วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 363 – Pick One of Two

Tale of the demon and god novel Chapter 363 – Pick One of Two

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 363 หนึ่งในสอง ให้เลือก


บทที่ 363 หนึ่งในสอง ให้เลือก

“Brat! So now you’re afraid? You’ve offended so many people, so there are plenty who want you dead. But I’ll be generous and let you die fully knowing why. Venerable Flameless was the one who sent me here!” The black-clad embodiment of seduction smiled and continued, “Now, do you want an easier death or more painful one? It’s your choice!”
"เจ้าเด็กเลว!ตอนนี้เจ้ากลัวอย่างนั้นรึ?เจ้าได้ล่วงเกินคนเป็นจำนวนมาก,ดังนั้นมีคนเยอะแยะที่ต้องการให้เจ้าตาย.แต่ข้าจะกรุณาเจ้าและให้เจ้าได้รู้ก่อนตายว่าทำใม.จ้าวไร้โทสะเป็นคนที่ส่งข้ามาที่นี่!"คนชุดคลุมดำยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่ยั่วยวนและพูดต่อว่า"ตอนนี้,เจ้าต้องการที่จะตายอย่างสบายๆหรืออย่างทุกข์ทรมานล่ะ?เลือกมาข้อหนึ่ง!"
Her slim fingers softly slid across the skin around Nie Li’s thigh area. He felt an aura so cold that he had to suck in a mouthful of cold air.
นิ้วมือที่เรียวนุ่มนวลของเธอไถไปตามผิวหนังบนต้นขาเนี่ยหลี.เขารู้สึกถึงปราณที่เย็นเยือกจนทำให้เขาต้องสูดอากาศเย็นๆเข้าไปในปากเลย.


His crotch was being threatened. How could his scalp not tingle?
เป้าของเขานั้นถูกคุกคาม.จะไม่ให้เขานั้นเสียวสันหลังได้อย่างไร?


“Senior, please don’t joke with me!” Nie Li bitterly smiled.
"ผู้อาวุโส,กรุณาอย่าได้ล้อเล่นกับข้าเลย!"เนี่ยหลียิ้มอย่างขมขื่น

“Joke? You think I’m joking?” The person in black patted Nie Li’s crotch with the dagger in her right hand and showed an expression that was a smile, yet not a smile.
"ล้อเล่นรึ? เจ้าคิดว่าข้าล้อเจ้าเล่นอย่างนั้นรึ?"คนที่สวมชุดดำตบไปที่เป้าของเนี่ยหลีด้วยมีดสั้นในมือขวาและเผยท่าทางออกมาเหมือนจะยิ้ม,แต่ยังไม่ยิ้ม

“This Senior definitely wasn’t sent by Venerable Flameless. If that was true, then ghosts must be real! Venerable Flameless is a 3-stage Dao of Dragon Realm expert, at most. Meanwhile, Senior must be an 8-stage Dao of Dragon Realm, at the very least! Senior could kill the likes of Venerable Flameless with a flick of your finger. How could you be willing to heed his orders?” Nie Li said as he looked at the black clothed person.
"ท่านผู้อาวุโสนั้นไม่ได้ถูกส่งมาจากจ้าวไร้โทสะอย่างแน่นอน.ถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริง,งั้นผีก็คงมีจริง!จ้าวไร้โทสะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ 3 ญาณรอบรู้แห่งมังกรเป็นอย่างมาก,ในขณะที่ท่านผู้อาวุโสนั้นต้องอยู่ที่ระดับ 8 ญาณรอบรู้แห่งมังกร,เป็นอย่างน้อยที่สุด!ผู้อาวุโสนั้นสามารถที่จะสังหารคนอย่างจ้าวไร้โทสะด้วยแค่สะบัดเพียงนิ้วเดียวของท่าน.ท่านยังยินดีที่จะรับคำสั่งจากเขาได้อย่างนั้นรึ?"เนี่ยหลีพูดขณะที่เขาจ้องมองไปยังคนสวมชุดสีดำ.

