วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 364 – Five Years

Tale of the demon and god novel Chapter 364 – Five Years

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 364 ห้าปีบทที่ 364 ห้าปี

Nie Li was extremely depressed. It didn’t matter whether they made a good match or not. You should still get peoples’ opinions before you try to marry them off. Was she even aware of the saying “unwillingness cannot produce desired results”?
เนี่ยหลีรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมาก.มันไม่ใช่ว่าเรื่องที่พวกเขานั้นจะ เหมาะสมกัน หรือ ไม่เหมาะสม.เแต่ก็ควรถามความเห็นกันก่อนที่จะตบแต่งพวกเขาออกไป.นางเคยรู้จักคำกล่าวนี้หรือไม่นะ "การฝืนใจย่อมไม่ได้ผลดังปรารถนา" ?

Nie Li’s thoughts whirled. How could he deal with Long Yuyin’s forceful old lady?
เขาจะจัดการอย่างไรดีกับสตรีอาวุโสผู้เยี่ยมยุทธของหลงยู่หยิน?

Nie Li felt extremely depressed under the threat of the cold dagger. He’d heard that Long Yuyin had wasted her own fiancé, Hu Yong, twice. Had she learned that from her mother?
เนี่ยหลีรุ้สึกเสียใจเป็นอย่างมากภายใต้การคุกคามด้วยมีดสั้น.เขาได้ยินว่าหลงยู่หยิ๋นนั้นได้ทำร้ายคู่หมั้นของตัวเอง,ฮู่ หยง,สองครั้ง,หรือว่าเธอจะเรียนรู้มาจากมารดาของเธอกัน?


Long Shuyun stared at Nie Li as she coldly said, “So, will you?”
หลงซูหยุนจ้องมองไปที่เนี่ยหลีขณะที่เธอพูดอย่างเย็นชา"เช่นนั้น เจ้าจะทำหรือไม่?"
The chilling aura made Nie Li shiver.
ปราณที่เย็นเฉียบนั้นทำให้เนี่ยหลี่ถึงกับหนาวสั่น.


Nie Li immediately opened his mouth. “Wait! I have several questions. Why do you and Long Yuyin have the same surname, Long?”
เนี่ยหลีเปิดปากของเขาในทันที "รอก่อน! ข้ามีคำถามหลายข้อ.ทำใมท่านและหลงยู่หยิ๋นถึงได้ใช้นามสกุลว่า,หลง?
At Nie Li’s words, Long Shuyun blankly stared at him for a moment. This subject was a bit too much of a leap. After a brief moment, she said, “We belong to the Dragonseal Family; therefore, we are surnamed Long. If you’re married with my daughter, your surname will, of course, have to be Long as well!”
ขณะที่เนี่ยหลีพูด,หลงซูหยุนจ้องมองอย่างเฉยเมยไปที่เขาชั่วขณะหนึ่ง.เรื่องนี้ออกจะอุกอาจเกินไปบ้าง.หลังจากชั่วระยะเวลาหนึ่ง,เธอก็พูดว่า"พวกเราเป็นคนของตระกูลผนึกมังกร,ดังนั้น,พวกเราก็ต้องใช้นามกุล หลง.ถ้าเจ้าแต่งงานกับลูกสาวของข้า,นามสกุลของเจ้า,แน่นอนว่า,จะต้องเป็นหลงด้วยเหมือนกัน!"

So it turned out that he’d have to go and live with his “wife’s” family1!
งั้นก็หมายความว่าเขาจะต้องไปอาศัยอยู่กับบ้านภรรยาสินะ!

“Having the chance to take on the surname Long. You should feel proud!” Long Shuyun said, as if it was a natural thing.
"เจ้าได้มีโอกาสได้รับนามกุลหลง.เจ้าควรที่จะภูมิใจนะ!"หลง ซุนหยุนพูดราวกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ.

“That’s impossible!” Nie Li shook his head. “My surname was bestowed by my ancestors. Forget about being wasted. Even if I was killed, I won’t change my surname. This is disrespect towards my ancestors!”
"มันเป็นไม่ไม่ได้หรอก!"เนี่ยหลีส่ายหัว"นามสกุลของข้านั้นได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ.ลืมมันเสียหากข้าจะต้องสูญเสียมันไป แม้ว่าข้าจะโดนสังหาร.ข้าก็จะไม่เปลี่ยนนามกุล.นี่มันเป็นเหมือนกับว่าข้านั้นไม่เคารพบรรพบุรุษนะสิ!"

