วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 388 – Life Gate

Tale of the demon and god novel Chapter 388 – Life Gate

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 388 ประตูแห่งชีวิต


บทที่ 388 ประตูแห่งชีวิต

Wu Yazi was well aware that Nie Li was playing him, but he still feigned ignorance without a word.
อู๋หยาจื่อตระหนักได้ดีถึงเรื่องที่เนี่ยหลีได้ล้อเล่นกับเขา,แต่เขายังคงแกล้งเป็นไม่รู้ โดยไร้ซึ่งคำพูดใดๆ.

Nie Li continued to provoke Wu Yazi.
เนียหลียังคงยุแหย่อู๋หยาจื่ออย่างต่อเนื่อง.

They opened one chest after another. By the time each person had opened five, Nie Li and Xiao Yu had collectively obtained several Grade 7 Artifacts, gold spiritual stone essences, Divine Scarlet Bloodstones, and various other rare and valuable materials. Wu Yazi, on the other hand, had encountered five puppets.
พวกเขายังคงเปิดหีบทีละใบๆหลังจากนั้น.โดยแต่ละคนนั้นได้เปิดเป็นครั้งที่ห้า,เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋นั้นได้รับอีกหลายอย่างของศิลปะวัตถุระดับเจ็ด,แก่นหินทองจิตวิญญาณ,หินโลหิตสีชาดศักดิ์สิทธ์และอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่หายากพร้อมทั้งเป็นวัสดุที่มีค่า. อู๋หยาจื่อ,ในส่วนของเขานั้น,ยังคงปะทะกับหุ่นเชิดตัวที่ห้า.


Wu Yazi wanted to cry, but there were no tears.
อู๋หยาจื่อต้องการที่จะร้องไห้ออกมา,แต่ก็หาได้มีน้ำตา.
Nie Li hadn’t left him a single treasure!
เนี่ยหลีไม่ปล่อยให้เขาได้แม้แต่สมบัติเพียงชิ้นเดียว
That was too cruel!
มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายเป็นอย่างมาก.

If he’d known of this earlier, he would’ve asked to split the treasures evenly amongst them. That way, he still would’ve been able to get a third of it, right?
ถ้าเขารู้ก่อนหน้านี้แล้ว,เขาจะต้องขอให้แบ่งสมบัติระหว่างพวกเขาออกเท่าๆกัน.นั่นเป็นทางที่เขายังคงสามารถได้รับหนึ่งในสาม,ใช่ไหม?

Nie Li maneuvered around the traps to Xiao Yu’s side. “Pass your treasures over here. I’ll keep them safe for you and give them back later!”
เนี่ยหลีเดินลัดเลาะไปรอบๆกับดักเพื่อไปยังฝั่งของเซี่ยวหยู๋."ส่งสมบัติของเจ้ามาทางนี้.ข้าจะเก็บพวกมันไว้ในที่ปลอดภัยสำหรับเจ้า แล้วจะคืนมันให้ในภายหลัง!"

“Alright,” Xiao Yu responded as she passed everything over without the slightest hesitation. Without Nie Li, she couldn’t have obtained any of it, anyways.
"ตกลง"เซี่ยหยู๋ตอบขณะที่เธอได้ส่งทุกๆสิ่งออกมาโดยไร้ซึ่งความลังเลใดๆ.หากไร้ซึ่งเนี่ยหลี,เธอก็ไม่สามารถที่จะได้รับมันมาอยู่แล้วนั่นเอง.

Nie Li received the items from Xiao Yu and placed them into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลีได้รับสิ่งของต่างๆมาจากเซี่ยวหยู๋และได้ส่งพวกมันลงไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.
That way, they no longer needed to worry about losing their treasures, even if they were killed by Wu Yazi.
นั่นเป็นวิธี,ที่พวกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าจะสูญเสียสมบัติพวกนั้น,แม้ว่าพวกเขาจะโดนสังหารโดยอู๋หยาจื่อก็ตาม.
Nie Li looked at Wu Yazi and said, “Since your luck was awful, I’ll let you open the last ten chests!”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่อู๋หยาจื่อและพูดว่า "ในเมื่อเจ้ามีดวงที่ย่ำแย่,ข้าจะให้เจ้าเปิดอีกสิบใบหลังจากนี้!"
Wu Yazi glared at Nie Li with resentment. Did Nie Li still have a conscience after all, or were the last ten chests just filled with trash? But even so, Wu Yazi’s curiosity urged him to open them.
อู๋หยาจื่อจ้องมองไปที่เนี่ยหลีด้วยความไม่พอใจ.เนี่ยหลียังคงมีสำนึกอยู่,หรือว่าหีบทั้งสิบนั้นจะมีแค่เพียงขยะบรรจุอยู่กันล่ะ? แต่อย่างไรก็ตาม,ความอยากรู้อยากเห็นของอู๋หยาจื่อก็กระตุ้นตัวเขาเพื่อที่จะเปิดพวกมัน.

