วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 384 – Outer Hall

Tale of the demon and god novel Chapter 384 – Outer Hall

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 384 ภายนอกตำหนัก


บทที่ 384 ภายนอกตำหนัก
Long Tianming had traces of demon blood power in him?
หลงเทียนหมิงมีร่องรอยของพลังโลหิตอสูรภายในตัวเขาอย่างนั้นรึ?

NIe Li looked at Wu Yazi and asked, “How did you sense it?”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่อู๋หยาจื่อและถาม"เจ้ารับรู้ถึงมันได้อย่างไรกัน?"

“There’s a trace of demon blood hidden within his body. No one else can realize, not even a Martial Ancestor Realm expert, unless he releases it. But don’t forget about who I am. I’m a member of the Divine Blooded Fox Clan; my ability to sense bloodlines is much sharper, and isn’t something that an ordinary human can compare to!” Wu Yazi proudly stated.
"มีร่องรอยของโลหิตอสูรซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเขา.ไม่มีใครอื่นแล้ว,ไม่มีใครอื่นจะล่วงรู้ได้ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงคราม เว้นแต่เขาจะปลดปล่อยมันออกมา.แต่อย่าได้ลืมว่าข้านั้นเป็นใคร.ข้าเป็นสมาชิกของเผ่าจิ้งจอก,ความสามารถของข้าที่รับรู้ได้ถึงสายเลือดนั้นจึงได้แหลมคมนัก,และมันไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดานั้นจะสามารถเอามาเทียบได้"อู๋หยาจื่อ พูดอย่างภาคภูมิใจ.


Nie Li nodded. The Divine Blooded Fox was an extremely mysterious clan. Even Nie Li wasn’t well aware of their abilities. There were also very little records of their capabilities.
เนี่ยหลีพยักหน้า.จิ้งจอกเทพโลหิตนั้นเป็นเผ่าพันธ์ที่ลึกลับเป็นอย่างมาก.แม้แต่เนี่ยหลียังไม่สามารถตระหนักได้ถึงความสามารถของพวกเขา.มีเรื่องบันทึกเกี่ยวกับความสามารถของพวกเขาเหมือนกันแต่แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
It would be impossible for a human to obtain the Demon Blood Sacrifice without the willing aid of a demon.
มันคงจะเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่จะได้รับการสังเวยโลหิตอสูรโดยไร้ซึ่งการช่วยเหลือจากอสูร.

“Could someone from one of the demon clans have helped him complete the Demon Blood Sacrifice?”
"มีใครบางคนจากเผ่าอสูรได้ช่วยเหลือเขาในการสังเวยโลหิตอสูรให้สำเร็จหรือไม่?"

Wu Yazi smiled bitterly and shook his head. “I can sense that his demon blood wasn’t obtained through ordinary methods. As for how, specifically, I’m not sure.”
อู่หยาจื่อยิ้มอย่างขมขื่นและส่ายศีรษะของเขา "ข้าสามารถรับรู้โลหิตอสูรภายในตัวเขานั้นต้องได้มาโดยไม่ใช่วิธีธรรมดา.แต่ด้วยอะไร,พิเศษอย่างไร,ข้าก็ไม่แน่ใจ"

Nie Li looked at Wu Yazi and asked, “Don’t you have ways to investigate?”
เนี่ยหลีจ้องไปที่อู่หยาจื่อและถาม"เจ้าไม่มีวิธีที่จะตรวจสอบอย่างนั้นรึ?"
“The only way would be to tie him up and use my Divine Blooded Fox Clan’s secret technique. However, that’d be too difficult. In our exchange just now, I realised that I’m actually not his match. I can protect myself, but if we really fought, I might be on his level if I mobilised the power within my bloodline. However, overpowering him is impossible,” said Wu Yazi. “Furthermore, I don’t know how much stronger he could become, if he merges with his demon spirit and activates his demon blood.”
"มีเพียงทางเดียวโดยการมัดตัวเขาไว้และใช้เทคนิคลับของตระกูลจิ้งจอกเทพโลหิตของข้า.แต่ถึงกระนั้น,มันก็เป็นเรื่องที่ยากเกินไป.ในการปะทะกันเมื่อสักครู่นี้.ข้าได้รับรู้ว่าข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา.ข้าสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้,แต่ถ้าพวกเราต้องสู้กันจริงๆล่ะก็, ข้าอาจจะมีพลังมากถ้าข้าได้รวบรวมพลังงานภายในสายเลือดของข้า.อย่างไรก็ตามด้วยพลังที่เหนือกว่าคงเป็นไปไม่ได้" อู๋หยาจื่อพูด " นอกจากนี้,ข้าไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ถ้าเขานั้นกลายร่าง,ถ้าเขารวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรและกระตุ้นโลหิตอสูรของเขา."

