วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 380 – Accidental Encounter

Tale of the demon and god novel Chapter 380 – Accidental Encounter

 นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 380 พบเข้าโดยบังเอิญ


บทที่ 380 พบเข้าโดยบังเอิญ


Far away from Nie Li and his group were some people standing at the edge of the Void Illusionary Divine Palace’s barrier, attempting to break in.
ห่างออกไปจากเนี่ยหลีและกลุ่มของเขามีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ตรงขอบของกำแพงป้องกันตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.และพยายามที่จะทะลวงเข้าไป.
However, most of them couldn’t accomplish it.
แต่ถึงกระนั้น,พวกเขาเกือบทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จ.
This entire mountain range, and surrounding forest, is a part of the Thousand Illusionary Array; entering isn’t an easy feat.
ทั่วทั้งเขตภูเขาทั้งหมด,และรอบๆป่า,เป็นส่วนหนึ่งของค่ายกลพันมายา,การที่จะเข้าไปไม่ใช่จะประสบความสำเร็จได้โดยง่าย.

Experts from both the human and demon clans glared at each other, like tigers stalking their prey. However, it was clear that none of them actually wanted to start a fight; they all maintained a certain distance from each other.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทั้งฝั่งมนุษย์และเผ่าอสูรต่างจ้องซึ่งกันและกัน,เหมือนกับพยัคย์ที่คอยเฝ้าตระคลุบเหยื่อ.แต่ถึงกระนั้น,ยังชัดเจนว่าไม่มีใครในพวกเขาที่ต้องการจะเริ่มการต่อสู้,พวกเขาทั้งหมดยังคงรักษาระยะห่างระหว่างกันกับอีกฝั่ง


It was obvious that no one would benefit from a battle. In fact, they might even lose their chance to enter the Void Illusionary Divine Palace. They only had ten days to enter the palace; if no one could accomplish it, then the task would be even harder next time.
มันเห็นได้อย่างแน่ชัดเลยว่าจะไม่มีใครได้ผลประโยชน์จากการปะทะกัน.ในความจริง,พวกเขามีแต่จะสูญเสียโอกาสที่จะเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,พวกเขามีเวลาเพียงแค่สิบวันที่จะเข้าไปในตำหนักดังกล่าว,ถ้าไม่มีใครสามารถที่จะทำสำเร็จ,เช่นนั้นแล้วภารกิจที่ต้องทำจะยิ่งหนักในครั้งหน้า.
Nie Li landed outside the Void Illusionary Divine Palace’s barrier, and observed the rainbow rays of light that fluctuated off of it. It was extremely magnificent.
เนี่ยหลีบินลงไปที่ข้างนอกกำแพงป้องกันของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,และคอยสังเกตลำแสงของสายรุ้งที่แกว่งไปมา.ดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง.

Each color of the rainbow was a part of the Thousand Illusionary Array.
แต่ละสีของสายรุ้งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกลพันมายา.
There were tens of thousands of people gathered outside the Thousand Illusionary Array. None of them could enter.
มีหลายพันคนที่มาชุมนุมรวมกันภายนอกของค่ายกลพันมายา,ไม่มีใครในพวกเขาเลยที่สามารถจะเข้าไปได้.
Wu Yazi looked at Nie Li and asked, “How are we going to get in?”
อู๋หยาจื่อจ้องมองไปที่เนี่ยหลีและถาม"พวกเราจะเข้าไปข้างในอย่างไร?"

Nie Li turned to Wu Yazi and explained, “It’s still not time yet. The breach in the Thousand Illusionary Array only appears at noon, which is two hours from now.”
เนี่ยหลีหันกลับมาหาอู๋หยาจื่อและอธิบาย "มันยังไม่ถึงเวลา.ช่องโหว่ของค่ายกลพันมายานั้นจะปรากฏแค่เพียงตอนบ่าย,ซึ่งเหลืออีกสองชั่วโมงจากตอนนี้"

“Oh.” Wu Yazi nodded. He could only listen to Nie Li. Wu Yazi didn’t know if Nie Li was telling the truth, but he had a feeling that Nie Li definitely knew how to find the entrance to the Thousand Illusionary Array.
"โอ้ว." อู๋หยาจื่อ พยักหน้า.เขาทำได้แค่เพียงรับฟังเนี่ยหลี.อู๋หยาจื่อนั้นไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลีนั้นพูดความจริง,แต่เขารู้สึกว่าเนี่ยหลีต้องสามารถที่จะหาทางเข้าไปยังค่ายกลหมื่นมายาได้อย่างแน่นอน.

