาลเวลากับโลหิตอสูรจากอู่หย่าจื่อ[เอากับไปแจกพวกไว้อัพเวล]หินทองคำเนือดีในนั้นมีพลังสวรรค์มากกว่าหินที่เก็บได้จากทะเลเทพ1000เท่า[ถ้าจำไม่ผิดนะ]ละเนี่ยลี่ยังเอาหินจิตวิญญาของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างป่าวเข้าไปในภาพด้วยส่วนดาบละดับ7ผมไม่ว่าไม่สำคัญนะยังสู้ดาบอัสนีดาวตกไม่ได้อ่าคับต้องรอไปอิก17+ตอนกว่าอ่าได้ดาบเทพอย่าง หมื่นจิตวิญญาดาบ[จำชื่อไม่ค่อยคับ อิอิ+]ไอดาบนี้ใช้งานยากโคตรถ้าอัดพลังลงดาบไม่พอก็ไช้ไม่ได้[ถ้าไม่ละดับเทพสงครามหรือมากกว่านั้นก็ไม่หน้าสามดีๆนี้เอง อิอิ] ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคับ ผมอ่านเวบนอกมาอาจมีผิดมั้ง[แปลงยากเกินจะเข้าจัยจิงๆ] ตอนล่าสุดก็ 443 คับ

   ลบ
 6. ขอบคุณมั๊กๆมาก

  ตอบลบ
 7. ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ.

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับ สนุกมากๆๆๆ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับ รออ่านตั้งแต่เช้าแล้ว ^ ^

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ รออ่านตั้งแต่เช้าแล้ว ^ ^

  ตอบลบ
 12. กราบงามๆเลยครับบบบ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ สนุกจริงๆครับ

  ตอบลบ
 14. ມັກຫຼາຍ ຂອບໃຈເດີ້

  ตอบลบ
 15. ມັກຫຼາຍ ຂອບໃຈເດີ້

  ตอบลบ