วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 392 – Encounter with the Demon Lord, Again

Tale of the demon and god novel Chapter 392 – Encounter with the Demon Lord, Again

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 392 พบกับจ้าวอสูรอีกครั้ง.


บทที่ 392 พบกับจ้าวอสูรอีกครั้ง.

Nie Li sat under the Spiritual Void Wall with the verses of the chant projected on his retinas.
เนี่ยหลีนั่งอยู่ข้างล่างของแผ่นกำแพงจิตวิญญาณแห่งความว่างเปล่าที่มีอาคมคาถาฉายอยู่ในตาของเขา.

It was the [God Tongue] cultivation technique!
มันเป็นเทคนิคบ่มเพาะพลัง[คารมแห่งทวยเทพ]
This cultivation technique was created by a supreme expert. Reaching the limit, you’d be able to gain Deity ranked power.
เป็นเทคนิคการบ่มเพาะพลังที่คิดค้นโดยสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ,เมื่อถึงจุดสูงสุด,จะสามารถใช้พลังอำนาจในระดับเดียวกับเทพได้.
The [God Tongue] cultivation technique was on par with the [Heavenly God] cultivation technique.
เทคนิคการบ่มเพาะพลัง[คารมแห่งทวยเทพ]นั้นสามารถเทียบเคียงได้กับเทคนิค[เทพวิถีฟ้า]เลยทีเดียว


Could the owner of the Void Illusionary Divine Palace be the legendary Ancestral Master Daozang, the same one who’d created the [God Tongue] cultivation technique?
เป็นไปได้ว่าเจ้าของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าจะเป็นปรมาจารย์บรรพชนในตำนาน เซียนเต๋า,เป็นคนเดียวกันกับคนที่ได้คิดค้นเทคนิคบ่มเพาะพลัง[คารมแห่งทวยเทพ]หรือไม่?

The Ancestral Master Daozang was an extremely formidable figure.
ปรมาจารย์บรรพชน เซียนเต๋าเป็นบุคคลที่น่ายำเกรงเป็นอย่างมาก

He was also one of the most mysterious figures lost to history. No one knew anything about his life, only that he’d fought and held his own against the full-strength Sage Emperor. He hadn’t won, but he’d manage to fully escape. Afterwards, he sealed away the Sage Emperor’s demonic bone, and vanished without a trace.
เขาเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่มีตัวตนที่ลึกลับมากที่สุดซึ่งได้หายไปจากประวัติศาสตร์.ไม่มีใครรู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตเขา,มีเพียงเขาที่ต่อสู้และยังต่อต้านจักรพรรดิแห่งปราชญ์อย่างเต็มกำลัง.เขาไม่อาจชนะได้,แต่ก็ยังสามารถหลบหนีออกมาได้.หลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการผนึกกระดูกปิศาจจักรพรรดิแห่งปราชญ์และก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย.

Nie Li wondered whether this Void Illusionary Divine Palace was actually the tomb of the Ancestral Master Daozang.
เนี่ยหลีมีความสงสัย หรือว่าตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นจริงๆแล้วเป็นสุสานของปรมาจารย์บรรพชน เซียนเต๋า.
The [God Tongue] technique is even harder to cultivate than the [Heavenly God] cultivation technique, as it requires the practitioner to have a sincere heart. Even though Nie Li had experienced two lifetimes’ worth of cultivation, he was still human. It was extremely difficult for him to cultivate the [God Tongue] to its full extent.
เทคนิคบ่มเพาะพลัง[คารมแห่งทวยเทพ]นั้นมีความลำบากในการบ่มเพาะพลังมากกว่าเทคนิคบ่มเพาะพลัง [เทพวิถีฟ้า] ด้วยการที่ความต้องการของผู้ฝึกหัดวิชานั้นจะต้องมีหัวใจที่บริสุทธ์.ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีจะมีประสบการณ์ถึงสองชาติภพซึ่งควรค่าจะบ่มเพาะพลังได้,เขาก็ยังเป็นมนุษย์.มันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเขาที่จะทำการบ่มเพาะพลังด้วยเทคนิค[คารมแห่งทวยเทพ]ให้เต็มประสิทธิภาพได้.

