วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 370 – Reinforcements

Tale of the demon and god novel Chapter 370 – Reinforcements

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 370 กำลังเสริม


บทที่ 370 กำลังเสริม

As Nie Li was laying down his inscription patterns, Gu Heng arrived with his men.
ขณะที่เนี่ยหลี่กำลังวางรูปแบบอักขระอยู่นั้น,กู่เหิงและคนของเขาก็ได้มาถึง.
The moment Gu Heng saw Nie Li and his army gathered at the center of the Lightning Deity’s Lake, he immediately flew into a rage.
ชั่วขณะนั้นกู่เหิงก็มองเห็นเนี่ยหลีและศัตรูของเขานั้น ได้รวมตัวกันอยู่ที่ใจกลางของทะเลสาบเทวะอสนีบาต,เขาก็โกรธแทบสิ้นสติในฉับพลัน

Gu Heng didn’t know what methods Nie Li was using to destroy his Deity’s Lakes, but he instantly knew what Nie Li was trying to do when he saw him standing in the middle of the Lightning Deity’s Lake. Nie Li must trying to destroy the Lightning Deity’s Lake right this moment!
กู่เหิงไม่รู้ว่าเนี่ยหลีนั้นใช้วิธีการใดที่สามารถทำลายเทะลสาบเทวะของเขาได้,แต่เขารู้ในทันทีว่าเนี่ยหลีนั้นต้องการทำอะไรบางอย่าง เมื่อเขามองเห็นว่าพวกเนี่ยหลีนั้นยืนอยู่ที่ใจกลางทะเลสาบเทวะอสนีบาต.เนี่ยหลีจะต้องพยายามทำลายทะเลสาบเทวะอยู่ขณะนี้พอดี!!


Now that the Heiyun and Guyu Deity’s Lakes were gone, Gu Heng only had the Lightning Deity’s Lake left!
ในตอนนี้นั้นทะเลสาบเทวะเฮียหยุนและทะเลสาบเทวะกู่หยูได้หายไปเรียบร้อยแล้ว,กู่เหิงเหลือแค่เพียงทะเลสาบเทวะอสนีบาตเท่านั้น!

And now, Nie Li was preparing to take away even that!
และตอนนี้ เนี่ยหลีได้เตรียมที่จะกำจัดแม้แต่แห่งนั้นอีก!!
Gu Heng went insane.
กุ่เหิงแทบขาดสติ

“Kill them! Slaughter them all!” Gu Heng furiously roared as he pointed the long sword in his hand towards Nie Li and his guards. With that, ten thousand people charged the Lightning Deity’s Lake, snarling as they went.
"สังหารพวกมัน!สังหารพวกมันอย่าให้เหลือ!"กู่เหิงคำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวขณะที่เขาชี้กระบี่ยาวในมือไปที่เนี่ยหลีและองค์รักษ์ของเขา.ด้วยเหตุนั้น,คนเกือบหนึ่งหมื่นคนก็ได้กระโจนไปยังทะเลสาบเทวะอสนีบาต,คำรามออกมาขณะที่พวกเขาพุ่งเข้าไป.

Li Xingyun led his men and formed a tight, defensive formation and said anxiously, “Nie Li, we’ll do our best to obstruct them! You need to act quickly! Gu Heng and his men are already here!”
หลี่ชิงหยุนนำคนของเขาและรวมตัวเข้าขัดขวาง,จัดรูปแบบป้องกันและพูดอย่างกระวนกระวาย"เนี่ยหลี,พวกเราจะขัดขวางเขาให้ดีที่สุด!เจ้าต้องทำมันให้เสร็จโดยเร็ว!กู่เหิงและคนของเขามาถึงที่นี่แล้ว!"

