วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 361 – Assassin?

Tale of the demon and god novel Chapter 361 – Assassin?

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 361 นักฆ่า?


บทที่ 361 นักฆ่า?

5-fate!
5- ลิขิตวิญญาณ
Nie Li could sensed that the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s physique had also been strengthened by a lot.
เนี่ยหลีสามารถรับรู้ได้ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายของเทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้นได้เพิ่มขึ้นมามากมายนัก.

Now that he’d reached 5-fate, there were five fate souls floating within his soul realm, revolving nonstop. That fifth fate soul constantly provided him with Heavenly Energy.
ตอนนี้เขาได้ไปถึงระดับ 5 ลิขิต.มีห้าลิขิตวิญญาณลอยอยู่ในเขตแดนวิญญาณของเขา.หมุนโคจรไม่หยุด.ลิขิตวิญญาณที่ห้าเริ่มคงที่ด้วยพลังงานสวรรค์ของเขา.


Now, Guo Huai was extremely disheartened. He’d executed so many Wind Cannons that he’d nearly exhausted all of his Heavenly Energy.
ตอนนี้,กัวหวยได้ขวัญเสียเป็นอย่างมาก.เขาได้ยิงปืนใหญ่สายลมไปมากมาย จนกระทั่งพลังงานสวรรค์ของเขาก็ใกล้จะหมดแล้ว.

However, he still couldn’t get rid of Nie Li. He never thought that his actions would allow Nie Li to reach 5-fate. The badly wounded physique of the Bloodwing Saint Jiao-dragon was already fully recovered.
แต่ถึงอย่างนั้น,เขาก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดเนี่ยหลี.เขาไม่เคยคิดเลยว่าการกระทำของเขานั้นจะทำให้เนี่ยหลีนั้นไปถึงลิขิตวิญญาณที่ 5.บาดแผลฉกรรจ์ตามร่างกายของเทพมังกรวารีปีกโลหิตได้รับการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว.

Guo Huai furiously roared as he leapt and pounced at Nie Li. He swiped his huge palm towards Nie Li’s head.
กูหวยคำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวขณะที่เขากระโดดและกระโจนไปที่เนี่ยหลี.เขากวาดฝ่ามือขนาดใหญ่ไปที่ศีรษะของเนี่ยหลี.

He absolutely couldn’t allow Nie Li to fully grasp the power of 5-fate!
เขาไม่สามารถยอมให้เนี่ยหลีพร้อมเต็มที่กับพลังระดับ 5 ลิขิตอย่างแน่นอน!


Long Yuyin and Xiao Yu couldn’t help to shouting at the same time, “Be careful!”
หลงยู่หยิ๋นและเซี่ยวหยู๋อดไม่ได้เลยที่จะตะโกนออกไปในเวลาเดียวกัน,"โปรดระวัง!"

Just as the Nethermoon Draconic Beast’s huge palm was about to land on Nie Li’s head, Nie Li suddenly opened his eyes as a sharp ray of light flashed through them.
ขณะที่ฝ่ามือขนาดใหญ่ของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์กำลังลงไปที่ศีรษะของเนี่ยหลี,ทันใดนั้นเนี่ยหลีก็เปิดตาของเขาโดยมีลำแสงอันแหลมคมปรากฏขึ้นมาในตาคู่นั้น.

Usually, a person would need several hours to fully grasp their power upon reaching 5-fate. However, that wasn’t the case for Nie Li. After reaching 5-fate, he quickly activated the [Heavenly God] cultivation technique to hasten the development of his fifth fate soul. Through various methods, he’d already fully grasped the power of 5-fate.
ปรกติแล้ว คนทั่วไปต้องใช้เวลาหลายชั่วยาม เพื่อที่จะผนึกพลังปราณ ลิขิตที่ห้าให้รวมศูนย์ แต่นั่นไม่ใช่สำหรับเนี่ยหลี หลังบรรลุห้าลิขิต เขาได้ใช้เทคนิคการบ่มเพาะพลัง[เทพวิถีฟ้า] ช่วยเร่งปลูกขยายปราณของลิขิตวิญญาณที่ห้า เมื่อเสร็จสิ้นสารพัดวิธี เขาก็ได้ผนึกพลังปราณลิขิตที่ห้าให้รวมศูนย์ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว


How could he be that fast? Guo Huai saw Nie Li open his eyes and his heart shook.
เขาสามารถทำมันอย่างรวดเร็วได้อย่างไรกัน?กัวหวยมองเนี่ยหลีที่ลืมตาขึ้นมาและใจของเขาถึงกับสั่นไปมา

It was already too late for Guo Huai to react. Nie Li let out a deep roar, shook his wings, tilted his body, and mercilessly charged towards the Nethermoon Draconic Beast with his back1.
มันสายเกินไปแล้วที่กัวหวยจะโต้ตอบได้.เนี่ยหลีได้ปล่อยเสียงคำรามดังลั่น,พร้อมทั้งส่ายปีกไปมา,เอนร่างกายและพุ่งไปข้างหน้าอย่างไร้ปราณีไปยังสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์โดยใช้แผงหลังนำ

*Boom!*
*บูมม!*

A heavy noise sounded as the two huge beasts collided.
เกิดเสียงดังสนั่นเมื่อสัตว์อสูรขนาดใหญ่สองตัวชนกัน.

The students of the East District felt their scalps tingle at the scene. Nie Li had used his back spikes to ram the Nethermoon Draconic Beast!
เหล่านักเรียนของเขตตะวันออกต่างรู้สึกเสียวสันหนังเมื่อเห็นฉากดังกล่าว.เนี่ยหลีใช้เดือนข้างหลังกระทุ้งไปยังสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์!
The Nethermoon Draconic Beast had issued a horrific scream. It’d been pierced by hundreds of spikes, and every single one of them was extremely sharp and left a deep bloody hole in it’s body. Fresh blood poured from the wounds.
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ปล่อยเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวออกมา.มันได้ถูกเสียบเข้าโดยเดือยแหลมกว่าหนึ่งร้อยแท่ง.และทุกๆอันนั้นก็แหลมคมยิ่งนัก แล้วเลือดที่ห้ออยู่ในหลุมตามร่างกายก็ไหลออกมา.เลือดสดๆชโลมไปทั่วบาดแผล.

Guo Huai miserably shrieked. He thoroughly hated Nie Li and his Bloodwing Saint Jiao-dragon. From that collision, the Nethermoon Draconic Beast’s body was filled with bloody holes. He felt pain from every single one of them!
กัวหวยร้องออกมาอย่างน่าสังเวช.เขาเกลียดเนียหลีและเทพมังกรวารีปีกโลหิตเป็นอย่างมาก.จากการเข้าชนกันนั้น.สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ก็เต็มไปด้วยหลุมเลือด.เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเป็นอย่างมากในแต่ละรูที่เขาได้รับ.


Before Guo Huai could react, Nie Li furiously roared and charged at the Nethermoon Draconic Beast again.
ก่อนที่กัวหวยจะสามารถตอบโต้ได้,เนี่ยหลีก็คำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวและกระโจนไปยังสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์อีกครั้ง.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Energies exploded on the stage as the Nethermoon Draconic Beast continued getting rammed by the Bloodwing Saint Jiao-dragon and wailed even more miserably.
เกิดพลังงานขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นบนเวทีขณะที่สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์โดนกระทุ้งโดยเทพมังกรวารีปีกโลหิตและส่งเสียงโหยหวนอย่างน่าอนาถเป็นอย่างมาก.

For the Nethermoon Draconic Beast, this experience was even worse than Hell!
สำหรับสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์นั้น,คงได้รับประสบการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าตกนรกซะอีก.


