วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 398 – Two Holy Sons

Tale of the demon and god novel Chapter 398 – Two Holy Sons

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 398 เทพบุตรทั้งสอง.


บทที่ 398 เทพบุตรทั้งสอง.

Nie Li didn’t know whether the voice really belonged to the Void Illusionary Divine Palace; however, he was certain that it wanted to slaughter everyone by using the Ganges Crystals to turn them on each other.
เนี่ยหลีไม่รู้ว่า ไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าจริงๆก็ตาม,แต่ถึงกระนั้น,เขาก็มั่นใจว่ามันต้องการที่จะให้ทุกคนฆ่าฟันกันเองโดยใช้แก้วผลึกวารีล่อพวกเขาให้สังการกันและกัน.
As for the six people who could gather the most Ganges Crystals being able to split the treasures of the palace — that was clearly a lie!
ขณะที่หกคนที่สามารถรวบรวมแก้วผลึกวารีได้มากที่สุดจะได้รับการแบ่งสมบัติจากตำหนักแห่งนี้นั้น--เป็นแค่เพียงเรื่องโกหกอย่างชัดเจน!

That voice was so stingy, it couldn’t bear to part with even a single piece of gold spiritual stone essence. Forget about all the treasures!
ด้วยเสียงดังกล่าวนั้นเขาเป็นคนที่ตระหนี่ยิ่งนัก,คงไม่สามารถทนได้ แม้แต่แก่นหินทองจิตวิญญาณแค่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น. ลืมได้เลยกับสมบัติทั้งหมด.

Nie Li was certain that the voice had purposely distracted the experts outside in order to keep them from coming in here.
เนี่ยหลีแน่ใจได้ว่าเสียงดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะล่อใจให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกป้องกันไม่ให้พวกเขานั้นเข้ามาใกล้ที่แห่งนี้.
Soon, Nie Li would find the critical point of this inscription pattern array!
อีกไม่นาน,เนี่ยหลีสามารถที่จะหาจุดสำคัญของรูปแบบค่ายกลนี้ได้.

Suddenly, Xiao Yu and Wu Yazi flew in.
ทันใดนั้น,เซี่ยวหยู๋และ อู๋หยาจื่อก็บินเข้ามา.
Xiao Yu saw Nie Li and said in an anxious voice, “Nie Li, the experts outside have made their way in. What should we do?”
เซี่ยวหยู่มองไปที่เนี่ยหลีและพูดออกมาด้วยความกระวนกระวาย"เนี่ยหลีเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านนอกพวกเขาได้เข้ามาข้างในแล้ว.พวกเราควรทำอย่างไรดี?"
Nie Li furrowed his brows for a moment. Now, it’d be harder for him to solve the inscription pattern array.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วอยู่ชั่วขณะ.มันเป็นการยากที่เขาจะแก้รูปแบบอักขระได้ได้ทัน.
“Follow me!” Nie Li barked as he flew into a corner with Xiao Yu and Wu Yazi.
"ตามข้ามา!"เนี่ยหลีตะโกนขณะที่เขาบินไปยังมุมๆหนึ่งด้วยกันกับเซี่ยวหยู๋และอู๋หยาจื่อ.

Hundreds of experts charged into the main hall and began searching for treasures. They scuttled back and forth over the inscription pattern array without realising what it really was.
หลายร้อยผู้เชี่ยวชาญกระโจนเข้ามายังห้องโถงหลักและเริ่มต้นค้นหาสมบัติ.พวกเขาวิ่งผ่านและปล่อยรูปแบบค่ายกลอักขระดังกล่าวไว้โดยไร้ซึ่งการตระหนักได้ว่ามันมีอยู่จริงๆ.
Nie Li’s group of three huddled in the corner and watched them.
กลุ่มสามคนของเนี่ยหลีได้ซ่อนตัวอยู่ที่มุม เฝ้ามองดูพวกเขาอยู่
Wu Yazi was on full guard.
อู๋หยาจื่อได้ปกป้องพวกเขาอย่างเต็มที่.