Wu Yazi followed Nie Li’s instructions, opened the next chest, and encountered yet another golden puppet.
อู๋หยาจื่อได้ทำตามคำแนะนำของเนี่ยหลี,ได้ทำการเปิดกล่องถัดไป,และยังคงพบเข้ากับหุ่นเชิดทองคำอีกอัน.

*Boom!*
*บูมม!*
Wu Yazi killed it.
อู๋หยาจื่อทำลายมัน.
The second, third, fourth, fifth…
อันทีสอง,สาม,สี่,ห้า...
All of them had puppets inside.
ทุกใบของทุกหีบล้วนแล้วแต่มีหุ่นเชิดอยู่ข้างใน.

Wu Yazi diagnosed himself with clinical depression.
อู๋หยาจื่อได้พิจารณาตัวของเขาเองเกี่ยวกับชีวิตที่น่าซึมเศร้า.

He continued on to the sixth chest and was surprised to find that it actually wasn’t a puppet. He peer inside the seemingly empty chest and saw a single piece of gold spiritual stone essence.
เขาได้ดำเนินการเปิดหีบทีหกแล้วและต้องประหลาดใจถึงสิ่งอื่นจริงๆ ที่ไม่ใช่หุ่นเชิด.เขามองดูข้างในดูเหมือนว่ามันจะเป็นหีบเปล่าและมองเห็นชิ้นส่วนหนึ่งของแก่นหินทองจิตวิญญาณอันหนึ่ง.
A single piece of gold spiritual stone essence…
ชิ้นหนึ่งของแก่นหินทองจิตวิญญาณ...
Tears streamed down Wu Yazi’s face. Why did Nie Li and Xiao Yu’s chests always have dozens of pieces, yet his only had one?
น้ำตาไหลรินออกมาเป็นสายจากใบหน้าของอู๋หยาจื่อ.ทำใมหีบของเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋นั้นมีมากกว่าสิบชิ้นโดยตลอด,ขณะที่เขามีแค่เพียงชิ้นเดียวล่ะ?
By the time Wu Yazi finished opening all ten chests, he’d obtained one gold spiritual stone essence and two Divine Scarlet Bloodrocks. It was true that these things were quite valuable; however, they were much too inferior compared to Nie Li and Xiao Yu’s findings.
พอถึงเวลาที่อู๋หยาจื่อได้เปิดหีบทั้งสิบเสร็จแล้ว,เขานั้นได้รับแก่นหินจิตวิญญาณหนึ่งก้อนและหินโลหิตสีชาติศักดิ์สิทธิ์สองก้อน.มันเป็นความจริงที่ของเหล่านี้ค่อนข้างมีคุณค่า,แต่ถึงกระนั้นพวกมันยังด้วยค่าเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋เจอ.
Nie Li pondered for a brief moment, then said, “It’s been a pretty good harvest. Wu Yazi, Xiao Yu, I’ll instruct the two of you to move and close all the chests back up!”
เนี่ยหลีขบคิดอยู่ชั่วขณะ,ต่อจากนั้นก็พูดว่า"มันค่อนข้างดีในการเก็บเกี่ยว,อู๋หยาจื่อ,เซี่ยวหยู๋,ข้าจะแนะนำพวกเจ้าทั้งสองเคลื่อนทีไปและปิดหีบทั้งหมดกลับคืน!"
“Why close them?”
"ทำไมต้องปิดพวกมันด้วยล่ะ?"
“There are still a lot of people wandering inside the Void Illusionary Divine Palace. These chests could help us lessen the competitors!” he replied. There were quite a few human and demon competitors inside the Void Illusionary Divine Palace. It would be worth it if they could catch a few demons.
"ยังมีคนจำนวนมากที่ตระเวนอยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.หีบเหล่านี้จะสามารถช่วยพวกเราลดคู่แข่งขันลงได้!" เขาตอบกลับ.มีคู่แข่งที่เป็นมนุษย์และอสูรจำนวนมากภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.มันคงจะคุ้มค่าถ้าเขาสามารถดักเหล่าอสูรได้บางส่วน.

