วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 383 – Sneak Attack

Tale of the demon and god novel Chapter 383 – Sneak Attack

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 383 ซุ่มโจมตี


บทที่ 383 ซุ่มโจมตี

Wu Yazi frowned for a brief moment before he said, “There’s a swarm of flies trailing behind us. Should we exterminate them?”
อู่หยาจื่อขมวดคิ้วอยู่ชั่วขณะก่อนที่เขาจะพูด"มีฝูงแมลงวันตามพวกเรามา.จะให้ข้านั้นจัดการพวกเขาใหม?"
He’d already let Long Tianming’s party go once; who would’ve thought that they still weren’t done with them?
เขาปล่อยหลงเทียนหมิงไปแล้วครั้งหนึ่ง,ใครจะคิดว่าพวกเขายังคงไม่จบเรื่องกันอยู่อย่างนั้นรึ?

Nie Li lightly smiled and shook his head. “There’s no need for that. Just let them follow. We’ll deal with them once we get inside the Thousand Illusionary Array. Follow me!”
เนี่ยหลียิ้มเล็กน้อยและส่ายศีรษะ"ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้น.ปล่อยพวกเขาตามมา.พวกเราจะจัดการพวกเขาเมื่อพวกเราได้เข้าไปภายในค่ายกลพันมายาแล้ว.ตามข้ามา!"


Nie Li was the first to enter the Thousand Illusionary Array, followed by Xiao Yu.
เนี่ยหลีเป็นคนแรกที่เข้าไปในค่ายกลพันมายา,ตามมาด้วยเซี่ยวหยู๋.

Wu Yazi turned around, glared at Long Tianming one more time, and snorted. Then, he plunged into the Thousand Illusionary Array after Nie Li and Xiao Yu.
อู๋หยาจื่อหันกลับหลัง,ชำเลืองไปที่หลงเทียนหมิงอีกครั้งหนึ่งและแค่นเสียง.จากนั้น,เขาก็กระโดดเข้าไปในค่ายกลพันมายาตามเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋.

The three of them disappeared.
พวกเขาทั้งสามก็ได้หายไป.

Long Liu saw that and urgently reported to Long Tianming, “Young Master, they really did know how to enter the Thousand Illusionary Array!”
หลงหลิว มองไปที่ดังกล่าวและรีบเร่งที่จะไปรายงานหลงเทียนหมิง"นายน้อย,พวกเขารู้วิธีที่จะเข้าไปในค่ายกลพันมายาจริงๆด้วย!"
“I saw!” Excitement flashed through Long Tianming’s eyes. “Everyone, follow them!”
"งั้นรึ!" ความตื่นเต้นก็ผ่านเข้ามายังสายตาของหลงเทียนหมิง"ทุกๆคน,ตามพวกเขา!"

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*
Their group quickly entered the Thousand Illusionary Array.
กลุ่มของพวกเขาก็เข้าไปยังค่ายกลพันมายาอย่างรวดเร็ว.
Nie Li’s group of three was already inside, and surrounded by a sea of constantly shifting illusions. One moment, they were walking through a forest. The next, it was grassland. Then, a deep canyon.
กลุ่มสามคนของเนี่ยหลีเข้าไปภายเรียบร้อยแล้ว,และบริเวณโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยทะเลแห่งภาพลวงตา.ชั่วขณะหนึ่ง,พวกเขาก็ได้เข้าไปในป่า.ถัดจากนั้น.ก็เป็นทุ่งหญ้า,จากนั้นก็เป็นหุบเขา.
Wu Yazi couldn’t help sighing with appreciation. “It’s truly worthy of being called the Thousand Illusionary Array!”
อู๋หยาจื่ออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความชื่นชม"มันเป็นความจริงที่ควรค่าจะเรียกว่าค่ายกลพันมายา.
He’d already lost any sense of direction in here. If it wasn’t for Nie Li’s lead, he would’ve already gotten lost.
เขาได้สูญเสียการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางที่นี้เรียบร้อยแล้ว.ถ้ามันไม่ได้ถูกนำโดยเนี่ยหลีนำมา,เขาอาจจะต้องหลงทางไปเรียบร้อยแล้ว.

