วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 399 – Balance

Tale of the demon and god novel Chapter 399 – Balance

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 399 จุดสมดุล


บทที่ 399 จุดสมดุล

A freezing chill flashed through the Holy Son Li Huo’s eyes as he stared at the Holy Son Yan Yang. “I don’t want to cause any trouble today. Yan Yang, I’ll let you take your men and leave. Otherwise, you and your men will leave your corpses right here!”
ความเย็นยะเยือกผ่านเข้ามาในดวงตาของเทพบุตรลิฮัวขณะที่เขานั้นชำเลืองไปที่เทพบุตรหยานหยาง. "ข้าไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาใดๆในวันนี้.หยานหยาง,ข้าจะปล่อยให้เจ้าและคนของเจ้าไปซะ.ไม่เช่นนั้น,เจ้าและคนของเจ้าจะต้องกลายเป็นศพในที่แห่งนี้แน่.!"
Yan Yang’s brows twitched as his fighting spirit rose. “Holy Son Li Huo, I may not be as strong, but disciples of the Skyblaze Sect will never fear! If you choose peace, then we’ll let it be. But if you want war, then the disciples of the Skyblaze Sect will gladly accompany you!”
คิ้วของหยานหยางถึงกับกระตุกขณะที่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาถูกปล่อยออกมา. "เทพบุตรลิฮัว,ข้าอาจจะไม่แข็งแกร่งนัก,แต่เหล่าศิษย์ของนิกายอัคคีสวรรค์ทุกคนไม่เคยเกรงกลัว!ถ้าเจ้าเลือกมาอย่างสันติ,เช่นนั้นพวกเขาก็จะปล่อยให้เป็นเช่นนั้น.แต่ถ้าเจ้าต้องการสงคราม,เช่นนั้นแล้วศิษย์ของนิกายอัคคีสวรรค์ก็เต็มใจที่จะร่วมกับเจ้าด้วย!"


The Holy Son Li Huo coldly snorted. “Hmph! Let’s see just how capable your Skyblaze Sect is!”
เทพบุตรลิฮัว แค่นเสียงอย่างเย็นชา "ฮืม! ขอดูความสามารถที่นิกายอัคคีสวรรค์มีหน่อยซิ!"

A majestic aura surged towards Yan Yang.
ปราณที่ทรงพลังปราณหนึ่งพลุ้งพล่านพุ่งตรงไปยังหยานหยาง.

Yan Yang growled and his body rapidly transformed into a massive Gold Horned Dragon Beast. His entire body was covered in golden scales that reflected a chilling might.
หยายหยางขยายร่างและร่างของเขาแปรเลี่ยนไปเป็นสัตว์อสูรมังกรเขาทองคำขนาดมหึมาตนหนึ่ง.ทั่วทั้งร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีทองที่สะท้อนความแข็งแรงที่หนาวเหน็บออกมา

Rage flashed through the Holy Son Li Huo’s eyes. “How dare you summon a demon spirit!”
ความโกรธเกรี้ยวผ่านเข้ามายังสายตาของเทพบุตรลิฮัว."เจ้ายังกล้าที่จะรวมร่างกับจิตวิญญาณอสูรรึอย่างไร!"

Humans were naturally weaker than demons. To make up for it, then humans had devised a despicable method; they hunted down demon spirits and imprisoned them within their bodies.
เหล่ามนุษย์นั้นโดยปรกติแล้วจะอ่อนแอกว่าเหล่าอสูร.ด้วยการเพิ่มความสามารถแล้ว,เช่นนั้นมนุษย์ได้คิดวิธีที่น่ารังเกียจ,พวกเขาทำการไล่ล่าจิตวิญญาณอสูรและพันธนาการพวกมันไว้ภายในร่างกาย.
Humans and demons have been irreconcilable enemies since time immemorable. Over the years, their wars intensified, as each race wished to thoroughly annihilate the other.
เหล่ามนุษย์และเหล่าอสูรนั้นเป็นศัตรูกันที่ไม่สามารถที่จะปรองดองกันได้ตั้งแต่ยุคโบราณ.ผ่านมาหลายปี,สงครามระหว่างพวกเขายิ่งทวีความรุนแรง,ขณะที่แต่ล่ะเผ่าพันธุ์นั้นปรารถนาที่จะทำลายอีกฝ่ายให้ราบคาบ.

