วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 375 – From the Tiny World

Tale of the demon and god novel Chapter 375 – From the Tiny World

 นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 375 มาจากโลกใบเล็ก


บทที่ 375 มาจากโลกใบเล็ก

The voice sounded rather impressed as it said, “I can sense the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting from you. I’m surprised that you’ve managed to obtain that ancient divine artifact. Not only that, you’ve also managed to completely merge with it.”
เสียงดังกล่าว ค่อนข้างประทับใจขณะที่เขาพูดออกมาว่า"ข้าสามารถที่รับรู้ถึงจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาจากตัวเจ้า.ข้ารู้สึกแปลกใจที่เจ้านั้นสามารถได้รับศิลปะวัตถุสมบัติเทพโบราณมาได้.ไม่เพียงแค่นั้น,เจ้ายังสามารถรวมเข้ากับมันได้อย่างสมบูรณ์แบบ"

Nie Li received a fright at those words; he never expected Xiao Yu’s father to be able to sense the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting concealed within his soul realm.
เนี่ยหลีตื่นตระหนกกับคำพูดเหล่านั้น,เขาไม่คาดคิดเลยว่าบิดาของเซี่ยวหยู๋จะสามารถรับรู้ได้ถึงจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาที่อยู่ภายในเขตแดนวิญญาณของเขาได้.


The voice continued, “Once my daughter’s bloodline is released, she’ll attain all the cultivation that my wife and I possessed before we died. However, the aura of the [Heaven’s Divination] technique will leak from her body and the Sage Emperor will be able to sense her. I have a request of you: please send her into your Myriad Miles Rivers and Mountains Painting before her bloodline awakens, so that she can escape the calamity!”
เสียงดังกล่าวยังพูดต่อไปว่า"เมื่อสายเลือดลูกสาวของข้าถูกปลดปล่อย,หล่อนจะสำเร็จในการบ่มเพาะพลังทั้งหมดของภรรยาข้าและข้า ที่พวกเราเคยครอบครอง ก่อนจะเสียชีวิต.แต่ถึงกระนั้น,ปราณของเทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์] จะหลุดรั่วออกมาจากร่างกายของหล่อนและจักรพรรดิแห่งปราชญ์จะสามารถรับรู้ถึงหล่อนได้.ข้าต้องการขอให้เจ้า,ช่วยส่งหล่อนนั้นเข้าไปอยู่ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาก่อนที่สายเลือดของหล่อนจะตื่น,เพื่อจะได้ให้หล่อนสามารถหนีจากภัยพิบัติได้!
“If you’re asking me to allow her into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, that’s no problem!” Nie Li pounded a fist on his chest in a gesture of confidence. “But I’d like to ask, when will her blood awaken?”
"ถ้าท่านขอให้ข้า ยอมให้หล่อนเข้าไปอยู่ในจิตกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,นั่นไม่มีปัญหา!"เนี่ยหลีทุกกำปั้นของเขาไปที่หน้าอกแสดงท่าทางมั่นใจ."แต่ข้าอยากจะถาม,เมื่อไหร่ที่สายเลือดของหล่อนจะตื่นล่ะ?"

“That will happen when her cultivation reaches the Martial Ancestor Realm, or…she becomes the woman of a man,” that voice finally said after a brief hesitation.
"มันจะเกิดขึ้นเมื่อการบ่มเพาะพลังของนางบรรลุระดับเทพสงคราม หรือ...นางตกเป็นสตรีของบุรุษผู้หนึ่ง" ในที่สุดเสียงนั้นก็กล่าวออกมาหลังจากที่ตะขิดตะขวงใจอยู่ชั่วขณะ
Nie Li was clearly stunned by that answer, and a strange expression smeared itself across his face. Well, it shouldn’t be too difficult or too long before Xiao Yu reached the Martial Ancestor Realm.
เนี่ยหลีตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดกับคำตอบดังกล่าว,และแสดงท่าทางแปลกๆฉาบไปทั่วใบหน้าของเขา.จะอย่างไร ไม่ควรจะยากหรือยาวนานเกินไป ก่อนที่เซี่ยวหยู่จะบรรลุระดับเทพสงคราม.
The voice sighed and said, “The Myriad Miles Rivers and Mountains Painting is an astonishing treasure that contains a separate dimension. Back then, there were countless wars and battles over this treasure. Once, two pinnacle experts had risked their lives to conceal it from the Sage Emperor. However, they ultimately died at his hands.”
เสียงดังกล่าวถอนหายใจและพูดว่า"จิตกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นเป็นสมบัติที่น่าอัศจรรย์ด้วยการมีมิติที่แยกออกมา,ก่อนนั้น,มีสงครามนับไม่ถ้วนและการต่อสู้เพื่อแย่งชิงสมบัติดังกล่าว,เมื่อ,สองสุดยอดผู้เชี่ยวชาญได้เสี่ยงชีวิตของพวกเขาเพื่อที่จะปกปิดมันจากจักรพรรดิแห่งปราชญ์.แต่ถึงกระนั้น,พวกเขาก็ต้องตายในที่สุดด้วยมือของเขา

