วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 368 – Heiyun Deity’s Lake

Tale of the demon and god novel Chapter 368 – Heiyun Deity’s Lake

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 368 ทะเลสาบเทวะเฮียหยุน


บทที่ 368 ทะเลสาบเทวะเฮียหยุน

The person Li Xingyun admired the most was Nie Li. Li Xingyun was a man who rarely admired anyone. Even though Nie Li was much younger than him, he’d already accomplished feats that Li Xingyun couldn’t even imagine.
บุคคลที่หลี่ชิงหยุนชื่นชมที่สุด คือเนี่ยหลี,หลี่ชิงหยุนนั้นเป็นชายที่ยากจะชื่นชมคนอื่น.แม้ว่าเนี่ยหลีนั้นจะยังเด็กกว่าเขาเป็นอย่างมาก,เขาก็ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงกว่าจนหลี่ชิงหยุนไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลย.

A party consisting of members of the Demon League and Heavenly Path League secretly made their way into the outside world.
กลุ่มคนที่ประกอบด้วยสมาชิกของพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์แอบมุ่งหน้าไปยังดินแดนนอกโลก.These last few days, the Heavenly Path and Demon Leagues had fought with Gu Heng’s forces several times. The animosity between the two forces had already escalated to the climax. Both armies had killed until their visions were dyed red, yet Gu Heng still launched wild attacks against them without caring for his losses.
ไม่กี่วันที่ผ่านมา,พันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรได้ต่อสู้กับกองกำลังของกู่เหิงหลายครั้ง.ความเกลียดชังระหว่าสองกำลังนั้นได้เพิ่มขึ้นจนไปถึงจุดสุดยอดเรียบร้อยแล้ว.ทั้งสองกองกำลังได้สังหารกันจนทำให้ทัศนะวิสัยถูกย้อมไปด้วยสีแดง,นอกไปจากนี้กู่เหิงยังเริ่มโจมตีพวกเขาอย่างป่าเถื่อนโดยไม่สนใจว่าจะพ่ายแพ้.

The combined Heavenly Path and Demon Leagues had counterattacked, and caused Gu Heng’s side even more losses compared to their own. However, Gu Heng’s force suddenly received aid from over two hundred Heavenly Axis Realm experts. Gu Bei and Li Xingyun’s side immediately avoided his sharp edges.
การรวมกันของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรได้ตีโต้,และเป็นเหตุให้ฝั่งของกู่เหิงได้ได้รับความสูญเสียมากยิ่งขึ้น.อย่างไรก็ตาม,กองกำลังของกู่เหิงก็ได้รับการช่วยเหลือในทันทีจากผุ้เชียวชาญแก่นสวรรค์กว่าสองร้อยคน.ฝั่งของกู่เป่ยและหลี่ชิงหยุนก็ต้องหลีกเลี่ยงคมเขี้ยวนั้นในทันที

They couldn’t figure out where did those Heavenly Axis Realm experts had come from.
พวกเขาไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเหล่าผู้เชียวชาญระดับแก่นสวรรค์นั้นมาจากที่ใดกัน.
As a result, they proceeded with more caution, for a time. They couldn’t afford to confront Gu Heng’s forces like that.
เป็นผลให้พวกเขาจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น,สำหรับเวลานี้.พวกเขาไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับกองกำลังของกู่เหิงเช่นนั้นได้.
In the outside world
ภายในดินแดนนอกโลก

Heiyun Deity’s Lake
ทะเลสาบเทวะเฮียหยุน

This was Gu Heng’s most important Deity’s Lake, guarded by a little over six hundred men. Sixteen of them were Heavenly Axis Realm experts. It was a rather decently sized force.
นี่เป็นทะเลสาบเทวะที่สำคัญที่สุดของกู่เหิง,มีการป้องกันโดยเหล่าคนจำนวนมากกว่าหกร้อยคนเล็กน้อย,สิบหกคนของพวกเขาเป็นผู้เชียวชาญระดับแก่นสวรรค์.มันก็ค่อนข้างมีขนาดอยู่พอสมควร.
However, Gu Heng’s main forces weren’t present at the moment. Only a portion of his men were needed to guard the Deity’s Lake.
อย่างไรก็ตาม,กองกำลังหลักของกู่เหิงไม่ได้อยู่ในขณะนี้.มีเพียงบางส่วนของพวกเขาที่ยังปกป้องทะเลสาบเทวะอยู่.