Nie Li continued refining the demon blood within his body.
เนี่ยหลียังคงปรับแต่งโลหิตอสูรภายในร่างกายของเขา.
Xiao Yu saw Nie Li cultivating, so she copied him.
เซี่ยวหยู๋เห็นเนี่ยหลีกำลังบ่มเพาะพลังอยู่,ดังนั้นหล่อนจึงได้เลียนแบบเขา.

At a location far from the Void Illusionary Divine Palace
สถานที่ดังกล่าวนั้นไกลออกมาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

A part of over thirty Heavenly Axis Realm experts reached the border of the Void Illusionary Divine Palace. The one leading them was Long Tianming.
กลุ่มๆหนึ่งมากกว่าสามสิบคนของผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ได้มาถึงขอบของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.คนแรกที่นำพวกเขามานั้นคือหลงเทียนหมิง.


He stood outside, glaring at the the Void Illusionary Palace.
เขายืนอยู่ภายนอก,ชำเลืองมองไปยังตำหนักมายาแห่งความว่างเปล่า.
One of Long Tianming’s attendants, who wore golden armour, cupped his hands. “Young Master, trying to break into the Thousand Illusionar Array will be extremely difficult. Not only that, there are a lot of demon clan experts in the area. Why would you wish to come, personally?”
หนึ่งในบริวารของหลงเทียนหมิง,คนที่สวมชุดเกราะสีทอง,ประกบมือคารวะ"นายน้อย,ความพยายามที่จะทำลายเข้าไปยังค่ายกลพันมายายังคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่.ไม่เพียงเท่านั้น.มีเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรอยู่ทั่วบริเวณ,ทำไมท่านถึงต้องมาด้วยตัวเองด้วยล่ะ?"

“Time and tide wait for no man on the path of cultivation. This Void Illusionary Divine Palace was left behind by a supreme expert. Who knows if they might’ve left behind some worthy inheritance inside? As long as there’s a chance, I’ll give it a try.” Long Tianming stepped forward and condensed his energy. By now, he’d already reached the Heavenly Axis Realm.
"เวลาและสายน้ำไม่เคยคอยใครในเส้นทางแห่งการบ่มเพาะพลัง.ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นได้ถูกทิ้งไว้โดยสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ.ใครจะรู้หากพวกเขาเหล่านั้นได้ทิ้งสิ่งมีค่าที่สืบทอดกันมาไว้ข้างในนั้นล่ะ? ตราบเท่าที่มีโอกาส,ข้าก็อยากที่จะพยายาม"  หลงเทียนหมิงเดินไปยังข้างหน้าและรวมพลังของเขา.ด้วยตอนนี้,เขาได้ไปถึงระดับแก่นสวรรค์เรียบร้อยแล้ว.

He’d also integrated with a Dragon Bloodline God Level demon spirit; therefore, he was much stronger than an ordinary Heavenly Axis Realm expert.
เขาได้รวมร่างเขากับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าด้วยแล้ว,ดังนั้น,เขาจึงแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ทั่วไป.

A 1-stage Heavenly Axis Realm expert who’d integrated with a Dragon Bloodline God Level demon spirit could easily face a 9-stage Heavenly Axis Realm expert, without a problem. This is the true power of a Dragon Bloodline God Level demon spirit!
ขั้นที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์คนที่รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้านั้นสามารถที่จะประจันหน้ากับขั้นที่ 9 ของผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์,โดยไร้ซึ่งปัญหา.นี่คือพลังอำนาจที่แท้จริงของจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า!

Long Tianming used his senses to try and detect the location of the Thousand Illusionary Array’s entrance; however, he remained in that silent state, with his brows knitted together.
หลงเทียนหมิงใช้การรับรู้ของเขาพยายามและตรวจสอบสถานที่ที่เป็นทางเข้าของค่ายกลพันมายา,แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ยังคงอยู่ในภาวะเงียบงัน,คิ้วของเขาก็ขมวดเข้าหากันด้วย.