Blazing flames ignited over the Holy Son Li Huo, and his entire body became adorned with scarlet tongues of flame. His eyebrows twitched and a formless energy abruptly emanated from him.
เปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วงได้ถูกจุดขึ้นโดยเทพบุตรลิฮัว,และทั่วทั้งร่างกายของเขาก็ได้ถูกประดับไปด้วยลิ้นแห่งเปลวเพลิงสีแดงเข้ม.คิ้วของเขากระตุกและรูปร่างของพลังงานไหลออกมาจากเขาในทันที.

The two Holy Sons suddenly took action at the exact same moment, and their figures turned into two streaks of light.
เทพบุตรทั้งสองได้เข้าต่อสู้กันตามที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องการและร่างของพวกเขากลายเป็นลำแสงสองอัน.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Rays of light scattered into the sky. It was as if the sky itself was being torn apart.
ประกายของแสงแตกกระจายไปมาบนท้องฟ้า.ราวกับฟ้าท้องฟ้ากำลังจะฉีกออกมาเป็นชิ้นๆ.

Wu Yazi sighed to himself. ‘Those two are truly worthy of the titles ‘Holy Son’ of the Skyblaze and Demon Sects. They dance like rays of light and fight with the might of thunder!’ He knew that he was far inferior to them.
อู๋อยาจื่อถอนหายใจกับพวกเขา'พวกเขาทั้งสองควรค่าที่จะถูกตั้งฉายาว่า"เทพบุตร"ของทั้งนิกายอัคคีสวรรค์และนิกายเทพอสูรอย่างแท้จริง.พวกเขาร่ายรำเหมือนกับรัศมีของลำแสงและต่อสู้กันทรงพลังราวกับสายฟ้า!'เขารับรู้ว่าเขานั้นยังอ่อนด้อยมากนักเมื่อเทียบกับพวกเขา.

The other experts also threw themselves into the fray. However, none of them dared to approach the spot where the two Holy Sons were clashing. A single shock wave from that fight could instantly kill them.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก็ได้ร่วมเข้าไปยังการต่อสู้ด้วยเหมือนกัน.แต่ถึงกระนั้น,ก็ไม่มีใครในพวกเขาเลยที่กล้าที่จะเข้าใกล้จุดที่เทพบุตรทั้งสอง ที่กำลังปะทะกันอยู่. คลื่นกระแทกอันเดียวทีมาจากการต่อสู้ดังกล่าวสามารถจะสังหารพวกเขาให้ตายในทันทีได้.

The situation intensified.
ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทวีความรุนแรงเป็นอย่างมาก.

Nie Li furrowed his brows. He and Yan Yang have met once. However, it’d still be too difficult for the Holy Son Yan Yang to defeat Li Huo. On the other hand, the Holy Son Li Huo wasn’t going to find it easy to kill Yan Yang, either. They were pinned down by one another, but the battle itself was far too intense. Nie Li was going to have an even harder time opening the inscription patterns array.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วของเขา.เขาและหยานหยางนั้นได้พบกันครั้งหนึ่ง.อย่างไรก็ตาม,มันคงจะเป็นการยากที่เทพบุตรหยานหยางจะมีชัยต่อเทพบุตรลิฮัว.ในทางตรงกันข้าม,เทพบุตรลิฮัวคงจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักที่จะสังหารหยานหยางด้วย.พวกเขาทั้งสองนั้นต่างตรึงกันและกันอยู่,แต่การต่อสู้นั้นยังคงเข้มข้นอยู่มากนัก.เนี่ยหลีจึงยากลำบากนักที่จะหาโอกาสในการเปิดรูปแบบอักขระค่ายกล.

Xiao Yu and Wu Yazi couldn’t help turning to Nie Li. “What should we do next?”
เซี่ยวหยู๋และอู๋หยาจื่ออดไม่ได้ที่จะหันหน้ามาถามเนี่ยหลี."พวกเราควรที่จะทำอะไรต่อจากนี้?"
“What else can we do? We wait, of course!” Nie Li said as he closed his eyes and recuperated. He began to refine his cultivation, pushing towards the Heavenly Star Realm.
"พวกเราจะทำอะไรได้อีกล่ะ? คงต้องรอ,แน่นอนอยู่แล้ว!" เนี่ยหลีพูดขณะที่เขานั้นปิดตาของเขาและได้นั่งพัก.เขาเริ่มที่จะทำการบ่มเพาะพลัง,เพื่อผลักดันมันให้ไปถึงระดับดาวสวรรค์.