Wu Yazi and Xiao Yu understood Nie Li’s explanation. They followed his instructions and closed the chests.
อู๋หยาจื่อและเซี่ยวหยู๋เข้าใจในคำอธิบายของเนี่ยหลี.พวกเขาทำตามแนะนำของเขาและปิดหีบเหล่านั้น.

The three walked together towards the exit of the side chamber and headed off to explore other areas.
พวกเขาทั้งสามก็ออกมาที่ทางออกของห้องด้านข้างพร้อมกันแล้วมุ่งหน้าเพื่อที่จะไปสำรวจพื้นทีอื่นๆ.

The trio searched through various other side chambers and discovered a decent stash of treasures, which included a total of fifty or sixty thousand spiritual stones. It was an astonishing amount of wealth.
กลุ่มสามคนได้คนหาห้องด้านข้างอื่นๆและพบเข้ากับสมบัติที่ซ่อนอยู่,ซึ่งข้างในนั้นมีหินจิตวิญญาณรวมห้าหมื่นหรือหกหมื่นก้อน.ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก.
And they hadn’t even searched through a tenth of the Void Illusionary Divine Palace, yet.
และพวกเขานั้นยังมีส่วนที่ไม่ได้ค้นหาถึงหนึ่งในสิบของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

All the other treasures were split evenly between the three of them.
สมบัติทั้งหมดนั้นถูกแบ่งออกเท่าๆกันระหว่างพวกเขาทั้งสาม.
Xiao Yu handed all her treasures over to Nie Li, who stored them inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
สมบัติในส่วนของเซี่ยวหยู๋ทั้งหมดนั้นเธอได้ส่งมันไปให้เนี่ย,เป็นคนเก็บเข้าไปไว้ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.
Wu Yazi patted Nie Li on the shoulder. “What a good brother you have! He listens to you and gives all his treasures to you! You must be really lucky. Make sure to treat him well!”
อู๋หยาจื่อตบเบาๆไปที่ไหล่ของเนี่ยหลี,"เจ้ามีพี่น้องที่ดีนะ! เขาเชื่อฟังเจ้าและยังส่งสมบัติทั้งหมดไปแก่เจ้า!เจ้านี่ช่างโชคดีเสียจริง!.เขาคงมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีซินะ!"

Nie Li nodded. “That’s for sure!”
เนี่ยหลีพยักหน้า "นั่นมันแน่อยู่แล้ว!"
Xiao Yu’s face flushed at their conversation. Nie Li already knew that she was a girl, so why’d she have to respond to Wu Yazi like that?
ใบหน้าของเซี่ยวหยู๋นั้นเต็มไปด้วยสีแดงกับบทสนทนาดังกล่าว.เนี่ยหลีนั้นรับรู้แล้วว่าหล่อนนั้นเป็นผู้หญิง,ดังนั้นทำไมหล่อนถึงต้องตอบสนองกับคำพูดของอู๋หยาจื่อ?
Nie Li, on the other hand, didn’t catch the possible alternative reading in Wu Yazi’s words. He turned towards the heart of the Void Illusionary Divine Palace and announced, “I’ve found the way into the center! Follow me!”
เนี่ยหลี,ในทางกลับกันนั้น,ไม่ได้จับสาระอะไรในคำพูดของอู๋หยาจื่อ.เขาหันกลับไปยังใจกลางของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าและประกาศออกมาว่า"ข้าได้พบทางที่จะไปสู่ใจกลางแล้ว! ตามข้ามา!"


