วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 387 – Unlucky

Tale of the demon and god novel Chapter 387 – Unlucky

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 387 ดวงไม่ดี


บทที่ 387 ดวงไม่ดี

Nie Li had thoroughly studied the Celestial Bound Inscription Pattern Array.
เนี่ยหลีได้ทำการศึกษาค่ายกลอักขระพันธะสวรรค์อย่างทะลุปรุโปร่งเรียบร้อยแล้ว.

Densely packed inscription patterns reconstructed themselves within his mind. Nie Li had fully grasped the layout of the entire chamber, and knew exactly where the traps and safe spots were located. As for earlier, when he told Wu Yazi that one misstep could activate the Celestial Bound Inscription Pattern Array… he was bluffing.
เหล่ารูปแบบอักขระที่แน่นขนัดนั้นได้ถูกสร้างอยู่ภายจิตใจเขาแล้ว.เนี่ยหลีเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งกับแผนผังทั่วทั้งห้อง,และรู้ความเป็นจริงว่ากับดักอยู่ตรงไหนและจุดปลอดภัยนั้นอยู่ตรงไหน.ขณะที่ก่อนหน้านี้นั้น,เขาได้บอกกับอู่หยาจื่อว่าหากก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวก็จะกระตุ้นการทำงานค่ายกลอักขระพันธะสวรรค์นั้น...เป็นการล่อหลอก


Wu Yazi was completely in the dark, and probably frightened of Nie Li.
อู๋หยาจื่อได้ตกอยู่ในความมืด,และอาจจะเป็นเพราะคำขู่ของเนี่ยหลี.

Since one wrong step could get him bound to death by the Celestial Bound Inscription Pattern Array, how could he dare move independently?
เมื่อเขาก้าวพลาดเพียงก้าวก็สามารถที่จะทำให้เขาไปสู่ความตายโดยค่ายกลอักขระพันธะสวรรค์ได้,เขาจะกล้าที่จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระได้อย่างไร?.
Nie Li stood before the third treasure chest, which was located at the heart of the Celestial Bound Inscription Pattern Array. This spot was surrounded by traps, and was the one with the most security measures.
เนี่ยหลียืนอยู่ข้างหน้าหีบสมบัติหีบที่สาม,ที่ตั้งอยู่ใจกลางของค่ายกลอักขระพันธะสวรรค์.เป็นจุดที่ล้อมรอบไปด้วยกับดัก,และเป็นหนึ่งในสมบัติที่ได้รับการป้องกันความปลอดภัยมากที่สุด.
It was very likely that this chest contained the most valuable treasure!
มันเป็นเหมือนว่าหีบดังกล่าวนั้นเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุด.
Nie Li lowered his head to study the chest that was covered with strange inscription patterns, different from the chests that Xiao Yu and Wu Yazi had unlocked. This pattern was rigged; if you couldn’t unlock it on the first try, it would trigger the traps!
เนี่ยหลีก้มหน้าเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับหีบดังกล่าวที่ปกคลุมไปด้วยรูปแบบอักขระที่แปลกประหลาด,ดูแตกต่างจากหีบของเซี่ยวหยู๋และอู๋หยาจื่อที่ได้เปิด.ด้วยรูปแบบดังกล่าวที่ได้ประกอบขึ้น,ถ้าเขาไม่สามารถที่จะเปิดออกมาได้ในการพยายามครั้งแรก,มันจะเหนี่ยวไกกับดักให้ทำงานได้.
Nie Li began writing inscription patterns onto the chest. The lid creaked open, inch by inch.
เนี่ยหลีเริ่มที่จะเขียนรูปแบบอักขระไปบนหีบ.ฝาหีบดังกล่าวมีเสียง เปิดออก,ทีละนิ้วๆ.
Xiao Yu and Wu Yazi were dumbfounded. Neither of them would ever be able to crack such a complex array of inscription patterns.
เซี่ยวหยู๋และอู๋หยาจื่อ ถึงกับตกตะลึง.พวกเขาทั้งสองไม่สามารถที่จะถอดรหัสรูปแบบอักขระที่สมบูรณ์เช่นนั้นได้.
*Thump*
*กระหน่ำ*