The guards were seated and cultivating on the grassy area near the Deity’s Lake. After all, the Heavenly Energy in this area was extremely rich. Compared to other locations, training here progressed much quicker. No one was willing to waste any time; therefore, only a few people were on patrol.
เหล่าองค์รักษ์ป้องกันต่างนั่งและบ่มเพาะพลัง อยู่ที่สนามหญ้าใกล้ๆกับทะเลสาบเทวะ,ต้องไม่ลืมว่าพลังงานสวรรค์บริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์อย่างมาก.เทียบกับบริเวณอื่นๆนั้น การฝึกฝนจะพัฒนาเร็วและมากกว่า.ไม่มีใครยินดีที่จะปล่อยเวลาให้เสียไป,ดังนั้น,จึงมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่ออกตรวจตรา.

These men had followed Gu Heng for a long time and never experienced fear. No one ever dared to attack their Deity’s Lake!
คนเหล่านี้นั้นติดตามกู่เหิงมาเป็นเวลานานและไม่เคยประสบกับความหวาดกลัว.ไม่มีใครที่กล้าโจมตีทะเลสาบเทวะของพวกเขา!

Several kilometres away, the Heavenly Path and Demon League members were gathering.
ห่างออกไปหลายกิโลเมตร,สมาชิกของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรได้มารวมตัวกัน.

Gu Bei looked behind him and asked, “Are we all here?”
กู่เป่ยมองไปข้างหลังเขาและถามว่า"พวกเรามากันพร้อมหรือยัง?"

Lu Piao replied, “I made a quick check. We have almost three thousand men. Fifty-six of them are Heavenly Axis Realms!”
หลู่เพียวพูดกลับ"ข้าจะเช็คให้โดยเร็ว.พวกเรามีเกือบสามพันคน.ห้าสิบหกคนเป็นระดับแก่นสวรรค์"

Even though they’d only gathered about three thousand men, it was more than enough to take down the Heiyun Deity’s Lake.
แม้ว่าพวกเราจะรวมกันได้เพียงสามพันคน,มันก็มากเกินพอแล้วที่จะยึดทะเลสาบเทวะเฮียหยุน

“We should be able to start soon!” Li Xingyun looked at Nie Li and lightly smiled.
"พวกเราควรที่จะเริ่มให้เร็วที่สุด!" หลี่ชิงหยุนจ้องมองไปที่เนี่ยหลีและยิ้มเล็กน้อย.
“Alright!” Nie Li nodded.
"ตกลง!"เนี่ยหลีพยักหน้า.

“Alright, let’s go!” Gu Bei motioned with his hand as he barked in high spirits. It was only a short time ago that he’d abandoned his own prospects in order to conceal himself. He’d allowed the seniors of his family to believe that he was a useless person. However, his blood never stopped boiling, even for a single day. From this day onwards, he could finally stand forward and compete against Gu Heng.
"เอาล่ะ!เริ่มได้!"กู่เป่ยโบกมือให้สัญญาณขณะที่เขาตะโกนสุดเสียง.มันเป็นเวลาแค่เพียงไม่นานมานี้เองที่เขาได้ละทิ้งเป้าหมายที่ต้องการจะปกปิดความแข็งแกร่งของเขาไว้.เขายอมให้เหล่าผู้อาวุโสในตระกูลของเขาเชื่อว่าเขานั้นเป็นคนที่ไร้ประโยชน์.แต่ถึงกระนั้น,เลือดภายในกายเขานั้นไม่เคยหยุดเดือดแม้จะสักวันเดียวก็ตาม.จากวันนี้ไปยังวันข้างหน้า,ในที่สุดเขาก็สามารถยืนอยู่ด้านหน้าและแข่งขันต่อสู้กับกู่เหิง.

Nie Li had cured his sister’s illness and given him a Dragon Bloodline God Level demon spirit. Gu Bei would do anything to repay his grace. Even if Nie Li asked him to die, he wouldn’t say no!
เนี่ยหลีนั้นได้รักษาพี่สาวของเขาจากอาการเจ็บป่วยและยังมอบจิตอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าให้เขา.กู่เป่ยต้องการจะทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนในความกรุณาของเขา.แม้ถ้าเนี่ยหลีนั้นขอให้เขาไปตาย,เขาก็จะมิตอบว่า ไม่!