Nie Li quietly sat before the Spiritual Void Wall and stared at the various inscription patterns.
เนี่ยหลีนั่งอย่างเงียบๆอยู่ข้างหน้าแผ่นผนังจิตวิญญาณแห่งความว่างเปล่าและจ้องมองไปยังรูปแบบอักขระจำนวนมาก.


As Nie Li and his group quietly comprehended the wall, a pale-faced youth appeared.
ขณะที่เนี่ยหลีและกลุ่มของเขาค่อยๆทำความเข้าใจผนังกำแพง,ใบหน้าที่ซีดเซียวของชายหนุ่มคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้น.
Nie Li’s pupils shrank and a chilling bloodlust flashed through his eyes.
ดวงตาของเนี่ยหลีหรี่ลงและความกระหายเลือดอย่างเย็นชาได้ผ่านเข้ามามาในสายตาของเขา.

It’s the Demon Lord!
นั่นมัน จ้าวอสูร
He never expected to encounter him in a place like this.
เขาไม่คาดคิดเลยว่าจะประสบพบกับเขาในสถานที่เช่นนี้.
The Demon Lord clearly hadn’t entered through the life gate. So how did he get in?
จ้าวอสูรไม่ได้ผ่านเข้ามาในประตูแห่งชีวิตอย่างแน่นอน,เช่นนั้นแล้วเขาเข้ามาข้างในได้อย่างไร?

The Demon Lord swept an eye over his surroundings and ignored the cultivators as he approached the Spiritual Void Wall. Nie Li was still disguised as a demon clan expert, so the Demon Lord didn’t recognise him as he seated himself amongst the crowd.
จ้าวอสูรกวาดสายตาของเขามองไปรอบๆและเมินเฉยที่จะบ่มเพาะพลังขณะที่เขาเข้าใกล้กำแพงจิตวิญญาณแห่งความว่างเปล่า.เนี่ยหลียังคงแปลงกายเป็นผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรอยู่,ดังนั้นจ้าวอสูรจึงไม่สามารถจดจำเขาได้ขณะที่เขานั้นนั่งลงระหว่างฝูงชน.
The Demon Lord sat only a dozen meters away from Nie Li. Surges of a mysterious aura curled around the Demon Lord.
จ้าวอสูรนั่งอยู่ห่างจากเนี่ยหลีแค่เพียงสิบกว่าเมตรออกไป.กลิ่นอายพลังที่ลึกลับแผ่ออกมาหมุนวนรอบตัวจ้าวอสูร.
Based on that aura, Nie Li could tell that the Demon Lord had reached 8-fate; however, there was something else inside that aura, something mysterious and powerful that caused a chill in Nie Li’s heart.
ด้วยกลิ่นอายของพลังจำนวนนี้,เนี่ยหลีสามารถบอกได้ว่าจ้าวอสูรนั้นอยู่ที่ระดับ 8-ลิขิต,แต่ถึงกระนั้น,ก็มีบางอย่างอีกที่อยู่ภายในกลิ่นอายนั่น,บางสิ่งที่ลึกลับและทรงพลังซึ่งเป็นเหตุให้หัวใจของเนี่ยหลีถึงกับเย็นเยือก.