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


An intense battle broke out. There were simply too many people on Gu Heng’s side — three to four times the number of the Heavenly Path and the Demon League members. The enemy frantically launched siege attacks towards them. Under Gu Heng’s lead, over three hundred Heavenly Axis Realm experts charged towards the Lightning Deity’s Lake.
การต่อสู้ที่รุนแรงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว.มีจำนวนคนจำนวนมากในฝั่งของกุ่เหิง--มากถึงสามถึงสี่เท่าของจำนวนคนจากพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์.เหล่าศัตรูลงมืออย่างบ้าคลั่งรอบล้อมโจมตีพวกเขา.ภายใต้การนำของกู่เหิง,กว่าสามร้อยผู้เชียวชาญระดับแก่นสวรรค์กระโจนไปยังทะเลสาบเทวะอสนีบาต

Over at the Lightning Deity’s Lake, experts from the Heavenly Path and Demon Leagues sank into a bitter battle.
ภายในทะเลสาบเทวะอสนีบาต,ผู้เชียวชาญจากพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรเริ่มเสียเปรียบในการต่อสู้ที่ขมขื่น

Gu Heng’s three hundred Heavenly Axis Realm experts were an unstoppable force; they slaughtered open a path in their charge towards the Lightning Deity’s Lake’s.
ผู้เชียวชาญระดับแก่นสวรรค์สามร้อยคนของกู่เหิงต่างต่อสู้อย่างไม่หยุด,พวกเขาได้สังหารและเปิดเส้นทางให้พวกเขามุ่งหน้ามายังทะเลสาบเทวะอสนีบาต.

“Nie Li, we can’t hold them off any longer!” Gu Bei anxiously reported.
"เนี่ยหลี,พวกเราไม่สามารถที่จะยื้อพวกเขาได้นานกว่านี้แล้ว!"กู่เป่ยรายงานอย่างกะวนกะวาย

Gu Heng simply had too many Heavenly Axis Realm experts.
กู่เหิงนั้นมีจำนวนของผู้เชียวชาญแก่นสวรรค์จำนวนมาก.

*Boom!*
*บูมม!*
A bolt of lightning struck Nie Li and electricity branched in all directions.
ลูกศรสายฟ้าพุ่งมาใส่เนี่ยหลีและกลายเป็นไฟฟ้าแยกไปทุกทิศทุกทาง.

Luckily, Nie Li was wearing a set of Grade 6 artifact armour, and a surge of protective energy rebounded the lightning. Otherwise, Nie Li would’ve been killed.
โชคดีนัก,เนี่ยหลีนั้นได้สวมชุดเกราะศิลปะวัตถุระดับ 6,และมีพลังแผ่ออกมาป้องกันผลักสายฟ้าออกไป,มิฉะนั้นแล้ว,เนี่ยหลีคงจะโดนสังหารไปแล้ว.

Gu Heng was utterly dejected when he realised that his lightning had no effect on Nie Li. It’s that damned Grade 6 artifact again!
กู่เหิงหดหู่ใจอย่างที่สุดเมื่อเขารับรู้ได้ว่าสายฟ้านั่นไม่ได้มีผลอะไรกับเนี่ยหลี.มันไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายแก่ศิลปะวัตถุระดับ 6 เช่นเดิม.
“Block them!” Gu Bei urgently ordered.
"ป้องกันพวกเขาไว้!"กู่เป่ยออกคำสั่งอย่างเร่งด่วน.

A group of experts charged towards Gu Heng in an attempt to cut them off.
กลุ่มของผู้เชียวชาญก็กระโจนไปหากู่เหิงเพื่อที่จะพยายามแยกพวกเขาออกไป.

Nie Li attention were focused on laying down the inscription patterns. The array was quickly completed and formed a pattern of revolving light.
เนี่ยหลีรวบรวมสมาธิมุ่งใส่ใจในการวางรูปแบบอักขระลงไป.ค่ายกลสมบูรณ์อย่างรวดเร็วและรวมตัวเป็นรูปแบบมีแสงหมุนโคจรไปรอบๆ
“Success!” Nie Li grinned. He could see the vague shape of the Deity Root floating upwards and extended his hand to grab it.
"สำเร็จ!" เนี่ยหลียิ้ม.เขาสามารถที่จะมองเห็นรูปร่างของรากเทวะที่ค่อยๆลอยขึ้นมาและเขายื่นมือออกไปเพื่อที่จะจับมัน.

