วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 389 – Holy Son Li Huo

Tale of the demon and god novel Chapter 389 – Holy Son Li Huo

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 389 เทพบุตร ลิ ฮัว


บทที่ 389 เทพบุตร ลิ ฮัว
Hordes of people charged the side chamber.
กลุ่มของฝูงชนพุ่งเข้าไปยังห้องด้านข้าง.
Long Tianming and Long Liu were among them.
หลงเทียนหมิงและหลงหลิวก็อยู่ท่ามกลางพวกเขา.
Everyone charged towards the treasure chests.
ทุกๆคนต่างพุ่งไปหาหีบสมบัติ.
Then suddenly, someone activated that trap within the room. With a *bang*, the inscription pattern arrays exploded and vaporized a dozen experts.
จากนั้นทันใดนั่นเอง,บางคนได้ไปกระตุ้นให้กับดักภายในห้องทำงาน.ด้วย ."แบงง.."ค่ายกลรูปแบบอักขระก็ระเบิดออกมาและกลืนกินเหล่าผู้เชี่ยวชาญกว่าสิบคน.

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*Numerous chains, woven from inscription patterns, snaked towards the experts.
โซ่จำนวนมากมาย,โผล่ออกมาจากรูปแบบอักขระ,เลื้อยไปยังเหล่าผู้เชี่ยวชาญ.
In the next instant, the trap caught another dozen people.
ในทันทีต่อจากนั้น,กับดักได้จับเหล่าผู้เชี่ยวชาญอีกสิบกว่าคน.
“Young Master, be careful!” Long Liu anxiously warned as he stood in front of Long Tianming to shield him. He’d already been caught by the inscription pattern chains and was struggling to fly away.
"นายน้อย,โปรดระวังตัวด้วย!"หลงหลิวกระวนกระวายเตือนขณะที่เขานั้นยืนอยู่ข้างหน้าหลงเทียนหมิงเพื่อป้องกันเขา.เขานั้นได้ถูกรัดโดยโซ่จากรูปแบบอักขระเรียบร้อยแล้วและกำลังดิ้นรนด้วยการบินออกไป.

Long Tianming scowled at the sight, then quickly backed off. He didn’t know what those inscription pattern chains were; therefore, he didn’t dare to carelessly touch them. He stayed in place as he watched them pull Long Liu away.
หลงเทียนหมิงถึงกับถมึงทึงเมื่อเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว,จากนั้นก็ถอยห่างออกมา.เขาไม่รู้เลยว่าโซ่จากรูปแบบอักขระนั้นคืออะไร,ดังนั้น,เขาจึงไม่กล้าที่จะบุ่มบ่ามไปสัมผัสมัน.เขายังคงเฝ้าดูพวกมันลากหลงหลิวออกไป.

Long Liu was just an underling, after all. Furthermore, he would revive.
อย่างไรก็ตาม,หลงหลิวก็เป็นแค่เพียงลูกน้องของเขา.ต้องไม่ลืมว่า,สามารถที่จะคืนชีพได้.
Something flickered in Long Tianming’s eyes. It looked like opening the treasure chests wasn’t going to be easy.
มีบางสิ่งที่ประกายออกมาเล็กน้อยในตาของหลงเทียนหมิง.ดูเหมือนว่าการจะเปิดหีบสมบัติเหล่านั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้ว.

As all of that was going on inside the Void Illusionary Divine Palace, an army that consisted of thousands of demon clan experts was gathering on the outside. Their leader was a youth who wore a set of Scarlet Flame Divine Armour and was enveloped in a shroud of blazing flames that were so heated that no one dared to stand within three meters of him.
ขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นอยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,เหล่ากองทัพที่เกิดจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรได้รวมตัวอยู่ภายนอก.หัวหน้าพวกเขาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่สวมชุดเกาะสวรรค์เพลิงชาดและห่อหุ้มไปด้วยเปลวเพลิงที่โชติช่วงซึ่งเดือดดาลจนไม่มีใครกล้าที่จะยืนอยู่ภายในระยะสามเมตรจากตัวเขา.