The woman in black was obviously startled. She never thought that Nie Li would’ve been able to determine Venerable Flameless’s strength, let alone her own.
ผู้หญิงในชุดสีดำตกใจอย่างชัดเจน.หล่อนไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีจะสามารถที่จะระบุความแข็งแกร่งของจ้าวไร้โทสะได้,ไม่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งของเธออีก.
After all, Nie Li was just a Heavenly Fate Realm. How could a lowly Heavenly Fate Realm tell the difference between the strong and weak of the Dao of Dragon Realm?
ต้องไม่ลืมว่าเนี่ยหลีนั้นอยู่แค่เพียงลิขิตสวรรค์.เป็นไปได้อย่างไรที่ระดับต่ำอย่างลิขิตสวรรค์จะสามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งและอ่อนแอของระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรได้กัน?
“Continue speaking. If you can tell me why, maybe I’ll spare you today!” The black robed person crossed her arms and slightly smiled. Because of the way she’d positioned herself, her arms were squeezing her chest and making it bulge out with a shocking curve.
"พูดต่อสิ.ถ้าเจ้าสามารถที่จะบอกข้าว่าทำไม,บางทีข้าอาจจะยกโทษให้เจ้าวันนี้ก็ได้!"คนชุดดำกอดอกยิ้มน้อยๆ ด้วยท่าทางนั้น อ้อมแขนจึงดันทรวงอกให้ยิ่งนูนเด่นกระเพื่อมไหว

Nie Li bitterly smiled. At his current level, how could he possibly guess his opponent’s identity so easily? He racked his brains for other clues. She was such an alluring woman and possessed great strength. She must be quite a figure within the Divine Feathers Sect.
เนี่ยหลียิ้มอย่างขมขื่น.ด้วยระดับของเขาตอนนี้.เป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะคาดเดาตัวตนของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดาย?เขาพยายามที่จะเค้นสมองเกี่ยวกับเงื่อนงำต่างๆ.เธอเป็นผู้หญิงที่ช่างยั่วยวนนักและครอบครองความแข็งแกร่งอย่างมาก.เธอจะต้องเป็นบุคคลที่ค่อนข้างสำคัญในดินแดนขนนกแห่งทวยเทพเป็นแน่.

Nie Li recalled the memories from his past life. There was one person who fit snugly into that category.
เนี่ยหลีนึกถึงความทรงจำของเขาจากชีวิตที่แล้ว.มีคนๆหนึ่งที่ค่อนข้างตรงกับลักษณะดังกล่าวที่ว่ามา.

“From the strength that Senior has displayed, it doesn’t look like the Dao of Dragon Realm. So… Martial Ancestor Realm?” Nie Li’s eyes were fixed on the other party.
"ด้วยความแข็งแกร่งของอาวุโสที่แสดงออกมา.ไม่น่าจะใช่ระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.งั้น..ระดับเทพสงครามอย่างนั้นรึ?"เนี่ยหลี่จ้องมองไปยังฝ่ายตรงข้าม.

Her cloak trembled.
เธอถึงกับสะดุ้งภายใต้ผ้าคลุม.
Nie Li felt excitement in his heart. Could he have guessed correctly? If it’s a Martial Ancestor Realm, then there’s a high chance that she was that person…
เนี่ยหลีรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในหัวใจ.เขานั้นได้ทายถูกหรือไม่?ถ้าเป็นระดับเทพสงคราม,งั้นมีโอกาสสูงที่เธอจะเป็นคนๆนั้น...
Nie Li pondered for a brief moment before saying, “According to the cultivation technique that Senior displayed just now, you should be from the Dragonseal Family! Furthermore, you’re an expert in the Dragonseal Family who has reached the Martial Ancestor Realm. I believe that Senior’s identity is quite obvious right now. There’s really no need to guess!”
เนี่ยหลีขบคิดไปชั่วขณะก่อนที่จะพูดออกมาว่า"เกี่ยวกับเทคนิคการบ่มเพาะพลังนั้นผู้อาวุโสแสดงออกมาให้เห็นเมื่อสักครู่,ท่านคงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลผนึกมังกรคนที่ไปถึงระดับเทพสงครามได้.ข้าเชื่อว่าตัวตนของผู้อาวุโสค่อนข้างชัดเจนแล้วตอนนี้.จริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทายอีก!"