Suddenly, a curtain of dragon flames hit the inscription patterns array. With a *boom*, the array broke apart.
ทันใดนั้น,ม่านเปลวเพลิงมังกรก็โจมตีไปที่รูปแบบของค่ายกล.ด้วย *บูมม!*" ,ค่ายกลแยกออกไปเป็นชิ้นๆ

“What happened?” Nie Li frowned his brows for a brief moment, then realised that a few hundred meters away, one of Gu Heng’s Heavenly Axis Realm underlings had merged with a Dragon Bloodline demon spirit while fighting with the experts of the Heavenly Path League. He was the one who’d released the dragon flames.
"เกิดอะไรขึ้นรึ?"เนี่ยหลีขมวดคิ้วชั่วขณะ,จากนั้นเขาก็รับรู้ได้ว่าห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตร,หนึ่งในลูกน้องของกุ่เหิงระดับแก่นสวรรค์ได้รวมร่างเข้ากับวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรขณะที่ต่อสู้อยู่กับผู้เชียวชาญจากพันธมิตรครรลองสวรรค์.เขาเป็นคนที่ได้ปลดปล่อยเปลวไฟมังกรออกมา.

Nie Li didn’t know if it was by accident or on purpose, but the dragon flames had destroyed his array. The emerging Deity Root hid itself back within the soil.
เนี่ยหลีไม่รุ้เลยว่านั่นมันเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจกันแน่,แต่เปลวเพลิงมังกรนั่นทำลายค่ายกลของเขา.ด้วยเหตุฉุกเฉินรากเทวะได้ซ่อนตัวของมันเอง อยู่ภายใต้พื้นดิน.
Nie Li quickly began rewriting the inscription patterns, trying to repair the array.
เนี่ยหลีเริ่มต้นที่จะเขียนรูปแบบอักขระใหม่อย่างรวดเร็ว,พยายามที่จะซ่อมแซมค่ายกลดังกล่าว.

“Nie Li, we can’t hold them off anymore!” Lu Piao and the rest yelled anxiously.
"เนี่ยหลี,พวกเราไม่สามารถที่จะยื้อพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วนะ!"หลู่เพียวและพรรคพวกของเขาตะโกนอย่างกะวนกะวาย

The three thousand of the Heavenly Path and Demon Leagues would probably be entirely annihilated within a short amount of time!
สามพันคนจากพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรอาจจะโดนทำลายทั้งหมดภายในเวลาอีกไม่นานนี้!

“All of you, die!” Gu Heng showed a vicious expression as he ferociously pounced towards Nie Li. The moment right before Gu Heng’s sword landed on Nie Li, Li Xingyun flew out of nowhere.
"พวกเจ้าทุกคน,ตาย!" กู่เหิง แสดงให้เห็นท่าทางที่ดุร้ายขณะที่เขากระโจนอย่างดุร้ายไปยังเนี่ยหลี.บางจังหวะกระบี่ของกู่เหิงเจาะจะลงไปที่เนี่ยหลี, หลี่ชิงหยุนบินมาจากใหนไม่รู้.

*Boom!*
*บูมม!*

Gu Heng’s sword hit Li Xingyun’s body and activated Li Xingyun’s protection barrier. Gu Heng’s attack was rebounded.
กระบี่ของกู่เหิงโจมตีไปที่ร่างของหลี่ชิงหยุนและกระทบกับกำแพงป้องกันของหลี่ชิงหยุน.การโจมตีของกู่เหิงกระดอนออกมา.

Gu Heng felt depressed. He had no idea where Nie Li, Li Xingyun, and the rest of those guys had gotten so many Grade 6 artifacts from. Although Gu Heng was much stronger than Li Xingyun, he still couldn’t penetrate Li Xingyun’s set of Grade 6 artifacts. Not with his own strength!
กู่เหิงรู้สึกเศร้าใจมาก.เขาไม่รู้เลยเกี่ยวกับที่เนี่ยหลี,หลี่ชิงหยุน,และพรรคพวกของเขาได้รับศิลปะระดับ 6 จำนวนมากนั้นมาจากไหน.ต่อให้กู่เหิงแข็งแกร่งกว่าหลี่ชิงหยุน ก็ยังไม่อาจทะลวงศิลปะวัตถุระดับ 6 ของหลี่ชิงหยุนได้เลย ยังไม่ต้องรวมถึงพลังของเขาเองเข้าไปต่างหาก!.
Another set of Grade 6 artifacts, another Dragon Bloodline Extraordinary Level demon spirit. The more he fought with the Heavenly Path League and the Demon League, the more frustrated he felt.
ชุดของศิลปะวัตถุระดับ6 เอย,จิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์อีก.ยิ่งเขาต่อสู่กับพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งรู้สึกคับข้องใจมากขึ้นเท่านั้น.