As the Thousand Illusionary Array shifted thousands of times, Nie Li carefully monitored the array’s fluctuating energy. He glanced back at Wu Yazi and Xiao Yu, and the corner of his mouth rose into a small smile. “Follow closely. We’re going to deal with the flies that are following us!”
ขณะที่ค่ายกลพันมายาได้เปลี่ยนไปพันกว่าครั้ง,เนี่ยหลีระมัดระวังในการตรวจสอบพลังงานความผันผวนของค่ายกล,เขาชำเลืองไปข้างหลังยังอู๋หยาจื่อและเซี่ยวหยู๋,แล้วมุมปากของเขาก็ปล่อยรอยยิ้มเล็กๆออกมา"ตามข้ามาอย่าให้ห่าง.พวกเรากำลังจะไปจัดการกับพวกหนอนแมลงที่ตามพวกเรามา!"

Long Tianming and his group entered the Thousand Illusionary Array. The countless changes around them forced them to lose their sense of direction.
หลงเทียนหมิงและกลุ่มของเขาได้เข้ามายังค่ายกลพันมายา.การเปลี่ยนแปลงนับไม่ถ้วนล้อมรอบโหมเข้าใส่พวกเขาซึ่งทำให้พวกเขานั้นได้สูญเสียการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางไป.
“Where are those three?” Long Tianming knitted his brows.
"พวกมันทั้งสามไปใหนแล้ว?"หลงเทียนหมิงขมวดคิ้วของเขา.

There wasn’t a trace of Nie Li’s group of three.
ไม่มีร่องรอยกลุ่มทั้งสามของเนี่ยหลีเลย.
Damn it! They’d actually lost them!
บ้าเอ๋ย!พวกเราพลัดหลงกับพวกเขาแล้ว!
Long Tianming and his men were extremely disoriented as they stood inside the Thousand Illusionary Array. They were completely lost and had no idea where to go.
หลงเทียนหมิงและกลุ่มของพวกเขานั้นต่างได้รับความงงงวยเป็นอย่างมากขณะพวกเขานั้นได้ยืนอยู่ข้างในค่ายกลพันมายา.พวกเขานั้นได้หลงทางอย่างสมบูรณ์และไม่รู้เลยว่าจะต้องไปที่ไหนต่อ
Over twenty people wandered around inside the Thousand Illusionary Array.
กว่ายี่สิบคนต่างเดินไปรอบๆภายในค่ายกลพันมายา.

Suddenly, a shadow flashed past the group and fresh blood splattered. Before that Heavenly Axis Realm expert had a chance to react, his corpse fell to the ground.
ทันใดนั้น,มีเงาหนึ่งได้วิ่งผ่านกลุ่มของเขาและเลือดสดๆก็สาดกระเซ็น.ก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์จะทันได้ตอบสนอง,ร่างที่ไร้ชีวิตของเขาก็ล้มลงไปยังพื้น.
“What’s going on?” Long Tianming turned around with his brows locked tightly. He sensed Wu Yazi’s aura, but by the time he reacted to it, there was only a corpse left on the ground.
"เกิดอะไรขึ้นกัน?"หลงเทียนหมิงหันกลับหลังพร้อมทั้งขมวดคิ้วแน่น.เขารับรู้ได้ถึงกลิ่นอายของอู๋หยาจื่อ.แค่ชั่วระยะเวลา เขาจึงไม่สามารถที่จะตอบสนอง,มีแค่เพียงร่างที่ไร้ชีวิตล้มลงไปยังพื้น.
Wu Yazi himself had already disappeared without a trace!
ตัวของอู๋หยาจื่อได้หายไปโดยไร้ซึ่งร่องรอย!
That Wu Yazi was making use of the Thousand Illusionary Array to deal with them!
อู๋หยาจื่อผู้นั้นได้ใช้ค่ายกลพันมายาในการจัดการพวกเขา.

Long Tianming was extremely depressed. Upon entering the Thousand Illusionary Array, they’d been blinded with their eyes open. They didn’t even know where Wu Yazi and his group were at!
หลงเทียนหมิงรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมาก.เมื่อเขาเข้ามายังค่ายกลพันมายา.พวกเขาเป็นดั่งคนตาบอดทั้งที่ลืมตาอยู่.พวกเขาไม่รู้เลยว่าอู่หยาจื่ออยู่ที่ใหนและกลุ่มของเขาอยู่ที่ใด!