“Hahaha! You’ve guessed wrongly! I haven’t reached the Martial Ancestor Realm, yet. Actually, I’m at the 9-stage Dao of Dragon Realm!” the black clothed person laughed as her body shook and there were waves roaring before her chest, “However, since you’re able to guess that I’m from the Dragonseal Family, you indeed have some capability!”
"ฮ่าฮาฮา!เจ้าทายผิดแล้ว!ข้ายังไปไม่ถึงระดับเทพสงคราม.จริงๆแล้วข้าอยู่ที่ระดับ 9 ญาณรอบรุ้แห่งมังกร!"คนชุดดำหัวเราะจนตัวโยน และหน้าอกกระเพื่อม"อย่างไรก็ตาม.เมื่อเจ้าสามารถคาดเดาได้ว่าข้ามาจากตระกูลผนึกมังกร,จริงๆแล้วเจ้าก็พอมีความสามารถอยู่บ้าง!"


Dragonseal Family? 9-stage Dao of Dragon Realm?
ตระกูลผนึกมังกรรึ?ระดับ 9-ญาณรอบรู้แห่งมังกรรึ?

With the new information, Nie Li realised that he didn’t know who his opponent was and bitterly smiled, “Looks like I’ve guessed wrong!”
ด้วยข้อมูลใหม่,เนี่ยหลี่ตระหนักได้ว่าเขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามเลยและยิ้มออกมาอย่างขมขื่น,"ดูเหมือนว่าข้านั้นจะทายผิด!"

The black clothed person patted Nie Li’s crotch with the dagger and said, “You’ve humiliated my daughter so badly. So much so that now her mother has come looking for you. That sounds reasonable, doesn’t it?”
คนชุดดำได้ตบไปที่เป้าของเนี่ยหลีด้วยมีดสั้นและพูดว่า"เจ้าได้ทำให้ลูกสาวของข้าได้รับความอับอายอย่างหนัก.มากเสียจนว่าตอนนี้มารดาของเธอได้ออกมาตามหาเจ้า.นั่นเป็นเหตุผลอันควร,ใช่มั้ย?"

Upon hearing her words, Nie Li finally knew who she was. This black clothed person was Long Yuyin’s mother!
เมื่อได้ยินคำพูดของเธอ,ในที่สุดเนี่ยหลีก็ได้รู้ว่าเธอคือใคร.คนชุดดำนั้นก็คือมารดาของหลงยู่หยิ๋น!
“Aunty, listen to me…” Nie Li immediately said as he tried to explain.
"ท่านน้า.ฟังข้าก่อน..."เนี่ยหลีพูดออกมาทันทีขณะที่เขาพยายามที่จะอธิบาย

The black clothed person waved her hand to dismiss his words. “I’m well aware of everything. Since you’ve guessed so much, I don’t plan on killing you!”
คนชุดดำโบกมือของเธอยกเลิกคำพูดของเขา"ข้ารู้ดีในทุกๆอย่าง.เมื่อเจ้าสามารถที่จะคาดเดาได้เป็นส่วนมาก,ข้าก็ไม่มีแผนที่จะสังหารเจ้า!"

Nie Li finally felt some relief at the black clothed person’s words.
ในที่สุดเนี่ยหลีก็รู้สึกโล่งใจในคำพูดของคนชุดดำ.