This is the time and space of the Sage Emperor. If anything appeared, regardless of person or treasure, that could threaten the Sage Emperor’s power, then it’d be eliminated.
นี่เป็นกาลอวกาศของจักรพรรดิแห่งปราชญ์.ถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือสมบัติ ซึ่งสามารถคุกคามพลังอำนาจของจักรพรรดิแห่งปราชญ์ เมื่อนั้นมันย่อมถูกทำลาย
The Myriad Miles Rivers and Mountains Painting is one of the treasures that the Sage Emperor wants to eliminate!
จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเป็นหนึ่งในสมบัติที่จักรพรรดิแห่งปราชญ์ต้องการที่จะทำลาย!
The only reason the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting managed to survive is because it’d been preserved by people with noble goals.
เหตุผลเพียงอย่างเดียวที่จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาอยู่รอดสำเร็จเพราะมันได้ถูกเก็บรักษาโดยบุคคลผู้มีเป้าหมายอันสูงส่ง
The voice spoke with sorrow. “Back then, countless experts fell in battles against the Sage Emperor. Even until now, the best we can do is to keep him in check. We have gathered numerous experts in the Ancestral God Land to suppress the Sage Emperor’s Demonic Bone; because of that, the Sage Emperor cannot exert his entire strength and could only use his clone to control this area of time and space. That clone only possesses a tenth of his true power; therefore, providing us a chance. Otherwise, dozens of nearby realms would’ve already been turned into wastelands.”
เสียงดังกล่าวได้พูดออกมาด้วยความเสียใจ"ก่อนนั้น,ผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนล้มหายจากการต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.แม้แต่จนถึงตอนนี้,ที่ดีที่สุดพวกเราสามารถที่จะควบคุมให้เขาหยุดอยู่กับที่.พวกเราได้ทำการรวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในดินแดนบรรพบุรุษแห่งพระเจ้าเพื่อสะกดกระดูกปีศาจของจักรพรรดิแห่งปราชญ์เอาไว้,ด้วยเหตุนั้น,จักรพรรดิแห่งปราชญ์จึงไม่สามารถที่จะใช้กำลังความแข็งแกร่งของเขาได้ทั้งหมดและใช้ได้แค่เพียงร่างจำลองของเขาเพื่อที่จะควบคุมพื้นทีของกาลอวกาศ.ร่างจำลองนั่นครอบครองพลังเพียงแค่หนึ่งในสิบของพลังที่แท้จริงของเขา,ด้วยเหตุนี้,จึงเป็นโชคอย่างหนึ่งของพวกเรา.ไม่เช่นนั้น หลายสิบอาณาจักรใกล้เคียงคงได้กลายไปเป็นดินแดนที่รกร้างว่างเปล่า"

Nie Li was alarmed by this new information. So the Ancestral God Land was suppressing the Sage Emperor’s Demonic Bone. During Nie Li’s battle with the Sage Emperor in his previous life, he’d noticed that the Sage Emperor was unexpectedly weak. So it turns out that the Sage Emperor hadn’t recovered his full strength!
เนี่ยหลีตื่นตระหนกกับข้อมูลใหม่นี้.ถ้างั้นดินแดนบรรพบุรุษแห่งพระเจ้าได้ทำการยับยั้งกระดูกปิศาจของจักรพรรดิแห่งปราชญ์.ในช่วงที่เนี่ยหลีได้ต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์ในชาติที่แล้ว เขาได้สังเกตเห็นว่าจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นอ่อนแอลงกะทันหัน.เพราะฉะนั้น,กลายเป็นว่าจักรพรรดิแห่งปราชญ์ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างเต็มที!.


