วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 360 – 5-fate

Tale of the demon and god novel Chapter 360 – 5-fate

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 360 ลิขิตวิญญาณที่ 5


บทที่ 360 ลิขิตวิญญาณที่ 5

The Nethermoon Draconic Beast is a kind of Dragon Bloodline beast that lives in wind caves. These creatures are born with the power to grasp the wind. The wind blades that they form can smash artifacts of the same level.
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์เป็นสัตว์อสูรสายเลือดมังกรจำพวกที่อาศัยอยู่ในปล่องภูเขาวายุ.เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังในการควบแน่วายุตั้งแต่กำเนิด.ดาบวายุที่พวกมันก่อรูปขึ้นนั้นสามารถที่จะฟาดฟันศิลปะวัตถุระดับเดียวกันได้

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*The wind blades flew towards Nie Li, like the invisible curves of the full moon.
ดาบวายุบินพุ่งมายังเนี่ยหลี.เหมือนกับเส้นโค้งลวงตาของจันทร์เพ็ญ


A dazzling gold light flickered off of the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s body as his aura continued to increase. A blazing heatwave spread throughout the area, coming from the Bloodwing Saint Jiao-dragon. He spat out a blazing dragon breath that collided with the wind blades.
แสงสีทองเปล่งประกายสุกใสออกมาจากร่างกายของเทพมังกรวารีปีกโลหิตขณะที่ปราณพลังของเขาเพิ่มขึ้น.คลื่นความร้อนลุกโชติช่วงกระจายออกไปทั่วบริเวณ,ออกมาจากเทพมังกรวารีปีกโลหิต.เขาพ่นลมหายใจมังกรพวยพุ่งเข้าไปชนกับดาบวายุ.*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


The dragon breath collided with several wind blades.
ลมหายใจมังกรชนเข้ากับดาบวายุหลายเล่ม.

The intense battle continued. Powerful energy wreaked havoc on the stage, threatening to destroy the surrounding barrier.
การต่อสู้ที่เข็มข้นยังคงดำเนินต่อไป.พลังงานที่ทรงพลังถูกปล่อยออกมาและสร้างความเสียหายกับเวทีการแข่งขัน,เสี่ยงที่จะทำลายกำแพงป้องกันโดยรอบ

The battle left the students dumbfounded. They weren’t in shock of Guo Huai’s strength; rather they were shocked that Nie Li could hold up for so long against a 9-fate like Guo Huai.
การต่อสู้ดังกล่าวสร้างความตื่นตะลึงแก่เหล่านักเรียน.พวกเขาไม่ได้ตกใจในความแข็งแกร่งของกัวหวย,หากแต่พวกเขานั้นตกตะลึงที่เนี่ยหลี่สามารถที่จะคงการต่อสู้ได้นานในการต่อสู้กับระดับ 9 ลิขิตเช่นกัวหวย

After all, Nie Li was just 4-fate. There were five fates of difference between them!
ต้องไม่ลืมว่าเนี่ยหลีนั้นมีแค่เพียง 4 ลิขิต.มีความแตกต่างถึงห้าลิขิตระหว่างพวกเขา!

To think that Nie Li had hidden so much!
ด้วยความคิดดังกล่าวเนี่ยหลีนั้นได้ซ่อนหลายอย่างไว้มากมาย!

Venerable Flameless furiously transmitted his voice over to Guo Huai. “What are you doing?! End him, quickly!”
จ้าวไร้โทสะโกรธเกรี้ยวและส่งเสียงผ่านลมปราณไปยังกัวหวย"เจ้ากำลังทำอะไรอยู่?ดับชีวิตเขาโดยเร็ว!"

Guo Huai was disheartened. Although Nie Li’s strength was inferior to his, Nie Li was extremely agile in battle. He managed to either dodge or destroy all of Guo Huai’s wind blades. The Bloodwing Saint Jiao-dragon’s strength greatly surpassed his expectations.
กัวหวยถึงกับขวัญเสีย.แม้ว่าความแข็งแกร่งของเนี่ยหลีจะด้อยกว่าเขา,เนี่ยหลีก็ยังมีความคล่องแคล่วเป็นอย่างมากในการต่อสู้.เขาสามารถที่จะหลบและทำลายดาบวายุของกัวหวยได้ทั้งหมด.ความแข็งแกร่งของเทพมังกรวารีปีกโลหิตมีมากนักเหนือกว่าที่เขาคาดการณ์ไว้.


