วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 371 – Escaped?

Tale of the demon and god novel Chapter 371 – Escaped?

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 371 หลบหนี?


บทที่ 371 หลบหนี?
What Gu Heng didn’t know was that in addition to the Heavenly Path and Demon League members, Long Yuyin had also sent a hundred of her own Heavenly Axis Realm experts as reinforcements.
สิ่งที่กู่เหิงไม่ล่วงรู้คือ นอกเหนือจากกองกำลังของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรแล้ว,หลงยู่หยินได้ส่งคนระดับแก่นสวรรค์ของตัวเองหนึ่งร้อยคนมาเสริมกำลังในครั้งนี้ด้วย

Long Yuyin hadn’t formally announced that her Profound Note League was allied with the Heavenly Path and Demon Leagues; however, the Profound Note League had always been supporting them. For example, by sending over a hundred Heavenly Axis Realm experts.
หลงยู่หยินไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับที่พันธมิตรบันทึกการหยั่งรู้ของเธอ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูร,แต่ถึงกระนั้น,พันธมิตรบันทึกการหยั่งรู้ก็ได้ส่งคนมาช่วยพวกเขาโดยตลอด.นี่เป็นตัวอย่าง,ได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์มากกว่าร้อยคนมา.


These hundred Heavenly Axis Realm experts had masked their outer appearances, so that Gu Heng’s men wouldn’t be able to recognise them, much less tell that they were from the Profound Note League.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์นั้นได้อำพรางรูปโฉมภายนอกของพวกเขาไว้.ดังนั้นคนของกู่เหิงก็ไม่สามารถที่จำใบหน้าของพวกเขาได้,และแน่นอนว่าไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขานั้นมาจากพันธมิตรบันทึกการหยั่งรู้
Since Gu Heng had some reinforcements, it wouldn’t be unusual for the Heavenly Path and Demon Leagues to have their own reinforcements as well.
นับแต่กู่เหิงนั้นมีกำลังเสริม,มันก็ไม่ผิดปรกติอะไรที่พันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรจะมีกองกำลังเสริมด้วยเหมือนกัน.

As the two forces fought each other, another five or six thousand people flew in from nowhere and joined the battle. They were obviously there to aid Gu Heng.
ขณะที่ทั้งสองกองกำลังต่างต่อสู้กันอยู่นั้น.คนอีกกลุ่มเกือบห้าถึงหกพันคนก็บินมาจากไหนไม่รู้และเข้าร่วมการต่อสู้.พวกเขาได้ช่วยเหลือกู่เหิงอย่างชัดเจน.


“They’re Li Yufeng’s men!” Li Xingyun furrowed his brows. He never expected Li Yufeng to take action, as well. However, since Li Xingyun and Li Yufeng had always been in disputes, it wasn’t surprising that Li Yufeng would join the battle against them. Although Li Yufeng’s Wind Intent League was far inferior than his Heavenly Path League, they were still a rather considerable force with large numbers.
"พวกเขาคือคนของหลี่หยูเฟิง!" หลี่ชิงหยุนขมวดคิ้ว.เขาไม่คาดคิดเลยว่าหลี่หยูเฟิงจะออกปฏิบัติการ.เหมือนกัน,อย่างไรก็ตาม,เมื่อหลี่ชิงหยุนและหลี่หยูเฟิงนั้นต่างขัดแย้งกันมาโดยตลอด,มันก็ไม่แปลกใจนักที่หลี่หยูเฟิงจะร่วมการต่อสู้กับพวกเขา.แม้ว่าพันธมิตรเจตจำนงแห่งวายุของหลี่หยูเฟิงนั้นจะด้อยกว่าพันธมิตรครรลองสวรรค์มาก,พวกเขาก็ยังถือว่ามีจำนวนค่อนข้างใหญ่.