Nie Li went silent for a moment before he responded. “Forget about it. Let’s just kill all his underlings and leave him all alone, by himself!”
เนี่ยหลีได้แต่เงียบไปชั่วขณะก่อนที่เขาจะบอกออกมา "ลืมเรื่องนั้นซะ,เช่นนั้นสังหารแค่เพียงลูกน้องของเขาและปล่อยเขาเหลือไว้แค่คนเดียว!"
It looked like killing Long Tianming was impossible. If that was the situation, then he’d let Wu Yazi do the things that could still be done.
มันดูเหมือนว่าการสังหารหลงเทียนหมิงจะเป็นไม่ไปได้.ถ้าด้วยสถานการตอนนี้,เช่นนั้นเขาจะปล่อยให้อู่หยาจื่อทำในสิ่งที่ยังสามารถทำได้.
“That’s easy! Wait for the good news!” Wu Yazi said as he launched another attack.
"เรื่องง่ายๆ! รอฟังข่าวดีได้เลย!"อู่หยาจื่อพูดขณะที่เขาเริ่มดำเนินการโจมตีอีกครั้งหนึ่ง.
Nie Li observed the far-off figure of Long Tianming with a deep expression. In his previous life, the fall of the Divine Feathers Sect must have been connected to Long Tianming. After the fall of the sect, Long Tianming had left for the Ancestral God Land. A hundred years after that, the Ancestral God Land had been destroyed by golden flames. Nie Li wondered whether that was connected to Long Tianming as well.
เนี่ยหลีสังเกตุตัวตนของหลงเทียนหมิงจากระยะที่ไกลออกไปด้วยท่าทางที่ลุ่มลึก.ในชีวิตก่อนของเขานั้น,การตกต่ำของนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวของกับหลงเทียนหมิง.หลังจากที่การล่มของนิกายแล้ว,หลังจากที่การล่มของนิกายแล้ว หลงเทียนหมิงก็ได้ออกไปยังดินแดนบรรพบุรุษแห่งพระเจ้า.หลังจากนั้นหนึ่งร้อยปี,ดินแดนบรรพบุรุษแห่งพระเจ้าก็ได้ถูกทำลายด้วยเปลวเพลิงสีทอง.เนี่ยหลีสงสัย หรือว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลงเทียนหมิงด้วยเหมือนกัน.

Long Tianming was hiding a lot of things about himself. The more Nie Li dredged, the more he realised how complex Long Tianming was.
หลงเทียนหมิงนั้นได้ซ่อนอะไรมากมายเกี่ยวกับเขา.ยิ่งเนี่ยหลีขุดไปมากเท่าใด เขาก็ยิ่งตระหนักความซับซ้อนเกี่ยวกับหลงเทียนหมิงมากขึ้นเท่านั้น

Nie Li had always vaguely sensed that Long Tianming was a threat.
เนี่ยหลี่รู้สึกคลุมเครือมาโดยตลอดเกี่ยวกับภัยคุกคามจากหลงเทียนหมิง.
Xiao Yu noticed Nie Li’s peculiar expression, and sensed that he must have discovered something. “Nie Li, what did you find?”
เซี่ยวหยู๋สังเกตุเห็นท่าทางที่แปลกของเนี่ยหลี,และรับรู้ได้ว่าเขาจะต้องพบเข้ากับอะไรบางอย่าง"เนี่ยหลี,เจ้าพบอะไรอย่างนั้นรึ?"

“Nothing much. Be careful of this Long Tianming from now on. Especially for you. It’ll be better if you limit your contact with him. Keep yourself as far away from him as possible!” Nie Li replied.
"ไม่มีอะไรมาก.โปรดระวังตัวจากหลงเทียนหมิงตั้งแต่ตอนนี้.โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้า จะดีกว่าถ้าจำกัดการพบปะกับเขา อยู่ให้ห่างจากเขาเท่าที่ทำได้!.นำตัวของเจ้าออกห่างจากตัวเขาเท่าที่เป็นไปได้!"เนี่ยหลีตอบกลับ
Xiao Yu was surprised. “Why?”
เซี่ยวหยู่รู้สึกประหลาดใจ "ทำใม?"
Why her, specifically?
ทำไมต้องเจาะจงโดยเฉพาะนาง?

