วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 394 – Ancestral Master Daozang

Tale of the demon and god novel Chapter 394 – Ancestral Master Daozang

 นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 394 ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า


บทที่ 394 ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า

Void Illusionary Divine Palace, Main Hall
ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,ห้องโถงหลัก.

A long scarlet carpet led directly between the towering pillars and into the main hall.
พรมสีแดงเข้มปูยาวตรงไปข้างหน้าระว่างเสาที่สูงตระหง่านเข้าไปยังห้องโถงหลัก.

Even inside, everyone’s auras seemed to be frozen and their soul realms remained useless.
แม้แต่ข้างใน,ปราณของทุกๆคนดูเหมือนว่าจะถูกแช่แข็งและเขตแดนวิญญาณก็ยังคงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้.


Nie Li looked out in front of him. At the end of the main hall sat a cross-legged statue of a white-bearded elder, five or six meters in height. Even though it was only a statue, its craftsmanship was vivid and lifelike, as if it was a real person.
เนี่ยหลีมองออกไปข้างหน้าตัวเขา.ที่บริเวณท้ายสุดห้องโถงหลักมีรูปปั้นผู้อาวุโสที่มีหนวดสีขาวนักขัดสมาธิอยู่,สูงห้าหรือหกเมตร.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงรูปปั้นก็ตาม,งานฝีมือนั้นช่างมีชีวิตชีวาและเหมือนมีชีวิตจริง,ราวกับว่ามีเป็นคนจริงๆ.
The statue was imposing and majestic, influencing others to have thoughts of worshipping him.
รูปปั้นแห่งนี้ช่างสง่างามและน่าเกรงขาม,ส่งผลให้ทุกๆคนนั้นมีความคิดที่จะเทิดทูนบูชาเขา.

This was the Ancestral Master Daozang, spoken of in legends!
นี่คือปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า,ที่ถูกเรียกขานว่าเป็นตำนาน.
The Demon Lord stood only a dozen meters away from Ancestor Master Daozang’s statue as he quietly gazed up at it.
จ้าวอสูรยืนห่างออกมาเพียงแค่สิบกว่าเมตรจากรูปปั้นปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าขณะที่เขาจ้องมองไปที่รูปปั้นอย่างเงียบๆ

A murderous intent flashed through Nie Li’s eyes as he watched the Demon Lord. However, this wasn’t the right place for battle.
เจตจำนงแห่งการฆ่าฟันผ่านเข้ามาในสายตาของเนี่ยหลีขณะที่เขาเฝ้ามองจ้าวอสูร.อย่างไรก็ตาม,นี่ไม่ใช่สถานที่เหมาะที่จะใช้ต่อสู้.

It’s very likely that Ancestral Master Daozang had hidden his true inheritance inside this main hall. Nie Li couldn’t let the Demon Lord get it, no matter what!
ดูเหมือนว่าปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าจะได้ซ่อนมรดกที่แท้จริงของเขาอยุ่ภายในห้องโถงหลักแห่งนี้.เนี่ยหลีไม่สามารถที่จะปล่อยให้จ้าวอสูรได้มันไป,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม!

The Demon Lord sensed Nie Li’s presence and turned around to face him. The two briefly met eyes, then the Demon Lord turned back to face the statue, not minding Nie Li.
จ้าวอสูรรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเนี่ยหลีและได้หันกลับมาเผชิญหน้ากับเขา.ทั้งสองสบตากันชั่วครู่,จากนั้นจ้าวอสูรก็ได้หันหลังกลับไปจ้องมองที่รูปปั้น,ไม่ได้ให้ความสนใจเนี่ยหลี.


The Demon Lord’s aura used to be as sharp as a blade, but now it was more reserved. However, Nie Li sensed that the Demon Lord had become even more dangerous.
กลิ่นอายของจ้าวอสูรนั้นแหลมคมรามกับดาบ,แต่ตอนนี้มันถูกเก็บไว้อยู่.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีรับรู้ได้ว่าจ้าวอสูรนั้นได้กลายเป็นคนที่อันตรายเป็นอย่างมาก

Nie Li didn’t know what kinds of opportunities the Demon Lord had received since entering the Draconic Ruins Realm. He was on high alert.
เนี่ยหลีไม่รุ้เลยว่าจ้าวอสูรได้เรียนรู้อะไรมาตั้งแต่ที่เขานั้นได้เข้ามาในดินแดนอาณาจักรซากมังกร.เขาจะต้องเฝ้าระวังอย่างมาก.

Suddenly, an endless sea of energy descended from above. Nie Li felt as though he could be drowned by this aura anytime.
ทันใดนั้น,ทะเลที่ไม่มีขอบเขตของพลังงานที่เหนือยิ่งกว่า.เนี่ยหลีรู้สึกราวกับว่าเขาพร้อมที่จมน้ำตายด้วยปราณดังกล่าวในเวลาใดก็ได้.

