วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 396 – Ganges Crystals

Tale of the demon and god novel Chapter 396 – Ganges Crystals

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 396 แก้วผลึกวารี.


บทที่ 396 แก้วผลึกวารี.


Ancestral Master Daozang sighed and spoke no more.
ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าถอนหายใจและไม่พูดเพิ่มแต่อย่างใด.
It was impossible for him to persuade Nie Li. And what Nie Li said did make sense as well.
คงเป็นไปไม่ได้ที่เขานั้นจะโน้มน้าวเนี่ยหลี.และสิ่งที่เนี่ยหลีได้กล่าวนั้นก็สมเหตุสมผลด้วยเหมือนกัน.

The problem was, the current situation of the universe couldn’t be explained in two or three sentences.
แต่ด้วยปัญหาที่เป็นอยู่.ในสถานการณ์ตอนนี้นั้นเกี่ยวกับจักรวาลแห่งนี้นั้นคงไม่สามารถที่จะอธิบายในสองหรือสามประโยคได้.


Nie Li stared into the void and firmly announced, “I can break the seal on time and space even without his help!”
เนี่ยหลีชำเลืองมองไปที่ความว่างเปล่าและกล่าวอย่างมั่นคง "ข้าสามารถที่จะทำลายผนึกกาลอวกาศแม้ว่าจะไร้ซึ่งความช่วยเหลือจากเขาได้!"
Nie Li didn’t care whether the Demon Lord had inherited Ancestral Master Daozang’s legacy. He’d still kill the Demon Lord and avenge Ye Zong!
เนี่ยหลีหาได้สนใจไม่ว่าจ้าวอสูรจะเป็นผู้สืบทอดมรดกตกทอดจากปรมาจารย์เซียนเต๋าก็ตาม.เขายังคงจะสังหารจ้าวอสูรเพื่อที่จะล้างแค้นให้กับ เย่ซ่ง!

Since the Demon Lord was one of the reincarnations, the plan to search for the six reincarnations was no longer possible. Only the Temporal Demon Spirit Book could aid him now. However, Nie Li didn’t know where the book was anymore.
ตั้งแต่ที่จ้าวอสูรนั้นเป็นหนึ่งในคนกลับชาติ,แผนการทั้งหมดที่จะค้นหาหกคนกลับชาตินั้นก็ไม่อาจเป็นไปได้อีกต่อไป.มีแค่เพียงตำราภูติกาลลี้ลับเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้ในตอนนี้.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่ไม่รู้ว่าตำรานั้นได้อยู่ที่ไหนอีกต่อไปแล้ว.

Nie Li sighed inwardly. Fortunately, he still had two hundred years to go, so he could take his time to search for it.
เนี่ยหลีถอนหายใจข้างในใจยังพอมีโชคอยู่,เขายังคงมีเวลาอีกสองร้อยปีกว่าจะมาถึง,ดังนั้นเขาจึงสามารถใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อที่จะค้นหามันได้
Ancestral Master Daozang announced, “I’ve chosen the one to succeed my legacy and passed the remnant page of the Temporal Demon Spirit Book to you. My mission is complete, and soon my intent will dissipate.
ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋ากล่าว"ข้าได้เลือกหนึ่งคนสำเร็จในการเป็นผู้สืบทอดและได้ส่งหน้าหนึ่งของตำราภูติกาลลี้ลับแก่เจ้า.ภารกิจของข้านั้นได้ลุล่วงลงแล้ว,และในไม่ช้าเจตจำนงของข้าก็จะหายไป.

You have chosen a dangerous path that I have no control over, so do your best.
เจ้าได้เลือกเส้นทางที่อันตรายที่ข้าไม่สามารถที่จะควบคุมได้,ดังนั้นขอให้เจ้าจงทำมันให้ดีที่สุด.

One last thing. There are many treasures hidden here; take them if you wish. But remember that at least tens of millions of people have died here. Even though I control the Void Illusionary Divine Palace, I did not build it. Consider carefully!” As the voice spoke, it drifted away, and finally disappeared.
เหลือสิ่งสุดท้าย.ยังมีสมบัติอีกมากมายที่ยังซ่อนอยู่ที่นี่,จงหามันตามที่เจ้าปรารถนา แต่อย่างลืมว่ามีหลายสิบล้านคนที่ได้เสียชีวิตที่นี่.ถึงแม้ว่าข้าจะควบคุมตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,ข้าก็หาได้เป็นคนสร้างมันไม่.ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนล่ะ!" ขณะที่เสียงพูดดังกล่าว,ค่อยๆจางหายไป,และในที่สุดก็หายไปแล้ว.