Based on what Nie Li knew, the Sage Emperor had suddenly become bolder with his actions once the Ancestral God Land’s Holy Maiden suddenly disappeared and the land was ravaged by golden flames. Perhaps the Sage Emperor hadn’t had enough time to recover his strength after the destruction of the Ancestral God Land.
ตั้งอยู่บนสิ่งที่เนี่ยหลีรู้,จักรพรรดิแห่งปราชญ์ด้วยการกระทำที่เหิมเกริมของเขา ครั้งหนึ่งธิดาเทพศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนบรรพบุรุษแห่งพระเจ้าได้หายไปในทันทีและดินแดนแห่งนั้นก็ได้ถูกทำลายด้วยเปลวเพลิงสีทอง.บางทีจักรพรรดิแห่งปราชญ์อาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะฟื้นคืนความแข็งแกร่งของเขาหลังจากได้ทำลายดินแดนบรรพบุรุษแห่งพระเจ้า.

So, how should Nie Li resolve it in this life?
ดังนั้น,เนี่ยหลี่ควรที่จะแก้ปัญหาอย่างไรในชีวิตนี้ของเขา?

Nie Li went silent.
เนี่ยหลีนิ่งเงียบ

The voice took the opportunity to speak again. “The Sage Emperor may be strong, but you don’t have to be too pessimistic about it. There are many experts concealed in the corners of various realms who continue to cultivate for the sake of confronting the Sage Emperor. The Tiny World that exists within the Draconic Ruins Realm was created by a supreme expert before he died. Even the Sage Emperor cannot break its seal and enter. Therefore, many experts have concealed powerful treasures within that realm. If you can obtain these treasures, it’d be a great help to your endeavours!”
เสียงดังกล่าวมีจังหวะพูดขึ้นมาอีกครั้ง"จักรพรรดิแห่งปราชญ์อาจจะแข็งแกร่ง,แต่เจ้าไม่ต้องมองมันในแง่ร้ายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจนเกินไป.มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งจากดินแดนต่างๆมากมาย พวกเขาได้บ่มเพาะพลังโดยมีจุดประสงค์ที่จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.โลกใบเล็กคงอยู่ภายใต้ดินแดนซากมังกร มันถูกสร้างขึ้นโดยสุดยอดแห่งผู้เชี่ยวชาญก่อนที่เขาจะเสียชีวิต.แม้แต่จักรพรรดิแห่งปราชญ์ก็ไม่สามารถที่จะทำลายผนึกและเข้าไปข้างในได้.ดังนั้น,มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้ซ่อนสมบัติที่ทรงพลังภายในดินแดนดังกล่าว.ถ้าเจ้าสามารถที่จะได้รับสมบัติเหล่านั้นมา,มันจะเป็นการช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมในความพยายามของเจ้า!"

The voice continued, “The seal on the Tiny World is extremely powerful; only those who have originated from the Tiny World can enter and exit as they please. Fortunately, my daughter is from the Tiny World; she will definitely be able to help you!”
เสียงดังกล่าวได้พูดต่อ"ผนึกในโลกใบเล็กนั่นทรงพลังเป็นอย่างมาก,มีเพียงเหล่าคนที่กำเนิดจากโลกใบเล็กเท่านั้นที่จะสามารถเข้าและออกตามที่ใจปรารถนา.โชคดีนัก,ลูกสาวของข้านั้นก็มาจากโลกใบเล็ก,หล่อนจะสามารถช่วยเหลือเจ้าได้อย่างแน่นอน.

Nie Li heard Xiao Yu’s father and finally understood the reason for the seal on the Tiny World. So that’s why the Tiny World is the way it is!
เนี่ยหลีได้ยินที่บิดาของเซี่ยวหยู๋พูดและในที่สุดก็เข้าใจถึงเหตุผลของผนึกในโลกใบเล็ก,ดังนั้น นั่นคือเหตุที่โลกใบเล็กเป็นอย่างที่มันเป็น!