Li Yufeng himself wasn’t present. That was his style; he was a miser about his own cultivation. But because he never participated in battles, there were also few experts willing to follow him.
ตัวหลี่หยูเฟิงเองไม่ได้มาด้วย.นั่นก็เป็นรูปแบบของเขา,เขาเป็นคนหวงแหนพลังบ่มเพาะของตน,แต่เพราะอย่างนั้นเขาจึงไม่เคยมีส่วนร่วมกับการต่อสู้,จึงมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนเล็กน้อยเช่นกันที่ยินดีติดตามเขา.

The Heavenly Path and Demon Leagues were now at even more of a disadvantage; the pressure was even stronger.
พันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรตอนนี้ยิ่งเสียเปรียบยิ่งขึ้น,ด้วยความกดดันของความแข็งแกร่งที่มากกว่าเดิม.
However, Li Xingyun, Gu Bei, and co. had a very simple objective; they were to keep Gu Heng’s men from getting close to Nie Li, and they were doing a good job of it.
แต่ถึงอย่างนั้น,หลี่ชิงหยุน,กู่เป่ย,และพรรคพวกนั้นมีเหตุผลง่ายๆเหตุผลเดียว,พวกเขาจะต้องป้องกันคนของกู่เหิงไม่ให้เขาใกล้เนี่ยหลี,และพวกเขายังทำมันออกมาได้ดีอีกด้วย.

Nie Li was done repairing the inscription pattern array. Dazzling lights revolved around the design. Pulled by the force of the array, the Deity Root gradually floated to the surface.
เนี่ยหลีทำการซ่อมแซมรูปแบบค่ายกล. เกิดแสงโชติช่วงหมุนวนรอบๆรูปแบบดังกล่าว.แรงดึงดูดด้วยพลังงานของค่ายกล,รากเทวะก็ค่อยๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ.
At the sight of this, Gu Heng anxiously yelled, “Stop him!”
เมื่อเห็นสิ่งดังกล่าว,กู่เหิงกระวนกระวายร้องออกไป"หยุดเขาไว้!"

He didn’t know what Nie Li was doing, but he knew that if it was completed, then he’d be in trouble!
เขาไม่รู้ว่าเนี่ยหลีนั้นกำลังทำอะไร,แต่เขารู้ว่าหากทำสำเร็จแล้ว,เช่นนั้นเขาจะต้องพบกับปัญหาแน่!


Dragon flames rained down in Nie Li’s direction.
เปลวเพลิงมังกรพวยพุ่งไปยังทิศทางของเนี่ยหลี.
The dragon flames were about to land on Nie Li, but a dozen allied Heavenly Axis Realm experts merged with their Dragon Bloodline demon spirits and stood in their way.
เปลวเพลิงมังกรกำลังจะลงไปที่เนี่ยหลี,แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์รวมสิบคนที่รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรพร้อมกันยืนอยู่ตรงนั้น.
*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

A wall of dragon flames exploded. The raging flames danced in every direction.
กำแพงป้องกันเปลวเพลิงมังกรระเบิด.เปลวเพลิงที่บ้าคลั่งกระเด็นไปทุกทิศทุกทาง.

Although the flames slightly injured the Heavenly Axis Realm experts, it wasn’t enough to kill them.
แม้ว่าเปลวเพลิงจะสร้างอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแก่ผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์,มันก็ไม่เพียงพอที่จะสังหารพวกเขา.

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วู๊ซซ!* *วู๊ซซ!* *วู๊ซซ!*


Three licks of dragon flame passed through the gaps between the Heavenly Axis Realm experts’ defenses at crafty angles and shot towards the inscription patterns array.
ลิ้นสามแฉกของเปลวเพลิงมังกรได้ผ่านช่องว่างระหว่างการป้องกันของผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์โดยแยบยลและถูกยิงไปยังรูปแบบค่ายกลอักขระ.A sinister expression was smeared across Gu Heng’s face. If he couldn’t cut Nie Li into ten thousand pieces, then he’d never be able to ease the hatred in his heart. No matter what happened, he wouldn’t let the Lightning Deity’s Lake be destroyed, just like that!
ท่าทางที่น่าขนลุกได้ฉาบไปทั่วใบหน้าของกู่เหิง.ถ้าเขาไม่สามารถที่จะสับเนี่ยหลีเป็นหมื่นๆชิ้น.เช่นนั้นแล้วล่ะก็ เขาก็จะไม่สามารถบรรเทาความเกลียดชังภายในใจของเขาได้.ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น,เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ทะเลสาบเทวะอสนีบาตถูกทำลาย,ให้เหมือนกับที่อื่นๆ!