Long Shuyun shrugged. “Alright then. If you’re unwilling to take the surname Long, then I won’t force you to. It’ll be fine as long as the first child you have with my daughter bears the surnamed Long!”
หลงซูหยุนยักไหล่"ตกลงถ้าอย่างนั้น.ถ้าเจ้าไม่ยินดีที่จะใช้สกุลหลง.งั้นข้าจะไม่บังคับเจ้า.หากคงจะเป็นการดี ตราบที่เด็กคนแรกของเจ้ากับลูกสาวของข้านั้นได้รับนามสกุลหลง!"

Nie Li dumbfoundedly looked at Long Shuyun. She compromised so quickly? Didn’t she have principles?!
เนี่ยหลีตกตะลึงจ้องมองไปที่หลงซูหยุน..นางถึงกับยอมโดยเร็วปานนั้น? นางไร้กระทั่งกฎเกณฑ์เชียวรึ?
“Before you marry my daughter, go ahead and voice any requests you have. As long as they aren’t too unreasonable, I’ll agree to them!” Shunyun looked at Nie Li and said in a meaningful tone, “I know your ambitions are quite large, and the foundations that you’ve laid out are quite solid. However, if you really want a chance at the Sect Master’s position, it won’t be enough with just Hierarch Skycloud’s support. If you marry Long Yuyin, you’d be able to gain the support of another big five. At that point of time, even Sect Master Situ would have to consider you carefully as your chances of winning are too high! Furthermore, our Dragonseal Family will do our best to help you win the position! But whether you’ll be our ally or our enemy, that’s your decision to make!”
"ก่อนเจ้าจะแต่งงานกับลูกสาวของข้า,ให้เจ้าบอกมาและหากเจ้ามีข้อเรียกร้องใดๆ.ตราบเท่าที่มันไม่ได้ไร้เหตุผลจนเกินไป,ข้ายินดีที่จะตกลง!"ซูหยุนจ้องมองไปยังเนี่ยหลีและพูดออกมาในโทนเสียงเป็นนัยน์ "ข้ารู้ว่าเจ้ามีความทะเยอทะยานค่อนข้างมาก,และด้วยรากฐานที่เจ้ามีอยู่นั้นยากที่จะได้รับความไว้วางใจ.อย่างไรก็ตาม,ถ้าเจ้าต้องการที่จะมีโอกาสในตำแหน่งผู้นำนิกายจริงๆ.มันคงไม่เพียงพอแค่เพียงนักบุญเมฆาล่องลอยช่วยเหลือ.ถ้าเจ้าแต่งงานกับหลงยู่หยิ๋นเจ้าก็จะได้ผลประโยชน์จากการช่วยเหลือของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าอีกหนึ่งคน.ด้วยสถานะภาพดังกล่าว,แม้แต่ผู้นำนิกายซือถูยังต้องพิจารณาเจ้าอย่างระมัดระวังและเจ้าก็จะมีโอกาสที่จะชนะสูงมาก!นอกจากนี้,ตระกูลผนึกมังกรของพวกเรายังจะช่วยเจ้าอย่างดีเพื่อที่จะได้ตำแหน่ง!แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าต้องการให้พวกเราเป็นพันธมิตรหรือเป็นศัตรูกัน,ให้เจ้าตัดสินใจเองเถอะ!"

Hearing Long Shuyun’s words, Nie Li was depressed in his heart. That was a naked, straightforward threat! Was there anyone like her, marrying her daughter off in this manner? These people of the Dragonseal Family… how were their brains wired?
ได้ยินหลงซูหยุนพูด,เนี่ยหลี่รู้สึกหดหู่ในหัวใจ.มันช่างว่างเปล่านัก,ช่างเป็นคำขู่ที่โอ่อ่า ตรงไปตรงมาเสียนี่กระไร! มีผู้ใดเป็นเช่นนางอีกหรือไม่ ตบแต่งลูกสาวด้วยท่าทีเยี่ยงนี้? เหล่าคนเหล่านี้เป็นคนของตระกูลผนึกมังกร...สมองของพวกเขานั้นแปลกแยกหรืออย่างไร?