“I won’t kill you, but there’s no way I’m letting you off without any punishment. I’m only going to cripple you. I don’t think you’ll have any objections, right?” The woman in black patted Nie Li’s crotch with the dagger once again.
"ข้าจะไม่สังหารเจ้า,แต่ข้าก็ไม่มีทางที่จะปล่อยเจ้าไปโดยที่ไม่ได้ลงโทษใดๆ.ข้าอาจจะทำให้เจ้าพิการ.ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีข้อคัดค้านใด,ใช่ใหม?ผู้หญิงชุดดำตบไปที่เป้าของเนี่ยหลีด้วยมีดสั้นอีกครั้ง.

Nie Li sensed a chill in his crotch and immediately hunched forward to move his pelvis away from her. He bitterly screamed inside his head. He still hadn’t placed his fate soul in the Soul Hall. If he got wasted like this, then it’d take a huge effort to heal. Furthermore, getting wasted like that, even just once, that feeling would be rather depressing.
เนี่ยหลีรับรู้ถึงความเย็นเยือกที่เป้า จึงรีบโยกบั้นเอวออกห่างจากนาง.เขากรีดร้องอย่างขมขื่นภายในหัวของเขา,เขายังไม่ได้นำลิขิตวิญญาณของเขาไปวางไว้ที่ห้องโถงวิญญาณเลย.ถ้าเขาต้องสูญเสียในตอนนี้แล้ว.งั้นคงเป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะพยายมฟื้นฟู.นอกจากนี้.การสูญเสียครั้งนี้นั้น.แม้แค่เพียงครั้งเดียว.นั่นจะทำให้ขวัญกำลังใจของเขาตกต่ำลงไปค่อนข้างมากทีเดียว


“Aunty, you’ve misunderstood! I didn’t bully Long Yuyin! Furthermore, she’s taken me on as her master!” Nie Li immediately explained.
"ท่านน้า,ท่านเข้าใจผิดแล้ว!ข้าไมได้ทำให้หลงยู่หยิ๋นนั้นได้รับความอับอายเลย!นอกจากนี้เธอยังยกให้ข้าเป็นอาจารย์ของเธออีกด้วย!"เนี่ยหลีอธิบายในทันที.

“Oh? Is that so?” The black clothed person removed the hood and her long hair fell like waterfall. She looked very similar to Long Yuyin, but more mature and charming. She had a devastatingly beautiful appearance. Her figure, wrapped by her tight, black clothes, was also more fiery than her daughter’s. Especially her chest. A thought flashed across Nie Li’s mind. Would Long Yuyin be so spectacular when she grew up?
"โอ้ว?เป็นอย่างนั้นรึ?"คนชุดดำถอดผ้าคลุมศีรษะออกและปล่อยผมยาวสลวยเหมือนดั่งน้ำตก.เธอดูแล้วคล้ายกับหลงยู่หยิ๋น.แต่เป็นผู้ใหญ่และมีเสน่ห์มากกว่า.เธอมีรูปร่างหน้าตาที่สวยอย่างร้ายกาจ.ด้วยการสวมใส่ที่รัดรูป,ชุดคลุมสีดำ,ดูแล้วร้อนแรงยิ่งกว่าลูกสาวของเธอซะอีก.โดยเฉพาะหน้าอกของเธอ.ความคิดหนึ่งแวบขึ้นในหัวของเนี่ยหลี.หลงยู่หยิ๋นจะต้องน่าดูแบบนี้เมื่อเธอโตขึ้นอย่างนั้นรึ?

