วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 385 – Illusion

Tale of the demon and god novel Chapter 385 – Illusion

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 385 ภาพลวงตา


บทที่ 385 ภาพลวงตา

Both Wu Yazi and Xiao Yu’s hearts trembled at Nie Li’s words.
หัวใจของอู๋หยาจื่อและเซี่ยวหยู่ต่างสั่นระรัวกับคำพูดของเนี่ยหลี.
Nie Li’s expression was graver than ever before. His mood affected Wu Yazi and Xiao Yu, making them serious as well, as they scrutinized their surroundings.
ท่าทีของเนี่ยหลีเอาจริงเอาจังกว่าที่เคย มากว่าก่อนหน้านี้เสียอีก.ความรู้สึกของเขานั้นมีผลต่ออู๋หยาจื่อและเซี่ยวหยู๋,ทำให้พวกเขานั้นเคร่งเครียดไปเหมือนกัน,ขณะที่พวกเขาพิศดูรอบข้าง.

Nie Li stood in the center of the thick pillars and saw a faint sheen light up the space before him. It was a transparent wall that loomed before them, preventing them from taking another step forward. Nie Li quickly wrote down a few inscription patterns, which glowed brilliantly before forming a large inscription pattern array that projected itself onto the unseen barrier.
เนี่ยหลียืนอยู่ใจกลางของเสาที่รวมกันอยุ่และมองเห็นเป็นเงาสลัวๆสว่างขึ้นเป็นช่องว่างข้างหน้าเขา.เป็นกำแพงโปร่งใสที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขา,ป้องกันไม่ให้พวกเขานั้นสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้.เนี่ยหลีรีบเขียนรูปแบบอักขระลงไปสองสามชุด ซึ่งเปล่งแสงเจิดจ้าก่อนที่จะก่อตัวเป็นค่ายกลรูปแบบอักขระขนาดใหญ่ฉายลงบนกำแพงที่มองไม่เห็น.


*Boom!*
*บูมม!*
The inscription pattern array exploded and a majestic energy swept over them. The five pillars that surrounded them shook violently, and began cracking.
รูปแบบอักขระค่ายกลได้ระเบิดออกมาและพลังที่น่าเกรงขามก็กวาดมายังพวกเขา.เสาทั้งห้าต้นที่อยู่ล้อมรอบก็สั่นไหวอย่างรุนแกรง,และเริ่มที่จะแตกออก.
The earth trembled with the force of earthquakes.
พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนด้วยแรงจากการสั่นไหวของพื้นดิน

A visible hole shattered through the invisible wall.
โพรงที่มองเห็นได้เริ่มฉีกขาดออกมาจากกำแพงที่มองไม่เห็น.

The Void Illusionary Divine Palace’s protection barrier had been torn down!
กำแพงป้องกันของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้มีการฉีกขาดออกมา.
“Follow me!” Nie Li ordered as he leapt into the hole.
"ตามข้ามา!"เนี่ยหลีออกคำสั่งขณะที่เขากระโดดเข้าไปในโพรง.
*Wooshh!* *Woooosh!*
*วูซซ**วูซซ*

Wu Yazi and Xiao Yu followed him in.
อู๋หยาจื่อ และเซี่ยวหยู๋ได้ตามเขาเข้าไปข้างใน.
The ground shook intensely and the five pillars collapsed to the ground. A few mountains outside the Void Illusionary Divine Palace also crumbled.
พื้นดินสั่นไหวแรงขึ้นและเสาทั้งห้าต้นก็ยุบลงไปในพื้นดิน.ภูเขาหลายลูกด้านนอกของตำหนักเทพมายแห่งความว่างเปล่าก็ยุบลงเหมือนกัน.
The Thousand Illusionary Array outside was collapsing.
ค่ายกลพันมายาที่อยู่ภายนอกเริ่มที่จะพังทลาย.

The experts from the various sects, who’d had gathered outside the Thousand Illusionary Array, were dumbfounded at the sight.
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายนิกาย,ที่ชุมนุมอยุ่ข้างนอกค่ายกลพันมายา,ต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น.
“What happened?”
"เกิดอะไรขึ้นกัน?"
“What’s going on?”
"กำลังเกิดอะไรขึ้นกัน?"