*Roar!*
*โฮ๊ก!*

The Nethermoon Draconic Beast furiously roared as its chest rapidly expanded. His body size doubled as he rapidly gathered majestic Heavenly Energy in his mouth. His move caused a freezing pressure in the surrounding that forced the Bloodwing Saint Jiao-dragon to take several steps back.
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์โกรธเกรี้ยวคำรามออกมาขณะที่หน้าอกของมันขยายออกมาอย่างรวดเร็ว.ขนาดร่างกายของเขากลายเป็นสองเท่า ขณะที่พลังงานสวรรค์ที่น่าเกรงขามก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่ปาก. ด้วยการเคลื่อนไหวของเขาทำให้กดดันให้ทุกอย่างหยุดนิ่งและบังคับให้เทพมังกรวารีปีกโลหิตถอยหลังออกไปหลายก้าว.

Wind Cannon of the Nethermoon Draconic Beast!
ปืนใหญ่วายุของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์!

Nie Li was felt a chill in his heart and had to restrain his fear. The Nethermoon Draconic Beast’s Wind Cannon was a highly destructive attack!
เนี่ยหลีรู้สึกเย็นเยียบในใจของเขาและอดกดกลั้นความกลัวของเขาเอาไว้. ปืนใหญ่วายุของสัตว์มังกรอสูรเงาจันทร์มีพลังทำลายล้างสูง

Nie Li wanted to dodge it, but it was already too late.
เนี่ยหลีต้องการที่จะหลบมัน,แต่ก็สายไปเสียแล้ว.

So fast!
รวดเร็วยิ่งนัก.

The Nethermoon Draconic Beast abruptly spat out a huge wind ball that shot towards the Bloodwing Saint Jiao-dragon.
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์พ่นลูกบอลวายุออกมาอย่างรวดเร็วและยิงมันไปยังเทพมังกรวารีปีกโลหิต.

An invisible wind energy locked onto Nie Li and made it hard for him to move, even a little. That massive wind sphere was almost upon him as he struggled to dodged towards the side.
พลังงานวายุที่มองไม่เห็นถูกเล็งไปที่เนี่ยหลีและมันยากที่เขาจะหลบได้,แม้แต่เพียงเล็กน้อย.ลูกบอลวายุที่รุนแรงเมื่อใกล้จะโดนเขา.ขณะนั้นเขาก็พยายามที่จะหลบมันออกไปด้านข้าง.

*Boom!*
*บูมม!*
That wind cannon grazed past the Bloodwing Saint Jiao-dragon with a huge sound. The terrifying energy swept through and sent the Bloodwing Saint Jiao-dragon flying out.
ปืนใหญ่วายุเฉียดผ่านเทพมังกรวารีปีกโลหิตเกิดเสียงดังอย่างมาก.พลังงานที่น่ากลัวกวาดไปทั่วบริเวณและส่งให้เทพมังกรวารีปีกโลหิตลอยออกไป.

Nie Li suffered the heavy attack directly in his chest, and his limbs and part of his wings were shredded by the frightening energy. Fresh blood splattered everywhere. He flew out, impacting the ground so heavily that he instantly created a huge crater.
เนี่ยหลีบาดเจ็บจากการโจมตีเข้าที่หน้าอกของเขา,แขนของเขาและปีกบางส่วนฉีกขาดออกมาจากพลังที่น่าเกรงขาม.เลือดสดๆสาดกระเซ็นไปทุกที่.ส่งผลให้พื้นที่หนาทึบกลายเป็นโพลงขนาดใหญ่ในทันที.
This Wind Cannon had left Nie Li with a heavy injury.
ปืนใหญ่วายุที่ได้ผ่านไปทำให้เนี่ยหลีได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก.