Now that he’d reached 5-fate, Nie Li had grasped two more of the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s combat abilities. However, he didn’t plan to display them, since he could already win against Guo Huai with what he’d already shown. He’d already displayed sufficient talent, so he could keep those two combat abilities as hidden trump cards.
ตอนนี้นั้นเขาได้ไปถึงลิขิตที่ 5,เนี่ยหลี่ได้เข้าใจความสามารถในการต่อสู้เพิ่มขึ้นมาสองอย่างของเทพมังกรวารีปีกโลหิต.อย่างไรก็ตาม,เขาก็ไม่ได้มีแผนที่จะแสดงพวกมันออกมา,เมือเขานั้นสามารถที่จะชนะกัวหวยได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้ว.เขาได้แสดงความสามารถที่เพียงพอแล้วดังนั้นความสามารถการต่อสู้ทั้งสองนั้นจึงควรจะเก็บไว้เป็นไพ่ตาย.

After experiencing all sorts of events in his previous life, Nie Li had learned an important lesson; no matter what happened, he always had to conceal some cards. Those without hidden trump cards died too easily.
หลังจากที่มีประสบการณ์ที่ต้องพบกับหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตที่แล้วของเขา,เนี่ยหลีได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมา.ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,เขาจำเป็นต้องซ่อนไพ่บางอย่างไว้.หากไร้ซึ่งไพ่ตายซ่อนเอาไว้แล้วละก็ จะตายได้อย่างง่ายดาย.

Thanks to Nie Li’s furious ramming, the Nethermoon Draconic Beast was sent flying. When he landed on the ground some distance away, he remained there, completely bloodied and unable to stand.
จากการพุ่งชนอย่างบ้าระห่ำของเนี่ยหลี, สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ได้ถูกส่งให้ลอยออกไป.ส่งให้เขาตกลงที่พื้นที่ห่างออกไป,เขานอนกองอยู่ตรงนั้น,ร่างกายแน่นิ่งและไม่สามารถที่จะยืนขึ้นได้.


Venerable Flameless never expected Guo Huai to lose. He was furiously enraged in his heart as he scolded, “Trash!”
จ้าวไร้โทสะไม่คาดคิดเลยว่ากัวหวยจะพ่ายแพ้.เขาโกรธเกรี้ยวในหัวใจอย่างมากและเขาก็แค่นเสียงออกมา,"เจ้าคนไร้ค่า!"

Now that the Nethermoon Draconic Beast could no longer stand, Nie Li rapidly withdrew the Bloodwing Saint Jiao-dragon, shrank back to his human form, and leapt off the stage. He turn to Venerable Flameless, Huang Yu, and Nanmen Tianhai, and asked, “Two Elders, I’ve already won your two battles. The test should be over, right?”
ตอนนี้นั้นสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ไม่สามารถที่จะยืนขึ้นได้อีกต่อไปแล้ว,เนี่ยหลีคืนร่างเทพมังกรวารีปีกโลหิต,หดลงกลายเป็นรูปแบบมนุษย์.และกระโดนลงมาจากเวที.เขาหันหน้าไปหาจ้าวไร้โทสะ,หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่และถามว่า "ผู้อาวุโสทั้งสอง,ข้าได้ชนะสองการต่อสู้แล้ว.การทดสอบนี้ควรที่จะจบ,ใช่ใหม?"

Students of the East District weren’t able snap out of it for quite some time.
เหล่านักเรียนของเขตตะวันออกไม่สามารถที่จะตั้งสติอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

As a newcomer, he’d actually managed to defeat so many experts of the East District and directly enter the top two hundred ranks. Something like this definitely hadn’t happened for hundreds of years!
เพราะผู้มาใหม่,เขาได้จัดการล้มเหล่าผู้เชี่ยวชาญของเขตตะวันออกไปหลายคนและเข้าไปสู่สองร้อยอันดับแรก.สิ่งดังกล่าวเช่นนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในร้อยปีมาแล้วอย่างแน่นอน.

Nie Li’s talent was indeed shocking, especially that mutated Dragon Bloodline God Level demon spirit of his. It left everyone with a deep impression.
พรสวรรค์ของเนี่ยหลีนั้นช่างน่าตกตะลึงจริงๆ,โดยเฉพาะการกลายพันธ์ของจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าของเขา.มันทำให้ทุกๆคนนั้นประทับใจอย่างมาก.