Gu Heng wasn’t frustrated with how powerful the Heavenly Path and Demon Leagues were; he was frustrated by the fact that they were just too rich!
กู่เหิงไม่ได้คับข้องใจเกี่ยวกับความทรงพลังของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรที่มี,เขากลับคับข้องใจในความจริงที่ว่าพวกเขานั้นช่างมั่งคั่งเป็นอย่างมาก.
If he had that much money, he’d be able to make such an awe-inspiring force too!
ถ้าเขานั้นมีเงินมากมายบ้าง,เขาก็จะสามารถสร้างกองกำลังที่น่าเกรงขามได้เหมือนกัน!

What made him even more frustrated was the fact that he didn’t know how much money his opponents actually had. They could afford to recruit six thousand people in such a short amount of time; furthermore, many of their new recruits were Heavenly Axis Realm experts. If the Demon League was allowed to foster on its own, how formidable of a force could they become?
แต่สิ่งที่ทำให้คับข้องใจมากกว่านั้นกับเป็นความจริงที่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามของเขานั้นจริงๆแล้วมีเงินมากมายเท่าไหร่กันแน่.พวกเขาสามารถที่จะรับคนมาได้ถึงหกพันคนในช่วงเวลาไม่นานมานี้,นอกจากนี้,พวกเขาเหล่านั้นที่รับมาใหม่ยังเป็นผู้เชียวชาญระดับแก่นสวรรค์ด้วย.ถ้าพันธมิตรอสูรได้จ่ายให้การสนับสนุนด้วยตัวเอง,พวกเขานั้นจะกลายเป็นกองกำลังที่น่ากลัวแค่ใหน?

Due to the shelter of the Divine Feathers Sect, although Gu Heng could manage to restrict the Demon League’s development to a certain degree. However, he couldn’t completely kill the Demon League’s unstoppable momentum!
เพราะว่าสถานที่หลบภัยในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,แม้ว่ากู่เหิงจะสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้พันธมิตรอสูรพัฒนาไปได้มากกว่านี้,ถึงกระนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะสังหารและหยุดการเคลื่อนไหวของพันธมิตรอสูรได้อย่างสมบูรณ์


“Kill him!” Gu Heng furiously barked. Six Heavenly Axis Realm experts charged at Li Xingyun.
"สังหารเขา!"กู่เหิงตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยว.หกผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์พุ่งเข้าไปหาหลี่ชิงหยุน

“Protect Boss Xingyun!” the surrounding allies all gathered towards Li Xingyun.
"ปกป้องหัวหน้าชิงหยุนไว้!"เหล่าพันธมิตรต่างมาล้อมรอบหลี่ชิงหยุน.

By now, both the Heavenly Path and Demon Leagues combined had suffered over a thousand deaths. However, Gu Heng’s forces had also suffered quite a bit. So far, the total death toll was two thousand.
ด้วยตอนนี้,ทั้งพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรรวมกันนั้นได้รับบาดเจ็บและตาย มีการสูญเสียมากกว่าพันชีวิต,กองกำลังของกู่เหิงก็สูญเสียมากเช่นกัน,จนถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตรวมสองพัน.

