วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 393 – Mysterious Aura

Tale of the demon and god novel Chapter 393 – Mysterious Aura

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 393 ปราณลึกลับ


บทที่ 393 ปราณลึกลับ


The experts returned to the task at hand: staring at the crystal jade wall and attempting to comprehend the chant inscribed on it.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญกลับไปทำเหตุการณ์ก่อนหน้า,เริ่มที่จ้องมองไปที่แผ่นผนังหยกแก้วผลึกและพยายามที่จะทำความเข้าใจกับคาถาอาคมที่จารึกไว้บนนั้น.

Suddenly, Nie Li began to rapidly write inscription patterns, which imprinted themselves upon the crystal jade wall.
ทันใดนั้น,เนี่ยหลีก็เริ่มที่จะเขียนรูปแบบอักขระอย่างรวดเร็ว ซึ่งประทับลงไปบนแผ่นผนังหยกแก้วผลึก.
At first, everyone thought that Nie Li was only fooling around. But suddenly, the crystal jade wall began glowing and Nie Li’s figure began to fade.
ในตอนแรกนั้น,ทุกๆคนคิดว่าเนี่ยหลีนั้นเป็นแค่เพียงเล่นตลกเท่านั้น.แต่ทันใดนั่นเอง,ผนังกำแพงหยกแก้วผลึกเริ่มที่จะส่องแสงและร่างกายของเนี่ยหลีก็เริ่มที่จะหายไป.


“What’s going on?”
"มันเกิดอะไรขึ้น?"
“Stop him!”
"หยุดเขาไว้!"
Several experts stood up at the same time and tried to stop Nie Li.
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยืนขึ้นและทำเหมือนเดิมโดยพยายามที่จะหยุดเนี่ยหลี.
However, they could only watch as Nie Li swiftly entered the crystal jade wall and disappeared.
แต่ถึงกระนั้น,พวกเขาก็ทำได้แค่เพียงเฝ้ามองขณะที่เนี่ยหลีได้เข้าไปในแผ่นกำแพงหยกแก้วผลึกอย่างรวดเร็วและได้หายไปแล้ว.
The crowd was dumbfounded. Could the method for entering the crystal jade wall actually be something easy? It’s just that no one had attempted it before? If they’d known that this was going to happen, then they would’ve detained Nie Li and interrogated him!
เหล่าฝูงชนต่างตกตะลึง.ด้วยวิธีการใดที่สามารถเข้าไปในแผ่นผนังหยกแก้วผลึกนั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆหรืออย่างไร?หรือเพียงแค่ไม่มีใครที่ได้พยายามก่อนหน้านี้หรือไม่?ถ้าพวกเขารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้,เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะยั้บยั้งเนี่ยหลีและสอบถามเขา!
Wu Yazi was also dumbfounded; he never expected Nie Li to be able to enter. He turned to Xiao Yu and asked, “So, Nie Li knew how to enter?”
อู๋หยาจื่อรู้สึกตกตะลึงเหมือนกัน,เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีจะสามารถเข้าไปข้างในได้.เขาหันไปหาเซี่ยวหยู๋และถาม "จริงๆแล้ว,เนี่ยหลีรู้ว่าจะเข้าไปข้างในอย่างไรใช่ไหม?"

Xiao Yu shrugged. “I don’t know, either. Maybe it was by luck?”
เซี่ยวหยู๋ยักไหล่."ข้าไม่รู้,หรือว่า,บางทีมันอาจจะเป็นแค่โชคหรือไม่?"
Wu Yazi was extremely crestfallen. Nie Li had gone in without him! Wouldn’t Nie Li go ahead and snatch all the main hall’s treasures, leaving nothing for himself?
อู๋หยาจื่อซึมเศร้าเป็นอย่างมาก.เนี่ยหลีได้หายไปโดยไร้เขา! เนี่ยหลีคงไม่ไปฉกฉวยสมบัติทั้งหมดจากห้องโถงหลัง,ไม่เหลืออะไรไว้ให้กับเขาหรือไม่?

Wu Yazi glanced at Xiao Yu. Xiao Yu was still here. He didn’t know if Nie Li would return, but he could only patiently wait.
อู๋หยาจื่อชำเลืองมองไปที่เซี่ยวหยู๋.เซี่ยวหยู๋ยังคงอยู่นี่.เขาไม่รู้เลยว่าถ้าเนี่ยหลีจะกลับมา,แต่เขาคงทำได้แค่เพียงรออย่างอดทน.