“Nie Li has managed to win against two Senior Brothers. His test for today shall come to an end here!” Huang Yu laughed as he looked at Venerable Flameless, who sat beside him. “I wonder what opinions Venerable Flameless might have on the matter?”
"เนี่ยหลีได้จัดการชนะสองศิษย์พี่.การทดสอบของเขาวันนี้ควรที่จะเสร็จสิ้นแล้ว!"หวงหยูหัวเราะขณะที่เขาจ้องมองไปที่จ้าวไร้โทสะ,คนที่นั่งอยู่หลังของเขา."ข้าสงสัยว่าท่านจ้าวไร้โทสะมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องดังกล่าวนี้?"

“Leave it, then!” Venerable Flameless said in a low voice as he swept an eye over Nie Li. His plots against Nie Li haven’t succeeded this time, and it’d definitely be harder for him to do so in the future. He still wasn’t resigned to it, but there was nothing he could do. He knew that Hierarch Skycloud had probably noticed what was going on. He no longer had a chance here; therefore, he could only leave things as they were.
"ยอมรับ,ตามนั้น!"จ้าวไร้โทสะพูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำ ขณะที่เขากวาดสายตามองไปยังเนี่ยหลี.แผนของเขาที่จะจัดการเนี่ยหลีไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ในเวลานี้,และมันคงจะเป็นการยากอย่างแน่นอนที่เขานั้นจะดำเนินเรื่องดังกล่าวในอนาคต.เขายังไม่ถอดใจกับเรื่องดังกล่าว,แต่มันก็ไม่มีเรื่องที่เขาสามารถทำได้.เขารู้ว่านักบุญเมฆาล่องลอยอาจจะสังเกตเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้.เขาไม่มีโอกาสที่นี่ ดังนั้นเขาทำได้เพียงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันเป็น.


After Nie Li had finished, Lu Piao, Gu Bei, and the rest also went up to challenge some Senior Brothers.
หลังจากที่การทดสอบของเนี่ยหลีจบแล้ว,หลู่เพียว,กู่เป่ยและพรรคพวกของเขาก็ได้ขึ้นไปท้าทายกับเหล่าศิษย์พี่.

Although Lu Piao and Gu Bei’s performances were extremely outstanding, thanks to Nie Li’s performance before them, the students of the East District weren’t in as much of a shock as they would’ve been.
แม้ว่าการแสดงของหลู่เพียวและกู่เป่ยจะโดดเด่นเป็นอย่างมาก,เพราะการแสดงของเนี่ยหลีก่อนหน้าพวกเขานั่นเอง,เหล่านักเรียนจากเขตตะวันออกจึงไม่ได้ตกตะลึงกับพวกเขามากนัก.

From this day onwards, Nie Li was a disciple of the East District. However, his aim was to enter the Central District as soon as possible and quickly grasp the power and a position within the Divine Feathers Sect. He didn’t have any more idle time!
จากวันนี้ไปจนถึงวันข้างหน้า,เนี่ยหลีก็ได้เป็นศิษย์ของเขตตะวันออก,อย่างไรก็ตาม,เขาต้องมุ่งไปยังเขตภาคกลางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะต้องคว้าอำนาจและตำแหน่งภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ มาให้ได้โดยเร็ว.เขาไม่มีเวลาที่จะนิ่งเฉยได้อีกแล้ว.

The competition ended and the crowd on the field slowly dispersed.
การแข่งขันก็ได้เสร็จสิ้นลงและเหล่าฝูงชนก็ค่อยๆทยอยออกไปช้าๆ.
The news that Nie Li had entered the East District’s top two hundred from the moment he entered quickly spread throughout the Skysoul Institute. The news also gradually spread throughout the rest of the Divine Feathers Sect and the other disciples started to pay attention to the rising genius.
ข่าวที่เนี่ยหลีได้เขามายังเขตตะวันออกและเข้ามาอยู่ในสองร้อยอันดับแรกนั้นได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วภายในสถาบันวิญญาณสวรรค์.ข่าวดังกล่าวนั่นก็ได้ค่อยๆแผ่ออกไปทั่วนิกายขนนกแห่งทวยเทพด้วยเหมือนกัน และเหล่าศิษย์ทั้งหลายก็เริ่มที่จะให้ความสนใจในอัจฉริยะดาวรุ่งคนนี้.

