วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 372 – Origins

Tale of the demon and god novel Chapter 372 – Origins

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 372 ต้นกำเนิด
บทที่ 372 ต้นกำเนิด

Now that Nie Li and Xiao Yu had safely escaped, the others rejoiced!
ตอนนี้เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋นั้นได้หลบหนีไปที่ปลอดภัยแล้ว,คนอื่นๆต่างรู้สึกแช่มชื่น!
What else did they have to worry about?
พวกเขานั้นจะต้องมีเรื่องกังวลอะไรอีกล่ะ?

“Everyone, retreat!” Li Xingyun barked.
"ทุกๆคน,ถอย!" หลี่ชิงหยุนตะโกน.
The Demon League and Heavenly Path League split into dozens of smaller groups and charged out, retreating while fighting off their enemies.
พันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์ต่างแยกกันเป็นกลุ่มเล็กๆล่ะสิบคนและพุ่งออกไป,ถอยพลางและต่อสู้พลางกับเหล่าศัตรู.


Gu Heng led his men in a chase for a few hundred kilometres. Although both sides had suffered quite a few losses, at least half of the Heavenly Path and Demon Leagues’ combined forces managed to retreat safely. Gu Heng could only watch as they escaped.
กู่เหิงนำคนของเขาเพื่อไล่ตามไปหลายร้อยกิโลเมตร.แม้ว่าทั้งสองฝั่งจะได้รับบาดเจ็บสูญเสียเยอะพอสมควร,อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์ได้รวมกันล่าถอยไปยังที่ปลอดภัย.กู่เหิงทำได้แค่เพียงมองพวกเขาเหล่านั้นหลบหนี.
A quick count told Gu Heng that the Heavenly Path and Demon Leagues had suffered a total of five thousand casualties, while he’d suffered six thousand. Li Yufueng had also suffered over a thousand deaths.
จากการนับอย่างรวดเร็วของกู่เหิง บอกได้เลยว่าพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์นั้นได้รับบาดเจ็บล้มตามรวมกันห้าพันคน,ขณะที่เขาได้รับบาดเจ็บหกพันคน,หลี่หยูเฟิงก็มีผู้บาดเจ็บเหมือนกันกว่าหนึ่งพันคนได้เสียชีวิต.


Three of his Deity’s Lakes were gone and he’d suffered more losses in personnel than his enemies. Gu Heng was extremely depressed.
ทะเลสาบเทวะสามแห่งได้หายไปและนั่น เขาควรที่จะได้รับความเสียหายส่วนบุคคลมากกว่าเหล่าศัตรูซะอีก.กู่เหิงนั้นสุดแสนที่จะหดหู่ใจนัก

He looked out at the horizon, in the direction that the Heavenly Path and Demon Leagues had escaped to, and rays of wrath flashed through his eyes. “If we were only killing each other out of hatred, then maybe the family elders wouldn’t be bothered over it. However, I don’t think that’s the case anymore, since you dared to commit actions like destroying Deity’s Lakes! Gu Bei, let’s see if your position as first-in-line successor is still stable!”
เขาจ้องมองไปยังเส้นขอบฟ้า,ในทิศทางทางพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรได้หนีไปและทำให้แสงแห่งความโกรธกริ้วผ่านเข้ามายังดวงตาของเขา"ถ้าพวกเราเพียงแค่สังหารกันเพราะความเกลียดชัง,เช่นนั้นแล้วผู้อาวุโสของตระกูลคงจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับมัน.อย่างไรก็ตามข้าไม่คิดว่าด้วยเหตุที่มีมากกว่านั้น,เมื่อเจ้ากล้าที่จะทำการทำลายทะเลสาบเทวะ! กู่เป่ย,มาดูซิ เผื่อว่าตำแหน่งของเจ้า ดั่งเช่น ตำแหน่งผู้สืบทอดอันดับหนึ่งจะยังมั่นคงอยู่อีก!
Gu Heng led a group of men and rushed back to the Divine Feathers Sect.
กู่เหิงนำกลุ่มคนของเขาและเร่งรีบกลับไปยังนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

He definitely had to get the elders riled up about this, then make them impeach Gu Bei!
เขาจะต้องทำการยั่วยุเหล่าผู้อาวุโสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว,เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะได้กล่าวโทษกู่เป่ยได้!