Thanks to the vine inside Nie Li’s body, his cultivation wasn’t that fast. If it hadn’t been for the Demon Blood Sacrifice, he’d still be at 5-fate. However, the Demon Lord possessed the Supreme Physique; therefore, his cultivation had soared by leaps and bounds.
เนื่องจากเถาว์พลังภายในร่างกายของเนี่ยหลี,การบ่มเพาะพลังของเขาจึงไม่ได้รวดเร็ว.ถ้าไม่ได้การสังเวยโลหิตอสูรก่อนหน้านี้.เขาก็ยังอยู่ที่ 5-ลิขิต.อย่างไรก็ตาม,จ้าวอสุรนั้นครอบครองความแข็งแกร่งของร่างกาย,ดังนั้นการบ่มเพาะพลังของเขาจึงได้เพิ่มสูงขึ้นแบบพุ่งทะยานและก้าวกระโดด.
Nie Li remembered how Ye Zong had died at the hands of the Demon Lord, and his heart was filled with cold bloodlust. If it wasn’t for him not being able to kill anyone here, he would’ve already taken action. Even though there was something cold and mysterious inside the Demon Lord’s body, Nie Li did not fear him.
เนี่ยหลียังคงจดจำได้กับสิ่งที่เย่ซ่งได้ตายไปด้วยน้ำมือของจ้าวอสูร,และใจของเขานั้นถูกเติมไปด้วยความกระหายเลือดที่เย็นชา.ถ้าไม่เพราะว่าเขานั้นอาจจะโดนสังหารจากคนอื่นๆที่นี่,เขาก็คงจะต้องทำอะไรสักอย่างเรียบร้อยแล้ว.ถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งที่เย็นเยือกและลึกลับภายในร่างกายของจ้าวอสูรก็ตาม,เนี่ยหลีก็หาได้เกรงกลัวเขาไม่.
The problem was that if he killed the Demon Lord now, the best he could do was lower the Demon Lord’s cultivation by one stage.
ด้วยปัญหาดังกล่าวถ้าเขาสังหารจ้าวอสูรตอนนี้,อย่างดีที่สุดเขาก็แค่สามารถทำให้การบ่มเพาะพลังของจ้าวอสูรลดลงหนึ่งขั้น.

The Demon Lord paid no attention to anything as he sat cross-legged and stared at the crystal jade wall with a deep expression.
จ้าวอสูรหาได้ให้ความสนใจใดๆขณะที่เขานั่งสมาธิและจ้องมองไปที่แผ่นกำแพงหยกแก้วผนึกด้วยท่าทางลึกซึ้ง.

Xiao Yu had met the Demon Lord once, back in the Tiny World. She recognised him, and knew that there was bad blood between him and Nie Li. She couldn’t help glancing at Nie Li with concern. She sensed that the Demon Lord was a dangerous opponent.
เซี่ยวหยู๋เคยพบกับจ้าวอสูรครั้งหนึ่ง,ก่อนหน้านี้ที่โลกใบเล็ก.หล่อนจำเขาได้,และรับรู้ได้ว่ามีความเกลียดชังระหว่างเขากับเนี่ยหลีด้วย.หล่อนอดไม่ได้ที่จะชำเลืองไปที่เนี่ยหลีด้วยความกังวล.หล่อนรับรู้ได้ว่าจ้าวอสูรนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามที่อันตราย.

The Demon Lord looked around him in disdain, then said, “I never expected there to be so many people gathered around here. But you guys are stuck at such a low level; it just means that you’re not fated for the Ancestral Master Daozang’s secret treasure!”
จ้าวอสูรจ้องมองรอบๆตัวเขาด้วยความรังเกลียด,จากนั้นก็พูดว่า "ข้าไม่คาดคิดเลยว่าจะมีคนมากมายที่มาชุมนุมอยู่รอบๆบริเวณนี้.แต่พวกเจ้ายังคงติดอยู่กับ กับดักระดับต่ำๆเช่นนี้.มันดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะไม่ได้มีชะตาต่อสมบัติลับของปรมาจารย์บรรพชน เซียนเต๋าซินะ!"

The Demon Lord stood up, and approached the crystal jade wall.
จ้าวอสูรยืนขึ้นและเข้าไปใกล้ๆกับแผ่นผนังหยกแก้วผลึก.

Everyone’s attention was focused on the Demon Lord.
ความสนใจของทุกๆคนต่างพุ่งตรงมายังจ้าวอสูร.

“Someone’s trying to break the crystal jade wall!”
"บางคนได้พยายามที่จะทำลายผนังกำแพงหยกแก้วผลึก!"

“Hahaha! He’s so full of himself. It’s impossible to break the crystal jade wall!”
"ฮ่าฮ่าฮ่า !เขาคงจะหลังตัวเองอยู่สินะ.เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำลายกำแพงหยกแก้วผลึกได้!"

“He’ll probably go crying home about his failure!”
"เขาอาจจะกำลังร้องไห้กลับบ้านกับความล้มเหลวของเขาเองอยู่ล่ะซิ!"
Countless people had tried to break the inscription patterns before. All of them had ended in failure.
เหล่าคนจำนวนนับไม่ถ้วนได้พยายามที่จะทำลายรูปแบบอักขระก่อนหน้านี้.พวกเขาทั้งหมดล้วนแล้วแต่ล้มเหลว.