Nie Li realised that Ancestral Master Daozang had faded away. He fell silent as he tried to digest all the information he’d just received. He knew that the Sage Emperor was powerful, that couldn’t deter him.
เนี่ยหลีตระหนักได้ถึงปรมาจารย์เซียนเต๋าได้จางหายไป.เขาตกอยู่ภายในความเงียบงันขณะที่เขานั้นพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เขาเพิ่งได้รับมา.เขารู้ว่าจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นทรงพลังเป็นอย่างมาก,นั่นหาได้เป็นอุปสรรค์ต่อเขา.

He wondered about the treasures still concealed in the Void Illusionary Divine Palace.
เขานั้นสงสัยเกี่ยวกับสมบัติมีค่าที่ยังคงซ่อนอยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านี้.

Nie Li decided that he’d search out those treasures first. Suddenly, a burst of laughter resounded off the walls.
เนี่ยหลีได้ตัดสินใจที่จะค้นหาสมบัติเหล่านั้นก่อนเป็นอันดับแรก.ทันใดนั้น.ระเบิดของเสียงหัวเราะก็ได้สะท้อนไปทั่วทั้งกำแพง.

“AHAHAHAHA! That Ancestral Master Daozang has finally kicked the bucket! From now on, I’m in charge!” the voice announced.
"อะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า!เจ้าปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าในที่สุดก็โดนเตะเข้ากรุไปแล้ว!จากนี้เป็นต้นไป,มันเป็นทีของข้าแล้ว!" เสียงดังกล่าวประกาศ.

Nie Li’s brows frowned. Who’s that?
เนี่ยหลีขมวดคิ้วแน่น.เขาเป็นใครกัน?
Everyone throughout the Void Illusionary Divine Palace could hear that thunderous voice. They raised their heads towards the empty air with puzzled expressions. No one knew what was going on.
ทุกๆคนที่อยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าสามารถที่จะได้ยินเสียงที่ดังสนั่นนี้.พวกเขาเงี่ยหูฟังเสียงจากอากาศที่ว่างเปล่าด้วยท่าทางงุนงง.ไม่มีใครรู้เลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น.

The Holy Son of the Divine Flame furrowed his brows for a moment as he stared into space. His underlings had already determined the location of the life gate, and they were currently on their way to it. However, that voice made him hesitate. Could there be a supreme expert concealed in the Void Illusionary Divine Palace?
เทพบุตรศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงสวรรค์ขมวดคิ้วของเขาแน่นอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ขณะที่เขาจ้องมองไปในพื้นที่ว่าง.ลูกน้องของเขานั้นได้ระบุตำแหน่งของประตูแห่งชีวิตเรียบร้อยแล้ว.และพวกเขากำลังมุ่งไปยังเส้นทางดังกล่าวในตอนนี้.อย่างไรก็ตาม,ด้วยเสียงดังกล่าวนั้นได้ทำให้พวกเขาลังเลอยู่.ยังมีผู้เชี่ยวชาญสุดยอดซ่อนอยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นรึ?

Yan Yang and his group had just reached the outside of the Void Illusionary Divine Palace. Aside from his Skyblaze Sect, the others had also arrived, including the Divine Feathers and Heavenly Note Sects.
หยานหยางและกลุ่มของเขานั้นเพิ่งจะมาถึงข้างนอกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.นอกเหนือจากนิกายอัคคีสวรรค์ของเขาแล้ว,ยังมีกลุ่มอื่นๆด้วยเหมือนกันที่มาถึง,รวมถึงนิกายขนนกแห่งทวยเทพและนิกายบันทึกฟ้าด้วย.

They still didn’t know how to break the massive array inside the main hall.
เขายังไม่รู้ถึงวิธีที่จะทำลายค่ายกลที่แข็งแกร่งภายในห้องโถงหลัก.


The voice laughed again. “I forgot to introduce myself. I’m the Void Illusionary Divine Palace. Over the past ten million years, I gradually formed my own consciousness. I never showed myself because of that old fart, Ancestral Master Daozang. But now, I’ve gained my freedom. From now on, everyone inside the Void Illusionary Divine Palace has to obey me!”
เสียงดังกล่าวดังขึ้นอีกครั้ง" ข้าลืมแนะนำตัวข้าต่อพวกเจ้า.ข้าคือตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ที่ล่วงมาแล้วจากอดีตกว่าสิบล้านปีแล้ว.ข้าได้ค่อยๆสร้างจิตสำนึกของข้าขึ้น.ข้าไม่เคยแสดงตัวตนของข้าเพราะว่าเจ้าแก่ตดเหม็นปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า.แต่ตอนนี้.ข้าได้รับอิสระแล้ว.จากตอนนี้ไป.ทุกคนที่อยู่ภายตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านี้ จงเชื่อฟังข้าซะ!"