Nie Li was depressed; however, he understood Long Shuyun’s thoughts. With Long Yuyin’s strength alone, the chances that she’d win the Dragonseal Family’s Patriarch seat were rather small. However, if Nie Li married Long Yuyin, then the outcome would definitely be different.
เนี่ยหลีรู้สึกหดหู่ใจนัก,อย่างไรก็ตาม,เขาเข้าใจในความคิดของหลงซูหยุน.ด้วยความแข็งแกร่งของหลงยู่หยิ๋นเพียงอย่างเดียว,โอกาสที่เธอนั้นจะชนะในตำแหน่งผู้นำตระกูลผนึกมังกรมีโอกาสค่อนข้างน้อย.อย่างไรก็ตาม,ถ้าเนี่ยหลีแต่งงานกับหลงยู่หยิ๋น,ดังนั้นผลที่ออกมาจะต้องแตกต่างออกไปอย่างแน่นอน

Two members of younger generation who’d integrated with a Dragon Bloodline God Level demon spirit. And one of them had a mutated one at that. Surely, the resources of the Dragonseal Family would lean towards Nie Li and Long Yuyin’s side.
สมาชิกสองคนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รวมร่างกับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.และหนึ่งในพวกเขายังมีจิตวิญญาณอสูรที่กลายพันธุ์อีกด้วย.แน่นอนว่า.ทรัพยากรทั้งหมดของตระกูลผนึกมังกรจะต้องเอนเอียงมายังฝั่งของเนี่ยหลีและหลงยู่หยิ๋นเป็นแน่.


“Speaking of which, I still have to thank you. No matter how I tried to persuade her, that daughter of mine wasn’t willing to fight for the Patriarch’s position. I never thought that after following you, she’d actually change her mind about that. In this world, there are many things that require you to compete before they can belong to you! I can tell that this daughter of mine is fond of you. Since that’s the case, then as her mother, I definitely have to help her. Nie Li, if you betray Yin’er’s hopes… Hmph! Don’t preach to me about the rules of Divine Feathers Sect. I’ve never cared about those rules, anyways!” Long Shuyun said with a domineering attitude.
"อย่างที่กล่าวแล้ว,ข้ายังต้องขอขอบคุณ.ไม่ว่าข้าจะพยายามโน้มน้าวเธอด้วยเรื่องอะไร,ลูกสาวของข้าก็ไม่สนใจที่จะต่อสู้เพื่อตำแหน่งผู้นำตระกูลเลย.ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะเชื่อฟังเจ้า.เธอได้เปลี่ยนความคิดดังกล่าว.ในโลกนี้.มีหลายสิ่งที่เจ้าต้องแข่งขันก่อนที่จะเจ้าจะได้ครอบครอง!ข้าสามารถบอกได้เลยว่าลูกสาวของข้านั้นชื่นชอบเจ้า.ด้วยเหตุนี้.ข้าผุ้เป็นมารดา,ข้าจะต้องช่วยเธออย่างแน่นอน.เนี่ยหลีหากเจ้าทรยศความหวังของหยุนเอ๋อ...ฮึมม!อย่าได้มาสั่งสอนข้าเกี่ยวกับกฎของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ข้าไม่เคยสนใจกฎเหล่านั้น,ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตาม!"หลงซูหยุนพูดด้วยทัศนะคติครอบงำ.
Nie Li felt a headache from just how much Long Shuyun loved her daughter. He’d been trying the change the subject, but she still drove on.
เนี่ยหลีรุ้สึกปวดหัวกับหลงซูหยุนรักลูกสาวของเธอมากถึงเพียงนี้.เขาต้องพยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องพูดคุย,แต่เธอก็ยังวกกลับมาเรื่องเดิม.