Nothing like this had ever happened before. They looked out into the distance, where the Thousand Illusionary Array was crumbling.
ไม่มีอะไรที่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาก่อน.พวกเขามองดูเข้าไปข้างในจากระยะไกล.สถานที่ค่ายกลพันมายาได้พังทลายลงมา.

The experts of the Demon God’s Sect showed pure joy on their faces as they watched the Thousand Illusionary Array crumble away.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญจากนิกายเทพอสูรได้แสดงถึงความสุขขึ้นมาบนใบหน้าของพวกเขาขณะที่พวกเขานั้นได้จ้องมองไปยังค่ายกลพันมายาได้พังทลายลงมา.

“The Thousand Illusionary Array has been destroyed! Everyone get ready! We’re charging in!”
"ค่ายกลพันมายานั้นได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว! ทุกๆคนเตรียมตัว!พวกเราจะพุ่งเข้าไปข้างใน!"

“Send a few messengers back, to inform the ancestors. The Thousand Illusionary Array that surrounds the Void Illusionary Divine Palace has crumbled. Tell them to send reinforcements!”
"ส่งข่าวกลับไปแจ้งให้ตระกูลทราบ.ค่ายกลพันมายาที่อยู่รอบๆตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้พังทลายลงแล้ว.บอกพวกเขาให้ส่งกำลังเสริมมา!"

Experts from the various divine sects, including the Divine Feathers and Skyblaze Sects, couldn’t help showing the same expression.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายนิกายศักดิ์สิทธิ์.รวมทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพและนิกายอัคคีสวรรค์,อดไม่ได้ที่จะแสดงท่าทีแบบเดียวกัน.

Before, the Thousand Illusionary Array had prevented them from approaching the Void Illusionary Divine Palace; but now, they had a chance to enter, since it’d been destroyed.
ก่อนนั้น,ค่ายกลพันมายาได้ป้องกันพวกเขาไม่ให้เข้าใกล้กับตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,แต่ตอนนี้,พวกเขามีหนทางที่จะเข้าไป,ตั้งแต่ที่มันได้ถูกทำลายลง.

Legends told of a great treasure that a supreme expert had hidden behind in the Void Illusionary Palace.
จากตำนานได้เล่ากล่าวกันมาของสมบัติที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสุดยอดผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ซ่อนเอาไว้ข้างในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.
The first to enter would definitely be able to obtain many priceless treasures!
คนแรกที่เข้าไปจะสามารถได้รับสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้มาครองอย่างแน่นอน.

The moment the Thousand Illusionary Array crumbled, countless people turned themselves into streaks of light that charged towards the Void Illusionary Divine Palace. Rays of light rained toward it from all directions, as everyone wanted to be the first inside the Void Illusionary Divine Palace.
ชั่วขณะที่ค่ายกลพันมายาได้พังทลาย,คนนับไม่ถ้วนพวกเขาต่างกลายเป็นลำแสงพุ่งไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ลำแสงเปล่งประกายไหลรินไปข้างหน้าจากทุกทิศทุกทาง,ราวกับว่าทุกคนนั้นต้องการที่จะเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเป็นคนแรก.

Suddenly, the sounds of clashing resounded.
ทันใดนั้น,เกิดเสียงดังจากการเข้าปะทะ สะท้อนไปทั่ว.
Those streaks of light had hit an invisible barrier.
เหล่าลำแสงดังกล่าวได้ชนเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็น

“Owowowowow…”
"โอ้ววววว..."
“What’s that?”
"นั่นอะไรกัน?"

A lot of people hadn’t noticed the invisible barrier before they’d charged; therefore, they’d run head-on into it. Quite a few of them had suffered injuries that left them in bloody and miserable states.
เหล่าผู้คนจำนวนมากหาได้สังเกตเห็นกำแพงที่มองไม่เห็นดังกล่าว ก่อนที่พวกเขาจะพุ่งเข้าไป ดังนั้นจึงได้วิ่งเข้าไปปะทะกับมัน.พวกเขาจำนวนมากได้รับบาดเจ็บที่ทำให้พวกเขาชุ่มไปด้วยเลือดและสภาพที่น่าอนาถ.
So there was actually another barrier around the Void Illusionary Divine Palace! This barrier was extremely solid. Not even a Heavenly Star or Axis Realm expert could break through.
ดังนั้นจึงมีอีกกำแพงป้องกันจริงๆที่อยู่ล้อมรอบตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า!กำแพงแห่งนี้ช่างแข็งแรงยิ่งนัก.แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับดาวสวรรค์ หรือผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ก็ไม่สามารถเจาะผ่านไปได้.
The only way to enter the Void Illusionary Divine Palace was by breaking this barrier!

