วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 362 – Die While Fully Knowing

Tale of the demon and god novel Chapter 362 – Die While Fully Knowing

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 362 รับรู้ก่อนที่จะตาย


บทที่ 362 รับรู้ก่อนที่จะตาย


Nie Li extended his perceptions, with his senses on full alert.
เนี่ยหลีได้ขยายขอบเขตการรับรู้ ด้วยประสาทสัมผัสที่ระวังภัยเต็มที่

He still couldn’t sense the other party’s presence!
เขายังไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของฝ่ายตรงข้ามเลย.


Traces of sweat beaded on Nie Li’s forehead. He was already a 5-fate and his perceptive abilities had reached a frightening degree. He could sense the slightest movement of anything within fifty meters of himself, even if his opponent was a Heavenly Axis Realm expert. However, the other party could still manage to conceal themselves from his perception!
มีร่องรอยของเหงื่อบนหน้าผากของเนี่ยหลี,เขาได้ไปถึงแล้วระดับ 5 ลิขิตและการรับรู้ของเขานั้นไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกว่าเป็นอย่างยิ่ง.เขาสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของอะไรก็ตามภายในระยะห้าสิบเมตร.แม้ถ้าคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์ก็ตาม.ถึงอย่างนั้นฝ่ายตรงข้ามก็ยังสามารถที่จะปกปิดเขาได้จากการรับรู้!


That meant that his opponent must be of the Dao of Dragon Realm!
นั่นหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามของเขาต้องมีระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรเป็นแน่!

He couldn’t sense the other party’s presence. However, thanks to the rich battle experience from his previous life, he felt a strong sense of danger.
เขาไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของฝ่ายตรงข้ามเลย.อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่เขามีประสบการณ์มากมายในการต่อสู้จากชาติที่แล้ว,เขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่อันตรายนี้.

The Divine Feathers Sect strictly forbade things such as assassinating students within the Skysoul Institute’s grounds. It didn’t matter how special Venerable Flameless was. If he committed a crime like this, the matter would definitely be investigated. If found guilty, even he’d have to pay for it with his life.
นิกายขนนกแห่งทวยเทพมีข้อห้ามอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการลอบสังหารนักเรียนภายในพื้นที่ของสถาบันวิญญาณสวรรค์.มันไม่ทำให้จ้าวไร้โทสะใส่ใจในเรื่องดังกล่าวเลย.ถ้าเขาก่ออาชญากรรมดังกล่าว.เรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับการสืบสวนอย่างแน่นอน.ถ้าพบคนทำผิดแล้วแม้แต่เขาก็ต้องชดใช้มันด้วยชีวิตของเขา.

The Divine Feathers Sect’s laws were absolute. No one could break them!
กฎหมายของนิกายขนนกแห่งทวยเทพเด็ดขาด.ไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนมันได้!
Nie Li couldn’t figure out why Venerable Flameless would try to pull something like this. That is, if he really was the one behind this.
เนี่ยหลีไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าจ้าวไร้โทสะนั้นถึงได้พยายามทำเรื่องเช่นนี้.นั่นคือ,ถ้าเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆ.

After all, no matter how well Venerable Flameless could try to conceal the deed, it’d still be exposed by the big five. Wasn’t he a disregarding the consequences a little too much?
ต้องไม่ลืมว่า,มันไม่ใช่เรื่องดีต่อจ้าวไร้โทสะนักหากเขาพยายามที่จะปกปิดการกระทำ,มันคงยังสามารถถูกเปิดโปงได้จากเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า.เขาไม่ได้สนใจผลที่จะตามมาที่มีมากจนเกินไปเลยรึ?

Nie Li slowed down his breathing and coldly swept his eyes over his surroundings. As long as the other party struck first, he would definitely return with a counterattack!
เนี่ยหลีหายใจเข้าอย่างช้าๆและกวาดสายตามองอย่างเยือกเย็นไปรอบๆ,ตราบเท่าที่ฝ่ายตรงข้ามยังคงซ่อนอยู่,เขาจะต้องกลับเข้ามาโจมตีอย่างแน่นอน.