“Kill them!”
"สังหารพวกเขา!"

Three thousand people charged towards the Heiyun Deity’s Lake.
สามพันกว่าคนได้กระโจนไปยังทะเลสาบเทวะเฮียหยุน

There were so many of them that they looked like a black patch in the sky. From afar, they looked like a massive swarm of bees.
กลุ่มพวกเขามีคนเป็นจำนวนมาก มองดูแล้วเหมือนกับจุดปะสีดำบนท้องฟ้า.มองจากระยะไกล,พวกเขาดูเหมือนฝูงผึ้งจำนวนมาก.

Nie Li was among them, wearing his full set of Grade 6 artifacts and wielding the Thunder God’s Meteorite Sword. A pair of black and white wings flapped behind him as he flew towards the Heiyun Deity’s Lake.
เนี่ยหลีอยู่ท่ามกลางพวกเขา,เขาได้สวมใส่ชุดศิลปะวัตถุระดับ 6 ทั่วตัวและยังกวัดแกว่งดาบวายุเทพอสนีอีกด้วย.ปีกขาวดำข้างหลังตัวเขากระพือไปมา ขณะที่เขาบินตรงไปยังทะเลสาบเทวะเฮียหยุน.

Even though Xiao Yu had an ongoing temper towards Nie Li, he still followed beside Nie Li.
ถึงแม้ว่าเซี่ยวหยู๋จะมีอารมณ์ขุ่นเคืองไม่หยุด ต่อเนี่ยหลี,เขาก็ยังคงตามมาข้างๆเนี่ยหลีThe guards of the Heiyun Deity’s Lake were still cultivating; they hadn’t realised the danger yet.
เหล่าองค์รักษ์ของทะเลสาบเทวะเฮียหยุนก็ยังคงบ่มเพาะพลังอยู่,พวกเขานั้นหารู้ไม่ว่าได้มีอันตรายมาแล้ว.
There were several who were on patrol, but they were mostly chatting amongst themselves. Suddenly, one of them pointed towards the distance and said, “Look! Why are there so many people?”
มีหลายคนที่ทำการลาดตระเวน,แต่พวกเขาส่วนใหญ่ยังคงคุยกันระหว่างพวกเขาอยู่.ทันใดนั้น.หนึ่งในพวกเขาก็ชี้ไปยังระยะไกลและพูดว่า"มองดูนั่น!ทำไมถึงได้มีคนมากมายเช่นนี้?"


“Maybe some faction is trying to transfer personnel?” Another guard glanced towards the distance. The situation certainly was rather abnormal, but they still didn’t think that anyone would dare to attack the Heiyun Deity’s Lake. If they came under attack, then Gu Heng would definitely arrive to the rescue within a few hours. So what if the Heiyun Deity’s Lake was taken away for a bit? They could just take it back later.
"บางที บางกองกำลังอื่น อาจพยายามที่จะโอนย้ายกำลังพลอยู่ล่ะมั้ง?" องค์รักษ์บางคนชำเลืองมองไปยังระยะไกล.ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างไม่ปรกติอย่างแน่นอน,แต่พวกเขาไม่คิดว่าจะมีใครที่กล้ามาโจมตีทะเลสาบเทวะเฮียหยุน.ถ้าพวกเขาตกอยู่ภายใต้การโจมตี,เช่นนั้นแล้วกู่เหิงจะต้องมาช่วยพวกเขาภายในไม่กี่ชัวโมงอย่างแน่นอน.ถ้าทะเลสาบเฮียหยุนจะถูกยึดครองไปสักเล็กๆน้อยๆแล้วยังไงล่ะ?พวกเขาแค่เพียงยึดมันคืนกลับมาหลังจากนั้น.


As the guards chatted, the army approached. The men whistled through the sky.
ขณะที่เหล่าองค์รักษ์คุยกันอยู่,เหล่าศัตรูก็เข้ามาใกล้,เหล่าคนต่างส่งเสียงหวีดหวิวผ่านมาจากท้องฟ้า.


“They’re from the Demon League!’
"พวกเขามาจากพันธมิตรอสูร!"

“The Heavenly Path League as well!”
"พันธมิตรครรลองสวรรค์ด้วยเหมือนกัน!"