The members of the Heavenly Path and Demon Leagues weren’t afraid of death; they firmly blocked Gu Heng’s men with their lives on the line. Even though they were outnumbered, they had momentum. Their fighting spirits soared like a rainbow1. Even though every last one of them was going to die, they were determined to take a few enemies with them. Gu Heng’s forces were all rather disheartened at the pack of suicidal wolves and tigers that they’d encountered. How could they not feel that way?
สมาชิกของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรนั้นไม่ได้เกรงกลัวความตายเลย,พวกเขาป้องกันคนของกู่เหิงอย่างเหนี่ยวแน่นด้วยชีวิตของพวกเขาที่เหมือนจะแขวนอยู่บนเส้นด้าย.ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีจำนวนน้อยกว่า,เรี่ยวแรงพวกเราก็ยังมีอยู่,จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาทะยานฟ้าราวกับสายรุ้ง.แม้ว่าพวกเขาจะเหลือเพียงคนเดียวพวกเขาก็จะสู้ตาย.พวกเขาแน่วแน่ที่จะพาศัตรูไปด้วยสองถึงสามคนก่อนตาย,กองกำลังของกู่เหิงทั้งหมดค่อนข้างขวัญเสียกับการสู้ตายของเหล่าหมาป่าและเสือที่พวกเขาต้องเผชิญ.พวกเขาจะไม่รู้สึกแบบนั้นได้อย่างไร?

Even if a member of the Heavenly Path or Demon League died, they’d receive a reimbursement that totally covered their losses. If they managed to take one or two with them, then they’d even make a profit. So why wouldn’t they do their best?
แม้ถ้าสมาชิกของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรตายไป,พวกเขาก็ได้รับค่าตอบแทนคืนทั้งหมดซึ่งคุ้มค่ากับสิ่งที่พวกเขาต้องเสีย.ถ้าพวกเขาจัดการพาเอาสองถึงสามคนไปด้วย,เช่นนั้นพวกเขาก็สามารถสร้างผลกำไรได้.ดังนั้นทำไมพวกเขาจะไม่ทำมันออกมาอย่างดีที่สุดล่ะ?


By now, the Heavenly Path and Demon Leagues were almost wiped out. However, a wave of people suddenly appeared on the horizon and headed towards the lake like a dark cloud.
ด้วยเวลานี้,พันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรพวกเขาถูกจัดการเกือบจะหมดแล้ว.อย่างไรก็ตาม,ทันใดนั้นก็มีกลุ่มของผู้คนได้ปรากฏออกมาเป็นคลื่นบนเส้นขอบฟ้าและมุ่งหน้ามาทางทะเลสาบดูคล้ายกับเมฆสีดำ


“Reinforcements from the Heavenly Path and Demon Leagues have arrived!”
"กำลังเสริมจากพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสุรมาถึงแล้ว!"

Eight to nine thousand reinforcements charged towards the Lightning Deity’s Lake.
กำลังเสริมแปดถึงเก้าพันคนพุ่งกระโจนมายังทะเลสาบเทวะอสนีบาต
“Boss Xingyun! Boss Gu Bei! We’ve come to reinforce you guys!”
"หัวหน้าชิงหยุน!หัวหน้ากู่เป่ย! พวกเรามาช่วยเสริมกำลังพวกท่านแล้ว!"

Murderous shouts filled the air.
คำสั่งสังหารเต็มไปทั่วทั้งท้องฟ้า.

Almost all of the Heavenly Path and Demon Leagues’ forces had been sent out. In terms of quality, they were inferior to Gu Heng’s; however, in terms of quantity, they weren’t inferior.
เกือบทั้งหมดของกองกำลังพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรถูกส่งออกมา,ในแง่ของคุณภาพ,พวกเขาอาจจะด้อยกว่ากองกำลังของกู่เหิง,แต่ถึงกระนั้น,ในแง่ของจำนวนนั้น,พวกเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลย
Gu Heng’s face turned dark at the sight of this. Since when did Heavenly Path and Demon Leagues have so many people? Even he wasn’t aware of it until now!
ใบหน้าของกู่เหิงเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อเห็นสิ่งดังกล่าว,ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่พันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรมีจำนวนคนมากมายขนาดนี้?แม้แต่เขายังไม่ได้ใส่ใจกับมันจนกระทั่งถึงตอนนี้!