Nie Li felt like he was going to be crushed by this energy, so he moblised the vine and the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting to confront it.
เนี่ยหลีรู้สึกเหมือนว่าเขานั้นกำลังจะถูกบดละเอียดด้วยพลังนั้น,ดังนั้นเขาจึงได้รวบรวมพลังจากเถาว์พลังและจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเผชิญหน้ากับมัน.

“Hmm?”
"อืมม?"

A vast and distant voice sounded from the end of the main hall. It sounded surprised.
เสียงที่กว้างใหญ่และไกลสุดหูดังออกมาจากท้ายสุดของห้องโถงหลัก.เป็นเสียงแห่งความประหลาดใจ.
The voice spoke with a clear, booming tone. “I’ve waited for tens of millions of years. All the ones who’ve come before you were members of the demon clan. But now, I’ve finally received two young members of the human clan, both with good talent. Are the two of willing to succeed my legacy and serve mankind?”
เป็นเสียงที่ชัดเจน,โทนเสียงกระหึ่ม," ข้าได้รอมาหลายสิบล้านปี.แต่ละคนคนที่เข้ามาก่อนเป็นสมาชิกของเผ่าอสูร.แต่ตอนนี้ในที่สุดข้าก็ได้รับชายหนุ่มคนที่สองเป็นสมาชิกของเผ่ามนุษย์,ทั้งคู่ต่างมีพรสวรรค์ที่ดี.พวกเจ้าทั้งสองคนยินที่รับช่วงต่อกับมรดกตกทอดและรับใช้มนุษย์ชาติหรือไม่?"

The sound of this voice seemed to cleanse all wicked thoughts from their hearts.
ด้วยเสียงของเสียงดังกล่าวดูเหมือนว่าจะสามารถที่จะชำระความชั่วร้ายผ่านเข้าไปในจิตใจของพวกเขาด้วย.

“Human?” The Demon Lord glanced at Nie Li, who obviously looked like a demon to him.
"มนุษย์?" จ้าวอสูรชำเลืองมองไปที่เนี่ยหลี,ที่ความจริงนั้นมองดูเหมือนกับเผ่าอสูรดั่งเช่นเขา.
Nie Li had used the Demon Blood Sacrifice to disguise himself as a demon, but this supreme power had seen through his disguise with a single glance.
เนี่ยหลี่ได้ใช้การสังเวยโลหิตอสูรเพื่อที่จะแปลงร่างกายของเขาให้เป็นเหมือนดังอสูรตนหนึ่ง,แต่พลังอำนาจอันสุดยอดนั้นสามารถมองผ่านการแปลงร่างของเขาเพียงแค่ชำเลืองมองครั้งเดียว.

The Demon Lord nodded and responded with indifference. “I’ll serve mankind.”
จ้าวอสูรพยักหน้าและตอบกลับอย่างไม่แยแส"ข้ายินดีที่จะรับใช้มนุษย์ชาติ."
Wouldn’t it be bad if the Demon Lord obtained Ancestral Master Daozang’s legacy? Nie Li raised his head, stared into the empty air, and said, “I’m willing to serve mankind! However…” he pointed towards the Demon Lord and said, “I don’t believe that he can serve mankind. I implore the Ancestral Master to see clearly!”
มันไม่แย่หรอกรึหากว่าจ้าวอสูรนั้นได้รับสืบทอดจากปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า? เนี่ยหลีเงยหน้าขึ้น,จ้องมองไปยังอากาศที่ว่างเปล่า,และพูดว่า "ข้ายินดีที่จะรับใช้มนุษย์ชาติ! แต่ถึงกระนั้น..."เขาชี้ไปข้างหน้ายังจ้าวอสูรและพูดว่า "ข้าไม่เชื่อว่าเขาคนนั้นสามารถจะรับใช้มนุษย์ชาติได้.ข้าขอวิงวอนให้ปรมาจารย์บรรพชนเซี่ยนเต๋าได้ตรวจสอบให้ถ้วนถี่!"

The Demon Lord frowned as he looked at Nie Li, and a chilling ray flashed across his eyes. He clearly didn’t know how he’d offended Nie Li.
จ้าวอสูรขมวดคิ้วแน่นขณะที่เขาจ้องมองมายังเนี่ยหลี,และประกายแสงที่เย็นชาก็ผ่านเข้าไปในดวงตาของเขา.เขาไม่ได้รู้อะไรแน่ชัดนักเขาได้ไปทำความขุ่นเคืองใจต่อเนี่ยหลีอย่างไร.
Ancestral Master Daozang’s voice was long and sinuous, but penetrated their hearts. “Matters in the mortal world are closely tailed by karma. The two of you entered the Void Illusionary Divine Palace together, which means that fate has brought the two of you to me. The evil and good of the universe cannot be seen through. Why do we need to spent our efforts in futility?”
เสียงของปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าลากยาวและก้องกังวาน,แต่ก็เจาะเข้าไปในใจของพวกเขา"เรื่องต่างๆในโลกมนุษย์นั้นล้วนแล้วแต่มีกรรมติดตัวอยู่.พวกเจ้าทั้งสองเข้ามายังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้ด้วยเหมือนกัน,นั่นก็หมายความว่าชะตาของพวกเจ้าทั้งสองนั้นนำพามาให้พบกับข้า.ความชั่วร้ายและความดีในจักรวาลแห่งนี้ไม่สามารถที่จะมองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง.ทำไมพวกเราถึงจำเป็นที่ต้องการใช้ความพยายามของพวกเรานั้นโดยไม่ได้ประโยชน์ด้วยล่ะ?"