*Fwooosh!*
*ฟวู๊ส!*

Another Heavenly Axis Realm expert was killed, this one standing right behind Long Tianming. By the time Long Tianming had turned around, Wu Yazi had disappeared again.
ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์อีกคนก็โดนสังหาร,คนหนึ่งที่ยืนอยู่ทางขวาข้างหลังหลงเทียนหมิง,ด้วยเวลาดังกล่าวหลงเทียนหมิงได้หันหลังกลับมา,อู๋หยาจื่อก็ได้หายตัวไปอีกครั้ง.
“Bastard!” Long Tianming couldn’t help cursing. He was nearly crazy as he angrily commanded, “Men, form a defensive position! Watch out for their guerilla attacks!”
"ไอ้เวรเอ่ย!" หลงเทียนหมิงอดไม่ได้ที่จะสาบแช่ง.เขาใกล้จะบ้าคลั่งแล้วขณะที่เขานั้นควบคุมความโกรธอยู่"ทุกคน,จัดรูปแบบการป้องกัน!จับตาดูการป้องกันการโจมตีแบบกองโจรของพวกเขา!"

Nie Li’s party was standing only two hundred meters away from Long Tianming and his group.
กลุ่มของเนี่ยหลีนั้นยืนอยู่แค่เพียงสองร้อยเมตรห่างออกมาจาก หลงเทียนหมิงและคนของเขา.

By now, Wu Yazi was quite convinced of Nie Li’s abilities. He looked out towards Long Tianming’s group, who were on high alert and scanning their surroundings, and he couldn’t help turning back to Nie Li and asking, “How did you do it? We’re so close to them, but they’re acting like they’re blind. How can they not see us?”
ณ ตอนนี้,อู๋หยาจื่อค่อนข้างเชื่อมั่นในความสามารถของเนี่ยหลี.เขาจ้องมองออกไปยังกลุ่มของหลงเทียนหมิง.คนที่เตรียมระวังภัยสูงสุดและค่อยๆค้นหาพวกเขาอยู่รอบๆ,และเขาอดไม่ได้ที่จะหันหลังกลับมายังเนี่ยหลีและถาม,"เจ้าทำได้อย่างไร?พวกเราเข้าไปใกล้พวกเขาได้,แต่พวกเขากับทำได้แค่คนตาบอด.พวกเขาไม่สามารถมองเห็นพวกเราได้อย่างไร?"


Nie Li lightly smiled and replied, “The profound uses of the Thousand Illusionary Array include more than just that.”
เนี่ยหลียิ้มเล็กน้อยและตอบกลับ"วิธีใช้ความลึกซึ้งของค่ายกลพันมายายังมีมากกว่านั้นอีก"
“Are you saying that you know this Thousand Illusionary Array like the back of your hand?” Wu Yazi was in disbelief. After all, this array had been set by a supreme expert from ancient times!
"เจ้ากำลังกล่าวว่าเจ้าล่วงรู้ค่ายกลพันมายาเหมือนรู้จักหลังมือเจ้าเองเลยรึ?" อู๋หยาจื่อไม่อยากจะเชื่อ.ต้องไม่ลืมว่า,ค่ายกลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจากยุคโบราณ.

Nie Li smiled and looked into the distance, at the Void Illusionary Divine Palace. “The Thousand Illusionary Array isn’t that difficult. If I had the right materials, I could lay one out myself! The Thousand Illusionary Array is just the outermost barrier, and the simplest one, at that. Once you break past it, there are far more high-leveled arrays inside. Only by breaking all the arrays can we enter the Void Illusionary Divine Palace. However, once the array is broken, everyone outside can rush in as well!”
เนี่ยหลี่ยิ้มและจ้องมองออกไปยังที่ห่างออกไป,ที่ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า"ค่ายกลพันมายานั้นไม่ได้ยากนัก.ถ้าข้ามีวัสดุที่ถูกต้องแล้ว ข้าก็สามารถตั้งค่ายกลขึ้นเองได้!ค่ายกลพันมายานั้นเป็นแค่เพียงกำแพงขั้นนอกสุด,และเป็นอะไรที่ธรรมดาที่สุด,ด้วยเหตุนั้น,เมื่อเจ้าผ่านจุดนี้,จะมีค่ายกลที่มีระดับสูงขึ้นอยู่ภายใน,เพียงแค่ทำลายค่ายกลทั้งหมดพวกเราก็จะสามารถเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้.แต่ถึงกระนั้นเมื่อค่ายกลถูกทำลาย,ทุกๆคนที่อยู่ภายนอกก็จะสามารถเข้ามาได้เหมือนกัน.
At that, Wu Yazi couldn’t help asking, “If that’s true, then doesn’t that mean we’ll have to share the Void Illusionary Divine Palace’s treasures?”
ถ้าเป็นเช่นนั้น,อู่หยาจื่อก็อดไม่ได้ที่จะถาม"ถ้าเป็นความจริง,เช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องแบ่งสมบัติของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าด้วยหรอกรึ?"
It was true that Wu Yazi was strong, but there were also many other powerful experts from various sects, standing outside the Void Illusionary Divine Palace!
มันเป็นความจริงที่อู๋หยาจื่อนั้นแข็งแกร่ง,แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งเฉกเช่นกันอีกมากมายจากหลากหลายนิกาย อยู่ด้านนอกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