What Xiao Yu’s father didn’t know was that Nie Li was also from the Tiny World!
สิ่งที่บิดาของเซี่ยวหยู๋ไม่รู้คือเนี่ยหลีเองก็มาจากโลกใบเล็กเหมือนกัน.

Nie Li wondered about what kind of treasures were hidden there.
เนี่ยหลีสงสัยเกี่ยวกับสมบัติชนิดใดกันที่ซ่อนอยู่ที่นั่น.

The Temporal Demon Spirit Book, the Thunder God’s Meteorite Sword, and the Nightmare Demon Pot were probably part of that horde. Nie Li had found the Green Poison Pearl as well, but that was far inferior to the other divine artifacts that he’d found.
ตำราภูติกาลลี้ลับ,ดาบวายุเทพอสนีดาวตก,และหม้อจิตอสูรแห่งฝันร้าย อาจจะเป็นหนึ่งในจำนวนดังกล่าว,เนี่ยหลียังได้พบกับไข่มุกพิษเขียวขจีเหมือนกัน,แต่นั่นมันก็ยังด้อยกว่าศิลปะวัตถุเทวะอื่นๆที่เขาได้ค้นพบ

He never imagined that the Tiny World would be so important. No wonder the Demon God’s Sect was trying to overrun it with demon beasts and cultivate forces within it!
เขาไม่เคยที่จะจินตนาการถึงโลกใบเล็กนั้นเป็นสถานที่สำคัญเช่นกัน.ไม่น่าสงสัยเลยว่านิกายเทพอสูร นั้นพยายามที่จะบุกรุกเข้าไปด้วยสัตว์อสูรและฝึกฝนกองกำลังอยู่ภายในนั้น.

The fog within Nie Li’s heart gradually lifted as he put the pieces together. So that’s how it was!
The next time the entrance to the Tiny World opened, he’d definitely have to go in! That was the only way he could obtain the hidden treasures within before the Demon God Sect’s experts did!
เมฆหมอกภายในใจของเนี่ยหลีค่อยๆคลี่คลาย เมื่อเขาประกอบชิ้นส่วนของเรื่องราวเข้าด้วยกัน ดังนั้นนั่นคือวิธีที่มันเป็น,ในครั้งหน้าหากประตูสู่โลกใบเล็กเปิดออก,เขาจะต้องเข้าไปข้างในอย่างแน่นอน! นั่นจึงเป็นแค่เพียงทางเดียวที่เขาจะสามารถได้รับสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจากนิกายเทพอสูรจะได้มันไป.
Nie Li had been reborn and thought of himself as quite knowledgeable, but there were still many riddles that he couldn’t solve. For example, the mysterious Emperor Kong Ming. Who was he? Where was he right now?
เนี่ยหลี่ได้รับการเกิดใหม่และคิดเกี่ยวกับตัวเองที่พอจะรู้บ้าง,แต่ยังมีหลายอย่างยังคงเป็นปริศนาที่ไม่สามารถแก้ได้.ตัวอย่างเช่น,ความลึกลับของจักรพรรดิคงหมิง.เขาเป็นใคร?ตอนนี้เขาอยู่ที่ใหน?

“I’ll leave my daughter to you!”
"ข้าจะปล่อยลูกสาวของข้าให้เป็นหน้าที่ของเจ้า!"