It should’ve been extremely difficult for someone to break the crystal jade wall and enter this chamber. However, the reality was that large numbers of experts had made their way here. Nie Li was sure that the Void Illusionary Divine Palace had done it on purpose, to keep him away from the inscription pattern array!
เป็นการยากมากๆที่จะมีคนทำลายแผ่นผนังหยกแก้วผลึกและเข้ามายังห้องนี้.แต่ถึงกระนั้น.ก็เป็นความจริงที่มีเหล่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้เข้ามายังที่นี่.เนี่ยหลีมั่นใจได้เลยว่าตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นได้ทำมันด้วยจุดประสงค์บางอย่าง.เพื่อที่จะป้องกันเขาให้ออกห่างจากรูปแบบอักขระเป็นแน่!.
“There are Ganges Crystals!”
"มีแก้วผลึกวารีด้วย!"
“So many of them!”
"เป็นจำนวนมากเลย!"
Hundreds of thousands of Ganges Crystals suddenly rained down in the center of the inscription pattern array. Everyone’s eyes turned red with greed as the slaughter resumed.
ทันใดนั้นหลายแสนผลึกวารีก็ร่วงหล่นลงมาใจกลางของค่ายกลรูปแบบอักขระ.สายตาของทุกคนแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงแห่งความโลภขณะที่พวกเขาเริ่มกลับมาสังหารกันเอง.

A chaotic battle broke out.
การต่อสู้อันโกลาหลก็ได้ปะทุขึ้น.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Energy swept through the room as the fresh blood splattered.
ด้วยพลังงานได้กวาดไปทั่วทั้งห้องขณะที่เลือดสดๆก็สาดกระเซ็นออกมา
All of them seemed as though they’d gone insane as they fought over the Ganges Crystals.
ทุกๆคนในพวกเขาดูเหมือนว่าได้กลายเป็นคนบ้าคลั่งแล้วขณะที่พวกเขานั้นต่อสู้เพื่อแย่งชิงแก้วผลึกวารี.

After all, there were several hundreds of thousands of Ganges Crystals gathered here. If one of them managed to kill the others and collect all the crystals, they’d instantly jump into the top six.
ต้องไม่ลืมว่ามีหลายแสนแก้วผลึกวารีที่รวมกันอยู่ที่นี่.ถ้าหนึ่งในพวกเขาสามารถที่จะสังหารคนอื่นๆและรวบรวมแก้วผลึกได้,พวกเขาจะสามารถกระโดดขึ้นไปในหกอันดับในทันที.


Even Wu Yazi was affected by the eager frenzy. After all, there were so many Ganges Crystals here and he didn’t want to miss out on the opportunity.
แม้แต่อู่หยาจื่อยังได้รับผลด้วยความตื่นเต้นกระตือรือล้น.ต้องไม่ลืมว่า,มีแก้วผลึกวารีจำนวนมากที่นี่และเขานั้นไม่ต้องการที่จะพลาดโอกาสที่ดีดังกล่าว.

Nie Li pulled him back. “Don’t do it. Let them fight!”
เนี่ยหลีดึงเขากลับมา."อย่าทำอย่างนั้น.ปล่อยให้พวกเขาสู้ไป!"
“Why?” Wu Yazi looked at Nie Li, puzzled.
"ทำใมล่ะ?"อู๋อยาจื่อจ้องมองเนี่ยหลี,ด้วยความงงงวย.

Nie Li transmitted his voice back to Wu Yazi. “Don’t you think it’s strange? Those experts are all slaughtering each other over these Ganges Crystals!”
เนี่ยหลีส่งเสียงผ่านลมปราณกลับไปยังอู๋หยาจื่อ" เจ้าไม่คิดว่ามีสิ่งผิดปรกติอย่างนั้นรึ?เหล่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่สังหารกันเองเพียงเพื่อแก้วผลึกวารีเหล่านี้!"

Realisation dawned on Wu Yazi and he shivered. He remained next to Nie Li and Xiao Yu, guarding them.
ด้วยการตะหนักถึงสิ่งดังกล่าวได้ของอู๋หยาจื่อทำให้เขาถึงกับสั่นไปทั้งตัว.เขายังคงอยู่ถัดไปจากเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋,ปกป้องพวกเขาอยู่.

Nie Li had entered the room before them; it’s very likely he’d noticed something! As long as Wu Yazi protected Nie Li, there was a high chance that they’d be able to obtain the Void Illusionary Divine Palace’s treasures!
เนี่ยหลี่ได้เข้ามายังห้องนี้ก่อนพวกเขา,ดูเหมือนว่าเขานั้นจะสังเกตเห็นบางอย่างได้!ตราบเท่าที่อู๋หยาจื่อปกป้องเนี่ยหลี,มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะสามารถได้รับสมบัติของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า!

Another five or six hundred experts flooded into the chamber and fueled the battle.
ผู้เชี่ยวชาญอีกห้าถึงหกร้อยคนได้ทะลักเข้ามายังห้องและเพิ่มความเข็มข้นของการต่อสู้.