This youth had red skin and an arrogant temperament between his brows. His Heavenly Energy roiled around him in a terrifying sea of blood, and his frightening killing intent could easily suffocate a person.
ชายหนุ่มคนนี้มีผิวสีแดงและภาวะอารมณ์ที่ทระนงจากระหว่างคิ้วของเขา.พลังงานสวรรค์ห่อหุ้มไปรอบตัวเขาด้วยคลื่นที่น่าสะพรึงกลัวจากสายเลือด,และจิตสังหารที่สามารถทำให้คนอื่นหายใจไม่ออกได้อย่างง่ายๆ.
A demon clad in silver armour respectfully report to him, “Holy Son Li Huo, as of now, we still don’t know who opened the Thousand Illusionary Array. There are over a hundred people inside the main hall, but we’ve still yet to determine the location of the life gate!”
อสูรตนหนึ่งในชุดเกราะเงินได้รายงานด้วยความเคารพต่อเขา,"เทพบุตร ลิ ฮัว, ณ ตอนนี้,พวกเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่เปิดค่ายกลพันมายา.มีคนมากกว่าหนึ่งร้อยคนอยู่ภายในห้องโถงหลัก,แต่พวกเรายังไม่สามารถที่จะระบุที่ตั้งของประตูแห่งชีวิตได้!"

The Holy Son Li Huo replied, “Whoever it is, he or she definitely isn’t an ordinary person, to be able to open the Thousand Illusionary Array. Send a messenger to the army that’s on its way: surround the entire Void Illusionary Divine Palace and complete the seal within half an hour. No one is to leave! For those who try, kill them without mercy!”
เทพบุตร ลิ ฮัว ตอบกลับ,"จะเป็นใครก็ช่าง,ชายหรือหญิง จะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน,ที่สามารถเปิดค่ายกลพันมายาได้.แจ้งไปยังกองกำลังที่อยู่ทุกที่,เข้าล้อมทั่วทั้งตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าและปิดกั้นไว้ภายในครึ่งชั่วโมง.ห้ามไม่ให้ใครออกมา!ถ้ามีใครพยายามออกมา,สังหารพวกเขาโดยไร้ซึ่งความปราณี!"

“Yes, sir!”
"ขอรับ,นายท่าน!"
“Everyone else, follow me into the Void Illusionary Divine Palace!” Li Huo ordered as he took the lead.
"ทุกคนนอกเหนือจากนี้,ตามข้าเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า" ลิ ฮัว สั่งการขณะที่เขานำขบวนออกไป.

Back in the various side chambers, the experts from various sects were fighting over the treasures. A Skyblaze Sect Heavenly Axis Realm expert had snatched several pieces and was being pursued.
ย้อนกลับไปยังห้องด้านข้างจำนวนมาก,เหล่าผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายนิกายต่างต่อสู้แย่งชิงสมบัติล้ำค่า,ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์จากนิกายอัคคีสวรรค์ได้เก็บสิ่งของหลายอย่างได้และเริ่มที่จะถูกไล่ล่า.

The Holy Son Li Huo coldly snorted and a troop of flame dragons swooped towards that Heavenly Axis Realm expert.
เทพบุตร ลิ ฮัว แค่นเสียงอย่างเย็นชาและปล่อยเปลวเพลิงมังกรมากมายไปยังผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ดังกล่าว
He was instantly engulfed in dragon fire.
เขาถูกกลืนกินด้วยเพลิงมังกรในทันที.
Li Huo coldly snorted again and made a fist in the air. “Only those who are capable deserve to have treasures.”
ลิฮัว แค่นเสียงอย่างเย็นชาอีกครั้งและชกหมัดไปในอากาศ"มีแค่เพียงคนที่มีความสามารถเท่านั้นถึงจะควรค่ากับสมบัติมีค่า"
A frightening and suffocating pressure bore down on that Heavenly Axis Realm expert. He tried to struggle free from the flame dragon’s bind; however, the blazing energy felt like tens of thousands of needles that pierced his body.
ด้วยความน่าสะพรึงกลัวและแรงกดดันอันหนักหน่วงกดลงไปยังผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์.เขาพยายามที่จะหนีให้พ้นจากเพลิงมังกรที่ไร้ทิศทาง,แต่ถึงกระนั้น,พลังที่โชติช่วงเปรียบเหมือนดั่งเข็มหลายหมื่นเล่มได้พุ่งไปยังร่างกายของเขา

*Fwooosh!* *Boom!*
*ฟวู๊ซ!**บูมม!"