Destroying three of his Deity’s Lakes was just too vicious a move. He definitely had to make Gu Bei pay the price!
การทำลายสามทะเลสาบเทวะนั้นเป็นแค่การกระทำที่ชั่วร้ายเกินไป.เขาจะต้องให้กู่เป่ยชดใช้คืนอย่างแน่นอน.

One day later, Skysoul Institute, Gu Bei’s courtyard
หนึ่งวันหลังจากนั้น,สถาบันวิญญาณสวรรค์,ลานที่พักของกู่เป่ย

Gu Bei, Li Xingyun, and Lu Piao were gathered together.
กู่เป่ย,หลี่ชิงหยุนและหลู่เพียวต่างรวมตัวอยู่ที่นั่นด้วย.

Gu Bei frowned and questioned, “Why isn’t Nie Li back, yet?”
กู่เป่ยขมวดคิ้วและถามคำถาม"ทำไมเนี่ยหลีถึงยังไม่กลับมาล่ะ?"
Li Xingyun smiled. “Xiao Yu unleashed a mysterious inscription pattern array at the last minute to save them. It looked like some kind of space-time array. Since they’ve already stored their fate souls, they’ll only be able to die once before they return. There’s nothing to worry about!”
หลี่ชิงหยุนยิ้ม"เซี่ยวหยู๋นั้นปลดปล่อยรูปแบบค่ายกลอักขระตอนสุดท้ายเพื่อช่วยพวกเขา.มันดูเหมือนว่าจะเป็นชนิดของค่ายกลกาลอวกาศ. เมื่อพวกเขานั้นได้เก็บลิขิตวิญญาณของพวกเขาเรียบร้อยแล้ว,พวกเขาต้องตายแล้วเท่านั้นถึงจะกลับมาอยู่ข้างหน้า.ไม่มีอะไรต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว!"

Since the outside world was so vast, sending out a search party wouldn’t be a good idea.
ในเมื่อดินแดนนอกโลกนั้นกว้างใหญ่ไพศาล,การจะออกไปหากลุ่มอื่นๆนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนัก.
Gu Bei nodded. “Alright then. Let’s just forget about it for now!”
กู่เป่ย พยักหน้า."ตกลง ถ้างั้น,ลืมมันก่อนแล้วกันตอนนี้!"
Lu Piao wasn’t worried for Nie Li in the slightest.
หลู่เพียวก็กังวลเกี่ยวกับเนี่ยหลีไม่น้อยไปเท่าไหร่.


They began discussing the arrangements for compensating the members of the Heavenly Path and Demon Leagues who’d died. Suddenly, a servant anxiously walked in. That servant’s name was Gu Teng. He was one of Gu Bei’s direct subordinates.
พวกเขาเริ่มที่จะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการจัดเตรียมค่าชดเชยแก่สมาชิกครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรที่ตายไป.ทันใดนั้น.คนรับใช้ก็กระวีกระวาดเดินเข้ามา.คนรับใช้นั่นชื่อ กู่เถิง.เขาเป็นหนึ่งในผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของกู่เป่ย.

“Master Bei, I just received news that Gu Heng is trying to contact the elders of the Gu Clan to impeach you!” Gu Teng anxiously reported.
"นายน้อยเป่ย,ข้าเพียงได้รับข่าวใหม่มาว่ากู่เหิงนั้นได้พยายามที่จะติดต่อกับผู้อาวุโสของตระกูลกู่เพื่อจะฟ้องร้องท่าน!" กู่เถิงรายงานอย่างกะวนกระวาย

“Impeach me?” Gu Bei was stunned for a moment.
"ฟ้องร้องข้ารึ?"กู่เป่ยตกตะลึงไปชั่วขณะ.
“It seems to be about the destruction of their three Deity’s Lakes!” Gu Teng reported.
"ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ไปทำลายทะเลสาบเทวะทั้งสามของพวกเขา!" กู่เถิง รายงาน

Gu Bei furrowed his brows briefly. Indeed, there’d never been a precedent for destroying a Deity’s Lake. Perhaps they really had gone a little too far this time. But what about the fact that Gu Heng had poisoned his sister? That was even more vicious. This was “an eye for an eye, a tooth for a tooth”.
กู่เป่ยขมวดคิ้วของเขาชั่วขณะ.ความเป็นจริงแล้ว,เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องทำลายทะเลสาบเทวะ.บางทีจริงๆแล้วตอนนี้พวกเขาอาจจะทำมากเกินเหตุไปสักหน่อย,แต่ความจริงที่กู่เหิงได้วางยาพิษพี่สาวของเขาล่ะ? นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายเกินไป.นี่ถึงจะเรียกว่า"ตาต่อตา,ฟันต่อฟัน"