Some of the experts approached the crystal jade wall to study it.
มีผู้เชี่ยวชาญบางคนได้เข้าใกล้ผนังกำแพงหยกแก้วผลึกเพื่อศึกษามัน.
One expert copied Nie Li and knocked on the surface a few times. Aside from the echoes, he found nothing.
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญนั้นได้เลียบแบบเนี่ยหลีและเคาะไปยังพื้นผิวกำแพงหลายครั้ง.นอกจากเสียงสะท้อน,เขาไม่พบอะไรเลย.
He thought about it a little. Those two person wrote some inscription patterns before entering… Therefore, he too, began writing on the wall. The inscription patterns glowed brightly as they sunk into the crystal jade wall.
เขาครุ่นคิดอยู่เล็กน้อย.เหล่าคนทั้งสองนั้นได้เขียนรูปแบบอักขระบางอย่างก่อนที่จะเข้าไป... ดังนั้น,เขาก็ต้องทำด้วย,เขาเริ่มที่จะเขียนอักขระไปบนกำแพง.รูปแบบอักขระส่องแสงเจิดจ้าขณะที่มันจมลงไปในแผ่นกำแพงหยกแก้วผลึก.

Success?
สำเร็จรึ?

That expert couldn’t help showing an expression of glee as he watched the wall in excitement.
ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นอดไม่ได้ที่จะแสดงท่าทางยินดีขณะที่เขาเฝ้ามองกำแพงด้วยความตื่นเต้น.

Suddenly, with a *boom*, that expert was sent flying by a surge of energy that shot out from the crystal jade wall. He soared for a few dozen meters before he landed heavily on the floor. His entire body was charred and smoking. His legs twitched a few times before his entire body stilled.
ทันใดนั้น,ด้วย *บูมม* ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นถูกส่งลอยออกไปโดยพลังที่เกรี้ยวกราดที่ยิงไปที่เขาจากแผ่นกำแพงหยกผลึก.เขาลอยออกมาหลายสิบเมตรก่อนที่เขาจะตกลงไปบนพื้นอย่างหนัก.ทั่วร่างกายของเขาไหม้เกรียมและมีควันขึ้น.ขาของเขานั้นกระตุกไปหลายครั้งก่อนที่ทั้งร่างกายของเขาจะแน่นิ่ง

At the sight of that, the other experts who were trying to enter all decided to back off. Their hearts were stunned and their scalps tingled as they no longer dared to experiment.
ด้วยสิ่งที่เห็นนั่น,เหล่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่ได้พยายามจะเข้าไป ตัดสินใจถอยหลังออกมา.หัวใจของพวกเขาตะลึงงันและเสียวสันหลัง ขณะที่พวกเขานั้นไม่กล้าที่จะทดลองอีกต่อไป.

The crystal jade wall wasn’t that easy to solve. One wrong move and a price must be paid.
แผ่นผนังหยกแก้วผลึกนั้นไม่ได้ง่ายที่จะไขปัญหา.ก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวพร้อมจะต้องจ่ายด้วยราคาที่แพง.

They’d managed to enter the Void Illusionary Divine Palace only with great effort, and had been given a chance to comprehend an exceptional cultivation technique. How could they bear to leave?
พวกเขาจะต้องทำให้สำเร็จเพื่อจะเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าด้วยความพยามให้มาก,และจะต้องหาลู่ทางที่จะทำความเข้าใจเทคนิคบ่มเพาะพลังเป็นพิเศษ.พวกเขาจะสามารถฝืนทนล้มเลิกไปได้อย่างไร?


The experts returned to their seats and continued comprehending the crystal jade wall.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างกลับไปยังที่นั่งของพวกเขาและดำเนินการทำความเข้าใจแผ่นผนังหยกแก้วผลึกต่อไป.

Wu Yazi glanced at the charred corpse. Nie Li was extremely knowledgeable; it wasn’t surprising that he knew how to enter the crystal jade wall. Wu Yazi then wondered about the person who’d gone in before Nie Li. But either way, Wu Yazi himself didn’t have a shot at entering, so he decided to stay there and comprehend the crystal jade wall.
อู๋หยาจื่อชำเลืองมองไปที่ศพที่ไหม้เกรียม.เนี่ยหลีช่างทรงความรู้เป็นอย่างมาก,ไม่น่าแปลกใจเลยที่จะรู้วิธีที่จะเข้าไปในผนังหยกแก้วผลึก.อู๋หยาจื่อสงสัยเช่นกันเกี่ยวกับคนที่หายไปก่อนเนี่ยหลี.แต่ถึงอย่างไรก็ตาม,ด้วยตัวของอู๋หยาจื่อเองไม่ต้องการให้ ถูกยิงเมื่อเข้าไปข้างใน,ดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่และพยายามทำความเข้าใจแผ่นหนังหยกแก้วผลึก.