The inscription pattern lock opened all the way.
รูปแบบอักขระที่ถูกล๊อกได้ถูกเปิดออกมา.
Nie Li leaned down and lifted the chest’s lid away. The instant he did so, the brilliant glow of the treasure within leapt out of the chest and dazzled their eyes.
เนี่ยหลีโน้มตัวลงและยกฝาหีบออกมา.ทันทีที่เขาเปิดออก,แสงที่สว่างจ้าของสมบัติล้ำค่าที่อยู่ภายในก็กระโจนออกมาจากภายในหีบและดูระลานตา.

A flood of Heavenly Energy saturated the hall.
พลังงานสวรรค์ล้นออกมาเต็มไปทั้งห้อง.

Wu Yazi’s eyes nearly popped out of their sockets. Just what kind of treasure could possibly contain such majestic Heavenly Energy?
สายตาของอู๋หยาจื่อแทบจะหลุดออกมาจากเบ้า.มันเป็นสมบัติล้ำค่าแบบใดกันที่มีพลังงานสวรรค์ที่น่าเกรงขามเช่นนี้?

Nie Li peered into the chest and saw a jade strip1 with the image of a mysterious demon spirit engraved upon it. It looked simple and unadorned on the outside, but still held an imposing presence.
เนี่ยหลีมองดูสิ่งที่อยู่ในหีบและมองเห็นเป็นแผ่นริ้วหยกที่มีลวดลายของจิตวิญญาณอสูรลึกลับประทับอยู่ข้างบน.มันดูเหมือนปรกติทั่วไปและไม่มีการตกแต่งใดๆจากภายนอก,แต่ยังถือได้ว่าสง่างามยิ่งนัก.
Nie Li stared at the unadorned jade strip and traces of emotions flashed through his eyes.
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่แผ่นริ้วหยกที่ไม่ได้ตกแต่งใดๆและเศษเสี้ยวของความรู้สึกก็ผ่านเขามาในสายตาของเขา

He never expected to find this in a such a place!
เขาไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอสิ่งนี้ในสถานที่เช่นนี้.

According to the legends, there are ten Evil Warding Jade Strips, created by the first ancestor of the human clans and scattered throughout the worlds. Each strip contains thirty-six thousand inscription pattern incantations, each of which has a different use. Once in awhile, one of the strips would turn up somewhere and thus would begin an intense battle for ownership.
ตามตำนานนั้น,ได้มีแผ่นริ้วหยกสิบปิศาจคุ้มครอง,ถูกสร้างขึ้นมาจากบรรพบุรุษยุคแรกของเผ่ามนุษย์และกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก,แผ่นริ้วหยกแต่ละแผ่นนั้นประกอบไปด้วยสามหมื่นหกพันรูปแบบอาคม,แต่ล่ะอันนั้นใช้ได้แตกต่างกัน.บางครั้งบางคราว,หนึ่งในแผ่นริ้วจะตกไปอยู่บางที่และด้วยเหตุนั้นเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้เพื่อที่จะเป็นผู้ครอบครอง.

Most of the inscription patterns were used to suppress the demon clans. For example, the Evil Warding Jade Strip could be activated to suppress the aura of an enemy demon by at least thirty percent. He could also inject his demon opponent with the strip’s inscription pattern incantations, which could then suppress the demon’s bloodline.
รูปแบบอักขระเกือบทั้งหมดนั้นเมื่อใช้แล้วจะเหนือยิ่งกว่าเผ่าอสูร.ยกตัวอย่างแผ่นริ้วหยกปิศาจคุ้มครองสามารถที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะระงับปราณของอสูรฝ่ายศัตรูได้อย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็น สามารถที่จะแผ่พุ่งพลังใส่อสูรฝ่ายตรงข้ามด้วยคาถารูปแบบอักขระของแผ่นริ้ว,ซึ่งสามารถที่จะหยุดยั้งสายเลือดอสูรได้ด้วย.