If the other party was too powerful, then he would have to execute one of the [Heavenly God] cultivation technique’s secret skills to engage in a death battle! All he hoped was the movements and aura ripples of the fight could attract the attention of some higher-ups within the Divine Feathers Sect.
ถ้าฝ่ายตรงข้ามนั้นทรงพลังมากๆ,งั้นเขาจะต้องใช้ความสามารถของวิชาลับอย่างหนึ่งของเทคนิค[เทพวิถีฟ้า]เพื่อใช้ในการต่อสู้แห่งความตายนี้! ด้วยความหวังทั้งหมดในกระบวนท่าและคลื่นพลังของปราณจากการต่อสู้อาจจะสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้อาวุโสระดับสูงที่อยู่ภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้.

Nie Li paid close attention to his surroundings as he prepared himself to engage at the drop of a hat. Suddenly, a invisible energy locked onto Nie Li.
เนี่ยหลีตรวจดูรอบๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาขณะที่เขาเตรียมที่จะเข้าประมือในทันที.ทันใดนั้น,พลังที่มองไม่เห็นยังคงเล็งเป้ามาที่เขา.


“Shit!” Nie Li’s heart trembled as he waved the Thunder God’s Meteorite Sword in his hand and slashed in front of himself.
"โธ่เอ้ย!" หัวใจของเนี่ยหลีสั่นระรัวขณะที่คลื่นของดาบวายุเทพอสนีของเขาได้ฟาดไปข้างหน้าตัวเขา.

Bolts of lightning shot towards that energy.
สายฟ้าถูกยิงไปข้างหน้าที่พลังดังกล่าว.
However, the lightning pillars were destroyed as quickly as they were released.
อย่างไรก็ตาม,เสาสายฟ้าก็โดนทำลายในทันทีในขณะที่เขาได้ปล่อยมันออกไป.
How was that possible? Nie Li’s pupils shrank. The other party possessed such powerful strength!
มันเป็นไปได้อย่างไร?สายตาของเนี่ยหลีถึงกับต้องหรี่ลง.ฝ่ายตรงข้ามนั้นช่างแข็งแกร่งและทรงพลังนัก.

The invisible energy continue honing in on him.
พลังทีมองไม่เห็นยังคงเฉือนไปที่เขา.

Nie Li furiously roared and prepared to merge with the Shadow Devil. However, just as Nie Li mobilised the energy within his soul realm, a peculiar energy hit his soul realm, causing it to shake. Instantly, the merging with his demon spirit halted halfway.
เนี่ยหลีคำรามออกมาด้วยความโกรธและเตรียมที่จะรวมร่างเข้ากับจิตอสูรเงาพราย.อย่างไรก็ตามขณะที่เขารวบรวมพลังภายในเขตแดนวิญญาณอยู่นั้น,พลังงานที่แปลกประหลาดนั้นก็โจมตีไปที่เขตแดนวิญญาณของเขา,เป็นเหตุทำให้เกิดการสั่นสะเทือน.ทันใดนั้นการรวมร่างของเขากับจิตวิญญาณอสูรก็หยุดแค่ครึ่งทาง.

Immediately following that move, the unseen intent tangled itself around Nie Li’s right leg and lifted him into the air.
ทันทีหลังจากการเคลื่อนที,สิ่งที่มองไม่เห็นก็มุ่งเป้าเข้ามารัดไปรอบๆขาขวาของเนี่ยหลีและยกเขาขึ้นไปในอากาศ

His opponent’s attack was simply too fast. Nie Li was extremely shocked. He stiffened his body and tried to use the Thunder God’s Meteorite Sword to slash that invisible energy.
คู่ต่อสู้ของเขานั้นได้โจมตีได้รวดเร็วเป็นอย่างมาก.เนี่ยหลีตกตะลึงเป็นสุดๆ ร่างกายของเขาถูกตรึงแน่นและเขาพยายามที่จะใช้ดาบวายุเทพอสนีดาวตกฟาดไปยังพลังงานที่มองไม่เห็น