After his battle with Guo Huai, Nie Li stopped receiving transmissions from Hierarch Skycloud and had no idea what his views were on the matter. Either way, if Hierarch Skycloud had something to say, then he’d definitely send someone with summons for Nie Li. Since Nie Li had just entered 5-fate, he had to resume cultivating as soon as possible to consolidate his cultivation.
หลังจาการต่อสู้กับกัวหวย,เนี่ยหลีก็หยุดได้รับการส่งเสียงผ่านลมปราณจากนักบุญเมฆาล่องลอยและไม่รู้เลยว่าเขามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร.ด้วยเรื่องดังกล่าว,ถ้านักบุญเมฆาล่องลอยมีเรื่องบางอย่างที่จะบอก,งั้นเขาคงต้องส่งคนมาเรียกเนี่ยหลีอย่างแน่นอน.เมือเนี่ยหลีอยู่แค่เพียงระดับ 5-ลิขิต,เขาจึงต้องเริ่มต้นในการบ่มเพาะพลังอีกครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะให้การบ่มเพาะพลังของเขามั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

As for Li Xingyun, Lu Piao and Gu Bei, they went on to carry out their plan. Recently, there’d been a steady influx of geniuses joining both the Demon and Heavenly Path Leagues. Aside from the Demon League’s generous treatment of its members, Nie Li’s name caused a huge effect.
ขณะที่หลีชิงหยุน,หลู่เพียวและกู่เป่ย.พวกเขาต้องดำเนินตามแผนพวกเขา.เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเข้าร่วมอย่างมากมายของเหล่าอัจฉริยะทั้งพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์.นอกเหนือจาการดูแลอย่างเอื้อเฟื้อของพันธมิตรอสูรแก่เหล่าสมาชิก,ชื่อของเนี่ยหลีก็เป็นสาเหตุที่มีผลกระทบใหญ่มาก
With a talent like Nie Li’s, who knew how high he’d grow in the future? Following Nie Li was definitely a commitment with prospects!
ด้วยพรสวรรค์ของเนี่ยหลี,ใครจะรู้ว่าเขานั้นจะเติบโตและไปได้ไกลเท่าไหร่ในอนาคตล่ะ? การติดตามเนี่ยหลีจึงเป็นการผูกมัดความคาดหวังของพวกเขา.

The night gradually darkened.
ค่ำคืนที่ค่อยๆเต็มไปด้วยความมืดมิด.

Nie Li continued his cultivation, as usual, and his fate soul had finally stabilised. Tomorrow, he’d be able to store his fate soul in the Soul Hall and head out again to the outside world. Things would be much safer for him, after he placed his fate soul in the Soul Hall.
นี่ยหลีบ่มเพาะพลังของเขาต่อไป,ตามปรกติ,และในที่สุดลิขิตวิญญาณของเขาก็มั่นคง.พรุ่งนี้เขาจึงสามารถที่จะนำลิขิตวิญญาณของเขาไปเก็บไว้ที่ห้องโถงวิญญาณและมุ่งหน้าไปยังดินแดนนอกโลกอีกครั้ง.ด้วยวิธีดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกับเขามาก,หลังจากที่นำลิขิตวิญญาณไปฝากไว้ที่ห้องโถงวิญญาณแล้ว.