“Just listen to me!” said Nie Li. Xiao Yu’s body concealed her parents’ consciousness. If Long Tianming realised that, it’d probably attract quite a bit of trouble. However, Nie Li felt that it wasn’t yet the time to tell her those things.
"แค่ฟังข้า!" เนี่ยหลีพูด. ร่างกายของเซี่ยวหยู๋นั้นได้ปกปิดจิตของบิดามารดาของเธออยู่.ถ้าหลงเทียนหมิงตระหนักได้ล่ะก็,มันอาจจะดึงดูดปัญหามาไม่น้อย.กระนั้นเนี่ยหลีก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกเรื่องเหล่านั้นแก่นาง

Xiao Yu couldn’t help mumbling to herself, “Why should I have to listen to you? You’re not even giving me a reason! Aren’t you being a little too overbearing?”
เซี่ยวหยู๋อดไม่ได้ที่จะบ่นพึมพำกับตัวเอง"ทำไมข้าต้องฟังเจ้าด้วยล่ะ?เจ้าไม่ได้บอกเหตุผลอะไรข้านิ!เจ้าจะไม่เอาแต่ใจมากไปหน่อยรึอย่างไร?"

However, she still replied in acknowledgement.
แต่ถึงกระนั้น,เธอก็ยังตอบรับทราบเรื่องดังกล่าว.

Wu Yazi was already taking action over there. Even though Long Tianming was stronger than him, Wu Yazi was from the Divine Blooded Fox Clan; his speed wasn’t something that Long Tianming could match. He launched one guerilla attack after another, and Long Tianming’s men fell in that order.
อู๋หยาจื่อได้เริ่มดำเนินการจัดการพวกเขาที่อยู่ตรงนั้น,ถึงแม้ว่าหลงเทียนหมิงจะแข็งแกร่งกว่าเขา,อู่อยาจื่อที่มาจากเผ่าจิ้งจอกเทพโลหิต,ความเร็วของเขานั้นไม่ใช่สิ่งที่หลงเทียนหมิงจะเทียบได้.เขาได้ดำเนินการโจมตีแบบกองโจรหลังจากนั้น,และคนของหลงเทียนหมิงก็ลดลงไปตามลำดับ.


What was originally thirty people became twenty, then ten. Finally, only Long Tianming and Long Liu were left.
เดิมทีตอนแรกเริ่ม คนสามสิบคนกลายเป็นยี่สิบคน,จากนั้นก็เหลือสิบ,จากนั้นก็เหลือเพียงหลงเทียนหมิงและหลงหลิว.

Long Tianming was so enraged, he was almost smoking. He’d tried to catch Wu Yazi several times already, but he was only able to see the afterimages of Wu Yazi. Wu Yazi clearly didn’t want to confront Long Tianming head-on; that’s why he’d been sneaking around and attacking those who couldn’t guard against him.
หลงเทียนหมิงเกรี้ยวโกรธเป็นอย่างมาก,เขาเกือบจะมีควันออกมาแล้ว.เขาได้พยายามที่จะจับอู๋หยาจื่ออยู่หลายครั้งแล้ว,แต่เขาทำได้แค่เพียงเห็นภาพติดตาของอู๋หยาจื่อเท่านั้น.เป็นการแน่ชัดแล้วว่าอู๋หยาจื่อไม่ได้ต้องการที่จะเผชิญกับหลงเทียนหมิงแบบตัวต่อตัว,นั่นจึงเป็นสิ่งที่เขาได้ทำการแอบซุ่มไปรอบๆและโจมตีพวกเขาที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นั่นเอง
The Fox Clans had simply unimaginable speed.
เผ่าจิ้งจอกนั้นมีความเร็วที่ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลย.
All of Long Tianming’s subordinates had been killed, except for Long Liu.
ลูกน้องทั้งหมดของหลงเทียนหมิงได้ถูกสังหารไปจนหมดยกเว้นหลงหลิวคนเดียว.