Three tongues of dragon flame whistled towards the array below.
ลิ้นสามแฉกของเปลวเพลิงมังกรดังหวีดหวิวพุ่งเป็นธนูลงมา

Nie Li stood in the face of those dragon flames, but didn’t move an inch. His expression was calm. He quickly extended his hand and snatched the Deity Root.
เนี่ยหลียืนอยู่ต่อหน้าเปลวเพลิงเหล่านั้น,แต่เขาก็ไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียว.ท่าทางของเขาสงบเงียบ.เขายืนมือออกไปอย่างรวดเร็วและคว้าไปที่รากเทวะ.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


The three tongues of dragon flame exploded around him. One raging flame even caught on him.
เปลวเพลิงมังกรสามสายล้อมรอบเขา.ถึงแม้ว่าหนึ่งในเพลิงที่เดือดดาลได้เกาะที่ตัวเขา.
A barrier quickly sprung up from his Grade 6 artifact and blocked the flames. Not even the slightest spark managed to touch Nie Li’s skin.
กำแพงป้องกันผุดขึ้นมาจากศิลปะวัตถุระดับ 6 และป้องกันเปลวเพลิงไว้.ไม่แม้แต่สะเก็ดเล็กน้อยที่จะสามารถถูกผิวของเนี่ยหลีได้.

He got the Deity Root!
เขาได้รับรากเทวะแล้ว!

The corner of Nie Li’s mouth rose into a smile as he tossed the Deity Root into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
ที่มุมปากของเนี่ยหลีปล่อยออกมาเป็นรอยยิ้ม ขณะที่เขาโยนรากเทวะนั้นเข้าไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.
Since he already had the Deity Root, there was no longer a need to continue the battle.
เมื่อเขาได้รับรากเทวะเรียบร้อยแล้ว,ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้อีกต่อไป.
Nie Li transmitted his voice over the Li Xingyun and Gu Bei. “Brother Xingyun, Gu Bei, conserve our strength and order a retreat!”
เนี่ยหลี่ส่งสัญญาณเสียงไปยังหลี่ชิงหยุนและกู่เป่ย"พี่ชิงหยุน,กู่เป่ย,เก็บความแข็งแกร่งของพวกเราและสั่งถอยได้!"


When Li Xingyun, Gu Bei, and the others heard Nie Li’s words, they rejoiced. Nie Li had accomplished their objective, so why should they keep fighting? They should just let Gu Heng go and cry in a corner all on his own. Anyways, they weren’t going to stay and play around with him any longer than they needed to!
เมื่อหลี่ชิงหยุน,กู่เป่ยและคนอื่นๆได้ยินคำพูดของเนี่ยหลี,พวกเขาต่างก็ปลื้มใจ.เนี่ยหลี่ได้ประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายแล้ว,ดังนั้นทำไมพวกเขาต้องคงการต่อสู้ไว้ด้วยล่ะ?พวกเขาแค่เพียงปล่อยให้กู่เหิงไปร้องไห้ในมุมของเขาก็พอแล้ว.นอกจากนั้น,พวกเขาจะไม่อยู่เล่นกับเขาเกินความจำเป็น.