So, of course, they didn’t think that the Demon Lord could accomplish it.
ดังนั่น,แน่นอนว่า,พวกเขาไม่คิดว่าจ้าวอสูรจะสามารถทำมันสำเร็จได้.

Nie Li watched the Demon Lord, and noted that his opponent felt a little different than before. However, he couldn’t pinpoint exactly what was off.
เนี่ยหลีเฝ้ามองจ้าวอสูร,และสังเกตไปยังฝ่ายตรงข้ามของเขารู้สึกถึงความแตกต่างก่อนหน้านี้.แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ไม่สามารถที่จะระบุถึงความจริงถึงสิ่งที่ได้ปกปิดไว้อยู่.
The Demon Lord stopped before the crystal jade wall and placed his palm on its surface. Traces of mysterious light started to spread through the air.
จ้าวอสูรได้หยุดอยู่ข้างหน้าผนังกำแพงหยกแก้วผลึกและวางฝ่ามือของเขาลงไปบนผิวหน้าของมัน.ร่องรอยของแสงลึกลับเริ่มที่จะแพร่กระจายผ่านออกมาในอากาศ.
The crystal jade wall immediately glowed with a harsh light that made everyone shield their eyes.
ผนังกำแพงหยกแก้วผลึกเปล่งแสงที่รุ่นแรงจนทำให้ทุกคนถึงกับต้องปิดตาไว้.
“What’s going on?” Zhen Yuan said in astonishment.
"มันเกิดอะไรขึ้นกัน?" เจิ้นหยวนกล่าวออกมาด้วยความประหลาดใจ.
Even Wu Yazi was astonished. What was that guy going?
แม้แต่อู่หยาจื่อยังประหลาดใจ.ชายคนนั้นได้ทำอะไรไป?

Nie Li’s heart slightly shook as he immediately stood up and shouted in a deep tone, “Quick, stop him!”
หัวใจของเนี่ยหลีสั่นเล็กน้อยขณะที่เขาลุกขึ้นทันทีและตะโกนด้วยโทนเสียงลุ่มลึก "เร็วเข้า,หยุดเขาไว้!"
Hearing Nie Li’s words, two demon clan experts who were closest to the Demon Lord had a flash of understanding. They stood up and pounced towards the Demon Lord.
ได้ยินคำพูดของเนี่ยหลี,สองผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรที่อยู่ใกล้กับจ้าวอสูรก็เข้าใจในทันที.พวกเขายืนขึ้นและกระโจนไปยังจ้าวอสูร.
However, the Demon Lord’s body rapidly turned illusory and vanished into the crystal jade wall. He’d disappeared, like a drop of water that had fallen into a lake.
อย่างไรก็ตาม,ร่างกายของจ้าวอสูรก็เปลี่ยนเป็นภาพลวงตาและหายเข้าไปในผนังกำแพงหยกแก้วผลึกในทันที.เขาได้หายไปแล้ว.เหมือนกับหยดน้ำที่หล่นลงไปในทะเลสาบ.

The two demon clan experts missed their target and dumbfoundedly stared at the crystal jade wall.
สองผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรได้พลาดเป้าหมายไปแล้วและตกตะลึงจ้องมองไปยังแผ่นผนังหยกแก้วผลึก.
“What happened?”
"มันเกิดอะไรขึ้นกัน?"
“He disappeared?”
"เขาได้หายไปแล้วรึ?"
“He entered the crystal jade wall!”
"เขาได้เข้าไปในกำแพงหยกแก้วผลึกแล้ว!"

At the sight of this, all of the experts were inwardly vexed. They’d been comprehending this crystal jade wall for so long, but none of them had ever been able to enter. But someone who’d appeared just a few minutes ago had actually managed to solve the inscription patterns in one go.
ด้วยสิ่งที่เห็น,ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดต่างรู้สึกตะขิดตะขวงในใจ.พวกเขานั้นพยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจผนังกำแพงหยกแก้วผลึกมานาน,แต่ใครไม่รู้เพิ่งที่จะสามารถเข้ามาได้.แต่กระนั้นคนๆนั้นปรากฏตัวแค่เพียงไม่กี่นาที ไม่นานมานี้กลับสามารถแก้ไขรูปแบบอักขระเพียงแค่ครั้งเดียว.