“How does Gu Heng plan to accomplish his goal” Gu Bei asked with furrowed brows. If Gu Heng was going to play petty tricks, then Gu Bei would have to guard against them!
"กู่เหิงมีแผนที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายของเขาอย่างไร?" กู่เป่ยถามพร้อมขมวดคิ้วแน่น.ถ้ากู่เหิงนั้นกำลังใช้เล่ห์กล,เช่นนั้นแล้วกู่เป่ยจะต้องป้องกันขัดขวางพวกเขาไว้!

Both Li Xingyun and Lu Piao were listening beside them. This was part of the Gu Clan’s internal affairs; outsiders like themselves wouldn’t be able to provide much help. They could only help him come up with ideas.
ทั้งหลี่ชิงหยุนและหลู่เพียวต่างนั่งรับฟังอยู่ข้างๆพวกเขา.นี่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องภายในของตระกูลกู่,คนนอกอย่างพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากนัก.พวกเขาสามารถทำได้แค่เพียงช่วยเสนอความคิดเห็นได้เท่านั้น.

“Gu Heng has gathered dozens of elders and is preparing to pressure the Patriarch. They want you to either give up your position as first-in-line successor, or compensate for the loss of three Deity’s Lakes. One of those elders actually supports Miss Gu Lan and secretly told this news to the Young Miss. Young Miss then asked me to pass the message to you!” Gu Teng said.
"กู่เหิงได้รวบรวมผู้อาวุโสหลายสิบคนและเตรียมที่จะกดดันผู้นำตระกูล.พวกเขาต้องการให้ท่านลาออกจากตำแหน่งผู้สืบทอดอันดับหนึ่ง หรือจ่ายค่าชดเชยกับการสูญเสียทะเลสาบเทวะทั้งสาม.หนึ่งในผู้อาวุโสที่สนับสนุนนายหญิงกู่เหลานได้แอบบอกความลับนี้แก่นายหญิง.นายหญิงจึงได้ขอให้ข้ามาส่งข้อความนี้แก่ท่าน!"กู่เถิงกล่าว

A chilling ray flashed through Gu Bei’s eyes. Before he’d displayed his strength, Gu Heng had been the first-in-line successor; therefore, many elders had good relationships with Gu Heng. After Gu Bei had destroyed three of Gu Heng’s Deity’s Lakes, Gu Heng wasn’t resigned; he was trying to use the clan’s power to deal with Gu Bei!
ประกายแสงแห่งความเย็นชาได้ผ่านเข้ามาในสายตาของกู่เป่ย.ก่อนที่เขาจะเปิดเผยความแข็งแกร่งของเขานั้น,กู่เหิงนั้นเคยเป็นผู้สืบทอดอันดับหนึ่งมาก่อน,ดังนั้น,ผู้อาวุโสหลายคนจึงได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกู่เหิง,หลังจากที่กู่เป่ยได้ทำลายทะเลสาบเทวะทั้งสามของกู่เหิงแล้ว.กู่เหิงยังไม่ยอมถอดใจ,เขาได้พยายามที่จะใช้อำนาจของตระกูลกู่เพื่อที่จะจัดการกับกู่เป่ย.

“Gu Bei, what are you going to do?” Lu Piao asked.
"กู่เป่ย,เจ้าจะทำอย่างไรรึ?"หลู่เพียวสอบถาม.

Gu Bei went silent for a moment, then said, “I already have an idea! Gu Teng, go investigate which elders Gu Heng has contacted!”
กู่เป่ยเงียบไปชั่วขณะจากนั้นก็พูด"ข้ามีความคิดเรียบร้อยแล้ว!กู่เถิง,เจ้าจงไปสืบว่ากู่เหิงนั้นกำลังติดต่ออยู่กับอาวุโสท่านใดอยู่!"
“Yes!” Gu Teng bowed and replied.
"ขอรับ!" กู่เถิงโค้งและตอบกลับ

Gu Bei busied himself.
กู่เป่ยยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเอง

The outside world, a mysterious and hidden valley
ดินแดนนอกโลก,หุบเขาลึกลับและพิศวง
Surrounded by towering, precipitous cliffs was a valley, flourishing with grasses and flowers. A small spring flowed out from a densely packed forest. The Heavenly Energy was especially rich in this area.
ด้วยการล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่สูงตระหง่าน,หน้าผาที่สูงชัน กลายเป็นหุบเขา,ที่อุดมไปด้วยหญ้าและดอกไม้หลากชนิด.น้ำพุขนาดเล็กไหลออกมาจากผืนป่าที่หนาแน่น.พลังงานสวรรค์นั้นสมบูรณ์เป็นพิเศษในบริเวณนี้.
Nie Li didn’t know how far he was from the Divine Feathers Sect. He’d never been here before, not even in his previous life.
เนี่ยหลีไม่รู้เลยว่าเขานั้นอยู่ห่างจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพไกลเท่าใด.เขาไม่เคยเห็นที่แห่งนี้มาก่อน,ไม่แม้แต่ในชาติที่แล้วของเขาด้วย.
After Xiao Yu had activated the space-time array in his ring, he and Nie Li suddenly appeared in this valley. They’d shaken Gu Heng off their trail, but Xiao Yu had suffered severe, almost fatal, injuries from the dragon flames.
หลังจากที่เซี่ยวหยู๋ได้เปิดใช้งานค่ายกลกาลอากาศบนแหวนของเขา,ทันใดนั้นเขาและเนี่ยหลีก็มาปรากฏที่หุบเขา.พวกเขาสามารถสะบัดการไล่ตามของกู่เหิงได้,แต่เซี่ยวหยู๋ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง,อาการเจียนตายเลยทีเดียว,บาดแผลนั้นได้รับมาจากเปลวเพลิงมังกร.
Xiao Yu only had a 5-fate cultivation. His entire body had been charred black by the dragon flames, and his life was hanging by a thread. With his current cultivation, recovery wouldn’t be easy.
เซี่ยวหยู๋นั้นมีการบ่มเพาะพลังแค่เพียงระดับ 5 ลิขิต.ทั่วทั้งร่างกายของเขานั้นเป็นสีดำเกรียมจากเปลวเพลิงมังกร,และชีวิตของเขานั้นก็แขวนอยู่บนเส้นด้าย.ด้วยการบ่มเพาะพลังของเขาในตอนนี้การที่จะรักษาฟื้นฟูนั้นไม่ง่ายนัก.
Nie Li should’ve bought a set of Grade 6 armour for Xiao Yu, too. He couldn’t help feeling guilty about that.
เนี่ยหลี่นั้นควรที่จะซื้อชุดป้องกันศิลปะวัตถุระดับ 6 สำหรับเซี่ยวหยู๋ด้วย.เขาอดที่จะรู้สึกผิดกับเรื่องดังกล่าวทีเดียว
Xiao Yu struggle to sit upright, and leaned on a big tree to do so. He forced his head up to look at Nie Li and weakly said, “Healing these wounds is too difficult for me, especially in this state. Kill me. That way, I can revive back in the Soul Hall!”
เซี่ยวหยู๋พยายามที่จะนั่งตัวให้ตรง,และพิงไปที่ต้นไม้ใหญ่ด้วยเหมือนกัน.เขาบังคับศีรษะของเขาและจ้องมองไปที่เนี่ยหลีพร้อมทั้งพูดออกมาอย่างอ่อนแรง "การรักษาบาดแผลเหล่านี้นั้นมันคงยากเกินไปสำหรับข้า.โดยเฉพาะสภาพอย่างที่เห็น.สังหารข้าซะ.นั่นเป็นทาง,ที่ข้าจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ที่ห้องโถงวิญญาณ!"

Nie Li squatted down next to Xiao Yu, inspected his wounds, and confidently replied, “You wounds might be heavy, but recovery isn’t impossible! As long as your soul realm hasn’t collapsed, I can do it!”
เนี่ยหลีก้มลงมองไปที่เซี่ยวหยู๋,จากการตรวจสอบบาดแผลและตอบออกมาอย่างมั่นใจ"บาดแผลของเจ้านั้นอาจจะหนัก,แต่การรักษานั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้!ตราบเท่าที่เขตแดนวิญญาณของเจ้านั้นยังไม่พังทลาย,ข้าสามารถที่จะทำมันได้!"