The Demon League had only been established a short while ago. Back then, Gu Heng didn’t place them with much regard. However, the Demon League had now grown into a full-blown threat for him. If you added the Heavenly Path League to that, then they became a force that could match evenly with the dozen or so forces that he’d managed to rope in!
พันธมิตรอสูรนั้นได้ตั้งขึ้นมาแค่เพียงไม่นานมานี้.ก่อนหน้านั้น,กู่เหิงไม่ได้วางพวกเขาไว้ในตำแหน่งที่ใส่ใจมากนัก.อย่างไรก็ตาม,พันธมิตรอสูรตอนนี้นั้นได้เติบโตเต็มที่แล้วจนสามารถที่จะคุกคามเขาได้.ถ้าได้รวมพวกเขาเข้ากับพันธมิตรครรลองสวรรค์แล้ว,เช่นนั้นพวกเขาก็จะกลายเป็นกองกำลังที่สามารถต่อกรอย่างเท่าเทียมกับ สิบกองกำลังหรือประมาณกองกำลังที่เขานั้นชักจูงอยู่นั่นเอง!

Gu Heng had an urge to vomit blood. If he’d known this earlier, he would’ve poisoned Gu Bei too, and turned him into trash, just like his sister!
กู่เหิงแทบจะกระอักออกมาเป็นเลือด.ถ้าเขารู้ให้เร็วกว่านี้,เขาจะวางยากู่เป่ยด้วยเหมือนกันและย้ายเขาไปอยู่ในถังขยะ,ให้เหมือนกับพี่สาวของเขาเลย!

There were over two hundred enemy Heavenly Axis Realm experts surrounding Li Xingyun; however, hundreds of allied Heavenly Axis Realm experts suddenly rushed out from nowhere and attacked Gu Heng’s forces.
มีศัตรูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์มากกว่าสองร้อยคนที่รายล้อมหลี่ชิงหยุนอยู่,อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญพันธมิตรระดับแก่นสวรรค์หลายร้อยคนก็เร่งรีบออกมาในทันทีทันใด จากที่ไหนไม่รู้พร้อมทั้งเข้าโจมตีกองกำลังของกู่เหิง.

Where had those Heavenly Axis Realm experts come from? Since when did the Heavenly Path and Demon Leagues possess so many Heavenly Axis Realm experts? After all, Gu Heng had only managed to borrow two hundred for himself with great effort. Who would’ve imagined that the Heavenly Path and Demon Leagues would’ve had so many mysterious reinforcements emerging?

เหล่าผู้เชียวชาญแก่นสวรรค์กลุ่มนั้นมาจากไหนกัน? ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่พันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์มากมายขนาดนี้?ต้องไม่ลืมว่า,กู่เหิงนั้นแค่เพียงจัดการยืมกำลังคนสองร้อยคนมาช่วยตัวเขาด้วยความพยายามเป็นอย่างมาก.ใครจะสามารถที่จะจินตนาการได้ว่าพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรนั้นสามารถที่จะมีเหล่าคนลึกลับจำนวนมากเข้ามาเสริมยามฉุกเฉินได้กันล่ะ?ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)59 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ. เม่นแรก

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากเลย อ่านคนแรกเลย

  ตอบลบ
 3. มันมากครับตอนนี้ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ผมนี่คนแรก ของหมู่บ้านเลยที่เม้น ฮ่าๆ ขอบคุณครับ ที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากๆ ครับผม

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากครับ สนุกมากๆๆ ครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณคัย ที่มีมาให้อ่านก่อนนอนตลอด

  ตอบลบ
 10. วันนี้มา 2 ตอนรวดเลย ขอบคุณครับ^^

  ตอบลบ
 11. ติดตามครับวันละตอน2ตอน

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ กู่เหิงเสร็จแน่ๆ

  ตอบลบ
 13. ขออีก ขออีกครับ ขอบคุณครัชชช

  ตอบลบ
 14. ขออีก ขออีกครับ ขอบคุณครัชชช

  ตอบลบ
 15. อยากอ่านอีกจริมๆ

  ตอบลบ
 16. อยากอ่านอีกจริมๆ

  ตอบลบ
 17. บังเอิญเหตุการณ์เหมือนจะอย่างนั้น แต่นี่เป็นสำนวนครับ ในที่นี้ flew ไม่ได้แปลว่าบินแต่อย่างใด
  flew into a rage = ฉุนขาด

  he immediately flew into a rage.
  เขาก็โกรธแทบสิ้นสติในฉับพลัน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. right this moment = ตอนนี้เลย

   Nie Li must trying to destroy the Lightning Deity’s Lake right this moment!
   เนี่ยหลีจะต้องพยายามทำลายทะเลสาบเทวะอยู่ขณะนี้พอดี!