Xiao Yu looked at the crystal jade wall in a daze. She didn’t know why, but she felt a pang of sadness. Nie Li was like a comet, a bright star that would appear, then disappear from her life.
เซี่ยวหยู๋จ้องมองไปที่แผ่นกำแพงหยกแก้วผลึกด้วยความงุนงง.นางไม่รู้ว่าทำไม,แต่นางรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดจากความเศร้า.เนี่ยหลีนั้นเป็นเหมือนกับดาวหาง,เป็นเหมือนดวงดาราที่สว่างไสวที่ได้ปรากฏขึ้น,ถัดมาก็หายไปจากชีวิตของนาง
Right now, she was two ranks beneath Nie Li in cultivation. And that gap would only grow wider in the future.
ตอนนี้นั้น,นางมีระดับการบ่มเพาะพลังต่ำกว่าเนี่ยหลีสองขั้น.และช่องว่างจะค่อยๆกว้างออกไปในอนาคต.
Suddenly, she sensed two mysterious auras flowing together within her soul realm, which then rushed through her four limbs and all her meridians. These two auras definitely had some sort of connection to the ring on her right hand.
ทันใดนั้น,หล่อนก็รับรู้ได้ถึงสองปราณที่ลึกลับกำลังไหลไปด้วยกันภายในเขตแดนวิญญาณของหล่อน,จากนั้นก็รีบเร่งไหลผ่านไปยังแขนขาทั้งสี่และจุดปราณต่างๆของนาง.ด้วยสองปราณดังกล่าวนั้นมีการเชื่อมต่อกับแหวนที่มือขวาของหล่อนอย่างแน่นอน.
Xiao Yu had always been aware of those two auras inside herself, protecting her. Whenever she suffered a setback or encountered a difficulty in her cultivation, they would always appear to her aid.
เซี่ยวหยู๋ได้ตระหนักถึงทั้งสองปราณที่อยู่ในตัวของนาง,คอยปกป้องนาง.เมื่อไหร่ก็ตามที่นางต้องกลับมาตั้งหลักใหม่หรือต้องพบความยากลำบากในการบ่มเพาะพลัง,พวกเขาจะปรากฏออกมาช่วยเหลือนางมาโดยตลอด.

She didn’t know where they were from, but she sensed that they were related to her origins. They were a part of the reason she pursued the origins of her birth.
นางไม่รู้เลยว่าพวกเขานั้นมาจากที่ไหนแต่หล่อนรับรู้ได้ว่าพวกเขานั้นต้องเกี่ยวข้องกับชาติกำเนิดของหล่อน.พวกเขาเป็นบางส่วนของเหตุผลที่ทำให้นางต้องตามหาต้นกำเนิดของนาง.
An energy rushed into her soul realm and stimulated the Demon Blood Sacrifice.
พลังงานนั้นได้วิ่งไปยังเขตแดนวิญญาณของหล่อนและกระตุ้นการสังเวยโลหิตอสูร.
Xiao Yu’s cultivation shot like an arrow as it surged and raged.
การบ่มเพาะพลังของเซี่ยวหยู๋ได้ถูกยิงออกไปเหมือนกับลูกธนูขณะที่มันพลุ้งพล่านและโกรธเกรี้ยว.

Even Xiao Yu was astonished by the development, and realised she couldn’t completely control the energy.
แม้แต่เซี่ยวหยู๋เองยังต้องประหลาดใจในการพัฒนา,และตระหนักได้ว่าหล่อนนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมพลังงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์.

*Poooof!*
*ปุฟฟ!*
The eighth fate soul ignited inside her soul realm, followed by the ninth.
ลิขิตวิญญาณที่แปดได้ถูกจุดขึ้นในเขตแดนวิญญาณของหล่อน,ตามมาด้วยลิขิตวิญญาณที่เก้า.
In the center of the ninth fate soul, a small star quietly appeared, filled with boundless energy.
ในจุดศูนย์กลางของลิขิตวิญญาณที่เก้า,ได้มีดาวเล็กๆค่อยๆปรากฏขึ้น,ที่เติมเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่มีสิ้นสุด.

It was the fate star!
มันคือดาวของลิขิตวิญญาณ!
Once a person comprehends their fate soul’s energy, they can step into the Heavenly Star Realm!
เมื่อคนๆหนึ่งได้ทำความเข้าใจในพลังของลิขิตวิญญาณแล้ว,พวกเขาจะสามารถที่จะก้าวต่อไปยังระดับเขตแดนวิญญาณ ดาวสวรรค์ได้!