The others in his party noticed that he’d gone silent, so they respectfully stood to the side, not daring to speak.
คนอื่นๆในกลุ่มของเขาสังเกตเห็นเขาที่นิ่งเงียบ,ดังนั้นพวกเขาจึงยืนให้ความเคารพอยู่ข้างๆ,ไม่กล้าที่จะพูดอะไร.

From a certain distance, a group of demon clan experts had noticed Long Tianming’s party. However, they didn’t dare to provoke Long Tianming; after all, they had over thirty Heavenly Axis Realm experts on their side. No one would dare provoke them, unless they were a Dao of the Dragon Realm expert.
จากระยะไกลพอสมควร,กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของเผ่าอสูรได้สังเกตเห็นหลงเทียนหมิง.แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะไปตอแยหลงเทียนหมิง,ต้องไม่ลืมว่า,ฝั่งของเขานั้นมีผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์มากกว่าสามสิบคน.ไม่มีใครทีจะกล้าไปตอแยพวกเขา,เว้นแต่พวกเขานั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.

The crowd around the Thousand Illusionary Array gradually swelled. The number of small conflicts between the demon and human clans also increased and a battle would occasionally happen.
ฝูงชนรอบๆค่ายกลพันมายาค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ.จำนวนของกลุ่มเล็กที่ขัดแย้งกันระหว่างเผ่าอสูรและเผ่ามนุษย์ค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนกันและการต่อสู้ก็เกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราว.

Nie Li had been cultivating for a while. Finally, he rose to his feet and began walking arounding the edge of the Thousand Illusionary Array as he carefully observed it.
เนี่ยหลีได้บ่มเพาะพลังอยู่ชั่วขณะ.ในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นไปแล้วเริ่มต้นเดินไปรอบๆขอบของค่ายกลพันมายาอย่างระมัดระวังในการสังเกต..
Wu Yazi immediately followed behind him.
อู๋หยาจื่อตามเขามาข้างหลังในทันที
Nie Li glanced back at Wu Yazi and complained, “Why are you following me so closely?”
เนี่ยหลีชำเลืองกลับมาหาอู๋หยาจื่อและบ่น"ทำไมเจ้าต้องตามข้าใกล้ชิดขนาดนี้ด้วยล่ะ?"
This guy wasn’t leaving an inch of space between them.
ชายคนนี้ไม่ยอมปล่อยระยะห่างไม่ถึงนิ้วเลยกับพวกเขา.

Wu Yazi chuckled and replied, “You’re only at the Heavenly Fate Realm. There are a lot of Heavenly Axis Realms in the area. I’m worried that you might run into some trouble!”
อู๋หยาจื่อหัวเราะร่วนและตอบกลับไปว่า"เจ้านั้นแค่เพียงระดับลิขิตสวรรค์.มีผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์จำนวนมากในบริเวณนี้.ข้าเป็นกังวลว่าเจ้าอาจจะวิ่งเข้าไปหาปัญหาบางอย่าง.
“Rest assured. I’ll definitely find the entrance of the Void Illusionary Divine Palace for you. But I’ll remind you that we have a deal. We’re going to split the treasures fifty-fifty! Furthermore, I get first pick!” said Nie Li.
"โปรดวางใจ.ข้าต้องหาทางเข้าตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเพื่อเจ้าได้อย่างแน่นอน.แต่ข้าขอเตือนเจ้าว่าพวกเราต้องมีการแบ่งปัน.พวกเราจะต้องการแบ่งสมบัติห้าสิบ-ห้าสิบ!นอกจากนี้,ข้าจะต้องเป็นคนเลือกคนแรก!" เนี่ยหลีกล่าว.
“No problem!” Wu Yazi agreed without the slightest hesitation, since it was all the same to him, anyways. Once they exited the Void Illusionary Divine Palace, he’d kill both Nie Li and Xiao Yu. He could afford to let Nie Li choose first.
"ไม่มีปัญหา!" อู๋หยาจื่อ ตกลงโดยไร้ซึ้งความลังเล.ในเมือมันก็เหมือนกันทั้งหมดสำหรับเขา.ถึงอย่างไร.เมื่อพวกเขาได้ออกมาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าแล้ว,เขาก็จะสังหารทั้งเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋.เขาจึงได้ยอมให้เนี่ยหลีเป็นคนเลือกคนแรก.