The Heavenly Axis Realm expert exploded.
ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ระเบิดออกมาในทันที.
His interspatial ring flew towards the Holy Son Li Huo.
แหวนเก็บของต่างมิติของเขาก็ลอยมายังเทพบุตรลิฮัว.
The dozen experts who were chasing that Heavenly Axis Realm saw this scene and stopped in their tracks. Their brows twitched like mad.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญกว่าสิบคนที่ไล่ตามผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์มา เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็หยุดติดตาม.พวกเขาขมวดคิ้วเข้าหากันแทบเป็นบ้า.
“Dammit! Why is the Holy Son here?”
"บ้าเอ๋ย! ทำไมเทพบุตรถึงอยู่ที่นี่ล่ะ?"
The sight of the Holy Son Li Huo had curbed their greed for the treasures. Trying to steal from Li Huo was the same as asking for death!
ภาพของเทพบุตรลิ ฮัว ทำให้พวกเขาต้องยั้บยั้งชั่งใจกับสมบัติดังกล่าว,การพยายามที่จะขโมยของจาก ลิฮัว นั้นก็เหมือนกับการขอความตายนั่นเอง!


The Holy Son Li Huo swept an eye over them and coldly snorted, “Slaughter the ones from the six Divine clans without mercy. For the ones from the Demon God’s Sect, search their interspatial rings. Kill the ones who’re hiding treasures!”
เทพบุตรลิฮัวกวาดสายตามองไปยังพวกเขาและแค่นเสียงอย่างเย็นชา "สังหารคนทั้งหมดที่มาจากหกนิกายศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องปราณี,สำหรับคนที่มาจากนิกายเทพอสูร,ตรวจสอบแหวนเก็บของพวกเขา.สังหารเฉพาะคนที่พยายามที่จะซ่อนสมบัติ

“Yes, sir!”
"ขอรับ,นายท่าน!"
The experts standing behind Li Huo spoke as one.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ยืนอยู่ข้างหลัง ลิฮัว ได้ทำตามคำสั่ง.
*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*Hordes of demon clan experts charged towards the various side chambers.
กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรก็ได้พุ่งไปยังห้องที่หลากหลายด้านข้าง.
The moment the Holy Son threw himself into the fray, the combat escalated to its climax.
ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่เทพบุตรได้ส่งคนของเขาให้เข้าต่อสู้,การต่อสู้ก็ได้เข้าสู่จุดเดือดสูงสุด.

Li Huo stared off into the main hall and said, “Have the Masters arrived?”
ลิฮัวได้ชำเลืองออกไปยังห้องโถงหลักและกล่าวว่า"กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะมาถึงรึยัง?"

One of his subordinates respectfully replied, “Report to the Holy Son Li Huo! They’ll be here soon!”
หนึ่งในลูกน้องของเขาตอบกลับด้วยความเคารพ"เรียนเทพบุตร ลิฮัว! พวกเขาจะมาที่นี่เร็วๆนี้!"

“Once they arrive, order them to immediately search the palace’s layout for the life gate!” Li Huo commanded. His eyes blazed with divine fire and fell ahead of him.
"เมื่อพวกเขามาถึง,สั่งพวกเขาให้ไปค้นหาโครงสร้างของตำหนักเกี่ยวกับประตูแห่งชีวิตในทันที!" ลิฮัว สั่ง,สายตาของเขาลุกโชติช่วงด้วยอัคคีแห่งพระเจ้าและแผ่ออกมาจากตัวของเขา.