“Senior, please rest assured. As long as I’m here, no one will touch a hair on your daughter. Well, if I die, then I won’t be able to guarantee that!” Nie Li shrugged.
"ท่านผู้อาวุโสโปรดวางใจ.ตราบเท่าที่ข้าอยู่ที่นี้,ไม่มีใครที่จะสามารถแตะแม้แต่เส้นผมของลูกสาวท่าน.เว้นแต่ข้าได้ตาย,เช่นนั้นแล้วข้าคงไม่สามารถที่จะรับประกันมันได้!"เนี่ยหลียักไหล่
The voice sounded like he was smiling as he replied, “If you can hide yourselves away, then hide. If you cannot, then leave yourselves to fate! Now that things have been sorted out, you may take your leave…”
เสียงดังกล่าวดูเหมือนว่าเขานั้นกำลังยิ้มอยู่ขณะที่ตอบกลับมา"ถ้าเจ้าสามารถที่จะซ่อนตัวได้,เช่นนั้นก็จงซ่อน,ถ้าเจ้าไม่สามารถที่จะทำได้,เช่นนั้นเจ้าก็จงปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา!ตอนนี้สิ่งนั้นเริ่มกระจ่างแล้ว เจ้าอาจต้องกล่าวอำลา..."
The voice gradually drifted away.
เสียงดังกล่าวค่อยๆลอยหายไป.

Nie Li consciousness slowly returned to his own body. When he curled his fingers, a peculiar sensation came to his hand. Ample and soft, too much to grasp with one hand.
สติของเนี่ยหลีค่อยๆกลับคืนมาสู่ร่างกายของเขา.เมื่อเขาขดนิ้วมือของเขา,ความรู้สึกแปลกๆก็ผ่านมายังมือของเขา.มีขนาดและนุ่ม,มากเกินพอที่จะจับด้วยมือข้างเดียว.
What is this?
นี่คืออะไรล่ะ?
*Smack!*
*ตบ!!*


A burning pain spread across Nie Li’s face and a five-fingered mark appeared. When Nie Li opened his eyes, he saw Xiao Yu wearing a new set of clothes and glaring at him.
ความเจ็บปวดแสบร้อนก็กระจายไปทั่วใบหน้าของเนี่ยหลีและรอยนิ้วทั้งห้าก็ปรากฏเป็นรอยขึ้น.เมื่อเนี่ยหลีเปิดตาของเขา,เขาก็มองเห็นเซี่ยวหยู่ได้สวมเสื้อผ้าชุดใหม่และจ้องมองมาที่เขา.


“Lecher!” Xiao Yu couldn’t help spitting out those words as her cheeks burned.
"เจ้าคนบ้ากาม"เซี่ยวหยู๋อดไม่ได้ที่จะปล่อยคำพูดเหล่านั้นออกมาขณะที่แก้มของหล่อนนั้นร้อนผ่าว.
Nie Li’s consciousness had been inside Xiao Yu for almost two hours now. The seals on her meridians had naturally become undone.
สติของเนี่ยหลีนั้นได้อยู่ภายในเซียวหยู๋เกือบสองชั่วโมงจนถึงตอนนี้.ผนึกบนจุดปราณของหล่อนได้ถูกคลายเป็นปรกติแล้ว.

But that earlier, what was that sensation?
แต่ก่อนหน้านี้,ความรู้สึกดังกล่าวมันคืออะไรกัน?
Nie Li looked at Xiao Yu’s chest. It was obviously flat. Could it have just been his imagination? Was his head that foggy?
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่อกของเซี่ยวหยู๋.มันก็ยังคงแบนราบอย่างชัดเจน.มันเป็นแค่เพียงจิตนการของเขาอย่างนั้นรึ? หัวของเขาคงจะเลอะเลือนไปแล้วรึ?
Nie Li shrugged and said, “I didn’t know that you’re a woman. It’s your fault that you dressed up like a man this entire time!”
เนี่ยหลียักไหล่และพูด"ข้าไม่รู้นิว่าเจ้านั้นเป็นผู้หญิง.มันเป็นความผิดของเจ้านะที่ได้แต่งตัวเป็นชายอยู่ตลอดเวลาน่ะ!"

“You…” Xiao Yu was extremely depressed as she recalled everything that’d happened two hours ago. Nie Li had touched her entire body, but it was true that it wasn’t his fault. She’d dressed as a man, so of course he’d assumed that she was one. When she remembered how Nie Li had laid her down and massaged her naked body, her entire face started burning.
"เจ้า..."เซี่ยวหยู่รู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมากขณะที่หล่อนนั้นนึกถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสองชั่วโมงก่อนนี้.เนี่ยหลีได้แตะต้องทั่วทั้งร่างกายของหล่อน,แต่มันก็เป็นความจริงที่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขา,หล่อนนั้นได้แต่งตัวเป็นผู้ชาย,ดังนั้นแน่นอนว่าเขาจะต้องทึกทักว่าหล่อนเองก็เป็นชาย.เมื่อหล่อนคิดถึงว่าเนี่ยหลีนั้นได้จับหล่อนนอนลงและนวดอย่างไร คอหล่อน,ทั่วทั้งใบหน้าของหล่อนก็ถึงกับร้อนผ่าวไปหมด
“Forget it! Let’s pretend that nothing happened!” Xiao Yu threw her hands down in anger and irritation. She’d been taken advantage of, but what could she actually do about it?