“Let’s get out of here!” Long Tiaming snarled in rage. With Long Liu in tow, he quickly flew off and disappeared.
"ออกไปจากที่นี่!" หลงเทียนหมิงคำรามออกมาด้วยความโกรธ.ด้วยการลากหลงหลิว,เขาได้บินออกไปอย่างรวดเร็วและหายออกไป.

Wu Yazi landed back beside Nie Li and Xiao Yu, and shrugged. “I dealt with the ones I could deal with. The only ones left were those two, who were a bit troublesome. Let’s just forget about them!”
อู่หยาจื่อได้กลับมาอยู่ข้างๆเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋,และยักไหล่."ข้าได้จัดการกับคนพวกนั้นข้าสามารถที่จะจัดการ.เหลือเพียงแค่หนึ่งรวมเป็นสอง,ซึ่งมีปัญหาเล็กน้อย.คงจะต้องลืมเรื่องพวกเขาแล้วล่ะ!"
Nie Li couldn’t help smiling lightly at Long Tianming and Long Liu’s sorry-looking silhouettes. This was probably the worst defeat that Long Tianming had ever suffered. However, this was still just the beginning of Nie Li’s fight with him.
เนี่ยหลีอดที่จะยิ้มออกมาเล็กน้อยที่หลงเทียนหมิงและมองดูเสียดายเล็กน้อยกับเงาข้างหลังของหลงหลิว.นี่อาจจะเป็นการพ่ายแพ้ที่แย่ที่สุดของการพบกับความเจ็บช้ำน้ำใจของหลงเทียนหมิง.แต่ถึงกระนั้น.นี่ยังคงเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นของการต่อสู้กับเขาของเนี่ยหลี.
Nie Li smiled back at Wu Yazi and Xiao Yu and said, “Alright, let’s go! Follow me closely, and make sure you don’t fall behind more than three meters. Otherwise, don’t blame me for getting lost!”
เนี่ยหลีหันกลับมายิ้มให้อู๋หยาจื่อและเซี่ยวหยู๋พร้อมทั้งพูดว่า"เอาล่ะ! ,ไปได้แล้ว!ตามข้ามาอย่างใกล้ชิด,และต้องระวังอย่าให้ออกห่างจากหลังข้าเกินกว่าสามเมตรล่ะไม่เช่นนั้น,อย่าหาว่าข้านั้นทำพวกเจ้าหลงล่ะ!"

Under Nie Li’s lead, the three of them headed for the center of the Thousand Illusionary Array.
ภายใต้การนำของเนี่ยหลี,พวกเขาทั้งสามก็มุ่งหน้าไปยังใจกลางของค่ายกลพันมายา.

Outside the Thousand Illusionary Array
ภายนอกค่ายกลพันมายา.

Experts from various majors sects were gathered here. Quite a few of them were of the Dao of Dragon Realm.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายนิกายต่างได้มารวมตัวกันที่นี่.มีจำนวนน้อยมากในพวกเขาที่มีระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.

Everyone here had heard of the name “Void Illusionary Divine Palace”. They’d visited this location numerous times in attempts to enter; however, they’d always failed. Some simply gave up, while others still dropped by whenever the Void Illusionary Divine Palace reopened.
ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ต่างได้ยินชื่อของ "ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า" พวกเขาได้มาเยี่ยมเยือนสถานทีแห่งนี้มากมายหลายครั้งเพื่อที่จะพยายามเข้าไปข้างใน,แต่ถึงกระนั้น,พวกเขาก็ล้มเหลวมาโดยตลอด.บางคนก็ได้ยอมรับความพ่ายแพ้,ขณะที่คนอื่นๆนั้นยังคงมาเยี่ยมเยือนไม่ว่าตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าจะเปิดอีกสักกี่ครั้ง.

Regardless of whether they were from one of the three demonic sects or the six divine sects, they were all powerful experts, who eyed each other like tigers stalking their prey.
ไม่ต้องคำนึงถึงเลยว่า ไม่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นหนึ่งจากสามนิกายอสูรหรือ หกนิกายศักดิ์สิทธิ์.พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลัง.พวกเขาต่างจับตามองคนอื่นๆเหมือนดังพยัคฆ์รอคอยตระคลุบเหยื่อ.
Several hundreds of forces, which amounted to at least a hundred thousand people, were all searching for the entrance to the Thousand Illusionary Array.
หลายร้อยกองกำลัง,มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน,พวกเขาทั้งหมดต่างมองหาทางเข้าไปยังค่ายกลพันมายา.
Some of them were lucky, having already found the entrance, and had entered. Others were still locked out and wandered around the border.
บางคนในพวกเขาอาจจะโชคดี,ได้พบกับทางเข้า,และได้เข้าไป.ส่วนคนอื่นยังคงถูกตรึงไว้ด้านนอก เที่ยวตระเวนไปรอบขอบชายแดน