“Yes!” his subordinates acknowledged.
"ขอรับ!"ลูกน้องของเขารับทราบ.
Roughly fifty meters away, another army was gathering. This one was from the Skyblaze Sect, and numbered a few thousand people.
ราวๆห้าสิบเมตรออกไป,เหล่ากองกำลังอื่นได้รวมตัวกันอยู่.พวกเขานั้นมาจากนิกายอัคคีสวรรค์,และมีจำนวนสองสามพันคน.
“Senior Brother Yan Yang, I’ve just received news that the Holy Son Li Huo has led an army into the Void Illusionary Divine Palace ahead of us!”
"ศิษย์พี่หยานหยาง,ข้าได้รับข่าวมาว่าเทพบุตรลิฮัวได้นำกองกำลังของเขาเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านำหน้าพวกเราแล้ว!"

Yan Yang’s brows slightly furrowed. “Execute the Godstream technique and hurry after them into the Void Illusionary Divine Palace!”
คิ้วของหยานหยางขมวดเข้าหากันเล็กน้อย"ให้ใช้เทคนิควิชาธารสวรรค์และให้เร่งรีบตามพวกเขาเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า!"

Aside from the Demon God’s and Skyblaze Sects, there were experts from several other forces, who also hurried into the Void Illusionary Divine Palace.
นอกเหนือจากนิการเทพอสูรและนิกายอัคคีสวรรค์แล้ว,มีผู้เชี่ยวชายจากหลากหลายกองกำลัง,ต่างก็เร่งรีบเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

On the secret path to the main hall
บนเส้นทางลับที่ไปยังห้องโถงหลัก.

Nie Li and Xiao Yu walked along with light steps, while Wu Yazi was blood-soaked and brandishing his sword.
เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋เดินคู่กันอย่างช้าๆ,ขณะที่อู๋หยาจื่อนั้นเต็มไปด้วยเลือดและกวัดแกว่งกระบี่ของเขา.
This secret path was filled with Blackwater Venom Spiders, all at the Heavenly Star Realm with few at Heavenly Axis Realm. There’d been so many of them that Wu Yazi was about to collapse from exhaustion.
ทางลับนี้นั้นถูกเติมไปด้วยแมงมุมพิษวารีทมิฬ,ด้วยการต่อสู้ทั้งหมดกับผู้เชี่ยวชาญดาวสวรรค์พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์นิดหน่อย.ซึ่งพวกเขาก็มีจำนวนมากทำให้อู๋หยาจื่อถึงกับหน้ามืดจากความอ่อนเพลีย.

But even then, there were still more patches of Blackwater Venom Spiders that blocked their way. And the end of the path was still nowhere in sight.
แต่ถึงอย่างนั้น,ก็ยังมีกลุ่มของแมงมุมพิษวารีทมิฬที่ขวางทางพวกเขาอยู่.และจุดสิ้นสุดของเส้นทางตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลย.

“Nie Li, are you sure we didn’t take a wrong turn somewhere? Are we on the wrong path?” Wu Yazi asked gloomily as he continued to wave his sword and slaughter the spiders that pounced on them.
"เนี่ยหลี,เจ้าแน่ใจนะว่าพวกเราไม่ได้เลี้ยวมาผิดแล้วไปที่ไหนซักแห่ง?พวกเราไม่ได้มาผิดทางใช่ไหม?"อู๋หยาจื่อถาม ด้วยความมืดมนขณะที่เขายังคงโบกกระบี่ของเขาและจัดการเหล่าแมงมุมพิษวารีทมิฬที่กระโดดมายังพวกเขา.