Xiao Yu showed an embarrassed expression and said, “Forget it!”
เซี่ยวหยู่แสดงท่าทางขวยเขินและพูดออกมาว่า, "ลืมมันซะ!"
“There still a chance! Why are you giving up?” Nie Li said in confusion. He looked at Xiao Yu’s ring and said, “I never thought you’d have this sort of hidden method up your sleeve. It looks like an ancient space-time attributed ancient artifact. I actually don’t recognise it! It looks like it’s connected to your blood and is a part of you.”
"ยังมีโอกาสอยู่! ทำไมเจ้าถึงได้ยอมแพ้กันล่ะ?"เนี่ยหลีพูดออกมาด้วยความสับสน.เขาจ้องมองไปที่แหวนของเซี่ยวหยู๋และพูดว่า,"ข้าไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าจะมีวิธีการลึกลับทำนองนั้นซ่อนเอาไว้อยู่กับตัวเจ้า.ดูเหมือนว่ามันจะเป็นศิลปะวัตถุโบราณที่มีความสามารถของกาลอวกาศ.ข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนจริงๆ!มันเหมือนว่ามันจะเชื่อมต่อกับเลือดของเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าด้วย"
Xiao Yu lowered his head and looked at the ring on his finger. Then, he shifted his eyes and gazed off into the distance, “I’m an orphan, adopted by my foster father. Back then, I was still a infant who knew nothing. Everything that was related to my birth is gone. Only this ring was left behind. The ring is extremely important to me — it’s the only proof of my existence in this world!”
เซี่ยวหยู๋ลดศีรษะของเขาลงและจ้องมองไปที่แหวนที่อยู่ในนิ้วของเขา.จากนั้น,เขาก็เลื่อนสายตาจ้องมองออกไปยังที่ไกลออกไป."ข้าเป็นเด็กกำพร้า,ถูกเก็บมาโดยพ่อบุญธรรม.ก่อนนั้น,ข้ายังเป็นเด็กทารกอยู่ไม่รู้สิ่งใดเลย,ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับข้ารวมทั้งว่าข้าเกิดมาจากไหน,มีเพียงแค่แหวนที่ถูกทิ้งเอาไว้.แหวนวงนี้มันจึงมีความสำคัญกับข้ามาก-มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์การมีชีวิตของข้าในโลกใบนี้!"

Nie Li shook his head at Xiao Yu’s words. “A person’s existence isn’t something that can be proven with just an item. Have you heard the saying before? “Like the empty air; life is as tranquil as a blooming flower; all is fleeting and illusory; let your heart be as clear as a mirror”1. Everyone is born into this world empty-handed. Your existence doesn’t any proof. Live life with a merry heart and appreciate what is there! Things like origins aren’t that important!”
เนี่ยหลีส่ายศีรษะกับคำพูดของเซี่ยวหยู๋ "การมีชีวิตของคนนั้นไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถพิสูจน์มันได้ด้วยวัตถุสิ่งของ.เจ้าเคยได้ไหมมีคนกล่าวไว้ก่อน?"เหมือนกับอากาศที่ว่างเปล่า,ชีวิตเปรียบเหมือนความเงียบสงบเหมือนกับดอกไม้ที่กำลังบาน,ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นแค่ประเดี๋ยวเดียวและเป็นแค่ภาพลวงตา,ปล่อยให้หัวใจของเจ้านั้นใสเหมือนดั่งกระจก1".ทุกๆคนที่เกิดมายังโลกนี้ล้วนแล้วไม่มีอะไรติดมือมาด้วย.การมีชีวิตอยู่นั้นจึงไม่ต้องพิสูจน์ใดๆ.การใช้ชีวิตด้วยความเบิกบานใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นอยู่!สิ่งที่เหมือนต้นกำเนิดนั้นไม่มีความสำคัญ!"

*[1Live life with a happy heart. Experience things with an open mind and unwavering determination. Face the world with a tranquil heart.
1ใช้ชีวิตด้วยใจที่มีความสุข,ประสบการณ์จะเป็นตัวเปิดใจและความมุ่งมั่นและแน่วแน่.เผชิญโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่เงียบสงบ"]

Xiao Yu looked at Nie Li with a dumbfounded expression. Although Nie Li was younger than he was, Nie Li sounded like a sage who’d already seen through the illusions of life into reality. Xiao Yu’s desolate heart found comfort in Nie Li’s consolation.
เซี่ยวหยู่จ้องมองไปที่เนี่ยหลีด้วยท่าทางที่ตกตะลึง,แม้ว่าเนี่ยหลีนั้นจะยังอายุน้อยกว่าเขา,สุ้มเสียงของเนี่ยหลีดูราวกับเป็นนักปราชญ์คนหนึ่ง เขาได้มองผ่านเข้าไปในภาพลวงตาแห่งชีวิตเข้าไปสู่ความเป็นจริง.หัวใจที่อ้างว้างของเซี่ยวหยู่ได้พบความสบายใจกับคำปลอบโยนของเนี่ยหลี
Xiao Yu looked at the ring on his finger and said in a serious tone, “I understand your meaning. I’ll take your advice and appreciate life. But I still want to know of my origins!”