Nie Li furrowed his brows for a moment. Ancestral Master Daozang should definitely be able to see through the Demon Lord’s Spiritual Constellation Technique and realise that the Demon Lord had achieved his power through massacre. Yet Ancestral Master Daozang still wanted to accept such a despicable person as a disciple?
เนี่ยหลีขมวดคิ้วอยู่ชั่วขณะ.ปรมจารย์บรรพชนเซียนเต๋าคงจะสามารถมองเห็นเทคนิคย้ายจิตปลี่ยนวิญญาณของจ้าวอสูรและตระหนักได้ถึงจ้าวอสูรนั้นได้สำเร็จในพลังอำนาจจากการสังหารคนมาจำนวนมาก.กระนั้นปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋ายังต้องการยอมรับบุคคลที่น่ารังเกียจเช่นนี้ให้กลายเป็นศิษย์อย่างนั้นรึ?

The Ancestral Master unhurriedly explained, “If you become my disciple, you will have the Daozang Secret Command, which allows you to command anyone of the Daozang lineage. However, a certain person will always be after your life, regardless of what you’ve done. That person can easily destroy the six major divine sects. If you’re afraid, you may back out now.”
ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าอธิบายอย่างช้าๆ"ถ้าเจ้ากลายมาเป็นศิษย์ของข้า.เจ้าจะมีอักษรลับบัญญัติแห่งเต๋า,ซึ่งจะอนุญาตให้เจ้าควบคุมทุกๆคนที่เป็นผู้มีเชื้อสายบัญญัติแห่งเต๋า.อย่างไรก็ตาม,คนที่มั่นใจที่จะเลือกชีวิตของเจ้าหลังจากนี้แล้ว,ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เจ้าสามารถทำได้นั้นจะสามารถทำลายนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกได้อย่างง่ายดาย.ถ้าเจ้ากลัวก็ให้ถอยออกไปในตอนนี้"


“I’m willing.” the Demon Lord calmly replied without the slightest hesitation.
"ข้ายินดี." จ้าวอสูรตอบกลับอย่างสงบเงียบโดยไร้ซึ่งความลังเลแม้แต่น้อย.


Nie Li, however, furrowed his brows. Since his reincarnation, he’d amassed quite an arsenal, from the [Heavenly God] cultivation technique to the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. With that, he could work his way to the pinnacle, until he was strong enough to confront the Sage Emperor. Right now, the Sage Emperor probably hadn’t even noticed him!
เนี่ยหลีแม้จะขมวดคิ้วไปมาเพียงใดก็ตาม.ตั้งแต่ที่เขากลับมาเกิดใหม่นั้น,เขาได้รวบรวมความแข็งแกร่งไว้ค่อนข้างมาก,จากเทคนิคบ่มเพาะพลัง[เทพวิถีฟ้า]ไปจนถึงจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ด้วยสิ่งเหล่านี้.มันทำให้เขาสามารถไปถึงระดับสุดยอดได้.จนกระทั่งทำให้เขาแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.ตอนนี้นั้น,จักรพรรดิแห่งปราชญ์อาจจะยังไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นเขาได้!

However, if Nie Li decided to join the Daozang lineage, then there was a high risk of being exposed. With his current position, challenging the Sage Emperor meant seeking death!
แต่ถึงกระนั้น,ถ้าเนี่ยหลีตัดสินใจที่จะเข้าร่วมผู้สืบทอดบัญญัติแห่งเต๋าแล้ว,เช่นนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเปิดเผย. ด้วยสภาพของเขาปัจจุบันนั้น,การเข้าห้ำหั่นกับจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั่นหมายถึงการมองหาความตายเท่านั้น!

Even Ancestral Master Daozang, at his pinnacle, couldn’t to defeat the Sage Emperor!
แม้แต่ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า,ขณะที่เขาอยู่จุดสูงสุด,ยังไม่สามารถโค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้เลย!
Nie Li made his decision, cupped his hands, and said, “Please forgive me, Ancestral Master Daozang. I cannot become your disciple!”
เนี่ยหลีได้ทำการตัดสินใจ,ประสานมือคารวะ,และพูดออกมาว่า,"โปรดอภัยให้แก่ข้าด้วย,ท่านปรมาจารย์เซียนเต๋า.ข้าไม่สามารถเป็นศิษย์ของท่านได้!"