Nie Li tightly clenched his fists. Even he didn’t know how the Demon Lord had managed to open and enter the crystal jade wall.
เนี่ยหลีกำหมัดของเขาแน่น.แม้แต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าจ้าวอสูรนั้นใช้วิธีใดที่สามารถเปิดเข้าไปในแผ่นกำแพงหยกแก้วผนึกนั่น.

According to his calculations, the other experts who were gathered outside the Divine Illusionary Palace should’ve already broken the barrier and rushed in!
ด้วยการคำนวณของเขา,เหล่าผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่ชุมนุกันอยู่ภายนอกตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าคงจะสามารถทำลายกำแพงป้องกันและเร่งรีบเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้ว!
Could the Demon Lord have entered the Void Illusionary Divine Palace before Nie Li had shattered the Thousand Illusionary Array?
จ้าวอสูรนั้นได้เข้ามายังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าก่อนที่เนี่ยหลีจะทำลายค่ายกลพันมายาหรือไม่นะ?

It looked like Nie Li had greatly underestimated the Demon Lord.
มันดูเหมือนว่าเนี่ยหลีจะประเมินจ้าวอสูรต่ำกว่าความเป็นจริงมาก.

The crowd had watched the Demon Lord disappear, but the only thing they could do was return to comprehending the crystal jade wall with indignation.
เหล่าฝูงชนต่างเฝ้ามองจ้าวอสูรได้หายตัวไป,แต่กระนั้นก็มีแค่เพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถทำได้ คือกลับมาทำความเข้าใจในกำแพงหยกแก้วผลึกด้วยความไม่พอใจ.

Nie Li fixed his eyes on the crystal jade wall and rapidly tried to figure out the inscription patterns on it. It only took him a brief moment before he found the solution.
เนี่ยหลีเพ่งสายตาของเขาไปยังแผ่นผนังหยกแก้วผลึกและพยามที่จะแก้รูปแบบอักขระที่อยู่บนนั้นอย่างรวดเร็ว.แค่เพียงไม่นานก่อนที่เขานั้นจะพบเข้ากับวิธีการแก้ไข.

Nie Li transmitted his voice to Xiao Yu. “Stay here, next to the jade wall and focus on comprehending it! Don’t leave before I get back. The outside is just too dangerous!”
เนี่ยหลี่ได้ส่งเสียงผ่านลมปราณไปยังเซี่ยวหยู๋ "อยู่ที่นี่นะ,อยู่ข้างๆผนังหยกไว้และมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจมัน!อย่าได้ไปไหนก่อนที่ข้าจะกลับมา.ภายนอกนี้นั้นมันอันตรายมากเกินไป.

“En.” Xiao Yu acknowledged. She was puzzled. Could Nie Li have solved the puzzle?
"อืม." เซี่ยวหยู่รับทราบ.เธอทำท่างงงวย.เนี่ยหลีสามารถที่จะแก้ปริศนาได้แล้วหรือไม่?
Nie Li approached the crystal jade wall.
เนี่ยหลีเข้าไปใกล้ๆกับแผ่นกำแพงหยกแก้วผลึก.
“Someone’s trying to break the inscription pattern array! Again!”
"มีบางคนพยายามที่จะทำลายค่ายกลรูปแบบอักขระ!อีกครั้งแล้ว!"
“The only ones who can break the inscription pattern array are geniuses that appear once in ten thousand. You’d be lucky to find one of them in a hundred thousand years. How’d we get two in a row?!”
"มีแค่เพียงคนเดียวที่จะสามารถทำลายค่ายกลรูปแบบอักขระซึ่งต้องเป็นอัจฉริยะที่จะปรากกฎออกมาครั้งหนึ่งในหมื่นปี.เจ้าอาจจะโชคดีที่จะหาหนึ่งในนั้นได้ในหลายแสนปี.พวกเราจะพบพวกเขาคนที่สองติดต่อกันเลยได้อย่างไร?"
Everyone scrutinised Nie Li, with the ones seated the closest eyeing him like tigers eyeing their prey. Earlier, the Demon Lord had opened the door too fast, so they didn’t have time to stop him. But if Nie Li managed to open the crystal jade wall, they definitely wouldn’t let him through.
ทุกๆคนได้พินิจพิเคราะห์เนี่ยหลี,โดยคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้เขาได้จ้องมองเขาเหมือนดั่งพยัคฆ์รอตะครุบเหยื่อ.ก่อนหน้านี้,จ้าวอสูรได้เปิดประตูเข้าไปอย่างรวดเร็ว,ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีเวลาที่จะหยุดได้.แต่ถ้าเนี่ยหลีสามารถที่จะเปิดผนังกำแพงหยกแก้วผลึกได้,พวกเขาจะต้องไม่ปล่อยให้เขาผ่านเข้าไปอย่างแน่นอน.