However, even if there were some people who’d managed to enter the Thousand Illusionary Array, entering the Void Illusionary Divine Palace was still a difficult feat. As difficult as ascending to the heavens.
อย่างไรก็ตาม,แม้ถ้ามีบางคนที่สามารถที่จะเข้าไปยังค่ายกลพันมายาได้,การเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าก็ยังยากที่จะสำเร็จ.ยากราวกับไต่ขึ้นบันไดสวรรค์เลยทีเดียว.
Long Tianming and Long Liu were circling the Void Illusionary Divine Palace, totally trapped within the array. They were unable to distinguish their directions, and kept circling back to their starting point. The two of them were almost driven insane.
หลงเทียนหมิงและหลงหลิวยังคงวนเวียนอยู่ในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,ติดอยู่ภายในค่ายกล.พวกเขาไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงทิศทางที่ครุมเครือ และยังคงวนเวียนกลับมายังที่เดิมเหมือนตอนเริ่ม.พวกเขาทั้งสองนั้นใกล้จะกลายเป็นบ้าแล้ว.
While that was happening, Xiao Yu and Wu Yazi were walking onwards, following Nie Li’s lead. As they drew closer and closer to the Void Illusionary Palace, the landscapes flashed as if they were viewing them from the back of a horse’s back.
ระหว่างที่เกิดเรื่องดังกล่าว,เซี่ยวหยู๋และอู๋หยาจื่อได้เดินตามเนี่ยหลีที่นำ.ขณะที่พวกเขาเดินเข้าใกล้และอยู่จวนจะถึงตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ทิวทัศน์พลันปรากฏขึ้นในพริบตา ราวกับพวกเขากำลังมองลงมาจากหลังม้า.
Wu Yazi was astonished from the bottom of the heart. This Thousand Illusionary Array was nothing to Nie Li!
อู๋หยาจื่อรู้สึกประหลาดใจจากส่วนลึกในหัวใจ.ค่ายกลพันมายานี้ไม่มีอะไรเลยสำหรับเนี่ยหลี.

However, he wasn’t quite sure if Nie Li had been telling the truth, when he said that he could lay down a Thousand Illusionary Array, as well.
อย่างไรก็ตาม,เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเนี่ยหลีนั้นได้กล่าวไว้เป็นความจริง,เมื่อเขานั้นได้บอกว่าเขาสามารถที่จะวางค่ายกลพันมายาได้ด้วยเหมือนกัน.

Roughly half an hour later, Nie Li, Xiao Yu, and Wu Yazi stood before a massive, ancient array. Five great pillars stood high and mighty, as if brushing the heavens. The area past the array formed the outer hall of the Void Illusionary Palace. The trio had yet to enter, but they could already feel the frightening pressure bearing down on them.
ราวครึ่งชั่วโมงต่อมา,เนี่ยหลี,เซี่ยวหยู๋และอู๋หยาจื่อได้ยืนอยู่ข้างหน้าสิ่งค่ายกลโบราณอันโอฬาร.เสาที่ยิ่งใหญ่ห้าต้น ที่ตั้งสูงตระหง่านและน่าเกรงขาม,รวมกับว่ากำลังแตะอยู่กับสวรรค์.อาณาเขตเลยออกไปของค่ายกลตั้งเป็นหอด้านนอกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.กลุ่มทั้งสามนั้นยังไม่ได้เข้าไปข้างใน.แต่พวกเขานั้นสามารถรับรู้ได้ถึงความน่าสะพรึงของแรงกดดันที่กดลงมายังพวกเขา.
It was a grave and awe-inspiring force that even made Wu Yazi show respect.
มันเป็นสุสาน พลังอันน่าเกรงขามที่ทำให้แม้แต่อู๋หยาจื่อยังต้องนอบน้อม

Wu Yazi didn’t know which supreme expert had laid down this Void Illusionary Divine Palace, but he knew not to be rash. He was even cautious with his words.
อู๋หยาจื่อไม่รู้เลยว่าสุดยอดผู้เชี่ยวชาญคนไหนที่ได้สร้างตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านี่,แต่เขารู้ว่าไม่ควรที่จะผลีผลาม.เขาจะต้องระมัดระวังแม้แต่คำพูดของเขาด้วย.