The three of them walked on.
พวกเขาทั้งสามเดินต่อไป.
“Nie Li, look over there!” Xiao Yu said as she pointed into the distance.
"เนี่ยหลี,เจ้ามองตรงนั้น!" เซี่ยวหยูพูดขณะที่เธอชี้ไปยังที่ห่างออกไป.
Nie Li followed Xiao Yu’s direction and saw Long Tianming and his subordinates. They seemed to be busy with something over there.
เนี่ยหลีมองตามทิศของเซี่ยวอยู๋และมองเห็นหลงเทียนหมิงและเหล่าลูกน้องของเขา,พวกเขานั้นดูเหมือนว่ากำลังยุ่งกับอะไรบางสิ่งอยู่ตรงนั้น.
Nie Li didn’t have any conflicts with Long Tianming; however, his intuition told him that Long Tianming definitely wasn’t a good guy. Therefore, Nie Li didn’t have a good impression of him, not in the slightest.
เนี่ยหลีนั้นหาได้มีความขัดแย้งใดๆกับหลงเทียนหมิง,แต่ถึงกระนั้น,เขาก็รับรู้โดยสัญชาติญาณของเขาว่าหลงเทียนหมิงนั้นมิได้เป็นบุคคลที่ดีอย่างแน่นอน.ดังนั้น,เนี่ยหลีมิได้มีความประทับใจใดๆกับตัวเขา,ไม่แม้แต่น้อยเลย.

Nie Li pondered for a brief moment, until an idea lit up his mind.
เนี่ยหลีใครครวญอยู่ชั่วขณะ,จนกระทั้งมีความคิดเข้ามายังจิตใจของเขา

Since he and Xiao Yu weren’t in their human forms, Long Tianming wouldn’t recognise them, even if they stood in his way.
เมื่อเขาและเซี่ยวหยู๋ไม่ได้มีรูปลักษณ์ของมนุษย์,หลงเทียนหมิงก็ไม่สามารถที่จะจดจำพวกเขาได้,แม้ถ้าจะเผชิญอยู่กับเขาก็ตาม.
Nie Li intentionally moved closer to Long Tianming and his group, while pretending to examine the Thousand Illusionary Array.
เนี่ยหลีจงใจที่จะขยับเข้าไปใกล้กับหลงเทียนหมิงและกลุ่มของเขา,ในขณะที่ทำการตรวจสอบค่ายลพันมายา.

“The aura from this Thousand Illusionary Array is growing stronger. There’s probably an entrance nearby!” Nie Li excitedly claimed as he quickened his steps and moved closer towards Long Tianming and his group.
"รังสีจากค่ายกลพันมายาตรงนี้แรงกล้ามากขึ้น.อาจจะมีทางเข้าใกล้ๆแถวนี้ก็ได้!"เนี่ยหลีกล่าวอย่างตื่นเต้นขณะที่เข้าก้าวอย่างรวดเร็วเข้าไปใกล้กับหลงเทียนหมิงและพวกของเขา.

“Wait! Those guys are all Heavenly Axis Realm experts!” Wu Yazi called out to stop him.
"รอก่อน!เหล่าคนพวกนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์!"อู๋หยาจื่อกล่าวออกมาเพื่อหยุดเขา.
Nie Li furrowed his brows for a moment, looked at Wu Yazi, and ask, “What? You’re saying you can’t beat them?”
เนี่ยหลีขมวดคิ้วอยู่ชั่วขณะ,จ้องมองไปที่อู๋หยาจื่อ "อะไรรึ?เจ้าต้องการจะบอกว่าเจ้าไม่สามารถที่จะต่อกรกับพวกเขาอย่างนั้นรึ?"

The corner of Wu Yazi’s mouth twitched as he said, “That hilarious! There’s no way I can’t beat them! I could flip all of them, just by myself!”
ที่มุมปากของอู๋หยาจื่อกระตุกขณะที่เขาพูด"ช่างน่าขันนัก!ไม่มีทางที่ข้าจะไม่สามารถจัดการพวกเขา!ข้าสามารถที่จะคว่ำพวกเขาได้ทุกคน,ด้วยตัวข้าเอง!"