“Aunty, this doesn’t seem like a good idea. After all, both Long Yuyin and I are still young. Marrying right now doesn’t seem too good of an idea. Why don’t we wait five years? By then, if Long Yuyin still likes me, then I’ll marry her!” Nie Li said after pondering for a brief moment. Who knows what things would be like in five years? By then, even if Nie Li was going to shamelessly claim ignorance of the matter, there’d be nothing that Long Shuyun could do to him.
"ท่านน้า,นี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก.ต้องไม่ลืมว่า หลงยู่หยิ๋นและข้านั้นยังเด็กอยู่.การแต่งงานตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีสักเท่าไหร่?ทำใมพวกเราไม่รออีกสักห้าปีล่ะ? ถ้าตอนนั้น,หลงยู่หยิ๋นยังชอบข้าอยู่,งั้นข้าจะแต่งงานกับเธอ!"เนี่ยหลีพูดหลังจากคิดอยู่ชั่วขณะ.ใครจะรู้ได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอีกห้าปีล่ะ?ถ้าเป็นดังนั้น,แม้ถ้าเนี่ยหลี่จะทำหน้าด้านกล่าวอ้างไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว,นั่นก็ไม่มีอะไรที่หลงซูหยุนจะทำอะไรเขาได้.

Long Shuyin briefly considered Nie Li’s words, then said, “It’s not too good of an idea? There are many people who get married at your age! But alright. I can wait five years for the wedding. But you’ll have to go ahead and get engaged and have your first child. I’m very free anyways, I’ll take care of the grandchildren for you!”
หลงซูหยุนใตร่ตรองคำพูดของเนี่ยหลีชั่วขณะ,จากนั้นก็พูด,"มันเป็นความคิดที่ไม่ดีอย่างนั้นรึ?เหล่าผู้คนมากมายแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย!แต่เอาล่ะ.ข้าสามารถรอได้ห้าปีสำหรับงานแต่งงาน.แต่เจ้ายังคงต้องหมั้นหมายอยู่ดีและมีเด็กคนแรกให้ข้าก่อน,ข้าว่างซะเหลือกเกิน,ข้าต้องการที่จะดูแลหลานของข้าให้กับพวกเจ้า!"

Nie Li blankly stared at Long Shuyun. He was dumbfounded.
เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่หลงซูหยุนอย่างงงงวย.เขารู้สึกตกตะลึง

This…
นี่...
She’s truly unparalleled! Nie Li didn’t know how to reply to her at all.
เธอช่างเป็นคนที่เหนือชั้นจริงๆ!เนี่ยหลีไม่รู้วิธีที่จะต่อกรกับเธอได้เลยสักนิด.


“Aunty, marriage is such a big matter! Shouldn’t we consult our parents first? My parents live in the Tiny World, but the door to the Tiny World only opens every five years.” Nie Li quickly replied. Even he couldn’t help being convinced by his own quick-witted reply.
"ท่านน้า,การแต่งงานเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก!ทำใมพวกเราไม่ปรึกษาหารือกับบิดามารดาของพวกเราก่อนล่ะ?ครอบครัวของข้านั้นอาศัยอยู่ในโลกใบเล็ก,แต่ประตูที่เปิดไปสู่โลกใบเล็กนั้นจะเปิดทุกๆห้าปี."เนี่ยหลีตอบกลับอย่างเร็ว.แม้แต่เขายังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ในเล่ห์ของเขาที่ตอบไป.

Long Shuyun hesitated for a moment, but then sharply glared at Nie Li, and said, “Are you trying to stall?”
หลงซูหยุนลังเลใจอยู่ชั่วขณะ,แต่ถึงกระนั้นก็ชำเลืองมองไปยังเนี่ยหลีด้วยสายตาที่แหลมคมและพูดว่า"เจ้ากำลังพยายามจะขัดขวางอย่างนั้นรึ?"

“Why would I dare to stall Aunty?!” Nie Li immediately followed. “My parents really are still in the Tiny World!”
"ทำไมข้าจะกล้าขัดขวางท่านน้าได้ล่ะ?!"เนี่ยหลี่พูดต่อ"บิดามารดาของข้านั้นจริงๆแล้วยังคงอาศัยอยู่ในโลกใบเล็ก!"

“You don’t have to bother about that. You can just let your parents know in five years. After your child is born, of course.” Long Shuyin said firmly.
"เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.เจ้าแค่เพียงให้พวกเขารู้ในอีกห้าปีก็ได้.หลังจากที่บุตรของเจ้าได้เกิดแล้ว,อย่างแน่นอน"หลงซูหยุนพูดยืนยัน.