Those were only a few examples. There were many, many more uses to the Evil Warding Jade Strip; even the ancient records didn’t know all of them.
เหล่านี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างเพียงเล็กน้อย.มีอีกมากมาย,หลายหลายวิธีใช้แผ่นริ้วหยกปิศาจคุ้มครอง,แม้แต่บันทึกโบราณยังไม่รู้เกี่ยวกับการใช้ทั้งหมด.

This was definitely an extraordinary find!
นี่จึงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่จะค้นหาได้อย่างแน่นอน.

With a flick of his right hand, Nie Li tossed the Evil Warding Jade Strip into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Having obtained this Evil Warding Jade Strip made everything worth it, even if he ended up killed by Wu Yazi.
ด้วยการสะบัดมือขวา,เนี่ยหลีได้โยนแผ่นริ้วหยกปิศาจคุ้มครองเข้าไปยังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.การได้รับแผ่นริ้วหยกปิศาจคุ้มครองนั้นทำให้ทุกอย่างคุ้มค่ามาก,แม้ว่าเขาจะต้องโดนสังหารโดยอู๋หยาจื่อก็ตาม

Wu Yazi hastily called, “Hey, hey, hey! I didn’t get to see what kind of treasure you found. Why’d you put it away already?”
อู๋หยาจื่อร้องออกมาอย่างเร่งรีบ" เฮ้,เฮ้,เฮ้!ข้ายังไม่ได้เห็นเลยว่าเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างใดที่เจ้าพบ.ทำไมเจ้าได้เก็บมันไปเรียบร้อยแล้วล่ะ?"


Nie Li didn’t even let him take a look!
เนี่ยหลีไม่ได้นำมันออกมาให้เขาเห็นเลย!
The Heavenly Energy had surged when Nie Li opened the chest; it proved that the treasure wasn’t something ordinary. However, Nie Li had put it away without giving Wu Yazi a single look!
ด้วยพลังงานสวรรค์ที่พลุ่งพล่านเมื่อเนี่ยหลีได้เปิดหีบดังกล่าว,มันพิสูจน์ได้ว่านั่นต้องเป็นสมบัติมีค่าที่ไม่ใช่สิ่งธรรมดาแน่.แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ได้เก็บมันไปโดยไร้ซึ่งการให้อู๋หยาจื่อแม้แต่เห็นเพียงสักครั้ง.
Nie Li waved his hand in dismissal. “It’s just something ordinary. There’s no need to worry about it!”
เนี่ยหลีโบกมือของเขาปฏิเสธ"มันเป็นแค่เพียงสิ่งของธรรมดาเท่านั้น.ไม่มีความจำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมัน!"
Wu Yazi showed a bitter expression. Nie Li was just too cruel. But either way, whatever Nie Li found would end up as his in the end. Wu Yazi thought that to himself, restrained his curiosity, and let it pass. “Fine. How do I open the fourth treasure chest?”
อู๋หยาจื่อแสดงท่าทางข่มขื่น.เนี่ยหลีช่างใจร้ายจนเกินไป.แต่อย่างไรก็ตาม,ไม่ว่าเนี่ยหลีจะเจอสิ่งใดต้องจบลงที่เขาในท้ายที่สุด,อู๋หยาจื่อคิดเกี่ยวกับมันเพื่อตัวเขาเอง,ต้องยั้งยั้งความอยากรู้อยากเห็นของเขา,และปล่อยมันผ่านไป "ก็ดี,ข้าจะเปิดหีบสมบัติกล่องที่สี่ได้อย่างไร?"

“Alright. Follow my instructions. Left three, forward six…” Nie Li began instructing Wu Yazi until he reached the fourth treasure chest, lowered his head, and opened it.
"เอาล่ะ,ทำตามคำแนะนำของข้า.ไปทางซ้ายสามก้าว,ข้างหน้าหก..."เนี่ยหลีเริ่มที่จะแนะนำอู๋หยาจื่อจนกระทั้งเขาไปถึงหีบสมบัติที่สี่,เขาโน้มตัวลง,และเปิดมัน.