“Everyone, retreat!” Gu Bei loudly yelled.
"ทุกๆคน,ถอยได้!"กู่เป่ยตะโกนเสียงดัง.
“Follow me and charge out!” Li Xingyun took the lead.
"ตามข้ามาและฝ่าวงล้อมออกไป!"หลี่ชิงหยุนนำพวกเขาพุ่งออกไปข้างหน้า
The experts of Heavenly Path League and Demon League all charged out of the seige.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรทั้งหมดต่างมุ่งไปข้างหน้าฝ่าวงล้อมออกไป.Without its Deity Root, the Lightning Deity’s Lake began to rapidly collapse.
ไร้ซึ่งรากเทวะ,ทะเลสาบเทวะอสนีบาตก็เริ่มยุบตัวอย่างรวดเร็ว
At the sight of this, how could Gu Heng possibly not understand what was going on? He nearly cried out from the emotional pain. This Lightning Deity’s Lake was his last remaining one! So what if he managed to wipe out Nie Li and his entire group? All three of his Deity’s Lakes were gone, not a single one was left!
เมื่อเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว,เป็นไปได้ว่ากู่เหิงไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร?เขาใกล้จะร้องไห้ออกมาจากความรู้สึกเจ็บปวด,ทะเลสาบเทวะอสนีบาติที่เขายังเหลืออยู่แห่งสุดท้าย!ถ้าเขาจะทำการลบล้างเนี่ยหลี่และกลุ่มของเขาทั้งหมด,แล้วยังไงล่ะ? ทะเลสาบเทวะทั้งสามของเขาหายไปแล้ว,ไม่เหลือแม้แต่แห่งเดียว.
That goddamn bastard, Nie Li!
ไอ้...เวรเนี่ยหลี่!
If he wanted a new Deity’s Lake, then he’d have to start a war with another faction! Furthermore, he wouldn’t be able to find anything better than Heiyun, Guyu, and Lightning Deity’s Lakes!
ถ้าเขาต้องการทะเลสาบเทวะแห่งใหม่,เช่นนั้นเขาจะต้องเริ่มทำสงครามกับกองกำลังอื่น!นอกจากนี้,เขาคงจะไม่สามารถที่จะหาสถานที่ที่ดีกว่าทะเลสาบเทวะ เฮียหยุน,กู่หยูและอสนีบาตได้อีกแล้ว!

“I’ll slaughter you all!” Gu Heng roared in rage and led his men to attack on all sides.
"ข้าจะสังหารพวกเจ้าให้หมด!"กู่เหิงคำรามด้วยความโกรธและนำคนของเขาเข้าโจมตีฝั่งตรงข้าม.
Nie Li, Xiao Yu, Lu Piao, and their men followed Li Xingyun and Gu Bei. The battle was simply too intense. Within moments, everyone got separated from each other in the clash.
เนี่ยหลี,เซี่ยวหยู๋,หลู่เพียว,และคนอื่นๆของเขา ได้ตามหลี่ชิงหยุนและกุ่เป่ยออกไป.การต่อสู้ช่างเข้มข้นขึ้นมาก.ด้วยสถานการณ์ตอนนี้,ทุกคนต่างแยกย้ายกันออกไปปะทะกัน.

Gu Heng pointed at Nie Li and yelled, “Slaughter that kid and bring me his interspatial ring!”
กู่เหิงชี้ไปที่เนี่ยหลีและตะโกน,"ไล่ล่าเจ้าเด็กนั่นและนำแหวนเก็บของต่างมิติของมันมาให้ข้า!"

Nie Li definitely must have taken something from the Lightning Deity’s Lake and placed it in his interspatial ring! Whatever it was, Gu Heng had to recover it!
เนี่ยหลี่จะต้องนำอะไรบางสิ่งออกมาจากทะเลสาบเทวะอสนีบาตอย่างแน่นอนและนำมันใส่ไว้ในแหวนเก็บของต่างมิติของเขา! อะไรก็ตามที่มี,กู่เหิงจะสามารถคืนสภาพมันได้!