“I can’t do that! Without my parents’ approval, how could I dare to commit such an unfilial act2?!” Nie Li righteously replied on the spot.
"ข้าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้!โดยไร้ซึ้งการยอมรับจากบิดามารดา,ข้าจะสามารถที่จะกระทำผิดเยี่ยงลูกอกตัญญูแบบนั้นได้อย่างไร?!"เนี่ยหลีตอบกลับด้วยเรื่องความชอบธรรม

Long Shuyun was so enraged that her chest was heaving up and down. “I get it. You don’t want to marry my daughter. If that’s the case, then don’t blame me for being ruthless! Let’s see how long you can hold out for!” She raised the dagger and brought it down towards Nie Li’s crotch.
หลงซูหยุนเดือดดาลจนทรวงอกสะท้อนขึ้นลง"เข้าใจแล้ว.เจ้าไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับลูกสาวของข้า.ถ้ามันเป็นเรื่องดังกล่าวล่ะก็,งั้นก็อย่าได้หาว่าข้านั้นโหดร้ายแล้วกัน!คอยดูว่าเจ้าจะทนมันออกไปได้นานเท่าไหร่!"เธอยกมีดสั้นและเลื่อนมันลงไปด้านล่างตรงหว่างเขาเนี่ยหลี.

Nie Li sensed that chill in his crotch, but firmly replied, “I’ve put my words on the table. It’s not that I’m unwilling to marry Long Yuyin. But before I do, I have to seek my parents’ approval! Otherwise, I definitely won’t yield, regardless of what Aunty does to me!”
เนี่ยหลีรับรู้ถึงความเย็นเยือกที่เป้าของเขา.แต่กระนั้นก็พูดกลับไปอย่างแน่วแน่ "ข้าได้สรุปคำพูดดังกล่าวแล้ว.มันไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ยินดีที่จะแต่งงานกับหลงยู่หยิ๋น.แต่ก่อนที่ข้าจะแต่ง,ข้าต้องการที่จะไปพบกับบิดามารดาเพื่อขออนุญาต!ไม่เช่นนั้น,ข้าไม่สามารถยินยอมได้อย่างแน่นอน,ไม่ว่าคุณน้าจะทำอะไรกับข้าก็ตาม!"


Just as her dagger was just about to cut into Nie Li, she stopped. Long Shuyun had been caught in a rather awkward position. After all, Nie Li hadn’t thoroughly refused her. And if she went ahead and actually wasted this boy, Long Yuyin might get angry with her. However this kid was too crafty. Who knew if he was actually delaying on purpose?
ขณะที่มีดสั้นของเธอเพิ่งจะตัดลงไปที่เนี่ยหลี,เธอก็หยุด,หลงซูหยุนได้วางมันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างน่าอึดใจเลยทีเดียว.ต้องไม่ลืมว่า,เนี่ยหลีไม่ได้คิดที่จะปฏิเสธเธอ.และถ้าเธอยังคงทำมันต่อไปและทำลายเจ้าเด็กนี้จริงๆ.หลงยู่หยิ๋นอาจจะโกรธเคืองเธอได้.อย่างไรก็ตามเจ้าเด็กนี้ก็เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากนัก.ใครจะรู้หากว่าเขามีจุดมุ่งหมายทำให้มันล่าช้าจริงๆล่ะ?
Just as Long Shuyun hesitated, the door to Nie Li’s room suddenly opened and Xiao Yu walked in. Xiao Yu was stunned on the spot.
ขณะที่หลงซูหยุนลังเลอยู่นั้น,ประตูห้องของเนี่ยหลีก็เปิดขึ้นและเซี่ยวหยู่ก็เดินเข้ามา.เซี่ยวหยู่ถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งต่างๆ.