“That’s true. Therefore, we’ll have to grab the good stuff before we break the array!” Nie Li glanced back at Long Tianming and his eyes slightly narrowed. “And, we’ll have to get rid of all the threats!”
"เป็นความจริง.ดังนั้น.พวกเราจะต้องคว้าเอาของดีที่อยู่ข้างในก่อนที่ค่ายกลจะถูกทำลาย!"เนี่ยหลีชำเลืองมองกลับมายังหลงเทียนหมิงและสายตาของเขาก็หรี่ลง"และ,พวกเราจะต้องกำจัดเหล่าผู้คุกคามให้หมด!"

Wu Yazi turned in the direction that Nei Li was looking, patted his own chest, and said, “I understand! Leave it to me!”
อู๋หยาจื่อหันกลับมายังทิศทางที่เนี่ยหลีจ้องมองอยู่,ตบไปที่หน้าอกของเขา,และพูดว่า"ข้าเข้าใจ!,ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเอง!"

Wu Yazi possessed the Fox Clan’s secret technique. With Nie Li’s guidance and this Thousand Illusionary Array, he was like a tiger that’d grown wings1. He turned into a streak of light with a *woosh* and pounced towards Long Tianming and his group.
อู๋หยาจื่อครอบครองเทคนิคลับแห่งเผ่าจิ้งจอก.ด้วยการแนะนำจากเนี่ยหลีและค่ายกลพันมายา,เขาเหมือนกับเสื่อติดปีกเลยทีเดียว.เขาหมุนออกเป็นลำแสงด้วย *วูซซ*และกระโจนไปยังหลงเทียนหมิงและกลุ่มของเขา.


Xiao Yu watched Wu Yazi launch his attacks, then glanced at Nie Li and asked, “Nie Li, we’ve told Wu Yazi so many things. Won’t that be a problem? If Wu Yazi attacks us, we won’t be able to counterattack at all!”
เซี่ยวหยู๋จ้องมองอู๋หยาจื่อเริ่มต้นโจมตี,จากนั้นได้ชำเลืองมายังเนี่ยหลีและถามว่า "เนี่ยหลี,พวกเราได้บอกกับอู๋หยาจื่อไปตั้งหลายอย่าง.มันจะไม่เป็นปัญหาอย่างนั้นรึ?ถ้าอู๋หยาจื่อโจมตีพวกเรา,พวกเราจะไม่สามารถที่จะตอบโต้เขาได้เลยนะ!"
“Don’t worry. He won’t do anything before we exit the Void Illusionary Divine Palace. Anyways, with our strength, we’d definitely die inside the Void Illusionary Divine Palace. We still need him,” Nie Li replied. He knew that they were dancing on a tightrope, but this was a bet he was willing to take to enhance his own strength quickly!
"อย่าได้กังวล.เขาจะไม่ทำอะไรแต่อย่างใดก่อนที่พวกเราจะออกมาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.อย่างไรก็ตาม,ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเรา.พวกเราต้องตายอยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าแน่นอน,พวกเรายังต้องการเขา,"เนี่ยหลีตอบกลับ.เขาตระหนักว่าพวกตนกำลังร่ายรำอยู่บนเชือกเส้นเดียว,แต่มันก็เป็นการเดิมพันเพื่อที่จะทำให้เขานั้นมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นด้วยเวลาที่รวดเร็ว!

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Wu Yazi killed six more of Long Tianming’s Heavenly Axis Realm experts, all in a row.
อู๋หยาจื่อได้สังหารผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ของหลงเทียนหมิงไปมากกว่าหกคน,ในหลายคนติดต่อกัน.

“Bastard!” Long Tianming furiously roared as he mobilised the energy within him for an attack on Wu Yazi.
"ไอ้เวรนี่!" หลงเทียนหมิงคำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวขณะที่เขารวบรวมพลังภายในตัวเขาเพื่อที่จะโจมตีไปที่อู๋หยาจื่อ.