“Well then, there’s nothing wrong!” Nie Li said casually.
"ดีเช่นนั้น,ก็ไม่ผิดปรกติอะไร!"เนี่ยหลีกล่าวอย่างไม่แยแส.
Wu Yazi furrowed his brows and said, “But they still have over thirty Heavenly Axis Realm experts on their side. If a fight does break out, then trouble is unavoidable!”
อู๋หยาจื่อขมวดคิ้วและพูด,"แต่พวกเขายังมีผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์มากกว่าสามสิบคนในฝั่งพวกเขา,ถ้าการต่อสู้เกิดปะทุขึ้น,เช่นนั้นแล้วความยุ่งยากจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้!"
“Fine then. Just forget about it. Those guys are just gathered there, not moving at all. They’ve probably found the entrance. If they manage to get in first, then all the good stuff might fall in their hands!” Nie Li said with feigned indifference as he turned back.
"ก็ดีเช่นนั้น.ลืมมันเสียเถอะ.พวกเขาเหล่านั้นเพิ่งไปรวมตัวกันที่ตรงนั้น,ไม่ขยับไปไหนด้วย.พวกเขาอาจจะเจอทางเข้าก็ได้.ถ้าพวกเขาสามารถที่จะเข้าไปได้คนแรก.เช่นนั้นของดีๆทั้งหมดที่อยู่ในนั้นอาจจะตกไปอยู่ในมือพวกเขาก็ได้!" เนี่ยหลีแสร้งทำไม่แยแสขณะที่เขาหันหลังกลับ


Wu Yazi thought to himself, ‘If the entrance really was close to them, then wouldn’t he be losing by backing off like this?’
อู๋หยาจื่อคิดถึงตัวเอง'ถ้าทางเข้าอยู่ใกล้กับพวกเขาจริงๆ,เช่นนั้นเขาไม่ขาดทุนด้วยการถอยออกมาอย่างนั้นหรอกรึ?'
In his point of view, those thirty-something Heavenly Axis Realms might pose a little trouble, but shouldn’t be too hard to deal with.
ในความเห็นของเขา,สามสิบผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ก็เท่านั้นดูท่าทางเป็นปัญหาแค่เล็กน้อย,แต่คงไม่น่าจะยากเกินไปที่จะจัดการ.
Wu Yazi considered Nie Li’s words, then said, “You keep searching. If you can find the entrance, then everything’s good. We’ll chase them away, if there’s really no other way in. If they’re not tactful, then I’ll take actions. After all, they’re just humans!”
อู๋หยาจื่อใคร่ครวญคำพูดของเนี่ยหลี,จากนั้นก็พูด,"เจ้าค้นหาต่อไป.ถ้าเจ้าสามารถที่จะหาทางเข้าได้,เช่นนั้นแล้วทุกอย่างก็จะดี.พวกเราจะไล่พวกเขาออกไป,ถ้าไม่มีวิธีอื่นจริงๆ.หากพวกเขาไม่ฉลาดพอ,เช่นนั้นข้าจะจัดการเอง.ต้องไม่ลืมว่า,พวกเขาเป็นแค่เพียงมนุษย์."

An almost unnoticeable smile showed at the corner of Nie Li’s mouth when he heard that. He continued moving towards Long Tianming’s party.
รอยยิ้มที่แทบจะมองไม่เห็นได้แสดงออกมาที่มุมปากของเนี่ยหลี,เมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นแล้ว.เขาก็ได้เคลื่อนตรงไปหากลุ่มของหลงเทียนหมิงต่อไป.

The three of them approached Long Tianming and his group, but a golden-armoured Heavenly Axis Realm expert suddenly blocked their way. He furiously glared at them and said, “Demon clan trash! Get lost! If you take another step forward, then don’t blame me for taking action!”
พวกเขาทั้งสามได้เข้าใกล้หลงเทียนหมิงและกลุ่มของเขา,แต่ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ที่สวมชุดเกราะสีทองได้หยุดพวกเขาเอาไว้.เขาชำเลืองอย่างโกรธเกรี้ยวกับพวกเขาและพูดออกมาว่า"เจ้าพวกขยะเผ่าอสูร! ไปให้พ้นหน้า!ถ้าพวกเจ้ายังก้าวเข้ามาอีกก้าว,เช่นนั้นแล้วอย่าได้ตำหนิข้าว่าได้จัดการพวกเจ้า.!"
This man was one of Long Tianming’s underlings, and was in charge of guarding the area. He’d shouted at Nie Li’s group when he saw them approach.
ชายคนนี้เป็นลูกน้องของหลงเทียนหมิง,และมีหน้าที่ป้องกันบริเวณดังกล่าว.เขาได้ตะคอกไปยังกลุ่มของเนี่ยหลีเมื่อเห็นพวกเขาเข้าใกล้.