“You guys…” Xiao Yu dumbfoundedly looked upon the scene. He’d heard a female voice when he passed by Nie Li’s room. When he thought that it was Long Yuyin again, he became enraged, so he pushed the door open and witnessed the scene before him instead.
"พวกท่าน..."เซี่ยวหยู๋ ประหลาดใจเมื่อมองไปยังเหตุการณ์ดังกล่าว.เขาได้ยินเสียงของผู้หญิงเมื่อเขานั้นได้ผ่านมายังห้องเนี่ยหลี.เมื่อเขาคิดว่านั่นคงจะเป็นหลงยู่หยิ๋นอีกครั้ง.เขาจึงรู้สึกโมโห,ดังนั้นเขาจึงได้ผลักประตูและพบเห็นกับเหตุการณ์ต่อหน้าเขาแทนที.

Nie Li was suspended in mid-air with his limbs splayed in all four directions, looking extremely ambiguous. Who knew what this mature and fiery woman was doing to him?
เนียหลีถูกแขวนอยู่ไว้กลางอากาศโดยแขนขาถูกกางออกไปสี่ทิศทาง.มองดูน่าสงสัยอย่างยิ่ง.ใครจะรู้ว่าผู้ใหญ่และเป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงนี้จะทำอะไรกับเขากันแน่?.

“Who are you?” Xiao Yu stared at Long Shuyun as he tried to guess her identity. After all, it was weird that there was a stranger in Nie Li’s room.
"ท่านเป็นใคร?"เซี่ยวหยู๋จ้องมองไปที่หลงซูหยุนขณะที่พยายามที่จะคาดเดาตัวตนของเธอ.ต้องไม่ลืมว่า.มันคงเป็นเรื่องที่แปลกถ้ามีคนแปลกหน้าในห้องของเนี่ยหลี.

Long Shuyun patted Nie Li and chuckled. “Nie Li, how was it? Has Big Sister served you well?”
หลงซูหยุนตบไปที่เนี่ยหลีและหัวเราะร่วน"เนี่ยหลี่,เป็นอย่างไรบ้างล่ะ?พี่สาวคนนี้บริการเจ้าดีหรือไม่?"
She glanced at Nie Li as her charming eyes flashed with a chilling light.
เธอชำเลืองมองไปที่เนี่ยหลีขณะที่สายตาที่มีเสน่ห์ของเธอประกายไปด้วยแสงแห่งความเยือกเย็น.

Seeing Long Shuyun’s eyes, Nie Li felt depressed in his heart. This woman seriously wanted his life3! But he knew that if he didn’t cooperate with her, then the consequences would be extremely heavy.

มองเห็นสายตาของหลงซูหยุนแล้ว.เนี่ยหลีรู้สึกหดหู่ใจในใจเขา.สตรีผู้นี้ต้องการชีวิตของเขาอย่างเอาจริงเอาจัง!แต่เขารู้ว่าถ้าเขาไม่ร่วมมือกับเธอแล้ว,งั้นผลที่ตามมานั้นคงจะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมาก.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)


ปล.

สำหรับนักอ่านทุกท่าน
ตั้งแต่ตอนที่ 356 ขึ้้นมา รู้สึกว่ามันมีสำนวนยากๆเข้ามาเยอะมากๆ(คนแต่งน่าจะเลเวลอัพขึ้นมาหลายเลเวลเลย) เลยแปลยากเป็นอย่างมากครับ อาจจะช้าหน่อยแต่จะพยายามแปลให้ได้อย่างน้อยวันล่ะตอนนะครับ(เสาร์-อาทิตย์อาจจะได้มากกว่านั้น)

ขอบคุณ คุณ Tongchat มากๆครับที่ช่วยแก้ไขให้เสมอมา ยินดีเสมอครับ สำหรับเพื่อนๆคนอื่นนั้นหากบรรทัดใหนคิดว่าแปลผิดหรือไม่ถูกต้อง อย่างที่ควรจะเป็น,เสนอความคิดมาได้นะครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ,ตราบเท่าที่มันเป็นการคอมเม้นเพื่อที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา ยินดีอย่างมากครับ

แปลเรื่อยๆนะครับ แต่คงบอกไม่ได้ว่าจะได้วันล่ะกี่ตอน ถ้าเสร็จก็ลงให้เลย 
มันเป็นการเพิ่มความรู้อย่างหนึ่ง ก็จะทำไปเรื่อยๆครับ หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนนะ(^o^) 