Wu Yazi was peacefully cultivating when he suddenly sensed Xiao Yu’s aura surge to 9-fate. He even had the vague feeling that she’d broken through to the Heavenly Star Realm.
อู๋หยาจื่อได้บ่มเพาะพลังอย่างสงบอยู่นั้น ทันใดนั้น เมื่อเขารับรู้ได้ถึงกลิ่นอายของเซี่ยวหยู่ได้แพร่ไปถึงระดับ 9 ลิขิต.เขาได้รู้สึกถึงความคลุมเคลือพอๆกับที่นางนั้นกำลังทะลุผ่านไปยังระดับดาวสวรรค์.

Nie Li and Xiao Yu, those bastards! This cultivation speed was too insane. How could they possibly make consecutive ranks? Usually, it takes dozens of years to break through a single rank. At the very least, it takes a few months. How could these two possibly exist in this universe?
เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋,ช่างสารเลวมาก! การบ่มเพาะพลังจะรวดเร็วบ้าคลั่งเกินไปแล้ว.พวกเขาสามารถที่จะเลื่อนระดับได้ติดต่อกันได้อย่างไรกัน?โดยปรกติแล้ว,จะต้องใช้เวลาหลายสิบปีสำหรับทะลวงขั้นๆหนึ่ง,อย่างน้อยที่สุดแล้ว,ก็ต้องใช้เวลาหลายเดือน.เป็นไปได้อย่างไร ที่มีคนอย่างพวกเขาทั้งสองอยู่ในจักรวาลแห่งนี้?


Even Xiao Yu was inwardly surprised by her progress. The power of the Demon Blood Sacrifice was great, indeed, but she sensed that her two mysterious auras were even stronger than that.
แม้แต่เซี่ยวหยู๋เองก็ประหลาดใจอยู่ภายในใจที่หล่อนรุดหน้า.พลังอำนาจการสังเวยโลหิตอสูรช่างยอดเยี่ยม,ซึ่งเป็นความจริง,แต่กระนั้นนางก็รับรู้ได้ถึงปราณลึกลับที่เกิดควบคู่และแข็งแกร่งมากกว่านั้น.
The two auras danced within her soul realm for a while longer, before rushing from her chest to her eyes. Suddenly, Xiao Yu’s eyes were filled with divine light.
ปราณทั้งสองนั้นเต้นไปมาภายในเขตแดนวิญญาณของนางอยู่ระยะเวลานานเหมือนกัน,ก่อนที่จะพุ่งไปยังแก้มของนางและไปยังดวงตาของนาง.ทันใดนั้น,ดวงตาของเซี่ยวหยู๋ก็ถูกเติมไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์.

The crystal jade wall suddenly became strange and contorted to her, while the inscription patterns clearly displayed themselves before her.
แผ่นผนังหยกแก้วผลึกกลายเป็นสิ่งที่แปลกและบิดเบี้ยวสำหรับเธอในทันที,ขณะที่รูปแบบอักขระได้โผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนต่อหน้าของเธอ.

She suddenly understood it all. So that’s the method to entering the crystal jade wall!
เธอก็เข้าใจมันทั้งหมดในทันที.รวมทั้งวิธีที่จะเข้าไปในผนังหยกแก้วผลึกด้วย!

Xiao Yu stood up and approached the wall.
เซี่ยวหยู่ลุกขึ้นและเข้าไปใกล้ๆกับผนัง.
“Wait up!” Wu Yazi called out to Xiao Yu.
"รอก่อน!" อู๋หยาจื่อตะโกนไปยังเซี่ยวหยู๋.
Wu Yazi had a feeling that Xiao Yu knew how to open the crystal jade wall.
อู๋หยาจื่อรู้สึกได้ว่าเซี่ยวหยู๋นั้นรู้วิธีที่จะเปิดแผ่นผนังหยกแก้วผลึกได้.

“What is it?” Xiao Yu halted her steps and looked at Wu Yazi.
"มีอะไรรึ?" เซี่ยวหยู๋หยุดก้าวไปและมองมาที่อู๋หยาจื่อ.