Seeing Nie Li’s actions, Wu Yazi bitterly smiled. Even in this sort of situation, Nie Li could peacefully cultivate. But not Wu Yazi; he had to be the bodyguard!
ด้วยการเห็นการกระทำของเนี่ยหลี,อู๋หยาจื่อยิ้มออกมาอย่างขมขื่น.แม้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้,เนี่ยหลีสามารถที่จะบ่มเพาะพลังของเขาอย่างสงบ.แต่ไม่สำหรับอู๋หยาจื่อ,เขายังต้องทำหน้าที่เป็นองค์รักษ์!

As the Holy Sons Yan Yang and Li Huo fought, another group made their way into the chamber, lead by Venerable Godthunder of the Pentastrike Demonic Sect.
ขณะที่เทพบุตรหยานหยางและลิฮัวต่อสู้กัน,ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งได้มุ่งหน้าเข้ามายังห้องดังกล่าว,นำโดย จ้าวแห่งเทพสายฟ้า ของนิกายอสูรห้าอสนีบาต.
Venerable Godthunder swept an eye over the room and said, “Oh? Who would’ve thought that two Holy Sons, one of the Skyblaze and Demon God’s Sects, would be here? How lively!” His tone was rather patronizing, as he was proud of his age; he was ranked above both Yan Yang and Li Huo in terms of seniority.
จ้าวแห่งเทพสายฟ้ากวาดสายตาของเขาไปทั่วทั้งห้องและกล่าวว่า "โอ้ว? ใครจะคาดคิดว่าเทพบุตรทั้งสอง,หนึ่งจากนิกายอัคคีสวรรค์และอีกคนจากนิกายเทพอสูร,จะอยู่ทีนี่?เริ่มที่จะสนุกแล้ว!" ด้วยโทนเสียงของเขานั้นค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้เกิดเหตุดังกล่าว,ขณะที่เขานั้นลำพองใจในอายุของเขา,เขามีระดับที่เหนือกว่าหยานหยางและลิฮัวในแง่ของความอาวุโส

Yan Yang and Li Huo continued their fight.
หยานหยางและ ลิฮัวยังคงต่อสู้กันอยู่.

The Holy Son Li Huo took advantage of a slight pause in his fight and shouted towards Venerable Godthunder. “Venerable Godthunder, our Demon God’s and Pentastrike Demonic Sects are one under the banner of the Ancestral Demonic Saint Land. If you aid me in defeating the Skyblaze Sect, then these Ganges Crystals will be yours. What do you say?”
เทพบุตรลิฮัว สบโอกาสมีช่องว่างระหว่างการต่อสู้และได้ตะโกนไปยังจ้าวแห่งเทพสายฟ้า. "เจ้าแห่งเทพสายฟ้า,พวกเรานิกายเทพอสูรและนิกายอสูรห้าอสนีบาตล้วนแล้วก็เป็นหนึ่งที่อยู่ภายใต้ธงของดินแดนเทพอสูรบรรพชน.ถ้าเจ้าช่วยเหลือข้าในการโค่นล้มนิกายอัคคีสวรรค์,เช่นนั้นแล้วเหล่าแก้วผลึกวารีจะเป็นของเจ้า.เจ้าจะว่าอย่างไร?"

Venerable Godthunder sneered. “The Holy Son Li Huo is trying to make a deal with me? I was under the impression that the great Li Huo was a lone wolf who never asked for anyone’s help?”
จ้าวแห่งเทพสายฟ้าเย้ยหยัน "เทพบุตรลิฮัว พยายามที่จะเสนอข้อตกลงกับข้าอย่างนั้นรึ? ข้าเคยรู้มาก่อนว่า ลิฮัวผู้ยิ่งใหญ่เป็นหมาป่าเดียวดายที่ไม่เคยขอให้ใครช่วยไม่ใช่หรอกรึ?"