*Woosh!*
*วู๊ซซ!*
Another golden puppet popped out from the treasure chest and pounced towards Wu Yazi.
หุ่นเชิดทองคำอีกตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากหีบสมบัติและต่อยไปยังอู๋หยาจื่อ
Wu Yazi’s fist landed on the golden puppet, shattering it.
หมัดของอู๋หยาจื่อชกไปยังหุ่นเชิดทองคำ,มันถูกทำให้แตกละเอียด   
Another one, dammit!
อีกอันแล้ว,บ้าเอ้ย!
Aside from the puppet, the treasure chest was empty. There was nothing inside.
นอกเหนือจากหุ่นเชิด,กล่องสมบัตินั้นว่างเปล่า,ไม่มีอะไรอยู่ข้างใน.

Wu Yazi almost wailed at that. Why him? Why did Nie Li and Xiao Yu’s treasure chests have all the amazing treasures, while his only had puppets?
อู๋หยาจื่อแทบจะโอดครวญออกมาจากสิ่งดังกล่าว,ทำไมเขา? ทำไมกล่องสมบัติของเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋ล้วนแล้วแต่มีสมบัติล้ำค่าที่น่าประหลาดใจ,ขณะที่เขามีแค่เพียงหุ่นเชิดอย่างนั้นรึ?

Wu Yazi forlornly glared at Nie Li. “You’re doing this on purpose!”
อู๋หยาจื่อชำเลืองมองอย่างสิ้นหวังไปที่เนี่ยหลี."เจ้าได้เจตนาที่จะทำเรื่องดังกล่าว!"


Nie Li looked back at him and said, “Wu Yazi, are you trying to break our agreement? There are over twenty unopened chests; how was I supposed to know what’s inside? We agreed that we’d all pick a chest and try our luck! Furthermore, my chest had an inscription pattern lock on it. Even if I gave it to you, you wouldn’t be able to open it!”
เนี่ยหลีจ้องมองกลับไปที่เขาและพูดว่า "อู๋หยาจื่อ,เจ้าพยายามที่จะทำลายข้อตกลงของพวกเราใช่ใหม? มีกว่ายิบสิบหีบที่ยังไม่ได้เปิด,ข้าจะคาดเดาและรู้สิ่งที่อยู่ข้างในได้อย่างไร? พวกเราจะเลือกหีบทั้งหมดและพยายามที่จะใช้ดวงชะตา!นอกจากนี้,หีบของข้านั้นยังมีรูปแบบอักขระปิดผนึกมันไว้ด้วย.แม้ถ้าข้ามอบมันให้กับเจ้า,เจ้าก็ไม่สามารถที่จะเปิดมันออกได้!"
Xiao Yu couldn’t help herself from secretly laughing. She’d also noticed that Nie Li was doing it on purpose! Otherwise, the situation never could’ve turned out that way — that her chest and Nie Li’s held astounding treasures, while Wu Yazi had landed two puppets in a row.
เซี่ยวหยู๋ช่วยไม่ได้ที่เธอเองจะแอบหัวเราะออกมา.เธอได้สังเกตเห็นด้วยเหมือนกันกับสิ่งที่เนี่ยหลีได้ทำมันด้วยจุดมุ่งหมาย!ไม่เช่นนั้น,ด้วยสภาพการณ์ไม่น่าที่จะเผยออกมาเช่นนี้_หีบของเธอและสมบัติที่น่าประหลาดใจที่เนี่ยหลีได้รับ,ขณะที่อู่หยาจื่อได้ปะทะเข้ากับหุ่นเชิดสองตัวติดต่อกัน.