73 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆเลยที่สละเวลาแปลให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณ มากๆเลยครับ เป็นกำลังใจให้สู้ๆครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณค่ะ สู้ๆนะคะ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 5. แอบไปอ่านอิงมา. งงหนักมาก มาอ่านแปลไทยงี้จับใจความได้ดีเลย. ขอบคุณมาก สู้ๆๆกร๊าฟ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมาก ท่านจอมยุธร

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากๆ ครับ สนุกมากเลย ผู้แปล แปลแล้วอ่านได้ลื่นมากเลยครับ

  ตอบลบ
 8. การกระทำสิ่งใดๆเพื่อฝึกฝนตนนั้น เป็นการดี ยิ่งแล้วการกระทำนั้นยังเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นด้วย ก็นับว่าเป็นเลิศนัก

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับ ช่างมีเมตตายิ่ง

  ดีกว่าลัทธิคลั่งคนบูชา เหยดแมม่

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับ ผมตามอ่านทุกวันเลยครับสู้ครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากกกกกกก. ครับ

  ตอบลบ
 12. กำลังใจให้ครับสู้ๆๆครับน่ะครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ แปลดีมากครับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ ที่แปลให้อ่าน อยากอ่านทุกวันเลย ติดมาก ขอเป็นกำลังใจให้ผู้แปล ถ้าไม่ได้อ่านนอนไม่หลับแน่ T T

  ตอบลบ
 15. สู้ๆคับเป็นกำลังใจให้ ติดตามตลอดทุก ชม.เลย

  ตอบลบ
 16. สู้ๆคับเป็นกำลังใจให้ ติดตามตลอดทุก ชม.เลย

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณ ทุกท่านที่ช่วยกันแปลนิยาย สนุกๆแบบนี้ครับ
  ผมเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับผม....

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับ สู้ๆนะครับ

  ตอบลบ
 21. สองสามตอนที่ผ่านมานี่ รู้สึกอึดอัดมาก #เสียวแทน ><
  ขอบคุณมากนะคับ จัดมาเรื่อยๆ ผมกำลังลงแดง
  สิ่งที่แนะนำได้ ก็คือ เท่าที่สังเกตุ จะมีคำผิด แบบ พิมพ์ซ้ำ ลองตรวจทานดูก็ดีครับ
  แต่มันก็ยังอยู่ในขอบเขตที่เข้าใจได้นะ ^^

  ตอบลบ
 22. แปบเดียวจะตามต้นฉบับที่แปลทันแล้ว

  ตอบลบ
 23. สำนวนที่ใช้ประธานเป็น you ถ้าจะแปลให้เป็นสำนวนกำลังภายใน อาจไม่แปลเลย หรือถ้าแปลก็ใช้ "ท่าน"
  marry off = ตบแต่ง มักใช้กับฝ่ายหญิงที่ให้แต่งงานแล้วออกเรือนไป

  You should still get peoples’ opinions before you try to marry them off.
  แต่ก็ควรถามความเห็นกันก่อนที่จะตบแต่งพวกเขาออกไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ระวังเรื่องประโยคบอกเล่า หรือปฏิเสธด้วยครับ สับกันบางครั้งความหมายเปลี่ยน 180 องศาทันที

   Was she even aware of the saying “unwillingness cannot produce desired results”?
   นางเคยรู้จักคำกล่าวนี้หรือไม่นะ "การฝืนใจย่อมไม่ได้ผลดังปรารถนา" ?

   ลบ
  2. forceful = ทรงพลัง เยี่ยมยุทธ

   How could he deal with Long Yuyin’s forceful old lady?
   เขาจะจัดการอย่างไรดีกับสตรีอาวุโสผู้เยี่ยมยุทธของหลงยู่หยิน?

   ลบ
  3. หญิงร้อนแรงคนนี้ ไม่มาถามความเห็นหรอกครับ มีให้เลือกแค่ข้อ 1 หรือ 2

   “So, will you?”
   "เช่นนั้น เจ้าจะทำหรือไม่?"