Nie Li quietly sat, enshrouded by a powerful aura. He’d already finished cultivating the first few lines of the [Heavenly God] technique’s first chapter! He didn’t know when he’d finish the entirety of the first chapter.
เนี่ยหลีนั่งอยู่เงียบ,ปราณที่ทรงพลังปกคลุมไปทั่ว.เขาได้บ่มเพาะพลังบทแรกเสร็จเพียงบางส่วนของเทคนิคบ่มเพาะพลัง[เทพวิถีฟ้า],เขาไม่รู้ว่ามันจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ในบทแรกของทั้งหมดนี้.
He quietly meditated on the profound intents contained in the [Heavenly God] cultivation technique. Insights flitted across his heart.
เขาพิจารณาใคร่ครวญเงียบๆในเจตจำนงแห่งความลึกซึ้งที่อยู่ข้างในเทคนิคบ่มเพาะพลังของ[เทพวิถีฟ้า]ให้มันหยั่งลึกเข้าไปในจิตใจของเขา

Just when he was about to enter the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, he suddenly sensed a peculiar aura. He immediately put away the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting and looked at the door with alertness.
แค่เพียงเขานั้นจะเข้าไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ทันใดนั้นเขาก็รับรู้ได้ถึงปราณที่แปลกประหลาด.เขาได้เก็บจิตกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาในทันที.และมองไปที่ประตูด้วยความระมัดระวัง.


A strong wind blew through and forced the door open.
สายลมที่แข็งแกร่งพัดผ่านเข้ามาและผลักประตูให้เปิดขึ้น.

“Who’s there?” Nie Li coldly barked as he peered outside. It was dark out there, without the shadow of a single person.
"ใครอยู่ตรงนั้น?" เนี่ยหลีตะโกนออกไปอย่างเย็นชาขณะที่เขาเพ่งไปยังข้างนอก.มันมีแต่ความมืดที่อยู่ตรงนั้น,ไร้ซึ่งเงาของคนใดๆ.

Nie Li sensed imminent danger. There was no way that the wind could just blow open the door like that and he couldn’t see anyone outside, nor could he sense the trace of anyone nearby. This proved that the other party possessed strength that far surpassed his own. He had no idea where the other party was hiding themselves. Nie Li mobilised his Heavenly Energy and prepared to engage in battle.
เนี่ยหลีรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จวนตัว.มันไม่มีทางที่ลมจะสามารถเปิดประตูออกมาได้และนอกจากนี้เขายังไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรข้างนอกได้,ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงร่องรอยของใครที่อยู่ใกล้ๆ.นี่เป็นการพิสูจน์ได้ว่าฝั่งตรงข้ามนั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งมากกว่าเขาเป็นอย่างมาก.เขาไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นพวกเขาได้ซ่อนตัวอยู่ที่ใด.เนี่ยหลีรวบรวมพลังงานสวรรค์และเตรียมตัวที่จะเข้าต่อสู้.


Could it be…?
มันอาจจะเป็น
Had Venerable Flameless sent assassins over?
จ้าวไร้โทสะได้ส่งนักฆ่ามาอย่างนั้นรึ?

With a flick of his right hand, the Thunder God’s Meteorite Sword appeared, as well as his Grade 6 Artifacts. But even so, Nie Li couldn’t sense the slightest thing. Just what kind of realm was his opponent in?

ด้วยการสะบัดมือขวา ดาบวายุเทพอสนีก็ปรากฏขึ้น พร้อมกับศิลปะวัตถุระดับหก,แต่แม้กระนั้น,เนี่ยหลีก็ไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งใดได้.คู่ต่อสู้ที่เข้ามาจะมีระดับเพียงใดกันนะ?ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)53 ความคิดเห็น:

 1. รีเฟรชทั้งวันเลยย ขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เหมือนกันเลย นั่งรีเฟรชรอทั้งวัน ^^

   ลบ
 2. นึกว่าวันนี้จะอดได้อ่านแร่ะ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 3. c
  ตอนนี้แหละที่รอมาทั้งอาทิด อิอิ

  ตอบลบ
 4. นึกว่าวันนี้จะอดได้อ่านแร่ะ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 5. สุดยอด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ลืม ขอบคุณ ขอบคุณผู้แปลทั้งหลาย ตอนหน้ามาไวไวนะ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณกร๊าฟ. นอนหลับละวันนี้

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ ทีมแปลที่แปลเรื่องดีดีให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 9. รอเสมอนึกว่าจะไม่มาแล้ว

  ตอบลบ
 10. รอเสมอนึกว่าจะไม่มาแล้ว

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากครับ รอทั้งวันเลย ดีใจมากครับ