The difference in energy between Nie Li and Guo Huai was just too wide. The Bloodwing Saint Jiao-dragon emitted a dazzling golden light, as it regenerated its tattered limbs with a clearly visible speed. Among all the Dragon Bloodline demon beasts, the Bloodwing Saint Jiao-dragon undoubtedly has the most powerful physique and also possessed powerful regeneration abilities.
ความแตกต่างของพลังระหว่างเนี่ยหลีและกัวหวยนั้นยังคงแตกต่างกันมาก.เทพมังกรวารีปีกโลหิตปล่อยแสงสีทองโชติช่วง,ขณะที่มันเริ่มที่จะซ่อมแซมแขนขาส่วนที่เสียหายด้วยความเร็วที่ไม่เห็นชัดเจนนัก,เทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีความแข็งแกร่งของร่างกายที่ทรงประสิทธิภาพมากและยังครอบครองพลังความสามารถในการฟื้นฟูอีกด้วย

However, Guo Huai didn’t give Nie Li any time to catch his breath. His chest and abdomen expanded again and he spat out a second Wind Cannon.
อย่างไรก็ตาม,กัวหวยไม่ยอมให้เนี่ยหลีใช้เวลาใดๆเพื่อให้หายใจ.หน้าอกและท้องของเขาขยายขึ้นอีกครั้งและพ่นปืนใหญ่วายุอีกเป็นครั้งที่สอง

The third, fourth, fifth…
ครั้งที่สาม,สี่,ห้า...

He launched Wind Cannons ones after another towards the Bloodwing Saint Jiao-dragon, who kept dodging. However, Nie Li was still swept up by the Wind Cannon’s frightening energy.
เขายิงปืนใหญ่วายุลูกแล้วลูกเล่า ไปยังเทพมังกรวารีปีกโลหิตที่ยังคงหลบหลีก.อย่างไรก็ตามเนี่ยหลียังคงถูกพัวพัน ด้วยพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวของปืนใหญ่วายุ


*Bang!* *Bang!* *Bang!*
*แบ๊ง!* *แบ๊ง!* *แบ๊ง!*


The Wind Cannons’ powerful force continued to hit Nie Li’s body.
พลังโจมตีที่ทรงพลังของปืนใหญ่วายุโจมตีไปที่ร่างกายของเนี่ยหลี.

The Bloodwing Saint Jiao-dragon was wounded all over. With such heavy injuries, even his regenerative abilities were useless.
เทพมังกรวารีปีกโลหิตได้รับบาดแผลไปทั่ว.มีอาการบาดเจ็บอย่างหนัก,แม้แต่ความสามารถในการฟื้นฟูของเขาก็ไร้ประโยชน์.

Indeed, the difference between Nie Li and a 9-fate expert was too wide.
เป็นความจริง,ระหว่างความแตกต่างของเนี่ยหลี่กับผู้เชียวชาญ 9 ลิขิตนั้นช่างห่างไกลกันมาก.

After nine consecutive Wind Cannons, the Nethermoon Draconic Beast finally exhausted its strength and stood there, breathing heavily. Guo Huai looked upon the terribly wounded Bloodwing Saint Jiao-dragon, and the trace of a smile appeared at the corner of his mouth. So what if Nie Li’s Dragon Bloodline God Level demon spirit was a mutated one? Nie Li was still going to lose to him!
หลังจากยิงปืนใหญ่วายุไปเก้านัดติดกัน,ในที่สุดพละกำลังของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ก็หมดลง.กัวหวยจ้องไปยังบาดแผลที่สาหัสของเทพมังกรวารีปีกโลหิต,และร่องรอยของรอยยิ้มก็ปรากฏที่มุมปากของเขา.จิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรที่มีอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าของเนี่ยหลีซึ่งกลายพันธ์ตัวหนึ่งแล้วยังไงล่ะ? เนี่ยหลีก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่อเขา!

Although the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s was powerful, it was still impossible to block the Nethermoon Draconic Beast’s Wind Cannon.
แม้ว่าเทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้นจะทรงพลัง,มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันปืนใหญ่วายุของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์.