To think that this Void Illusionary Divine Palace had actually formed its own powerful intent!
ด้วยความคิดของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นได้ค่อยๆรวบรวมตัวมันเองจนกลายเป็นเจตจำนงที่ทรงพลัง!
The Void Illusion Palace shrieked with mocking laughter as it continued, “I’ve sealed all the exits. There are a total of twenty-three thousand six hundred and seventy-two people trapped in here! Now, let’s play a game. You have two choices. First, die and go home. Second, I’ve hidden a lot of Ganges Crystals inside the palace. The six people with the most Ganges Crystals will be allowed to distribute the treasures amongst themselves and leave the palace alive! You have three hours. The game starts… now!”
ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่ากับเสียงหัวเราะเยาะเย้ยขณะที่มันพูดต่อไปว่า "ข้าได้ปิดทางออกทั้งหมดแล้ว.มีคนทั้งหมดสองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสองคน ที่ติดอยู่ที่นี่! ตอนนี้.มาเล่นเกมส์กัน.พวกเจ้ามีทางเลือกสองข้อ. ข้อแรก.ตายและกลับบ้าน.ข้อสอง.ข้าได้ซ่อนแก้วผลึกวารีภายในตำหนักแห่งนี้จำนวนมาก.หกคนที่ได้แก้วผนึกวารีมากที่สุดจะได้รับอนุญาตไห้ได้รับสมบัติและมีชีวิตออกจากตำหนักแห่งนี้! พวกเจ้ามีเวลาสามชั่วโมง. เกมส์เริ่มแล้ว...ตอนนี้!"


The Holy Son Li Huo’s expression turned stone-cold. He still wasn’t sure of what’d just happened.
ท่าทางเทพบุตรศักดิ์สิทธิ์ ลิฮัวกลายเป็นเย็นชา.เขายังไม่มั่นใจว่ามันได้เกิดสิ่งใดขึ้นกันแน่.
Even Yan Yang was puzzled.
แม้แต่หยานหยางก็งงงวยเหมือนกัน.
Nie Li remained silent, as he sensed that something was off. However, the exits had been sealed. If he wanted to obtain the treasures, then he’d have to fight for the Ganges Crystals. Otherwise, he’d have to die to go home.
เนี่ยหลียังคงเงียบอยู่,ขณะที่เขารับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งที่ผิดปรกติ.แต่ถึงกระนั้น,ทางออกนั้นก็โดนปิดแล้ว.ถ้าเขาต้องการที่จะได้รับสมบัติ,เช่นนั้นเขาจะต้องต่อสู้แย่งชิงแก้วผลึกวารี.ไม่เช่นนั้น,เขาก็ต้องตายและกลับบ้าน.

Outer hall
คฤหาสน์ด้านนอก.

Everyone was confused about the Ganges Crystals. Where were they supposed to be? Then suddenly, tens of thousands of Ganges Crystals rained down from the sky.
ทุกๆคนต่างรู้สึกสับสนกับแก้วผลึกวารี.พวกเขาจะต้องหาที่ไหนล่ะ?จากนั้นอย่างกะทันหัน,หลายหมื่นแก้วผลึกวารีก็หล่นลงมาจากท้องฟ้า.
“Those are Ganges Crystals!”
"เหล่านั้นคือแก้วผลึกวารี!"
A figure flew forward and pounced on the Ganges Crystals. “I am Venerable Godthunder of the Pentastrike Demon Sect. Those who oppose me will be killed!”
ร่างๆหนึ่งได้บินไปข้างหน้าและกระโจนเข้าใส่แก้วผลึกวารี "ข้าคือจ้าวแห่งเทพสายฟ้า จากนิกายอสูรห้าอสนีบาต.ใครก็ตามที่ต่อต้านข้าจะต้องโดนสังหาร!"

“We can’t let him have the Ganges Crystals!”
"พวกเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เขาได้แก้วผลึกวารีไปได้!"

The other experts of the divine sects charged towards the rain of crystals.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆของนิกายศักดิ์สิทธิ์ต่างพุ่งไปยังแก้วผลึกที่หล่นลงมา.
Venerable Godthunder waved his right hand and aimed a bolt of divine lightning at the expert who was chasing him. “I already told you not to fight me for it!”
จ้าวแห่งเทพสายฟ้าได้โบกมือขวาของเขาและเล็งศรสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ไปยังเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ไล่ตามแก้วผลึก!"