By the time they finally realised that something wasn’t right, Nie Li, Gu Bei, and their army had already charged up to the Deity’s Lake.
ถึงเวลาแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้ตระหนักว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้อง,เนี่ยหลี,กู่เป่ย,และเหล่าศัตรูของพวกเขาได้พุ่งเข้ามายังทะเลสาบเทวะเรียบร้อยแล้ว.

The Thunder God’s Meteorite Sword in Nie Li’s hand swung down and bolts of lightning landed.
ดาบวายุเทพอสนีในมือของเนี่ยหลีได้เหวี่ยงลงไป และเกิดสายฟ้าพุ่งลงไปด้วย.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

It sent several Heavenly Fate Realm experts flying with its explosions.
มันส่งผลให้ผู้เชียวชาญระดับลิขิตสวรรค์หลายคนลอยออกไปพร้อมกับระเบิดขึ้น.

Several Heavenly Axis Realm expert pounced towards Nie Li, but were blocked by the Heavenly Axis Realm experts from the Demon and Heavenly Path Leagues.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์กระโจนพุ่งเข้าหาเนี่ยหลี,แต่โดยขัดขวางโดยเหล่าผู้เชียวชาญแก่นสวรรค์จากพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์.


An intense battle broke out around the Deity’s Lake.
การต่อสู้พลุ่งพล่านเข็มข้นอยู่รอบๆทะเลสาบเทวะ.


There was no contest. Gu Heng’s Heavenly Axis Realms were ganged up on by five, six, or even seven from the other party. They were killed, one by one.
ไม่มีการโต้เถียงใดๆ.ผู้เชียวชาญแก่นสวรรค์ของกู่เหิงโดนรุมโดย ห้า,หก,หรือแม้แต่เจ็ดจากฝ่ายตรงข้าม.พวกเขานั้นโดนสังหาร,ไปทีละคนๆ.


Protected by the army, Nie Li arrived at the lake, stood in the center, and began writing inscription patterns.
โดยการอารักขาของกองกำลัง,เนี่ยหลีได้ไปที่ทะเลสาบและยืนอยู่จุดกึ่งกลาง,พร้อมทั้งเริ่มที่จะเขียนรูปแบบอักขระ.

Rays of light circled around him as these inscription patterns engraved themselves into the Deity’s Lake, quickly forming a completed inscription pattern array. A Deity Root slowly floated up from the center of the array. With a move of his right hand, Nie Li grabbed the Deity Root and threw it into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
มีลำแสงส่องไปโดยรอบตัวเขาขณะที่เหล่ารูปแบบอักขระถูกประทับลงไปที่ทะเลสาบเทวะ,รูปแบบค่ายกลอักขระรวมตัวสมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็ว.รากเทวะค่อยๆลอยขึ้นมาอย่างช้าๆจากจุดศูนย์กลางของค่ายกล.ด้วยการเคลื่อนมือขวาออกไป,เนี่ยหลีก็ได้คว้าเอารากเทวะและโยนมันลงไปยังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.

Nie Li glanced towards the battle that wasn’t far away. Matters were settled rather quickly, and the Heiyun Deity’s Lake’s guards had been cleaned up.
เนี่ยหลีชำเลืองมองไปยังการต่อสู้ที่อยู่ไม่ไกลออกไป.เรื่องสำคัญได้ทำค่อนข้างรวดเร็ว,และองค์รักษ์ทะเลสาบเทวะเฮียหยุนก็ได้ถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว.

Gu Bei looked at Nie Li and asked, “Done?”
กู่เป่ยจ้องมองไปที่เนี่ยหลีและถามว่า"เสร็จรึยัง?"

“Yeah.” Nie Li nodded as he lightly smiled.
"เสร็จแล้ว."เนี่ยหลีพยักหน้าขณะที่เขานั้นเผยยิ้มเล็กน้อย.


“Alright! We’ll head for the next one!” Gu Bei said excitedly. He didn’t know where Nie Li was keeping the Deity Roots, but he knew that they were more valuable in Nie Li’s possession. That guy always managed to churn out an endless supply of spiritual stones.
"เอาล่ะ!พวกเราจะมุ่งหน้าไปอีกที่หนึ่ง!"กู่เป่ยพูดด้วยความตื่นเต้น.เขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลี่นั้นได้เก็บรากเทวะนั้นไว้ที่ไหน,แต่เขารู้ว่าพวกมันมีคุณค่ามากมายภายใต้การครอบครองของเนี่ยหลี.ชายผู้นั้นมักจะจัดการผลิตเสบียงแห่งหินจิตวิญญาณออกมาอย่างไม่มีสิ้นสุด.