The moment Nie Li moved, two other invisible energies wrapped themselves around both of Nie Li’s hands. A surge of energy pounded on his wrists, sending a sharp pain. The Thunder God’s Meteorite Sword fell from his hand.
ชั่วขณะที่เนี่ยหลีเคลื่อนไหว,สองพลังงานที่มองไม่เห็นก็ม้วนเข้าไปรอบๆแขนของเนี่ยหลี.แผ่พลังบีบไปที่ข้อมือของเขา.ส่งผลให้ได้รับความเจ็บอย่างรุนแรง.ดาบวายุเทพอสนีดาวตกก็หล่นออกมาจากแขนของเขา

His limbs were tightly bound by that invisible energy.
แขนทั้งสอบข้างของเขาก็โดนบีบแน่นด้วยพลังที่มองไม่เห็น.

Nie Li didn’t have the slightest power to resist his enemy, nor did he know where in the room his opponent was currently hiding themselves. His opponent’s strength must have reached the Dao of Dragon Realm, at the very least! Nie Li slightly frowned his brows. He must’ve been overthinking it. There’s no way that Venerable Flameless could’ve sent such a person.
เนี่ยหลีไม่มีพลังอำนาจแม้แต่เพียงเล็กน้อยที่จะต่อต้านศัตรู.ไมรู้เหมือนกันว่าในห้องพักของเขาในตอนนี้ยังมีศัตรูซ่อนอยู่.ศัตรูของเขานั้นต้องเป็นถึงระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรเป็นอย่างต่ำ!เนี่ยหลีขมวดคิ้วแน่น.เขาต้องคิดมากเกินไปแน่.ไม่มีทางที่คนอย่างจ้าวไร้โทสะจะสามารถส่งคนเช่นนี้มาได้

Venerable Flameless probably couldn’t even mobilise such a powerful expert.
จ้าวไร้โทสะอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกใช้ ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเช่นนี้ได้.
Nie Li knew that his opponent possessed powerful strength, but he wasn’t going to let himself and be caught without putting up a fight. If he had anything with him that could deal with this strange energy, it’d be that mysterious vine!
เนี่ยหลีรับรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามของเขานั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก,แต่เขาคงจะไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้นถูกจับโดยที่ยังไม่สามารถจะต่อสู้ได้.ถ้าเขาสามารถที่จะจัดการกับพลังงานประหลาดนั่นได้ล่ะก็,มันจะอาจเป็นได้ที่จะใช้เถาว์ลึกลับนั่น!

Nie Li immediately mobilised the vine within his soul realm and felt a majestic energy surging into his limbs.
เนี่ยหลีเคลื่อนเถาพลังในเขตแดนวิญญาณของเขในทันทีและรู้สึกถึงพลังที่น่าเกรงขามนั้นพลุ้งพล่านเขามายังแขนขาของเขา.

The vine within his soul realm rapidly grew and absorbed the energy that bound Nie Li. The absorbed energy was quickly devoured by the vine.
เถาพลังภายในเขตแดนวิญญาณของเขานั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและดูดซับพลังงานที่ผูกเนี่ยหลีไว้.พลังงานที่ถูกดูดซับปกคลุมไปทั่วเถาพลังอย่างรวดเร็ว.
The energy that bound Nie Li instantly collapsed. He landed and pounced towards the Thunder God’s Meteorite Sword, trying to get it in his hands again.
พลังที่ใช้ในการผูกมันเนี่ยหลีนั้นพังทลายในทันที.เขาตกลงมาและกระโจนไปยังดาบวายุเทพอสนีดาวตก.เขาพยายามที่จะเก็บมันมาอยู่ในมืออีกครั้ง