   ลบ
  2. แปลเกินครับ
   left = เหลือ
   ไม่มีคำว่า ที่กำลังหายไป

   Gu Heng only had the Lightning Deity’s Lake left!
   กู่เหิงเหลือแค่เพียงทะเลสาบเทวะอสนีบาตเท่านั้น!

   ลบ
  3. ประโยคนี้แปลแบบนั้นได้ยังไง ผมเองก็ไม่อาจหยั่งถึง อิอิ
   take away = กำจัด

   And now, Nie Li was preparing to take away even that!
   และตอนนี้ เนี่ยหลีได้เตรียมที่จะกำจัดแม้แต่แห่งนั้นอีก!

   ลบ
  4. จริงๆแล้ว หลี่ชิงหยุนแข็งแกร่งกว่ากู่เหิงมากครับ มีกล่าวไว้แล้วหลายครั้ง

   Although Gu Heng was much stronger than Li Xingyun, he still couldn’t penetrate Li Xingyun’s set of Grade 6 artifacts. Not with his own strength!
   ต่อให้กู่เหิงแข็งแกร่งกว่าหลี่ชิงหยุน ก็ยังไม่อาจทะลวงศิลปะวัตถุระดับ 6 ของหลี่ชิงหยุนได้เลย ยังไม่ต้องรวมถึงพลังของเขาเองเข้าไปต่างหาก

   ลบ
  5. เคยแปลสำนวน the more... the more... ไปแล้ว ทบทวนให้อีกทีครับ

   The more he fought with the Heavenly Path League and the Demon League, the more frustrated he felt.
   ยิ่งเขาต่อสู่กับพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งรู้สึกคับข้องใจมากขึ้นเท่านั้น

   ลบ
  6. suffered = สูญเสีย
   quite a bit = มาก

   had suffered over a thousand deaths
   มีการสูญเสียมากกว่าพันชีวิต

   Gu Heng’s forces had also suffered quite a bit.
   กองกำลังของกู่เหิงก็สูญเสียมากเช่นกัน

   ลบ
  7. So far = จนถึงตอนนี้

   So far, the total death toll was two thousand.
   จนถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตรวมสองพัน

   ลบ
  8. soar = ทะยานขึ้น

   Their fighting spirits soared like a rainbow.
   จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาทะยานฟ้าราวกับสายรุ้ง

   ลบ
  9. เสริมคำว่า ก่อนตาย เข้ามาเพื่อให้เข้าใจบริบท

   they were determined to take a few enemies with them.
   พวกเขาแน่วแน่ที่จะพาศัตรูไปด้วยสองถึงสามคนก่อนตาย

   ลบ
  10. If they managed to take one or two with them
   ถ้าพวกเขาจัดการพาเอาสองถึงสามคนไปด้วย

   ลบ
  11. place = วาง

   Gu Heng didn’t place them with much regard.
   กู่เหิงไม่ได้วางพวกเขาไว้ในตำแหน่งที่ใส่ใจมากนัก

   ลบ
  12. ร้อย = หลายร้อย
   สรุปแล้ว ของฝ่ายพันธมิตรมีมากกว่า!!

   however, hundreds of allied Heavenly Axis Realm experts
   อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญพันธมิตรระดับแก่นสวรรค์หลายร้อยคน

   ลบ
  13. ขอบคุณมากเลยครับ

   ลบ
  14. ว่าจะเม้นซะหน่อย อิอิ

   มีคนแก้ระ

   คนทำอิ้งมันเล่นคำเยอะจัง อ่านยากตอนหลังๆ

   ลบ
 18. เมียคนที่สี่ส่งคนมาช่วยแน่ๆๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 22. เมียมาแล้ว ทุกคนหมอบ...หุหุ

  ตอบลบ