A group of people surrounded Nie Li.
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รายล้อมเนี่ยหลี.
When Li Xingyun and Gu Bei saw this, they immediately led a few men to rescue him.
เมื่อหลี่ชิงหยุนและกู่เป่ยมองเห็นสิ่งดังกล่าว,พวกเขาได้นำคนของเขาหลายคนเข้ามาช่วยในทันที.
“Don’t worry about me! Just retreat!” Nie Li immediately yelled. After all, the Deity Root wasn’t in his interspatial ring; it was in his Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
"ไม่ต้องใส่ใจข้า!ล่าถอยพอ!" เนี่ยหลีตะโกนออกมาทันที.ต้องไม่ลืมว่า,รากเทวะนั้นไม่ได้อยู่ในแหวนเก็บของ,มันอยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาต่างหาก.

At most, he’d die here. But even if that happened, Gu Heng wouldn’t be able to take back the Deity Root! At the very most, Nie Li would just have to stay within the Skysoul Institute for a period of time!
อย่างมากที่สุด,เขาต้องตายที่นี่,แต่ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว,กู่เหิงก็ไม่สามารถที่จะนำรากเทวะกลับไปได้!.อย่างดีที่สุด,เนี่ยหลีก็แค่เพียงกลับไปอยู่ภายในสถาบันวิญญาณสวรรค์ในเวลานี้เท่านั้น.

A group of Heavenly Axis Realm experts surrounded Nie Li.
กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ล้อมรอบเนี่ยหลี.
*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

Explosions of energy landed on Nie Li’s barrier and left cracks on it.
เกิดพลังระเบิดที่เกราะป้องกันของเนี่ยหลี และทิ้งรอยร้าวไว้.

Once the Grade 6 armour’s barrier was destroyed, Nie Li would definitely die. With his current strength, it wasn’t possible for him to confront against a Heavenly Axis Realm expert.
เมื่อเกราะป้องกันศิลปะวัตถุระดับ 6 นั้นถูกทำลาย,เนี่ยหลีจะต้องตายอย่างแน่นอน.ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้.มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขานั้นจะเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์.

‘I have to put the Grade 6 Armour into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, before it’s destroyed.’ Nie Li thought inwardly. He definitely couldn’t allow the Grade 6 artifact armour to fall into Gu Heng’s hands and benefit him!
'ข้าคงจะต้องเก็บชุดเกาะศิลปะวัตถุระดับ 6 ไปไว้ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ก่อนที่มันจะโดนทำลาย' เนี่ยหลีคิดอยู่ในใจ.เขาไม่ต้องการให้ชุดเกราะศิลปะวัตถุระดับ 6 ของเขานั้นต้องตกไปอยู่ในมือและเป็นประโยชน์ต่อกู่เหิงอย่างแน่นอน.

A group of enemy Heavenly Axis Realm experts pounced towards Nie Li. Just as Nie Li was about to stow away his Grade 6 artifacts, Xiao Yu grabbed his arm.
กลุ่มศัตรูผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์ได้กระโจนไปยังเนี่ยหลี่,ขณะที่เนี่ยหลี่กำลังจะเก็บชุดเกราะศิลปะวัตถุระดับ 6 ของเขาออกไป,เซี่ยวหยู๋ก็คว้าไปที่ข้อมือของเขา.
“Follow me!” Xiao Yu anxiously said as he activated the inscription patterns array on the ring on his forefinger.
"ตามข้ามา!"เซี่ยวหยู๋พูดอย่างกะวนกะวายขณะที่เขาเปิดใช้งานรูปแบบค่ายกลอักขระบนแหวนที่อยู่ในนิ้วชี้ของเขา.
A mysterious blanket of light rapidly enveloped Nie Li and Xiao Yu. The ripple of time-space rapidly spread out around them.
ลำแสงที่ลึกลับก็ปกคลุมล้อมรอบเนี่ยหลี่และเซี่ยวหยู๋ทันที.ระลอกกาลอวกาศก็แพร่สะพัดล้อมรอบพวกเขาอย่างรวดเร็ว

Nie Li was secretly alarmed; he never thought that Xiao Yu’s common-looking ring would actually be a Time-Space Artifact!
เนี่ยหลีถึงกับตื่นตระหนกกับความลับดังกล่าว,เขาไม่คาดคิดเลยว่าแหวนที่มองดูธรรมดาของเซี่ยวหยู๋นั้น จริงๆแล้วเป็นศิลปะวัตถุแห่งกาลอวกาศ!