เซี่ยวหยูจ้องมองไปที่แหวนบนนิ้วของเขาและพูดออกมาในโทนเสียงจริงจัง "ข้าเข้าใจในความหมายของเจ้า.ข้าจะรับคำแนะนำและเห็นคุณค่าชีวิตจากเจ้า.แต่ข้ายังต้องการที่จะรู้ต้นกำเนิดของข้าด้วย!"ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)55 ความคิดเห็น:

 1. กรี๊สสส เม้นแรกในรอบ 372 ตอน

  ตอบลบ
 2. เริ่มตามต้นฉบับทันแล้วว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้นฉบับตอนนี้441หน่ะ

   ลบ
 3. ขอบคุณครับ 373 คงมาพรุ่งนี้

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณที่แปลให้อ่านค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ผิดหวังที่รอคอยครับผู้แปล น่ารักแถมใจดีอีกด้วยแปลให้อ่านทุกวันน่ารักที่ซูดดดดดดดดดดดเลย ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. เสี่ยวหยู๋ต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆ ฟันธง

  ขอบคุณผู้แปลครับ

  ตอบลบ
 7. เมื่อเนี่ยหลี่รักษาแผลให้เสี่ยวหยู ก็เลยรู้ว่านางเป็นหญิง...มิน่าถึงได้แสดงท่าทางเหมือนคนที่หึงหวงเนี่ยหลี่(ปีกธงคนแรก)...5555

  ตอบลบ
 8. ค้าง​อีกแล้ว​ขอบคุณ​ที่แปลให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 9. ผู้แปลน่ารักที่ซูดดดด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากๆสนุกสุดๆ

  ตอบลบ
 12. เสี่ยวหยูเป็นลูกเทพ กาลอวกาศแน่ๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากๆคับ

  ตอบลบ
 14. case = กรณี, คดี
  anymore = อีก, อีกต่อไป

  However, I don’t think that’s the case anymore,
  กระนั้นข้าก็ไม่ได้คิดว่า เรื่องนั้นเป็นคดีความอีกต่อไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. T = ท, ถ
   D = ต
   E = สระเออ
   Gu Teng = กู่เถิง

   ย่ำอีกครั้ง ภาษาจีนกลางไม่มีสระเอ สระแอ
   มีแต่ในสำเนียงท้องถิ่นอื่น เช่นแต้จิ๋วครับ

   ลบ
  2. gone a little too far = ไปไกลเกินไปสักหน่อย, ทำมากเกินเหตุสักหน่อย

   Perhaps they really had gone a little too far this time.
   บางทีจริงๆแล้วตอนนี้พวกเขาอาจจะทำมากเกินเหตุไปสักหน่อย

   ลบ
  3. dozens = หลายโหล, หลายสิบ

   Gu Heng has gathered dozens of elders
   กู่เหิงได้รวบรวมผู้อาวุโสหลายสิบคน

   ลบ
  4. give up = ยอมแพ้, ลาออก
   You ไม่ได้แปล

   They want you to either give up your position as first-in-line successor, or compensate for the loss of three Deity’s Lakes.
   พวกเขาต้องการให้ท่านลาออกจากตำแหน่งผู้สืบทอดอันดับหนึ่ง หรือจ่ายค่าชดเชยกับการสูญเสียทะเลสาบเทวะทั้งสาม

   ลบ
  5. ซุ่มเสียง = สุ้มเสียง
   เซี่ยวหยู๋จ้องมองไปที่นิ้วของเขา = เซี่ยวหยูจ้องมองไปที่แหวนบนนิ้วของเขา

   ลบ
  6. สวยงามคับ ขอบคุณมาก

   ลบ
 15. ขอบคุณครับ สนุกจริงๆ

  ตอบลบ
 16. อาริกาโตะ โคไซนิมัสสึ

  ตอบลบ
 17. อาริกาโตะ โคไซนิมัสสึ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับ ผู้แปลการแบ่งปันที่ดีงาม

  ตอบลบ