“Oh?” Ancestral Master Daozang didn’t sound surprised. “Very well, then. The one to inherit my legacy will be him alone!”
"โอ้ว?" ปรมาจารย์เซียนเต๋าไม่ได้ทำเสียงประหลาดใจเท่าใดนัก.
"ดีแล้ว,เช่นนั้น,มีเพียงหนึ่งที่รับการสืบทอดมรดกของข้าเป็นเขาคนเดียว!"

Nie Li was crestfallen. If he couldn’t stop the Demon Lord from acquiring Ancestral Master Daozang’s strength, then it’d be even harder to deal with the Demon Lord in the future. After all, Nie Li definitely wouldn’t stoop to borrowing the Sage Emperor’s hand to deal with the Demon Lord. The members of the Daozang lineage were innocent; furthermore, they’d be a core strength in his fight against the Sage Emperor.
เนี่ยหลีถึงกับคอตก.ถ้าเขาไม่สามารถที่จะหยุดจ้าวอสูรให้สามารถได้รับความแข็งแกร่งของปรมาจารย์เซียนเต๋าได้,เช่นนั้นแล้วมันคงเป็นการยากมากที่จะจัดการกับจ้าวอสูรในอนาคตข้างหน้า.ต้องไม่ลืมว่าเนี่ยหลี่จะไม่ยอมลดตัวลงมาเพื่อที่จะยืมมือของจักรพรรดิแห่งปราชญ์เพื่อที่จะจัดการกับจ้าวอสูรอย่างแน่นอน.เหล่าสมาชิกของเชื้อสายบัญญัติแห่งเต๋านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์,นอกจากนี้พวกเขายังเป็นกำลังหลักให้กับเขาที่จะต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้

Nie Li was inwardly quite irritated by the situation. It seemed that there were things he couldn’t control, even though he’d come back to life.
เนี่ยหลีค่อนข้างที่จะหดหู่ในใจกับสถานการณ์เช่นนี้.มันดูเหมือนว่ามีหลายสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้,ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ก็ตาม.

Nie Li recalled how Ye Zong had died at the hands of the Demon Lord, and his heart was filled with rage. There would be a day of reckoning.
เนี่ยหลีนึกถึงเย่ซ่งที่ได้ตายในมือของจ้าวอสูรอย่างไร,และหัวใจของเขาก็ถูกเติมไปด้วยความโกรธเกรี้ยว.จะต้องมีวันที่ได้ชำระหนี้แค้น
Ancestral Master Daozang spoke in a distant voice, as if he was calling from another dimension. “”Although you are unable to inherit my legacy, you are still fated to me. I sense the [Heavenly God] cultivation technique, the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, as well as the Profound Chant of Kong Ming.
ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าพูดออกมาจากระยะไกล,ราวกับว่าเขานั้นกล่าวออกมาจากอีกมิติหนึ่ง "แม้ว่าเจ้านั้นจะไม่สามารถสืบทอดมรดกจากข้า,เจ้าก็ยังมีชะตากับข้า.ข้ารู้สึกถึงเทคนิคบ่มเพาะพลัง[เทพวิถีฟ้า],จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,ตลอดจนคาถาอาคมอันลึกซึ้งของ คง หมิง.


It couldn’t have been easy to achieve so much in so little time. I do not know where you came from, but I can guess where you’re going. But regardless of how high your cultivation is, I doubt you can match the Sage Emperor. In these tens of thousands of years, countless numbers have tried to shatter the Sage Emperor’s seal on space and time, but none have succeeded.
มันไม่ง่ายนักที่จะสำเร็จได้ในเวลาที่เล็กน้อย.ข้าไม่รู้ว่าเจ้านั้นมาจากที่ใด,แต่ข้าสามารถเดาได้ว่าเจ้าจะไปที่ไหน.แต่ไม่ต้องคำนึกถึงว่าการบ่มเพาะพลังของเจ้านั้นจะสูงอย่างไร,ข้าสงสัยว่าเจ้านั้นสามารถที่จะเป็นคู่ปรับของจักรพรรดิแห่งปราชญ์.ในหลายหมื่นปี,เหล่าผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนพยายามที่จะสลายผนึกกาลอวกาศของจักรพรรดิแห่งปราชญ์,แต่ไม่มีใครเลยที่ทำสำเร็จ.