Gu Heng was startled by the sight and sense of that peculiar time-space ripple. He immediately barked, “Quick, stop them!”
กู่เหิงเริ่มที่จะสังเกตและรับรู้ถึงระลอกกาลอวกาศที่แปลกๆไป.เขาตะโกนออกไปในทันที "เร็วเข้า,หยุดพวกเขา!"
A wave of dragon flames was aimed at Nie Li and Xiao Yu’s direction.
คลื่นเปลวเพลิงมังกรได้เล็งไปยังทิศทางของเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋.

One of the tongue of flames hit Xiao Yu, who groaned. However, the ring managed to fully activate in time. With a flash of light, the two of them disappeared.
หนึ่งในสายเปลวเพลิงได้โจมตีเข้าไปที่เซี่ยวหยู๋,เขาถึงกับครวญครางออกมา.แต่ถึงกระนั้น,แหวนนั่นก็ได้เปิดการใช้งานเวลาเสร็จแล้ว,ด้วยลำแสงเปล่งประกายขึ้นมาอย่างรวดเร็ว,พวกเขาทั้งสองคนก็ได้หายไป.
Nie Li and Xiao Yu had actually escaped!
เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋ได้หลบหนีไปอย่างแน่แล้ว!
At the sight of this, Gu Heng’s bloodshot eyes filled with an unparalleled viciousness and his lungs nearly burst. All three of his Deity’s Lake had been destroyed, but he’d actually allowed the culprit to escape?!

ด้วยสิ่งที่เห็น,ดวงตาของกู่เหิงถึงกับแดงก่ำเต็มไปด้วยความชั่วร้ายที่จะหาอะไรเปรียบได้และปอดของเขานั้นแทบจะระเบิดออกมา.ทะเลสาบเทวะทั้งสามของเขานั้นได้ถูกทำลาย,แต่เขากลับปล่อยให้คนผิดนั้นหนีไปได้อย่างนั้นรึ?!
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)44 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณกร๊าฟ อารมณ์ค้างนิดๆ

  ตอบลบ
 2. กำลังสนุกเลยครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ เซี่ยวหยูเป็นผู้หญิงแน่ๆ

  ตอบลบ
 4. ข่าวดีครับ ต้นฉบับภาษาจีน คลอดแล้วตั้งแต่เมื่อวาน เวลา 17.24 น. ตามเวลาท้องถิ่น
  ลองมาดูวันเวลาที่แฟนๆที่นั่นรอคอยย้อนไปสักห้าตอนนะครับ

  ตอนที่ 438 โพสเมื่อ 20 พค. รอ 11 วัน
  ตอนที่ 439 โพสเมื่อ 8 มิย. รอ 19 วัน
  ตอนที่ 440 โพสเมื่อ 6 กค. รอ 28 วัน !!! (ข่าวลือว่าหยุดเขียน เกิดขึ้นตอนนี้เอง)
  ตอนที่ 441 โพสเมื่อ 24 กค. รอ 18 วัน
  ตอนปัจจุบัน 442 โพสเมื่อวาน 2 สค. รวมเวลารอ 9 วัน
  แนวโน้มตอนนี้ดีขึ้น แต่ก็ไม่เคยรอน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์เลยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนนี้บล็อกนี้ ดำเนินมาถึงตอนที่ 371 แล้ว
   ในขณะที่บล็อกภาษาอังกฤษ www.wuxiaworld.com แพนด้าน้อยเพิ่งแปลถึงตอนที่ 380