Nie Li had suffered heavy injuries and his consciousness was becoming a little fuzzy. He felt a vague sense of nostalgia, as if he’d returned to his battle with the Sage Emperor. Back then, he was already on the edge of exhaustion, and surrounded by six Deity ranked demon beasts. Yet he still forcibly endured the battle. As he fought with those six Deity ranked demon beasts, he was forced to watch the Sage Emperor erase the souls of those who were even slightly related to him.
เนี่ยหลีได้รับบาดเจ็บสาหัสและสติของเขาเริ่มที่จะสับสนเล็กน้อย.เขารู้สึกเลือนรางถึงความรู้สึกเก่าๆ,ขณะที่เขานั้นคิดถึงเรื่องที่เขาได้ต่อสู้กับจักรพรรดินักปราชญ์.ก่อนนั้นเขาได้ต่อสู้จนเกือบจะหมดลมหายใจ,และถูกล้อมรอบด้วยเทพสัตว์อสูรหกตน.เขาฝืนทนที่จะต่อสู้.ขณะที่เขาต่อสู้กับเหล่าเทพอสูรหกตนนั้น,เขาได้ฝืนทนจ้องมองไปที่จักรพรรดินักปราชญ์ที่ลบเหล่าดวงวิญญาณของพรรคพวก,คนที่เกี่ยวข้องกับเขาแม้จะเพียงแค่เล็กน้อยก็ตาม.
That continued, until Nie Li had thoroughly lost the meaning to his own existence and died in unjust anguish.
มันดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง,จนกระทั่งเนี่ยหลีนั้นได้สูญเสียความหมายที่จะมีชีวิตและตายไปทั้งที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม.

His rebirth had given him another chance and had returned those people to him. Images of his parents, friends, clansmen, Ye Ziyun, Xiao Ning’er, and everyone else flashed across his mind.
การเกิดใหม่ของเขานั้นได้มอบโอกาสให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งและคืนพวกเขาเหล่านั้นมาให้.ภาพของครอบครัว,เพื่อน,พรรคพวก,เย่ชิงหยุน,เสี่ยวหนิงเอ๋อและทุกๆคนผ่านเข้ามายังจิตใจของเขา

He couldn’t retreat here. He couldn’t lose!
เขาไม่สามารถที่จะถอยในเวลานี้.เขาไม่สามารถที่จะพ่ายแพ้ได้!

Without the Temporal Demon Spirit Book, there was no third chance!
ไม่มีหนังสือภูติกาลลี้ลับแล้ว,ไม่มีโอกาสครั้งที่สามแล้ว.

The reason Nie Li had been cultivating his strength like crazy and expanding his power, was all in preparation for his battle against the Sage Emperor! How could he die here to a measly 9-fate?
เหตุผลที่เนี่ยหลีต้องบ่มเพาะพลังความแข็งแกร่งของเขาอย่างบ้าคลั่งและเพิ่มความสามารถของเขานั้น,ก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเขาให้สามารถที่จะต่อสู้กับจักรพรรดินักปราชญ์! เขาจะมาตายที่นี้ด้วยระดับ 9 ลิขิตที่อ่อนหัดเช่นนี้ได้อย่างไร?

Everyone who was watching the stage couldn’t help sighing. Nie Li had finally lost. He was still a 4-fate, after all. The fact that he’d confronted a 9-fate existence was already enough to win everyone’s respect!
ทุกๆคนที่เฝ้ามองการต่อสู้บนเวทีอดไม่ได้ที่จะถอนใจ.เนี่ยหลีในที่สุดก็พ่ายแพ้.เขายังอยู่แค่ระดับ 4 ลิขิต,ต้องไม่ลืมว่า.ความเป็นจริงเขานั้นต้องเผชิญกับคนที่มี9 ลิขิตนั้น นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทุกคนนั้นนับถือ!.
The five auras that observed Nie Li began discussing amongst themselves.
ปราณทั้งห้าได้จับตามองเนี่ยหลีและเริ่มพูดคุยกันระหว่างพวกเขา.

“So Nie Li was able to reach this stage! That’s already extremely good!” the solemn voice sounded again.
"เนี่ยหลีสามารถยืนระยะมาถึงปานนี้ได้!นั่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้ว!" เสียงที่เคร่งขรึมดังขึ้นอีกครั้ง


“I’m becoming more and more interested in that kid!” the flirtatious voice chuckled.
"ข้ากลายมาสนใจเจ้าเด็กนี้มากขึ้นแล้วสิ!"เสียงที่แทะโลม หัวเราะร่วน.
"
Without a doubt, Nie Li had displayed a heaven-defying talent. Hierarch Skycloud allowed the faint trace of a smile to show. Perhaps Nie Li would grow to become the new pillar of Divine Feathers Sect and lead them to glory.
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า,เนี่ยหลีได้แสดงความสามารถที่ท้ายทายสวรรค์.นักบุญเมฆาล่องลอยถึงกับมีร่องรอยของรอยยิ้มเรื่อๆแสดงออกมา.บางทีเนี่ยหลีอาจจะเติบใหญ่กลายมาเป็นเสาหลักคนใหม่ของนิกายขนนกแห่งทวยเทพและนำพวกเขาเข้าสู่ยุคที่รุ่งโรจน์