Who knows, there might be a remnant piece of will left behind by that supreme expert!
ใครจะรู้,อาจจะมีส่วนที่เหลือได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ.

It wasn’t just Wu Yazi; Nie Li and Xiao Yu expressed similar sentiments. Nie Li raised his head towards the majestic architecture before him and said, “Once we enter, you must listen to me. Don’t go out on your own. Otherwise, don’t blame me if you die!”
ไม่ใช่แค่เพียงอู๋หยาจื่อ,ท่าทางของเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋ก็มีความรู้สึกแหมือนๆกัน.เนี่ยหลีเงยหน้าไปยังสถาปัตยกรรมอันตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าและกล่าวว่า"เมื่อพวกเราเข้าไปข้างใน.เจ้าต้องเชื่อฟังข้า.อย่าได้ทำอะไรด้วยตัวเอง.ไม่เช่นนั้น,อย่าได้ตำหนิข้าหากเจ้าได้ตายไป!"

He was dead serious this time.

เขาได้พูดอย่างจริงๆจังๆในเวลานี้
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)69 ความคิดเห็น:

 1. มาเป็นคนที่สาม ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 2. คนที่ห้า ขอบคุณมากครับจารย์ :))

  ตอบลบ
 3. ปลื้มครับ! จารย์อุสาไปดึงจากเวปอื่นมาแปลให้ :))

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณค่ะ พร้อมกันกับอิ้งแล้ว

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณ จริงๆจังๆในเวลานี้

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากครับ ดีจายจนน้ำตาไหล กดดูทุกๆชั่วโมงเล่ย

  ตอบลบ
 9. และแล้วก็ได้อ่าน สมใจอยาก ^_^ ลุ้นตอนต่อไปค้าง

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์

  ตอบลบ
 11. อิกหนึ่งคำขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. อิกหนึ่งคำขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ กำลังจะล่าสมบัติกันแล้ว

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ กำลังจะล่าสมบัติกันแล้ว

  ตอบลบ
 15. บทนี้เป็นตัวอย่างสำหรับความผิดพลาดแม้แต่ในต้นฉบับภาษาอังกฤษของจ่าแพนด้า
  ส่วนภาคภาษาไทยก็ไม่ยิ่งหย่อน ลืมแปลทั้งประโยคเลย อิอิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ย่อหน้าที่สาม อู๋หยาจื๋อตอบคำถามว่ารู้ได้อย่างไร เป็นบทแปลที่แพนด้าน้อย "พลาด" มาก
   แปลตกใจความสำคัญจากต้นฉบับภาษาจีนไปซะงั้น คาดว่าเป็นอาการเบลอหลังสอบ
   No one else, ต้องเพิ่มเป็น No one else can realize,
   realize = ล่วงรู้
   release = ปลดปล่อย

   No one else can realize, not even a Martial Ancestor Realm expert, unless he releases it.
   ไม่มีใครอื่นจะล่วงรู้ได้ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงคราม เว้นแต่เขาจะปลดปล่อยมันออกมา

   ลบ
  2. เมื่อบัญญัติศัพท์คำแปลไปแล้ว โดยเฉพาะชื่อเฉพาะ จะต้องจำให้แม่น อย่าใช้กลับไปกลับมา แสดงถึงความไม่ใส่ใจครับ

   Demon Blood Sacrifice = สังเวยโลหิตอสูร (ถ้าจะแปลเป็น "สังเวยเลือดอสูร" ก็ต้องแปลอย่างนั้นตั้งแต่แรก)

   ลบ
  3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  4. left for = ออกเพื่อไปยัง

   After the fall of the sect, Long Tianming had left for the Ancestral God Land.
   หลังจากที่การล่มของนิกายแล้ว หลงเทียนหมิงก็ได้ออกไปยังดินแดนบรรพบุรุษแห่งพระเจ้า

   ลบ
  5. The more ประโยคหลังขยายผิดตัวครับ

   The more Nie Li dredged, the more he realised how complex Long Tianming was.
   ยิ่งเนี่ยหลีขุดไปมากเท่าใด เขาก็ยิ่งตระหนักความซับซ้อนเกี่ยวกับหลงเทียนหมิงมากขึ้นเท่านั้น

   ลบ
  6. คลุมเคลือ = คลุมเครือ

   ลบ
  7. ถ้าอ่านแบบเข้าใจถ่องแท้ถึงบริบทในย่อหน้าถัดไป จะแปลได้ดีขึ้นครับ

   Especially for you. It’ll be better if you limit your contact with him. Keep yourself as far away from him as possible!
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้า จะดีกว่าถ้าจำกัดการพบปะกับเขา อยู่ให้ห่างจากเขาเท่าที่ทำได้!