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Several Heavenly Star Realm experts didn’t manage to dodge in time. They were instantly blown to pieces by the lightning.
ผู้เชี่ยวชาญดาวสวรรค์หลายคนไม่สามารถที่จะหลบหลีกได้.พวกเขาปลิวไปด้วยการพุ่งทะลุด้วยสายฟ้าในทันที.

“He’s a Dao of the Dragon Realm expert!”
"เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร!"
Everyone’s expressions changed.
สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปในทันที.

Dao of Dragon Realm experts rarely appeared in the outside world. The steps of cultivation are like this. Starting at the Heavenly Fate Realm, your fate souls begin gathering inside your body. Once you reach 9-fate, you can die a total of nine times. Therefore, dying wasn’t a big deal. However, once you reached the Dao of Dragon Realm, your nine fates would become one. It be bad if you died again after that.
ผู้เชี่ยวชาญญาณรอบรู้แห่งมังกรนั้นหายากมากที่จะปรากฏตัวในดินแดนภายนอกโลก..ด้วยการก้าวไปของการบ่มเพาะพลังเช่นนี้นั้น.เริ่มจากลิขิตวิญญาณสวรรค์,ลิขิตวิญญาณจะรวมตัวกันอยู่ภายในร่างกาย.เมื่อไปถึงลิขิตวิญญาณที่เก้า,สามารถที่จะตายได้ทั้งหมดเก้าครั้ง,ดังนั้นการตายจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนัก.แต่ถึงกระนั้น,เมื่อไปถึงระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร,ลิขิตวิญญาณทั้งเก้านั้นจะกลายเป็นหนึ่ง.มันจึงเป็นเรื่องที่ย่ำแย่ถ้าต้องตายอีกครั้งหลังจากนั้น.
People usually cherish their lives, especially Dao of Dragon Realm experts. Most of them wouldn’t be willing to risk their lives in the outside world, unless they had some secret technique up their sleeve.
โดยปรกติคนส่วนมากจะหวงแหนชีวิตของเขา,โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.พวกเขาเกือบทั้งหมดไม่ยินดีที่จะเอาชีวิตของพวกเขาไปเสี่ยงในดินแดนนอกโลก,นอกเสียจากว่าพวกเขาจะมีเทคนิคลับบางอย่างไว้เป็นไพ่ตายเท่านั้น.

But even if they did have a special technique to protect their life, they’d still have to be cautious.
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีเทคนิคพิเศษที่ใช้ป้องกันชีวิตของพวกเขาก็ตาม,พวกเขาก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่ดี.

Venerable Godthunder’s expression was dead serious. “Hmph, hmph! Those who try to steal my Ganges Crystals will be killed!”

ท่าทางของจ้าวแห่งเทพสายฟ้ายังคงจริงจังเป็นอย่างมาก  "หืมม,หืมม! เหล่าคนที่พยายามที่จะขโมยแก้วผลึกวารีจากข้าจะต้องโดนสังหาร!"
The moment his words landed on their ears, several Heavenly Axis Realm experts snatched up some other Ganges Crystals.
ชั่วขณะที่คำพูดของเขาเข้าไปยังหูพวกเขาเหล่านั้น,ผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์หลายคนก็ฉกฉวยแก้วผลึกวารีบางชิ้นได้.

Even if Venerable Godthunder was strong, he wouldn’t be able to stop so many people. Godthunder also quickly started snatch at the Ganges Crystals.
ถึงแม้ว่าจ้าวแห่งเทพสายฟ้าจะแข็งแกร่ง,เขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดคนจำนวนมากได้.เทพสายฟ้าก็เริ่มฉกฉวยแก้วผลึกวารีอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกัน.

The others were afraid of Venerable Godthunder’s strength, but they also pursued the Ganges Crystals like madmen.
คนอื่นๆต่างหวาดกลัวต่อความแข็งแกร่งของจ้าวแห่งเทพสายฟ้า,แต่พวกเขายังคงไล่ตามแก้วผลึกวารีเหมือนกับคนบ้าด้วยเหมือนกัน.