  ตอบลบ
 12. ตอนที่รอคอย เกือบลงแดง อิอิ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับรัเฟรชทั้งวันเหมือนกัน 5555

  ตอบลบ
 14. รีเฟรชทั้งวันเลย ขอบคุณค่า

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมาดครับ (ตอนนี้โครตค้าง)

  ตอบลบ
 16. ในที่สุดก็มา ตั่งหน้าตั่งตาคอยทั้งวัน ขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 17. กลายเป้นเสพติดขั้นรุนแรง วันนี้เหมือนจะลงแดง ขอบคุณมากครับรอดตายละ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากครับ รอทั้งวันเลย ดีใจมากครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณครับ รอมาทั้งวันแล้ว

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณครับ รอมาทั้งวันแล้ว

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณครับ ตื่นเต้นทุกๆตอนเลย สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 22. execute = ดำเนินงาน, ฆ่า ในที่นี้คือ ยิง (เพื่อฆ่า)

  He’d executed so many Wind Cannons that he’d nearly exhausted all of his Heavenly Energy.
  เขาได้ยิงปืนใหญ่สายลมไปมากมาย จนกระทั่งพลังงานสวรรค์ของเขาก็ใกล้จะหมดแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. grasp = ผนึกปราณ (ในที่นี้)
   development = ปลูกขยายปราณ (ในที่นี้)
   Through = ตลอด, เสร็จสิ้น
   ถ้าเคยอ่านนิยายกำลังภายในมา ก็นี่แหละครับ สำนวนท่าน น.นพรัตน์ ว.ณ เมืองลุง

   Usually, a person would need several hours to fully grasp their power upon reaching 5-fate. However, that wasn’t the case for Nie Li. After reaching 5-fate, he quickly activated the [Heavenly God] cultivation technique to hasten the development of his fifth fate soul. Through various methods, he’d already fully grasped the power of 5-fate.

   ปรกติแล้ว คนทั่วไปต้องใช้เวลาหลายชั่วยาม เพื่อที่จะผนึกพลังปราณ ลิขิตที่ห้าให้รวมศูนย์ แต่นั่นไม่ใช่สำหรับเนี่ยหลี หลังบรรลุห้าลิขิต เขาได้ใช้เทคนิคการบ่มเพาะพลัง[เทพวิถีฟ้า] ช่วยเร่งปลูกขยายปราณของลิขิตวิญญาณที่ห้า เมื่อเสร็จสิ้นสารพัดวิธี เขาก็ได้ผนึกพลังปราณลิขิตที่ห้าให้รวมศูนย์ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

   ลบ
  2. Thanks to = เนื่องจาก (ถ้าแปลว่า ต้องขอบคุณ สำนวนต้องประชดมากกว่านี้ครับ)
   furious = บ้าระห่ำ (ช่วงนี้ไม่โกรธแล้วครับ กำลังดีใจมากกว่า)
   ram = ชน (ถ้าขวิต ต้องมีเขาครับ)

   Thanks to Nie Li’s furious ramming,
   จากการพุ่งชนอย่างบ้าระห่ำของเนี่ยหลี

   ลบ
  3. "Trash!" = "เจ้าคนไร้ค่า!"

   low voice = เสียงทุ้มต่ำ

   ลบ
  4. ประโยคข้างล่างนี่ แปลคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากครับ

   He no longer had a chance here; therefore, he could only leave things as they were.
   เขาไม่มีโอกาสที่นี่ ดังนั้นเขาทำได้เพียงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันเป็น

   ลบ
  5. ประโยคสุดท้าย
   With a flick of his right hand, the Thunder God’s Meteorite Sword appeared, as well as his Grade 6 Artifacts.
   ด้วยการสะบัดมือขวา ดาบวายุเทพอสนีก็ปรากฏขึ้น พร้อมกับศิลปะวัตถุระดับหก

   ลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 24. He had no idea where the other party was hiding themselves

  เขาไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามซ่อนตัวอยู่ที่ใด

  ตอบลบ