   ลบ
  8. ประโยคนี้เฉลยว่า ทำไมย่อหน้าก่อนจึงกล่าวอย่างนั้น

   Why her, specifically?
   ทำไมต้องเจาะจงโดยเฉพาะนาง?

   ลบ
  9. ประโยคข้างล่างนี้ ลืมแปลครับ

   However, Nie Li felt that it wasn’t yet the time to tell her those things.
   กระนั้นเนี่ยหลีก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกเรื่องเหล่านั้นแก่นาง

   ลบ
  10. บ่นพึมพรำ = บ่นพึมพำ
   จิตนาการ = จินตนาการ
   ครุมเครือ = คลุมเครือ

   ลบ
  11. Others = คนอื่น
   be locked out = ถูกล็อคไว้ข้างนอก

   Others were still locked out and wandered around the border.
   ส่วนคนอื่นยังคงถูกตรึงไว้ด้านนอก เที่ยวตระเวนไปรอบขอบชายแดน

   ลบ
  12. อ่านกำลังภายในจะเจอสำนวนนี้เป็นประจำครับ
   ascending = ขึ้นไป (ในที่นี้)

   As difficult as ascending to the heavens.
   ยากราวไต่ขึ้นบันไดสวรรค์

   ลบ
  13. มาแล้ว บทแปลที่ไม่รู้ว่าไปทางนั้นได้ไง สุดจะหยั่ง อิอิ
   flash = เกิดขึ้นโดยเร็ว

   the landscapes flashed as if they were viewing them from the back of a horse’s back.
   ทิวทัศน์พลันปรากฏขึ้นในพริบตา ราวกับพวกเขากำลังมองลงมาจากหลังม้า

   ลบ
  14. จะว่าไปแพนด้าน้อยเบลอจริงๆ สำนวนนี้เขียนได้ทั้ง back of a horse หรือ a horse's back แต่แกเล่นผนวกทั้งสองแบบเลย เวลาอ่านก็งงๆ แกจะเอาไงแน่

   ลบ
  15. Roughly half an hour later,
   ราวครึ่งชั่วโมงต่อมา

   ลบ
  16. คำขยายทั้งสองร่วมกันขยาย array ด้วยกัน

   Nie Li, Xiao Yu, and Wu Yazi stood before a massive, ancient array.
   เนี่ยหลี,เซี่ยวหยู๋และอู๋หยาจื่อได้ยืนอยู่ข้างหน้าสิ่งค่ายกลโบราณอันโอฬาร

   ลบ
  17. The area past the array formed the outer hall of the Void Illusionary Palace.
   อาณาเขตเลยออกไปของค่ายกลตั้งเป็นหอด้านนอกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า

   ลบ
  18. grave = สุสาน (หลุมฝังศพฟังดูเล็กเกินไปครับ)
   awe-inspiring = น่าเกรงขาม

   It was a grave and awe-inspiring force that even made Wu Yazi show respect.
   มันเป็นสุสาน พลังอันน่าเกรงขามที่ทำให้แม้แต่อู๋หยาจื่อยังต้องนอบน้อม

   ลบ
  19. raised his head = เงยหน้า (ภาษาไทยไม่มีไปเงยหน้าคนอื่น ดังนั้นไม่ต้องบอกว่าของเขา)

   Nie Li raised his head towards the majestic architecture before him and said
   เนี่ยหลีเงยหน้าไปยังสถาปัตยกรรมอันตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าและกล่าวว่า

   ลบ
  20. ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว(^o^)

   ลบ
  21. ยากราวกลับ = ยากราวกับ

   ลบ
 16. วันนี้วันแม่ จารย์ให้ของขวัญ 2ตอนนะงับๆ อิอิ :))

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณครับจัด 2ตอนเลย

  ตอบลบ