You can kill the Sage Emperor a million times over, but he will always reconstruct his body and come back stronger. That is, unless you break his seal on time and space. On the other hand, you can only die once inside this space-time. However, if you can find the other reincarnations, then your chances may be different at ten percent.”
เจ้าสามารถที่จะสังหารจักรพรรดิแห่งปราชญ์หลายล้านครั้งได้,แต่เขาก็สร้างร่างของเขาขึ้นมาใหม่และกลับมาแข็งแกร่งตลอดเวลา.กล่าวคือ,เว้นแต่ว่าเจ้าจะสามารถทำลายผลึกกาลอวกาศ.ในทางกลับกัน,เจ้าสามารถตายได้แค่เพียงครั้งเดียวภายในกาลอวกาศนั้น.อย่างไรก็ตาม,ถ้าเจ้าสามารถที่จะค้นหาการกลับชาติคนอื่นๆ,เช่นนั้นเจ้าอาจจะมีโอกาสที่แตกต่างไปสิบเปอร์เซ็น.

Nie Li was shocked. He never expected Ancestral Master Daozang to see through him so clearly.
เนี่ยหลีถึงกับตกตะลึง.เขาไม่คาดคิดเลยว่าปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าจะมองออกได้อย่างชัดเจน.

“Reincarnations? Who are these reincarnations?” Nie Li pursued.
"การกลับชาติ?ใครคือเหล่าคนเกิดใหม่ล่ะ?"เนี่ยหลีถามต่อ.

“Since the beginning of time and space, there are six people who have the power to confront the Sage Emperor. I am one of them. We six coexisted in harmony as we comprehend the Heavenly Dao. However, none of us ever expected the Sage Emperor to have such wild ambitions as to lay down a Heavenly Dao Inscription Array of the Nine Heavens and Ten Earths to seal time and space.
"นับตั้งแต่กาลอวกาศได้เริ่มขึ้น,มีคนอยู่หกคนที่มีพลังอำนาจที่จะต่อสู้กับปราชญ์จักรพรรดิ.ข้าเป็นหนึ่งในพวกเขา.พวกเราหกคนร่วมมือกันอย่างสามัคคีขณะที่พวกเรานั้นต่างเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งในญาณรอบรู้แห่งสวรรค์.แต่ถึงกระนั้น,ไม่มีใครเลยในพวกเราที่จะคาดคิดว่าจักรพรรดิแห่งปราชญ์จะมีความทะเยอทะยานที่กว้างไกลนักที่ได้วางค่ายกลรูปแบบอักขระญาณรอบรู้แห่งสวรรค์จากเก้าแดนสวรรค์และสิบโลกมนุษย์เพื่อที่จะผนึกกาลอวกาศไว้.

We fought him, but if it hadn’t been for the Goddess Jin Yan, the rest of us would’ve been destroyed. She used her body to create the Ancestral God Land and seal one of the Sage Emperor’s demonic bones. As of now, the rest of us are using our divine intent to cycle through reincarnation. If you can find the others, then perhaps you can break the Sage Emperor’s seal on time and space. But whether or not you can achieve that depends on your luck and your fate!”
พวกเราต่อสู้กับเขา,แต่ถ้าไม่ได้มีเทพธิดาจิน หยานแล้ว,พวกเราทั้งหมดคงจะโดนทำลายไปแล้ว.หล่อนได้ใช้ร่างกายของหล่อนเพื่อที่จะสร้างดินแดนพระเจ้าบรรพชนและผนึกหนึ่งในกระดูกอสูรของจักรพรรดิแห่งปราชญ์ไว้.ณ ขณะนี้นั้น,พรรคพวกของพวกเราได้ใช้เจตจำนงแห่งทวยเทพเพื่อที่จะวนเวียนกลับชาติไปเรื่อยๆ.ถ้าเจ้าสามารถหาคนอื่นๆได้.เช่นนั้นบางทีเจ้าจะสามารถจะทำลายผนึกกาลอวกาศของจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้.ไม่ว่าเจ้าจะสามารถทำมันสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคและชะตาของเจ้า!"
Nie Li’s mind drifted at the new information that Ancestral Master Daozang had imparted upon him. It wasn’t until today that he’d found a whisper of the Sage Emperor’s true nature.

จิตใจของเนี่ยหลีล่องลอยไปกับข้อมูลใหม่ที่ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าได้บอกให้เขาทราบ.มันไม่ใช่จนถึงวันนี้ที่เขานั้นได้พบกับข่าวลือต่างๆของธรรมชาติที่แท้จริงของจักรพรรดิแห่งปราชญ์.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)


ปล.

ที่แนะนำเว็ป http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods เป็นความจริงที่เว็ปดังกล่าวไปถึงตอนที่ 442 แล้ว แต่ทางทีมของเราก็มีเหตุผลอยู่ที่ไม่สามารถนำมาแปลได้

 • ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเว็บนี้นั้น ใช้เวลาในการอ่านลำบาก เนื่องจากเป็นภาษาที่แปลโดยเครื่องนั่นเอง
 • มีคำศัพท์เฉพาะหลายคำที่ต่างกัน เวลาแปลมันจึงลำบากมากอาจจะทำให้เนื้อเรื่องไม่ต่อเนื่องกันได้
 • ผมก็ต้องทำงานเหมือน กับทุกๆคนครับ.ที่ใช้เวลาว่างมาแปลให้อ่าน(เป็นงานอดิเรก)ไม่ได้ตั้งใจที่จะหาผลประโยชน์ใดๆจากการแปลนี้ เพียงแค่อยากให้ทุกคนสนุกไปกับมันเท่านั้นเอง(มีบางคนทักท้วงมาบ้างว่าก็มีโฆษณาอยู่ด้วย..คือมันเป็นแบบ ธรรมดาไม่ใช่พวกโฆษณาสีเทาครับ คนที่เคยทำแอดเซ็นต์จะรู้คับ ว่าเว็ปภาษาไทยนะรายได้หลักสิบเท่านั้นไม่พอค่าอินเตอร์เน็ตเลยด้วยซ้ำ)
 • มีแสปมข้อความไม่เยอะเหมือนก่อนหน้านี้ จึงยังไม่อยากไปหาเรื่องกับกลุ่มอิทธิพลอื่นๆ ขอตั้งหลัก โดยการนำเฉพาะเว็ป http://www.wuxiaworld.com/tdg-index/ มาแปลครับ จะได้ไม่ต้องหาข้ออ้างใดๆเนื่องจากแปลแบบวันต่อวัน (ตอนนี้ยังมีครับ ถึงแม้จะเคยบอกว่าไม่ปิดกั้นความคิดเห็น แต่บางความคิดเห็นบอกได้เลยว่าหยาบคายมากๆ)
 • ไม่ต้องรีบนะครับ ค่อยๆอ่านไปทีล่ะตอนพร้อมกันนี้ล่ะ ยังไงซะต้นฉบับก็ทิ้งช่วงห่างอยู่แล้วในตอนนี้. ผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับ
 • ไม่รู้ภาษาจีนเลยครับ บอกตามตรง...แปลตรงใหนไม่ตรงบอกกันได้ครับ


ขอให้สนุกในการอ่านครับ.

79 ความคิดเห็น:

 1. ตอน I love you. แปลว่า ฉันเอาเมียชาวบ้าน

  Day 1.(ในกลุ่มลับ)
  A:I love you.แปลว่า ฉันรักคุณ
  B:ท่าน A แปลได้ยอดเยี่ยมมาก
  D:โอ้ว ท่าน A ท่านสุดยอดเลย
  F:แพล็บๆ
  G:แพล็บๆ
  H:ขอบคุณครับ เปี่ยมด้วยน้ำใจ

  Day 2.
  C:I love you.แปลว่า ฉันรักคุณ
  B:เฮ้ย แปลแบบนั้นได้ไง ก๊อบเขามานี้หว่า
  A:เปลี่ยนเลยไม่งั้นแจ้งปิดเว็ปนะโว้ย
  C:I love you.แปลว่า กูรักมึง
  D:ก๊อบมาหารายได้ สวะชัดๆ คนเคยอ่านต้นฉบับเขารู้กันหมดล่ะ ว่ามันคล้ายๆกัน
  C:เอาต้นฉบับมาดูหน่อย เดวจะบอกให้ว่าก๊อบตรงใหน
  B:เขาแปลกันในกลุ่มลับเว้ย เข้าได้เฉพาะคนมีน้ำใจเว้ย คนไม่มีน้ำใจ ขึ้ก๊อบไม่มีปัญญาหรอก ไปไกลๆเลย คนอ่านเขารู้หมดล่ะว่ามรึงก๊อบ
  F: สาด แปลเองไม่เป็นหรือไง.
  C:...???(ขอต้นฉบับมึงหน่อยจะได้รู้ว่ากรูจะต้องแปลอย่างไร)
  G: คนเคยอ่านมาเขารู้หมดล่ะ.เบื่อว่ะสังคมนี้มีแต่พวกเห็นแก่ตัว


  Day 3.
  A: I love you.แปลว่า ฉันรักคุณ
  C: แปลยังไงดีว่ะถึงจะไม่ก๊อบ
  C: I love you. แปลว่า ฉันเอาเมียชาวบ้าน
  E: สาด แดกหญ้าเป็นอาหารรึไงถึงแปล I Love you.อย่างนั้น จบโรงเรียนใหนมา
  H: ขี้ก๊อบแล้วยังเสือกปล่อยก่อนเจ้าของอีก
  F: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  G: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ

  Day 4.
  C: I love you. แปลว่า อายแอบเอาเมียชาวบ้าน(เรียนไม่จบว่ะ)
  F: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  G: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  F: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  G: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  F: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  G: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  F: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  G: "วันใดที่เจ้าได้ทำงาน ขอให้เจ้าจงได้สิ่งที่เจ้าทำย้อนกลับไปยังตัวเจ้าเอง ขอให้เจ้าโดนก๊อปผลงาน....ฯลฯ
  C: จวย..กรูเลิกก็ได้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ฮ่าาาๆเช็คเข้ พยายามน่าดู ฮ่าาๆ
   คือผมงงอยู่อย่างนึงนะ ปล่อยก่อนต้นฉบับ(ปล่อยก่อนในกลุ่มลับ) เเล้วมาว่าเว็บนี้(สมมุติ)ก๊อป คือมันจะก๊อปได้ยังไงว่ะ คือในกลุ่มลับมันยังไม่ปล่อยมาให้อ่าน เเล้วเค้าจะก๊อปมาได้ไง คือผมงงมากกับประโยคนี้ ม่ายเข้าใจ