Wu Yazi’s eyes lit up at that. So they could finally enter the main hall of the Void Illusionary Divine Palace?
ตาของอู๋หยาจื่อถึงกับสว่างขึ้นกับสิ่งดังกล่าว,เช่นนั้นแล้ว ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเข้าไปยังห้องโถงหลักของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นรึ?
The three of them flew onward and landed before a stone door.
ทั้งสามคนได้บินไปข้างหน้าและโฉบลงก่อนที่จะถึงประตูหิน.
Nie Li explained, “The Void Illusionary Divine Palace itself is a massive array. The main hall should have a hundred stone doors, and this one happens to coincide with the life gate1 This door must be the entrance!”
เนี่ยหลีอธิบาย "ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นเป็นค่ายกลขนาดใหญ่.มีห้องโถงเป็นจุดศูนย์กลางน่าจะมีประตูหินเป็นร้อย,และมีแค่เพียงหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกันและเป็นประตูแห่งชีวิต. ประตูดังกล่าวถึงจะเป็นทางเข้า!"
Wu Yazi’s eyes widened. “There are so many stone doors here. How could you tell that this one is the life gate? And you said that the entire Void Illusionary Divine Palace is an array? Why don’t I see it?” Even though Wu Yazi hated learning, he still knew a thing or two about arrays. Thanks to his bloodline as part of the Fox Clan, he’d already inherited plenty of knowledge concerning arrays, and he’d already unlocked a good portion of it. However, regardless of how hard he stared at his surroundings, he just couldn’t picture how the Void Illusionary Divine Palace was similar to an array.
อู๋หยาจื่อเบิกตากว้าง "มีประตูหินจำนวนมากอยู่ที่นี่.เจ้าจะบอกประตูหนึ่งเดียวที่เป็นประตูแห่งชีวิตได้อย่างไร? และเจ้าได้บอกว่าทั่วทั้งตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเป็นค่ายกลอย่างนั้นรึ? ทำไมข้ามองไม่ออกล่ะ?"  ถึงแม้ว่าอู๋หยาจื่อนั้นจะเกลียดการเรียนรู้.เขาก็ยังรู้ได้หนึ่งอย่างหรือสองอย่างเกี่ยวกับค่ายกล.เนื่องจากสายเลือดของเขานั้นได้รับบางอย่างมาจากเผ่าจิ้งจอก,เขาจึงสืบทอดความรู้เกี่ยวกับค่ายกลมาด้วย,และเขายังสามารถที่จะแก้บางส่วนของมันได้อย่างดี.แต่ถึงกระนั้น,นึกไม่ถึงว่ามันจะยากที่จะมองออกถึงบริเวณรอบๆแห่งนี้,เขาไม่สามารถมองภาพรวมออกได้ว่าตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นเป็นเหมือนดั่งค่ายกล.
“Just trust me!” Nie Li said, as he placed his hand on the stone door, which slowly swung open.
"แค่เพียงเชื่อข้า!"เนี่ยหลี่พูด,ขณะที่เขานั้นนำมือไปวางที่ประตู,ที่ค่อยๆแง้มออกมา.

There weren’t any inscription patterns on the door, or anything of that sort.
ไม่ได้มีรูปแบบค่ายกลใดๆที่ประตู,หรือมีสิ่งอื่นใดจำพวกดังกล่าว
The door opened to a pitch-black tunnel that led straight into the darkness. A chilly breeze wafted through that made their hair stand on end.
ประตูดังกล่าวได้เปิดออกมีอุโมงค์ดำสนิทที่มีทางตรงเข้าไปยังความมืดมิด.สายลมอันเย็นเยือกได้พัดผ่านออกมาทำให้พวกเขาขนลุกกันเลยทีเดียว.
“Let’s go!” said Nie Li as he calmly proceeded through the tunnel.
"ไปกันเถอะ!" เนี่ยหลีพูดขณะที่เขาสงบเงียบเดินผ่านเข้าไปยังอุโมงค์

Xiao Yu immediately followed behind him. Wu Yazi hesitated for a brief moment, then followed up as well.
เซี่ยวหยู๋ตามเขาไปข้างหลังในทันที.อู๋หยาจื่อลังเลอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็ตามเข้าไปเหมือนกัน.
Over an hour later, the barrier outside the Void Illusionary Divine Palace began to shake from a number of explosions. At long last, the barrier couldn’t hold up any longer.
กว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น,กำแพงป้องกันด้านนอกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าก็เริ่มที่จะสั่นออกมาจากแรงระเบิด.ท้ายที่สุด,กำแพงป้องกันก็ไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้อีกต่อไป.
Without the protection of the Thousand Illusionary Array, this barrier couldn’t keep so many experts out!
ไร้ซึ่งการป้องกันของค่ายกลพันมายา,กำแพงป้องกันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเหล่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้!