Wu Yazi rubbed his hands and chuckled as he transmitted his voice to Xiao Yu. “Brother Xiao Yu, please tell me how to enter the crystal jade wall. You can’t just both go in and leave me out here, all alone. Besides, since I’m a Heavenly Axis Realm, I can protect you!”
อู๋หยาจื่อถูมือของเขาไปมาและหัวเราะร่วนขณะที่เขาส่งเสียงของเขาผ่านลมปราณไปยังเซี่ยวหยู๋."น้องเซี่ยวหยู๋,ช่วยบอกข้าด้วยวิธีที่จะเข้าไปในแผ่นผนังหยกแก้วผลึก.เจ้าคงจะไม่เข้าไปอีกคนและปล่อยให้ข้าอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวหรอกนะ.นอกจากนี้,ในเมื่อข้าเป็นถึงระดับแก่นสวรรค์,ข้าสามารถที่จะปกป้องเจ้าได้!"
Xiao Yu thought about it for a moment, then decided that there was no harm in letting Wu Yazi follow them; on the contrary, it might even benefit them. Nie Li might end up fighting the Demon Lord, so it’d be nice to have an extra fighter. She lifted her right hand and pointed at Wu Yazi. Lines of inscription patterns flowed into Wu Yazi’s mind.
เซี่ยวหยู๋คิดอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็ได้ตัดสินใจ ซึ่งไม่มีอันตรายใดที่จะปล่อยให้อู๋หยาจื่อตามไปด้วย,ในทางตรงข้าม,มันก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา.เนี่ยหลีอาจจะจบด้วยการต่อสู้กับจ้าวอสูร,ดังนั้นมันคงจะเป็นการดีหากมีคนช่วยต่อสู้เพิ่มเติม,หล่อนยกมือขวาของเธอและชี้ไปที่อู๋หยาจื่อ.เส้นของรูปแบบอักขระได้ไหลไปยังจิตใจของอู๋หยาจื่อ.
It’s the method for entering the crystal jade wall!
มันเป็นวิธีที่จะเข้าไปยังแผ่นผนังหยกแก้วผลึก!

Wu Yazi’s heart shook. It looked like he’d really underestimated Xiao Yu. This guy was capable of transmitting inscription patterns directly into his mind. A Dao of Dragon Realm expert might not even be able to do that, but Xiao Yu wasn’t even a Heavenly Star Realm, yet. Wu Yazi felt cold shivers all over his body, despite the normal temperature in the room.
หัวใจของอู๋หยาจื่อสั่นไปมา.ดูเหมือนว่าเขาจะประเมินเซี่ยวหยู๋ต่ำเกินไป.คนๆนี้สามารถที่จะส่งรูปแบบอักขระเข้ามาในจิตใจของเขาได้โดยตรง.ขนาดผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรยังไม่อาจทำอย่างนั้นได้เลย,แต่เซี่ยวหยู๋แม้แต่ระดับแก่นสวรรค์ยังไม่ถึงเลย.อู๋หยาจื่อรู้สึกหนาวสั่นไปตัว,ท่ามกลางอุณหภูมิธรรมดาในห้องเลยทีเดียว.

Both Nie Li and Xiao Yu were too mysterious and impossible to predict.

ทั้งเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋ช่างลึกลับจนเกินไปและไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลย.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)48 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 2. ผมคิดว่ามันจบเร็วเกินไปนะครับ T^T
  แต่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับ

  ตอบลบ
 3. ข้าน้อยขอคารวะ ด้วย 2 มือที่ประสานกัน "ขอบคุณครับ"

  ตอบลบ
 4. อุ่หย่าจือ อนาคตไกลแน่ 555

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมาก ^_^ ค้างนิดๆๆอยากกกกกให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆจุง

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ สนุกมากๆครับ

  ตอบลบ
 7. เกมนี้อู๋โดนหลอกใช้เต็มๆนอกจากโดนเซี่ยวหยู๋กับเนี่หลี่ปล้นหินตีบวกแล้ว เซี่ยวอยู่มีพ่อแม่เติมทรูให้ เนี่ยหลี่ผลิตบัตรทรูใช้เอง+gmหนุนหลัง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 555พูดได้ตรงมากครับ

   ลบ
 8. ขอบคุณนะ
  ไม่ได้เข้ามานาน อ่านที6ตอนฟินมาก น้ำตาจิไหล
  คิดถึงทีมแปลทุกคนครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมาก ๆ ครับ
  แอบอ่านมาเกือบร้อยตอนล่ะ ไม่เคยได้ขอบคุณเลย

  ก่อนนี้อ่านอีกเวปนึงครับ เพิ่งมาเจอบล็อกนี้
  จะติดตามต่อไปครับ

  เป็นกำลังใจให้ครับ
  ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการแบ่งปันครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากครับ ที่แปลให้ได้อ่าน

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากครับ อาทิตย์นึงมาอ่านทีนึงหลายตอนดี

  ตอบลบ
 13. เก่งทั้งผัวทั้งเมียเลย

  ตอบลบ