Yan Yang was slightly anxious at Venerable Godthunder’s presence and faltered. Li Huo took advantage of the opening and sent him flying with a palm strike to the chest.
หยานหยางเป็นกังวลเกี่ยวกับการแสดงตัวและลังเลใจของจ้าวแห่งเทพสายฟ้า. ลิฮัวได้ประโยชน์จากการเปิดช่องว่างดังกล่าวและได้ส่งเขาลอยออกไปด้วยฝ่ามือจู่โจมไปที่หน้าอก.

Yan Yang stomped his foot as his energy and blood surged violently. Li Huo was simply too powerful for him to take down. Not to mention Venerable Godthunder.
หยานหยางหยั่งเท้าของเขาไว้ขณะที่พลังงานและโลหิตของเขานั้นพลุ้งพล่านอย่างรุนแรง.ลิฮัวนั้นช่างทรงพลังมากนัก สำหรับเขาที่จะต่อกรด้วย,ไม่ต้องพูดถึงเลยสำหรับจ้าวแห่งเทพสายฟ้า.

Venerable Godthunder appeared indifferent. “I don’t want to get involved in matters between the Skyblaze and Demon God’s Sects. I’m only here for the Void Illusionary Divine Palace’s treasures. I already have sixty thousand Ganges Crystals in my possession. If I obtain another portion, I will be in the top six. You two can do whatever you want.”
จ้าวแห่งเทพสายฟ้าแสดงท่าทางไม่แยแส "ข้าไม่ต้องการที่จะเข้าไปพัวพันเรื่องระหว่างนิกายอัคคีสวรรค์และนิกายเทพอสูร.ข้ามาที่นี่แค่เพียงค้นหาสมบัติของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ข้ามีหกหมื่นแก้วผลึกวารีอยู่ในการครอบครองเรียบร้อยแล้ว.แม้ว่าข้าจะได้รับเพิ่มอีกส่วนก็ตาม,ข้าก็ยังอยู่ในหกอันดับ.ไม่ว่าพวกเจ้าทั้งสองจะต้องการหรือไม่ก็ตาม"
The Holy Son Li Huo coldy snorted. He knew exactly what kind of person Venerable Godthunder was: famed for being despicable and vile. Venerable Godthunder claimed that he wasn’t going to interfere, but Li Huo knew that he was only a fisherman waiting for the right moment. He’d wait until Li Huo and Yan Yang had incapacitated each other, then swoop in and steal the profits. Li Huo glanced at Yan Yang. Even though he’d managed to injure Yan Yang, he didn’t follow up.
เทพบุตรลิฮัวนั้นแค่นเสียงอย่างเย็นชา.เขารู้แล้วจริงๆสิ่งที่คนอย่างจ้าวแห่งเทพสายฟ้านั้นเป็น,ที่เลืองลือเกี่ยวกับความเลวทรามและน่ารังเกียจ.จ้าวแห่งเทพสายฟ้านั้นได้อ้างว่าเขาไม่ต้องการที่จะยื่นมือเข้าไป,แต่ลิฮัวรุ้ว่าเขานั้นทำเป็นเหมือนคนตกปลาที่รอคอยช่วงเวลาที่ถูกต้อง.เขาจะรอจนกระทั่งลิฮัวและหยานหยางนั้นได้รับความเสียหายต่อกันและกัน,จากนั้นก็ถลาเข้ามาและขโมยผลกำไร.ลิฮัวชำเลืองไปที่หยานหยาง.ถึงแม้ว่าเขานั้นจะทำให้หยานหยางได้รับบาดเจ็บ.เขาก็ไม่ได้ตามเข้าไปซ้ำ.
The Holy son Li Huo gravely told him, “It’s too early for you to try and fight me. I’ll let you off this time!”
เทพบุตรลิฮัวกล่าวต่อเขาอย่างจริงจัง "คงเร็วเกินไปสำหรับเจ้าที่พยายามที่จะต่อกรกับข้า.ข้าจะให้โอกาสกับเจ้า!"

Yan Yang looked at Holy Son Li Huo, then at Venerable Godthunder. He knew that if he made any moves right now, he’d be signing his death warrant. He took his Skyblaze Sect men and flew off to observe the situation from a distance.
หยานหยางจ้องมองไปที่เทพบุตรลิฮัว,จากนั้นก็จ้องไปที่จ้าวแห่งเทพสายฟ้า.เขารู้ถึงสิ่งดังกล่าวถ้าเขาจะเคลื่อนไหวใดๆตอนนี้.เขานั้นได้ถูกลงนามสัญญารับประกันความตาย.เขาได้นำคนของนิกายอัคคีสวรรค์และบินออกมาเพื่อที่จะสังเกตสถานการณ์จากระยะไกล.