*Boom!*
*บูมม!*
A burst of wild energy created a huge crater in the ground and sent several Heavenly Axis Realm experts flying out.
พลังงานที่รุนแรงระเบิดออกมาสร้างปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ไปที่พื้นและส่งผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์หลายคนลอยออกไป.

Wu Yazi snorted again and disappeared into the Thousand Illusionary Array. A brief moment later, he reappeared next to Nie Li. A line of blood trickled out of the corner of his mouth. “That person’s strength is truly outstanding. He’s surpassed my expectations!”
อู๋หยาจื่อแค่นเสียงอีกครั้งและหายเข้าไปยังค่ายกลพันมายา.ช่วงระยะเวลาต่อมา,เขาก็ปรากฏอยู่ถัดไปจากเนี่ยหลี.มีสายโลหิตไหลออกมาจากมุมปากของเขา "ความแข็งแกร่งของบุคคลผู้นั้นยอดเยี่ยมจริงๆ.เขานั้นเหนือกว่าการคาดเดาของข้าทีเดียว!"
Nie Li briefly frowned. He never expected Long Tianming to be capable of wounding Wu Yazi. It seemed that he’d underestimated Long Tianming’s strength.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วชั่วขณะ,เขาไม่คาดคิดว่าหลงเทียนหมิงจะสามารถสร้างบาดแผลให้กับอู๋หยาจื่อ.มันดูเหมือนว่าเขานั้นประเมินความแข็งแกร่งของหลงเทียนหมิงต่ำไป.
After he’d exchanged a few blows with Wu Yazi, Long Tianming took several steps backwards and released a powerful aura. He looked around him and furiously snorted, “So, a member of the Fox Clan is only that strong? Come and fight me to the death, if you dare! What kind of strength is this, just hiding around like a mouse?”
หลังจากที่เขาได้โต้ตอบด้วยระเบิดนิดหน่อยกับอู๋หยาจื่อ,หลงเทียนหมิงได้ก้าวถอยหลังออกมาหลายก้าวและปล่อยปราณที่ทรงพลังออกมา.เขาจ้องมองไปรอบๆและแค่นเสียงอย่างโกรธกริ้ว ""เป็นอย่างไร คนของเผ่าจิ้งจอกมีฝีมือแค่นี้รึ? มาสู้ตายกับข้าถ้าเจ้ากล้า ความแข็งแกร่งประเภทใดกันที่ทำได้แค่หลบๆซ่อนๆราวกับมุสิก"
Nie Li glanced at Wu Yazi and asked, “How strong is Long Tianming?”
เนี่ยหลีชำเลืองไปที่อู๋หยาจื่อและถาม"หลงเทียนหมิงมีความแข็งแกร่งแค่ใหนรึ?"
Wu Yazi shook his head and replied, “I’m not too sure. He feels like a 9-stage Heavenly Axis Realm, but he’s certainly much stronger than that. He’s obviously human, but I sense a familiar demon blood energy on him. Could he have also completed the Demon Blood Sacrifice with the help from someone of the demon clan? Not only that, but his demon blood definitely isn’t ordinary!”

อู๋หยาจื่อสายหัวและตอบกลับ""ข้าไม่แน่ใจนัก รู้สึกเหมือนระดับเก้าผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ แต่จะต้องแข็งแกร่งกว่านั้นมาก เขาเป็นมนุษย์อยู่แน่ชัด แต่ข้าก็รู้สึกถึงพลังของโลหิตอสูรที่คุ้นเคยในกายเขา รึว่าเขาจะสำเร็จพิธีสังเวยโลหิตอสูรจากการช่วยเหลือของเผ่าอสูรบางตน ไม่เพียงแค่นั้นโลหิตอสูรของเขาจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอน!"ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)53 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับสนุกดี

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. พลาดเม้น1 ตะเตือนไต! :(( ขอบคุณสำหรับการแปลครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับสนุกดี

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ สนุก ตื่นเต้น สงสัย หลงเทียนหมิงยังไม่ถึงเวลาตาย

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 9. let someone go = ปล่อยไป

  He’d already let Long Tianming’s party go once;
  เขาปล่อยหลงเทียนหมิงไปแล้วครั้งหนึ่ง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีกลุ่มเดียวครับ อ่านที่แปลเหมือนมีสามกลุ่ม

   Nie Li’s group of three was already inside
   กลุ่มสามคนของเนี่ยหลีเข้าไปภายเรียบร้อยแล้ว

   ลบ
  2. That Wu Yazi was making use of the Thousand Illusionary Array to deal with them!
   อู๋หยาจื่อผู้นั้นได้ใช้ค่ายกลพันมายาในการจัดการพวกเขา

   ลบ
  3. สำนวนภาษาไทยครับ อย่าแปลตามศัพท์อย่างเดียว

   ดั่งคนตาบอดทั้งที่เปิดตาอยู่ = ดั่งคนตาบอดทั้งที่ลืมตาอยู่

   ลบ
  4. Are you saying that you know this Thousand Illusionary Array like the back of your hand?
   เจ้ากำลังกล่าวว่าเจ้าล่วงรู้ค่ายกลพันมายาเหมือนรู้จักหลังมือเจ้าเองเลยรึ?