“Yes, that’s true!” Nie Li immediately nodded his head, though he was still rather depressed. Back then, he was an expert who’d stood his ground against the Sage Emperor. Although his cultivation had risen rather quickly in this life, he was still quite far from the Dao of Dragon Realm. Before this expert, he didn’t have the slightest power to resist.
"ใช่,เป็นเรื่องจริง!"เนี่ยหลีพยักหน้าทันที,ความคิดของเขานั้นก็ยังคงค่อนข้างหดหู่,ก่อนหน้านั้นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ยืนต่อสู้ต่อหน้าของจักรพรรดินักปราชญ์.แม้ว่าการบ่มเพาะพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างมากในชาตินี้ แต่มันก็ยังห่างไกลจากผู้เชียวชาญระดับญาณรับรู้แห่งมังกร.ต่อหน้าผู้เชียวชาญเหล่านี้,เขาไม่มีพลังแม้แต่เพียงน้อยที่จะต่อต้าน.

“I’ve heard it all from my daughter. You have two choices. First, marry Long Yuyin. Second, I’ll waste you. Choose one!” Long Shuyun patted Nie Li’s crotch and showed a smile that wasn’t a smile. “Where should I start with the knife?”
"ข้าได้ยินทุกอย่างมาจากลูกสาวของข้า.ข้ามีให้เจ้าเลือกสองข้อ.หนึ่ง,แต่งงานกับหลงยู่หยิ๋น,สอง,ข้าจะทำลายเจ้าซะ.เลือกมาข้อหนึ่ง! " หลง ซูหยุน ตบไปที่เป้าของเนี่ยหลีและพร้อมกับแสดงรอยยิ้มที่ไม่ได้ยิ้ม."เจ้าจะให้ข้าเฉือนไปที่ใหนดี?"

Nie Li immediately replied, “That’s not possible! Long Yuyin and I have a master-disciple relationship right now. Wouldn’t we be messing up seniority if we did that?”
เนี่ยหลีตอบกลับไปทันที "เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้!หลงยู่หยิ๋นกับข้านั้นมีความสัมพันธ์แบบอาจารย์-ศิษย์ อย่างถูกต้อง.มันไม่ทำให้การนับความอาวุโสของพวกเรายุ่งเหยิงอย่างนั้นรึ ถ้าพวกเราทำอย่างนั้น?"

Long Shuyun coldly snorted. “Psh! Your master-disciple relationship is nothing but children playing house. It’s nothing to be taken seriously. So what if the seniority gets messed up a little? If anyone dares to say anything, then I, Long Shuyun, will cut their tongue out!”
หลงซู่หยุน แค่นเสียงอย่างเย็นชา "ชิ!ความสัมพันธ์แบบศิษย์อาจารย์ของเจ้ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของเด็กๆเล่นกัน.มันไม่มีเรื่องที่จะต้องเอามาจริงจัง.ถ้าการนับอาวุโสจะยุ่งเหยิงไปบ้าง แล้วไงล่ะ?ถ้ามีใครที่กล้าที่จะพูดอะไรล่ะก็,งั้น,ข้า,หลง ซู่หยุน จะตัดลิ้นพวกมันออกมาเอง!"

Nie Li was quite depressed within his heart. Really, could this Long Shuyun not be so rampant?
เนี่ยหลีรู้สึกค่อนข้างหดหู่ภายในใจของเขา.จริงๆแล้วจะสามารถที่จะทำให้หลงซู่หยุนไม่อาละวาดได้ไงล่ะ?
“Aunty, we should still consider this matter rather carefully. I already have a wife! It’s not that I dislike Long Yuyin, but I feel that I’m not a match for her!” Nie Li quickly followed up.
"ท่านน้า,พวกเราควรที่จะยังต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ระเอียดถี่ถ้วนให้ดีก่อน.ข้าก็มีภรรยาเรียบร้อยแล้ว!มันไม่ใช่ว่าข้านั้นไม่ได้ชอบหลงยู่หยิ๋น,แต่ข้ารู้สึกว่าข้านั้นไม่เหมาะสมกับเธอ!" เนี่ยหลีพูดออกมาโดยเร็ว.