มีแค่เพียงทางเดียวที่จะเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าคือการทำลายเกราะป้องกันนี้.
Tens of thousands of people had been blocked out by the barrier, and were left with despair. At first, they’d believed that they could enter, since the outer barrier was gone. None of them had expected another barrier.
คนหลายหมื่นด้ถูกป้องกันเอาไว้ด้วยกำแพงดังกล่าว,และปล่อยให้พวกเขาสิ้นหวัง,ตอนแรกนั้น.พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะเข้าไปได้,เมื่อกำแพงภายนอกนั้นได้หายไป.ไม่มีใครในพวกเขาจะคาดคิดว่าจะมีกำแพงอีกอันหนึ่ง.

They began pondering over ways to break the new barrier.
พวกเขาเริ่มที่จะใคร่ครวญเกี่ยวกับหนทางที่จะทำลายกำแพงอันใหม่นี้.

Long Tianming and Long Liu stood outside the barrier. Long Tianming’s brows were tightly knit. He never expected the Thousand Illusionary Array to actually break! He recalled Wu Yazi’s group of three travelling back and forth within the Thousand Illusionary Array with ease. It was highly likely that those three were connected to this situation!
หลงเทียนหมิงและหลงหลิวได้ยืนอยู่ภายนอกกำแพง.หลงเทียนหมิงได้ขมวดคิ้วแน่น.เขาไม่คาดคิดเลยว่าค่ายกลพันมายานั้นจะพังทลายจริงๆ!.เขานั้นได้นึกถึงกลุ่มสามคนของอู๋หยาจื่อที่เดินทางไปทั่วและผ่านเข้าไปภายในค่ายกลพันอสูรอย่างสบาย.มันเป็นไปได้สูงที่เหล่าคนทั้งสามนั้นจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว.

Could Wu Yazi’s group of three really have broken the Thousand Illusionary Array?
กลุ่มของอู๋หยาจื่อทั้งสามคนนั้นจริงๆแล้วได้ทำลายค่ายกลพันมายาอย่างนั้นรึ?

Long Tianming deeply stared at the invisible barrier that surrounded the Void Illusionary Divine Palace.
หลงเทียนหมิงจ้องมองลึกเข้าไปยังกำแพงที่มองไม่เห็นที่ล้อมรอบตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.
Wu Yazi’s group might’ve already entered the Void Illusionary Divine Palace!
กลุ่มของอู๋หยาจื่อนั้นอาจเป็นไปได้ว่า จะเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเรียบร้อยแล้ว!
The truth was exactly as Long Tianming had imagined. Earlier, Nie Li had used a special inscription pattern array to open a hole in the protection barrier. The three of them had already entered.
ความเป็นจริงที่แน่แท้ของความจริงที่หลงเทียนหมิงได้จินตนาการนั้น.ก่อนหน้านี้,เนียหลีเป็นคนที่ใช้ค่ายกลอักขณะพิเศษเพื่อที่จะเปิดโพรงในกำแพงป้องกัน.พวกเขาทั้งสามจึงได้เข้าไปเรียบร้อยแล้ว.


Outer Hall of the Void Illusionary Divine Palace.
ภายนอกคฤหาสน์ของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.
*Roar!*
*โฮ๊กก!*
Massive beasts lunged towards Nie Li’s group of three from all directions, as their majestic auras washed over them.
เหล่าสัตว์อสูรจำนวนมหาศาลพุ่งไปทางกลุ่มสามคนของเนี่ยหลีจากทุกทิศทาง ขณะที่กลิ่นอายอันน่าเกรงขามฉายอาบไปยังพวกเขา.