A brief moment later, another group flew in, bringing two or three hundred people. It was the Holy Son Li Huo and his men. The Holy Son swept an eye over the fighting experts and the Ganges Crystals littered on the ground and said, “Kill everyone. Don’t let a single one go!”
ชั่วระยะเวลาต่อจากนั้น.อีกกลุ่มหนึ่งก็บินเข้ามา,นำคนมาด้วยสองหรือสามร้อยคน.นั่นคือเทพบุตร ลิฮัวและคนของเขา.เทพบุตรลิฮัวได้กวาดสายตาของเขาไปยังเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ต่อสู้กันอยู่และผลึกแก้ววารีที่วางกระจายอยู่บนพื้นและกล่าวว่า"ฆ่าให้หมดทุกคน.อย่าปล่อยไว้แม้แต่คนเดียว!"

The experts standing behind Li Huo leapt forward and began killing.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ด้านหลัง ลิฮัวได้กระโดดไปข้างหน้าและเริ่มลงมือสังหารคนอื่นๆ.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*
The Demon God’s Sect members slaughtered hundreds at a time. It was a one-sided massacre.
สมาชิกร้อยกว่าของนิกายเทพอสูรได้ไล่สังหารในเวลานี้.เป็นสังหารเพียงข้างเดียว.
Five of them pounced towards Wu Yazi.
ห้าคนในกลุ่มพวกเขาได้กระโจนมายังอู๋หยาจื่อ.
Wu Yazi brought out a medal and barked, “I’m from the Demon God’s Sect!”
อู๋หยาจื่อได้นำเหรียญตราออกมาและตะโกนไปว่า "ข้ามาจากนิกายเทพอสูร!"

The five experts saw the medal and hesitated. Then they turned and charged in the other direction.
ทั้งห้าของผู้เชี่ยวชาญได้จ้องมองไปทีเหรียญตราและลังเลอยู่.จากนั้นพวกเขาก็หันกลับและพุ่งไปยังทิศทางอื่น.

The Holy Son Li Huo had provoked the other experts. They realised that if they continued fighting each other, then they’d all be killed by the Holy Son; therefore, they quickly joined forces to confront the Demon God’s Sect.
เทพบุตรลิฮัวได้ไปยุแหย่เหล่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ.พวกเขาตระหนักได้ว่าถ้าพวกเขายังคงต่อสู้ต่อไปด้วยตัวคนเดียว,เช่นนั้นแล้วพวกเขาคงจะโดนสังหารโดยเทพบุตรเป็นแน่,ดังนั้นพวกเขาจึงได้รวมตัวกันเป็นกองกำลังหนึ่งอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับนิกายเทพอสูร.

The Holy Son Li Huo eyed the experts and coldly snorted, “You’re overestimating yourselves!”
เทพบุตรลิฮัวกวาดสายตาของเขาไปยังเหล่าผู้เชี่ยวชาญและแค่นเสียงอย่างเย็นชา "พวกเจ้าได้ประเมินตัวเองมากเกินไปแล้ว!"

Nie Li transmitted his voice to Wu Yazi and asked, “Who’s that guy?”
เนี่ยหลีส่งเสียงผ่านลมปราณไปยังอู๋หยาจื่อและถามว่า "ชายคนนั้นเป็นใครอย่างนั้นรึ?"

Wu Yazi appeared to be in a little lack of confidence and said, “He’s the Holy Son Li Huo of the Demon God’s Sect, and the one most likely to become the next Sect Master. You and Xiao Yu need to restrain your auras. You definitely can’t let yourselves be discovered. If he finds out that I used the Demon Blood Sacrifice on you, then I’m doomed!”
อู๋หยาจื่อดูเหมือนว่าจะขาดความมั่นใจไปเล็กน้อยและกล่าวว่า"เขาเป็นเทพบุตร ลิฮัวของนิกายเทพอสูร,และเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดรองจากจ้าวนิกาย.เจ้าและเซี่ยวหยู๋จำเป็นต้องป้องกันกลิ่นอายพวกเจ้าเอาไว้.อย่าได้ปล่อยให้เขานั้นค้นพบได้.ถ้าเขาพบเข้าว่าข้าได้ใช้การสังเวยอสูรกับพวกเจ้าแล้วล่ะก็,เช่นนั้นแล้วข้าคงต้องพบจุดจบ!"