“So what if you already have a wife? It’s extremely normal for men to have three or four wives. I only have one request. My daughter definitely must become your first wife!” The corner of Long Shuyun’s mouth twitched. “Since the two of you are already like that, then there’s nothing to be done. You might not be a match for my daughter, but she’ll have to put up with it!”
"ถ้าเจ้ามีภรรยาอยู่เรียบร้อย แล้วไงล่ะ?มันเป็นเรื่องที่สุดแสนจะธรรมดาสำหรับผู้ชายที่จะมีสามหรือสี่ภรรยา.ข้าขอแค่เพียงอย่างเดียว,ลูกสาวของข้าจะต้องเป็นภรรยาหลวง!" ที่มุมปากของ หลงซูหยุนเขม่น."เมื่อพวกเจ้าทั้งสองสามารถยอมรับได้,งั้นไม่มีอะไรต้องใส่ใจ.เจ้าอาจจะไม่คู่ควรกับลูกสาวของข้า แต่นางจะต้องทนอยู่กับมัน!"“Like that?” Nie Li felt an urge to vomit blood. What had he done to Long Yuyin? “Wait, doesn’t Long Yuyin already have a fiancé?”
"เป็นอย่างนั้นรึ?"เนี่ยหลีรู้สึกอยากจะกะอักออกมาเป็นเลือด.นี่เขาไปทำกรรมเวรอะไรไว้กับหลงยู่หยินงั้นรึ? "รอก่อน,หลงยู่หยิ๋นมีคุ่หมั้นแล้วไม่ใช่รึ?"
“Oh? That engagement can be easily annulled!” Long Shuyun waved her hand.
"โอ้ว?การหมั้นหมายนั้นสามารถที่จะยกเลิกได้อย่างง่ายดาย!"หลงซูหยุนโบกมือของเธอ.

“It doesn’t seem morally right to break off an engagement just because you want to!” Nie Li righteously replied.
"มันเหมือนว่าไม่มี ศีลธรรมในระงับการหมั้นหมายเพียงเพราะว่าท่านต้องการทำ" เนี่ยหลีพูดถึงความชอบธรรมกลับไป.“Morals? Dogs shit morals. The one who has the larger fist has the justifications. Nie Li, I’ve already put my words on the table. Are you going to marry Long Yuyin or not? If you keep dilly-dallying, then don’t blame me for being impolite!” A chilling bloodlust flashed through Long Shuyun’s eyes as she coldly snorted.
"ศิลธรรมรึ?ยุติธรรมขี้หมา.คนที่แข็งแกร่งกว่าที่จะมีสิทธิอ้างเหตุผลอันชอบธรรม.เนี่ยหลีข้าได้สรุปคำพูดของข้าแล้ว.เจ้าจะแต่งงานกับหลงยู่หยิ๋นหรือไม่?ถ้าเจ้ายังถ่วงเวลาอยู่อีกล่ะก็,งั้นอย่าหาว่าข้าไม่สุภาพแล้วกัน!"ความเย็นเยือกกระหายเลือดผ่านเข้าไปในตาของหลงซูหยุนขณะที่เธอแค่นเสียงอย่างเย็นชา

“Aunty, I’m not dilly-dallying! There’s really some stuff that I can’t understand!”
"ท่านน้า,ข้าไม่ต้องการถ่วงเวลา!ข้ามีคำพูดบางอย่างจริงๆที่ข้านั้นไม่เข้าใจ!"