Venerable Godthunder furrowed his brows for a brief moment. He never expected the Holy Son Li Huo to do such a thing. No wonder everyone said that the Holy Son Li Huo wasn’t easy to deal with and they are indeed true. Venerable Godthunder lightly smiled and said, “The only ones qualified to split the Void Illusionary Divine Palace’s treasures are the three of us. Why don’t we cooperate to take the remaining Ganges Crystals?”
จ้าวแห่งเทพสายฟ้าขมวดคิ้วของเขาชั่วขณะ.เขาไม่คาดคิดเลยว่าเทพบุตรลิฮัวจะทำสิ่งดังกล่าวเช่นนี้.เขาสงสัยว่าทุกๆคนที่กล่าวว่าเทพบุตรลิฮัวนั้นไม่ง่ายที่จะต่อกรด้วยและมันก็เป็นจริงตามนั้น.จ้าวแห่งเทพสายฟ้าเผยยิ้มออกมาและกล่าวว่า"มีแค่เพียงกลุ่มเดียวที่มีคุณสมบัติที่จะแบ่งสมบัติของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า คงเป็นพวกเราทั้งสาม.ทำไมพวกเราไม่ร่วมมือกันที่จะเก็บแก้วผลึกวารีกันล่ะ?"

The corner of Yan Yang’s mouth twitched. There was no way that he’d cooperate with the Demon God’s or Pentastrike Sects!
ที่มุมปากของหยานหยางกระตุก.ไม่มีทางที่เขานั้นจะร่วมมือกับนิกายเทพอสูรหรือนิกายอสูรห้าอสนีบาต!

The Holy Son Li Huo slowly approached the end of the chamber. “If you guys are interested the Ganges Crystals, then feel free to help yourselves. I have no interest in them!”
เทพบุตรลิฮัวค่อยๆเข้าไปใกล้กับจุดสุดท้ายของห้อง"ถ้าพวกเจ้าสนใจในแก้วผลึกวารี,เช่นนั้นแล้วเชิญเอาไปได้เลย,ข้าไม่มีความสนใจในพวกมัน!"

Venerable Godthunder furrowed his brows. What was Li Huo planning to do?
จ้าวแห่งเทพสายฟ้าขมวดคิ้วของเขา.ลิฮัวกำลังวางแผนที่จะทำสิ่งใดกัน?

Nie Li’s eyes widened at the Holy Son Li Huo’s actions. Could he have seen through the profound intent of the inscription pattern array?
สายตาของเนี่ยหลีถึงกับเบิกกว้างไปที่ท่าทางของเทพบุตรลิฮัว.เขานั้นได้มองออกถึงเจตจำนงแห่งความลึกซึ้งของค่ายกลรูปแบบอักขระแล้วหรือไม่?

The Holy Son Li Huo seemed to have sensed something as he glanced back in Nie Li’s direction. Those demonic green eyes seemed as though they could suck your soul out. Nie Li immediately looked away calmly. He couldn’t afford to let Li Huo find out about the Demon Blood Sacrifice; otherwise, things could get extremely dangerous!
เทพบุตรลิฮัวดูเหมือนว่าเขานั้นจะรับรู้ถึงบางสิ่งขณะที่เขานั้นชำเลืองมองกลับมาที่ทิศทางของเนี่ยหลี.เหล่าอสูรดวงตาสีเขียวดูราวกับว่าเขานั้นได้มองลึกลงไปในดวงวิญญาณ.เนี่ยหลีมองออกมาด้วยท่าทางสงบในทันที.เขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้ลิฮัวค้นพบเกี่ยวกับการสังเวยโลหิตอสูรได้,ไม่เช่นนั้น,สิ่งดังกล่าวนั่น สามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมาก

Li Huo also looked away and back towards the statues. He seemed to have figured something out.
ลิฮัวจ้องมองออกไปด้วยและกลับมองตรงไปที่เหล่ารูปปั้น.เขารู้สึกราวกับว่าจะคิดอะไรบางอย่างออก.