   จึงมีโอกาสที่ภาษาไทยจะแซงไป แล้วจะให้แฟนๆรอเหงือกแห้งรึ
   มีทางออกครับมีเว็บที่แปลเท่าเทียมกับภาษาจีน โพสตอนที่ 442 เมื่อวานนี้สวนกลับทันควัน
   http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods

   สำนวนอ่านดูแล้วใช้ได้ครับ ไม่สวิงสวายมากมาย ไม่แปลงหน่วยจีน เป็นเมตริกเหมือนแพนด้าน้อยแกทำไว้

   ลบ
 5. ขอบคุณมากครับผม

  ตอบลบ
 6. รุ้สึกจะแปลดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับ

  ตอบลบ
 7. รุ้สึกจะแปลดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ สนุกมากๆ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครัล รู้สึกอ่านเข้าใจง่ายขึ้นมากเลย

  ตอบลบ
 10. in addition to = นอกเหนือจาก

  What Gu Heng didn’t know was that in addition to the Heavenly Path and Demon League members,
  สิ่งที่กู่เหิงไม่ล่วงรู้คือ นอกเหนือจากกองกำลังของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อาจจะไม่ได้สวมหน้ากากก็ได้ครับ นิยายกำลังภายในมักคลุมหน้า
   mask = อำพราง (ในที่นี้ทำหน้าที่กริยา)

   had masked their outer appearances
   ได้อำพรางรูปโฉมภายนอกของพวกเขาไว้

   ลบ
  2. miser = ขี้เหนียว (คำนี้ตรงความหมายกว่าโลภครับ เพราะถ้ามาแล้วตายก็เสียพลังบ่มเพาะ)

   he was a miser about his own cultivation.
   เขาเป็นคนหวงแหนพลังบ่มเพาะของตน

   ลบ
  3. สองวลีนี้ แปลเหมือนกันเปี๊ยบ

   Three licks of dragon flame
   ลิ้นสามแฉกของเปลวเพลิงมังกร

   Three tongues of dragon flame
   ลิ้นสามแฉกของเปลวเพลิงมังกร

   ลบ
  4. longer than they needed = เกินกว่าความจำเป็น

   they weren’t going to stay and play around with him any longer than they needed to!
   พวกเขาจะไม่อยู่เล่นกับเขาเกินความจำเป็น

   ลบ
  5. left cracks = ทิ้งรอยร้าว (ถ้าแตกกระจาย คงไม่เหลือให้เก็บ)

   Explosions of energy landed on Nie Li’s barrier and left cracks on it.
   เกิดพลังระเบิดที่เกราะป้องกันของเนี่ยหลี และทิ้งรอยร้าวไว้

   ลบ
  6. Time-Space = กาลอวกาศ
   กาล = เวลา

   ศิลปะวัตถุแห่งเวลาและกาลอวกาศ! = ศิลปะวัตถุแห่งกาลอวกาศ!
   ระลอกเวลา-กาลอากาศ = ระลอกกาลอวกาศ

   ลบ
 11. ขอบคุนครับ ช่วนนี้งานยุ่งไม่ค่อยได้เข้ามาเม้นยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับ สู้ๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 12. เหมือนจบไวไปหรือผมคิดไปเองไม่รู้ อ่านแล้วค้างเป็นอย่างมาก 555+ขอตอนดึกอีกตอนนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. ขอขอบคุณทีมแปลทุกคนที่แปลนิยายดีดีให้ได้อ่านกันคับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากๆเลยครับ ที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากๆครับที่เสียสละเวลาแปลมาให้อ่าน

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณคับ ผมล่ะดีใมากที่พี่เเปลผมอ่านไหม่ตั่งเเต่ตอนที่1จนถึงตอนล่าสุด7 8 รอบเเล้วก็ยังสนุก ขอบคูณจากใจจริงครับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ กำลังสนุกเลย กู่เหิงแทบจะร้องไห้เลย สงสัยตอนหน้าร้องไห้เหมือนเด็กแน่ 555

  ตอบลบ