“Speak!” Long Shuyun coldly glared at Nie Li.
"พูดมา!" หลงซูหยุน ชำเลืองมองอย่างเย็นชาไปที่เนี่ยหลี
“Your Dragonseal Family is prominent and Long Yuyin is also one of the successors. Whereas I originated from the Tiny World, just a poor guy without a background worth speaking of. Why does Aunty want me to marry Long Yuyin?” Nie Li bitterly smiled.
"ตระกูลผนึกมังกรของท่านนั้นมีชื่อเสียงและหลงยู่หยิ๋นนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดเหมือนกัน.แต่ทว่าข้านั้นเป็นคนที่กำเนิดมาจากโลกใบเล็ก.เป็นเพียงคนยากจนไร้ซึ้งพื้นเพที่ดีไม่มีค่าที่จะพูดถึง.ทำไมท่านน้าถึงได้ต้องการให้ข้าแต่งงานกับหลงยู่หยิ๋นรึ?"เนี่ยหลียิ้มอย่างขมขื่น

“You don’t have to play humble. My judgements are accurate. You may be from the Tiny World, but you have a Bloodwing Saint Jiao-dragon and you’re also one of Hierarch Skycloud’s disciples. Your future prospects are unlimited. Therefore, you’ll still make quite a match for my daughter.” Long Shuyun said with a light smile as she looked at Nie Li.

"เจ้าไม่ต้องถ่อมตัวจนเกินไป.จากการวินิจฉัยของข้านั้นแม่นยำนัก.เจ้าอาจจะมาจากโลกใบเล็ก,แต่เจ้าก็มีเทพมังกรวารีปีกโลหิต.และเจ้ายังเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอย.อนาคตของเจ้านั้นมีโอกาสอย่างไม่สิ้นสุด.ดังนั้น,เจ้าจึงยังค่อนข้างเหมาะสมกับลูกสาวของข้า"หลงซูหยุนพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยขณะที่เธอจ้องไปที่เนี่ยหลี


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)57 ความคิดเห็น:

 1. เมียลำดับที่4 มาแล้ว ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. วันนี้ขอซัก3ตอนเลยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. วันนี้ขอซัก3ตอนเลยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่มีใครมาบังคับเราแบบนี้มั่งน้าาาา... จะตอบแบบไม่คิดเลย 555

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. 555 เฮียเนี่ยหลีได้เมียอีกล่ะ คาราวะแม่งหนึ่งจอก

  ตอบลบ
 6. 555 เป็นไงหละนายท่านเล่นลูกสาวเขาไว้มากจะโดนเจี๋ยนพวงสะแล้ว

  ตอบลบ
 7. 3 ไม่ใช่รึ 4 คนนี้ใครอีกคนอะครับ

  ตอบลบ
 8. พี่เนี้ยหลี่เราในอนคตจะมีเมียเพิ่มอีกมั้ยเนี้ย

  ตอบลบ
 9. แล้วเนี่หลีก็ตอบว่า "ข้าไม่ได้ต้องการจะแต่งงานกับหลงยู่ยิ๋นแต่ข้าต้องการจะแต่งงานกับท่าน"

  ขอบคุณผู้แปลมากๆครับ
  คิดถึงมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอ่าน T-T‹

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับ สนุกมาก พระเอกจะหาทางออกยังไง

  ตอบลบ
 11. ที่แท้ก็แม่ยายนี่เอง สรุปเรื่องนี้เป็นกึงฮาเร็มสินะ เดิมทีนึกว่าจะรักแค่สอง แต่ยิ่งอ่านยิ่งมาเยอะขึ้นนะรู้สึก

  ตอบลบ
 12. เนี่ยหลี่นั้นแม่ยายนะ ขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณค้าบบ ติดตามมๆๆ

  ตอบลบ
 14. คำแสดงความเป็นเจ้าของบางคำ ถ้าในภาษาไทยชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปลเลยครับ เช่น กอดอกตัวเอง = กอดอก
  คำที่มีหลายความหมาย ลองแปลในความหมายอื่นดูบ้าง อย่ายึดติดในคำแปลเดิมๆ แล้วจะเห็นแสงสว่างครับ เช่นคำข้างล่างนี้

  shocking = สั่นไหว

  The black robed person crossed her arms and slightly smiled. Because of the way she’d positioned herself, her arms were squeezing her chest and making it bulge out with a shocking curve.
  คนชุดดำกอดอกยิ้มน้อยๆ ด้วยท่าทางนั้น อ้อมแขนจึงดันทรวงอกให้ยิ่งนูนเด่นกระเพื่อมไหว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประโยคข้างล่างนี้แปลให้กำกวมไปนิด อาจนึกถึงเอเลี่ยนมีพลังคลื่นที่หน้าอก
   wave = โบก, สั่นไหว

   the black clothed person laughed as her body shook and there were waves roaring before her chest,
   คนชุดดำหัวเราะจนตัวโยน และหน้าอกกระเพื่อม