The army of three thousand soon set out for the next location, like a swarm of locusts. The Heiyun Deity’s Lake began crumbling as they left.
เหล่ากองกำลังสามพันคนก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่อไปอย่างรวดเร็ว,เหมือนกับฝูงตั๊กแตน.,ทะเลสาบเทวะเฮียหยุนก็เริ่มที่จะพังทลายขณะพวกเขาออกมา.

Half an hour later.
ครึ่งชั่วโมงถัดมา

Gu Heng led ten thousand people to the Heiyun Deity’s Lake. However, they couldn’t find a single trace of it.
กู่เหิงนำคนของเขาหนึ่งหมื่นคนไปยังทะเลสาบเฮียหยุน.อย่างไรก็ตาม,พวกเขาก็ไม่สามารถหาร่องรอยสักชิ้นของมันได้


Gu Heng nearly vomited blood at the sight of it. He’d controlled the Heiyun Deity’s Lake for several years, and it produced a large quantity of spiritual stones for him every year. But now, the Heiyun Deity’s Lake was gone? He couldn’t understand it. Even a Martial Ancestor Realm expert would have a hard time destroying a Deity’s Lake. Not to mention, what benefits would there be to destroying a Deity’s Lake?
กู่เหิงเกือบที่จะกระอักออกมาเป็นสายเลือดเมื่อเห็นสิ่งดังกล่าว.เขาได้ควบคุมทะเลสาบเทวะเฮียหยุนมาหลายปี,และมันก็สามารถผลิตหินจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากมหาศาลในแต่ละปี,แต่ตอนนี้,ทะเลาบเทวะเฮียหยุนหายไปอย่างนั้นรึ? เขาไม่เข้าใจได้เลยว่า.แม้แต่ผู้เชียวชาญระดับเทพสงครามยังต้องใช้เวลาอย่างลำบากที่จะทำลายทะเลสาบเทวะ.ไม่ต้องคำนึงถึงว่า,จะได้รับผลประโยชน์อะไรหากทำลายทะเลสาบเทวะกันรึ?

“Nie Li! Gu Bei! I definitely won’t let you guys off!” Gu Heng furiously roared.
"เนี่ยหลี!กู่เป่ย! ข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปอย่างแน่นอน!" กู่เหิงคำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยว

He Gui rolled his eyes and said with a deeper meaning, “Boss Gu Heng, I sense that there’s something fishy going on. Since they’ve destroyed the Heiyun Deity’s Lake, they’re probably heading for the next one. We have to chase after them, quickly! The closest one is the Guyu Deity’s Lake. They must be heading there!”
เหอกุยกรอกตาไปมาและพูดด้วยความหมายแอบแฝงอยู่,"นายท่านกู่เหิง,ข้ารู้สึกว่ามีบางสิ่งน่าเคลือบแคลงเกิดขึ้น.เมื่อพวกเขาได้ทำลายทะเลสาบเฮียหยุน,พวกเขาอาจจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่อื่นอีก.พวกเราควรที่จะไล่ตามพวกเขา,โดยเร็ว!สถานที่ใกล้อีกที่หนึ่งคือทะเลสาบเทวะกู่หยู.พวกเขาคงจะมุ่งหน้าไปที่นั่น.