Nie Li’s opponent seemed to be a little surprised that he could actually break free. A small sound of surprise came from somewhere above.
ฝ่ายตรงข้ามของเนี่ยหลีดูเหมือนว่าจะประหลาดใจเล็กน้อยที่เขาสามารถจะหลุดเป็นอิสระได้.เสียงเล็กที่รู้สึกประหลาดใจมาจากที่ไหนสักแห่งที่อยู่สูงไปจากนั้น
Nie Li’s opponent realised that he was about to grab the Thunder God’s Meteorite Sword, the sword was knocked away with some kind of energy. The blade was sent skittering, stuck itself into the ground, some distance away, and vibrated back and forth from the shock. Nie Li sensed countless invisible threads tighten around him and lift him into the air once again.
ฝ่ายตรงข้ามของเนี่ยหลีได้ตระหนักถึงเขาเกี่ยวกับที่เขาพยายามจะเก็บดาบวายุเทพอสนี.ดาบดังกล่าวได้ถูกกระแทกออกไปด้วยพลังบางอย่าง.ดาบได้ถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็ว.ไปหยุดอยู่บนพื้น,ที่ห่างออกไปไกล.และสะท้านไปมาจากแรงสะเทือน.เนี่ยหลีรับรู้ได้ถึงพลังนับไม่ถ้วนเป็นหลายร้อยสายรัดตึงรอบตัวเขาและยกเขาขึ้นไปในอากาศอีกครั้ง.


He immediately mobilised the vine within his soul realm a second time, but his soul realm suddenly emitted a bright golden light as a mysterious inscription patterns array thoroughly sealed the vine within Nie Li’s soul realm.
เขาเคลื่อนเถาพลังในเขตแดนวิญญาณของเขาทันทีเป็นครั้งที่สอง,แต่ทันใดนั้นเขตแดนวิญญาณของเขาก็เปล่งแสงสีทองออกมาขณะที่รูปแบบค่ายกลอักขระลึกลับได้ผ่านเข้าไปผนึกเถาพลังภายในเขตแดนวิญญาณของเนี่ยหลี.


Even the vine had been rendered totally useless!
แม้แต่เถาพลังก็ถูกกระทำให้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

Nie Li was bound by that invisible energy, lifted into the air, and had his limbs pulled in all four directions, until he was spread-eagled.
เนี่ยหลีถูกตรึงด้วยพลังงานที่มองไม่เห็น.ยกเขาขึ้นไปบนอากาศและดึงแขนขาของเขาออกไปทั้งสี่ทิศทางจนกระทั่งทำให้เขากางแขนและขาออกมา.
Nie Li smiled bitterly. His opponent’s strength wasn’t something he could match. He didn’t even have the chance to merge with his demon spirit! Even a straight-on fight would be useless. Even if  he managed to execute some of the [Heavenly God]’s secret techniques, he probably still wouldn’t be able to fight against his opponent.
เนี่ยหลียิ้มออกมาอย่างขมขื่น.ความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่ใช่คนที่เขาจะต่อกรได้.เขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะรวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูร!ไม่แม้แต่จะได้ต่อสู้มันช่างดูไร้ซึ่งประโยชน์.แม้ถ้าเขาใช้เทคนิคลับบางอย่างของ[เทพวิถีฟ้า]เขาก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะต่อสู้ขัดขวางฝ่ายตรงข้ามของเขาได้.

Nie Li started guessing at his opponent’s identity. Was there really a need to send such a powerful expert to deal with the likes of himself?
เนี่ยหลีเริ่มที่จะคาดเดาตัวตนที่แท้จริงของฝ่ายตรงข้าม.จริงๆแล้วใครที่ต้องการส่งผู้เชียวชาญเช่นนี้มาจัดการกับคนเช่นเขากันน่ะ?