“I’m absolutely sure that we’re on the right path. Don’t worry, we’ll reach the end soon!” Nie Li leisurely replied. These Blackwater Venom Spiders were only Heavenly Star Realms, so there wasn’t a need for them to join Wu Yazi in the fighting. Nie Li brought out the Green Poison Pearl and mobilised it. Traces of green gas gathered on the Blackwater Venom Spiders and slowly converged towards the Green Poison Pearl.
"ข้ามั่นใจอย่างแน่นอนว่าพวกเราเลือกทางที่ถูกต้องแล้ว.อย่าได้กังวล,พวกเราจะไปถึงที่หมายเร็วๆนี้!" เนี่ยหลีตอบกลับอย่างสบายๆ,เหล่าแมงมุมพิษวารีทมิฬนั้นมีระดับดาวสวรรค์,ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เป็นที่ต้องการในการเข้าต่อสู้.เนี่ยหลีได้นำไข่มุกพิษเขียวขจีออกมาและรวบรวมพิษ.ด้วยเส้นของก๊าซสีเขียวที่รวมกันอยู่ได้รวมรวมพิษจากแมงมุมพิษวารีทมิฬและแปรสภาพพวกมันเข้าไปอยู่ในไข่มุกพิษเขียวขจี.

The gem emitted a dazzling luster.
ไข่มุกได้ปล่อยแสงเงาเป็นประกาย.
Nie Li’s eyes lit up at the glow from the Green Poison Pearl.
สายตาของเนี่ยหลีก็เบิกกว้างกับไข่มุกพิษเขียวขจี.

“Why do I feel like I’ve become your source of manual labor?” Wu Yazi called out, gloomily.
"ทำไมข้าถึงได้รู้สึกว่ากลายเป็นเหมือนกับแรงงานให้กับเจ้าด้วยล่ะ?" อู่หยาจื่อกล่าวออกมา,ด้วยความมืดมน.
“We’ve already promised you a third of the treasure in the main hall! I’m doing my part by showing you the way, so why can’t you do something useful?” Nie Li calmly replied.
"พวกเราได้สัญญากับแล้วว่าเจ้าจะได้หนึ่งในสามของสมบัติในห้องโถงหลัก!ข้าจะทำมันในส่วนของข้าส่วนเจ้าก็ทำหน้าที่ของเจ้า,ดังนั้นทำไมเจ้าทำเหมือนว่ามันไม่มีประโยชน์เลยล่ะ?"เนี่ยหลีตอบกลับอย่างสงบ

Wu Yazi considered Nie Li’s words, but could only admit to its truth. Without Nie Li guiding him, he wouldn’t even be able to enter the main hall! Even though he was just manual labor, the only thing he could do was accept it and move on.
อู๋หยาจื่อใคร่ครวญคำพูดของเนี่ยหลี,แต่ก็สามารถทำได้แค่เพียงยอมรับความจริง,หากไร้ซึ่งการแนะนำจากเนี่ยหลี,เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามายังห้องโถงหลักได้!ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่เพียงแรงงานใช้กำลัง,มันก็เป็นแค่เพียงสิ่งเดียวที่เขานั้นจะต้องยอมรับมันและก้าวต่อไป
Wu Yazi eyed the Green Poison Pearl that was floating in Nie Li’s palm and asked, “What kind of treasure is that, in your hand?” This item also seemed to be a valuable treasure.
สายตาของอู๋หยาจื่อเฝ้ามองไปที่ไข่มุกพิษเขียวขจีที่ลอยอยู่ในฝ่ามือเนี่ยหลีและถามออกมาว่า"มันเป็นสมบัติแบบใดกันหรือนั่น,ทีอยู่ในมือของเจ้า?" สิ่งของดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเป็นสมบัติที่มีค่าเหมือนกัน.