Gu Bei, Lu Piao, and the rest were all worried for Nie Li. At the sight of this, Gu Bei immediately barked, “We’ll go up and save him!”
กู่เป่ย,หลู่เพียว,และพรรคพวกคนอื่นๆต่างกังวลเกี่ยวกับเนี่ยหลี่.เมื่อเห็นสิ่งดังกล่าว,กู่เป่ยตะโกนออกไปทันที"พวกเราจะขึ้นไป และช่วยเขา!"

Just as they were about to take action, Li Xingyun suddenly blocked their way and said, “Wait!”
ขณะที่พวกเขาจะทำสิ่งดังกล่าว,ทันใดนั้นหลี่ชิงหยุนก็ได้ห้ามพวกเขาและกล่าวว่า"รอก่อน!"“Li Xingyun, move!” Lu Piao frowned as he growled. He never expected that Li Xingyun would be the one to actually obstruct him at such a critical moment.
"หลิ่ชิงหยุน,ถอยไป!"หลู่เพียวขมวดคิ้วแน่นขณะที่เขาคำรามออกมา.เขาไม่คาดคิดเลยว่าหลี่ชิงหยุนจะเป็นคนหนึ่งที่มาขวางเขาเอาไว้จริงๆในช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้.

Suddenly, a huge boom sounded from the stage as a majestic aura soared into the sky.
ทันใดนั้น,เสียงระเบิดขนาดใหญ่ก็ดังขึ้นจากเวทีต่อสู้ขณะที่ปราณที่น่าเกรงขามก็พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า.

Everyone was slightly shocked as they sensed that frightening ripple of energy. They watched with shocked expressions as the Bloodwing Saint Jiao-dragon release a powerful aura.
ทุกๆคนตื่นตระหนกเล็กน้อยขณะที่พวกเขารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังที่น่าสะพรึงกลัวกระเพื่อมออกมา.พวกเขามีท่าทีทีตกตะลึงเมื่อเทพมังกรวารีปีกโลหิตได้ปล่อยปราณที่ทรงพลังออกมา.

What was going on?
มันเกิดอะไรขึ้นกัน?

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

Several blasts of air exploded, radiating from the Bloodwing Saint Jiao-dragon. This aura was several times more powerful than before!
เกิดการระเบิดของอากาศออกมาหลายครั้ง,แผ่รังสีมาจากเทพมังกรวารีปีกโลหิต.ปราณที่ทรงพลังเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า ยิ่งกว่าแต่ก่อนอีก.


At that moment, the fifth fate soul was forming inside Nie Li’s body. It quietly burned in the center of his soul realm, along with the red, blue, yellow, and black fate souls.
ณชั่วขณะนั้น,ลิขิตวิญญาณที่ห้าได้รวมตัวขึ้นภายในร่างกายของเนี่ยหลี.มันถูกจุดขึ้นมาช้าๆที่จุดศูนย์กลางของเขตแดนวิญญาณของเขา.พร้อมด้วยลิขิตวิญญาณสีแดง,น้ำเงิน,เหลือง,และดำ.
5-fate!
ลิขิตวิญญาณที 5


Usually, when someone moves from 4-fate to 5-fate, their strength would increase by two-folds, if they were lucky. However, Nie Li’s strength had increased by five to six-folds, at the very least!
โดยปรกตินั้น,เมื่อมีคนที่เลื่อนลิขิตวิญญาณจาก 4-ลิขิตไป 5-ลิขิตนั้น,ความแข็งแกร่งของพวกเขา หากว่าโชคดีจะเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่า,อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเนี่ยหลีนั้นได้เพิ่มขึ้นห้าเท่าถึงหกเท่า,เป็นอย่างต่ำ!

The wounded body of the Bloodwing Saint Jiao-dragon began regenerating at a rapid speed. The originally golden skin grew a metallic sheen that was like black gold. The spikes on its back also became bigger and more solid.