“Not good!” Wu Yazi cried. “Those are Thunder Beasts! I can’t deal with them! We have to leave, quickly!”
"ไม่ดีแน่!" อู๋หยาจื่อคร่ำครวญ"เหล่าสัตว์อสูรสายฟ้าพวกนี้!ข้าไม่สามารถที่จะจัดการพวกมันได้!พวกเราจะต้องออกจากที่นี้,ให้เร็ว!"
Thunder Beasts were Dao of Dragon Realm creatures, at the very least! Even Wu Yazi would hit a dead end if he tried to take on so many at once.
สัตว์อสูรสายฟ้านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร,เป็นอย่างน้อยที่สุด! แม้แต่อู๋หยาจื่อคงจะโดนโจมตีจนตายในทันทีถ้าเขาพยายามที่จะสู้กับพวกมันจำนวนมากเช่นนี้


Xiao Yu’s face ashened as she sensed their auras and realised that they weren’t creatures that she could confront.
ใบหน้าของเซี่ยวหยู๋ถึงกับขาวซีดขณะที่หล่อนนั้นรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายและตระหนักได้ถึงสิ่งมีชีวิตดังกล่าวว่าหล่อนไม่สามารถที่จะเผชิญหน้าได้

 However, Nie Li only smiled. “Keep a calm mind and maintain your emotions. Don’t worry about the beasts!”
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีก็ได้แค่เพียงยิ้ม"สงบใจเอาไว้และรักษาอารมณ์ของพวกเจ้า.อย่าได้กังวลเกี่ยวกับสัตว์อสูร!"

“Those beasts are already snapping at us. How are you not anxious?” Wu Yazi replied. “Are you trying to die?”
"เหล่าสัตว์อสูรเหล่านั้นกำลังจะงับพวกเราแล้ว,เจ้ายังไม่ให้กระวนกระวายได้อย่างไร?" อู๋หยาจื่อตอบ "เจ้ามุ่งเป้าจะตายอย่างนั้นรึ?"

“They’re just illusions!” Nie Li replied as he continued walking forward.
"พวกมันเป็นแค่เพียงภาพลวงตา!"เนี่ยหลีตอบกลับขณะที่เขากำลังเดินไปข้างหน้าต่อ.

Wu Yazi was surprised by Nie Li’s words, but quickly reclaimed his calm mind. Were they really just illusions?
อู๋หยาจื่อรู้สึกตกตะลึงกับคำพูดของเนี่ยหลี,แต่ก็ทำให้เขาสงบใจได้อย่างรวดเร็ว.พวกมันเป็นแค่เพียงภาพลวงตาจริงๆอย่างนั้นรึ?

*Roar!*
*โฮ๊ก!*
A Thunder Beast passed through Nie Li’s body without causing any damage.
สัตว์อสูรสายฟ้าได้ผ่านร่างกายของเนี่ยหลีโดยไร้ซึ้งอาการบาดเจ็บใดๆ.

Wu Yazi and Xiao Yu calmed their minds and passed through after Nie Li.
อู๋หยาจื่อและเซี่ยวหยู๋สงบใจของพวกเขาได้และผ่านเข้าไปหลังเนี่ยหลี.

It was true! They were only illusions!
เป็นความจริง! พวกมันเป็นแค่เพียงภาพลวงตา!.


“Those Thunder Beasts were so lifelike! How could you tell the difference?” Wu Yazi asked. He was curious as to how Nie Li could always see the truth behind the illusions.
"เหล่าอสูรสายฟ้าพวกนี้ดูเหมือนตัวจริงเป็นอย่างมาก! เจ้าสามารถแยกความแตกต่างพวกมันได้อย่างไรกัน?" อู๋หยาจื่อสอบถาม.เขาใคร่รู้วิธีการที่เนี่ยหลีนั้นสามารถที่จะมองความจริงที่ซ่อนอยู่ว่าเป็นภาพลวงตา.

Nie Li smiled and said, “It’s called the Identifying Technique. But you wouldn’t understand, even if I told you about it. So let’s just leave it at that.”
เนี่ยหลียิ้มและพูด"มันถูกเรียกว่าเทคนิคแยกแยะ.แต่เจ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้,แม้ว่าข้าจะบอกมันกับเจ้าก็ตาม.ดังนั้นปล่อยให้หน้าที่ดังกล่าวกับข้า.
Wu Yazi’s heart was filled with curiosity as he chased after the question. “Even if I won’t be able to understand it, at least it’ll be better than not knowing!”
หัวใจของอู๋หยาจื่อนั้นเต็มไปด้วยความอยากรู้ขณะที่เขานั้นไล่ตามคำถาม"แม้ถ้าข้าไม่สามารถที่จะเข้าใจมัน,อย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลย!"
“I’ll tell you after we exit the Void Illusionary Divine Palace. Right now, we still have some important things to do!” Nie Li said as he turned to face forward and continued flying further in.
"ข้าจะบอกเจ้าหลังจากที่พวกเรานั้นออกไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ตอนนี้,พวกเรายังมีเรื่องสำคัญบางสิ่งที่ต้องทำอยู่!"เนี่ยหลีพูดขณะที่เขานั้นหันหน้าไปยังข้างหน้าและดำเนินการบินต่อไป.
Wu Yazi opened his mouth, but said nothing and bitterly smiled to himself. He still planned to kill Nie Li and Xiao Yu after they left the Void Illusionary Divine Palace.
อู๋หยาจื่ออ้าปากค้าง,แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาและยิ้มอย่างขมขื่นกับตัวเอง.เขายังมีแผนที่จะสังหารเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋หลังจากที่พวกเขานั้นออกมาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