He could tell that Nie Li and Xiao Yu were only at the Heavenly Fate Realm. He couldn’t discern Wu Yazi’s cultivation, but what kind of expert would be with two Heavenly Fate Realms?
เขาสามารถที่จะบอกได้ว่าเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋นั้นเป็นแค่เพียงระดับลิขิตสวรรค์.เขาไม่สามารถที่จะมองเห็นการบ่มเพาะพลังของอู่หยาจื่อได้,แต่ผู้เชียวชาญประเภทไหนล่ะที่จะอยู่กับสองคนระดับลิขิตสวรรค์?

Wu Yazi’s face turned black at the underling’s words.
ใบหน้าของอู๋หยาจื่อเปลี่ยนเป็นดำมืดกับคำพูดของลูกน้องฝ่ายตรงข้าม.
“Who are you calling trash?!” Wu Yazi coldly glared at the Heavenly Axis Realm expert.

"ใครที่เจ้าเรียกว่าขยะรึ?!" อู๋หยาจื่อชำเลืองมองไปที่ผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์.
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)35 ความคิดเห็น:

 1. เยี่ยมยอดมากครับ

  ตอบลบ
 2. เยี่ยมยอดมากครับ

  ตอบลบ
 3. ตระคลุบ = ตะครุบ
  หาทางเขาไป = หาทางเข้าไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. aura = กลิ่นอาย, รังสี

   The aura from this Thousand Illusionary Array is growing stronger.
   รังสีจากค่ายกลพันมายาตรงนี้แรงกล้ามากขึ้น

   ลบ
  2. but what kind of expert would be with two Heavenly Fate Realms?
   แต่ผู้เชียวชาญประเภทไหนล่ะที่จะอยู่กับสองคนระดับลิขิตสวรรค์?

   ลบ
  3. ไม่มีแล้วครับ นอกนั้นไม่มีแปลเข้ารกเข้าพงเหมือนบทที่แล้ว มีชอยส์ให้เลือกคือ
   1. บทนี้ง่ายไม่ค่อยมีสำนวนมาก
   2. คนแปลเก่งขึ้นมาก

   ลบ
  4. An almost unnoticeable smile
   น่าจะแปลว่า รอยยิ้มที่แทบจะมองไม่เห็น ครับ ^^
   ขอบคุณที่แปลครับ

   ลบ
  5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 4. จัดดิแบบนี้มันต้องจัด 5555

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ ทั้งสนุก ทั้งมันเลยครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับบ รออีกตอนนะครับ หรือ 2เลยก็ดี ฮิๆๆ

  ตอบลบ
 7. จัดเลยๆ ปากปีจอ แบบนี้ จัดการให้เด็ดขาด

  ตอบลบ
 8. ตอนนี้อ่านระดับพลังของจิตอสูรระดับพระเจ้ามันแปร่งๆง่ะ ของหลงเทียนหมิงจิตมังกรระดับพระเจ้าแก่นแท้ระดับ1 สามารถสู้กับแก่นแท้ระดับ9 ได้ แต่ที่อ่านผ่านมา เนี้ยหลี่จิตมังกรระดับพระเจ้าที่สูงกว่าหลงเทียนหมิงอีกลิขิตสวรรค์ระดับ4 อัดกับลิขิตสวรรค์ระดับ9 มันก็ยังไม่เห็นได้เปรียบทางระดับเท่าไหร่เลยถ้าเป็นแบบหลงเทียนหมิงอย่างน้อยน่าจะอัดกับดาราสวรรค์ขั้น1-2ได้เลยนะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อาจจะเพราะลิขิต9 มันก้มีมังกรระดับมหัสจรรย์ด้วยรึเปล่าคับ ถ้าเป็นมังกรระดับธรรมดาอาจจะสุสีก้ได้..... มั้ง?

   ลบ
 9. ขออีกงับๆ กำลังสนุกเลย :))

  ตอบลบ