“Fine, fine. I won’t argue with you!” Wu Yazi couldn’t help mumbling to himself as he thought more ruthlessly in his heart. ‘They can hold onto the treasures for now. I’ll take it back later. It’ll be the same, anyways.’
"ดี,ดี.ข้าไม่โต้แย้งกับเจ้าแล้ว!" อู๋หยาจื่ออดที่จะบ่นพึมพร่ำกับตัวเองขณะที่เขาคิดเรื่องโหดร้ายอย่างมากภายในใจของเขา 'พวกเขาสามารถที่จะคว้าสมบัติได้ในตอนนี้.ข้าจะต้องนำมันกลับมาในภายหลัง.มันก็คงเหมือนๆกัน,นั่นล่ะ.'

What Wu Yazi didn’t know was that Nie Li’s treasures had been stored away into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Therefore, Wu Yazi wouldn’t be able to get it back, even if he killed Nie Li.
สิ่งที่อู๋หยาจื่อไม่รู้นั้นว่าสมบัติของเนี่ยหลีได้ถูกเก็บไว้ที่จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ดังนั้น,อู๋หยาจื่อไม่สามารถที่จะนำมันกลับคืนมาได้,แม้ว่าเขาจะสังหารเนี่ยหลีก็ตาม.

Nie Li knew what Wu Yazi was planning; that was why he’d been stringing Wu Yazi along. Wu Yazi was thinking of killing them after they exited the Void Illusionary Divine Palace; otherwise, he would’ve lost his temper a long time ago. How else could he watch one treasure after another land in someone else’s pocket?
เนี่ยหลีรู้ถึงสิ่งที่อู๋หยาจื่อได้วางแผน,นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงได้แสร้งให้ความหวังกับอู๋หยาจื่อ.อู๋หยาจื่อต้องคิดที่จะสังหารพวกเขาหลังจากที่ได้ออกจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,ไม่เช่นนั้น,เขาคงจะสูญเสียความอดทนไปตั้งนานแล้ว.เขาจะสามารถที่จะมองเห็นสมบัติทีละอันๆเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของคนอื่นได้อย่างไรกันล่ะ?

Xiao Yu opened another chest. It was a Grade 7 artifact, a set of battle armour. It had to be worth millions of spiritual stones, at the very least!
เซี่ยวหยู๋ได้เปิดหีบอีกอัน.มันเป็นศิลปะวัตถุระดับ 7,ชุดของชุดเกราะต่อสู้.มันมีมูลค่าถึงหลายล้านหินจิตวิญญาณ,เป็นอย่างน้อยที่สุด!

Wu Yazi’s heart trembled with envy!
ใจของอู๋หยาจื่อสั่นสะท้านด้วยความอิจฉา!

‘Take, take. I’ll let you take all you want, after we get out of the Void Illusionary Divine Palace, it’ll all be mine!’ Wu Yazi thought hatefully. Only then did his jealousy lessen.
'เอา,เอา.ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าเอาของทั้งหมดที่เจ้าต้องการ,หลังจากที่พวกเราได้ออกไปจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าแล้ว,ของทั้งหมดต้องเป็นของข้า!' อู๋หยาจื่อคิดด้วยความเกลียดชัง.เมื่อนั้นแล้วความอิจฉาของเขาถึงจะน้อยลง.

Nie Li opened the fifth treasure chest, which held a Grade 7 artifact, a Long Sword. Another considerably priced treasure. It wasn’t as great as his Thunder God’s Meteorite Sword, so he didn’t have much of a use for it. But it was still better than nothing.
เนี่ยหลีได้เปิดหีบสมบัติใบที่ห้า,ซึ่งมีศิลปะวัตถุระดับ 7,กระบี่ยาว.เป็นอีกชิ้นหนึ่งมีมีราคาอย่างมาก.มันไม่ได้ยอดเยี่ยมกว่าดาบเทพอสนีบาตดาวตกของเขา.ดังนั้นเขาคงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันมากนัก,แต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไร.