The more they progressed on this adventure, the more Wu Yazi was amazed and mystified by Nie Li.
ยิ่งพวกเขานั้นมีความคืบหน้าในการเดินทางมากเท่าไหร่,ยิ่งทำให้อู่หยาจื่อประหลาดใจและงงงวยกับเนี่ยหลี
A trace of hesitation made its way into Wu Yazi’s heart. Should he really kill Nie Li after they left the Illusionary Divine Palace? If he didn’t, then the matter regarding the Demon Blood Sacrifice might get out. But it didn’t seem worth it to offend someone like Nie Li, either.
ร่องรอยแห่งความลังเลใจก็เกิดขึ้นภายในใจของอู๋หยาจื่อ.เขาควรที่จะสังหารเนี่ยหลีจริงๆเมื่อออกจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นรึ?ถ้าเขาไม่ทำ,เช่นนั้นแล้วเรื่องเกี่ยวกับการสังเวยโลหิตอสูรของเขาอาจถูกเผยแพร่ออกไป.แต่มันดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าที่จะล่วงเกินต่อคนอย่างเนี่ยหลีด้วยเช่นกัน.

Wu Yazi felt extremely contradicted.
อู๋หยาจื่อรู้สึกขัดแย้งเป็นอย่างมาก.

Nie Li had already caught all the slightly changes in Wu Yazi’s expression. The corner of his mouth lifted into a light smile, but he said nothing as he kept flying.
เนี่ยหลีจับได้ถึงท่าทีของอู๋หยาจื่อที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเรียบร้อยแล้ว.ที่มุมปากของเขาก็ยกขึ้นยิ้มเล็กน้อย,แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาขณะที่เขายังคงบินต่อไป.

They flew along for a little more, before Nie Li landed at the entrance to a side chamber and walked up to it without a second pause. Even though he was still standing outside, he could already sense the rich Heavenly Energy that filled the chamber’s interior.
พวกเขาบินไปไม่ไกลเท่าไหร่,ก่อนที่เนี่ยหลีจะโฉบลงไปยังประตูทางเข้าของห้องด้านข้าง และเดินเข้าไปโดยไม่หยุดยั้งแม้แต่วินาทีเดียว.ถึงแม้ว่าเขาจะยังยืนอยู่ภายนอก,เขาก็สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพลังงานสวรรค์ที่เต็มอยู่ข้างในห้องดังกล่าว.

There must be some kind of treasure concealed within!

จะต้องมีสมบัติมีค่าบางอย่างถูกปกปิดไว้อยู่ภายในเป็นแน่!ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

ปล.
-จะแปลเฉพาะที่อัพมาจาก  http://www.wuxiaworld.com/  นะครับ ส่วนเว็ปที่แนะนำมาคงไม่สามารถครับ แปลเอาความบันเทิงนะพอได้ แต่ถ้าจะเอาความรู้ด้วยคงไม่ไหว ขออนุญาตไม่นำมาแปลนะครับ 66 ความคิดเห็น:

 1. ขอบพระคุณมากครับผม :))

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หะ หะ ห๊ะ!! นิ่เราเม้นแรก อิอิ :))

   ลบ
 2. ไม่ทันเม้นแรก - -"

  ตอบลบ
 3. คับไม่เป็นไรหลอกผมอ่านได้อยู่แล้ว(ตอนนี่มันมาก)

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับสนุกมากครับ

  ตอบลบ
 5. เรื่องนี้สนุกมากเลยครับ ผมตั้งหน้าตั้งตารอตลอด อยากให้ออกมาไวๆอีกจัง ขอบคุณครับ(ผู้อ่านอย่างผมมีความสุขมากๆ^0^)