Venerable Godthunder originally planned to fight over the Ganges Crystals; however, he lost interest when he noticed that the Holy Son Li Huo and Yan Yang weren’t interested. He suddenly sensed that something was off, but he couldn’t put his finger on what it was.
จ้าวแห่งเทพสายฟ้า ตอนแรกนั้นวางแผนที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงแก้วผลึกวารี,แต่ถึงกระนั้น,เขาก็สูญเสียความสนใจไปเมื่อเขานั้นสังเกตเห็นเทพบุตรลิฮัวและหยานหยางไม่ได้มีความสนใจกับพวกมันเลย.ทันใดนั้นเขาก็รับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปรกติไป,แต่เขาก็ไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่ามันคืออะไร.

Yan Yang stared at the Holy Son Li Huo with blank eyes. He seemed to have vaguely understood something. If Venerable Godthunder wanted the Ganges Crystals, he could help himself to them.
หยานหยางจ้องมองไปที่เทพบุตรลิฮัวด้วยสายตามึนงง.เขารู้สึกราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างคลุมเคลืออยู่.ถ้าจ้าวแห่งเทพสายฟ้าต้องการแก้วผลึกวารี,เขาก็จะช่วยสงเคาะห์พวกมันซินะ.

The entire hall reached an uneasy balance. No one moved.

ทั่วทั้งห้องก็ไปถึงจุดสมดุลที่น่าอึดอัด.ไม่มีใครที่จะเคลื่อนไหวที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)36 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคณอย่างมาก เป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ เจอแบ่งฝ่ายแบบสามก๊กซะ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 4. อ่านไปอ่านมาเกรงว่าอวิ๋นเอ๋อจะเข้าดาร์คไซด์จริงๆ

  ตอบลบ
 5. อ่านไปอ่านมาเกรงว่าอวิ๋นเอ๋อจะเข้าดาร์คไซด์จริงๆ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมั๊กๆมากที่แปลให้อ่าน (กลัวต้นฉบับจะตันที่ 420) กลัวอารมณ์ค้างเหมือนอ่าน Hunter x. Hunter. ภาวนาอย่าให้ตัน 555

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ (รู้สึกจะค้างยุที่440นะครับ)

  ตอบลบ
 8. สนุกมากครับ ติดตามรออยู่ทุกวันนะครับ (กดโคนาให้ทุกวันด้วย) แปลตรงๆ อ่านเข้าใจง่ายดี ชอบที่มีeng มาให้ช่วยกันเกา ส่วนเรื่องก๊อบหรือเปล่าเราไม่รู้ รู้แต่ที่นี่แปลเยอะสุด ตอนล่าสุดก็หาอ่านได้ที่นี่ด้วย ยิ่งทำใจลับไม่ได้กับการบอกมีกลุ่มลับที่แปลได้เยอะกว่านี้แล้วที่นี่ไปก๊อบมา ปกติเวลาใครทำอะไรประเภทนี้มีเหรอจะเก็บไว้อ่านกันแค่สิบยี่สิบคนเป็นไปได้เหรอ? แบบในหนังจีนคนสองคนต่างอ้างว่าเป็นผลงานของตน แล้วพิสูจน์ยังไง ? ง่ายๆก็แค่ให้สร้างผลงานใหม่ขึ้นมาความจริงก็จะปรากฎ ถ้าท่านได้บอกได้ว่าที่นี่ก๊อบมาจากที่ใดวานบอก แสดงว่าที่นั่นแปลไปได้เยอะกว่าที่นี่ เราจะได้ไปติดตามอ่านจากที่นั่น ถ้าไม่สามารถบอกได้ ก็ควรเงียบไป คงจะแค่มาโกหกแล้วก็ก่อกวนเพื่อดิสเครดิค เราเชื่อว่าถ้ามีที่อื่นแปลได้เยอะกว่าที่นี่ คงจะมีคนย้ายไปอ่านที่นั่นแน่นอนรวมทั้งเรา เป็นกำลังใจให้บล็อกและคนที่แลและคนที่ช่วยเกาครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบพระคุณมากๆครับ อ่านไปลองแปลไปด้วย เข้าใจเพิ่มขึ้นมากเลยว่า แต่ละคำแปลว่ายังไงถึงจะเข้าใจ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากค่าบ ลงแดงมาหลายวันเลย

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