   ลบ
  5. If I had the right materials, I could lay one out myself!
   ถ้าข้ามีวัสดุที่ถูกต้องแล้ว ข้าก็สามารถตั้งค่ายกลขึ้นเองได้

   ลบ
  6. but there were also many other powerful experts from various sects, standing outside the Void Illusionary Divine Palace!
   แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งเฉกเช่นกันอีกมากมายจากหลากหลายนิกาย อยู่ด้านนอกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า

   ลบ
  7. He knew that they were dancing on a tightrope,
   เขาตระหนักว่าพวกตนกำลังร่ายรำอยู่บนเชือกเส้นเดียว

   ลบ
  8. so = แล้วไง

   "So, a member of the Fox Clan is only that strong? Come and fight me to the death, if you dare! What kind of strength is this, just hiding around like a mouse?"
   "เป็นอย่างไร คนของเผ่าจิ้งจอกมีฝีมือแค่นี้รึ? มาสู้ตายกับข้าถ้าเจ้ากล้า ความแข็งแกร่งประเภทใดกันที่ทำได้แค่หลบๆซ่อนๆราวกับมุสิก"

   ลบ
  9. ช่วงหลังนี้กลายเป็นแปลตัดความมากไป ขอแปลคำพูดทั้งหมดในย่อหน้าสุดท้ายเลยนะครับ
   demon blood = โลหิตอสูร (demon bloodline = สายเลือดอสูร)

   “I’m not too sure. He feels like a 9-stage Heavenly Axis Realm, but he’s certainly much stronger than that. He’s obviously human, but I sense a familiar demon blood energy on him. Could he have also completed the Demon Blood Sacrifice with the help from someone of the demon clan? Not only that, but his demon blood definitely isn’t ordinary!”
   "ข้าไม่แน่ใจนัก รู้สึกเหมือนระดับเก้าผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ แต่จะต้องแข็งแกร่งกว่านั้นมาก เขาเป็นมนุษย์อยู่แน่ชัด แต่ข้าก็รู้สึกถึงพลังของโลหิตอสูรที่คุ้นเคยในกายเขา รึว่าเขาจะสำเร็จพิธีสังเวยโลหิตอสูรจากการช่วยเหลือของเผ่าอสูรบางตน ไม่เพียงแค่นั้นโลหิตอสูรของเขาจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอน!"

   ลบ
 10. คืนนีัจะมีมาสักตอนมั้ยครับ ผู้แปล! ผมรออยู่นะครับ :))

  ตอบลบ
 11. วันนี้ทาง http://www.wuxiaworld.com/tdg-index/ ยังไม่อัพตอนที่ 384 นะครับ จึงยังไม่ได้แปลในวันนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อ่อววครับ, ขอบคุณมากครับผม :))

   ลบ
 12. กด F5. ทั้งวันทั้งรอทั้งลุ้น 555

  ผมไปเจออีกเว็บมา ถึงตอน 404 ผมเลยเอาลิงค์มาฝากเผื่อจะแปลให้ผม และสมาชิกท่านอื่นได้อ่านต่อ (แต่รอได้นะครับ) ^_^

  http://lnmtl.com/chapter/tales-of-demons-and-gods-chapter-404

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถึง442 ไม่ใช่หรอครับเว็ปนี้ 😆

   ลบ
  2. ใช่ๆครับ ถึงตอน 442 ^_^. (วันนี้ผมลุ้นอยู่วันนี้จะได้อ่านต่อไหม)

   ลบ
 13. ขอบคุณและรอครับ

  ตอบลบ
 14. อยากอ่านครับ! จารย์ช่วยแปลให้โหน่ยววววววว์ :((

  ตอบลบ
 15. เผ่าของอูหย๋าจื่อนั้นเป็น Raccoon ไม่ใช่เหรอครับ

  ตอบลบ