Chai Yue was enraged at the accusations in He Gui’s words. He’d been suspected quite a few times these days, and had nearly fought with He Gui. He Gui was a vile man who’d been badmouthing him in front of Gu Heng, to the point where he’d almost lost Gu Heng’s trust.
ไฉ่ หยู๋รู้สึกโกรธข้อกล่าวหาในคำพูดของเหอกุย.เขามักจะโดนสงสัยค่อนข้างมากหลายครั้งในหลายวันมานี้,และทำให้เขาเกือบที่จะต่อสู้กับเหอกุย.เหอกุยนั้นเป็นเป็นคนสารเลวเป็นคนที่ชอบพูดใส่ร้ายเขาต่อหน้ากู่เหิง,ด้วยสิ่งดังกล่าวทำให้เขานั้นเกือบที่จะสูญเสียความเชื่อใจจากกู่เหิง.
There was an incident a while ago, where Gu Heng was mysteriously ambushed. Gu Heng had died while Chai Yue had managed to escape alive. From then on, Chai Yue was no longer trusted. After that, Gu Heng was killed twice more, when Chai Yue wasn’t present at all.
มีเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้,ที่กู่เหิงได้ถูกซุ่มโจมตีอย่างลึกลับ.กู่เหิงนั้นตายขณะที่ไฉ่หยู๋นั้นสามารถที่จะรอดชีวิต.จากนั้นมา.ไฉ่หยู่ก็ไม่ค่อยได้รับความเชื่อใจอีกต่อไป,หลังจากนั้นกู่เหิงก็โดนสังหารอีกสองครั้ง,ตอนนั้นไฉ่หยู่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยทั้งหมด.
Chai Yue suspected that He Gui was playing tricks. He immediately said, “Boss Gu Heng, they might’ve taken a detour and gone for the Lightning Deity’s Lake instead! If we head for the Guyu Deity’s Lake and miss them, then the Lightning Deity’s Lake could be lost!”
ไฉ่หยู๋สงสัยว่าเหอกุยนั้นจะใช้เล่ห์กล,เขาจึงพูดขึ้นมาทันที"นายท่านกุ่เหิง,พวกเราควรที่จะอ้อมและไปยังทะเลสาบเทวะอสนีบาตแทน! ถ้าพวกเรามุ่งหน้าไปยังทะเลสาบเทวะกู่หยู และไม่เจอพวกเขา,เช่นนั้นแล้วทะเลสาบเทวะอสนีบาตอาจจะโดนทำลายได้!"
Gu Heng lightly cast a glance at him, considered his words, then said, “Let’s go! We’re heading for the Guyu Deity’s Lake!”
กู่เหิงชำเลืองมองออกไปเล็กน้อยที่เขา,ไต่ตรองคำพูดของเขา,จากนั้นก็พูดออกมา"ไปได้!พวกเราจะมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบเทวะกู่หยู!"
Gu Heng flew off. He Gui glanced at Chai Yue, coldly smiled, and followed Gu Heng.
กู่เหิงบินออกไป.  เหอกุยชำเลืองมองไปที่ไฉ่หยู่,ส่งยิ้มให้อย่างเย็นชาและตามกู่เหิงไป
Chai Yue watched Gu Heng and He Gui’s silhouettes and couldn’t help feeling disheartened. It looked like Gu Heng no longer trusted him anymore.
ไฉ่หยู๋จ้องมองไปยังกู่เหิงและเงาข้างหลังของเหอกุย พร้อมทั้งอดรู้สึกหดหู่ไม่ได้เลย.มันเหมือนว่ากู่เหิงนั้นจะไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปเลย.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)54 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ ผมนี่F5ทั้งวัน

  ตอบลบ
 2. รออ่านมาทั้งวันเลยครับ แฮ่ะแฮ่ะๆ..ขอบคุณมากมายครับ

  ตอบลบ
 3. เป็นไงล่ะกู้เหิง (ส่ะใจ)

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. เนี่ยหลี่เริ่มทำการผูกขาดตลาดหินจิตวิญญาณ 55555

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 7. สงครามภายในพรรคกู่เหิงกำลังเกิด!!!!

  ตอบลบ
 8. สงครามภายในพรรคกู่เหิงกำลังเกิด!!!!

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับรอมาทั้งวัน 55

  ตอบลบ
 10. รอมานานได้อ่านสมใจอยากแว้วว ขอบุนคับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณม๊ากๆครับ

  ตอบลบ
 12. สมมตินะครับ ถ้า เนี่ยหลี่ กลับโลกใบเล็ก กำลังทั้งหมดจะล่มสลายไหมเนี่ย

  จะเอาหินวิญญาณที่ไหน แจกจ่ายให้กับสมาชิกหว่า หรือ เนี่ยหลี่จะฝาก จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา
  ไว้กับพันธมิตรได้เหรอ...