“You don’t need to know about that!” Nie Li lightly said.
"เจ้าไม่จำเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับมันหรอก!"เนี่ยหลี่กล่าวออกมาเบาๆ
Wu Yazi couldn’t help feeling crestfallen at those words. Nie Li wouldn’t tell him anything. But the more he thought about it, the more it made sense; they’d just met each other and had formed an alliance of mutual benefit. So, of course, Nie Li would be unwilling to divulge all his secrets.
อู๋หยาจื่ออดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงกับคอตกกับคำพูดเหล่านั้น.เนี่ยหลีไม่ได้บอกอะไรเขาเลยสักอย่าง.แต่ยิ่งเขาคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าใด,ก็ทำให้เขาอยากรู้มากเท่านั้น,เขาแค่เพียงได้เจอกันและได้ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน.ดังนั้น,แน่นอนว่า,เนี่ยหลี่คงจะไม่ยินดีที่จะเปิดเผยความลับของเขาออกมาทั้งหมด.
Nie Li continued using the Green Poison Pearl to absorb the venom from the Blackwater Venom Spiders.
เนี่ยหลียังคงดำเนินการใช้ไข่มุกพิษเขียวขจีในการดูดซับพิษมาจากแมงมุมพิษวารีทมิฬ.
With anticipation in his heart, Nie Li brought out some of Wu Yazi’s demon blood and began to lay down a set of inscription patterns on the surface of the Green Poison Pearl. He brought out a gold spiritual stone essence and poured its Heavenly Energy into the Green Poison Pearl.
ด้วยความคาดหวังของเขาในใจ,เนี่ยหลีได้นำโลหิตของอู๋อย่าจื่อเล็กน้อยออกมาและเริ่มที่จะเขียนชุดของรูปแบบอักขระลงไปบนผิวหน้าของไข่มุกพิษเขียวขจี.เขาได้นำแก่นหินทองจิตวิญญาณออกมาด้วยและให้มันปล่อยพลังงานสวรรค์เข้าไปในไข่มุกพิษเขียวขจี.
As a treasure, the Green Poison Pearl was far inferior to the Thunder God’s Meteorite Sword; but even so, Nie Li could still use a special method to unleash some of its mysterious abilities.
สมบัติเช่น,ไข่มุกพิษเขียวขจีนั้นยังด้อยกว่ามากกับดาบเทพอสนีดาวตก,แต่ถึงอย่างนั้น,เนี่ยหลีก็ยังสามารถที่จะใช้วิธีพิเศษที่จะปลดปล่อยความสามารถที่ลึกลับบางอย่างจากมันออกมาได้.

After absorbing a large amount of venom from the Blackwater Venom Spiders, the Green Poison Pearl violent surged with energy.

หลังจากที่ได้ดูดซับพิษจำนวนมากมายมาจากแมงมุมพิษวารีทมิฬ,ไข่มุกพิษเขียวขจีก็ได้ปล่อยพลังงานที่พลุ่งพล่านรุนแรงออกมา.
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)44 ความคิดเห็น:

 1. เม้นแรกคับ ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณคร้าบบบบบ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ
  รอ ลงเวลานี้ หรือเแล่าครับเนี่ย

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากๆนะแจ๊ะ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับแปลไวมากเรย

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากๆครับ แหม่ๆๆ น่าจะมาซั๊ก 2-3 ตอนนะ

  ตอบลบ
 9. ขอบพระคุณครับ สุดยอด

  ตอบลบ
 10. (ಥ_ಥ). ขอบคุณจากใจใส่ไข่เสริมนม

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากครับกว่าจะอ่านตามทัน

  ตอบลบ
 12. http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods เวปนี้ไปไกลแล้วครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดีใจมากครับที่อิ้งนำไป สี่ร้อยกว่าตอนแล้ว นั้นแสดงว่า แปลไทยยังมีให้อ่านอีกนานเกือบสองเดือนนับจากนี้ แม้จะแค่วันละตอน ก็คุ้มค่าที่รอคอยแล้วครับ

   ลบ
  2. ดีใจมากครับที่อิ้งนำไป สี่ร้อยกว่าตอนแล้ว นั้นแสดงว่า แปลไทยยังมีให้อ่านอีกนานเกือบสองเดือนนับจากนี้ แม้จะแค่วันละตอน ก็คุ้มค่าที่รอคอยแล้วครับ

   ลบ
 13. ขอบคุณครับ. นี้มัน ไข่มุขพิษสวรรค์ ของ พี่หยุน ใช่ป่าว

  ตอบลบ
 14. เดินไปด้วยคราฟของไปด้วย เมพขิงๆ

  ตอบลบ