   ลบ
  2. ฮ่าาาาๆๆๆ จริงมาก

   ลบ
  3. เป็นไรมากไหมนี้คุณแด๊กยาแล้วไปนอนเถอะ ถ้าอ้างอิงจากเว็บอิ๊งเดียวกันไงมันก็แปลตรงๆตัวคล้ายๆกันเป็นเรื่องปรกติถ้าไม่ใช่นักแปลมืออาชีพ แล้วตัวก๊อปปี้มันจะออกมาก่อนตัวจริงได้ไงฟะนี้ ตรรกะอะไรฟะ

   ลบ
  4. คว_ย ย้อมคิดได้แค่ในแบบของ _วาย.
   กลุ่มลับ มีให้พวก ค_าย คุยกันเอง

   ผมเป็นผู้อ่านทั่วไปคนนึง. ที่เข้ามาอ่าน มารออ่าน ในนี้ทุกวัน. ขอขอบคุณผู้แปลมากครับ. ที่มีน้ำใจ ในการแบ่งปันความสนุก. มาให้ผู้อื่นได้สนุกด้วย. ขอบคุณครับ

   ลบ
  5. ใช่กลุ่มที่เสพน้ำใจใช่ไหม น้ำใจละกี่บาทใช้ปล่าว

   ลบ
  6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  7. งง ดิ อยู่ดีดีมาบอก Admin blogspot นี้ก๊อบผลงานมา
   รบกวนสอบถามนิดหนึ่ง
   1. หลักฐานที่คุณบอกว่าเขาก๊อบละ?
   2. การแปลภาษา จากเว็บเดี่ยวกันกับที่คุณอ้าง มันจะแปลเหมือนกันไม่ได้เหรอ?
   3. มันจะเป็นไปได้อย่างไรก๊อบมาแล้วมาปล่อยก่อนเจ้าของ Blogspot กลุ่มลับที่คุณอ้างถึง ? มีหลักฐานกลุ่มลับไหม ว่ากลุ่มนั้นมีการแปลก่อน?

   ถ้ามีหลักฐานค่อยมาว่ากันดีกว่า พูดปากเปล่าเหมือนใส่ความข้างเดี่ยว

   ลบ
  8. ยังไงก็รออ่านตรงนี้เป็นกำลังใจให้ตรงนี้คับผมมม

   ลบ
  9. 5555+ อย่าไปสนใจเลยครับ มันอิจฉาบล็อกนี้ที่ทำดีกว่า
   และแปลได้ดีกว่า ไม่ใส่มุขเสี่ยว ๆ ของตนลงไปด้วย

   ลบ
  10. โคตรใช่เลยความเห็นนี้ 5555+ เห็นพวกที่มาด่ามาสแปมล่ะ โคตรจะสมเพชพวกมันจริงๆ 555555+

   ลบ
 2. สนุกมากๆครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้แอดครับ

  ตอบลบ
 4. ขอโทษครับ อยากรู้ว่าจ้าวอสูร นี้คือใครครับ ใช่คนเดี่ยวกับจอมมารปะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คนเดียวกันคับ เปลี่ยนวิธีเรียก

   ลบ
  2. ก็คือหัวหน้าสมาคมทมิฬที่คอยรังควานเมืองกอรี่อ่ะครับ

   ลบ
 5. ขอบคุณมากๆ เลยครับพี่ สู้ๆ ครับ รออยู่ทุกตอนไม่ต้องสนเว็ปอื่นครับ เอาที่สบายใจครับพี่ รอๆๆๆๆๆทุกวัน

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณแอด มากๆ คับ ผมเป็นกำลังใจให้ครับบ สู้ๆๆ คับบ

  ตอบลบ
 8. อิอิค้างสัสๆ รอไม่ไหวเเล้ว จะอ่านก่อนเเต่เสือกอ่านอักกิดไม่ออก ฮ่าาๆ ผมจะรอต่อไป

  ตอบลบ
 9. สู้ๆค่ะ อย่าทิ้งกันน่ะ

  ตอบลบ
 10. เป็นกำลังใจให้คับตอนนี้สำคัญมากที่พระได้รู้ว่ามีคนสู้กับจักรพรรดิ์ปราชญ์

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ
  แปลสนุกดี ย้อนอ่านหลายรอบละคับ
  ขอบคุณอีกครั้งที่สละเวลาแปลให้นะครับ