Tens of thousands of experts attacked the barrier with various methods, and cracks finally spiderwebbed their way across its surface. Finally, with a *boom*, the barrier was blown to fragments.
ผู้เชี่ยวชาญหลายหมื่นคนโจมตีไปที่กำแพงป้องกันหลายวิธี,และในที่สุดก็เกิดรอยแตกใยแมงมุมเป็นทางยาวที่ผิวหน้า.จนในที่สุด,ด้วย *บูมม*กำแพงป้องกันก็ได้แตกเป็นเสี่ยงๆ

“It’s open! Finally!”
"ในที่สุดก็เปิดได้!"
“Charge!”
"พุ่งเข้าไป!"

Countless experts dove into the Void Illusionary Divine Palace.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนก็พุ่งเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

The experts charged in herds towards the various side chambers. Since there was still a barrier around the main hall, they decided to just sack the side chambers, for the time being. Soon, fights broke out over the discovered treasures.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญได้พุ่งเข้าไปเป็นกลุ่มๆยังหลากหลายห้องด้านข้าง.ในเมื่อยังมีกำแพงป้องกันอยู่รอบๆห้องโถงหลัง,พวกเขาจึงได้ตัดสินใจแค่เพียงค้นหาสมบัติในห้องด้านข้างสำหรับเวลาเริ่มแรก.หลังจากนั้นไม่นาน,การต่อสู้ในการค้นหาสมบัติก็ปะทุขึ้น.
In reality, Nie Li had already taken the best items; however, the scraps left behind were still extremely valuable in the eyes of these experts. Thus, they incited fights over the treasures.
ในความเป็นจริงนั้น,เนี่ยหลี่แค่เพียงหยิบสมบัติที่ดีที่สุดเรียบร้อยแล้ว,แต่ถึงกระนั้น,ส่วนที่เหลืออยู่ที่ปล่อยไว้ก็ยังมีค่าเป็นอย่างมากในสายตาของเหล่าผู้เชี่ยวชาญ.เพราะเหตุนั้น,พวกเขาจึงได้ถูกปลุกปั่นให้ต่อสู้ในสมบัติ.

Long Tianming and Long Liu also joined the battles. However, there were simply too many opponents; they only managed to snatch the leftovers of the leftovers, such as a handful of spiritual stone essences. To them, there was really no point.
หลงเทียนหมิงและหลงหลิว ก็ได้ร่วมเข้าต่อสู้ด้วยเหมือนกัน.แต่ถึงอย่างนั้นก็มีฝ่ายตรงข้ามเป็นจำนวนมาก,พวกเขาจึงทำได้แค่เพียงฉกฉวยของเหลือในของเหลือเท่านั้น,ดังเช่นแก่นหินจิตวิญญาณหนึ่งกำมือ.สำหรับพวกเขาไม่มีประโยชน์อันใดจริงๆ
Long Tianming looked around and his eyes lit up as he noticed one particular door. “What rich Heavenly Energy coming from that side chamber!”
หลงเทียนหมิงมองไปรอบๆและตาของเขาก็เบิกกว้างขณะที่เขาสังเกตเห็นประตูพิเศษบานหนึ่ง"สิ่งทีมีพลังงานสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์ออกมาจากห้องด้านข้างนั่น!"
He flew up to it with Long Liu in tow.
เขาบินออกไปพร้อมกับหลงหลิวตามไปติดๆ

Hundreds of experts from the various divine sects were already gathered at that entrance.
ผู้เชี่ยวชาญร้อยคนจากหลากหลายนิกายศักดิ์สิทธิ์ได้มาชุมนมกันที่ทางเข้าเรียบร้อยแล้ว.
Over twenty Gold Jade Treasure Chests were placed in the center of the hall, each emitting an alluring aura that captivated their hearts.

มากกว่ายี่สิบของหีบหยกทองได้วางอยู่ที่ใจกลางของห้องโถง,แต่ล่ะอันนั้นล้วนแต่มีกลิ่นอายดึงดูดและจับใจของพวกเขานัก.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)42 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆคับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ กำลังสนุก น่าตื่นเต้นเลย

  ตอบลบ
 3. เยี่ยมจริงๆครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมาก อารมณ์ค้างเบย ^_^

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 6. http://blogsaefi.blogspot.com/2016/05/tdg-chapter-390-silver-life-soul.html เว็บนี้มีเยอะมากครับ

  ตอบลบ
 7. ผากันมาเปิดหีบปล่าวแล้วอิอิ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากมายครับ

  ตอบลบ
 9. http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods
  443

  ตอบลบ
 10. เละคาห้องโถ่ง

  ตอบลบ