Nie Li lifted his hand and knocked on the crystal jade wall.
เนี่ยหลียกมือของเขาและเคาะไปยังผนังของแผ่นกำแพงหยกแก้วผลึก.
*Knock! Knock! Knock!*
*ก๊อกๆ!ก๊อกๆ!ก๊อกๆ!*
The sounds echoed off the crystal jade wall.
เกิดเสียงสะท้อนออกมาจากผนังกำแพงหยกแก้วผลึก.
The experts next to him laughed involuntarily. Nie Li was acting like such an amateur! No matter how you explained it, it didn’t look like Nie Li knew how to break the crystal jade wall.

เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ถัดไปได้หัวเราะเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ.เนี่ยหลีได้แสดงออกมาเหมือนดังเช่นมือสมัครเล่น!ไม่ว่าอย่างไรก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่า,ดูไม่เหมือนเลยที่เนี่ยหลีจะรู้วิธีทำลายแผ่นผนังหยกแก้วผลึกได้.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)


Cultivation Technique (เทคนิคบ่มเพาะพลัง,วิทยายุทธ์)


 • [Nine Revolving Ice Phoenix Technique]=[เทคนิค ภูติฟินิกซ์หิมะน้ำแข็ง 9 ชีวิต] (เย่ จื้ออวิ๋น)
 • [Heaven’s Divination Technique]=[เทคนิคทำนายชะตาสวรรค์] (อญิ๋ง หยู๋ เร่อ,อาจารย์ อญิ๋ง หยู๋เร่อ,พ่อแม่ของเซี่ยวหยู๋)
 • [Lightning Dragon]=[เทคนิคมังกรอสนีบาต](เสี่ยวหนิงเอ๋อ)
 • [Myriad Dragonroars]=[เทคนิคหมื่นมังกรคำราม](เซี่ยวหยู๋)
 • [Heavenly Qilin technique]=[เทคนิคกิเลนฟ้า](ตูเซอ)
 • [Holy Primal Chaos technique]= [เทคนิคพลังวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แรกกำเนิด](หลู่เพียว)
 • [Skycloud technique]= [เทคนิคเมฆาล่องลอย](นักบุญเมฆาล่องลอย) 
 • [Heavenly God technique]= [เทคนิคเทพวิถีฟ้า](เนี่ยหลี)
 • [God Tongue technique]= [เทคนิคคารมแห่งทวยเทพ](ปรมาจารย์บรรพชน เซียนเต๋า)

...เท่าที่จำได้


29 ความคิดเห็น:

 1. เทคนิคบ่มเพาะของเสี่ยวหนิงเอ๋อคือมังกรอัศนีรึเปล่าครับ มังกรวารีนั่นมันมังกรของเนี่ยหลี่นี่นา

  ตอบลบ
 2. เทคนิคบ่มเพาะของเสี่ยวหนิงเอ๋อคือมังกรอัศนีรึเปล่าครับ มังกรวารีนั่นมันมังกรของเนี่ยหลี่นี่นา

  ตอบลบ
 3. ขอบตุณคับ ค้างๆๆๆ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ จะเหรืออะไร ที่นี้ก็ค้างสิครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ ผมติดงานไม่ได้อ่านหลายวัน พอกับมา มี4ตอน มันมาก

  ตอบลบ