  ตอบลบ
 12. ขอขอบคุณมากๆเลยครับ และขอเป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยอีกคนครับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุนมากคับ..ผมคน1ที่เข้ามารอเว็บนี้ทุกวัน..ถ้าไม่มีบล็อคนี้ก้ไม่รุ้จะไปหาอ่านที่ไหน..สุ้ๆคับเป่นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 15. ทดลอง web นี้สิครับ

  http://blogsaefi.blogspot.com/2016/08/tdg-chapter-442-nie-sect-master.html

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณแอด มากๆ คับ ผมเป็นกำลังใจให้ครับบ สู้ๆๆ คับบ (ก๊อบจากข้างบนมา ฮ่าๆๆๆ เอาฮานะคับ)

  ตอบลบ
 17. ขอขอบคุณผู้แปลมากครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับ ขอบคุณในความมีน้ำใจแบ่งปัน เป็นกำลังใจให้นะครับ

  ตอบลบ
 19. สนุกมากครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 20. รอทุกวันครับ สู้ๆครับผม

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากๆครับ เอาใจช่วยแปลนะครับ

  ตอบลบ
 22. ธุคาบ ทำดีมีน้ำใจไม่ต้องอายไครครับ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณมากที่แปลให้อ่าน สู้ๆๆเป็นกำลังใจให้ครับ (ลิงค์นั้นผมก็เคยแนะนำแต่อยู่ที่ดุลพินิจของผู้แปล) ผมว่าคนที่เอาลิงค์มาแนะนำ สมควรเอามาเสนอแนะเฉยๆๆ ไม่สมควรไปกระแนะกระแน่ผู้แปล(Admin)นะ ถ้าคุณรออ่านไม่ไหวก็น่าจะไปอ่าน ลิงค์ที่คุณแนะนำมา. ไม่ใช่มาพูดจาแบบนี้ครับ

  ขอบคุณครับ
  เป็นกำลังใจให้แอดมินครับสู้ๆ

  ตอบลบ
 24. เกลียดจ้าวอสูรอะ เติมทรูเหมือนเนี่ยหลี่แน่ๆ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 25. สนุกมากๆครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณแอดมินมากๆครับ

  ตอบลบ
 27. เป็นกำลังใจให้ครับ มีหลายคนอ่านเว็ปนี้.เลยอาจมีพวกนิสัยไม่ดี บ้างคนเรียนมาน้อย ไม่ก็พวกขี้อิจฉา. วิจารณ์เสียๆหายๆ โดยนั่งอยู่หน้าคอม แต่เหมือนคิดเอาเองว่านั่งอยู่ข้างผู้แปล เห็นแจ้งทุกอย่าง อย่าไปใส่ใจครับ ใส่ใจคนที่สนับสนุนเราดีกว่า ����

  ตอบลบ
 28. สังคมมีทุกทีนะครับ คนไม่ลงมือทำ คอยแต่จะชุดรังให้คนอืนต่ำไปกับตัวเอง อย่างไรซะผมเป็นกำลังใจให้กับคนลงมือทำมากกว่าค่อยใช้คำพูด(พิมพ์)ด่าว่าคนอืนไปวันๆ ไม่พอใจก็ออกไปไม่ต้องอ่าไม่ต้องเขียน จบ

  ตอบลบ
 29. อยากขอบคุณแอัดนะ แต่เขียนไม่เป็น

  ตอบลบ
 30. ขอบคุณครับ มีให้อ่านวันละตอนก่อนตื่น(เฮ้ย)ก่อนนอน(เฮ้ย)อ่ะถูกแล้วนี่หว่า555เล่นเองตบเอง ถ้าวันไหน@ลงที10ตอนผมนี่งอลเลยเวลานอนมันจะน้อยเกินไป555 จบขอบคุณอีกที

  ตอบลบ
 31. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 32. Thxมากคับ เข้าใจคนแปลต้องทำงานคับ ผมก่ะทำงานเช่นกัน เข้าใจว่ายุ่งคับแล้วยังสละเวลามาแปลให้อีก เปนกำลังใจให้คับ
  เรามาติดตามทีล้ะตอนไปพร้อมๆกันคับ

  ตอบลบ
 33. ขอบคุณมากๆๆๆนะคับที่มีน้ำใจ

  ตอบลบ
 34. เขามีน้ำใจแปลให้อ่านๆกันก็ดีถมแล้วครับ ปล.ขอบคุณที่แปลให้กันอ่านนะครับเป็นกำลังใจให้ สู้ๆนะครับ

  ตอบลบ
 35. สู้สู้ จะติดตามต่อไปครับ

  ตอบลบ
 36. ขอบคุณที่แปลให้อ่านครับ เป็นกำลังใจให้แอดอีกคนครับ

  ตอบลบ
 37. ขอบคุณที่แปลให้อ่านครับ เป็นกำลังใจให้แอดอีกคนครับ

  ตอบลบ