แผลตามร่างกายของเทพมังกรวารีปีกโลหิตได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก.โดยปรกติผิวหนังสีทองเงาโลหะได้กลายเป็นสีทองดำ.เดือยแหลมที่อยู่ข้างหลังก็มีขนาดใหญ่และแข็งยิ่งกว่าเดิม.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)62 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆคร้าบบ

  ตอบลบ
 2. หุๆๆ เกียบไปนอนละ แอบเห็น นี้มันตอนที่ 360 นี้ .......เปิดอ่านอย่างไว ขอบคุณครับ หลับฝันดีนะครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ ต่อเรยได้มั้ยเนี่ย

  ตอบลบ
 4. นึกว่าจะไม่มาแล้ว

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ ต่อเรยได้มั้ยเนี่ย

  ตอบลบ
 6. ลุ้นมากๆเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากคร้า นุกมากๆ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ คุ้มการรอคอย นอนหลับฝันดีละ

  ตอบลบ
 9. นอนหลับละวันนี้2ตอน ฮุๆ ขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 10. แจ่มมากคับ กำลังมันส์เลย ออกไวดี

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากๆครับ คืนนี้ขอให้หลับฝันดีนะครับแอด

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากๆครับ คืนนี้ขอให้หลับฝันดีนะครับแอด

  ตอบลบ
 13. ค้างอีกตามเคย. แต่ก็ขอบคุณครับ. ^_^

  ตอบลบ
 14. ค้างอย่างแรง ขออีกตอนแอด

  ตอบลบ
 15. โอ้...เนี่ยหลี่เราบรรลุแว้ววว

  ตอบลบ
 16. one after another = ลูกแล้วลูกเล่า
  kept dodging = ยังคงหลบหลีก

  He launched Wind Cannons ones after another towards the Bloodwing Saint Jiao-dragon, who kept dodging.
  เขายิงปืนใหญ่สายลมลูกแล้วลูกเล่า ไปยังเทพมังกรวารีปีกโลหิตที่ยังคงหลบหลีก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. was swept up = ถูกพัวพัน

   However, Nie Li was still swept up by the Wind Cannon’s frightening energy.
   อย่างไรก็ตามเนี่ยหลียังคงถูกพัวพัน ด้วยพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวของปืนใหญ่สายลม

   ลบ
  2. Sage Emperor = จักรพรรดิปราชญ์

   ลบ
 17. ขอบคุณครับ ในที่สุดก็ถึง 5 ลิขิตจนได้ มันมากครับ

  ตอบลบ
 18. เกือบนอนละดีที่เช็คก่อน ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุงคับ กำลังมันส์เลย จะนอนหลับไหมนี้ ฮ่าๆฟ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุงคับ กำลังมันส์เลย จะนอนหลับไหมนี้ ฮ่าๆฟ

  ตอบลบ
 21. ขอบพระคุณมากคับ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณหลายๆๆเดอ อิอิ

  ตอบลบ
 23. ได้อ่านของดีๆก่อนนอนแล้ว ฝันดีกันถ่วนหน้านะครับ

  ตอบลบ
 24. ค้างนอนไม่หลับเลย

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณครับ สนุกมากเลย เพราะเลเวลอัพ HP เด้งกันเลยที่เดียว

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณที่แปลให้อ่านครับชอบเรื่องนี้มากเลยครับอยากอ่านต่อเร็วๆ


  ตอบลบ
 27. Nie Li was felt a chill in his heart and had to restrain his fear. The Nethermoon Draconic Beast’s Wind Cannon was a highly destructive attack!
  เนี่ยหลีรู้สึกเย็นเยียบในใจของเขาและอดกดกลั้นความกลัวของเขาเอาไว้.
  ขาดไปประโยคหนึ่ง "ปืนใหญ่วายุของสัตว์มังกรอสูรเงาจันทร์มีพลังทำลายล้างสูง" แปลผิด ขออภัยด้วยครับ

  ตอบลบ
 28. ชอบคุณมากมาย ละ ก็รออย่างตั้งใจ

  ตอบลบ
 29. ตอนที่361เมื่อไหร่จะมาเหรอครับ กำลังรอคอยอย่างจดจ่ออยู่นะครับ

  ตอบลบ
 30. ตอนที่361เมื่อไหร่จะมาเหรอครับ กำลังรอคอยอย่างจดจ่ออยู่นะครับ

  ตอบลบ