"ลืมมันซะ! ให้คิดซะว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น!"เซี่ยวหยู๋โบกมือของหล่อนไปมาด้วยความโกรธและฉุนเฉียว.หล่อนนั้นได้ถูกเอาเปรียบ,แต่หล่อนจะสามารถยอมรับเกี่ยวกับมันได้จริงๆรึ?ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)49 ความคิดเห็น:

 1. เย้ มาแล้ว รีทั้งวัน ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. เย้ มาแล้ว รีทั้งวัน ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. พระเองจะวางแผนสร้างฮาเร็มมากกว่ามั่ง

  ตอบลบ
 4. ของภาวนาแด่หน้าอกของเธอ ขอให้จงใหญ่ขึ้นตามแรงสัมผัสของไอ้หลี่

  ตอบลบ
 5. เทพธิดาศักดิ์สิทธิ์พอเดาได้ละทำไมนางหายตัวไปและนางคือใคร นางคือเทพธิดายู่เหยียน แน่นอน หายไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อน และเพลิงสีทอง อีกมันใช่เลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คาดการณ์ได้เยี่ยม ท่านนี้คงมีปราณของเทคนิคทำนายชะตาสวรรค์เป็นแน่ อิอิ..

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 6. ขอบคุณ​มาก​ๆครับบบบบบ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ ชอบมากครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากครับ ชอบมากเลยครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณ​มาก​ๆครับบบบบบ

  ตอบลบ
 10. วะวะว๊าววว นางเอกเพิ่มมาอีก 1 555+

  ตอบลบ
 11. she becomes the woman of a man มันน่าจะหมายถึงการคืนร่างเป็นหญิง นะครับ รอผู้รู้ท่านอื่นมาช่วยเสริมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คืนร่างเป็นหญิง ตอนเป็นหญิงเต็มตัวเป็นคนรักของผู้ชายคนนึงครับ

   ลบ
  2. ความหมายประโยค น่าจะหมายถึง เมื่อเป็นสาวโตเต็มวัย และมีคู่ครอง
   ในทางผู้แปลอาจจะกระชับประโยค จึงได้ ให้ความหมายว่า เมื่อนางตกเป็นของบุรุาผู้หนึ่ง(ซึ่งเกิดจากความเต็มใจ)

   ลบ
 12. เนี่ยหลี่ ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งฮาเร็มชัดๆ
  ข้าน้อยขอคาราวะ 🙇

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากกร๊าฟ. สงสัยเหมือนกันว่าเทพธิดาขนนก กับแม่นางยู่เหยียน คือคนเดียวกันปะ?

  ตอบลบ
 14. มือบวมเลย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากๆเลยครับ รอตอนดึกอีกตอนนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 16. นึกวาจะโดนพ่อเค้าเล่นซะแล้วพระเอกเรา ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 17. อ่าวๆจะเจอพวกนิกายอสูรและ?

  ตอบลบ
 18. เย้ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 20. เย้ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 22. สำนวนนี้ถ้าอ่านนิยายจีนเยอะๆ จะเข้าใจแบบอัตโนมัติครับ

  hesitation = ตะขิดตะขวงใจ (บริบทนี้ใช้คำนี้เหมาะสมกว่าครับ)

  “That will happen when her cultivation reaches the Martial Ancestor Realm, or…she becomes the woman of a man,” that voice finally said after a brief hesitation.
  "มันจะเกิดขึ้นเมื่อการบ่มเพาะพลังของนางบรรลุระดับเทพสงคราม หรือ...นางตกเป็นสตรีของบุรุษผู้หนึ่ง" ในที่สุดเสียงนั้นก็กล่าวออกมาหลังจากที่ตะขิดตะขวงใจอยู่ชั่วขณะ