Suddenly, a figure materialised and landed on the ground.
ทันใดนั้น,ตัวตนดังกล่าวก็ได้กลายเป็นรูปร่างขึ้นและอยู่บนพื้น
The figure wore a black tight-fitting ninja outfit. Even their face was concealed under the cloak. This person’s aura felt as though it’d been concealed in a void — entirely undetectable. It felt like the Shadow Devil’s void-form!
เรือนร่างนั้นสวมใส่ชุดนินจารัดรูป แม้แต่ใบหน้าก็ถูกปกปิดภายใต้ผ้าคลุม แม้ว่านางจะสวมใส่ชุดนินจา ทว่าเนี่ยหลีก็ยังคงเห็นเรือนร่างอันเร่าร้อนผ่านชุดของนาง.ปราณของบุคคลนี้รู้สึกเหมือนว่ามันยังคงถูกซ่อนไว้อยู่ในรูปแบบปกปิด-จนไม่สามารถที่จะตรวจจับได้.มันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นรูปลักษณ์ของเงาอสูร.
That person slowly walked towards Nie Li. Although she wore a ninja outfit, Nie Li could still see her fiery figure through her clothes. She had a perky, plump butt with beautifully long and slender legs. The fullness of her chest displayed extreme temptation.
บุคคลดังกล่าวค่อยๆเดินเข้ามาหาเนี่ยหลี.แม้ว่าเธอจะสวมชุดนินจาที่ล้นออกมา.เนี่ยหลีก็ยังคงมองเห็นความเร่าร้อนของเธอผ่านชุดที่สวมใส่.เธอช่างปราดเปรียว,นางมีบั้นท้ายที่แฝงแรงสะท้อน และอวบอิ่ม กับเรียวขาที่ยาว และเพรียวงาม.หน้าอกที่คับแน่นช่างดูน่ายั่วยวนยิ่งนัก.
In every steps she took, her beautiful figure gave off an astonishing charm. A strongly fragrant scent wafted over.
ในทุกๆก้าวที่เธอเดิน,ความสวยของเธอนั้นช่างดูมีเสน่ห์จนน่าประหลาดใจ.กลิ่นหอมจางๆโปรยออกมา.

Her fiery figure alone was enough to mesmerise countless men, until they were head over heels for her.
เพียงเรือนร่างราวอัคคีของนาง ก็เพียงพอแล้วที่จะสะกดบุรุษเหลือคณานับ ให้ยอมสยบอยู่แทบเท้า

Although Nie Li couldn’t see her face, her knew that he was definitely devastatingly beautiful.
แม้ว่าเนี่ยหลีจะไม่อาจยลใบหน้าของนาง เขาก็ตระหนักได้ว่านางคือ หญิงงามล่มเมือง
She slowly moved towards Nie Li, step by step, as she penetrated his heart with faint traces of killing intent. Nie Li felt the blood in his body solidify. She gradually walked in front of him. He was displayed right in front of her with his limbs stretched in all four directions, like a naked lamb on the cooking rack.
เธอเคลื่อนตัวช้าๆไปหาเนี่ยหลี,ทีละก้าวๆ,ขณะที่เธอเจาะผ่านเข้าไปในใจเขาด้วยร่องรอยเจตจำนงแห่งการสังหาร.เนี่ยหลีรู้สึกถูกตรึงจนร่างกายของเขาไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนไปไหนได้.เธอค่อยๆเดินมาข้างหน้าของเขา.เขาที่อยู่ต่อหน้าของเธอนั้นได้ถูกยึดแขนขาทั้งสี่ทิศทาง,เหมือนกับลูกแกะโลนๆบนชั้นวางทำอาหาร.

With a twitch of her right hand, a sharp dagger appeared that shined with chilling light.
ด้วยการบิดมือขวาของเธอ,มีดสั้นที่แหลมคมก็ประปรากฏขึ้นมาส่องแสงแห่งความเหน็บหนาวออกมา.

“Someone asked me to take your life. However… killing you just like that would be such a waste of a good leather purse. So, I’ve decided to play with you a bit. if you serve me well, then who knows? I might even grant you an easy death!” Her voice was sharp and carried traces of seductiveness. She positioned the dagger between his thighs and cut apart his pants, revealing the skin beneath. The blade left shallow bloodstains.
"บางคนได้ขอให้ข้ามาเอาชีวิตของเจ้า.อย่างไรก็ตาม.การสังหารเจ้าก็เหมือนการทำลายกระเป๋าหนังชั้นดี.งั้นข้าตัดสินใจว่าจะเล่นกับเจ้าสักหน่อย.ถ้าเจ้าบริการข้าอย่างดี,ดังนั้นใครจะรู้ล่ะ?ข้าอาจจะอนุญาตให้เจ้าได้ตายแบบไม่ทรมาน!"เสียงของเธอที่บาดลึกและมีร่องรอยแห่งความยั่วยวนใจปนอยู่ด้วย.เธอนำมีดสั้นไปวางที่ต้นขาและเริ่มที่จะตัดกางเกงของเขาออก,เผยให้เห็นผิวหนังข้างใต้นั่น.มีดนั้นได้กรีดผ่านไม่ลึกนักจนมีรอยเลือดขึ้นมา.