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุนคับ..มีความค้าง^-^"

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากจิงๆคับ. ตั้งตารอทั้งวันเลย

  ตอบลบ
 9. อย่าให้มาไวก่านี้จุง อีก 3-4 ตอนข้างหน้าสนุกก่านี้อีก คึๆๆ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับบบ อย่าล่าโปเกมอนจนเพลินนะครับแฟนนิยายรออยู่ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับบบ อย่าล่าโปเกมอนจนเพลินนะครับแฟนนิยายรออยู่ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ทีมแปลครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับหยุดยาวแบบนี้ขอหลายๆตอนนะคร้าาาาาบ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับหยุดยาวแบบนี้ขอหลายๆตอนนะคร้าาาาาบ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณมาก เกือบลงแดง นึกว่าจะอดซะแล้ว ^_^

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. http://blogsaefi.blogspot.com/2016/05/tfg-chapter-386-day-lock-inscription.html

  เว็บนี้คล้ายของ wuxiaworld ลองดูครับ

  เป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เว็บนี้ก๊อปแบบไม่ให้เครดิตจากเว็บ lnmtl ซึ่งใช้โปรแกรมแปลครับ อ่านไปสักพักก็จะเริ่มมั่ว

   ลบ
  2. ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล จะได้ตัดใจ รอของ wuxiaworld อย่างเดียว ครับ

   ลบ
 19. grave = หนักหนา, ร้ายแรง, เอาจริงเอาจัง

  Nie Li’s expression was graver than ever before.
  ท่าทีของเนี่ยหลีเอาจริงเอาจังกว่าที่เคย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จ่าแพนด้าสะกดผิดทำนองนี้ค่อนข้างบ่อย คือ -ze กลายเป็น -se
   scrutinize = พินิจพิเคราะห์, พิศดู

   as they scrutinised their surroundings.
   ขณะที่พวกเขาพิศดูรอบข้าง

   ลบ
  2. before = ก่อน (ดังนั้นคำว่า เบื้องหน้า ไม่มีที่มาครับ)
   itself ไม่ต้องแปล

   Nie Li quickly wrote down a few inscription patterns, which glowed brilliantly before forming a large inscription pattern array that projected itself onto the unseen barrier.
   เนี่ยหลีรีบเขียนรูปแบบอักขระลงไปสองสามชุด ซึ่งเปล่งแสงเจิดจ้าก่อนที่จะก่อตัวเป็นค่ายกลรูปแบบอักขระขนาดใหญ่ฉายลงบนกำแพงที่มองไม่เห็น

   ลบ
  3. ancestors = ชาติตระกูล

   Send a few messengers back, to inform the ancestors.
   ส่งข่าวกลับไปแจ้งให้ตระกูลทราบ

   ลบ
  4. "ท่าทาง" ในภาษาไทยแคบกว่า expression เป็นการแสดงกริยาอาการเท่านั้น

   couldn’t help showing the same expression.
   อดไม่ได้ที่จะแสดงท่าทีแบบเดียวกัน

   ลบ
  5. อย่าแปล "พวกเขา" ทุกคำที่เข้าใจอยู่แล้วครับ

   ก่อนที่พวกเขาจะพุ่งเข้าไป,ดังนั้น,พวกเขาจึงได้วิ่งเข้าไปปะทะกับมัน = ก่อนที่พวกเขาจะพุ่งเข้าไป ดังนั้นจึงได้วิ่งเข้าไปปะทะกับมัน

   ลบ
  6. quite a few = มาก (ผิดเหมือนที่เคย มันขัดความรู้สึกใช่มั้ยครับ อิอิ)

   Quite a few of them had suffered injuries
   พวกเขาจำนวนมากได้รับบาดเจ็บ

   ลบ
  7. นักแปลฝึกหัด - แปลตามภาษาต้นฉบับคำต่อคำ
   นักแปล - แปลตามภาษาตันฉบับสำนวนต่อสำนวน
   ยอดนักแปล - ถ่ายทอดภาษาต้นฉบับสู่วัฒนธรรมภาษาของประเทศที่แปล

   ลบ
  8. Not even a Heavenly Star or Axis Realm expert could break through.
   แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับดาวสวรรค์ หรือผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ก็ไม่สามารถเจาะผ่านไปได้