  พอเข้าใจที่ว่า "นางตกเป็นสตรีของบุรุษผู้หนึ่ง" ต้องให้อธิบายเพิ่มมั้ย อิอิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ควรใช้สำนวนการพูดมาใช้ในสำนวนเขียน โดยเฉพาะนิยายกำลังภายใน เช่น "ยังไง" "มั้ย" "จิ๊บจ๊อย"

   Well, it shouldn’t be too difficult or too long before Xiao Yu reached the Martial Ancestor Realm.
   จะอย่างไร ไม่ควรจะยากหรือยาวนานเกินไป ก่อนที่เซี่ยวหยู่จะบรรลุระดับเทพสงคราม

   ลบ
  2. that = ที่, ซึ่ง, อัน (เป็นคำเชื่อม)

   If anything appeared, regardless of person or treasure, that could threaten the Sage Emperor’s power, then it’d be eliminated.
   ถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือสมบัติ ซึ่งสามารถคุกคามพลังอำนาจของจักรพรรดิแห่งปราชญ์ เมื่อนั้นมันย่อมถูกทำลาย

   ลบ
  3. noble goals = เป้าหมายอันสูงส่ง

   เพราะมันนั้นได้ถูกเก็บด้วยบุคคลที่มีเป้าหมายชั้นสูง = เพราะมันได้ถูกเก็บรักษาโดยบุคคลผู้มีเป้าหมายอันสูงส่ง

   ลบ
  4. suppress = สะกดข่ม
   Demonic Bone = กระดูกปีศาจ (พบหลายแห่ง)

   to suppress the Sage Emperor’s Demonic Bone
   เพื่อสะกดกระดูกปีศาจของจักรพรรดิแห่งปราชญ์เอาไว้

   ลบ
  5. dozens = หลายสิบ

   Otherwise, dozens of nearby realms = ไม่เช่นนั้น หลายสิบอาณาจักรใกล้เคียง

   ลบ
  6. why = เหตุที่ (เป็นคำเชื่อม ไม่ใช่คำถามครับ)

   So that’s why the Tiny World is the way it is!
   ดังนั้น นั่นคือเหตุที่โลกใบเล็กเป็นอย่างที่มันเป็น!

   ลบ
  7. ตรงข้ามกับที่แปลเลยครับ อิอิ
   เสริมคำว่า "ของเรื่องราว" เพื่อให้เข้าใจบริบท นั่นคือการต่อจิ๊กซอว์ของปริศนานั่นเอง

   The fog within Nie Li’s heart gradually lifted as he put the pieces together. So that’s how it was!
   เมฆหมอกภายในใจของเนี่ยหลีค่อยๆคลี่คลาย เมื่อเขาประกอบชิ้นส่วนของเรื่องราวเข้าด้วยกัน ดังนั้นนั่นคือวิธีที่มันเป็น

   ลบ
  8. เจอสำนวน ถ้าไปแปลทีละคำ จะไปคนละทางครับ

   sorted out = กระจ่างแจ้ง
   take your leave = กล่าวอำลา

   Now that things have been sorted out, you may take your leave…
   ตอนนี้สิ่งนั้นเริ่มกระจ่างแล้ว เจ้าอาจต้องกล่าวอำลา...

   ลบ
  9. ขอบคุณมากเลยครับ ได้หลายอย่างเลยวันนี้

   ลบ
 23. ขอบคุณครับผมก็กระจ่างแจ้งขึ้นเยอะเลย ^_^

  ตอบลบ
 24. ประโยคสุดท้าย

  She’d been taken advantage of

  เธอโดนลวงเกิน,เธอถูกเอาเปรียบ

  ตอบลบ
 25. นับสาวๆ ก่อน
  1. หวินเอ๋อ 2. หนิงเอ๋อ 3. ยู่หยาน 4. หลงยู๋หยิน 5.เซียวอยู๋ คาดว่าน่าจะมีเพิ่ม เห้อ ฮาเร็มชัดๆ

  ตอบลบ