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา ไม่มีวันหายไปแม้เนี่ยหลี่จะตาย ไม่จำเป็นต้องฝากใครแล้วหินวิญญาณก็ผลิตออกมาเรื่อยๆ ในตัวเนียหลี่เหมือนปั้มเงินใช้เองได้ไม่มีวันหมดอะ หินวิญญาณไม่เอาออกมาใช้มันก็อยู่ที่บึงแบบนั้นตลอดเหละ พูดง่ายเนี่ยหลี่รวยสุดในโลก และถ้ากลับบ้านจริงๆรัปประกันว่าหินวิญญาณ มันต้องมีค่ากว่ายาเพื่มพลังวิญญาณ 100 หรือ 1000 เท่าเลยทีเดียว กลับไปเป็นเจ้าเมืองก็แจกหินวิญญาณให้ที่งเมืองใช้กันยังได้เลย

   ลบ
  2. ผมเข้าใจว่า ประตูมิติ ระหว่างโลกใบเล็กกับดินแดนซากมังกรเปิดครั้งนึง ระยะเวลา 5ปี
   ถ้าเนี่ยหลี่กลับไปโลกใบเล็ก แล้วใครจะเป็นคนแจกหินวิญญาณละครับ เนี่ยหลี่ไม่สามารถไป-มาระหว่าง 2 โลกได้อย่างอิสระ

   ถ้าเนี่ยหลี่ ไม่อยู่ในดินแดนซากมังกร ใครจะเป็นคนจ่ายผลตอบแทนต่างๆ ให้กับสมาชิก

   ลบ
  3. ไม่ยากครับ ก็ฝากใครก็ได้ เช่น มีค่าใช้จ่าย 1 แสน ต่อเดือน ก็ * 5 ปี และ ค่าใช้จ่าย อีกอื่นๆ ใสแหวน ไว้ เพราะต่อนี้ จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา ผลิดหินวิญญาณได้ออกมามากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน ณ ปัจบัน มากมาย จนแทบจะใช้ยังไงก็ไม่หมด หรือเรียกง่ายๆว่า สำรองคงคลังไว้ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่เนียลีไม่อยู่ ( ผมคิดเองนะครับไม่เกียวกับนิยาย)

   ลบ
 13. ขอบคุณครับรออ่านเรื่อยๆนะครับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ กำลังสนุกเลย

  ตอบลบ
 15. อิอิ จะรอต่อไป อิอิ คือพี่อัพทุกวันใช้ไมครับ
  พึ่งมาอ่านได้สองวัน เลยไม่รู้ว่ามาเมือไร

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณครับ อยากได้วันละหลายๆตอนจัง สนุกมาก

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณครับ อยากได้วันละหลายๆตอนจัง สนุกมาก

  ตอบลบ
 18. ตอนนี้ไม่ค้างๆคาๆดีแฮะ ขอบคุณค้าบ

  ตอบลบ
 19. ตอนนี้ไม่ค้างๆคาๆดีแฮะ ขอบคุณค้าบ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. ชื่อตอน
  ทะเลสาบเทพวะ = ทะเลสาบเทวะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประโยคแรก แปลสลับนิดนึง

   The person Li Xingyun admired the most was Nie Li.
   บุคคลที่หลี่ชิงหยุนชื่นชมที่สุด คือเนี่ยหลี

   ลบ
  2. side ขยายทั้งสองกองกำลังครับ ไม่ใช่กู่เป่ยคนเดียว กับทั้งฝั่ง

   Gu Bei and Li Xingyun’s side
   ฝั่งของกู่เป่ยและหลี่ชิงหยุน

   ลบ
  3. guarded by a little over six hundred men.
   มีการป้องกันโดยเหล่าคนจำนวนมากกว่าหกร้อยคนเล็กน้อย

   ลบ
  4. Protected by the army,
   โดยการอารักขาของกองกำลัง

   ลบ
  5. That guy = ชายผู้นั้น
   churn out = ผลิตออกมา
   an ไม่ใช่ and
   supply of = อุปทาน, พัสดุ, เสบียง (เป็นคำนามในที่นี้)

   That guy always managed to churn out an endless supply of spiritual stones.
   ชายผู้นั้นมักจะจัดการผลิตเสบียงแห่งหินจิตวิญญาณออกมาอย่างไม่มีสิ้นสุด

   ลบ
  6. ล่าสุดเจอหลายแห่งครับ

   ทะเลสาบเทพวะ = ทะเลสาบเทวะ

   ลบ
 22. สนุกมากครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