   ลบ
  2. ประโยคนี้ เตลิดไปไกลมาก อิอิ

   hunch forward = โน้มตัวไปข้างหน้า
   move away = เคลื่อนออกห่าง
   pelvis = เชิงกราน, บั้นเอว

   Nie Li sensed a chill in his crotch and immediately hunched forward to move his pelvis away from her.
   เนี่ยหลีรับรู้ถึงความเย็นเยือกที่เป้า จึงรีบโยกบั้นเอวออกห่างจากนาง

   ลบ
  3. thought = ความคิด (สงสัยว่าจะเห็นเป็น through)

   A thought flashed across Nie Li’s mind.
   ความคิดหนึ่งแวบขึ้นในหัวของเนี่ยหลี

   ลบ
  4. mess up = ยุ่งเหยิง

   So what if the seniority gets messed up a little?
   ถ้าการนับอาวุโสจะยุ่งเหยิงไปบ้าง แล้วไงล่ะ?

   ลบ
  5. อาระวาด = อาละวาด

   ลบ
  6. match = คู่ควร
   put up with = ทนอยู่

   You might not be a match for my daughter, but she’ll have to put up with it!
   เจ้าอาจจะไม่คู่ควรกับลูกสาวของข้า แต่นางจะต้องทนอยู่กับมัน!

   ลบ
  7. had บอกเราว่า ประโยคนี้เป็นอดีต

   What had he done to Long Yuyin?
   นี่เขาไปทำกรรมเวรอะไรไว้กับหลงยู่หยินงั้นรึ?

   ลบ
 15. โดนบังคับแต่งงานเลย กะหล่อนนักพระเอก ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดี ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 16. ฮาาาเร็มมมม เหมาหมดเลยรวมแม่ด้วย

  ตอบลบ
 17. ตอนนี้ เป็นอีกตอนที่ผมอ่าน eng แล้ว งงมาก ขอบคุณครับ ได้ความรู้ไปเยอะเลย

  ตอบลบ
 18. พระเอกจะมีเมียไปไหน. ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 19. เก่ง รวย ไม่ขี้เหล่ ไม่เจ้าชู้(มั้ง) ใครมันจะไม่อยากให้ลูกตัวเองแต่งงานด้วย ฮาเรม มาตรึมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 20. เจอแม่ยายโหด สัด รับๆไปก่อน เด๋วเมิงเป็นเทพสงครามแล้วเค้าก็ทำไรเมิงไม่ได้ละ ไม่ใช่นักฆ่ามาก็โล่งละ ตรงเป้านะ โล่งงงงงงงงงง

  ตอบลบ
 21. แม่งแต่งโดนตัดทั้งพวงแน่ 55 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 22. แม่งแต่งโดนตัดทั้งพวงแน่ 55 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 23. แม่ยายโหด แสดดดด 5555

  ตอบลบ
 24. ยื่นขอเสนอเลยว่า เอาแม่ด้วยได้มั้ย
  แม่น่าจะเปนงานดี อื้อ ขอคุณครับ

  ตอบลบ
 25. ยื่นขอเสนอเลยว่า เอาแม่ด้วยได้มั้ย
  แม่น่าจะเปนงานดี อื้อ ขอคุณครับ

  ตอบลบ
 26. น่ากลัวจังคุณแม่

  ตอบลบ