The Holy Son Li Huo?
เทพบุตรลิฮัวรึ?
Nie Li had heard of him in his previous life. The Holy Son Li Huo had indeed become the Sect Master of the Demon God’s Sect, and a domineering figure of the future. He was the one who led the Demon God Sect to destroy the Divine Feathers Sect’s Soul Hall. That was the beginning of the fall of the Divine Feathers Sect.
เนี่ยหลีได้ยินเรื่องราวของเขาในชีวิตก่อนหน้านี้.เทพบุตรลิฮัวนั้นจริงๆแล้วได้กลายมาเป็นผู้นำนิกายเทพอสูร,และเป็นบุคคลที่ปกครองด้วยอำนาจกดขี่ในอนาคต.เขาเป็นคนนำนิกายเทพอสูรบุกทำลายห้องโถงวิญญาณของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการถดถอยของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

Nie Li never expected to encounter him here!
เนี่ยหลีไม่คาดคิดเลยว่าจะพบกับเขาในที่แห่งนี้.
Nie Li restrained his aura. If the Holy Son Li Huo found out that they’d used the Demon Blood Sacrifice, then the three of them would all be killed!
เนี่ยหลีได้ทำการยั้งยั้งกลิ่นอายของเขา.ถ้าเทพบุตรลิฮัวพบเข้าว่าพวกเขานั้นได้ใช้การสังเวยโลหิตอสูรล่ะก็,เช่นนั้นพวกเขาทั้งสามจะต้องโดนสังหารทั้งหมดแน่.

The Holy Son Li Huo coldly swept his eyes over Wu Yazi’s group of three, then looked away. Wu Yazi had a decent standing within the Demon God’s Sect and even so, it was below Li Huo’s. However, since he’s also from the Demon God’s Sect, the Holy Son Li Huo wasn’t going to do anything to him.
เทพบุตรลิฮัวกวาดสายตาอย่างเย็นชาของเขาไปยังกลุ่มสามคนของอู๋หยาจื่อ,จากนั้นก็หันไปมองทางอื่น,อู๋หยาจื่อนั้นเป็นลูกหลานที่อยู่ภายในนิกายเทพอสูรและถึงอย่างนั้นก็อยู่ต่ำกว่าลิฮัว.อย่างไรก็ตามเมื่อเขานั้นมาจากนิกายเทพอสูรเหมือนกัน,เทพบุตรลิฮัวจึงไม่ได้ทำอะไรกับพวกเขา.

The Holy Son Li Huo’s subordinates were simply too powerful; on top of that, they possessed high-graded artifacts. The other experts were slaughtered so thoroughly that not even a fifth of them were left standing. The majority of the Ganges Crystals had fallen into Li Huo’s hands.
เหล่าลูกน้องของเทพบุตรลิฮัวนั้นช่างทรงพลังยิ่งนัก,นอกไปจากนั้น,พวกเขายังครอบครองศิลปะวัตถุระดับสูง.ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆได้ถูกสังหารทั้งหมดโดยทั้งห้าคนของพวกเขาไม่ปล่อยให้เหลือแม้แต่คนเดียว.แก้วผลึกวารีส่วนใหญ่นั้นได้ตกมาอยู่ในมือของลิฮัว.

Li Huo fixed his eyes on the ten statues and furrowed his brows. Corpses littered the ground and fresh blood flowed in rivers; however, the inscription patterns glowed even more brightly through the red.
สายตาของลิฮัวจ้องไปที่รูปปั้นทั้งสิบและขมวดคิ้วของเขาแน่น.เหล่าซากศพเกลื่อนกลาดไปบนพื้นและเลือดสดๆหลั่งไหลยังกับสายน้ำ,แต่ถึงกระนั้น,รูปแบบอักขระก็ส่งแสงสดใสเป็นอย่างมากผ่านสีแดงของเลือดนั้นออกมา.
Nie Li’s heart shivered when he saw the Holy Son focusing on the inscription patterns. Could he be calculating the inscription pattern array?
ใจของเนี่ยหลีถึงกับสั่นไหวเมื่อเขานั้นมองเห็นเทพบุตรศักดิ์สิทธิ์มุ่งเน้นไปยังรูปแบบอักขระดังกล่าว.เขากำลังคำนวณเกี่ยวกับค่ายกลรูปแบบอักขระอยู่หรือไม่?
As the Holy Son Li Huo pondered, another two or three hundred people entered the chamber, led by Yan Yang of the Skyblaze Sect!
ขณะที่เทพบุตรลิฮัวขบคิดอยู่นั้น,คนสองร้อยหรือสามร้อยกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เข้ามายังห้องดังกล่าว,นำโดยหยานหยางของนิกายอัคคีสวรรค์!