Nie Li felt a shiver emanate from his crotch, as the dagger was only an inch away from his important parts. Nie Li felt his scalp tingle.
เนี่ยหลีรู้สึกสั่นระรั่วออกมาจากระหว่างขาของเขา.ขณะที่มีดสั้นนั้นห่างแค่เพียงหนึ่งนิ้วจากจุดสำคัญของเขา.เนี่ยหลีรู้สึกเสียวไปถึงสันหลังเลย.


“Please wait for a moment, Senior. I wonder, who is the one who sent Senior over here? Who have I offended? Even if I must die, at least let me die while fully knowing!” Nie Li shifted his train of thought as he pondered over his opponent’s intentions.

"โปรดรอก่อนสักครู่,ผู้อาวุโส.ข้ามีข้อสงสัย,ใครเป็นคนที่ส่งผู้อาวุโสมาที่นี้อย่างนั้นรึ?ใครคือคนที่ข้าไปล่วงเกินกัน? ถ้าหากว่าข้าจะต้องตาย,อย่างน้อยให้ข้าได้รับรู้ก่อนที่จะตาย!"เนี่ยหลี่แสดงกระแสความคิดของเขาขณะที่เขาพูดออกมาไปยังเจตจำนงของฝ่ายตรงข้ามของเขา


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)43 ความคิดเห็น:

 1. น้ำตาจะไหล ขอบคุณครับ

  ผมนี่ ลงแดงหนักมาก

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ นีกว่าวันนี้จะอดซะแล้ว

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณคับ รอทั้งวันเลย

  ตอบลบ
 4. ขอบคุงคับ รอเรื่อยๆคับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุงคับ รอเรื่อยๆคับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ เริ่มลึกลับ ขึ้นอีกแล้ว พระเอก จะหนีรอดอย่างไร อยากรู้มาก

  ตอบลบ
 7. ขอขอบคุณทีมแปลครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมาก ขออีกตอนนะวันนี้ TT

  ตอบลบ
 9. ไอ่พี่หลี่ จะโดนตัดเจี้ยว ซะแล้ว!!5555

  ตอบลบ
 10. ไอ่พี่หลี่ จะโดนตัดเจี้ยว ซะแล้ว!!5555

  ตอบลบ
 11. ลุ้นละทึกเลย จะรอดไหม ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 12. ตอนหน้า เนี่ยลี่ เป็นขันที เนื่อง จากโดนตัดไข่

  ตอบลบ
 13. ขอบคุนครับได้อีกสักตอนจะเป็นพระคุนมากครับจะได้นอนหรับสบาย

  ตอบลบ
 14. ทำไมไม่หนี้เข้าม้วนภาพไป

  ตอบลบ
 15. นิสัยชั่งเหมือนกันสะจิง [จบ]

  ตอบลบ
 16. โดนแม่เมีย ขู่แล้ว!!!(คนที่ 3)

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณ ชุดสีดำของนินจาที่รัดรูปจนล้น

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับ อยากอ่านตอนต่อแล้ว แล้วเนียหลี่ ก็โดนตอน แล้วสำเร็จ คำภีทานตะวัน

  ตอบลบ
 19. จะโดนตอนแน่ๆเลย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 20. แม่ยายนี้โหดมากนะกล้าทำร้ายลูกเขยอีกพี่ลี้สู้ๆนะทีมแปลด้วยนร้าใจจร้า