   ลบ
  9. เกาะป้องกัน = เกราะป้องกัน

   ลบ
  10. Tens of thousands of people
   คนหลายหมื่น

   ลบ
  11. เปิดโพลงในกำแพงป้องกัน = เปิดโพรงในกำแพงป้องกัน

   ลบ
  12. massive = มาก (แปลว่า"ใหญ่โต"ก็ได้ แต่ไม่ใช่กรณีนี้ครับ สังเกตที่ว่า จากทุกทิศทาง)
   toward = ไปทาง (เฉพาะในบทนี้เห็นแปลว่าไปข้างหน้าสองครั้งแล้ว นั่นมาจากคำว่า forward)

   Massive beasts lunged towards Nie Li’s group of three from all directions, as their majestic auras washed over them.
   เหล่าสัตว์อสูรจำนวนมหาศาลพุ่งไปทางกลุ่มสามคนของเนี่ยหลีจากทุกทิศทาง ขณะที่กลิ่นอายอันน่าเกรงขามฉายอาบไปยังพวกเขา

   ลบ
  13. อสนี = ไฟ
   อสนีบาต = สายฟ้า

   เลือกเอาครับว่าจะเป็นสัตว์อสูรอสนีบาต หรือ สัตว์อสูรสายฟ้า อย่างที่เคยบอก ศัพท์ชื่อเฉพาะถ้าตั้งแล้วต้องใช้ให้แม่น แต่นี่แค่สองย่อหน้าก็มีสองชื่อซะแล้ว อิอิ

   ลบ
  14. hit = โจมตี, กระหน่ำ (ตีจนตาย ยังกับพ่อแม่สั่งสอนลูก อิอิ)

   แม้แต่อู๋หยาจื่อคงจะโดนตีจนตาย = แม้แต่อู๋หยาจื่อคงจะโดนโจมตีจนตาย

   ลบ
  15. Wu Yazi opened his mouth
   อู๋หยาจื่ออ้าปากค้าง

   ลบ
  16. worth = คุ้มค่า

   But it didn’t seem worth it to offend someone like Nie Li, either.
   แต่มันดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าที่จะล่วงเกินต่อคนอย่างเนี่ยหลีด้วยเช่นกัน

   ลบ
  17. side chamber = ห้องด้านข้าง
   without a second pause = ไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียว

   before Nie Li landed at the entrance to a side chamber and walked up to it without a second pause.
   ก่อนที่เนี่ยหลีจะโฉบลงไปยังประตูทางเข้าของห้องด้านข้าง และเดินเข้าไปโดยไม่หยุดยั้งแม้แต่วินาทีเดียว

   ลบ
 20. ไม่ใช่ว่าอู้หยาจื้อ มีสองเพศ นะ (เปงจิกจอกไง) เดวเสดพระเอกอีก

  ตอบลบ
 21. อ่านทันแล้ว ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 22. ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ทำให้ผมได้อ่านนิยายสนุก ๆ แบบนี้

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณที่แปลแล้วปล่อยฟรีนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมแปลครับ
  ปล ผมได้ลองอ่าน ของทั้ง3 ทีมแปลแล้วนะครับ
  มีความใกล้เคียงกันบ้าง เพราะEngแปลมาจากต้นฉบับเดี่ยวกัน
  มันมีความต่างกันตรงที่เอกลักษณ์ภาษามากกว่าครับ ถ้ามีใครบอก
  ว่าคุณก็อปมาผมไม่แปลกใจทำไหรครับเพราะต้นฉบับจีนมันมา
  จากนักเขียนคนเดี่ยวกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ ทีมแปลทีมหนึ่งมีความรู้
  ภาษาจีนเค้าแปลเทียบ จีนกับอิงทำให้ได้รับเอกลักษณ์ภาษาต้น
  ฉบับมาด้วย อีกทีมแปลจากอิงเพียวๆ ความต่างมันก็จะมีให้เห็นทันที
  ส่วนคนอื่นที่บอกว่าเค้าก็อปมา ลองนึกสิว่า ถ้าเป็นพวกคุณ แปลจากอิง
  10ที่มามันจะเหมือนกันไหม แต่ถ้าคุณแปลจากอิงที่เดียวกันแน่นอน
  มันต้องมีความไกล้เคียงกันมากกว่า90เปอเซนต์ ขอบคุณทีแปลให้อ่านฟรีครับ
  นี้คือความต่างของทีมแปลนี้

  ตอบลบ