Yan Yang observed his surroundings, and a chilly light flashed through his eyes when he saw the Holy Son Li Huo. Li Huo would definitely make a difficult opponent. However, there was no fear in Yan Yang’s eyes, only blazing with fighting spirit.
หยานหยางสังเกตไปรอบๆของเขา.และแสงแห่งความเย็นชาก็ผ่านเข้ามายังสายตาของเขาเมื่อเขามองเห็นเทพบุตรลิฮัว.  ลิฮัวนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอน.แต่ถึงกระนั้น,ก็ไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆในสายตาของหยานหยาง,มีแค่เพียงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่มันลุกโชน.
One dark and one light. The Holy Son of the Demon God’s Sect and the Holy Son of the Skyblaze Sect were gathered in this small back chamber!
หนึ่งอธรรมและหนึ่งธรรมมะ.เทพบุตรของนิกายเทพอสูรและเทพบุตรของนิกายอัคคีสวรรค์ได้มารวมตัวกันอยู่ในห้องข้างหลังขนาดเล็กแห่งนี้แล้ว!
Nie Li’s heart shivered again at Yan Yang’s entrance. He never thought that he’d be here too. It looked like things were about to get lively. The Holy Sons of two major sects. Neither would give way to the other. Nie Li wondered whether they’d have the opportunity to open the inscription pattern array?

หัวใจของเนี่ยหลีสั่นอีกครั้งขณะที่หยานหยางได้เข้าประตูมา.เขาไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่ด้วย.มันดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นพร้อมที่จะคึกคักซะแล้ว.เทพบุตรของทั้งสองนิกาย.ไม่มีทางที่ทั้งสองนั้นจะหลีกทางให้กับอีกฝ่ายได้.เนี่ยหลีสงสัยว่าพวกเขานั้นจะมีโอกาสที่จะได้เปิดค่ายกลรูปแบบอักขระหรือไม่?ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)63 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆครับที่สละเวลาแปลให้อ่าน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...

   ลบ
  3. http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...

   ลบ
  4. ขอบคุณน๊า...ติดตามทุกวัน...

   ลบ
 2. อรุอรุณสวัสดิ์ตอนเช้า
  คนแรกด้วย ^ ^
  ขอบคุณนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...

   ลบ
  3. ขอบคุณน๊า...ติดตามทุกวัน...

   ลบ
 3. กะเปิดเล่นๆได้อ่านอีกตอน ดีใจมากมาย 555

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 4. ขอบคุณค้าบบบ ^_^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 5. คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 6. ขอบคุณมาก เอามาลงแต่เช้าจริงๆๆ ^_^

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากมายเลยครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ สนุกจริงๆๆ 😁😁😁

  ตอบลบ
 9. สนุกมากๆเลย ตื่นเต้นๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 10. หยานหยางนี่เป็นคนค่อนข้างดีหรือป่าวครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตามที่เนี่ยลี่บอก เปงบุรุษลึกลับ รู้จักนักพรตไร้โทสะเปงการส่วนตัว (เชิงผลประโยชน์) หลัง100ปี(ชาติก่อน) นิกายฝั่งธรรมะล่มสลายเค้าได้หายตัวไปอย่างลึกลับ แนะนำกลับไปหาอ่านช่วง ประมูลจินตกรรม

   ลบ
  2. หยานหยาง yan yang ปรากฏในตอนที่ 307 ครับ เป็นเทพบุตรศักดิ์สิทธ์ ฝ่ายธรรมะ(ฝ่ายธรรมะมี 6 นิกาย อธรรมมี 3 นิกาย) ส่วนที่คุณนัทบอกผมว่านั่น น่าจะเป็น หลงเทียนหมิงนะ

   ลบ
 11. ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ.

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากครับ ที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณสำหรับการแปลครับ เราคงต้องค่อยๆละเลียดกับเนื้อหาไปเรื่อยๆล่ะนะ อีกไม่กี่สิบตอนก็จะตันล่ะ คนเขียนรีบๆกลับมาเขียนต่อได้แล้ว กะลังมันส์ ไอ้เรื่องใหม่ที่มันเขียนอยู่ก็มันส์สู้เรื่องนี้ไม่ได้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...

   ลบ
  2. http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...

   ลบ
  3. http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...

   ลบ
  4. ขอบคุณน๊า...ติดตามทุกวัน...

   ลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   http://www.wuxiaworld.com/ ช้าๆๆๆๆ
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...
   ไปแปลจาก http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ดีกว่าถึงตอนที 442 แล้ว...

   ลบ
  2. อ้อ...ขอบคุณน๊า...ติดตามทุกวัน...

   ลบ
 15. ขอบคุณครับ สนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณครับชอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆเลย

  ตอบลบ