There were tens of thousands of Ganges Crystals. A few battles cropped up, involving five or six thousand people, but only two or three thousand actually died.
As the scramble dragged on, the Void Illusionary Divine Palace made sure to ‘mysteriously’ drop massive quantities of Ganges Crystals in places where the crowds were largest. The fights intensified.
มีแก้วผลึกวารีหลายหมื่นชิ้น.การต่อสู้หลายแห่งจึงเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย,พัวพันกันห้าถึงหกพันคน.,แต่มีเพียงแค่สองหรือสามพันคนเท่านั้นที่ตายไป.ขณะที่เหลือยังคงช่วงชิงกันอยู่,ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าการเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดการช่วงชิงแก้วผลึกวารีที่ลึกลับเป็นจำนวนมากของฝูงชนขนาดใหญ่.ที่ต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่ง.

One subordinate turned to the Holy Son Li Huo and asked, “Holy Son, what should we do? The people in the outer halls are already fighting for the Ganges Crystals. Should we join them?” However, they’d already gone through great efforts to find the life gate!
หนึ่งในลูกน้องของเทพบุตรลิฮัว ได้ถามไปว่า "เทพบุตร,พวกเราควรทำอย่างไรดี?เหล่าคนจากภายนอกห้องโถงได้ทำการต่อสู้กันแล้วเพื่อแย่งชิงแก้วผลึกว่ารี.พวกเราควรที่จะไปเข้าร่วมกับเขาหรือไม่? " อย่างไรก็ตาม,พวกเขาก็ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการหาประตูแห่งชีวิตไปแล้วด้วย!.

The Holy Son Li Huo went silent, then solemnly ordered, “Forget about them. Let them fight amongst themselves. Everyone, follow me into the main hall!”
เทพบุตรลิฮัวได้เงียบไป,จากนั้นก็ออกคำสั่งอย่างเคร่งขรึม,"ลืมเกี่ยวกับพวกเขา,นำพวกเราที่กำลังต่อสู้อยู่ทุกๆคน,ตามข้าเข้าไปในห้องโถงหลัก.
The Holy Son then turned around and led his men along the path.
จากนั้นเทพบุตรได้หันหลังกลับและนำคนของเขาไปยังเส้นทางดังกล่าว.
As that was happening, Yan Yang and his Skyblaze Sect members were in the middle of a battle. They’d snatched thousands of Ganges Crystals, but had also suffered many losses. Hundreds of deaths occurred in just a brief moment.
ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น, หยานหยางและ สมาชิกของนิกายอัคคีสวรรค์ที่อยู่ใจกลางการต่อสู้.พวกเขาได้คว้าแก้วผลึกวารีมาพันกว่าชิ้น,แต่ก็ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียมากมายเช่นกัน.หลายร้อยคนเสียชีวิตทันทีที่เริ่มต่อสู้ขึ้นในช่วงเวลา แค่เพียงไม่นาน.

Everyone was in a frenzy for the Ganges Crystals.

ทุกๆคนต่างบ้าคลั่งเพื่อแย่งชิงแก้วผลึกวารี.
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

ระดับของการบ่มเพาะพลังในโลกใบเล็ก

 • ทองแดง(Bronze) มี 5 ขั้น
 • เงิน(Silver) มี 5 ขั้น
 • ทองคำ(Gold) มี 5 ขั้น
 • ทองคำดำ( Black Gold) มี 5 ขั้น
 • ตำนาน(Legend rank) มี 5 ขั้น
 • เซียน(Demigod)เป็นขั้นสูงสุดของขั้นตำนาน 


ระดับการบ่มเพาะพลังในดินแดนซากมังกร
-ระดับตำนานในโลกใบเล็กเป็นพื้นฐานขั้นแรกในการบ่มเพาะพลังงานสวรรค์

 • Heavenly Fate (ลิขิตสวรรค์ )  มี 9 ขั้น
 • Heavenly Star,(ดาวสวรรค์) มี 9 ขั้น
 • Heavenly Axis, (แก่นสวรรค์) มี 9 ขั้น
 • Dao of the Dragon, (ญาณรอบรู้แห่งมังกร) มี 9 ขั้น
 • Martial Ancestor. (เทพสงคราม)

33 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ รอตอนต่อไป

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 3. เหมือนเนี้ยหลีจะเสียเปรียบนะครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. เรื่องน่าสนใจขึ้นนะผมว่าหากเจอกันโดยจอมมารอ่อนหรือเก่งโดยไม่มีเหตุผลเรื่องมันก็ไม่สนุกพิดี แปลเก่งมากครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณเช่นกันจร้า

  ตอบลบ
 7. แล้วเนี่ยหลี่มันจะไปถึงเทพสงครามต้องมีเมียอีกกี่คนเนี่ย

  ตอบลบ