  ตอบลบ
 21. แม่ยายนี้โหดมากนะกล้าทำร้ายลูกเขยอีกพี่ลี้สู้ๆนะทีมแปลด้วยนร้าใจจร้า

  ตอบลบ
 22. Nie Li extended his perceptions, with his senses on full alert.
  เนี่ยหลีได้ขยายขอบเขตการรับรู้ ด้วยประสาทสัมผัสที่ระวังภัยเต็มที่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เถาว์พลัง = เถาพลัง
   นั่นไม่ได้หมายความว่า = นั่นหมายความว่า

   ลบ
  2. honing in = เล็งเป้า (ไม่ควรแปลทีละตัว สำนวน หรือ สแลงมักตามด้วยบุพบท)

   The invisible energy continue honing in on him.
   พลังที่มองไม่เห็นยังคงเล็งเป้ามาที่เขา

   ลบ
  3. He must’ve been overthinking it.
   เขาต้องคิดมากเกินไปแน่

   ลบ
  4. ประโยคข้างล่างนี้พลาดมาก แต่ต้องยอมรับ จินตนาการเยี่ยม คิดได้ไงเนี่ย อิอิ

   vibrated back and forth = กระเด้งหน้ากระเด้งหลัง (แปลแบบให้เข้าใจ แต่เดี๋ยวจะแปลแบบสละสลวยครับ)
   shock = การสะเทือน (ไม่ได้แปลว่า สยองขวัญ อย่างที่เข้าใจ)

   and vibrated back and forth from the shock.
   และสะท้านไปมาจากแรงสะเทือน

   ลบ
  5. Even = แม้แต่
   Even if = แม้ว่า
   be rendered = ถูกทำ (เป็น passive voice)
   totally = โดยสิ้นเชิง

   Even the vine had been rendered totally useless!
   แม้แต่เถาพลังก็ถูกกระทำให้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

   ลบ
  6. outfit = เสื้อผ้าทั้งชุด (ตอนนี้รู้สึกว่า จินตนาการเยอะจัง รัดรูปจนล้น เห็นภาพเลยครับ)
   Even = แม้แต่ (ย้ำอีกครั้ง)

   figure = เรือนร่าง

   The figure wore a black tight-fitting ninja outfit. Even their face was concealed under the cloak. Although she wore a ninja outfit, Nie Li could still see her fiery figure through her clothes.
   เรือนร่างนั้นสวมใส่ชุดนินจารัดรูป แม้แต่ใบหน้าก็ถูกปกปิดภายใต้ผ้าคลุม แม้ว่านางจะสวมใส่ชุดนินจา ทว่าเนี่ยหลีก็ยังคงเห็นเรือนร่างอันเร่าร้อนผ่านชุดของนาง

   ลบ
  7. She had a perky, plump butt with beautifully long and slender legs.
   นางมีบั้นท้ายที่แฝงแรงสะท้อน และอวบอิ่ม กับเรียวขาที่ยาว และเพรียวงาม

   ลบ
  8. Her fiery figure alone was enough to mesmerise countless men, until they were head over heels for her.
   เพียงเรือนร่างราวอัคคีของนาง ก็เพียงพอแล้วที่จะสะกดบุรุษเหลือคณานับ ให้ยอมสยบอยู่แทบเท้า

   ลบ
  9. ประโยคข้างล่างนี้ ต้นฉบับภาษาอังกฤษปรู๊ฟพลาด her knew ต้องเปลี่ยนเป็น he knew ตามต้นฉบับภาษาจีนครับ
   devastatingly beautiful = งามล่มเมือง

   Although Nie Li couldn’t see her face, her knew that she was definitely devastatingly beautiful.
   แม้ว่าเนี่ยหลีจะไม่อาจยลใบหน้าของนาง เขาก็ตระหนักได้ว่านางคือ หญิงงามล่มเมือง

   ลบ
  10. killing you just like that would be such a waste of a good leather purse.
   การสังหารเจ้าก็เหมือนการทำลายกระเป๋าหนังชั้นดี

   ลบ
  11. ขอบคุณมากเลยครับ สวยงาม

   ลบ