   ลบ
  4. too much of a leap = ทำอะไรเร็วเกินไป ข้ามขั้นตอน หรือขาดมารยาท

   This subject was a bit too much of a leap.
   เรื่องนี้ออกจะอุกอาจเกินไปบ้าง

   ลบ
  5. ยั๊กไหล่ = ยักไหล่

   ลบ
  6. principle = กฎเกณฑ์

   She compromised so quickly? Didn’t she have principles?!
   นางถึงกับยอมโดยเร็วปานนั้น? นางไร้กระทั่งกฎเกณฑ์เชียวรึ?

   ลบ
  7. ประโยคข้างล่างนี้ ไม่ใช่อย่างที่คิดครับ

   naked = ไม่ปิดบัง โอ่อ่า
   straightforward = ไม่อ้อมค้อม ตรงไปตรงมา
   threat = การขู่ คุกคาม

   That was a naked, straightforward threat! Was there anyone like her, marrying her daughter off in this manner?
   ช่างเป็นคำขู่ที่โอ่อ่า ตรงไปตรงมาเสียนี่กระไร! มีผู้ใดเป็นเช่นนางอีกหรือไม่ ตบแต่งลูกสาวด้วยท่าทีเยี่ยงนี้

   ลบ
  8. one = หนึ่งตน (ไม่ต้องแปลก็ได้ เพราะบอกอยู่แล้วว่า หนึ่งในพวกเขา)
   first = ระดับแรก ต้องมี the นำหน้า และต้องขยายอยู่หน้า mutated ด้วย

   And one of them had a mutated one at that.
   และหนึ่งในพวกเขายังมีจิตวิญญาณอสูรที่กลายพันธุ์อีกด้วย

   ลบ
  9. Speaking of which = อย่างที่กล่าวแล้ว

   ลบ
  10. blankly = งงงวย

   Nie Li blankly stared at Long Shuyun.
   เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่หลงซูหยุนอย่างงงงวย

   ลบ
  11. ประโยคข้างล่างที่แปลไป ถ้าแสดงจริงตามนั้น อาจไม่ผ่าน กบว. อิอิ

   enraged = กราดเกรี้ยว เดือดดาล

   Long Shuyun was so enraged that her chest was heaving up and down.
   หลงซูหยุนเดือดดาลจนทรวงอกสะท้อนขึ้นลง

   ลบ
  12. seriously = จริงจัง (ขยาย wanted ไม่ได้ขยาย women)

   This woman seriously wanted his life
   สตรีผู้นี้ต้องการชีวิตของเขาอย่างเอาจริงเอาจัง

   ลบ
  13. ขอบคุณมากเลยครับ

   ลบ
 24. ชอบคนแปลมาก ใจกว้าง รับฟังคนอื่น เป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณครับ ผมตามอ่านทุกวันเลยครับสู้ครับ

  ตอบลบ
 26. นี่ก็ได้3ตอนแล้วนะ นังแม่มดนี่กัดไม่ปล่อยเลยวุ้ย อ้ะ...ขอบคุณครับที่แปลให้อ่าน เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆนะครับ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากคับ เป็นกำลังใจให้คับ

  ตอบลบ
 28. แม่ยายก็แร่งเร้าเหลือเกิน

  ตอบลบ
 29. ขอบคุณทีมแปลคับ

  ตอบลบ
 30. เอาเมียน้อยไปก่อน ค่อยเอาเมียหลวง

  ตอบลบ
 31. ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มก็เพราะ การ์ตูนเรื่องนี้กับคุณtongchat ขอบคุณนะครับ

  ตอบลบ
 32. ขอบคุณมากครับ มาอ่านที่นี่ได้เข้าใจเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมากเรยครับ

  ตอบลบ
 33. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 34. ขอบคุณครับ ผู้แปลการแบ่งปันที่ดี

  ตอบลบ
 35. ขอบคุณมาก...เมื่อท่านตั้งใจแปล

  ข้าน้อยก็จะตั้งตาคอย...รออ่าน ขอ /\ (คาราวะ)

  ตอบลบ
 36. สองสามตอนนี้แอบจำลึกๆ สมัยอยู่กรอลี่เคยคะยั้นคะยอให้เจ้าเมืองมอบจื้อหวิน คราวนี้โดนเองเลย โดนบังคับเป็นลูกเขยซะงั้น

  ตอบลบ