Wu Yazi’s eyes almost fell out as he stared. He could only stand by and watch as Nie Li put away the Grade 7 Long Sword artifact. Afterwards, he followed Nie Li’s instructions and moved to the seventh2. Another puppet popped out.
ดวงตาของอู๋หยาจื่อเกือบที่จะหลุดออกมาขณะที่เขาจ้องมอง.เขาทำได้แค่เพียงยืนและเฝ้าดูขณะที่เนี่ยหลีได้เก็บศิลปะวัตถุระดับ 7 กระบี่ยาวออกไป.หลังจากนั้น,เขาได้ทำตามคำแนะนำของเนี่ยหลีและเคลื่อนย้ายไปยังหีบที่เจ็ด.หุ่นเชิดอีกตัวก็โผล่ออกมา.
Wu Yazi punched and destroyed it.
อู๋หยาจื่อได้ชกออกไปและทำลายมัน.
He was much more calm and collected this time. He didn’t expect anything after killing the puppet.
เขาได้สงบใจเป็นอย่างมากและรวบรวมสติในตอนนี้.เขาไม่คาดหวังอะไรอีกหลังจากที่ทำลายหุ่นเชิด.

Nie Li shook his head and sighed. “Brother Wu Yazi really has terrible luck. To think you opened three puppets in a row!”
เนี่ยหลีส่ายศีรษะและถอนหายใจ."พี่ อู๋หยาจื่อดวงไม่ดีจริงๆ.คิดว่าท่านเปิดไปแล้วได้หุ่นเชิด สามครั้งติดต่อกัน!"
Wu Yazi’s brows twitched at that. If he didn’t have other plans, he would’ve already exploded and started a fight with Nie Li. To think Nie Li was still heaping insults on him!

คิ้วของอู๋หยาจื่อขมวดเข้าหากันกับเรื่องดังกล่าว.ถ้าเขาไม่ได้มีแผนการ,เขาจะต้องระเบิดออกมาอย่างแน่นอนและเริ่มที่จะต่อสู้กับเนี่ยหลี.ด้วยคิดว่าเนี่ยหลีนั้นได้ดูถูกทับถมในตัวเขา!ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)41 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณคับคนที่๒

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากครับ. เพื่อความสุขของผู้อ่านทุกท่าน. ขอบคุณมากครับที่เค้ามาอัฟไว้ไห้

  ตอบลบ
 4. อู๋หยาจื่อต้องไปทำบุญ9วัดแล้วล่ะ555+

  ตอบลบ
 5. ผมติดตามตลอดมา ขอบคุณที่แปลให้กับคนที่รักนิยายกำลังภายในทุกคนครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 6. อู๋หยาจื่อ โดนเนี้ยหลี่หลอกให้แล้วไง ฮ่าฮ่า

  ตอบลบ
 7. เนียหลี่ใจร้ายเกิน แบ่งให้ลูกอมสักเม็ดก็ยังดี
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. เท่าที่อ่านๆมานี่ เหมือนพรรคพวกของเหนี่ยหลี่จะได้ศิลปวัตถุระดับ6กันท่วนหน้าแล้ว ยกเว้น เซี่ยวอยู้ แต่ตอนนี้ นางได้ศิลปวัตถุระดับ7เลยเหรอนี่ 555 นางข้ามหน้าข้ามตาพรรคพวกไปไกลแล้วอิๆๆ

  ตอบลบ
 9. เท่าที่อ่านๆมานี่ เหมือนพรรคพวกของเหนี่ยหลี่จะได้ศิลปวัตถุระดับ6กันท่วนหน้าแล้ว ยกเว้น เซี่ยวอยู้ แต่ตอนนี้ นางได้ศิลปวัตถุระดับ7เลยเหรอนี่ 555 นางข้ามหน้าข้ามตาพรรคพวกไปไกลแล้วอิๆๆ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากครับติดจริงๆเรื่องนี้ติดตามมาตลอดเช่นกัน ขอบคุณผู้เเปลมากๆๆครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ พระเอก ฉลาด แถมขี้โกง

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 13. ทนเปรี้ยวไว้กินหวาน สงสัยใช้กับเนี่ยลี่ไมได้นะจ๊ะ 555

  ตอบลบ
 14. ท่านเนี่ย กวนตินสินะ

  ตอบลบ
 15. เนี้ยหลี่มันร้ายฮ่าๆ

  ตอบลบ